NELEMANS Beroepskrachten welzijnswerk Tholen wel in drie commissies Tholen schoorvoetend in gezondheidsdienst '951 zom^ZZ"n'1 KLEDINGSUPERS WISSEL SCHOUWEN OP VOORSTEL VAN PVDA-FRA CTIE Overdracht van nieuw mortuarium aan hervormde gemeente Bruinisse aegreen jaartje ouder Nelemans ruimt radicaal op! Alles moet weg, want Nelemans gaat verbouwen. Dat betekent voor u super lage prijsjes. Hier ziet u enkele voorbeelden. Kinoez sho?L DINSDAG 26 JUNI 1984 PZC/ streek SINT-MAARTENSDIJK Beroepskrachten uit het welzijnswerk mogen zitting nemen in een drietal nieuwe geen geld zal uittreken om copicerap- commissies die de gemeente Tholen voor het welzijn gaat instellen. Het gaat om commissies voor sport- en recreatie, paraten voor lagere scholen te kopen, cultureel werk en jongerenwerk. Aanvankelijk had het college van burgemeester en wethouder van Tholen bepaald al liet Van Berlzen doorschemeren in dat beroepskrachten geen lid zouden mogen zijn. Maar na aandrang van de zijde van de PvdA wijzigde het college de toekomst nog eens op deze zaak zijn mening op dat punt. Met het instellen van de drie commissies zal de welzijnsraad worden opgeheven, omdat die terug te zullen komen, naar de mening van de raad en welzijnscommissie zelf niet goed functioneerde. De fractie van de SGP had aan het begin van de raadsvergadering schrif- De leden van de welzijnsraad pleitten sprak er evenals de SGP er M. Dijke dat iedereen bepaalde belangen toch telijke vragen ingediend naar aanlei- te veel voor eigen achterban en dat zijn teleurstelling over uit dat met het wel extra kan benadrukken door het ding van publicaties in de PZC over werd door alle betrokkenen als een instellen van 3 commissies, in plaats gebruik te maken van het spreekrecht problemen met de alarmering van de bezwaar onderkend. Het RPF/GPV- van één welzijnsraad. de taken weer vóór de vergadering. Juist het invoe- Thoolse brandweer door de regionale raadslid P. van Belzen vroeg zich af of verengd worden. ren van het spreekrecht en het in het meldkamer in Roosendaal Het colle- de beroepskrachten door hun specia- Toch zagen alle fracties wel in dat de openbaar vergaderen sprak de WD, ge zal daar later eveneens schriftelijk listische kennis niet hetzelfde be- nieuwe constructie beter is dan het in de persoon van J. van den heuvel op antwoorden zwaar met zich mee zouden brengen, functioneren van de welzijnsraad. Ze- erg aan. - En de CDA'er W. C. van Kampen ker daar er nog een vierde commissie in het leven wordt geroepen die be- (jree tl ge 1(1 ven en de Keethil te Sint-Maartens- staat uit gemeenteraadsleden. Wet- De Thoolse gemeenteraad discus- dijk. Er komen daar parkeerhavens en houder J. Versluijs (CDA) voelde eerst sieerde maandagavond verder nog het geheel wordt van groen voorzien, met veel voor het toelaten van be- over de vraag of een copieerapparaat Het raadslid J. L. van Gorsel pleitte roepskrachten in de commissies. nu wej 0f njet Dp een lagere school in dat kader voor het handhaven van maar na een onderling beraad van het thuishoort. Van Belzen, zelf een leer- de weegbrug bij de Haven. Hij vond college stemde hij toe. Hij vond echter kracht, zwengelde die discussie aan. dat die brug een beetje levendigheid Hij vond van wel en dat waren brengt en als zodanig goed past bij de bRUINISSE •verscheidene raadsleden met hem Haven. Ook na enig aandringen van eens. Maar wethouder Versluijs ant- Van Gorsel wilde burgemeester E. woordde hem dat die gedachte de Baerends niet op die kwestie ingaan, gemeente wel eens erg veel geld zou Over het al of niet verplaatsen van de kunnen kosten. Versluijs vond het weegbrug 12 Inspraakavond in Poortvliet POORTVLIET Het gemeenteb stuur van Tholen hield een insprat avond in Poortvliet. Wethouder Versluijs vertegenwoordigde hierb de gemeente. Tijdens deze bijen komst kwam de wéns van de jeu; naar voren voor een speeltuin. Poor, 1 vliet heeft op dit moment twee spet veldjes maar geen grote speeltuin Met name de kinderen tussen de 4 8 jaar hebben behoefte aan een spet tuin. In dit kader kwam het voorst! tot de oprichting van een speeltu- Dl vereniging naar voren. Via ouderco; (0, missies van lagere scholen zal onde zocht worden of hiervoor interess bestaat. Collecte WAARDE - De collecte ten bate vj het Nederlandse Rode Kruis heeft s Waarde 600,- opgebracht. Voor he Burgemeester T. C. Hekman van Bruinisse (rechts) en kerkvoogd C. Boleijn Anjerfonds werd 429.20 ingezameli De gemeenteraad ging verder ak- voor het nieuw mortuarium van de hervormde gemeente koord met het verfraaien van de Ha- Uitbesteding van secretariezaken aan PTT in Borsele HEINKENSZAND De inwoners van de gemeente Borsele kunnen zich in de toekomst menig loopje bespa ren. Het dagelijks bestuur wil een aantal secretariehandelingen uitbe steden aan de PTT zodat voor bij voorbeeld een rijbewijs of een uit treksel uit één van de registers of een paspoort de inwoners in hun eigen kern terecht kunnen. Het voorstel om gedurende één jaar met een dergelij ke uitbesteding te experimenteren is dinsdag 3 juli onderwerp van ge sprek in de gmeenteraad van Borsele, die vanaf 19.00 uur vergadert in het gemeentehuis. Het voorstel is aan de ene kant een tegemoetkoming aan de inwoners in de meest afgelegen kernen. Aan de andere kant kan een uitbreiding van de werkzaamheden met de secretarie- handelingen voor sommige PTT-kan- toren de redding betekenen. De PTT- directie hanteert een getalsmatig cri terium als het gaat om het draaiend houden van postkantoren. Veel kan toren werden in de gemeente Borsele al vervangen door een rode bus, die een uur per dag in de dorpen 'postvat'. Het uitbesteden van de handelingen is bovendien goedkoper dan het op zetten en instandhouden van een rij dende secretarie of een klein aantal hulpsecretariekantoortjes. De raad buigt zich ook over een wijziging in de vent- en standplaat senverordening. Activiteiten lagere school in Poortvliet POORTVLIET - De openbare lagere school 'De Eevliet' in Poortvliet hield een rommelmarkt en fancy-fair op het schoolplein aan de JulianastraatDe markt trok veel bezoekers. De netto opbrengst was 2500 gulden. Tevens maakte 26 leerlingen van de school een reis naar Rijsbergen. Daar verbleven de kinderen in de Maria- hoeve. Vandaaruit werden verschil lende excursies gemaakt. Rommelmarkt Hans- weert HANSWEERT - De Kringgroep Zuid- Beveland van de vereniging van Duit se Herdershonden houdt zaterdag een rommelmarkt in Hansweert. Deze markt wordt gehouden op het indus trieterrein aan de Tramperweg in Hansweert-West. De rommelmarkt begint om 10.00 uur. Schoolsportdag in Renesse RENESSE - Op sportpark 'De Laone' in Renesse werd een schoolsportdag gehouden voor lagere scholen uit Wes- terschouwen. Ellemeet en Scharendij- ke Leerlingen van de vierde, vijfde en zesde klassen bestreden elkaar op diverse onderdelen. Voor de eerste, tweede en derde plaats waren medail les beschikbaar. Alle 240 deelnemen de kinderen ontvingen een diploma. In de middaguren werd een duurloop en touwtrekwedstrijd gehouden. Zonnebloemreisje Oud-Vossemeer OUD-VOSSEMEER - De afdeling Oud-Vossemeer van De Zonnebloem organiseerde een dagtripje per auto naar West-Brabant. Hoofddoel van de reis was Putte, waar cje Schaapskooi en de daar beoefende oude ambach ten werden bezichtigd. Ook werd de tuin van het kasteel bezocht. Op de terugweg werd in Hoogerheide een Brabantse koffietafel genuttigd In totaal maakten 37 gasten en verzor gers de tocht mee. Halve dagtocht van Tandje Bij SINT MAARTENSDIJK - De wielerl- cub 'Tandje Bij' uit Sint-Maartensdijk hield een halve dagtocht door Zuid- Beveland. De karavaan met 9 renners, toerde langs Rilland. Krabbendijke. Kattendijke en Wilhelminadorp. De tocht had een lengte van 143 deelne mers. De wielerclub houdt morgen avond, woensdag, een precisietijdrit. Stand na 22 ritten: 1 Witte Andriesse (1397 kilometer), 2 Arjaan dem Braber (1381). 3 Jan Peter Verburgh (1377). Giel van den Est (1336) en Henk Kwaak (1324) Zomeravondconcerten in kerk Renesse RENESSE - In de hervormde kerk in Renesse wordt donderdagavond de reeks zomeravondconcerten geopend met de 'Renesse Ouverture' Dit con cert begint om 20.00 uur. Medewer king wordt verleend door het her vormd kerkkoor Renesse onder lei ding van Janny Lemson-Daane, het fanfarekorps Luctor et Emergo onder leiding van Henk Blom, schoolkinde ren van de openbare lagere school 't Staepel'of uit Renesse, eveneens on der leiding van Henk Blom en leden van de toneelvereniging 'Op Drift' onder leiding van Annemarie van der Wiel-Jansen. Geslaagd SINT-ANNALAND - Aan de Rijksuni versiteit te Leiden slaagde de heer P. Moerland uit Sint-Annaland voor het doctoraal examen Duitse taal en let terkunde. BRUINISSE Het gemeentebestuur hiervan overtuigd. Niettemin was de overleg, teneinde een mortuaria van Bruinisse heeft het beheer en totstandkoming uiterst problema- met name bij het Groene Kruis ondt exploitatie van het nieuwe mortua- tisch, voornamelijk als gevolg van te brengen. Verder tekende hij aa rium overgedragen aan de kerkvoog- gebrek aan gemeenschapszin en ge- dat het bejaardencentrum 'In 't 0; dij van de Nederlands hervormde meenschapsbesef bij een andere i per' en de gereformeerde gemeen doende. De conclusie was dat de raad wachten. „Q„ z}}n besprekingen gemeente. De overdracht had maan- Bruirusse gevestigde instelling", al- over een eigen mortuarium beschil gebruik van een slencilapparaat vol- gaande en die wilde hij liever al- dasmiddas plaats in hel vetle„gde dus herlnnlrde de burgemeester aan ken. van de technische oplevering van het jarenlang zonder resultaat gevoerd Voor president-kerkvoogd C. Bolel; mortuarium. Het betreft een eenvou- dige opbaarruimte, ingericht in een aan de na de Tweede Wereldoorlog in het centrum van het dorp nieuw gebouwde hervormde kerk toege voegd gebouwtje. Enige vergader ruimten, bestemd voor onder andere DEELNAME VIER VAN ZES GEMEENTEN NODIG' Zwemvierdaagse in Herinkenszand was de aanbouw van het mortuaria aan de kerk en de aanpassing van (t kerkelijke nevenruimten een belari rijke gebeurtenis in het bijna 500-jani bestaan van de hervormde gemeenii HEINKENSZAND - Evenals voor- Bruinisse. Uit de totstandkoming tas gaande jaren wordt er van maandag 2 .behoeve van de gehele gemeenscha; de jonge kerk. catechisatie en bijbel- t vrddag 6juh een zwemvierdaagse blijkt mede de nauwe verbondenheü krins. zij,, gemoderniseerd, leg,-lij- "j™"®lussen burgerlijk en kerkelijk b, ?aus de heer Boleün d. mortuarium. Burgemeester T. het mortuarium over in een bijeen- men de afstanden 250 meter of 500 .H^nSr„g meter De prestut.es worden of 's 'f tussen 18.00 en 19.30 uur. Open toertocht voorts hoopte dat de diverse Brus geledingen niet zullen schromen oi als het nodig is van het mortuaria: gebruik te maken. Het mortuarium werd gebouwd nar ontwerp van de dienst gemeentewei ken. De bouwkosten waren ongevea 62.000.-, inbegrepen aanpassing vat de aangrenzende vergaderruimten. Viswedstrijd Stavenisse ikuiiuM- van uei vuuanige uageujrvae bestuur van Bruinisse en de hervorm- de kerkvoogden, in de consistorie van SINT-MAARTENSDIJK De ge- Zowel P. van Belzen (rpftgpv) als W. C. over een uitbreiding van het aande- de kerk. In een toespraakje noemde meente Tholen zal meedoen aan een van Kampen (cda) vonden dat er nog lenkapitaal van de PZEM. In dat de burgemeester het mortuarium een t l A districtsgezondheidsdienst (DGD), niets van de oude bezwaren van de verband merkte De Bres op dat de belangrijk gegeven voor de Bruse ge- QOOF ZvCClcUlQ CI1 mits op de Bevelanden nog vier van Thoolse raad verdwenen was en ze gebruiker mee moet profiteren van meenschap. Verder complimenteerde de zes gemeenten deelnemen. Dat spraken over financiële onzekerhe- eventuele winsten van de PZEM. hij de hervormde gemeente met de jVJOOrQ-BrBDünt besloot de gemeenteraad van Tholen den. Die woorden nam ook de fractie- verbetering van de kerkelijke neven- STEENBERGEN De'riiwiel- toer- maandagavond met zeer veel aarze- voorzitter van de PvdA, J. de Bres, in De WD'er J. L. van Gorsel pleitte lokalen. „Bru heeft een grote her- c]Uh "t Wanen'uit Steenbergen houdt KJJ lingen. Die aarzelingen leefden ook de mond. maar hij draaide om toen voor een betere verdeling van aande- vormde gemeente. En het kerkelijk zaterdag haar tweede open toertocht bij het college van burgemeester en duidelijk werd gemaakt dat het rijk len tussen de provincie en de gemeen- werk zal hiermee beter kunnen func- door Noord-Brabant en Zeeland STAVENISSE - De traditionele ps wethouders. Burgemeester E. Bae- nü in ieder geval een flinke financiële ten. Momenteel is die nog tweederde tioneren dan in de vorige situatie die lingviswedstrijd van de visclub 'I> rends: „Ik realiseer me dat dit niet bijdrage zal leveren bij de oprichting voor de provincie en éénderde voor de nogal schraaltjes afstak bij de rest Deelnemers kunnen een keuze maken Oosterscheldevissers'werd gewonnet het meest sterke voorstel is dat we u van de DGD. Hoe dat eventueel in de gemeenten. Een vijftig-vijftig basis van de kerk", aldus burgemeester uit de afstanden 75 en 42 kilometer, door W. van Oudenaarde bij de senio ooit hebben gepresenteerd". Ver- toekomst zal verlopen is momenteel leek de Thoolse raad al iets eerlijker. Hekman. Zij kunnen zich van 9.00 tot 11.00 uur ren. Bij de jeugd behaalde Thim schillende fractie, RPF/GPV en CDA, onduidelijk. De SGP'er M. Dijke vond Burgemester Baerends vertelde dat Wat het mortuarium betreft stelde hij laten inschrijven in clubhuis'Het wa- Janse een eerste plaats. De wedstrijc vonden dat er aan de deelname van het bezwaarlijk - en dat geluid had al de Zeeuwse gemeenten dat al eens vast dat de noodzakelijkheid van deze pen van Steenbergen' m het Noord- werd gehouden bij de dijk aan dt Tholen aan de DGD nogal veel finan- eerder in de Thoolse raadsvergade- eerder hadden aangekaart, maar tot voorziening al vele jaren werd onder- brabantse dorp. Iedere fietser ont- Pilootweg in Stavenisse. De grootsK ciële onzekerheden kleefden. Na een ring geklonken - dat de wachtgelden nu toe zonder succes. kerid. „De Bruse gemeenschap was vangt na afloop een herinnering. vis werd gevangen door J. van de Ree. uitvoerige discussie kwam de gehele van de gemeente-artsen via de DGD raad echter tot de conclusie dat het zouden worden betaald en dan met toch maar geprobeerd moest worden, name uit een eenmalige bijdrage van al klonk onder meer de term 'het de gemeenten. Burgemeester E. Bae- voordel van de twijfel'. rends was het eigelijk wel een beetje met de raad eens, maar hij stelde vast Het was niet de eerste keer dat de dat het niet instellen van een DGD op DGD in een raadsvergadering in Sint- Tholen wel eens een langdurige witte Maartensdijk besproken werd. Eerder vlek op de kaart van Zeeland zou al had de raad besloten mee te doen kunnen opleveren. Hij benadrukte en dat besluit werd later ingetrokken, dat het wel een dienst zou moeten Maandag kwamen de raadsleden daar worden met voldoende deelnemers, dus nogmaals op terug. Aan het begin juist ook gemeenten die vlak bij Tho- van de discussie zag het er naar uit len liggen. De raad kon zich daar dat het voorstel van b en w, om wel uiteindelijk schoorvoetend in vinden, toe te treden, het niet zou halen. De Thoolse gemeenteraad sprak ook Nu te koop bij: Opril Grote Markt 11-13 Goes fpjf official dealer. Tel. onoo-16653 dUll En Uw ogen dus ook. 't Zou wel goed zijn als wij eens mochten bekijken of de topkonditie van Uw ogen met een betere bril niet weer tot het maximum kan worden gebracht. Tenslotte zijn gediplomeerde ervaren optometrist en, zoals wij daar ook voor. ©«"JONGE Oplomitrljt o.V. V y Ciilictltmpiclillit A.N.V.C. Lange Vorststraat 40, Goes Telefoon 01100-11272 DE OPTICIEN DIE MEER DOET DAN MOET" VERB0UWIH6SI OPRUIMING sfPfll/HMf pflKKEÜ Pe.f'ps badstof katoen unie en bedrukt. [Maximaal 5 stuks per klant. 1 wiet biezen. Katoen. 100°'o 1 i\/iet jongens 1 Van iasjes 29.. 9eb, vo0r reid *SSk van 89- .voor en Goes, Lange Voorstraat 6 Missingen. Lange Zelke 52 Middelburg, Vrijlandstraat 53

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 20