Bij toestemming VOW weinig aandacht natuur te STREEKMUSEUM Spoedig actie tegen vuil in bodem Vlissingse speeltuin Concours van showkorpsen in sportpark Vlissingen SOCIALE DIENST VAN VLISSINGEN KAMPT MET 'ONEIGENLIJKE TAKEN' RAAD VAN STA TE VER WIJT MINISTERIE: B en w van Borsele blijven tegen toetreding tot DGD Strenge voorwaarden mestopslag in Sirjansland niet minder serieus, maar dichter bij de bevolking DINSDAG 26 JUNI 1984 PZC/ provincie 11 Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG - Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft met het verlenen van toestemming voor de aanleg van een eiland in de Westerschelde voor de Vaste Oeververbin ding (VOW) de regels van behoorlijk bestuur overschreden. Het ministerie heeft een ding, vond men. Het ministerie deel de deze mening niet. Het verlies van een klein voedselgebied voor vogels woog volgens hem niet op tegen de belangen die gediend waren met de jl. r. - rr, aanleg van het eiland. verkeerde belangenafweging toegepast. Ten onrechte zijn bij het besluit alleen de eventuele De bezwaren van de natuurbescher- gevolgen voor de natuur - van de aanleg van dit eiland betrokken. Echter, ook de oeververbinding als geheel zal gevolgen hebben voor natuur en landschap. Dit aspect is te weinig belicht. Dit blijkt uit een uitspraak van de Vaste Oeververbinding ernstige na- voor het eiland is te weinig rekening voorzitter van de afdeling recht- tuurwetenschappelijke en landschap- gehouden met de nadelige gevolgen spraak van de Raad van State. Des- pelijke gevolgen zou hebben. van de uit de aanleg hiervan automa- tljds zijn drie natuurbeschermingsor- Bij het verlenen van toestemming tisch voortvloeiende oeververbin- ganisaties en enkele particulieren bij de Raad van State in het geweer gekomen tegen de aanleg van het eiland, waarvoor een indijking van een kostbaar fourageergebied voor vogels in de Westerschelde nodig was. Het eiland zou aanvankelijk een be stemming krijgen als werkeiland en later als overgang tussen het brug- en HEINKENSZAND tunnelgedeelte van de oeververbin- HEINKENSZAND de financiële consequen- Het college van b en w ties zijn weggenomen. ding. De bedaarden voerden onder bliJft he, t h t dagelijks be- meer aan dat de indijking zowel als de slandpuIU dat toeire. stuur toch dat eeij DGD den tot de districtsge- volgens de door de be- zondheidsdienst (DGD) stuurlijke werkgroep niet een verbetering voorgestane opzet, een Goes stelde te hoge eisen aan LPG-installatie Van onze Haagse redacteur) van de kwaliteit gezondheidszorg met zal worden, dat door de zich meebrengt. De ge- gecentraliseerde opzet mcenteraad sprak zich aan zijn doel voorbij al eerder uit tegen toe- dreigt te schieten. Bij treding maar gaf de be- zijn meningsvorming stuurlijke werkgroep heeft het college de nog een kans om met standpunten van artsen betere voorstellen te en andere eerste-lijns- komen. De gemeente- werkers in de gemeente raad krijgt in de verga- 'meegenomen' mers golden veeleer de gevolgen van de VOW dan die van de indijking, vond Verkeer en Waterstaat, Het ver lenen van de vergunning stond hele maal los van het al dan niet doorgaan van de brug-tunnel. aldus het ministe rie. De voorzitter is het hiermee niet eens. De gevolgen van dc aanleg van het eiland zijn volledig verweven met de gevolgen van een eventuele VOW. Derhalve had het ministerie wel degelijk rekening moeten hou den met de schade die zou kunnen ontstaan door de verbinding. Omdat dat niet is gebeurd heeft de voorzit ter het besluit nu vernietigd. Het dagelijks bestuur van de provin- leid drastisch onder cie blijft er vooralsnog naar streven handen genomen, De ac- dat het project in de Westerschelde er centen voor woning- komt. Gedeputeerde drs R. C. E. bouw komen voortaan Barbé zei gisteravond in een voorlo- meer te liggen op de pige reactie- hij had de motivatie van kleinere kernen in de uitspraak nog niet gezien- dat de plaats van op de groei- milieubelangen die in deze zaak heb- DEN HAAG De Exploitatiemaat- derjng van dinsdag 3 Tijdens de raadsverga- schappij ROVA BV in Kloetinge juli het voorstel op tafel dering. die om 19.00 uur toeft een LPG-tank d,e ts opgesteld om ,och „iet akkoord te begint, krijgt de raad bij haar restaurant aan de Schelp- m,.t toetreding tot ook de notitie volkshuis- hoek in Wolphaartsdtjk niet af te dc gemeenschappelijke vesting Borsele ter vast- dekken met zand en tegels. De Kroon zoa|s die ,t stem„| aangeboden. In ligt. de notitie wordt het tot Hoewel veel twijfels over tot nu toe gevoerde be de bureaucratisch geheelv kernen Heinkenszand ben gespeeld in geen verhouding en 's-Gravenpolder. staan tot het belang van de oeverver- Voorst wordt de raad binding, en dat de VOW wat GS èn de gevraagd een krediet staten betreft nog „volop overeind" van 50.000 gulden be- staat. Barbé verklaarde de uitspraak schikbaar te stellen voor niet verwacht te hebben. „De VOW onderzoek naar de mo- blijft voor de toekomst van Zeeland gelijkheden voor in- een uitermate belangrijke zaak en we standhouding van de zullen dan ook spoedig kijken welke stoomtrein Goes-Borse- wegen wij kunnen bewandelen om le. Dit bedrag is tevens het project alsnog te kunnen realise- een soort 'overbrug- ren. We kunnen onmogelijk berusten gingskrediet', nodig om in het feit dat door deze uitspraak de het materieel in een re- brug-tunnel niet kan worden gerali- delijke staat te houden seerd". totdat een oplossing is Barbé achtte de mogelijkheden nog gevonden voor het in- niet uitgeput en speculeerde zelfs op n. u, £ie rnogeiyjjbeid dat bij een eventueel volgend kabinet de kansen voor het project gunstiger zullen liggen. standhouden van de r creatieve lijn. •indt dat de hinderwetvergunning die b en w van Goes aan ROVA BV hebben verleend te strenge voor waarden bevat voor de installatie en heeft de vergunning dan ook gewij- VOORRONDE NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP De Exploitatiemaatschappij tekende beroep aan tegen het verlenen van de hinderwetvergunning toen bleek dat de voorwaarden veel strenger waren dan eerder door Goes toegezegd tij dens de bouw van het restaurant. Het restaurant is aangewezen op de LPG- installatie omdat het niet kan worden aan gesloten op het aardgasnet. De installatie stond er al toen de vergun ning werd verleend. Door de aanzien lijk zwaardere voorwaarden vreest het VLISSINGEN - De stichting Drum schap Dit concours brengt Oranje geheel eigen muziek .mieri- bedrijf een extra bedrag van 10.000 Corps Holland (DCH) houdt zaterdag Naussau de show 'We're gonna fly kaan Dave Maker, drumkorps Oranje gulden te moeten investeren. De 30 juni in samenwerking met de now', met de nummers 'Santa Esme- uit Huizen met de show 'Piece of Kroon heeft nu beschikt dat de ver- Culturele Raad Vlissingen en het ralda'. 'New Country'. 'Through the dream'en Juliana uit Middelburg, dat gunning wordt gewijzigd. De zand- en showkorps Oranje Nassau uit Vlis- eyes of love' en 'We're gonna fly now', voor het eerst verschijnt als 'drum- en tegellaag is niet nodig, wel moet de singen één van de vijf voorronden Exelsior uit Goes, dat met het junio- buglecorps'. Blue Spirit uit Middel tank worden voorzien van een zonne- voor het Nederlands kampioenschap renkorps deelneemt aan de tussen- burg heeft ook een geheel nieuwe werende laag of een zonnedak. In voor drumkorpsen. De wedstrijd in klasse, komt ook uit in de open klasse, show, met onder meer Paint it Black, plaats van twee - door Goes bedongen het sportpark aan de Irislaan in De show van Exelsior is opgezet rond Fantasy, Still en Gonna Fly now. Het brandblusapparaten hoeft er nu Vlissingen begint om 11.00 uur. Er de Westside Story en Fame, met als drum-en buglecorps Avant Courir uit slechts één in de nabijheid van de nemen in totaal veertien verenigin- bekende melodieën 'America'. So- Eemnes neemt ook voor het eerst deel Installatie aanwezig te zijn. Dit appa- gen aan deel. De acht beste korpsen mewhere'. 'Fame' en 'Starmaker'. aan de Nederlandse kampioenschap raat moet wel jaarlijks worden getest, komen in de finale, die om 19.30 uur pen. Voorts moet de tank worden omgeven begint. Het All Junior Show Corps De Jonge Het drum-en buglecorps Beatrix uit door een hek van twee meter hoogte, Zes deelnemende korpsen zijn afkom- Pijpers uit Vlaardingen neemt voor Hilversum won vorig jaar de eerste dat is voorzien van een waarschu- stig uit Zeeland, waaronder Oranje het eerst deel aan dit kampioenschap prijs en komt nu met een nieuwe show Nassau als enige Vlissingse vereni- en brengt onder meer 'Guantaname- met de titel Dynamiek en als num- ging. Het concours begint met optre- ra', 'Let the sun shine'. 'Drumming mers 'Pagliacci', 'Malaga', 'Swinging dens van Jong Excelsior uit Goes en Salute' en 'The Muppets on the fields', side of school' en 'People'. De voorron- Johan Friso uit Middelburg, die uitko- een arrangement naar de muziek van den van dit concours worden besloten men in de tussenklasse De overige de Muppet Show. Vervolgens treden met een optreden van Jubal uit Dor- gezelschappen komen alle uit in de op de Dio All Girl Band uit Dordrecht, drecht. dat vorig jaar een tweede open klasse, te beginnen met Oranje die vorig jaar de vijfde plaats behaal- plaats behaalde en zijn repertoire Nassau. Deze vereniging neemt voor de, met thema's uit films van James weer heeft gebaseerd op de muziek het tweede jaar deel aan de voorron- Bond. DWS uit Rijnsburg, Jong Leven van de Amerikaanse trompettist den voor het Nederlands kampioen- uit Brunssum, met een show met Chuck Mangione'. wingsbord. (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG - Landbouwer C. A. Struik mag op zijn terrein in Sirjansland een stal inrichten voor het onderbrengen van rundvee in de wintermaanden, maar hij moet wel aan een groot aantal voorwaarden voldoen voor de opslag en afvoer van mest en gier. De Kroon heeft een besluit van b en w van de ge meente Duiveland vernietigd, waarbij de heer Struik een hin derwetvergunning voor de stal werd geweigerd. B en w vrees den stankhinder voor de omwo nenden van de boerderij van Struik. De Kroon heeft voorts een hinderwetvergunning voor Struik voor de opslag van onder meer bestrijdingsmiddelen ge wijzigd, zodat scherpere eisen worden gesteld aan de opslag van dieselolie in een tank. De landbouwer had beroep aan getekend tegen het besluit tot weigering van de hinderwetver gunning voor de stal, omdat hij vreesde ernstig in zijn bedrijfs voering en inkomen te worden aangetast. Hij voerde onder meer aan dat de mest van de runderen via roostervloeren in betonnen kelders verdwijnt en dat dit systeem geen enkele hin der voor de omgeving oplevert. Vlakbij de boerderij staan enke le woningen en een school. De Kroon heeft nu beschikt dat er zich geen mest op het terrein bij de stal mag bevinden en dat daar ook geen mest mag worden gedroogd of verbrand. Voorts moet de stal goed afgesloten worden om hinder zoveel moge lijk te voorkomen. Ook de afvoer van mest en gier moet worden geregeld. Er zijn gesloten tank wagens voor nodig en een goede rioolafvoer. De tankwagens voor gier en dunne mest mogen niet worden gevuld tussen acht uur 's avonds en zeven uur 's morgens. Wat betreft de opslag van diese lolie in een opslagtank heeft de Kroon beschikt dat de tank aan de onderkant moet worden voor zien van een waterdichte bak met een deugdelijke afvoer. Het showkorps Juliana uit Middelburg zal tijdens de voorronde voor het Nederlands Kampioenschap i\ voor het eerst verschijnen als drum en bugle corps. 5L .isé Het streekmuseum Zuid- en Noord-Beveland in Goes H 'et woord 'museum' gezichten doen trekken. De tongen losmaken over kunst met een vil nog weieens een serieuze floers over de Ki grote K, beroemde en waardevolle voorwerpen. In veel gevallen tonen musea zaken die gewone mensen doorgaans niet in huis hebben. Spraakmakende uitingen van beeldende kunst zoek je vergeefs in de Achterhoek of op Zuid-Beveland. Die hangen in de grote Nederlandse musea, die erop ingericht zijn zo'n beetje de hele Nederlandse bevolking, over tien jaar uitgesmeerd, te ontvangen. Een streekmuseum beoogt een heel ander doel, niet minder serieus maar dichter bij de mensen, de bevolking van de streek. Een streekmuseum wil een verhaal geheeltjes worden gesmeed. In vertellen. Niet meer en niet minder Goes is dat laatste het geval. Het dan dat. Het enige criterium is. dat gebouw is erg hokkig. veel gan- het aan aanschouwelijk verhaal getjes en kamertjes, die uitnodigen moet zijn. En dat kan, volgens di- om ze ook allemaal apart in te recteur L. J. Abelman van het richten. Zo staan bijvoorbeeld alle streekmuseum Zuid- en Noord-Be- stukken van het schuttersgilde in veland in Goes, met allerlei midde- één ruimte opgesteld. De geschie- len. denis van het gilde kan als het Het verhaal dat in Goes aan de ware vanaf één punt helemaal wor- Zusterstraat wordt verteld is het den gevolgd. Hetzelfde is het geval verhaal van de Bevelanders vóór de bij het kinderspeelgoed, oorlog. Hoe ze woonden, hoe ze Een echte specialiteit van het mu- werkten en hoe ze gekleed gingen, seum is de klederdrachtverzame- De doelstelling van het museum is ling. Tot in de vorige eeuw veran- inderen, die het museum be- .zoeken, hebben zo hun voor keuren. De kastelen bijvoorbeeld. Die trekken hele volksstammen kleine knutselaars, die voor hun speelgoedverzameling thuis een kasteelinterieur willen namaken of een slagveld voor hun tinnen sol daatjes in elkaar zetten. De contac ten lopen meestal eerst via de scholen. Vanuit projecten in en rond het museum wordt de belang stelling bij sommige leerlingen ge wekt. Ze gaan zelf aan de slag en worden regelmatige bezoekers. Zij zijn de museumvrienden van de toekomst. De museumvrienden van nu zijn' verenigd in de 'Vrienden van het streekmuseum Zuid- en Noord-Be veland'. een club die 350 leden telt. Vanuit de vereniging wordt het mu seumbestuur geadviseerd. Ook koopt de vriendenclub weieens tweeledig. Aan de ene kant wil men derde de klederdracht op de Beve- v°orwerpen aan die redelijk wat ftpln Iffldpn Allan t hut hnHopt non alles wat oud is en wellicht verloren landen gedung. Bovendien waren dreigt te gaan, conserveren en be- de onderlinge verschillen tussen waren. Aan de andere kant wil men dorpen veel sterker dan nu. Levens- de zaken tonen, er een educatieve grote poppen bevolken daarom ook bestemming aan geven. Nu is het een speciale zaal en tonen wat er in heel gemakkelijk om allerlei opge- grote lijnen op de Bevelanden zoal graven potjes en scherven in vitn- geld kosten, want het budget van het museum zelf is niet groot. De meeste spullen zijn gekregen of voor heel weinig geld gekocht De oor spronkelijke collectie is overgeno men van de Goese Oudheidkamer, waaruit de gemeenschappelijke re geling, die het museum nu bestuurt, is ontstaan. Wat betreft het gratis verwerven van kavels ligt er voor de vereniging Vrienden van het Museum ook een taak. Zij motiveert mensen in hun omgeving om toch vooral oude spullen niet weg te doen. maar ze. liefst voor niets, aan het streekmu seum over te dragen. De inwoners van de twee eilanden geven aan dat soort oproepen veelvuldig gehoor. Met enige regelmaat kan de mu- gedragen is. Daarnaast is in het seumdirectie hier en daar boedels nes uit te stallen en er een kaartje bij te leggen met wat het is, waar het gevonden is en wanneer het werd gemaakt. Een doorsnee mu seumbezoeker zou dan snel zijn uitgekeken en bovendien weinig op steken. De manier waarop de voor werpen zijn gerangschikt is dus belangrijk. Zo staat er in het mu seum in Goes, zoals in de meeste streekmusea, een hoerenkamer op gesteld. Een tafel, stoelen, een dres soir en "wat keukenbenodigheden. Alles Is authentiek, ook de kledij museum van alles opgeslagen. Er oo'vaan'taTen'^n'm^n van de poppen die het zich schijn ajn geen poppe„ genoeg om alle SmS,met het eSfwhre hebben baar gemakkelijk hebben gemaakt soorten doeken en beuken te dra- ve^Sd Dlkirills zhn de ïnuhen na een dag hard werken. Volgens ge„ Wat niet direct kan worden d^e geen dSeft.e ™ië?ëen Abelman kun je de sfeer alleen getoond gaat in de kast en komt de meest wa^devX voor het mn vervolmaken als je een aantal klei- meestal nog weieens van pas. gf™ waardevolle voor het mu- ■wefltaereUlukKeSwêbbvSr D" Hei"k|nfjf'"1fe volksdansver- Natuurluk zijn er In het Bevelandse ,Wezyn erg gelukkig als we bijvoor- emgmg Folklonte bijvoorbeeld. ,n„5p„m nnu- tpn.nnmt.niimonn „nn beeld een heel oud apotheekdoosje heeft"zich" "ta hét sneekmüsVum "uitwerken téaên'htoaSbUift krijgen om op zo n dressoir te zet- kunnen orienteren voor het maken unstwerken te zien. Maar het blyft ten. Of een prentbriefkaart om ach- vïï Wederdraïht uit de horige ^makkelijker om het verleden by tpr f(P unipwi tp dPkon" wip rinnr j u. ue vorige de mensen te brengep dan de kunst, ter ae spiegel te steken wie door eeuw. Hoewel de echte stoffen met vindt Ahplman Tpntnnnsteiiiniren de hoerenkamer loopt, zal het snelst meer te krijgen zijn. was het moge- ovefd^MeSp-cXïï^over de getroffen worden door de details. iyk om in Goes de hele stapel goed vlas5eterk^S trokkï^recordaan Daarom is het ook zaak dat de te bekijken en nieuwe stoffen te T T trokken recordaan- s„ „ppn „eurp|ri wnrrit tallen bezoekers. Zelfs een kunste- authenticiteit geen geweld wordt kopen die ze het dichtst benader- n-am „ie r,™., ,iin hoe Meftfoo^bederfuieheëeentou °°k T' ""T spullen laa?ïem moet hefmet v«" raee e n h et n 1 eri e r v a n^d p^ bp zo p ker m"^en- pa^°ne« van jakjes en minder belangstelling doen Deal rage en het plezier van de bezoeker rokken, konden de volksdansers in gemene tendens. dat mensen wat H. het museum terecht. Set dat educa- me» een museum willen doen. blijkt et streekmuseum ,s dus een tieve karakter is de museumdirectie ook daar weer mt In Goes is daarJ 4n ruimte waarin het verhaal ge- tevreden. Daarom worden ook zorg- „ïi, ,,„1 tevreden. Daarom worden ook zorg- staltc krijgt, waarin de flarden tot vuldig contacten onderhouden met één geheel of een aantal kleine scholen. elk geval alle gelegenheid voor. Mieke v. d. Jagt AD VIES IS IN AANTOCHT VLISSINGEN - Het college van b en dienst gemeentewerken, die onlangs Gravestraat en omgeving van het w van Vlissingen wil op korte ter- het rapport heeft gekregen met de Vlissingse wykcomité Binnenstad mijn maatregelen nemen ter bestrij- resultaten van het nader bodemon- zeggen in een brief aan de gemeente- ding van de bodemverontreiniging derzoek. Wethouder W. Wisse (PvdA) raad van Vlissingen bezorgd te zijn op het terrein van de voormalige zei maandag desgevraagd dit advies over het uitblijven van de resultaten gasfabriek aan de Paardenstraat, dat binnen twee weken te verwachten, van het bodemonderzoek en voor de nu in gebruik is als speeltuin. Het Het bestuur van de speeltuinvereru- mogelijke gevolgen voor de speeltuin- wachten is nog op een advies van de ging De Oude Stad en de werkgroep VLISSINGEN - De Vlissingse wet houder voor sociale zaken A. Hoef- kens (cda) wil de sociale dienst ont lasten van de centrale verwerking der Hoefkens. maandagmiddag naar voren tijdens ook maandagmiddag weer de enige ma' volledig worden ontzien in deze een bespreking van de actiegroep mogelijkheid om de mensen in de bezuinigingsronde en in de bijstand' met wethou- bijstand werkelijk tegemoet te komen Wethouder Hoefkens zegde toe con- efkens. bij hun betalingsproblemen. Een der- tact te zullen opnemen met de actie van de administratie. Door deze 'on- Het gesprek met de Vlissingse wet- gelijk verandering van de eenmalige groep, zodra de nieuwe voorstellen eigenlijke taken' af te stoten hoopt houder was nog ei hij de vier hiervoor aangestelde ad- op een bezetting van de sociale dienst ministratieve krachten vrij te kun- door de actiegroep, eind vorig jaar. uitgesteld vervolg uitkermg zou door staatssecretaris L van de staatssecretaris bekend zijn. de Graaf worden meegenomen in zijn Over de afstoting van de centrale zogenaamd "1 juli-pakket' van maat- verwerking van de administratie nen maken voor administratieve Wethouder Hoefkens zegde toen toe. regelen tot bezuinigingen in de sociale moet het georganiseerd overleg (go werkzaamheden, die nu nog door de alle mogelijke moeite te doen voor een sector. Het zal volgens wethouder op 5 juli een uitspraak doen. Pas maatschappelijk werkers zelf moe- wijziging van de eenmalige uitkering Hoefkens wel 1 september worden, daarna kan de gemeenteraad het ten worden verricht. Deze hebben in periodieke uitkeringen. Een derge- voor de voorstellen van de staatsse- voorstel worden gedaan de vier vrijko- dan meer tijd voor het groeiend aan- lijke wijziging, die gepaard zou moe- cretaris worden behandeld door de mende krachten in te schakelen ter vereniging. Wethouder Wisse liet maandag weten, dat naar verwach ting volgende week contact zal wor den opgenomen met het bestuur van de speeltuinvereniging voor een ge sprek over de eventueel te nemen maatregelen. „Elke. stap wordt gezet in overleg met de speeltuinvereniging. Met dat bestuur kan zakelijk worden gesproken. Er heeft al een gesprek plaatsgevonden met het bestuur. Daarin bleek dat de situatie zodanig was, dat de zelfwerkzaamheid aan een van de gebouwen voorlopig beter even kon worden gestaakt", verklaar de wethouder Wisse Welke maatregelen genomen zullen worden is volgens her., mede afhanke lijk van het advies van de dienst lijk van hel advies van de d^nst gemeentewerken, dat eind deze week T-X'-YT-. y.'.' ui; °f begin volgende week wordt ver- wacht en het nog te verrichten sane ringsonderzoek. „Het college heeft geen enkele moeite met de plaatsing tal mensen, dat een beroep doel op de ten gaan met een aanpassing vtm de Tweede Kamer, omdat deze een aan- ontlasting van de maatschappelijk Wethouder A Hoeftens t on sociale "an dê" lokaue od dë lftstvoor bijstand. Deze voornemens kwamen uitkering aan elk individu, noemde hy passing eiste, waarby 'de echte mini- werkers p,VTr bodemsaneringen", singse wethouder. aldus de Vlis-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 17