Plannen subsidieruil ramp voor provincie TCTlIlil!. Hulster Ambacht voelt niets voor verlaging milieuheffing JE MAG ER NAAR KUKEN EN AANKOMEN 00K. Zaak-Van Himme Woningbouwvereniging in Oude Klooster Sas van Gent Gevangenisstraf voor voormalige directeur Slavenburg Bank Sluis PZC/ Streek schaffen. Hij wil dat deze sector vanaf worden verhoogd met 0,3 miljoen januari 1985 door het Rijk wordt lefinancierd. Dit betekent voor de irovincies dat in ruil daarvoor een iedrag van 19,1 miljoen gulden aan bet provinciefonds wordt onttrokken, omdat door genoemde maatregelen irovlnciale uitgaven vervallen. Wan neer dat bedrag wordt verdeeld over je provincies betekent dat dat Zee- 1.1 miljoen gulden moet 'ophoes- voor voorzieningen die ze niet beeft. Geen compensatie !r zijn in deze provincie namelijk jeen beroepstoneelgezelschappen en ■orkesten. Dit betekent dus dat Zee- and „enerzijds wel meebetaalt aan iel overnemen door het Rijk van voorzieningen elders in het land; anderzijds wordt Zeeland geen com pensatie geboden door het wegvallen iche DINSDAG 26 JUNI 1984 13 iS: PROVINCIE MIST 1,4 MLN (Van onze Haagse redacteuri door het wegvallen van de rijkssubsi- Peter de Bakker met herder Ringo Zeeuws kampioen Clinge Peter de Bakker, lid van de Politiehondvereniging Saeftinghe uit Clinge, zal in de maand septem ber met zijn Mechelsc herder Ringo deelnemen aan de Nederlandse kam pioenschappen Politiehond II in Den Bosch. Deze uitverkiezing heeft hij te danken aan het provinciaal kam pioenschap in deze categorie dat hij marktberichten PEN HAAG-Voor Zeeland zal wellicht als enige provincie een alarmerende dies aan het Zeeuws Museum hen het af__i»n_n WPPupinde in Ouwer- ,i„ ..1ri,mZeeuws Rinlnfrisrh Muslim even- nel aigeiopen weeneuiue m wuwci kerk behaalde. situatie ontstaan als de plannen van minister Brinkman doorgaan voor een Zeeuws Biologisch Museum, even- subsidieruil' in de culturele sector, die deze provincie waarschijnlijk 1,4 eens in het kader van de subsidieruil. g. provinciaal kampioenschap miljoen gulden gaat kosten. Gedeputeerde Staten hebben een telex van deze De korting zal „desastreuze gevolgen p0ütjehond II de 'hogeschool' dres- trekking verzonden aan minister Brinkman waarin zij met spoed een hebben voor het culturele budget/'. suur in hondensport, traden vier Als mogelijke oplossing denken gs deelnemers met hun hond oor, v,üt „orionor, „or, oor, <ror,ov,fo cteeinemers met nun nona onderhoud aanvragen met de bewindsman over deze kwestie. aan „het verlenen van een gerichte Zoals gemeld heeft minister Bnnk- Van de verantwoordelijkheid voor doeluitkering aan Zeeland als com- Vnikflnrtie voor het Nederlands kam man plannen om de zogenaamde kop- door het Rijk over te nemen voorzie- pensatie voor het financiële nadeel pelsubsidies voor onder meer be- ningen". aldus de telex. Het bedrag van ruim 1,4 müjoen als gevolg van t hp Knn^r nit oepstoneel en beroepsorkesten af te van 1,1 miljoen moet volgens gs nog het afschaffen van de koppelsubsi- bu^ Op de derde plaats ehid^gde c" Vael met zijn Mechelse herder Cindy, behaalde titel betekende tevens een dies." g Keulen wint hengelwedstrijd in Sint-Kruis AARDENBURG R. Keulen uit Eeklo (B.) heeft zaterdag een wed strijd van de Hengelsportvereniging Aardenburg op het Grote Gat bij Sint Kruis gewonnen, Hij ving 1030 gram. Aan het hengelgebeuren deden 55 vissers mee, die goed waren voor 15.5 ig vis. De verdere uitslag 2. H. Claeijs. Moeskroen iB), 680 gram. 3. M Nobus, Aardenburg 660 gram, 4. E. van Hootegem, Eeklo <B.) 650 gram, 5. P. Schotte, Brussel (B.) 640 gram. Tentoonstelling over vakantie op scholen Oostburg OOSTBURG De leerlingen van de openbare lagere school en de kleuters van de openbare kleuterschool De Tragelrakkertjes in Oostburg werken momenteel aan een project over vakantie. De resultaten van hun werkzaamheden zijn vrijdagmiddag te bezichtigen. Dan wordt er van 16.00 lot 17.30 uur een gezamenlijke ten toonstelling gehouden in de hal van de openbare lagere school. Grote Beer 3 in Oostburg. (Slot van pagina 9) zaak gaan spitten", zegt Janny Leu- nis. „Steeds werd er gezegd: er is meer aan de hand dan alleen dat rapportje van die sociaal recher cheur. Nu blijkt uit de perspublika- ties, dat het wèl uitsluitend om dat rapport gaat". Ze zet vraagtekens bij het optreden van deze functiona ris („hij heeft ook tot taak om collega's te controleren?") en bij de zorgvuldigheid waarmee b. en w. de 'zaak-Van Himme' hebben behan deld. Het PvdA-raadslid vroeg enkele we ken geleden opheldering bij burge meester Ockeloen. „Daar kwam ik niet verder. Het bleef bij een tirade tegen links. Ik ben op een bepaald moment weggelopen en heb gezegd: ik ga wat raadsstukken lezen, dat lijkt me nuttiger". Ook PvdA-wet- houder W. van Walraven (perso neelszaken), directeur Willaert van de GSD en hoofd personeelszaken van de gemeente II. van de Vceke onthielden Janny Leunis concrete informatie. Wèl werd er gesugge reerd dat er achter de affaire méér stak dan het rapportje van de so ciaal rechercheur. Het raadslid heeft zich ernstig ge stoord aan uitspraken van Ockeloen tegenover de PZC, afgelopen zater dag. „Hij stelt vast, dat de linkse groeperingen die zich nu zo druk zouden maken, maar 2 procent van de bevolking vertegenwoordigen. Ik vind dat het ambtenarenapparaat een afspiegeling van de Terneuzense bevolking moet zijn. Maar of dat in dit geval zo is. betwijfel ik". Leunis verwijst tenslotte naar artikel F 18 van het ambtenarenreglement, dat voorschrijft dat gemeente-ambtena ren (met uitzondering van leden van de gemeentepolitie en onderwijzend personeel) binnen de gemeentegren zen moeten wonen. ..Een van de motieven was: dan kunnen ze parti ciperen in de samenleving. Nou, nu is er eentje actief en nu zou hij plotseling niet passen bij een ge meentelijke dienst". Het PvdA-raadslid houdt haar schriftelijke vragen in portefeuille tot de zaak voor de ambtenaren rechter is afgerond. Haar CDA-col- lega Elly Schoenmaker, lid van het georganiseerd overleg in ambtena renzaken, heeft onder meer op grond van een gesprek met wethou der J. M. Doppcgieter-Thiel van sociale zaken begrepen dat de GSD-medewerker het ontslag gro tendeels aan zichzelf heeft te wij ten. „Hij heeft alles zélf in de poli tieke sfeer getrokken. Daardoor werd het vertrouwen geschaad". Overigens doet ze deze uitspraken voor persoonlijke rekening. Haar fractie wacht een besluit van de rechter af. 'eoT~S*Jt JI p.,.- Aardappeltermijnmarkl Datum. 256: bintje 35-50 mm opw apnl laten 2400, bieden 2200. slot 2350. novem ber laten 2250, bieden 2000. slot 2150. stemming april: kalm. november, kalm; openstaande posities april 39, november Datum 25 6 bintje 50 mm opw april laten 3040. bieden 3020. slot 3020. november laten 2670. bieden 2650. slot 2670; stemming apnl nauwelijks prijshoudend, november kalm: openstaande posities april +24 is geworden 2810. november 650, omzet april: 10 x 3050. 34 x 3060. 8 x 3050, 2 x 3040. 4 x 3030. 1 x 3020: dag: april 59. november 11 x 2680 Marktbericht Centrale tuinbouwveiling Zeeland, veilpunt Kapelle van maandag 25 juni 1984. Aardbeien doosje I 74-86, II 58-67, per kilo IIA 2.40-4,30, rode bessen doosjes IA 1,44- 1.59. IB 1.39. frambozen doosjes I 3.50-3.80: kasbramen doosjes I 1.20-2.80; groenten rabarber 32-42, bloemkool 45-1.70; spitskool 53-59; snijbonen 4,10; nieuwe aardappelenl 1,09-1,23, kriel 1,00-1.06; aardappelen oude oogst 52 Marktbericht van de centrale tuinbouw veiling Zeeland d.d. 25-06-1984, veilpunt Goes. Sla. natuur st kl 1 0.14-0.35. tomaten kg kl IB 10.10. andijvie kg kl 2 0.50-0.65, bloem kool St kl 1 0.55-1,60, kl 2 X 0,38, 023-1,20, groene kool kl, 1 0,43. bospeen natuur kl. 1 1,24-1.44. spitskool kl, 1 0,26-0,46. snijbonen glas kg kl 1 3.90-4.70; kl 2 km 2,70; kroten bos kl 1 1.00-1.02. uien bos kl 0,59, peterselie bos kl 1 0.25-0.30 selderij bos kl 1 0,34-0,38. peulen kl 1 5.50-5.60. ijsbergsla kl 2 0.38. golden delicious kl 2 80 90 1,07 70/80 0,99. aardbeien glas ds. x 200 gr kl. 1 0.78. kl. 2 0.78: eersteling vroeg GT 1.13-1.29, dr 1.09-1.15. bo 1.46. late aardappelen GT 0.55 terwijl Ad Boone met zijn Mechelse herder Aroo op de vierde plaats be slag wist te leggen. Zowel Vael als Boone zijn eveneens lid van de Clingse Politiehondvereniging Saef tinghe. De keurmeesters tijdens dit Zeeuws kampioenschap waren P. Ba- bijn uit Biggekerke, J. Cappon uit Borssele, R. Pardon uit Smt-Jansteen en J. Melsen uit Roosendaal. IJzendijke 'valt' over uitwerpselen IJZENDIJKE De bewoners van IJzendijke 'vallen' over hondenuit werpselen. Speelveldjes, groenvoor zieningen en wandel- en fietspaden in het dorp worden door de viervoeters overmatig bevuild. Dat blijkt uit een knelpuntennota, die de IJzendijkse dorpsraad heeft samengesteld aan de hand van een enquête onder de inwo ners. In het rapport worden de door de inwoners gesignaleerde knelpunten in categorieën ingedeeld. De afdeling milieu scoort met het onderwerp hon denuitwerpselen het hoogst. Als de sAS VAN GENT Het lijkt er einde- maal opschilderen voordat het opge- met de verkoop van een tweetal ge- meest bevuilde straten worden aange- jjjk van komen- (jat de gemeente leverd wordt bouwen in Philippine Zowel de merkt: Oranjestraat, Veste, veldje na- Sas van Gent het Oude Klooster aan brandweergarage, die van de hand bij molen, zandbak brandweerkazer- de Westkade kan verkopen. Voor het pipfcnnrlpn gedaan wordt aan autobedrijf Seg- ne, Molenveste, Boulevard, Laurljn- symb0lische bedrag van éen gulden wtaj/WWc» hers, als de gemeente-opslagplaats, straat, Ravelijn, Benteynstraat, voor- worden woningbouwvereniging Sas Tevreden was de financiële commis- die wordt verkocht aan de provincie, malige tramwissel en veldje Wal- van Gent-Vooruit en de Kring van sie over het beschikbaar stellen van worden afgestoten en ondergebracht straat. De geenqueteerden geven ver- Werkgevers in de Kanaalzone eige- een bedrag van maximaal dertig mil- in het nieuwe onderkomen aan de schillende oplossingen voor het pro- naar van het monumentale pand. dat le voor de aanleg van het fietspad Kanaalpolderweg Het geld, dat ver- bleem, variërend van een hogere hon- enkeie jaren geleden aan de buiten- Philippine-Hoek. Door verschillende diend wordt met de verkoop, wordt denbelasting tot de aanleg van hon- zijde vonedjg werd gerestaureerd. subsidieregelingen van zowel rijk als gedeeltelijk voor de inrichting van de dentoiletten of hel verbaliseren van A]jeen het CDA toonde zich maan- provincie moeten Terneuzen en Sas brandweergarage gebruikt. Het gerestaureerde Oude Klooster aan de Westkade in Sas van Gent GEMEENTE LIJDT 130.000 GULDEN VERLIES hardnekkige vervuilers. BETROKKEN BIJ WISSELFRAUDE dagavond in de commissie gemeente- van Gent nog een resterend bedrag Alle voorstellen in de financiële com- financièn bij monde van fractievoor- aanvullen, waardoor er voor Sas van missie worden donderdagavond be zitter L van Waes maar weinig en- Gent eindelijk een te betalen bedrag sproken in de gemeenteraadsvergade- thousiast over de op handen zijnde overblijft. „Absoluut niet langer uit- ring, die begint om half acht in het verkoop. Zijn fractie wil liever houden stellen", zo verwoordde commissie- gemeentehuis aan de Westkade aan een eerder gelanceerd voorstel ''d J- Rijnders de gevoelens van de om in het oude klooster appartemen- overige commissieleden. „Meer sub- ten voor één- en tweepersoons huis- sidie zit er echt niet in". houdens onder te brengen. Dat is dan hsd de commissie geen moeite flltTl in tegenstelling tot de plannen van de O lil ICCIIli U111 beide organisaties, die zich hebben a *1 verenigd in een stichting. Die stich- (jymClUD Clinge I*ri PITH II fl PM ting gaat in het Oude Klooster de "VlllUIUVH kantoren van de woningbouwvereni- gat demonstratie JA Lnrin Blng en de Kring van Werkgevers CLINGE - In het kader van het >1111 Qc Dddll vestigen De overblijvende nrnnte vijftienjarig bestaan heeft de Clingse Kaarting Hulst HULST In café De Kroon werd een 3IJ0 kaarting gehouden waaraan 33 perso nen deelnamen. Uitslag: 1 J. Ferket Hulst, 2 P. Schelfhout Kioosterzande. 3 J. Asselman Hulst. 4 R. v d. Brande Clinge. 5 Mw. Peeters Hulst. GENT De correctionele rechtbank directeur van de Sluisse Slavenburg wikkeld systeem, liepen ze tegen de in Gent heeft maandag de 33-jarige Bank en twee Belgische zakenlieden lamp. .«j.*.»,. voormalige directeur van de Slaven- uit Knokke en Assenede terecht ston- De rechtbank weerhield maandag de mag worden verhuurd, maar wel te- gymnastiekvereniging een demon- Slot van pagina 9 burg Bank in Sluis G. C. veroordeeld den op beschuldiging van valsheid in betichting van valsheid in geschrifte gen huren, die liggen op het niveau stratie-avond gegeven in het gemeen- i tot een gevangenisstraf van een jaar. geschrifte en inbreuk op de wissel- niet. Maar voor de inbreuk op de van de overige gemeenteüjke gebou- SChapscentrum Malpertuus te Clinge heidsaspect. Hij wees vooral op net waarvan de helft voorwaardelijk. G. reglementering. De feiten dateren van wisselreglementering werd het drietal wen. De DUblieke belangstelling voor de gevaar dat kleine kinderen verwon- C. was samen met twee Belgen be- 1981. veroordeeld tot elk één jaar gevange- Met de verkoop van het Oude Kloos- verrichtingen van de verschillende <?mgen zouden oplopen doordat sur trokken bij een zaak van wisselfrau- nisstraf, waarvan de helft voorwaar- ter krijgt de gemeente Sas van Gent groeperingen van CGV was bover mel hun Planken - in de cua- de. De drie verdachten sloegen fors profijt delijk en een boete van 500.000 frank overigens wel te maken met een ver- verwachting. v,s,e gebied van de andere uit het verschil tussen de vrije en (ongeveer 28.000 gulden). Het bedrag lies van bijna 130.000 gulden „Maar recreanten zouden moeten doorkrui- De rechtbank in Gent deed maandag officiële wisselkoers, zoals die alleen van achttien miljoen Belgische frank nu weten we tenminste wat ons ver- Alle groeperingen, van klein tot groot sen. uitspraak in de zaak. waarbij de ex- bestaat in Belgie en Luxemburg. Voor werd verbeurd verklaard lies is", zo verdedigde voorzitter J. en van jong tot oud. lieten zich van .-wi) dachten eerlijk dat we aan uw de aankoop van buitenlandse valuta G. C. was maandag ter zitting niet Platschorre 'het collegevoorstel, hun beste kant zien tijdens hun de- bezwaren tegemoet waren gekomen moet de Belgische burger terecht op aanwezig. De rechtbank wees het „Wanneer het klooster daar onbe- monstratie. Er werden door de ver- door de parkeerstrook verder van de de vrije markt. Handelaars daarente- verweer van zijn advocaat af, die heerd blijft staan, weten we niet wat schillende groepen demonstraties ver- 'kop van de Kleine Piet aan te leg gen kunnen tegen een gunstiger koers stelde dat dc Nederlandse bankdirec- de verliezen in de toekomst nog alle- zorgd op de trampoline, lange mat en f?en hield hij CDA-fractievoorzitter kopen op de officiële markt, tenmin- teur in België geen misdrijf had maal worden" de evenwichtsbalk. Ook de oefenin- M. A Stoffels voor ste als zij het geld aanwenden om gepleegd en derhalve moest worden De gemeente gaat het gebouw voor gen op de brug en de bok ontbraken 1,1 algemene zin de heer Van daarmee buitenlandse handelstrans- vrijgesproken. acties te financieren. De Belgische Molenwater. 9.30- naarscentrum. 10-17.30 uur: werk van wisselreglementering verbiedt echter. Dnin rirtril ff/vv, OQ/Cl dat zou worden geprofiteerd van het vaak niet onaanzienlijke verschil tus- sen beide koersen door overheveling verkoop aan de buitenzijde nog een- niet MIDDELBURG uur: Miniatuur Walcheren. Rein Dool (t/m 28/6). Concert-en gehoorzaal. 20.15 uur: con- Jacob Roggeveenhuis, cert door het VU-Orkest. uur: Werk cursisten ZIKV itm 28/6). VLISSINGEN Bachten Komme, Zeeuws Museum. 10.00-17.00 uur: 19.30 uur: contactavond soos gehandi- Werken Jacoba van Heemskerck (t/m tapten. 13/9). FILMVOORSTELLINGEN Galerie Montparnasse. 14-18 uur: te- BERGEN OP ZOOM Cinem'Actu- keningen over Middelburg door Otto eel I. 20.30 uur: Breakdance, a l. Dicke. Cinem'Actueel II. 20.30 uur: The Os- Vleeshal, 10-17 uur: werk Bill Beckley. terman weekend. 12 jr. OOSTBURG Atelier Oudestad 66. Cinem'Actueel III. 20.00 uur: Scarfa- 10-12 en 14 18 uur: werken Jan Ver- schoore. Roxy Club, 20.00 uur: Hotel New SAS VAN GENT Bibliotheek: hadden zij een fictieve firma opge- Hampshlre, a.l. Werken mevrouw De Roos. richt. Met valse papieren toonden zij GOES Grand Theater, 20.00 uur: SINT-ANNALAND De Meestoof, aan in het buitenland goederen te Scarface, 16 jr. 15-17 uur- 'Tholen-Stad en Land' en hebben aangekocht, die in guldens HULST De Koning van Engeland, 'Kinderboeken uit de 19e en 20e eeuw' moesten worden betaald. Voor de uur: Jaws III in 3 d., a.l.; 20.00 (t/m 7/9). Inpikken en wegwezen, a.l.; 20.00 SINT-ANNA TER MUIDEN v.m. uur: Star 80, 16.; 19 en 21.30 uur: Raadhuis. 19-21 uur: werken diverse Sensuele uitersten, 18 jr. kunstnaars. MIDDELBURG Meccano. 20.30 TERNEUZEN Galerie Tierelantijn. 'ADVERTENTIE van kapitalen van de ene naar de andere markt. Controle hierop wordt uitgeoefend door het Belgisch-Lu xemburgs instituut voor de wissel. De Nederlander en twee Belgen, die in Gent terecht stonden, bekenden in 1981 ongeveer achttien miljoen Belgi sche frank (één miljoen gulden) winst te hebben gemaakt. In het buitenland operatie maakten zij gebruik van een bedrag van 250 miljoen Belgische frank, een bedrag dat in enkele dagen bij Belgische banken in guldens werd omgezet. Bij de Slavenburg Bank in uur: La femme aux bottes rouge 13-18 uur: werk van Robert Hallatu Sluis werden de guldens opnieuw ge- 0OSTBURG Ledel Theater. 20.00 <tm 30 6). uur: Ciske de rat, a.l. Museum, 10-12 en 14-17 uur:.Ontbie- TERNEUZEN Luxor, 20.00 uur. den ende Bevelen...' !t/m 25/8). 'hot Breakdance, a 1.; 20.00 uur: Christine, V.m. Stadhuis: werken fotograaf Wim 12 jr. Sinke. VLISSINGEN Alhambra I, 20.00 Ter Schorre. 11.00-21.00 uur: werken uur: Silkwood. 12 jr. Karla Buchel. Alhambra II. 20.00 uur: Gorky Park 16 VEERE Markt 12. 8.00-18.00 uur: pentekeningen van Johan Kosten. Grote Kerk. 10.00-17.00 uur: 'Verzeten TENTOONSTELLINGEN Vervolging 1933-19NU' (t/m 16/9) AARDENBURG Museum, 10.30- Museum De Schotse Huizen: werken 12.15 en 13.30-17.00 uur: 'Aardenburg Yansy van Woerden, als historische gemeente'. VLISSINGEN Nieuwstraat 26-28, AXEL Galerie Slijkdreef 11a, 10.00- 10 00-17.00 uur: 'De geschiedenis van 1800 uur: 'Moderne kunst en 1984'. 500 jaar Loodswezen' BERGEN OP ZOOM Stichting Stedelijk Museum, 10.00-17.00 uur: Etcetera, 11-17 uur: 'Schorren tusen 'Het verleden van de Boulevards'(22/ zoet en zout'. 9). BROUWERSHAVEN St.-Nicolaas- Reptielenzoo 'Iguana'. 10.00-12.30 en ïerk. 13.30-16.30 uur: hobbytentoon- 14.00-17.30 uur: Expositie levende rep- stelling (t/m 30/6). tielen, amfibieën en insekten. BRLTNISSE Halgemeentehuis, 9- Gevangentoren. exp. over 'De Schor- 12 en 14-17 uur: keramiek van Joop pioen. Van Ulden. weef- en knoopkunst van IJZENDIJKE Museum, 10.00-12.00 Alexandra (t/m juni). en 13.30-17.00 uur: 'Over en rond het DOMBURG Biologisch Museum, trekpaard 10-17 uur: 'De natuur in Zeeland' en pieren in de natuur'. hulpcentra GOES Museum, 10-17 uur: 'Kunst Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel In Kant', mutsen en klederdrachten 01109-14444 iook voor milieuklachtem wisseld voor Belgische franken, maar dan wel tegen de koers op de vrije wisselmarkt. Toen de verdachten het beginkapitaal van 250 miljoen Belgi sche frank terug naar Belgie wilden overbrengen, bij middel van een inge- Misschien wilt u ooit een eigen huis kopen. In dat geval wijzen wij u op een bijzondere NMB Spaarvomt met een extra hoge rente. U kunt al meedoen vanaf f 100,-. Uw spaargeld blijft altijd direct op neembaar. En als u huiseigenaar wordt,.zelfs zonder opnamekosten. Praat er eens over bij de NMB. N~B BANK DKNMBDENKTMCTl MEK. ONDANKS FINANCIËLE MEEVALLERS HULST Het dagelijks bestuur van het waterschap Hulster Ambacht is niet van plan de verontreinigingsheffing d Escury antwoordde dat in overleg voor 1985 te verlagen. Hoofdingeland R. J. Eeman vroeg tijdens de algemene vergadering maandagmiddag in Den met gemeente-instanties de verschil- Dullaert in Hulst of deze mogelijkheid niet bekeken kon worden. De heer Eeman herinnderd herinnerde de lende interpretaties van de begrotin- vergadering aan het positief saldo van de jaarrekening. Dank zij enige meevallers in 1983 wist het waterschap een gen wel opgelost konden worden, bedrag van 82.000 gulden over te houden. Hoewel hel schap tevredenheid toon de over het onderhoud aan sloten en In zijn antwoord op de vraag van de ten in 1981 waarin werd aangedron- schap stemde in met het plan een watergangen sprak de voorzitter toch Belzen op het enorme belang van de komst van een surfcentrum, met na me voor de ondernemers in Amemui- den „Laten we nu eens niet het onderste uit de kan willen hebben. Laten we nu eens proberen om toch eindelijk tot overeenstemming te ko men We verkeren op dit moment in een unieke, in een uiterst belangrijke situatie. Laten we nu alsjeblieft niet de verkeerde beslissing nemen. An ders worden we tot in lengte van jaren afgestraft. En ik vraag me af welke fractie zoiets op haar conto zou willen hebben staan Wethouder Van Belzen stelde verder „Ik weet. dat ze op dit moment in onze buurgemeente Goes op het puntje van hun stoel zitten. Als Goes deze kans wel pakt, komt het surfcentrum op de Grote Piet (gemeente Goes, red.i. En daar is onze middenstand absoluut niet mee gediend" Nadat de heer Stoffels in de tweede ronde had verklaard bij zijn afwijzen de standpunt te blijven, deed wethou der Van Belzen een laatste appèl op het CDA: „Ik vraag het CDA in alle ernst vooral toch goed te overwegen welke beslissing het neemt, vooral met het oog op onze ondernemers. Want lukt het nu niet, dan is het hier nooit meer mogelijk.. Het mocht niet baten. Het amende ment van het CDA werd alleen door de indienende partij zelf gesteund. Het collegevoorstel werd daarop -zo als gezegd- met zes tegen vier stem men verworpen. heer Eeman legde dijkgraaf K. Baron gen op het planmatig vaststellen van persleiding aan te leggen naar Vogel- Zeeuwsch-Vlaandcren Alarmnummer hpip.ft 't/m 17/10). Eunchcafé, 9-18 uur. werk Eamper (juni). HEINKENSZAND De 13 30-17.00 uur: 'Graffiti' Joop Dam (juni). HOOGLANDE Kapel van St -Maar- Slichting 'Blijf van m'n lijr Zeeland, tel ten. 14.00-19.00 uur: werken Piet van 01184 14645 dag en nacht bereikbaar Rhoon (t/m 7/7 Nederlandse Hartstichting, tel. 070 614614 HULST Streekmuseum, 14.00-17.00 Te bereiken op kantoordage» van 9-17 uur ITd. Abdijen in he. Land van ÏE^,TÏÏ£SS-M ""'S'"! Collot d'Escury enige nadruk op het de heffingen. „In de toekomst kunnen Ton 01150-12200 (brandweer en ambulance) Telefonische hulpdienst Zeeland. ctoniP 01180-15551. dag en nacht bereikbaar öienge. Chr huipdieIlsl zeeland voor mensen werk van nood, tel. 01180-36251. van 10.00-24 00 UUI weekends van 20.00-24 00 uur. 'Hulster Ambacht.': „On- de overschotten zelfs hoger, maar ook .aarde en Hengstdijk en de bouw /an persgcmalen in diezelfde kernen. met enige zorg over het lozen van gier door sommige agrariërs op de water gangen. Om deze vorm van vervuiling lager liggen. Gezien de forse investe- De kosten voor deze werkzaamheden te lijf te gaan heeft 'Hulster Ambacht nngen die er komende jaren nog ge- worden door 'Hulster Ambacht' ge- aan twintig agrariërs in de Oost Zeeuws-Vlaamse regio een verma- danks enkele meevallers in 1983 wil len wij voortgaan met onze reserve- ringspolitiek. Meevallers zijn nog daan moeten worden, lijkt het ons raamd op 2.104.000 gulden, v geen reden om de tarieven te veria- verstandiger deze overschotten te re- een gedeelte door dc gemeente Hon- nend schrijven gesteurd, teneinde gen", benadrukte de dijkgraaf. Ook serveren voor mogelijke tegenval- tenisse moet worden opgebracht. aan deze lozingen een einde te maken met het oog op de toekomst wil Iers", stelde de voorzitter. Over deze kosten, die voor Hontenisse Na afloop van de vergadering brach- 'Hulster Ambacht' vasthouden aan De verontreinigingsheffing voor 1985 330.000 gulden bedragen, had hoofdin- ten de bestuursleden een bezoek aan een jaarlijkse verhoging van de werd vastgesteld op 72,50 gulden per geland B A de Schepper nog enige de werken in hei kader van het Delta- verontreinigingsheffing Dit streven vervuilingseenheid, wat wil zeggen vragen. Hij wees op enige verschillen plan nabij Emmahaven. waar de v Homoseksualiteit-COC regio Walcheren,, van het waterschap komt voort uit 217.50 gulden per gezin per jaar in de begroting van het waterschap en tooling van de werken aan de dijken MIDDELBURG Zeeuws Kunste- homolilie, tel 01184 een* schrijven van gedeputeerde sta- Het algemeen bestuur van het water- de gemeente. Voorzitter Baron Collot in zicht Wethouder Jac van Belzen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 23