Bij toestemming VOW te weinig aandacht natuur STREEKMUSEUM Spoedig actie tegen vuil in bodem Vlissingse speeltuin Concours van showkorpsen in sportpark Vlissingen SOCIALE DIENST VAN VLISSINGEN KAMPT MET 'ONEIGENLIJKE TAKEN' RAAD VAN STATE VERWIJT MINISTERIE: B en w van Borsele blijven tegen toetreding tot DGD Strenge voorwaarden mestopslag in Sirjansland mm* 1 1- 1 ifjM Ifir 1 1 r sas L, O i m I ■u/i niet minder serieus, maar dichter bij de bevolking t DINSDAG 26 JUNI 1984 2 t 0;, PZC/provincie 11 (Van onze Haagse redacteurj DEN HAAG - Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft met het verlenen van toestemming voor de aanleg van een eiland in de Westerschelde voor de Vaste Oeververbin ding (VOW) de regels van behoorlijk bestuur overschreden. Het ministerie heeft een verkeerde belangenafweging toegepast. Ten onrechte zijn bij het besluit alleen de eventuele gevolgen voor de natuur *van de aanleg van dit eiland betrokken. Echter, ook de oeververbinding als geheel zal gevolgen hebben voor natuur en landschap. Dit aspect is te weinig belicht. Dit blijkt uit een uitspraak van de Vaste Oeververbinding ernstige na- voor het eiland is te weinig rekening voorzitter van de afdeling recht- tuurwetenschappelijke en landschap- gehouden met de nadelige gevolgen spraak van de Raad van State. Des- pelijke gevolgen zou hebben. van de uit de aanleg hiervan automa tes zijn drie natuurbeschermingsor- Bij het verlenen van toestemming tisch voortvloeiende oevcrverbin- ganisaties en enkele particulieren bij de Raad van State in het geweer gekomen tegen de aanleg van het eiland, waarvoor een indijking van een kostbaar fourageergebied voor vogels in de Westerschelde nodig was. Het eiland zou aanvankelijk een be stemming krijgen als werkeiland en later als overgang tussen het brug- en heINKENSZAND de financiële consequen- tatneliedeelte van de oeververbm- Het co]l van b cn w Ues weggenomen, ding. De bezwaarden voerden onder in Borsele bujr[ het ïreest Jhct da8eltjka be. meer aan dat de indijking zowel als de 5tandpunt dat stuur toch dat een DGD den tot de districtsge- volgens de door de be- zondheidsdieust (DGD) stuurhjke werkgroep niet een verbetering voorgestane opzet, een van de kwaliteit van de bureaucratisch geheel gezondheidszorg met zal worden, dat door de zich meebrengt. De ge- gecentraliseerde opzet meenteraad sprak zich aan zijn doel voorbij al eerder uit tegen toe- dreigt te schieten. Bij treding maar gaf de be- zijn meningsvorming stuurlijke werkgroep heeft het college de nog een kans om met standpunten van artsen betere voorstellen te en andere eerste-lijns- komen. De gemeente- werkers in de gemeente raad krijgt in de verga- 'meegenomen' dering van dinsdag 3 Tijdens de raadsverga- juli hel voorstel op tafel dering, die om 19.00 uur om toch niet akkoord te begint, krijgt de raad gaan met toetreding tot ook de notitie volkshuis- v;:"- Goes stelde te hoge eisen aan LPG-installatie (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG - De Exploitatiemaat schappij ROVA BV in Kloetinge hoeft een LPG-tank die is opgesteld bij haar restaurant aan de Schelp- „rvi ,.ri v.. .„..euuiucuuuncvuuumuo- hoek in Wolphaartsdijk niet af te de gemeenschappelijke vesting Borsele ter vast- Jekken met zand en lege s. De Kroon regeline zoals die er nu stellln| aangebode„. In v,ndt dat de hmderwetvergumnng 5, de he, t0, die b en w van Goes aan ROVA BV HoewdvM, twijfels over tot nu toe gevoerde be- hebben verleend te strenge voor waarden bevat voor de installatie en heeft de vergunning dan ook gewij zigd. De Exploitatiemaatschappij tekende beroep aan tegen het verlenen van de hinderwetvergunning toen bleek dat de voorwaarden veel strenger waren dan eerder door Goes toegezegd tij dens de bouw van het restaurant. Het restaurant is aangewezen op de LPG- lnstallatie omdat het niet kan worden aan gesloten op het aardgasnet. De Installatie stond er al toen de vergun ning werd verleend. Door de aanzien lijk zwaardere voorwaarden vreest het bedrijf een extra bedrag van 10.000 gulden te moeten investeren. De Kroon heeft nu beschikt dat de ver gunning wordt gewijzigd. De zand- en iegellaag is niet nodig, wel moet de tank worden voorzien van een zonne- werende laag of een zonnedak. In plaats van twee - door Goes bedongen brandblusapparaten hoeft er nu slechts één in de nabijheid van de Installatie aanwezig te zijn. Dit appa raat moet wel jaarlijks worden getest. Voorts moet de tank worden omgeven door een hek van twee meter hoogte, dat is voorzien van een waarschu wingsbord. leid drastisch onder handen genomen. De ac centen voor woning bouw komen voortaan meer te liggen op de kleinere kernen in plaats van op de groei kernen Heinkenszand en 's-Gravenpolder. Voorst wordt de raad gevrgagd een krediet van 50.000 gulden be schikbaar te stellen voor onderzoek naar de mo gelijkheden voor in standhouding van de stoomtrein Goes-Borse- le. Dit bedrag is tevens een soort 'overbrug gingskrediet', nodig om het materieel in een re delijke staat te houden totdat een oplossing is gevonden voor het in standhouden van de re creatieve lijn. ding, vond men. Het ministerie deel de deze mening niet. Het verlies van een klein voedselgebied voor vogels woog volgens hem niet op tegen de belangen die gediend waren met de aanleg van het eiland. De bezwaren van de natuurbescher mers golden veeleer de gevolgen van de VOW dan die van de indijking, vond Verkeer en Waterstaat. Het ver lenen van de vergunning stond hele maal los van het al dan niet doorgaan van de brug-tunnel. aldus het ministe rie. De voorzitter is het hiermee niet eens. De gevolgen van de aanleg van het eiland zijn volledig verweven met de gevolgen van een eventuele VOW. Derhalve had het ministerie wel degelijk rekening moeten hou den met de schade die zou kunnen ontstaan door de verbinding. Omdat dat niet is gebeurd heeft de voorzit ter het besluit nu vernietigd. Het dagelijks bestuur van de provin cie blijft er vooralsnog naar streven dat het project in de Westerschelde er komt. Gedeputeerde drs R. C. E. Barbé zei gisteravond in een voorlo pige reactie- hij had de motivatie van de uitspraak nog niet gezien- dat de milieubelangen die in deze zaak heb ben gespeeld in geen verhouding staan tot het belang van de oeverver binding, en dat de VOW wat GS èn de staten betreft nog „volop overeind" staat. Barbè verklaarde de uitspraak niet verwacht te hebben. „De VOW blijft voor de toekomst van Zeeland een uitermate belangrijke zaak en we zullen dan ook spoedig kijken welke wegen wij kunnen bewandelen om het project alsnog te kunnen realise ren. We kunnen onmogelijk berusten in het feit dat door deze uitspraak de brug-tunnel niet kan worden gerali- seerd". Barbé achtte de mogelijkheden nog niet uitgeput en speculeerde zelfs op de mogelijkheid dat bij een eventueel volgend kabinet de kansen voor het project gunstiger zullen liggen VOORRONDE NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG - Landbouwer C. A. Struik mag op zijn terrein in Sirjansland een stal inrichten voor het onderbrengen van rundvee in de wintermaanden, maar hij moet wel aan een groot aantal voorwaarden voldoen voor de opslag en afvoer van mest en gier. De Kroon heeft een besluit van b en w van de ge meente Duiveland vernietigd, waarbij de heer Struik een hin derwetvergunning voor de stal werd geweigerd. B en w vrees den stankhinder voor de omwo nenden van de boerderij van Struik. De Kroon heeft voorts een hinderwetvergunning voor Struik voor de opslag van onder meer bestrijdingsmiddelen ge wijzigd, zodat scherpere eisen worden gesteld aan de opslag van dieselolie in een tank. De landbouwer had beroep aan getekend tegen het besluit tot weigering van de hinderwetver gunning voor de stal, omdat hij vreesde ernstig in zijn bedrijfs voering en inkomen te worden aangetast. Hij voerde onder meer aan dat de mest van de runderen via roostervloeren in betonnen kelders verdwijnt en dat dit systeem geen enkele hin der voor de omgeving oplevert. Vlakbij de boerderij staan enke le woningen en een school. De Kroon heeft nu beschikt dat er zich geen mest op het terrein bij de stal mag bevinden en dat daar ook geen mest mag worden gedroogd of verbrand Voorts moet de stal goed afgesloten worden om hinder zoveel moge lijk te voorkomen. Ook de afvoer van mest en gier moet worden geregeld. Er zijn gesloten tank wagens voor nodig en een goede rioolafvoer. De tankwagens voor gier en dunne mest mogen met worden gevuld tussen acht uur 's avonds en zeven uur 's morgens. Wat betreft de opslag van diese lolie in een opslagtank heeft de Kroon beschikt dat de tank aan de onderkant moet worden voor zien van een waterdichte bak met een deugdelijke afvoer. VLISSINGEN - Dc stichting Drum Corps Holland (DCH) houdt zaterdag 30 juni in samenwerking met de Culturele Raad Vlissingen en het showkorps Oranje Nassau uit Vlis singen één van de vijf voorronden voor het Nederlands kampioenschap voor drumkorpsen. De wedstrijd in het sportpark aan de Irislaan in Vlissingen begint om 11.00 uur. Er nemen in totaal veertien verenigin gen aan deel. De acht beste korpsen komen in de finale, die om 19.30 uur begint. Zes deelnemende korpsen zijn afkom stig uit Zeeland, waaronder Oranje Nassau als enige Vlissingse vereni ging. Het concours begint met optre dens van Jong Excelsior uit Goes en Johan Friso uit Middelburg, die uitko men in de tussenklasse. De overige gezelschappen komen alle uit in de open klasse, te beginnen met Oranje Nassau. Deze vereniging neemt voor het tweede jaar deel aan de voorron den voor het Nederlands kampioen schap. Dit concours brengt Oranje Naussau de show 'We're gonna fly now", met de nummers 'Santa Esme ralda'. 'New Country'. 'Through the eyes of love' en 'We're gonna fly now'. Exelsior uit Goes, dat met het junio renkorps deelneemt aan de tussen klasse. komt ook uit in de open klasse. De show van Exelsior is opgezet rond de Westside Story en Fame, met als bekende melodieen America', 'So mewhere'. 'Fame' en 'Starmaker'. Het All Junior Show Corps De Jonge Pijpers uit Vlaardingen neemt voor het eerst deel aan dit kampioenschap en brengt onder meer 'Guantaname- ra', 'Let the sun shine", 'Drumming Salute' en 'The Muppets on the fields', een arrangement naar de muziek van de Muppet Show Vervolgens treden op de Dio All Girl Band uit Dordrecht, die vorig jaar de vijfde plaats behaal de, met thema's uit films van James Bond. DWS uit Rijnsburg, Jong Leven uit Brunssum, met een show met geheel eigen muziek ...uen- kaan Dave Maker, drumkorps Oranje uit Huizen met de show Piece of dream' en Juliana uit Middelburg, dat voor het eerst verschijnt als 'drum- en buglecorps'. Blue Spirit uit Middel burg heeft ook een geheel nieuwe show. met onder meer Paint it Black. Fantasy, Still en Gonna Fly now. Het drum- en buglecorps Avant Courir uit Eemnes neemt ook voor het eerst deel aan de Nederlandse kampioenschap pen. Het drum- en buglecorps Beatrix uit Hilversum won vorig jaar de eerste prijs en komt nu met een nieuwe show met de titel Dynamiek en als num mers 'Pagliacci', 'Malaga'. 'Swinging side of school' en 'People'. De voorron den van dit concours worden besloten met een optreden van Jubal uit Dor drecht, dat vorig jaar een tweede plaats behaalde en zijn repertoire weer heeft gebaseerd op de muziek van de Amerikaanse trompettist Chuck Mangione'. Kt- "r3"S llii BM i» Ui 1 ik.VvE' Het streekmuseum Zuid- en Noord-Beveland in Goes Het woord 'museum' wil nog weieens een serieuze floers over de gezichten doen trekken. De tongen losmaken over kunst met een grote K, beroemde en waardevolle voorwerpen. In veel gevallen tonen musea zaken die gewone mensen doorgaans niet in huis hebben. Spraakmakende uitingen van beeldende kunst zoek je vergeefs in de Achterhoek of op Zuid-Beveland. Die hangen in de grote Nederlandse musea, die erop ingericht zijn zo'n beetje de hele Nederlandse bevolking, over tien jaar uitgesmeerd, te ontvangen. Een streekmuseum beoogt een heel ander doel, niet minder serieus maar dichter bij de mensen, de bevolking van de streek. Een streekmuseum wil een verhaal geheeltjes worden gesmeed. In vertellen. Niet meer en met minder Goes is dat laatste het geval. Het dan dat. Het enige criterium is, dat gebouw is erg hokkig. veel gan- het aan aanschouwelijk verhaal getjes en kamertjes, die uitnodigen moet zijn. En dat kan, volgens di- om ze ook allemaal apart in te recteur L. J. Abelman van het richten. Zo staan bijvoorbeeld alle streekmuseum Zuid- en Noord-Be- stukken van het schuttersgilde in veland in Goes, met allerlei midde- één ruimte opgesteld. Dc geschie- len. denis van het gilde kan als het Het verhaal dat in Goes aan de ware vanaf één punt helemaal wor- Zusterstraat wordt verteld is het den gevolgd. Hetzelfde is het geval verhaal van de Bevelanders vóór de bij het kinderspeelgoed, oorlog. Hoe ze woonden, hoe ze Een echte specialiteit van het mu- werkten en hoe ze gekleed gingen, seuni is de klederdrachtverzame- De doelstelling van het museum is ling. Tot in de vorige eeuw veran- tweeledig. Aan de ene kant wil men derde de klederdracht op de Beve- alles wat oud is en wellicht verloren landen gedurig. Bovendien waren dreigt te gaan. conserveren en be- de onderlinge verschillen tussen waren. Aan de andere kant wil men dorpen veel sterker dan nu Levens- de zaken tonen, er een educatieve grote poppen bevolken daarom ook bestemming aan geven. Nu is het een speciale zaal en tonen wat er in heel gemakkelijk om allerlei opge- grote lijnen op de Bevelanden zoal graven potjes en scherven in vitri nes uit te stallen en er een kaartje bij te leggen met wat het is. waar het gevonden is en wanneer het werd gemaakt. Een doorsnee mu seumbezoeker zou dan snel zijn uitgekeken en bovendien weinig op steken. De manier waarop de voor werpen zijn gerangschikt is dus belangrijk. Zo staat er in het mu seum in Goes, zoals in de meeste streekmusea, een hoerenkamer op gesteld. Een tafel, stoelen, een dres soir en wat keukenbenodigheden gedragen is Daarnaast is in het Alles is authentiek, ook de kledij museum van alles opgeslagen Er van de poppen die het zich schijn- zijn geen poppen genoeg om alle baar gemakkelijk hebben gemaakt soorten doeken en beuken te dra- na een dag hard werken. Volgens gen Wat niet direct kan worden Abelman kun je de sfeer alleen getoond gaat in de kast en komt vervolmaken als je een aantal klei- meestal nog weieens van pas. nigheden tot je beschikking hebt. De Hemkenszandse volksdansver- „We zijn erg gelukkig als we bijvoor- eniging Folklorite bijvoorbeeld, beeld een heel oud apotheekdoosje heeft zich in het streekmuseum krijgen om op zo'n dressoir te zet- kunnen oriënteren voor het maken ten. Of een prentbriefkaart om ach- van klederdracht uit de vorige ter de spiegel te steken Wie door eeuw. Hoewel de echte stoffen niet de hoerenkamer loopt, zal het snelst meer te krijgen zijn, was het moge getroffen worden door de details. lijk om in Goes de hele stapel goed Daarom is het ook zaak dat de te bekijken en nieuwe stoffen te authenticiteit geen geweld wordt kopen die ze het dichtst benader- aangedaan. Een modern prulletje, den. Ook voor de afmetingen van hoe klein ook. bederft de hele entou- mutsen, patronen van jakjes en rage en het plezier van de bezoeker, rokken, konden de volksdansers in het museum terecht. Set dat educa- Het streekmuseum is dus een tieve karakter is de museumdirectie ruimte waarin het verhaal ge- tevreden. Daarom worden ook zorg- stalte krijgt, waarin de flarden tot vuldig contacten onderhouden met één geheel of een aantal kleine scholen Kinderen, die het museum be zoeken. hebben zo hun voor keuren. De kastelen bijvoorbeeld. Die trekken hele volksstammen kleine knutselaars, die voor hun speelgoedverzameling thuis een kasteelinterieur willen namaken of een slagveld voor hun tinnen sol daatjes in elkaar zetten. De contac ten lopen meestal eerst via de scholen. Vanuit projecten in en rond het museum wordt de belang stelling bij sommige leerlingen ge wekt. Ze gaan zelf aan de slag en worden regelmatige bezoekers. Zij zijn de museumvrienden van de toekomst. De museumvnenden van nu zyn verenigd in de 'Vrienden van het streekmuseum Zuid- en Noord-Be veland', een club die 350 leden telt. Vanuit de vereniging wordt het mu seumbestuur geadviseerd. Ook koopt de vriendenclub weieens voorwerpen aan. die redelijk wat geld kosten, want het budget van het museum zelf is niet groot De meeste spullen zijn gekregen of voor heel weinig geld gekocht. De oor spronkelijke collectie is overgeno men van de Goese Oudheidkamer, waaruit de gemeenschappelijke re geling. die het museum nu bestuurt, is ontstaan Wat betreft het gratis verwerven van kavels ligt er voor de vereniging Vrienden van het Museum ook een taak Zij motiveert mensen in hun omgeving om toch vooral oude spullen niet weg te doen. maar ze, liefst voor niets, aan het streekmu seum over te dragen. De inwoners van de twee eilanden geven aan dat soort oproepen veelvuldig gehoor. Met enige regelmaat kan de mu seumdirectie hier en daar boedels op gaan halen van mensen die het tijdelijke met het eeuwige hebben verwisseld. Dikwijls zijn de spullen die nog geen dubbeltje opleveren, de meest waardevolle voor het mu seum. Natuurlijk zijn er in het Bevelandse museum ook tentoonstellingen van kunstwerken te zien. Maar het blijft gemakkelijker om het verleden bij de mensen te brengen dan de kunst, vindt Abelman. Tentoonstellingen over de Meekrap-cultuur en over de vlasbewerking, trokken recordaan tallen bezoekers. Zelfs een kunste naar van naam die in Goes zijn spullen laat zien. moet het met veel minder belangstelling doen. De al gemene tendens, dat mensen wat met een museum willen doen, blijkt ook daar weer uit. In Goes is daar in elk geval alle gelegenheid voor. Mieke v. d Jagt AD VIES IS IN AANTOCHT Het showkorps Juliana uit Middelburg zal tijdens de voorronde voor het Nederlands Kampioenschap i voor het eerst verschijnen als drum en bugle corps. VLISSINGEN - Het college van b en dienst gemeentewerken, die onlangs w van Vlissingen wil op korte ter- het rapport heeft gekregen met de mijn maatregelen nemen ter bestrij- resultaten van het nader bodemon ding van de bodemverontreiniging derzoek. Wethouder W. Wisse (PvdA) op het terrein van de voormalige zei maandag desgevraagd dit advies gasfabriek aan de Paardenstraat, dat binnen twee weken te verwachten. Vlissingen nu in gebruik is.als speeltuin. Het Het bestuur van de speeltumverem- wachten is nog op een advies van de ging De Oude Stad en de werkgroep VLISSINGEN - De Vlissingse wet houder voor sociale zaken A. Hoef- kens (cda) wil de sociale dienst ont lasten van de centrale verwerking van de administratie. Door deze 'on eigenlijke taken' af te stoten hoopt hij de vier hiervoor aangestelde ad ministratieve krachten vrij te kun nen maken voor administratieve werkzaamheden, die nu nog door de maatschappelijk werkers zelf moe ten worden verricht. Deze hebben dan meer tijd voor het groeiend aan tal mensen, dat een beroep doet op de bijstand. Deze voornemens kwamen maandagmiddag naar voren tijdens een bespreking van de actiegroep 'Vrouwen in de bijstand' met wethou der Hoefkens. Het gesprek met de Vlissingse wet houder was nog een uitgesteld vervolg op een bezetting van de sociale dienst door de actiegroep, eind vorig jaar Wethouder Hoefkens zegde toen toe, alle mogelijke moeite te doen voor een wijziging van de eenmalige uitkering in periodieke uitkeringen. Een derge lijke wijziging, die gepaard zou moe ten gaan met een aanpassing van de uitkering aan elk individu, noemde hij ook maandagmiddag weer de enige mogelijkheid om de mensen in de bijstand werkelijk tegemoet te komen bij hun betalingsproblemen. Een der gelijk verandering van de eenmalige uitkering zou door staatssecretaris L. de Graaf worden meegenomen in zijn zogenaamd '1 juli-pakket' van maat regelen tot bezuinigingen in de sociale sector. Het zal volgens wethouder Hoefkens wel 1 september worden, voor de voorstellen van de staatsse cretaris worden behandeld door de Tweede Kamer, omdat deze een aan passing eiste, waarbij 'de echte mini ma' volledig worden ontzien m deze bezuinigingsronde. Wethouder Hoefkens zegde toe con tact te zullen opnemen met de actie groep, zodra de nieuwe voorstellen van de staatssecretaris bekend zijn. Over de afstoting van de centrale verwerking van de administratie moet het georganiseerd overleg (go) op 5 juli een uitspraak doen Pas daarna kan de gemeenteraad het voorstel worden gedaan de vier vrijko mende krachten in te schakelen ter ontlasting van de maatschappelijk werkers. Wethouder A zaken. Hoefkens van i Gravestraat en omgeving van het Vlissingse wijkcomité Binnenstad zeggen in een brief aan de gemeente raad van Vlissingen bezorgd te zijn over het uitblijven van de resultaten van hel bodemonderzoek en voor de mogelijke gevolgen voor de speeltuin vereniging Wethouder Wisse liet maandag weten, dat naar verwach ting volgende week contact zal wor den opgenomen met het bestuur van de speeltuinvereniging voor een ge sprek over de eventueel te nemen maatregelen ,,Elke stap wordt gezet in overleg met de speeltuinvereniging. Met dat bestuur kan zakelijk worden gesproken. Er heeft al een gesprek plaatsgevonden met het bestuur Daarin bleek dat de situatie zodanig was, dat de zelfwerkzaamheid aan een van de gebouwen voorlopig beter even kon worden gestaaktverklaar de wethouder Wisse. Welke maatregelen genomen zullen worden is volgens hen. mede afhanke- lijk van het advies van de dienst i gemeentewerken, dat eind deze week l of begin volgende week wordt ver- i wacht en het nog te verrichten sane- i nngsonderzoek Het college heeft geen enkele moeite met de plaatsing van deze lokatie op de lijst voor bodemsaneringen", aldus de Vlis- singse wethouder.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 21