Plannen subsidieruil ramp voor provincie JE MAG ER NAAR KUKEN EN AANKOMEN OOK. ji WERKEN THEO VOORZAAT IN GALERIE ZIERIKZEE ï-s-üsss Gevangenisstraf voor voormalige directeur Slavenburg Bank Sluis Zaak-Van Himme Bij zoute Grevelingen overleg bedrijfsleven ten aanzien visserij PZC/streek Surfcentrum Arnemuiden van de baan UNSDAG 26 JUNI 1984 13 GS: PRO VINCIE MIST 1,4 MLN ie dn houd ïrzittj' (Van onze Haagse redacteur IDEN HAAG - Voor Zeeland zal wellicht als enige provincie een alarmerende [situatie ontstaan als de plannen van minister Brinkman doorgaan voor een 'subsidieruil' in de culturele sector, die deze provincie waarschijnlijk 1,4 jmiljoen gulden gaat kosten. Gedeputeerde Staten hebben een telex van deze strekking verzonden aan minister Brinkman waarin zij met spoed een gsertonderhoud aanvragen met de bewindsman over deze kwestie. d eèj ieelJZoals gemeld heeft minister Brink- 1 januari 1985 door het Rijk wordt het afschaffen iheiïjman plannen om de zogenaamde kop- gefinancierd. Dit betekent voor de dies. ^subsidies voor onder meer be- provincies dat in ruil daarvoor een aan ^roepstoneel en beroepsorkesten af te bedrag van 19,1 miljoen gulden aan laffen. Hij wil dat deze sector vanaf het provinciefonds wordt onttrokken, omdat door genoemde maatregelen provinciale uitgaven vervallen Wan neer dat bedrag wordt verdeeld over de provincies betekent dat dat Zee eens in het kader van de subsidieruil. De korting zal „desastreuze gevolgen hebben voor het culturele budget". Als mogelijke oplossing denken gs aan „het verlenen van een gerichte doeluitkering aan Zeeland als com pensatie voor het financiële nadeel van ruim 1,4 miljoen als gevolg van de koppelsubsi- inciei Scoutingleider Nonnekens overleden MIDDELBURG - De heer Reinier and 1.1 nul,oen gulden moet ophoes- Nonllok„ ln dc ,lachl va„ ,riJdaE ten voor voomemngen die 2e niet op IalcrdaE (;aslhuis in rijn woonplaats Middelburg overleden. Er zijn .n deze provincie namelijk Tijdens zjjn ,evcn was de heer Non- MIDDELBURG - Molenwater, 9.30 gee.n beroepstoneelgezelschappen en „ekes, die 50 jaar is geworden, leider uur: Miniatuur Walcheren. Concert-en gehoorzaal, 20.15 uur: con cert door het VU-Orkest. VLISSINGEN Bachten Komme, ipten. 'ILMVOORSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM Cinem'Actu- eel I, 20.30 uur: Breakdance, a.l. 1 Cinem'Actueel II, 20.30 uur: The Os- jlerman weekend, 12 jr. Cinem'Actueel III, 20.00 uur: Scarfa- 16 jr. 11.30 uur: contactavond soos gehandl- ■nderjijas wordt Zeeland geen com- eer-scoutinsgroep. Morgen nvoens- pensatie geboden door het wegvallen dag| om twee uur ,s nliddaes vind, de van dc verantwoordelijkheid voor crematie plaats in het crematorium door het Rijk over te nemen voorzie- jn Middelburg. ningen aldus de telex. Het bedrag Reinier Nonnekes werd in 1928 in van 1,1 miljoen moet volgens gs nog 's-Gravenhage geboren. Op zeer jeug- worden verhoogd met 0,3 miljoen djge leeftijd trok hij naar Middelburg, door het wegvallen van de rijkssubsi- waar Zjjn vader was benoemd als dies aan het Zeeuws Museum hen het hoofd van een school. In de Zeeuwse hoofdstad werd hij nog als kind lid van de Berdenis van Berlekomgroepp waar hij achtereenvolgens welp. ver kenner en voortrekker was. Na zijn studie aan de HBS was de heer Non nekes werkzaam in een boekhandel in Middelburg. In 1947 werd hij opgeroe pen voor militaire dienst en bracht hij van '48 tot '50 enkele jaren door in het voormalig Nederlands-Indie. Na zijn terugkomst was hij actief Roxy Club, 20.00 uur: Hotel New ?eeuws Biologisch Museum. even- Hampshire. a.l. GOES Grand Theater, 20.00 uur: Bcarface, 16 jr. HULST De Koning van Engeland, 20.00 uur: Jaws III in 3 d„ a.l.; 20.00 uur: Inpikken en wegwezen, a.l.; 20.00 uur: Star 80, 16.; 19 en 21.30 uur: Sensuele uitersten. 18 jr. MIDDELBURG Meccano, 20.30 uur: La femme aux bottes rouge OOSTBURG - Ledel Theater, 20.00 J woningciösje Buskenstraat 1 té binnen de Stichting '4°-'45 In 1950 uur: Ciske de rat, a.l. ae woning coosje uusKensiraai i ie Wprrt hii aancpnnmpn hii nnilrlrerii TERNEUZEN Luxor, 20.00 uur: Breakdance, a.l.; 20.00 uur: Christine, 12 jr. VLISSINGEN Alhambra I. 20.00 VJ('("V uur: Silkwood, 12 jr. rdige Alhambra II, 20.00 uur: Gorky Park 16 'F, P i dati korti TENTOONSTELLINGEN AARDENBURG Museum. 10.30- 12.15 en 13.30-17.00 uur: 'Aardenburg ^r" rug: als historische gemeente'. AXEL Galerie Slijkdreef 11a, 10.00- uwt Jtcetera, 11-17 uur: 'Schorren tusen zoet en zout'. probJBROUWERSHAVEN St.-Nicolaas- Kerk, 13.30-16.30 uur: hobbytentoon- j voïlteUing (t'm 30/6). geba BRUINISSE Halgemeentehuis, 9- iteki 12 en 14-17 uur. keramiek v van Ulden, weef- en knoopkunst van Ich ÉUexandra (t/m juni). Museum. met^eho^to£pultenbtaTen ,dvJJO-17 uur: De natuur in Zeeland en te, minute« nodl Dieren in de natuur heidsaspect. Hij wees vooral op het tvicicii in ue uatuui «-»_ rnn uoicu uw vei som wnue scuuiuie- ue icaauaim m una ucuu uwtiiiuau gevaar dat kleine kinderen verwon- 2°E.- d— V- omuenen- SS.r.alk.,;idl2l!S: andere markt! Controle UgpïTordt /epleejd en derlmlve moes. worden visie - het gebied van de andere recreanten zouden moeten doorkrui sen. i klederdrachten ln Kant', mutsen egenjltm 17/10). bla Lunchcafé, 9-18 uur: werk van Ton wezi hamper (juni). hXrdkCoosre'WuskVns^traat met padvindors t>Jdens het spoorzoeken den op beschuldiging van valsheid in De Nederlander en twee Belgen, die ln Onhmi WCnm micciP V) vóHEINKENSZAND De Stenge, boulevard Bankert duidelijk gemaakt dat de speurtocht geschrifte en inbreuk op de wissel- Gent terecht stonden, bekenden in ^P™"UWCOIHIIlISSIc idag -orkesten. DU betekent dus dat Zee- van de muziekband van de vier Mtd- land „enerzijds wel meebetaalt aan delburgse scoutinsgroepen. Verder het overnemen door het Rijk van begeleidde hij een groot aantal kam- voorzieningen elders in het land; pen van de Middelburgse Paul Kru- Flinke schade bij keukenbrand in Vlissingse woning VLISSINGEN - Een keukenbrand in Vlissingen heeft maandagmiddag aa"S7 bU DrUkkC,? - Den Boer m Middelburg, waaraan hy -«£. v_ hteer At die ajaren bleef de heer Nonnekes actief *.t h.f v„... ...li ...i tn.r Jw.'...: blnn™ verschUlentle vormen van de scouting, toen overigens nog pad vinderij geheten. Zijn 'levenswerk' was de Padvindersband, later Scou- tingband in Middelburg. Dit muziek- Theo Voorzaat legt de laatste hand aan een impressie, in de vorm v bezoek aan Istanboel i drieluik, naar aanleiding van een ZIERIKZKE Donderdag 28 juni opent de burge- stelling te Zierikzee wordt geen verkoopgebeuren. meester De Meester van Zierikzee in gebouw De maar vindt plaats op verzoek van belangstellenden uit Eenhoorn een tentoonstelling van schilderijen van de regio Theo Voorzaat uit Dreischor. De tentoonstelling Voorzaat heeft de afgelopen twaalf jaar te Dreischor wordt ingericht door Koen en Yvonne Nieuwendijk van galerie 'Lieve hemel, stoot je hoofd niet', aan de Vijzelgracht in Amsterdam, in samenwerking met de kunstenaar. Voorzaat (46), afkomstig uit Rotterdam, wijdt zich sinds ongeveer zijn dertigste geheel aan het schilderen. Zjjn werk staat bekend als typisch voorbeeld van het hedendaagse realisme. Hij exposeert sinds jaren vrij wel uitsluitend bij galerie Lieve hemel De tenstoon- Schouwen-Duivelandse onderwerpen symbolisch in zijn schilderijen verwerkt. Voor de komende tentoon stelling worden met name deze inmiddels verkochte werken van de eigenaars 'teruggeleend'. Verder toont hij enige recente schilderijen bestemd voor een exposi tie in galerie Lieve hemel, omstreeks oktober De tenstoonstelling in De Eenhoorn aan het Haven park te Zierikzee is behalve zondag voor het publiek open van 29 juni tot en met 7 juli. De openingstijden zijn van 11.00 tot 17.00 uur. vrij snel door omwonen den was ontdekt. Aanvankelijk dacht men, dat zich nog een persoon en een hond in de woning bevond, maar deze bleek ongegrond. marktberichten De brand ts volgens 'de Vlissingse bestaat la?en van de brandweer vrijwel zeker ontstaan "er Middelburgse scoutinggroepen J rlia in ippfrnri vanprpn vnn 19 tnt een plank SSÏjEÏÏSÏiE «gTSS Tir.H' k ïe 18.00 uur: 'Moderne kunst en 1384' S°aanSfote£Vop een'gSeTin'de Beleden werd m"voor'zijn activiteiten die in leeftijd variëren van 12 tot een elektrisch koffie-apparaat, waar van het snoer gedeeltelijk is gesmol ten, evenals de gasslang van het for nuis. Voor de brand zich echter kon uitbreiden was de brandweer al aan wezig met een ladderwagen het zilveren waarderingsteken van Scouting Nederland. Dat gebeurde, zoals gemeld, in het groepsgebouw van de Paul Krugergroep aan de Kinderdijk jn Middelburg. Na vijftien jaar bandleider te zijn geweest, nam J* W1 lie gelegenheid om gezond- t wan heidsredenen afscheid. en keukendeur forceren om de woning ti l .J T I kV k, te kunnen betreden. Het vuur was Een h^tkwaal bracht hem naar het scoutingkringen gebezigde 'einde trokken bij een zaak spoor'. Hiervan getuigen ook de sym- BETROKKEN BIJ WISSELFRAUDE GENT De correctionele rechtbank de vrije markt. Handelaars daarente- veroordeeld tot elk één jaar gevange- in Gent heeft maandag de 33-jarige gen kunnen tegen een gunstiger koers nisstraf, waarvan de helft voorwaar- voormalige directeur van dc Slaven- kopen op de officiële markt, tenmin- delijk en een boete van 500.000 frank burg Bank in Sluis G. C. veroordeeld ste als zij het geld aanwenden om (ongeveer 28.000 gulden). Het bedrag tot een gevangenisstraf van een jaar, daarmee buitenlandse handelstrans- van achttien miljoen Belgische frank waarvan de helft voorwaardelijk. G. acties te financieren. De Belgische werd verbeurd verklaard •as samen met twee Belgen be- wisselreglementenng verbiedt echter. maandag ter zitting niet i wisselfrau- dat zou worden geprofiteerd van het aanwezig. De rechtbank wees het Marktbericht Centrale tuinbouwveiling Zeeland, veilpunl Kapelle van maandag25 juni 1981. Aardbeien doosje I 74-86, II 58-67, per kilo IIA 2,40-4,30, rode bessen doosjes IA 1,44- 1.59. IB 1,39; frambozen doosjes I 3.50-3,80, kasbramen doosjes I 1.20-2.80. groenten rabarber 32-42, bloemkool 45-1.70, spitskool 53-59. snijbonen 4,10. nieuwe aardappelenl I.09-1.23. kriel 1.00-1.06. aardappelen oude oogst 52 Coöperatieve tuinbouwveiling Walcheren Aardappelen bintjes bo 76-82, eersteling gr 103-118. dr 97-112, kr 119-135, tomaten AI 180-189. BI 152-189. Cl 138-152. CC I 101: paprika groen 408-470, rood 528. aardbeien ds 157. groenten boskroten70-109: bospeen 125-135. bosradijs 27-51, bosprei 120-133. bosselderlj 56-64, spitskool 20-44, savoole kool 21-28, witte kool 70-72; prei 116-140, andijvie 73-81, sperziebonen 452-467; snij bonen 444-469. spinazie 76-82, postelein 117-130. rode kool 110-112: uien bos 47-71 uien kg 171-181. rabarber 35-59; broccoli 401-405. ijsbergsla 53-58, bloemkool 6 108- 162, 8 78-111. 10 77-80. 12 60-66, komkom mers 41/51 26-35, 51/61 34-45. 61 76 40-48, 76'91 44-56; sla 28'- 37-38. 30/- 26-27. 35/- 33. Aardappel termijiunarkl Datum 25 6 bintje 35-50 mm opw april laten 2400. bieden 2200. slot 2350. novem ber laten 2250, bieden 2000. slot 2150; stemming april; kalm. november, kalm. openstaande posities april. 39, november II. Datum 25 6 bintje 50 mm opw april laten 3040 bieden 3020. slot 3020 november laten 2670. bieden 2650. slot 2670: stemming april, nauwelijks prijshoudend, november kalm. openstaande posities april - 24 is geworden 2810, november: 650. omzet apnl 10 x 3050, 34 x 3060; 8 x 3050. 2 x 3040. 4 x 3030,1 x 3020; dag april 59. november: 11 x 2680 VEILING SINT ANNALAND 25 Juni. Doré gewone 1.46 tot 1 55. Dorê drielingen 50 tot 55. Doré kriel 1 16 tot 1 26. Première gewone 1.22 tot 1.30, Première drielingen 53, Première kriel 1.25. Aardap pelprijs per kilo, aanvoer 60 ton PAARDENMARKT UTRECHT - Op de paardemarkt in Utrecht zijn dinsdag 202 paarden aangevoerd De prijzen luidden als volgt (in gulden per stuk. slachtpaarden per kg geslacht gewichti luxe paarden 2925-3900, werkpaarden 2025-3100 oude paarden 1800-2550. 3-jarige paarden 1550- 2625. 2-jarige paarden 1400-2425. veulens 375-1400. hitten 650-1475 pony's 225-925. oude slachtpaarden 5,25-6.75 en jonge slachtpaarden 5,90-7,10 Handel traag Marktbericht van de centrale tuinbouw veiling Zeeland d.d. 25-06-1984, veilpunt Goes. Sla. natuur st kl. 1 0.14-0,35, tomaten kg kl 1B 10.10 andijvie kg kl 2 0,50-0.65, bloem kool st kl 1 0.55-1,60. kl 2 X 0.38. 023-1 20, groene kool kl 1 0,43. bospeen natuur kl 1 1.24-1.44. spitskool kl 1 0,26-0,46, snijbonen glas kg Kl 1 3.90-4.70; kl 2 km 2.70. kroten bos kl. 1 1.00-1,02: uien bos kl. 1 0,59. peterselie bos kl. 1 0.25-0.30. selderij bos kl 1 0 34-0,38. peulen kl. 1 5.50-5,60, ijsberg sla k! 2 0.38. golden delicious ki 2 80 90 1.07 70 80 0.99 aardbeien glas ds x 200 gr kl 1 0.78. kl 2 0.78; eersteling vroeg GT 1.13-1.29. dr 1.09-1,15, bo 1,46; late aardappelen GT 0,55. (Slot van pagina 9> vaak niet onaanzienlijke verschil tus- zijn advocaat af, die gemeld den. De woning bevindt zich op de onderste verdieping van een apparte mentengebouw van zes etages, op de boten die verschillende scouting- De rechtbank in Gent deed maandag sen beide koersen door overheveling stelde dat de Nederlandse bankd,ree- ren hebben la- uitspraak in de zaak. waarbij de ex- kapitalen van de ene naar de leur m Belgre seen misdrijf had rouwadverten- directeur van de Slmsse Slavenburg andere markL Controle inerop wordt gepleesd en derhalve moest worden Rpnit art imno Rhimcnhn ooironim^n uitgeoefend door het Belgisch-Lu- vrijgesproken. ten afdrukken in de luunautcttcu- uullkui «au uc utuuatt DiavcnuaiK ties. Door middel van een cirkel Bank en twee Belgische zakenlieden uitgeoefend door hut Belgisch- waarin een punt is afgedrukt, wordt uit Knokke en Assenede terecht ston- xemburgs instituut voor de wissel kle 13.30-17.00 uur: 'Graffiti', werk van h Joop Dam (juni), itie hjHOOGLANDE Kapel van St.-Maar- ien, 14.00-19.00 uur: werken Piet van Rhoon (t/m 7/7.) HULST Streekmuseum, 14.00-17.00 'De Abdijen in het Land van Hulst'. MIDDELBURG Zeeuws Kunste naarscentrum, 10-17.30 uur: werk van Rein Dool (t/m 28/6). is beëindigd. reglementering. De feiten dateren van 1931 ongeveer achttien miljoen Belgi- 1981 sche frank (één miljoen gulden) winst vo! Jacob Roggeveenhuis, 11.00-17.00 buuluur; Werk cursisten ZIKV (t'm 28/6). Zeeuws Museum. 10.00-17.00 uur: nt Werken Jacoba van Heemskerck (t/m 13/9). Galerie Montpamasse, 14-18 uur: te keningen over Middelburg door Otto Dicke. Vleeshal, 10-17 uur: werk Bill Beckley. OOSTBURG Atelier Oudestad 66. 10-12 en 14-18 uur: werken Jan Ver- schoore. SAS VAN GENT Bibliotheek: Werken mevrouw De Roos. SINT-ANNALAND De Meestoof, 15-17 uur' 'Tholen-Stad en Land' en "Kinderboeken uit de 19e en 20e eeuw' (t'm 7/9). S1NT-ANNA TER MUIDEN v.m. Raadhuis, 19-21 uur: werken diverse kunstnaars. TERNEUZEN Galerie Tierelantijn. 13-18 uur: werk van Robert Hallatu (t'm 30/6). Museum, 10-12 en 14-17 uur: '...Ontbie den ende Bevelen...' !t/m 25/8). V.m. Stadhuis: werken fotograaf Wim Sinke. Ter Schorre, 11.00-21.00 uur: werken Karla Buchel. VEERE Markt 12. 8.00-18.00 uur: pentekeningen van Johan Kosten. SroteKerk, 10.00-17.00 uur 'Verzet- pn Vervolging 1933-19NU' (t'm 16/9). Museum De Schotse Huizen: werken fansy van Woerden. VLISSINGEN Nieuwstraat 26-28, [0.00-17.00 uur: 'De geschiedenis van •00 jaar Loodswezen'. 8tedelijk Museum, 10.00-17.00 uur: 'Het verleden van de Boulevards' (22/ Repüelenzoo Iguana', 10.00-12.30 en 14 00-17.30 uur: Expositie levende rep- (ielen, amfibieën en insekten. Gevangentoren: exp. over 'De Schor- Hoen. UZENDIJKE Museum. 10.00-12 00 fn 13.30-17.00 uur: 'Over en rond het trekpaard' HULPCENTRA loord- en Midden-Zeeland Goes, tel 01100-14444 (ook voor mllleuklachten). treuwsch-Vlaandcren Alarmnummer 11150-12200 (brandweer en ambulance) Telefonische hulpdienst Zeeland, tel 11180-15551, dag en nacht bereikbaar. Dir. hulpdienst Zeeland voor mensen in 'ood, tel. 01180-36251. van 10.00-24.00 uur gekends van 20 00-24.0U uur (lichting 'Blijf van m'n lijr Zeeland, tel. 01184-14645. dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tel 070-614614 te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur 'ederlandse Vereniging tot Integratie van iomoseksualiteit COC regio Walcheren, °k voor huwelijk en homofilie, tel 01184- '1854. (Slot van pagina 9) zaak gaan spitten", zegt Janny Leu- nis. „Steeds werd er gezegd: er is meer aan de hand dan alleen dat rapportje van die sociaal recher cheur. Nu blijkt uit de perspublika- ties, dat het wèl uitsluitend om dat rapport gaat". Ze zet vraagtekens bij het optreden van deze functiona ris („hij heeft ook tot taak om collega's te controleren?") en bij de zorgvuldigheid waarmee b. en w. de 'zaak-Van Himme' hebben behan deld. Het PvdA-raadslid vroeg enkele we ken geleden opheldering bij burge meester Ockeloen. „Daar kwam ik niet verder. Het bleef bij een tirade tegen links. Ik ben op een bepaald moment weggelopen en heb gezegd: ik ga wat raadsstukken lezen, dat lijkt me nuttiger". Ook PvdA-wet- houder W. van Walraven (perso neelszaken), directeur Willaert van de GSD en hoofd personeelszaken van de gemeente H. van de Veeke onthielden Janny Leunis concrete informatie. Wèl werd er gesugge reerd dat er achter de affaire méér stak dan het rapportje van de so ciaal rechercheur. Het raadslid heeft zich ernstig ge stoord aan uitspraken van Ockeloen tegenover de PZC. afgelopen zater dag. „Hij stelt vast. dat de linkse groeperingen die zich nu zo druk zouden maken, maar 2 procent van de bevolking vertegenwoordigen. Ik vind dat het ambtenarenapparaat een afspiegeling van de Temeuzense bevolking moet zijn Maar of dat in dit geval zo is, betwijfel ik". Leunis verwijst tenslotte naar artikel F 18 van het ambtenarenreglement, dat voorschrijft dat gemeente-ambtena ren (met uitzondering van leden van de gemeentepolitie en onderwijzend personeel) binnen de gemeentegren zen moeten wonen. ..Een van de motieven was: dan kunnen ze parti ciperen in de samenleving. Nou. nu is er eentje actief en nu zou hij plotseling niet passen bij een ge meentelijke dienst". Het PvdA-raadslid houdt haar schriftelijke vragen in portefeuille tot de zaak voor de ambtenaren rechter is afgerond. Haar CDA-col- Iega Elly Schoenmaker, lid van het georganiseerd overleg in ambtena renzaken, heeft onder meer op grond van een gesprek met wethou der J. M. Doppegieter-Thiel van sociale zaken begrepen dat de GSD-medewerker het ontslag gro tendeels aan zichzelf heeft te wij ten. „Hij heeft alles zélf in de poli tieke sfeer getrokken. Daardoor werd het vertrouwen geschaad". Overigens doet ze deze uitspraken voor persoonlijke rekening. Haar fractie wacht een besluit van de rechter af. vergadert over woningen Fortress Peter de Bakker met herder Ringo Zeeuws kampioen De drie verdachten sloegen fors profijt te hebben gemaakt. In het buitenland uit het verschil tussen de vrije en hadden zij een fictieve firma opge- officiele wisselkoers, zoals die alleen richt. Met valse papieren toonden zij bestaat in België en Luxemburg. Voor aan jn het buitenland goederen te OOST-SOUBURG - De Opbuu wcom- de aankoop van buitenlandse valuta hebben aangekocht, die in guldens missie Oost-Souburg vergadert van- moet de Belgische burger terecht op moesten worden betaald. Voor de daag (dinsdag) ondermeer over de operatie maakten zij gebruik van een woningen van Fortress en het project bedrag van 250 miljoen Belgische Centraal Wonen. Ook de recreatieve frank, een bedrag dat in enkele dagen sp0rt in Oost-Souburg komt aan de bij Belgische banken in guldens werd orde. De vergadering in het wijkcen- omgezet. Bij de Slavenburg Bank in trum Middenhof aan de Kanaalstraat Sluis werden de guldens opnieuw ge- begint om 19.30 uur. wisseld voor Belgische franken, maar De opbouwcommissie bespreekt ook dan wel tegen de koers op de vrije de activiteiten van de werkgroep Wo- wisselmarkt. Toen de verdachten het nen van de buurtvereniging Van Duij- Clinge Peter de Bakker lid van de beginkapitaal van 250 miljoen Belgi- venvoorde, de wijkraad Molukkers Politiehondvereniging Saeftinghe sche frank terug naar Belgie wilden Oost-Souburg, de huurderscomité's uit Clinge, zal in de maand septem- overbrengen, bij middel van een mge Smke Komejan-Zeeénbuurt en WSW- her met zijn Mechelse herder Ringo wikkeld systeem, liepen ze tegen de Van Tumhoutstraat en omgeving en deelnemen aan de Nederlandse kam- lamP van het Woonlastenkomitee Bnven- pioenschappen Politiehond II in Den De rechtbank weerhield maandag de dien komt de wijkkrant aan de orde Bosch. Deze uitverkiezing heeft hij te betichting van valsheid in geschrifte en moet nog een vertegenwoordiger danken aan het provinciaal kam- niet- Maar voor de inbreuk op de voor de commissie Commumcatiebe- pioenschap in deze categorie dat hij wisselreglementenng werd het drietal leid worden benoemd. het afgelopen weekeinde in Ouwer- - kerk behaalde. Bij het provincial kampioenschap MINISTER AAN BRUINISSE: Politiehond II, de hogeschool dres suur in de hondensport, traden vier deelnemers met hun hond aan. De behaalde titel betekende tevens een vrijkaartje voor het Nederlands kam pioenschap in Den Bosch De Bakker eindigde vóór J. de Nooijer uit Middel burg. Op de derde plaats eindigde C. Vael met zijn Mechelse herder Cindy, terwijl Ad Boone met zijn Mechelse herder Aroo op de vierde plaats be slag wist te leggen. Zowel Vael als Boone zijn eveneens lid van de Clingse Politiehondvereniging Saef tinghe. (ADVERTENTIE i I Misschien wilt u ooit een eigen huis kopen. In dat geval wijzen wij u op een bijzondere NMB Spaarvomi met een extra hoge rente. U kunt al meedoen vanaf f 100,-. Uw spaargeld blijft altijd direct op neembaar. En als u huiseigenaar wordt, zelfs zonder opnamekosten. Praat er eens over bij de NMB. B BANK 1)1/ Villi 1)1',NKÏ MEI 1 MEE. BRUINISSE „Indien het Grevelin- het Grevelmgenmeer zout, ui zoet, ia genmeer in de toekomst zout water nog niet genomen. Ook moet in aan- zal behouden, zal mede in overleg merking worden genomen dat indien met het bedrijfsleven worden bezien het Grevelingenmeer zout blijft, voor welk beleid zal worden gevoerd ten zover nu is te overzien, dit geen aanzien van de beroepsmatige vissc- invloed zal hebben op de mosspleul- rij. Als daartoe aanleiding zou be- tuur aangezien de mosselstand in het staan, kan dan worden overwogen meer sterk is teruggelopen. Naar het regime te wijzigen. Hieromtrent wordt aangenomen is deze teruggang is evenwel nog geen standpunt bc- van de mosselstand een gevolg van de paald". voor de mossel kennelijk minder ge schikte leefomstandigheden in een Minister ir G J M Braks van land- stagnant water bouw en visserij heeft dit meegedeeld De minister stelt vast, dat het Greve- in antwoord op een verzoek van de lingenmeer niet uitsluitend tot de gemeenteraad van Bruinisse 'tot be- invloedssfeer van Bruinisse behoort, houd van de visserijcultures in het geiet op het feit dat ook andere Grevelingenmeer voor de gemeen- plaatsen aan het meer gelegen zijn. schap van het Duivelandse vissers- Voorts is hij het niet eens met de raad dorp' van Bruinisse dat de in de Grevelin- De minister geeft aan dat het verstan- gen toegelaten elders gevestigde be- dig lijkt „geen hoop te vestigen op drijven voor het uitoefenen van oes- uitbreiding van het mosselbedrijf tercultuur een voorkeursbehande- naar het Grevelingenmeer" Hierbij Rng genieten. merkt hij overigens op dat de moge- Minister Braks: ..Het gaat hier in de lijkheden voor cultures niet alhanke- eerste plaats om een wederopbouw lijk zijn van het visserij regime van de Nederlandse positie op de Verder merkt de bewindsman op. dat internationale oestermarkt. waarbij de hoop van de mosselvissers van die bedrijven worden betrokken die Bruinisse om naar Zeeland U?rug te over de hiervoor noodzakelijke ken- keren. slechts een gevolg kan zijn van nis. ervaring en outillage beschikken de beslissing ten aanzien van de wijze De plaats van vestiging van de onder van afsluiting van de Oosterschelde neming speelt hierbij geen enkele „Want. een regeringsbeslissing inzake rol „Wij dachten eerlijk dat we aan uw bezwaren tegemoet waren gekomen door de parkeerstrook verder van de 'kop' van de Kleine Piet aan te leg gen", hield hij CDA-fractievoorzitter M. A. Stoffels voor. In algemene zin wees de heer Van Belzen op het enorme belang van de komst van een surfcentrum, met na me voor de ondernemers in Arnemui den. „Laten we nu eens niet het onderste uit de kan willen hebben. Laten we nu eens proberen om toch eindelijk tot overeenstemming te ko men We verkeren op'dit moment in een unieke, in een uiterst belangrijke situatie. Laten we nu alsjeblieft niet de verkeerde beslissing nemen. An ders worden we tot in lengte van jaren afgestraft- En ik vraag me af welke fractie zoiets op haar conto zou willen hebben staan.. Wethouder Van Belzen stelde verder „Ik weet. dat ze op dit moment in onze buurgemeente Goes op het puntje van hun stoel zitten. Als Goes deze kans wel pakt, komt het surfcentrum op de Grote Piet (gemeente Goes, red i. En daar is onze middenstand absoluut niet mee gediend" Nadat de heer Stoffels in de tweede ronde had verklaard bij zijn afwijzen de standpunt te blijven, deed wethou der Van Belzen een laatste appèl op het CDA. „Ik vraag het CDA ln alle ernst vooral toch goed te overwegen welke beslissing het neemt, vooral met het oog op onze ondernemers. Want lukt het nu niet. dan is het hier nooit meer mogelijk..." Het mocht niet baten. Het amende ment van het CDA werd alleen door de indienende partij zelf gesteund. Het collegevoorstel werd daarop -zo als gezegd- met zes tegen vier stem men vYworpen. V'ethouder Jac van Belzen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 13