PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Verontwaardiging na verhoging rente VS Geen geld voor transplantatie Eurotop begint met ruzie tePZC kleintjes BANKEN VERHOGEN 'PRIMERATE' ANDIJVIE EN VARKENSSCHNITZEL :n China: goede kansen voor Nederland vandaag -•> ..'Vjl v CV v MINISTER DEETMAN: GEEN TOESTEMMING Ex-president Argentinië gearresteerd BRITSE BIJDRAGE BLIJFT STRUIKELBLOK Regenachtig Weer regen. Veel bewolking en af en toe regen of motregen. Temperatuur omstreeks 17 graden. Matige tot vrij krachtige wind, in de avond afne- 7e jaargang no. 148 linsdag 26 juni 1984 ONGKONG (AFP) - China ziet goede mogelijkheden voor economische verlagen tot het niveau van zaakgelastigde, als teken van ongenoegen over de unenwerking met Nederland, ondanks de verstoring van de betrekkingen levering van de twee onderzeeërs. In februari werden de relaties tussen de twee issen beide landen door de kwestie Taiwan. Dit zei de Chinese vice-premier landen op ambassadeursniveau hersteld. Jan Li maandag tegenover een hoge functionaris van Philips, zo meldde het fflciêle persbureau Nieuw China. De functionaris van Philips was vrijdag samen met een groep zakenlieden in verwees hiermee kennelijk naar de levering van Nederlandse onderzeeërs Peking aangekomen op uitnodiging van het Chinese ministerie van de n Taiwan. In januari 1981 besloot Peking de betrekkingen met Den Haag te elektronische industrie. NEW YORK (RTR/UPI) - Enkele grote banken in de Verenigde Staten hebben hun minimumrente voor leningen aan bedrijven maandag met een half punt verhoogd tot dertien procent. Het is dit jaar al de vierde verhoging van de „prime rate", een tarief dat de banken ïan hun meest kredietwaardige cliënten in rekening brengen. Eind vorig jaar stond het op elf irocent. ,aUjns-Amerikaanse landen hebben 'erontwaardigd gereageerd. De mees- e landen in Latijns-Amerika hebben ite moeite met de betaling van ite over hun enorme schulden aan Ie banken in de rijke industrielanden, rooral in de Verenigde Staten. ;n verhoging van de prime rate van ie Amerikaanse banken betekent dat Latijns-Amerikaanse landen geza- mUjk jaarlijks ettelijke miljarden )llars meer aan rente moeten gaan italen en dat terwijl vele economen naam. ook in de Verenigde Sta- van mening zijn dat er alleen i oplossing voor het schul- lenvraagstuk kan worden gevonden de rente omlaag gaat en de loop- [tljd van leningen aan de debileuren- anden wordt verlengd, esident Reagan ziet het allemaal Zure regen Minister'Winsemius is somber over de bereidwilligheid van de landen die deelnemen aan de milieuconferentie in Mun- chen, om de luchtverontreini ging krachtig te bestrijden. (PAGINA 3) «■Lil Medicijn en auto De Raad voor de Verkeersvei- ligheid vindt dat automobilis ten die rijden onder gevaarlij ke invloed van medicijnen, I moeten worden gestraft. De raad wil een controlesysteem, I vergelijkbaar met de controle op het gebruik van alcohol. (PAGINA 5) Werkgelegenheid I De werkgelegenheid in de bouw zal reeds dit jaar terug- i lopen als gevolg van de vorde ringen van de Oosterschelde- werken. (PAGINA 9) Haven op winst De winst van de NV Haven van Vlissingen is vorig jaar flink gegroeid tot bijna 2,5 miljoen gulden. De verwach tingen voor dit jaar zijn gema tigd optimistisch. (PAGINA 10) Strafvermindering De voetballers, die door de Belgische voetbalbond ge schorst waren naar aanlei ding van het omkoopschan daal Standard-Waterschei, krijgen strafvermindering. Si mon Tahamata bijvoorbeeld, kan in januari '85 weer aan de slag. ■L 'i niet zo somber in. Hij herhaalde maandag op een bijeenkomst zijn al vele keren verkondigde standpunt dat de rente in de VS wel zal gaan dalen als duidelijk is dat de inflatie niet zal opleven. Overigens gaf hij toe dat de rente te hoog is. De voornaamste reden voor de ver dere verhoging van de prime rate is de toeneming van de vraag naar krediet als gevolg van het krachtige economi sche herstel in de VS en van het grote financieringstekort van de Ameri kaanse overheid. De eerste bank die haar tarief maan dag op dertien procent bracht was First National Bank of Chicago. Haar voorbeeld werd al spoedig gevolg door Citibank. Chase Manhattan Bank. Morgan Guaranty Trust, Chemical Bank. Marine Midland Bank, Conti nental Illinois National Bank en een reeks andere Amerikaanse banken. In Wall Street wordt verwacht dat de rentevoet in de Verenigde Staten nog verder omhoog zal gaan. Volgens andere commentatoren is de rente in de VS nu langzamerhand hoog genoeg om op zichzelf voor een inzinking van het economische her stel te zorgen. Daarvan zijn overigens nog geen tekenen zichtbaar want vol gens voorlopige cijfers zal de toene ming van het bruto nationaal produkt van de VS, de marktwaarde van alle geproduceerde goederen en diensten, in het tweede kwartaal 5,7 procent op jaarbasis bedragen. De middenkoers van de Amerikaanse dollar is maandag op de wisselmarkt in Amsterdam vastgesteld op ruim 13,5 gulden. Dat betekent een koers- verhoging van ruim twee cent in vergelijking met vrijdag. In januari van het vorige jaar noteerde de dol lar in Amsterdam bijn 2,61 gulden. De koers van de dollar is sinds het begin van het vorige jaar met 21 procent gestegen. ME-ers ontruimden maandag in korte tijd het vrouwenverzetskamp bij de vliegbasis Volkel UDEN (ANP) - In minder dan een half uur heeft de politie het vrouwenverzetskamp bij de hoofdpoort van de vliegbasis Volkel maandagavond ontruimd. Burgemeester Schampers liet weten dat hij opdracht voor de ontruiming had gegeven omdat hij na recentelijke vernielingen niet meer in kon staan voor de veiligheid van de vrouwen. Even na acht uur verscheen een peloton ME afkomstig van de politiekorpsen in Zuidoost-Brabant. De ME-ers die niet waren uitgerust met helmen en schilden droegen de bewoonsters van het vrouwenverzetskamp naar de openbare weg waar ze in politiebusjes werden gezet. Vandaar werden ze vervoerd tot achter de wegafzettingen. De politie heeft geen aanhoudingen verricht. Meteen na de ontruiming, waarbij zich geen noemens waardige incidenten voordeden, is de politie begon nen met het inpakken van achtergebleven spullen die nog enige waarde hebben. Volgens een politiewoord voerder kunnen de vrouwen ze als ze dat willen, terughalen. De politie is van plan maatregelen te treffen om te voorkomen dat de voormalige bewoonsters van het vrouwenverzetskamp het terrein weer in gebruik gaan nemen. Het is de bedoeling dat vrouwen die zich weer in de richting van het kampterrein begeven opnieuw worden opgepakt en achter de afrastering worden gezet. ADVERTENTIE Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees /èW in de aanbieding. Andijvie, kilo Varkensschnitzel gepaneerd, lOOg 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. (Van onze parlementaire redactie DEN HAAG (GPD) - Minister Deetman van onderwijs is niet van plan om de kosten van de harttransplantatie, die zaterdagmiddag werd uitgevoerd in het Rotterdamse Dijkzigt- ziekenhuis, te betalen. Dat geldt ook voor eventueel volgende harttransplantaties, aldus de bewindsman gisteravond. Evenals staatssecretaris Van der Rev- den van volksgezondheid zei ook mi nister Deetman verrast te zijn ge weest door de harttransplantatie, om dat deze vooraf niet was gemeld bij het ministerie van onderwijs en we tenschappen. „Door het ministerie is geen toestemming gegeven en dat houdt in dat voor de kosten van de transplantatie ook geen beroep op ons kan worden gedaan", aldus Deet- Bij eventueel volgende harttransplan taties van de twee samenwerkende academische ziekenhuizen in Leiden en Rotterdam, behoeft evenmin op een bydrage van Onderwijs te worden gerekend. Deetman: „Uit oogpunt van onderwijs en onderzoek is het niet nodig dat wij tot specifieke taakver vulling binnen de academische zie kenhuizen komen. De vraag of het uit oogpunt van volksgezondheid en pa tiëntenzorg noodzakelijk is, moet beantwoord worden door het ministe rie van volksgezondheid. Onderwijs zal echter niet betalen". Van der Reyden had eerder gezegd dat hij voorlopig geen mogelijkheden ziet de vergoeding van harttransplan taties in het ziekenfondspakket op te laten nemen. Hij wil eerst het advies van de Gezondheidsraad afwachten. De stand van zaken in de hartchirur- gie staat juist deze week op de agenda van de Tweede Kamer: donderdag zal es kui LONDENFONTAINEBLEA V ANP APi Tweemaal de Britse eerste minister Margaret That cher: links op een schilderij en rechts aan de vergadertafel van de gisteren begonnen Eurotop in Fontainebleau bij Parijs. Het schilderij, vervaardigd door de voor het werk staande Brit Ro- drigo Maynihan, heeft de woede van de 'ijzeren lady' gewekt. Op het kunstwerk, dat is bestemd voor de National Portrait Galle ry in Londen, is zij met een duidelijk loense blik afgebeeld. De maker van het schilderij heeft er inmiddels in toegestemd de ogen van Margaret Thatcher te 'verbeteren'. Haar blik vooraf gaande aan het begin van de Europese topconferentie voor spelde in ieder geval weinig goeds. De Britse eisen zorgden dan ook gisteravond al voor moeilijkheden op de tioeedaagse Eurotop. de kamercommissie voor volksge zondheid met Van der Reyden praten over de toekomst van harttransplan taties. De eerste harttransplantatie in ons land werd zaterdagmiddag uitge voerd in het Dijkzigt-ziekenhuis in Rotterdam door chirurgen van dit ziekenhuis en het Academisch Zie kenhuis Leiden. De 40-jarige patiënt uit Gouda, die deze ingreep onderging, maakt het goed. Volgens het Dijkzigt-ziekenhuis is zijn toestand stabiel. De kosten van de transplantatie bedragen 100.000 gulden. BUENOS AIRES (RTR) - De voorma lige president van Argentinië Rober to Viola is maandag gearresteerd na een verklaring te hebben afgelegd over de verdwijning van een over- heidstechnicus in 1978. Viola, die in 1981 negen maanden president was, werd door de rechter Luis Cordoba ondervraagd over de uitvaardiging in 1979 van een order tot „arrestatie en'of eliminatie" van subversieven. Dat gebeurde drie maanden nadat de technicus. Alfredo Giorgi. voor het laatst was gezien in een geheim gevangenenkamp. Giorgi werd in november 1978 door gewapen de mannen uit zijn kantoor ontvoerd. (PAGINA 15) Radio, tv en kunst: 2 Binnen- en buitenland: 3 en 5 Financiën, economie: 4 Varia: 7 Provincie: 9, 10, 11 en 13 Sport: 14 en 15 (Van onze verslaggever FONTAINEBLEAU - De topconferen- 1 tie van regeringsleiders uit de EG- landen is maandag in Fontainebleau ten zuiden van Parijs onder slecht gesternte begonnen. De regeringslei ders van de tien lidstaten hadden gehoopt dat de aloude ruzie over de verlaging van de Britse bijdrage aan de EG-begroting opgelost zou zijn voor deze tweedaagse bijeenkomst. Ondanks koortsachtig overleg de af gelopen dagen, lukte dat niet. „We zitten nu in een moeilijke situa- f tie", zei premier Lubbers. De minis ters van buitenlandse zaken zijn er gisteravond niet in geslaagd de me ningsverschillen te overbruggen. De' regeringsleiders hielden er na een poging van slechts een half uur al mee op. Tussen de Britse inkomsten en uitga ven aan de Gemeenschap zit een gat van 4,1 miljard gulden. De Britten eisen daar zo'n 3,2 miljard van terug, maar zijn wel tot een compromis bereid. Ze willen echter niet zo laag gaan als de 2,5 miljard die de overige landen aanbieden. Vóórts zijn de Brit ten en de negen overige lidstaten het niet eens over het systeem van terug gave dat in de komende jaren moet gaan gelden. Het Britse probleem belet de EG- lidstaten beslissingen te nemen over andere dringende zaken zoals de uit breiding van de eigen financiële mid delen van Europa. Daarnaast doemt een nieuw struikelblok op voor de directe toekomst. Dat betreft de inko menssteun aan de Duitse boeren. De Duitse boeren krijgen de btw op hun produkten per 1 januari 1985 met 3 procent verlaagd. Dat is in maart afgesproken bij het EG-landbouwak- koord om de Duitse boeren te com penseren voor de verlaging van hun exportsubsidies De Duitse regering wil de boeren nu ineens niet drie maar vijf procent btw korting geven en al per 1 juli 1984 Met name premier Lubbers heeft bondskanselier Kohl erop gewezen dal dit jegens de Nederlandse boeren concurrentievervalsend kan werken. Voorts heeft Lubbers gewaarschuwd tegen het gevaar van nationalistische maatregelen op het gebied van het Europese landbouwbeleid. Bondskan selier Kohl hield echter onder zeer krachtige bewoordingen vast aan zijn voornemen De regeringsleiders begonnen de top conferentie. die onder zeer strenge veiligheidsmaatregelen staat, met een discussie over de internationale situatie. De EG-landen zijn het eens met president Mitterrand dat de dia loog met de Sowjct-Unie moet wor den voortgezet, „maar zonder zwakte te tonen", zoals premier Lubbers het uitdrukte. Volgens de premier is de Oost-West-verhouding momenteel zeer moeilijk maar niet helemaal zonder lichtpuntje. Joegoslaven zwaar bestraft BELGRADO PARIJS (DPA/ UPLAFP/REUTER) - Een rechtbank in het Joegoslavi sche Prislina heeft maandag Sejdi Veselji. een Joegoslaaf van Albanese afkomst, ver oordeeld tot 14 jaar gevange nis wegens het maken van „vijandige propaganda". Ne gentien medebeklaagden kre gen straffen tussen drie en dertien jaar. De rechtbank achtte de 20 schuldig aan het verspreiden van propagandamateriaal en het organiseren van demon straties in de afgelopen drie jaar. Zij streefden er naar van de Zuidjoegoslavische provin cie Kosovo, waar veel mensen van Albanese afkomst wonen, een autonome republiek bin nen het Joegoslavische staats verband te maken In Belgrado arresteerde de po litie maandag de 23-jarige dis sident Gordan Jovanovic, zo is uit juridische bronnen verno men. Een maand geleden werd een arrestatiebevel tegen Jo- navic uitgevaardigd, die er van wordt beschuldigd betrok ken te zijn bij tegen de staat gerichte activiteit

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 1