Trimkoersen kampen met gebrek aan deelnemers )OD0 %b ëranöen Damesteam van Sas naar een verrassend succes C Wissel Zeeuws-Vteandemt DROEFENIS IN SINT KRUIS Spelendag van De Schelde succes WATERSCHAP HET VRIJE VAH SLUIS. Vliegende Hollandertocht met ruim 300 wandelaars Tennistoernooi Breskens Goedemaar harde wind tijdens wedstrijden van Dow Zeilclub DINSDAG 26 JUNI 1984 PZC/ streek 12 3IN SINT-KRUIS - Het dreigt mis te gaan met de wedstrijden in de A-categorie van de Zeeuws-Vlaamse Trimfederatie. Waren er vorige week in Lamswaarde nog een-en-twintig vertrekkers, afgelopen zondag in Sint-Kruis was het helemaal bedroevend. Slechts zestien renners kwamen een rugnummer afhalen: een aantal, dat noch voor deelnemers noch voor organisatoren interessant was. Bovendien blijken de renners ook niet eens over te lopen van activiteit, zodat de trimwedstrijden de laatste tijd van alle spanning gespeend blijven. In Sint-Kruis maakte Piet Hoondert er tenminste nog iets van. Vrij snel ging hij er vandoor om uiteindelijk bijna iedereen te dubbelen. „Er zal snel iets moeten veranderen, want zestien deelnemers is natuurlijk belachelijk Als er niet wordt ingegre pen. dan zal het vlug bekeken zijn met de trimfederatie. Op de een of andere manier moet er toch voor worden gezorgd, dat er meer deelnemers, of een andere indeling van de catego rieën komt. Zo moeilijk moet dat toch niet zijn; het bestuur van de trimfede ratie moet eens naar de renners luiste ren". vond één van de renners na afloop van het saaie gebeuren in Sint- iKruis. Bij het bestuur van de Zeeuws-Vlaam se Trimfederatie ziet men overigens nog altijd niet in. dat het op deze manier in de toekomst wel eens fout zou kunnen gaan. Voorzitter Honoré van Waes vond zondag bijvoorbeeld, „dat het aantal deelnemers bepaald niet tegenviel. Er is vandaag ook een klassieker voor de trimmers en daar zijn er een groot aantal naar toe. Vorige week had Lamswaarde de pech, dat er ook op Zuid-Beveland een wedstrijd voor trim-Yrs was. Dat werkt de organisatoren allemaal te gen natuurlijk". Verder merkte Van Waes op, dat de verschillende comités, die wedstrij- Afsluiting toernooi basketbal in Axel AXEL - In 't Sportuus in Axel worden morgen, woensdag, de laatste basket balwedstrijden gespeeld van het toer nooi om de wisselbeker Zeeuwsch- Vlaanderen. De wedstrijden beginnen om 18.30 uur. Het programma: Mini's: Voorwaarts-Scheldesport; jongens Voorwaarts-Scheldesport; meisjes: Operatie-Voorwaarts. Dames-senio ren: Vorwaarts 2-0 Operatie: Heren- senioren: BV Hulst-Selektie Zeeuws- Vlaanderen. Na afloop van de wed strijden volgt omstreeks 21.00 uur de prijsuitreiking in 's Lands Welvaren' in Axel. Piet Hoondert den voor trimmers organiseren, er helemaal niet mee zitten, dat er in de A-categorie (wat toch altijd nog de hoofdmoot van een programma bij de trimmers is en waar de bezoekers, zo die er overigens zijn - in Sint-Kruis waren er amper meer toeschouwers dan er deelnemers waren - toch voor naar de wedstrijden komen) slechts een gering aantal vertrekkers zijn. „Financieel komen alle comités er nog steeds uit. omda er in de C- categorie veel vertrekkers zijn. Dus daardoor valt het nog wel mee. Ik denk niet, dat er comités weg zullen vallen", aldus Van Waes, die er ook nog aan toevoegde, dat het bestuur van de Zeeuws-Vlaamse Trimfedera tie er voorlopig ook niet aan denkt om een andere indeling van de cate gorieën door te gaan voeren. „Het zou misschien een oplossing zijn om enkele renners uit de C-categorie over te laten gaan naar de A's. maar als we dat doen. stappen verschillen de renners onmiddellijk op. Ik pro beer zoveel mogelijk renners te laten vertrekken, in welke categorie dan ook. Als er iemand met goede redenen komt om by de C's te mogen starten in plaats van in de A-categorie, dan doen we daar niet te moeilijk over. anders zijn we ze kwijt", verklaarde Honoré van Waes. De strijd in de A-categorie in Sint- Kruis had dus niet veel om het lijf, want na een paar plaagstootjes van onder andere Meerten Dallinga en Freddy de Valcke ging Piet Hoondert aan de haal. Pas veel later zagen de anderen hem terug. In de tegenaanval gingen in eerste instantie nog wel Carlos Boerman en Jan van 't We steinde. die later werden bijgehaald door het drietal Willy de Feber. Meer ten Dallinga en Freddy de Valcke. maar serieus bedreigd werd Hoondert niet. In de C-categorie was het eveneens een saai gebeuren. Er kwam met nog tien kilometer voor de wielen nog wel wat leven in de brouwerij, maar echt serieus werd het nooit. Een compacte groep meldde zich dan ook aan de aankomst. Klaas Maaijen was de rap ste. De resultaten. A-categoric: 1 Piet Hoondert. Heinkens- zand; 2 Jan van 't Westeinde, 's-Heeren- hoek; 3 Willy de Feber. Hoek. 4 Carlos Boerman. IJzendlJke. 5 Meerten Dallinga, Sluiskil: 6 Freddy de Valcke, Aardenburg. 7 René Heijboer, Temeuzen, 8 Theo Wullems. Heikant, 9 Herman Dellaert., Waterland kerkje: 10 Bertus Wieles, Sluiskil; 11 Henk Peters. Biervliet; 12 Carlos de Clerck. Bel gië. 13 Paul Hiel, Ossenisse. 14 Patrick van Hulle, Sas van Gent: 15 Ronald de Cock, C-categorie: 1 Klaas Maaijen. Kloosterzan- de, 2 W. Deuns, België; 3 Wilfried van Poecke, Axel, 4 Bram Leenhouts, Cadzand; 5 Van Overbeeke; 6 L. Molet, Belgie. 7 Henk de Bruijne, Temeuzen; 8 M. Riemens. 9 Bert de Ruysscher. Sluis; 10 Sjaak Bosma Philippine. TERNEUZEN - Dolle pret was het zaterdag op de hindcrnisbaan in het Terneuzense zwembad, waar de ZC De Schelde een spelendag hield die in het teken stond van het 400-jarig bestaan van Terneuzen. De hindemisbaan in het 'kikkerbadje' was een van de attracties die dag. Daarnaast konden de deelnemers zich uitleven in een uitgebreid historisch spelenpar- koers. waarin 23 spelletjes moesten worden afgewerkt Met de rommelpot, bellen blazend, op stelten lopend en tal van andere spelletjes vermaakte jong en oud zich. Na de opening werd in de ochtenduren een demonstra tie waterpolospuiten door de jeugdbrigade van de Terneuzense brandweer gegeven, waarna met deelne mers uit. het publiek en doelverdedigers van de onder- watersportverenigingen een waterpolobrandspuittoer- nooi werd gehouden. De komische duikgroep Ikaris uit Rotterdam opende, het middagprogramma met een op de lachspieren werkend programma, dat grotendeels op de hoge duikplank werd uitgevoerd. Lachen, gieren en brullen derhalve om de hoogstandjes en capriolen van deze komische duikgroep. te speldag werd besloten met vrij spelen en zwemmen. Avondvierdaagse in Hulst begonnen ZEEUWS- VLAAMSE BEKERSTRIJD IN BASKETBAL Haar handen hebben voor ons ge- werkt. Haar hart heeft voor ons geklopt. Na een moedig en geduldig gedragen lijdep is van ons heengegaan, op de leeftijd van 62 jaar, mijn geliefde echtgenote, moeder, schoonmoe der, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht IRMA MARIA LEONTINA FERKET echtgenote van Gustaaf van den Branden Sint-Jansteen: Gustaaf van den Branden Oostburg: Joop en Lia van den Branden-van Vooren Jos Mary Heikant: Henk en Mieke van den Branden-de Booy Francis Eric Hollandscheveld: Allert en Elly Anninga-van den Branden Miranda Joyce Roosendaal: Willy en Annette van den Branden-de Krijger Joost Breda: Marco en Jacqueline Sep-van den Branden De familie Van den Branden De familie Ferket De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag 28 juni a.s. om 14.00 uur in de parochiekerk van de H. Johannes de Doper te Sint-Jansteen/ waarna de begrafenis op het R.-K. kerhof aldaar. Woensdagavond om 19.00 uur gebedsdienst in bovengenoemde kerk. Samenkomst voor de uitvaartdienst om 13.45 uur in de kerk. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het St.-Liduinaziekenhuis te Hulst. Bezoek dag woensdag van 14.00 tot 15.00 en van 19.30 tot 20.30 uur. Ingang aan de voorzijde van het ziekenhuis. Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot condoleren in zaal Den Ouden Arend te Sint- Jansteen. Wilt u indien u geen kennisgeving hebt ontvan gen, deze aankondiging als zodanig beschouwen. Onze zaak is wegens sterfgeval GESLOTEN Woensdag 27 juni van 18.00 tot 21.00 uur. Donderdag 28 juni de gehele dag bloemsierkunst Raadhuisplein 10. 4501 BG Oostburg. Telefoon 101170) 3312 Met droefheid geven wij u kennis, dat na een geduldig gedragen ziekte van ons is weggeno men mijn geliefde vrouw, onze zorgzame moeder en oma PIETERNELLA ADRIANA DE REU echtgenote van Abraham Simon van der Meulen op de leeftijd van 79 jaar. Schoondijke. A. S. van der Meulen Oostburg: S A. van der Meulen S. J. van der Meulen-de Meijer Jolanda Lilian 4507 AC Schoondijke, 25 juni 1984 Van der Slikkestraat 17 De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 28 juni a.s. om 15.00 uur op de Algemene Begraaf plaats te Schoondyke. Zij die de begrafenis wensen by te wonen, worden verzocht om 14 30 uur aanwezig te zijn in het Hervormd Jeugdgebouw. Gelegenheid tot condoleren in het Jeugdgebouw na de begrafenis. Met dankbaarheid, omdat we haar zo lang in ons midden mochten hebben en bedroefd, omdat zij nog zoveel voor ons betekende, delen wij u mede, dat na een liefdevolle verzorging in 'Rozenoord' en 'De Stelle' van ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoe der DINA DE NEEF weduwe van Johannis Abraham Verherbrugge in de ouderdom van 84 jaar. Oostburg: C. Rieteco-Verherbrugge P. Rieteco Retranchement: A. van Grol-Verherbrugge J. L. van Grol Kleinkinderen en achterkleinkinderen Oostburg, 25 juni 1984 Corr.adres: Callenfelsstraat 50, 4501 CC Oost burg De begrafenis zal plaatshebben op donderdag. 28 juni, om 14.30 uur op de algemene begraaf plaats te Retranchement. Vooraf wordt een rouwdienst gehouden in 'Ro zenoord', welke om 14.00 uur zal aanvangen. WEGVERBETERING Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Het Vrije van Sluis brengt ter openbare kennis dat het voornemen bestaat over te gaan tot de verbetering van het gedeelte van de Zevenhofste- denstraat, lopende vanaf de Rijksweg Schoondij- ke-I Jzendijke tot de aansluiting met de Weg Naar Het Pannenhuis. De uitgewerkte plannen liggen gedurende het tijdvak van 25 juni toten met 9 juli 1984 ter griffie van het waterschap voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn bestaat gelegenheid tot het indienen van schriftelijke bezwaren. Oostburg. 22 juni 1984. Het Dagelijks Bestuur voornoemd, Th. P. Cambier, Dijkgraaf. J. de Doelder, Griffier. SKShtS GEMEENTE OOSTBURG BEKENDMAKING Vanaf heden liggen ter gemeentesecretarie ter inzage, de reacties op de 'Beleidsnota recreatie tevens kampeerplaatsenplan (concept). Het beleidsplan en de reacties zullen worden besproken in de raadsvergadering d.d. 16-8-1984. gemeente "7 De burgemeester van Terneuzen brengt ter alge mene kennis, dat op donderdag 28 juni 1984 te 19.00 uur in het stadhuis van Terneuzen een openbare vergadering van de raad der gemeente zal worden gehouden Temeuzen, 26 juni 1984. De burgemeester voor noemd, C. Ockeloen. 3X FAMILIE BERICHTEN Tandarts Van Mieghem afwezig van 27 juni tot 16 juli. HULST De Hulster buurtvereni ging 'Tivoli' houdt van dinsdag, van daag, 26 juni tot en met vrijdag 29 juni zijn jaarlijkse avondwandelvierdaag se in Hulst en omgeving. De afstand bedraagt elke avond tien kilometer. Om het voor de wandelaars allemaal aantrekkelijk te maken wordt elke avond een andere route gelopen. Ook de Clingse bossen zijn dit jaar weer in het programma opgenomen. De start is elke avond om 19.00 uur vanaf het sportcafé in de Tabakstraat. Daar kan men zich vanaf 18.15 uur laten in schrijven. Vrijdag, de laatste dag, wor den de wandelaars muzikaal inge haald door de Hulster boerenkapel 'De Kallesaien'. Daarna gaat het rich ting het Jansenius Scholengemeen schap, waar na afloop de herinnerin gen worden uitgereikt. Trouwring en horloge gestolen in Terneuzen TERNEUZEN Bij de familie W. aan de Binnendijk in Temeuzen zijn zon dag een gouden trouwring en een gouden dameshorloge gestolen. De dader(s) kwam(en) binnen via het ver breken van de achterdeur. De inbraak moet zijn gepleegd tusseh 9.30 en 20.30 uur. Vrouwencontact in Oostburg bijeen OOSTBURG Het vrouwencontact 'Lotje' in Oostburg houdt donderdag 28 juni een thema-avond in het ge bouw aan de Nieuwstraat. Onderwerp van deze avond is 'vrouwen en ge zondheidszorg'. De openbare thema bijeenkomst begint om acht uur. Avondvierdaagse in Nieuw-Namen gestart NIEUW-NAMEN Maandagavond is de avondvierdaagse van Nieuw-Na men van start gegaan. Het feestcomi té heeft deze in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding voor de vierde keer georganiseerd. Jong en oud deden hier aan mee. De meesten kozen echter voor de korte afstand van vijf kilometer. Deze eerste avond gingen 110 deelnemers van start. De eerste tocht ging voor de wandelaars, die vijf kilometer liepen, richting Clinge. terwijl degenen die de tien of vijftien kilometer aandurfden, de polders in de buurt erbij namen. De laatste wandelavond, vrijdag, worden de wandelaars in de Hulsterloostraat verwelkomd en afgehaald door de fanfare De Scheldezonen. Daarna zal een medaille of speld worden uitge reikt aan diegenen die vier dagen meegewandeld hebben. Bespoten aardappels gestolen in Hulst HULST Onbekenden hebben tus sen 21 en 25 juni 50 kilo aardappelen meegenomen van een veld aan de Koolzaadweg in Hulst. De groep Hulst van de rijkspolitie waarschuwt tegen het consumeren van de ont vreemde aardvruchten. Het land- bouwveld was namelijk juist bespoten met het schadelijke landbouwgif Me- tasysto. Het eten van de aardappels kan ernstige gevolgen hebben. TERNEUZEN - De Zeeuws-Vlaamse bekerstrijd in het basketbal zit er bijna op. Er resten nog maar een paar wedstrijden, waarna morgen (woens dag) de bekers aan de verschillende winnaars worden uitgereikt. In de laatste wedstrijden was onge twijfeld de grootste verrassing de winst die het damesteam van Sas wist te behalen op Operatie, dat de handi cap van dertig punten niet wist op te halen. Na een spannend duel werd het uiteindelijk 46-42 in het voordeel van de Sasse dames. Dissonanten waren er overigens ook weer gedurende de afgelopen week. In een eerder stadium had het Terneu zense Scheldesport bij de heren ge schitterd door afwezigheid, dit keer zorgde Voorwaarts uit Axel voor een nieuwe stunt. Een onbegrijpelijke communicatiefout binnen de vereni- PvdA-fractieberaad SLUIS De Sluise PvcLA-fractie houdt vandaag, dinsdag, een openba re vergadering in het gemeenschaps centrum "t Zoute Vestje in Sluis. De raadsagenda van donderdag 28 juni staat dan ter discussie. Het beraad begint om 20.00 uur. ging bracht de ene helft van het tea.' voor de wedstrijd tegen Hulst naar Sportuus in Axel. terwijl de anda helft zich in sporthal Den Dullaa aanmeldde om de wedstrijd tege sHulst te spelen. In die hal stond w een compleet Hulst te wachten, was door de Axelaars een reglementair 2-0 nederlaag kregen te slikken. Bij de mini's bleef er ook een tearai maar weg: opnieuw was Scheldespa daarbij betrokken. Revanche TERNEUZEN' - Met een record aantal deelne mers is de vijfde Vliegende Hollander- tocht, die zaterdag door de wandelsportvereni ging Zeldenrust uit Ter- neuzen werd gehouden, een groot succes gewor den. Het merendeel van de wandelaars liep daarbij in groepen op de korte afstanden 5,10, of 15 kilometer. Daarby volgden de wan delaars papieren pijlen, die op de stoepen waren aangebracht. „Een ex periment dat een succes is gebleken", consta teerde voorzitter Lensen van ws Zeldenrust tevre den. „Vooral dankzij de goede organisatie in de voorgaande jaren heb ben we inmiddels een naam opgebouwd met deze tocht. Ik denk dat dat de reden is waarom er dit jaar 320 wande laars hebben meege daan". Daarvan kozen er 45 voor de wandeltocht van veertig kilometer, die de wandelaars onder meer via Spui en Scha penbout naar het rust punt Luntershoek voer de, waar een broodmaal tijd en soep werd genut tigd. De tien en vijftien kilometer bracht de wandelaars vooral naar de oostkant van Terneu zen en de kortste af stand (vijf 'kilometer) voerde de wandelaars via Driewegen en de Haarmanweg door de nieuwe wijk Oude Vaart. Er waren geen uitval lers. De deelnemende groe pen waren Brabants Glorie uit Tilburg, DVT uit Vlissingen. Jeugdbe- lang uit IJzendijke. de Florastappers en de Ar- tervelde Stappers uit Gent, Vijvervreugd uit Middelburg en de Vrij buiters en Zeldenrust uit Temeuzen. Morgen (woensdag) worden in Axi 3 vanaf 18.30 uur in 't Sportuus zogenaamde revanchewedstrijda van deze bekercompetitie gespeel! Bij de dames spelen Voorwaarts Sas (of Operatiei tegen elkaar; bij 1 heren ontmoet Hulst een selectie v: de overige deelgenomen teams (Hub' staat in Zeeuwsch-Vlaanderen op eet zame hoogte, waardoor deze wedstrij als promotieduel weinig waarde zo hebben: daarom is gekozen voor ee selectieteam); Voorwaarts en Schej desport spelen tegen elkaar bij jongens en ook bij de meisjes stad deze wedstrijd gepland. Voorwaatj en Operatie tenslotte ontmoeten kaar bij de mini's. Om 21.00 uur vindt in café 's Land Welvaren in Axel de bekeruitreikir plaats door initiatiefnemer Luc Dt rickx. De uitslagen van de laatst gespeelde strijden: Heren: Hulst-Operatie 81-76; Scheldespa' Hulst n 58-98; Hulst-Voorwaarts 2-0; St Scheldesport 80-68 Dames: Sas-Operatie 46-42; Sas-ScheÜ sport 50-25. Voorwaarts U-Sas 64-38 Jongens: Hulst-Voorwaarts 78-36. Meisjes: Voorwaarts-Hulst 54-30. Mini's: Voorwaarts I-Scheldesport 31-3 Scheldesport li-Voorwaarts 22-24, Voa waarts II-Scheldesport H 2-0. BRESKENS - Bep van de Vijver en Annemie Nachtergaele zijn in Bres kens winnaar geworden van het eer ste drie dorpen-tennistoernooi voor huisvrouwen. Dit vijf dagen durende evenement telde in totaal 56 deelne mers. Naast de organiserende tennis verenigingen, De Boskreek uit Bres kens, Tivoli uit IJzendijke en Schoondijke, deden er ook speelsters mee uit Groede en Oostburg. In de categorie enkel D waren de Boskreek-leden Bep van de Vijver en Bea Joppe in de finale terechtgeko men. Van de Vijver won verdiend met 6-2 en 6-4. Bea Joppe revancheerde zich in de dubbelfïnale door samen met haar partner Dity Boeckhout met 6-4, 6-4 van het Oostburgse duo Leny Catsburg/Janny Provoost te winnen. Annemie Nachtergaele uit IJzendijke verloor de eerste set van de enkel E-finale kansloos van haar clubgenote Nel Bondewel: 1-6 De tweede won ze echter met 6-2 en de IJzendijkse werd uiteindelijk winnaar, door de span nende en beslissende set met 7-5 op haar nam te schrijven, Theresia en Marianne Carels van Breskens toonden zich oppermachtig in de E-finale door een 6-3 en 6-0 zege op Erna Gijs en Ina de Poorter van Schoondyke. De 'poedelprijs' in de E-categorie ging naar Marian Jansen, Elly Inghels en Ann van Hooteghem (allen Breskens). De vroegtijdig uitgeschakelde dames konden verder spelen in de verliezers ronde. In de D-categorie ging de eer ste plaats naar C- Blondeel van IJzen dijke die met 6-2, 6-1 van Eellen de Winde 1 Breskens) won en Theresia Carels won met 6-1, 6-3 in de E- categone de finale van Emmy Black- man (Breskens). Dubbel D-verliezers- ronde' P. van Reisen/N. Louws (Oost- burgi-Willy Zahn/Yolande Wisse 6-1, 6-1. Dubbel E-verliezersronde: Geetje Visser Minam van Waes (Oostburg)- Magda Lippens Ineke de Jonghe (Breskens) 6-1, 5-7, 6-3. TERNEUZEN Dc Dow zeilclub hield in het afgelo pen weekeinde wedstrijden op de Otheense kreek. De weersomstandigheden waren gunstig, hoewel sommi ge deelnemers moeite hadden om zich staande te houden op de zeilplanken. De uitslagen van de verschillende wedstrijdonderde len: optimisten: 1 Hugo Vennix; 2 Claartje Zuiderbaan. 3 Arthur van der Peyl. 4 Philip Ter Steege en 5 Mare de Ruiter Windsurfers-divisie 1. 1 Rob de Haan; 2 Marcel Mastenbroek. 3 Robert van den Ende; 4 Miranda Kristelijn; 5 Jan de Visser en 6 Geert Vennix, windsur fers divisie 2: 1 Ivo Kristelijn; 2 Jan Willem Kramer; 3 Edwin Janssen; 4 Michiel Janssen, 5 Hans Boekamp en 6 Jolanda de Haan. Partners 1 Edward de Ruyter; 2 Martijn van Rijsbergen; 3 Peter Jonkman en 4 Marnix Lippens; handicap: 1 Joachim Hogendoorn; 2 Paul Vermeylen; 3 Kees Muller. 4 Frits Sant en 5 Danny van der Voorde. Sterrit toerfietsers SLUIS Na de tweede rit in h' West-Zeeuwsch-Vlaamse sterritus kampioenschap gaat de toerfietsclul 'Freewheel' uit Oostburg aan de tó ding. De Oostburgse vereniging heel nu 1050 kilometer gereden en neen daarmee de leiding over van de 'We lertoerist' in Sluis. De uitslag van tweede rit was 1 Freewheel Oostbui 690 km, 2 TIO Oostburg 510 km, Wielertoerist Sluis 390 km. De volget de sterrit wordt in Oostburg gehoi den op 11 juli. Ruim 170 fietsers op eerste dag van vierdaagse in Sas van Gent SAS VAN GENT Ruim 170 sport# ve fietsers hebben maandagavos deelgenomen aan de eerste dag vi de wielervierdaagse in Sas van GfB De plaatselijke toerclub had een tws tig kilometer lang parkoers uitgea dat richting Philippine ging. Daad werden de fietsers begeleid door e« EHBO- en een materiaalpech-wagfl Beide hoefden overigens nauwelijl in actie te komen. Onder de deel» mers bevonden zich zowel kinderi als volwassenen van middelbare let tijd. Vandaag, dinsdag, gaat de tw« de tocht over de brug richting Wes1 dorpe. De aanvang is 18.30 uur at het Schippershuis op de Westkade Avondvierdaagse 'Tivoli' in Hulst HULST De buurtvereniging Tivo houdt vanaf vandaag (dinsdag) tot« met vrijdag de jaarlijkse avondwa» delvierdaagse. De deelnemers ve trekken elke avond om 19 uur vani het sportcafé aan de Tabakstraat Hulst. De afstand beloopt steeds kilometer. Ka

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 22