Wissenkerke niet in DGD NELEMANS /eeyeen jaartje ouder KLEDINGSUPERS COLLEGEVOORSTEL VERWORPEN Plan voor herinrichting deel binnenstad Goes B en w Borsele willen onderhandelingsruimte verplaatsen bedrijven VVV van Zuid-Beveland voelt zich achtergesteld Nelemans ruimt radicaal op! Alles moet weg, want Nelemans gaat verbouwen. Dat betekent voor u super lage prijsjes. Hier ziet u enkele voorbeelden. DINSDAG 26 JUNI 1984 DZVELKitlZC? PZC/ streek 12 WISSENKERKE De gemeente Wis- Maas ging om principiële redenen niet king in het openbaar te horen, aange- raad afgewezen. „Het besteinmings- senkerke ziet af van deelname aan de akkoord. Hamelink (pvda) stemde in zien het hier om een belangrijke plan vermeldde reeds de bestemming districtsgezondheidsdienst Zeeland met de subsidieverstrekking ondanks jeugdactiviteit gaat. (DGD). Het college van burgemeester een aantal bezwaren. Hij stelde dat de en wethouders had een positief voor- scouting al een clubgebouw had en Schadevergoeding 'strand'", verklaarde burgemeester Wisse. De raad ging voorts akkoord met de stel ingediend, maar werd daarin dat met name scouting Nederland een Een eis van een woningbezitster uit aankoop van een bouwkeet voor de slechts gesteund door P. A. Hamelink militairistisch karakter draagt. Ha- hel park 'Ruiterplaat' in Kamper- peuterspeelzaal Wissenkerke Sandee land tot een schadevergoeding van en Hamelink maakten wel bezwaren toepassing op de Noordbevelandse bijna 50.000 gulden vanwege de afba- tegen het beleid van de kruisvereni- groep. CDA'er Sandee zat het. zo zei kening van het Veerse Meer voor ging, die geen anderhalf a twee jaar kon achten op het leegkomen van een kleuterschoollokaal. De peuter speelzaal is tot 1 augustus 1984 nog gevestigd in het wijkgebouw van de kruisvereniging. De raad trok 22.000 gulden uit voor reparatie van de stei gers in de Kamperlandse jachthaven (pvda) en J. Dieleman (vvd). De zes melink achtte het laatste niet andere aanwezige raadsleden waren tegen het collegevoorstel. CDA-raadslid A Sandee constateerde hij, niet lekker een dergelijke opmer- haar huis, werd door de gemeente een gering enthousiasme van de kant P. A. Hamelink iPvdA) van burgemeester P. Wisse. „Gewoon lijk verdedigt u een voorstel altijd met verve", zei hij, „maar ditmaal was dat nauwelijks het geval". Mevrouw A. van Arkel-Burmanjer (pvda) verklaar de zich tegen de DGD, omdat het waarschijnlijk duurder zal blijken te zfjn en een kind met een administra tief waterhoofd lijkt te worden. In GOES In twee raadscommissies zeer haar betoog wees zij op het goed functioneren van de twee huidige ge- Zwemvierdaagse in Herinkenszand en stemde in met subsidiëring van HEINKENSZAND ingrijpende .an de gemeente Goes wordt deze heeft ondergaan. Bij het maken van gulden, is door de gemeenteraad gro- week gesproken over de plannen om het herinrichtingsplan is ervan uitge- tendeels voor reserveringen bestemd. meente-artsen. Van Arkel-Burmanjer de Magdalenastraat, de Opril Grote gaan dat het gebied alleen toeganke- Aan het reservefonds bestemmings- -*- - -- - lijk moet zijn voor het bevoorradmgs- plannen en dat voor gemeentegaran- Evenals voor gaande jaren wordt er van maandag 2 verjongingskuur Hei overschot over 1983. bijna 600 000 StaSen^n™embaTlteUem£,gta Plan beschermd dorpsgezicht Borsse. mni.An miiHinrv ïc Hnnr zi#» crAmpAnt-jaranrt cri-n. tT ,J le. Tiiripns die vprsradprinff moet ook Hemkenszand De deelnemers zwem men de afstanden 250 meter of 500 meter. De prestaties worden of 's middags tussen 13.00 en 15.00 uur UIT KERN BORSSELE WEG BORSELE In de kern Borsele het oog op de bescherming van c moeten in de toekomst 32 woningen aanwezige historische waaiden moe! I verrijzen op plaatsen waar nu nog een aanlegvergunningenstelsel vat bedrijfspanden of opslagruimten zijn kracht worden. Dat kan pas wanneei gevestigd. Een groot deel van de het bestemmingsplan gaat gelden bedrijven kan een plaatsje krijgen op Als de raad er mee akkoord gaat het nieuw aan te leggen industrieter- kunnen er in Borssele geen wij zi gin rein aan de Kaaiweg in Borsele. Het gen plaatsvinden aan bebouwing, dagelijks bestuur van de gemeente strating of beplanting, zonder de toe tc vraagt de raad de nodige ruimte om stemming van b en w. .j over verplaatsing en aankoop van De raadsvergadering in het gemeente-0 terreinen en panden met de eigenaars huis te Heinkenszand begint om 19.0t(Vi te onderhandelen. uur. Dinsdag 3 juli vergadert de gemeente- raad onder meer over de vaststelling T j. van het reconstructie- en sanerings- uitoesteaing van wierp verder de vraag op, of de DGD Markt, de Opril Beestenmarkt, - - 1JlUU Uui voor hulpverlening aan toeristen niet Koningstraat en de Keizerstraat her verkeer en het winkelend publiek ties is respectievelijk 200.000 gulden ge]everci of tussen 18.00 en 19.30 uur een extra bijdrage van de gemeente in te richten. Het doel van dit herin- (voetgangers en fietsers). Dit is be- en 100.000 gulden toegevoegd. Het Wissenkerke zal gaan vragen. De richtingsplan, dat is opgesteld in reikt door voor het verkeer een strook resterende bedrag is onder meer ge- f^pclaapH voorstanders van toetreding hadden samenwerking met de winkeliers die van drie meter te reserveren en de rest bruikt voor extra afschrijvingen op fe le. Tijdens die vergadering moet ook SPCPPtQt'iP?ükptl het bestemmingsplan voor het gedeel- te Bedrijfsterrein Kaaiweg worden fjnn PTT in RfïVCplp vastgesteld. In afwachting van het. uu" 1 1 1 1,1 UWJC'C uiteindelijke bestemmingsplan be- HEINKENSZAND De inwonen schermd dorpsgezicht Borssele, wil van de gemeente Borsele kunnen ziel het college nu al een voorbereidings- in de toekomst menig loopje bespa- besluit nemen voor wat betreft het ren. Hel dagelijks bestuur wil eet hun zaak hebben is het gebied van de straat te gebruiken als loop- onrendabele investeringen, zoals de BREDA Aan de modevakschool in historisch gedeelte van de kern. Met aantal secretariehandelingen uitbe mnf nn.ui.r uunw,uni,i,nv, qanioa- iran pöii parkeerterrein. De Breda zijn geslaagd mevrouw M. ns»n «ie ptt zodat voor bii gemeenteraad komt nog terug op de besteding van 130.000 gulden, die als belangrijkste drijfveer de financiê- le bijdrage van het rijk, die per inwo- nieuw leven in te blazen. Dit is strook met paaltjes, bloembakken, aa^leS_/an ner zeven gulden bedraagt. Zij wilden noodzakelijk omdat langzaam maar een positieve beslissing voor de uiter- zeker een achteruitgang te bespeuren lyke datum, 1 juli. waarop de Zeeuwse was. gemeenten kenbaar moeten maken of Deze achteruitgang moet worden ge- Voor de bestrating wordt zoveel mo- bijzondere reserve zij al dan niet toetreden. stopt door het gebied aantrekkelijker gelijk gebruik gemaakt van het be- De scouting Noord-Beveland krijgt te maken. Daarbij speelt ook een rol staande materiaal. Op de aansluitin- van de gemeente Wissenkerke, even- dat het gedeelte van de binnenstad gen als van Kortgene, 6810 gulden subsi- ten noorden van de Magdalenastraat en fietsrekken en dergelijke. Bestaand Magdalenastraat/Koningstraat Magdalenast raat/Keizerstraat Amatdanom uit Goes (voor het exa men tailleuze) en mevrouw W. Antho- voorlopig zijn toegevoegd aan een nissen uit Kloetinge (voor het examen modelontwerpen) Ledenvergadering Krabbendijke vv Culturele Raad Goes bespreekt het eigen functioneren I is vastgesteld dat in de verschil lende geledingen van de Goese sa menleving vergadermoeheid en ge brek aan ideeën en initiatieven val- Zangdienst in Goese kerk GOES - In de Grote Kerk in Goes wordt zondag 1 juli een zangdienst gehouden. Ds. M. P. T. M. Oomens is voorganger tijdens de bijeenkomst, die om 19.00 uur begint. Anja Dekker (hobo) en Kees van Eersel (orgel) verlenen hun muzikale medewerking. Jeugdvakantieweken in gemeente Goes GOES De stichting jeugd jongeren werk Goes houdt in de maand augus tus zes jeugdvakantieprojecten in drie Goese wijken en in drie kernen van de gemeente. De kindervakantie week in de Goese Polder begint op 6 augustus, evenals die in 's-Heer Hen drikskinderen. Een week later zijn Wilhelminadorp, Goes-Zuid, 's-Heer Arendskerke en Goes Oost aan de beurt. Gebrek aan vrijwilligers die de evene menten gestalte moeten geven, kan roet in het eten gooien in de Goese duur betekenen dat het uitstr^mgsef- Polder en Wilhelminadorp. Bij alle r""1 projecten zijn nog wel mensen nodig, maar de situatie is nergens zo ernstig als in de twee noordelijke delen van de gemeente Goes. De belangrijkste taak van de vrijwilligers is het organi seren van activiteiten zoals handenar beid, huttenbouwen, uitstapjes en het leiding geven aan een groep kinderen. Koningstraat/Bierkade markeren. De toegangen tot de winkels worden geaccentueerd door middel van paal tjes of een afwijkend bestratingspa troon. steden aan de PTT zodat voor voorbeeld een rijbewijs of een uil t reksel uit één van de registers of eet paspoort de inwoners in hun eigi kern terecht kunnen. Het voorstel on gedurende één jaar met een dergelij ke uitbesteding te experimenteren dinsdag 3 juli onderwerp van gt sprek in de gmeenteraad van Borsele die vanaf 19.00 uur vergadert in hi gemeentehuis. kant KAPELLE De streek-WV Zuid- Beveland voelt zich stiefmoederlijk Om het stallen van fietsen tegen de bedeeld door het provinciale beleid gevels te voorkomen zullen vier Het- j,lzake het toerisme en ook door dc GOES De culturele raad van de senrekken worden geplaatst, verdeeld provinciale VVV. Dat bleek tijdens gemeente Goes vergadert vrijdag- over de Magdalenastraat en de K°" een algemene ledenvergadering van avond 6 juli. Een van de onderwer- ningstraat. De kosten bedragen ruim de streek-WV maandagavond in De pen van gesprek is het functioneren twee ton- Een groot deel daarvan kan Zwaan in Kapelle. Het nieuwe be- de raad. In het jaarverslag over worden gedekt door middel van subsi- stuurslid J. Nordholt, gekozen in dc ------ -- dies van de ministeries van volkshuis- piaats van j. schout, sprak zijn erger vesting, ruimtelijke ordening en mi- „is uit over het feit dat Zuid-Bevc- lieu alsmede sociale zaken. Onder jand helemaal niet van een terminal meer op basis van een werkgelegen- wordt voorzien, waardoor de toeris- len waar te nemen. Dat is voor het heidsmaatregel, waardoor zeventig tenstroom doelmatig geleid gaat dagelijks bestuur van de culturele procent van het werk kan worden worden gedurende een proefperiode raad aanleiding geweest voor een uitgevoerd door langdurig werklozen. van een jaar. discussie om na te gaan of dit ook bij de raad, dan wel haar van toepassing De commissie volkshuisvesting, ■erkgroepen telijke ordening, verkeer en milieu Nordholt vond dat juist op de routes H. Heijloo. die al een poosje de functie noodzakelijk omdat door de gemeen- bespreekt het plan morgen (woens- waar toeristen Zeeland inkomen een van secretaris waarneemt, werd oSi- te minder aan de verzorging van de Daarbij is overwogen dat het steeds dag). De comissie financiën praat er dergelijke terminal geplaatst moet cieel in dat baantje benoemd. W. accommodatie zal worden gedaan. vrijdag over. Beide commissieverga- kunnen worden om de stroom al bij de Remijn neemt voortaan een plaats in Aan de komende competitie zullen deringen worden gehouden in het basis te kunnen verdelen. Directeur J. P, de Regt van de provin- moeilijker wordt mensen te interesse ren voor bestuursfuncties in vereni gingen. Het komt ook nogal eens voor stadhuis en beginen om 19.30 uur. dat vertegenwoordigers van vereni gingen in werkgroepen van de cultu rele 'raad het wegens tijdgebrek moe ten laten afweten. Dit kan op den duur betekenen dat het uitstralinj fect van de raad minder wordt. Ook heeft het dagelijks bestuur van de culturele raad zich gerealiseerd dat STEENBERGEN De rijwiel- toer- zich soms zaken voordoen waarop de club "t Wapen' uit Steenbergen houdt Open toertocht door Zeeland en Noord-Brabant ciale VW meldde dat al bij de opzet is voorzitter op te treden. KRABBENDIJKE - De voetbalver eniging Krabbendijke hield in het clubgebouw de ledenvergadering on der leiding van voorzitter I. Voge laar. Deze memoreerde in zijn ope ningswoord dat de vereniging een woelig jaar achter de rug heeft, zowel Het voorstel is aan de op bestuurlijk als op sportief gebied, tegemoetkoming aan de inwoners Hij noemde de degradatie van het de meest afgelegen kernen. Aan d gekozen voor de grootste concentratie eerste elftal, de promotie van het andere kant kan een uitbreiding vai van toeristen wat betreft het plaatsen tweede elftal en het feit dat er een de werkzaamheden met de secretarit van de terminals De vergadering bijna geheel vernieuwd bestuur is handelingen voor sommige PTT-kan pleitte toch voor een grotere inzet van gekomen. toren de redding betekenen. De PTI de provinciale VW om juist Zuid- Niettemin zijn er nog enkele vacatu- directie hanteert een getalsmatig cri Beveland de aandacht te geven die res te vervullen omdat enkele be- terium als het gaat om het draaieni het eiland verdient. stuursleden binnenkort aftreden. De houden van postkantoren. Veel kar Ontevredenheid was er ook over de jeugdcommissie is volgend seizoen toren werden in de gemeente Borsei mate waarin Zuid-Beveland aan de vrijwel compleet, met voor elk elftal al vervangen door een rode bus, orde komt in de recreatiekrant en in twee leiders. Er komt ook een nieuwe een uur per dag in de dorpen 'postvat de WV-informatiegids voor Zeeland, jeugdsecretaris. In alle jeugdcatego- Het uitbesteden van de handelinge: In het eerste geval vond de vergade- rieén - behalve de A-junioren - zal een is bovendien goedkoper dan het op ring de informatie te summier, in het elftal deelnemen. zetten en instandhouden van andere geval teveel weggemoffeld. Uit de begorting voor het volgend dende secretarie of een klein aanti De aanwezige leden gingen akkoord seizoen blijkt dat er bezuinigd moet hulpsecretariekantoortjes. met de benoeming van M. Loeve in de worden, deels doormiddel van meer De raad buigt zich ook over ee plaats van voorzitter M, J. Geelhoed, zelfwerkzaamheid van de leden. Dit is wijziging in de vent- en standplaa; senverordening. Collecte WAARDE - De collecte ten bate vï het Nederlandse Rode Kruis heeft Waarde 600,- opgebracht. Voor hl Anjerfonds werd 429.20 ingezameli het bestuur in en mr J. de Jonge heeft vier seniorenelftallen en zeer waar- zich bereid verklaard om als vice- schijnlijk een dameselftal deelnemen. Of er een apart veteranenelftal komt, is nog niet zeker. raad niet reageert, zoals kabeltelevi sie en de regionale omroep. zaterdag haar tweede open toertocht door Noord-Brabant en Zeeland. Het functioneren van de culturele Deelnemers kunnen een keuze maken raad is inmiddels besproken in de uit de afstanden 75 en 42 kilometer, werkgroepen. Nu is het de beurt aan Zij kunnen zich van 9.00 tot 11.00 uur de raad zelf. Tijdens de vergadering, laten inschrijven in clubhuis 'Het w°- pen van steenbergen' in het Nooi brabantse dorp. Iedere fietser ont vangt na afloop een herinnering. Ronimplmorltf Htinc die om 19.30 uur begint, wordt ook pen van Steenbergen' in het Noord- IVUllllIieUIIdl Hl IldllN- „„0„ brabantse dom. Iedere fietser ont- weert HANSWEERT - De Kringgroep Zuid- Beveland van de vereniging van Duit se Herdershonden houdt zaterdag een rommelmarkt in Hansweert. Deze markt wordt gehouden op het indus trieterrein aan de Tramperweg in Hansweert-West. De rommelmarkt begint om 10.00 uur. Schoolsportdag in Renesse RENESSE - Op sportpark 'De Laone' in Renesse werd een schoolsportdag gehouden voor lagere scholen uit Wes- terschouwen. Ellemeet en Scharendij- ke. Leerlingen van de vierde, vijfde en zesde klassen bestreden elkaar op diverse onderdelen. Voor de eerste, tweede en derde plaats waren medail les beschikbaar. Alle 240 deelnemen de kinderen ontvingen een diploma. In de middaguren werd een duurloop en touwtrekwedstrijd gehouden. Zonnebloemreisje Oud-Vossemeer OUD-VOSSEMEER - De afdeling Oud-Vossemeer van De Zonnebloem organiseerde een dagtripje per auto naar West-Brabant. Hoofddoel van de reis was Putte, waar 4e Schaapskooi en de daar beoefende oude ambach ten werden bezichtigd. Ook werd de tuin van het kasteel bezocht. Op de terugweg werd in Hoogerheide een Brabantse koffietafel genuttigd. In totaal maakten 37 gasten en verzor gers de tocht mee Halve dagtocht van Tandje Bij SINT MAARTENSDIJK - De wielerl- cub 'Tandje Bij' uit Sint-Maartensdijk hield een halve dagtocht door Zuid- Beveland. De karavaan met 9 renners, toerde langs Rilland. Krabbendijke. Kattendijke en Wilhelminadorp De tocht had een lengte van 143 deelne mers. De wielerclub houdt morgen avond, woensdag, een precisietijdrit. Stand na 22 ritten 1 Witte Andriesse (1397 kilometer), 2 Arjaan dem Braber (138! i, 3 Jan Peter Verburgh (1377), Giel van den Est (1336) en 'Henk Kwaak (1324) Zomeravondconcerten in kerk Renesse RENESSE - In de hervormde kerk in Renesse wordt donderdagavond de reeks zomeravondconcerten geopend met de 'Renesse Ouverture'. Dit con cert begint om 20.00 uur. Medewer king wordt verleend door het her vormd kerkkoor Renesse onder lei ding van Janny Lemson-Daane, het fanfarekorps Luctor et Emergo onder leiding van Henk Blom, schoolkinde ren van de openbare lagere school 't Staepel'of uit Renesse, eveneens on der leiding van Henk Blom en leden van de toneelvereniging 'Op Drift' onder leiding van Annemarie van der Wiel-Jansen. Nu te koop bij: Opril Grote Markt 11-13 Goes fpf' official dealer. Tel. onoo-16653 jUjj En Uw ogen dus ook, 't Zou wel goed zijn als wij eens mochten bekijken of de topkonditie van Uw ogen met een betere bril niet weer tot het maximum kan worden gebracht. Tenslotte zijn gediplomeerde ervaren optometrist en, zoals wij daar ook voor. ©«"JONGE Oplomilrli! 0.». J Ciitictliisi|iclillit A.N.V.C. Lange Vorststraat 40, Goes Telefoon 01100-11272 -DE OPTICIEN DIE MEER DOET DAN MOET- Dit VERB0UWINBS! OPRUIMING Goes, Lange Voorstraat 6 Vlissingen, Lange Zelke 52 Middelburg. Vrijlandslraat 53

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 18