Meer landen eens over bestrijding zure regen OR Thomassen lichtte Stikker in over de Algerijnse verliezen pzefi Compromis voorstel in het Westduits metaalconflict ^kijkshop Premies kunnen in 1985 omlaag WINSEMIUS TOCH SCEPTISCH OVER CONFERENTIE Lord Carrington in functie bij de NA VO het weer DINSDAG 26 JUNI 1984 PZC/binicn-biritenlcind MUNCHEN (ANP) - Ofschoon meer landen dan verwacht op de milieuconferentie in München kerncentrales de komende jaren in Itoegezegd hebben de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen aanmerkelijk te zullen Sstèr wSiSusmét'eSèeiesa. reduceren, blijft minister Winsemius van Milieubeheer sceptisch over de afloop van de ve. Weliswaar betekent dit minder bijeenkomst, die tot en met morgen duurt. In een gesprek met het ANP zei hij maandagavond vervuilende stoffen in de lucht, maar f j o, z. er ontstaat volgens hem een levens- te betwijfelen of de 31 vertegenwoordigde landen zullen besluiten de uitworp van groot probleem met de berging van zwaveldioxyde en stikstofoxyden in 1993 met dertig procent te verminderen. Deze stoffen zijn hel radio-actief afval Het zal met in belangrijke mate verantwoordelijk voor het verschijnsel zure regen. LdTdeUbeSs2Ltó.,D?S Engeland verklaarde maandag zich Hij tekent daar echter bij aan dat het Oostblok is ruim meer dan in de vraagstukken van conventionele xuuuy«niet te zullen aansluiten bij de landen oostblok zoveel verontreinigende stof- Westeuropese landen.Het voornemen energiecentrales zijn technisch oplos- n besli die een reductie van dertig procent fen uitstoot dat een vermindering van van het Oostblok om de uitstoot van ar' maar 0IT1 raaioactieve arvai van de verzurende stoffen willen. Hon- dertig procent relatief gering is. Per deze stoffen te beperken sluit aan bij geurende minstens duizend jaar on- nomisi deelde mee het gestelde doel hoofd van de bevolking stoot de Sow- de overeenkomst die tein westerse °er controle te nouaen is met eenvou- om technische en financiële redenen jet-Unie ruim 150 kilogram zwaveldio- industielanden - waaronder Neder- dig zo zei nij niet te kunnen verwezenlijken. Van de xyde uit, terwijl dat in West-Europa land - onlangs in Ottawa hebben 's nog een lange weg te gaan na de conferentie in Munchen, aldus de e enqi var, an K-. Winsemius verbazen als zij met de andere Europese landen meedoen. Sowjet-Unie De bereidheid van de Sowjet-Unie en andere Oosteuropese landen de luchtverontreiniging aanzienlijk te verminderen kwam voor de Neder landse bewindsman maandag als een verrassing. g 16 ie hom m dei zij lei innes meden T. Sani sar, de pi; Jan ps iter 1 (GPI Mict dent gei pse» biedt prod I it bed i heti li-we; ie Eu igend Verenigde Staten zou het minister iets meer is dan 65 kilogram per jaar. gesloten. minister, die ondanks alles een De uitworp van stikstofoxyden in het Het plan van de Sowjet-Unie haar goede stap in de juiste richting sprak. Hij noemde het een politieke over- winning, dat de Oostbloklanden voor het eerst bereid zijn met de Westerse landen over de grensoverschrijdende luchtverontreiniging te praten. Nieuw geweld in Indiase deelstaten Lord Carrington maandagochtend in functie getreden als se cretaris-generaal van de NAVO. Het Atlan tisch Bondgenootschap bevindt zich volgens hem "in redelijk goede staat". Lord Carrington is de opvolger van Mr Joseph Luns. Lachend en ontspannen kwam hij maandagoch tend aan op het hoofd kwartier van de NAVO in Evere bij Brussel. Op vragen over de jongste tekenen van transatlan-, tische spanning over de defensie-uitgaven van de Europese bondgeno ten antwoordde Car rington "ik denk dat de temperatuur normaal is, Vandaag kamt er roar de zoveelste zoa^ Winston Churchill ooit zet. Mensen denken BRUSSEL (RTRMFP) - zal de eerste Atlanti- rington is de zesde se- Dc Britse oud-minister sche raad onder Car- cretaris-generaal van NEW DELHI (RTR/AFP) - De Gouden van buitenlandse zaken ringtons leiding plaats- de NAVO sinds de op- Tempel van de Sikhs in Amritsar is maandag heropend voor pelgrims vinden. richting-van de organi- De 65-jarige Lord Car- satie in 1949. Vandaag keer een storing in onze buurt. Ook deze trekt uit het zeegebied tussen a er iets vrese- IJsland en Schotland naar onze om- l1' geloof porti geving en ligt vanochtend boven het midden van de Noordzee. De bijbeho- rende wolkenband wijkt over naar dat de Alliantie normaal redelijk goede staat." tegelijkertijd kwam het niet alleen in de Indiase deelstaat Punjab, maar ook in Bombay en in Assam tot gewelddadigheden. In Punjab, de noordoostelijke deel staat waar sikhs in de meerderheid zijn waren zondag na een week be trekkelijke rust extremisten uit hun schuilplaatsen opgedoken om twee hindoes dood te schieten. Zij vielen ook een patrouille van het leger bij Amritsar aan. Eén aanvaller werd gedood. In het westelijk gelegen Bomby trok het leger voor de tweede maal binnen twee maanden wijken binnen om bot singen te voorkomen tussen moslems en hindoes. De hindoes gingen de straat op na de arrestatie van een van hun leiders, Madukhar Sarpotdar. In Assam in het noordoosten werden maandag wegen en spoorlijnen ge blokkeerd en bommen tot ontploffing gebracht in het kader een verdere actie tegen wat genoemd wordt 'ille gale immigranten'. Er vielen drie ge wonden door bomaanslagen. Een helikopter strooit een noodeditie van de Frankj'urter Allgemeine boven de hoofden van postende stakers uit. BESLISSEND STADIUM LIJKT NABIJ BONN (DPA-UPI-RTRi - De pogingen om een eind te maken aan het arbeidsconflict in de Westduitse metaalindustrie dat al zes weken duurt, kan vandaag een beslissend stadium bereiken. Dan zal de vooraanstaande bemiddelaar, oud-minister Georg Leber (spd), aan beide partijen zijn plan voor een compromis voorleggen. Leber zei maandag dat de onderhandelin gen een stadium hadden bereikt waarin men het inzicht krijgt of een oplossing al of niet mogelijk is. Op het ogenblik zijn ruim 450.000 met volledig behoud van loon. Vol mensen rechtstreeks of indirect bij gens een woordvoerder van de werk staking of uitsluiting betrokken. De gevers heeft het produktieverlies om- metaalarbeiders willen verkorting gerekend al negen miljard gulden van de werkweek van 40 tot 35 uur gekost. Klacht tegen mr Neüssen wegens meineed (ADVERTENTIE) onze omgeving en zal wellicht voor D.e eerste dag van de neerslag zorgen. Hoofdzakelijk regen me"we secretans-gene- of motregen. En ziet er echter naar ra gewijd aan ken- Uit, dat de grootste hoeveelheden voor n'smaking met de ver- Ziel noorden van het land zijn, zodat schillende diensten van wij wat dat betreft gunstig zitten. De de organisatie. Morgen Lord Carrington temperatuur komt ook vandaag niet veel verder dan 16 a 17 graden. Zo zachtjes aan een triest en weinig MEEVALLER GESCHA T OP RUIM 1.8 MILJARD opwekkend gegeven. Als de tekenen niet bedriegen zou dit de laatste sto ring moeten zijn. De allerlaatste res tanten trekken woensdag over ons heen. Dit is echter geen reden tot vreugde, want in de loop>van de week ZOETERMEER (ANP) - De premies voor de Algemene gulden per dag). Bij deze verwachtingen voor volgend jaar komen ze dan uit het zuiden. Dit heeft Arbeidsongeschiktheidswet AAW en de Werkloosheids- is nog geen rekening gehouden met de kabinetsplannen dan wel tot gevolg dat de temperatuur wet WW kunnen in 1985 dalen. In 1984 lag de calculatie- - naar de 20 graden kruipt. DEN HAAG GPDi - De Haagse hoofdofficier van justitie zal de ko mende weken moeten besluiten of er gronden zijn een nader onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid dat oud-minister Nelissen meineed heeft gepleegd tegenover de parlementaire enquête-commissie inzake RSV De Haagse advocaat B. J. J. Schwane- beek heeft afgelopen donderdag schriftelijk bij dc officier van justitie verzocht om een vervolging. Schivanebeck zegt desgevraagd zich '.e hebben verwonderd over het Jeit dat oud-minister Nelissen eerst kan zeggen niets te weten van grote verlie zen bij Rijn-Schelde-concern. terwijl zijn belangrijkste ambtenaar, Mol- kenboer. even later aan kan tonen dat de minister er wel kennis van geno men heeft. Oud-minister Nelissen. die nu voorzit ter van de raad van bestuur van de Amro-hank isliet maandag in een reactie weten dat hij „ten stelligste ontkent" met opzet onwaarheid te hebben gesproken. De grafische bond, die dezelfde eisen heeft als de metaalbond en al geruime tijd stakingsacties uitvoert, heeft maandag ca 1.000 werknemers in 110 bedrijven opgeroepen tot staking. Een spectaculaire actie van de Frank furter Allgemeine in Frankfort op zondag heeft de arbeidsstrijd verhard. Toen werd een nooduitgave van het blad. dat als gevolg van staking al ruim een week niet verschenen is. per helikopter boven de hoofden van de stakmgsposten uitgestrooid. De directie verklaarde dat de sta- kingsposten met flessen, vuurwerk en luchtballonnen het neerstorten van de helikopter hadden willen be werkstelligen. Maar de vakbond zei dat de piloot de openbare veiligheid ernstig in gevaar had gebracht door bij een duikvlucht een schijnaanval uit te voeren op de mensenmenigte voor de poort van het bedrijf. ADVERTENTIEi BESTSELLER Nautisch bericht 5 p om per 1 januari de uitkeringspercentages WAO, WW e.. premie (een indicatie voor de te verwachten premiehoog- WWV op 70 procent te zetten. te) voor de WW op 2,56 procent. Voor 1985 kan deze Zonder rekening te houden met de kortingen per 1 juli premie worden becijferd op ongeveer 2,07 procent. De raamt het secretariaat van de AAF. AOF en AWF de premie van de AAW kan, gezien de sterk verbeterde meevaller bij deze fondsen samen op 1.857 miljard gulden. positie van het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds Als hoofdoorzaken voor de verbetering van de positie van Wind- overwegend westelijk 3 a 4. in dat de AAW-gelden beheert, in 1985 dalen tot 6,2 procent, de fondsen worden genoemd de economische groei (hogere de middag 4 a 5, 's avonds 2 3 Bft, Deze Prem,e bedraagt thans 6,5 procent. premie-ontvangsten en minder ww-uitkeringen) en effi- zlcht: slecht tot matig, temperatuur ciénter betalingsverkeer tusen de fondsen en de uitkeren- kustwater16 graden afwijking wa- Deze toekomstverwachtingen staan in de voorjaarsnota de organisaties (wat een verminderig van het vermogen Manden: geringe verhogingen, ma- va".,d« «e sociale fondsen het Algemeen Atbeidsonge- mogelijk maakt limnlp anlfhnnaten mondina Schel- schiktheidsfonds (AAF). het Arbeidsongeschiktheids- In april is het aantal n a mate gognoogten moriamg scnei fnnris adfi nn hot aiwmoon wnrWmchnirtcfnnric i iwin -n™ oom des: omstreeks driekwart meter. Vooruitzichten Voor morgen: met een werkloosheidsuitke- fonds (AOF) en het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF). ring met ruim 22.000 gedaald. Hiermee is het aantal De besturen van deze drie fondsen zullen de nota morgen uitkeringsgerechtigden weer onder de 700.000 gekomen, behandelen. In dezelfde maand is het aantal bij de arbeidsbureaus De WAO-premie zal volgend jaar stijgen naar 20,2 procent geregistreerde werklozen gedaald met ruim 20 000 tot (thans 19,1 procent). Hier zal echter een stijging van de ruim 814.000. Dit blijkt uit gegevens van het Centraal m franchise (dat deel van het loon waarover geen premies Bureau voor de Statistiek. Het'ho'gedrükcentrum op de Oceaan betaald hoeven worden) tegenover staan. Deze vrije voet De daling deed zich voornamelijk voor bij ontvangers van komt in beweging en neemt in beteke- zal m 1985 °P 101 gulden per dag komen (in 1984 is dat 91 WW- en WWV-uitkeringen nis af. Wolkenvelden afgewisseld met zonnige perioden. De temperatuur loopt iets op. De wind wordt minder in kracht, overwegend matig. Iets hoge re temperatuur. Voor donderdag tot en met zaterdag: wolkenvelden, maar ook zonnige pe rioden. Zwakke, veranderlijke wind. Geleidelijk stijging van temperatuur, later kans op regen. ZON EN MAAN 27 juni. N.M. 05.18 Zon op 05.22 onder 22.04 Maan op 03.46 onder 20.47 kijkshop Elektronisch spel "Submarine" girale tijdkl' Onderzoek naar dood Fransman Het Franse ministerie van buiten landse zaken heeft maandag de Fran se ambassadeur in Tirana. Marcel Martin, opgedragen aan de regering van Albanië te vragen om officiële opheldering over de gewelddadige dood vorige week van de 28-jange Fransman Jean-Marie Masselin. Masselins lijk werd zondag in de buurt van het Griekse eiland Corfu door vissers uit zee gehaald. Een maandag uitgevoerde lijkschouwing bevestigde dat Masselin was overle den aan een schotwond in het hoofd en niet door verdrinking. Hoog water Dinsdag 26 juni Vüssingen 13.00 Temeuzen 1325 Zierikzee 136 Hansweert 1.24 Wemeldlnge 2.00 Kreekrak 1.57 Bruinisse 2.24 Woensdag 27 juni Vüssingen Temeuzen Zierikzee 1 Hansweert Wemeldlnge 1 Kreekrak Bruinisse DEN HAAG (ANP) - Eind 1979 werd ir. A. Stikker, voorzitter van de Raad van Bestuur van RSV, door onderne mingsraadslid R. de Zwaan van Tho massen in Dc Steeg in een vertrouwe lijk gesprek bij Wilton Feijenoord op de hoogte gebracht van aanzienlijke verliezen op de Algerijnse orders. Het ondernemingsraadslid nam die ongebruikelijke stap nadat Thomas sen-directeur G. Alblas in zijn functie van ondernemingsraadsvoorzitter in september van dat jaar de personeels- vertegenwoordigers in de OR de deur had gewezen toen zij opheldering had den geëist over geruchten van ge raamde verliezen van twintig tot 22 miljoen gulden. Alblas repte aanvankelijk van een I Dinsdag 26 juni I Vüssingen 7 Temeuzen 7. r Zierikzee 7. Hansweert 7. Wemeldlnge 81 Kreekrak 8. Bruinisse 8 Woensdag 27 juni Vüssingen 7 j Temeuzen 8, j Zierikzee 8.: Hansweert 8.' Wemeldlnge 8.' Kreekrak 9.1 RSV winst van zes miljoen gulden, zo wist getuige De Zwaan zich maandag voor de RSV-enquétecommissie te herin neren, Ir. Stikker nam de hem toevertouwde informatie destijds serieus. Hij liet Alblas niet op diens geplande winter sportvakantie gaan voordat er een gedegen raming van de Algerijnse verliezen op tafel lag. Alblas kondigde na harde woorden van Stikker in december 1979 zijn ontslagaanvrage aan. Die werd drie maanden later daadwerkelijk inge diend. Organisatie Dat de organisatiestructuur van het RSV-concern van hoog tot laag niet bevordelijk was voor een goede en tijdige informatiestroom naar de concerntop werd maandag opnieuw aangetoond. Directeur Alblas beves tigde dat hij met Stikker nooit direct sprak over de orders van zijn bedrijf, die in de honderden miljoenen lie pen. Ook aan de de communicatie tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen schortte het nodige Alblas houdt tot op de dag van van daag staande dat zijn optimisme over beperking van de verliezen, die oplie pen tot circa 450 miljoen gulden en door heronderhandeling beperkt ble ven tot 200 miljoen, met misplaatst was. Hij ging ervan uit dat de verlie zen op „meerwerk" in Algerije door de Algerijnen goedschiks zouden worden gedekt. De basis voor die verwachting was wankel, zo hield commissievoor zitter Van Dijk de voormalig Thomas sen-directeur voor. De enquêtecommissie wreef Alblas maandag in tot dusver ongekend har de bewoordingen aan dat kostenra mingen van de grootste, vierde Alge rijnse order tijdens de onderhande lingen ontbraken, onvolledig of on verantwoord waren. Die nalatigheid kreeg een bizar staar tje. In de eerste twee maanden van 1979 werden de kosten pas na het afsluiten van het vierde contract door Thomassen geraamd op 267 miljoen gulden. Het bedrijf had de order aan genomen voor 243 miljoen. Alblas eiste een nieuwe raming voor een lager bedrag. Die werd door zijn me dewerkers als volstrekt onrealistisch van tafel geveegd. De voormalige Thomassen-directeur en OR-lid De Zwaan gaven zeer ver schillende verklaringen voor het echec dat in 1982 uitliep op massa ontslagen bij het ..buitenbeentje van RSV". Alblas vond dat de Algerijnen te laat knopen doorhakten over de werkplekken, funderingen te laat op leverden en treuzelden met het aan wijzen van tracés De Zwaan weet de verliezen aan de „zeer onzorgvuldige' contracten met Algerije, onvoldoende controle vooraf bij de afwikkeling van het contract door de concemleidingin Rotterdam en een te grote vrijheid voor de „technische" directeur Alblas die zijn commerciële kwaliteiten over schatte Eind 1979. toen Stikker erachter kwam dat Alblas had misgekleund met de kostenraming van de Alge rijnse orders, ontbood de Thomassen- directeur zijn concernleider voor een gesprek van man tot man. Het gesprek ging echter niet over de Algerijnse verliezen. Alblas hield Stikker voor dat RSV een structurele overcapaciteit bij zijn werven had en dat daarin het mes moest worden gezet. Hij vertelde de RSV-concern- leider dat deze had gefaald. „Toen kon hij me wel vermoorden", aldus Alblas tegen de commisie. Voorzitter Van Dijk lrechtsvan de RSV enquele-commissie in gezelschap van voormalig Thomassen topman G Alblas. Directie K. Scherphuis. W. F de Pagter en F van de Velde Hoofdredactie" M P. Dieleman en C- Van der Maas. KANTOREN Vüssingen Walstraat 56-60, 4381 EG Vüssingen. tel 101184! 15144 Middelburg Markt 51, 4331 LK Middelburg, tel (01180)27651 Goes Grote Markt 2, 4461 AJ Goes, tel (01100) 16140 Terneuzen. Nieuwstraat 22, 4531 CW Terneuzen, tel (01150) 94457 Hulst: Sleenstraat 6. 4561 AS Hulst, tel. I0H40I 14058 In de avonduren is de centrale redactie bezet van zondag t m vrij dag vanaf 19.00 uur 101184)15144. Opening kantoren Van maandag t m vrijdag van 08.00 tot 17 00 uur. 's Zaterdags in Goes, Vüssingen en Middelburg van 08 00 tot 10.30 uur. Telefoonnummers buiten kantooruren Expeditie (01194) 511 Advertentie-afdeling (01186) 1584. Redactie (011841-14796 Overlijdens advertenties maanaag- tm vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur (011841 15144 Zondag avond van 20.00 tot 22.00 uur. Abonnementsprijzen per kwartaal 62.80; franco per post 74,- per maand 21.65: jaarabonn. 245,-. losse nummers f 1.- (alle bedragen inclusief 5 pet. btw Postrek nr.. 3754316, t.n.v. PZC ab.rek. Middelburg Advertentietarieven 124 cent per mm, minimumprijs per advertentie f 18.60. ingezonden mededelingen 2Vi x tarief Voor brieven bureau van dit blad 4.50 meer Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag. Alle advertentieprijzen exclusief 5 pet btw. Giro. 35 93 00, Uitgeverij Provincia le Zeeuwse Courant B.V. Middel- iburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 3