r Raad Middelburg akkoord met aanwijzing woonwagenlokaties Torenflat Middelburg straks kopje kleiner Gemeente Valkenisse treedt toe tot de gezondheidsdienst Crisis Middelburgs college verscherpt B en w Vlissingen verleenden ten onrechte bouwvergunning ALLEEN FRA CTLE VAN D66 TEGEN PZC/ streek Vergaderingen gemeente Middelburg rookvrij VANDAAG 10-40 LMOOy - mode DINSDAG 26 JUNI 1984 MIDDELBURG - De Middelburgse gemeenteraad heeft maandag met alleen de stem van D'66 tegen, besloten tot GPV zei L. Kodde dat zijn fractiege- aanwijzen van drie lokaties voor woonwagens in de stad. Voordat de uiteindeljke beslissing werd genomen, was er noten en hij de hele gang van zaken een na urenlange discussie, een schorsing en een werd een klein deel van de vergadering achter gesloten deuren betreurden en dat zij van mening gehouden. waren dat de gehele procedure wel erg De heer W. Ovaa (D'66) was niet tegen trouwens niets bijzonders dat er uit- aantal mogelijkheden aldus de laat van start is gegaan. ..Maar we het voorstel omdat hij tegen het aan- eindelijk een voorstel ter tafel komt raadsvoorzitter. moeten onze medemens accepter» n, wijzen was van woonwagenstand- dat is gebaseerd op een keuze uit een Namens de fractie van SGP/RPF doe diens woon- en leefgewoonten ook plaatsen. „Ik ben uit protest tegen dit voorstel. Ik heb het al enkele malen gezegd, maar het is bekend dat het college van b en w behalve de drie met name genoemde lokaties er nog vier achter de hand had. Die zijn alleen in een besloten commissievergadering aan de orde geweest, althans het bestaan ervan. Ik wil graag ook de namen van de lokaties weten"' Maar dat ging de tweede loco-burge meester en ditmaal raadsvoorzitter A. WETHOUDER MET ZIEKTEVERLOF I Gi MIDDELBURG - De crisis binnen het redenen niet. Het overblijvende dn Middelburgse college van b en w is tal werd aangevoerd door wethouó verder verscherpt. PvdA-wethouder A. Bergshoeff, die als raadsvoorziu H. Gillissen is sinds enkele dagen uit de vergadering leidde. het politieke bedrijf verdwenen. De spanningen tussen hem en zijn partij- genoot G. B. Schoenmakers (ook wet- JVll(jQCl|)Ur2 10 houder) zijn zo hoog opgelopen dat Gillissen op advies van zijn arts met zee met DGD mogen zijn. Wij vinden wel dat met name de lokatie aan de Wilsonlaan wat aan het oog moet worden onttrok- Wethouder G. B. Schoenmakers. ken door een heg of iets dergelijks. De woonwagenbewoners moeten zich met aan de omgeving hoeven storen en omgekeerd moet dat ook niet het geval zijn". Slakkenhuis MIDDELBURG - Roken is in het gericht. Die voltrokken zich vervolg verboden in vergaderruim- snel tempo dat de reparaties daar Raadlsid Kodde meenden verder dat ten van de gemeente Middelburg. Die geen gelijke tred mee hielden. Een de woonwagenbewoners toch wat in Bergshoeff te ver. Hij zei: „Niemand maatregel is het gevolg van een mo- deel van het sloopmateriaal, van de het voordeel zijn ten opzichte van weet welke lokaties dat zijn. alleen de tie die maandagavond laat. geheel banken, zal gebruikt worden voor de mensen in een woonhuis: „De woon- leden van het college". Ovaa: „Ik zou onverwacht, werd ingediend door nieuwe accommodatie van de Stich- wagenbewoners kunnen net als een graag van de fractievoorzitters horen het raadslid A. Kamermans, fractie- ting Middelburgs Theater aan de Ver- slak hun huisje op ieder gewenst wie van hen ze ook kent". Bergshoeff leider van Progressief Middelburg, wereijstraat. Verder werd besloten moment meenemen", aldus Kodde. Het houdt kortweg in dat het gebruik dat de brug binnenkort zal zakken. Wat dat laatste betrof werd hij uit de n sigaret, sigaar en pijp niet langer Het eiland waarop het theater ligt droom geholpen door voorzitter toegestaan is tijdens vergaderingen wordt namelijk bij het huidige open- Bergshoeff: „U denkt waarschijnlijk van gemeenteraad en commissies. gestelde parkterrein getrokken. aan kleine caravans. Maar de woon- Kamermans kwam met zijn initiatief Tenslotte ging de raad eenstemmig wagens zijn tegenwoordig niet te toen de raad zich bezig hield met het mee met de financiële meerjarenplan- onderscheiden van 'gewone huizen'. Dus u trekt mijn woorden in twijfel. Daarvoor zeg ik u hartelijk dank". Dit was een van d%'wele 'schermutselin gen' tussen het college en de raadsle den gisteren. Voordat de raad de beslissing nam o de lokaties aan de Breeweg, de Presi- vaststellen van de doelstellingen voor ning voor de jaren 1985-1988. dent Wilsonlaan en de Veldmaar schalk Montgomerylaan aan te wij zen, uitte CDA-raadslid A. van Mou rik 'ernstige kritiek' op het college. Hij het welzijnsbeleid in de komende v jaar. Het ging daarbij om een stuk van meer dan veertig pagina's vol defini- Bezuinigen De mobiliteit van de bewoners is tegenwoordig heel wat kleiner dan vroeger". Namens de PvdA-fractie zei J. Kor- ondi ziekteverlof is gegaan. Gillissen en Schoenmakers zijn het, MIDDELbURG - De Middelburgse j zoals bekend, al geruime tijd oneens meenteraad is maandagavond over verschillende beleidskwesties, stemmig akkoord gegaan met deelnfZo^ Zo is Schoenmakers fel gekant tegen me aan de distrcitsgezondheii mar een voorstel dat in augustus behan- dienst. De raadsleden maakten gisupels deld wordt om de sector cultuur voor- ren nog nauwelijks woorden aan jroep taan op te laten gaan in een vergrote kwestie vuil. Ook in 1983 ging ^schE commissie welzijn. Gillissen is daar raad al in zee met de dienst, juist voorstander van, maar zijn Doordat in dat jaar in de provincie ambtgenoot zegt dat in zo'n situatie weinig animo bij de gemeenten ai van een verantwoord cultuurbeleid wezig was, ging de gezondheidsdien geen sprake zal zin. van de baan. In de regeling die nu ai Gillissen en Schoenmakers verschil- de orde is zijn enkele dingen veraj len tenslotte, zoals gemeld,van me- derd. Vandaar dat de voorstellen i| ning over de vraag aan wie later dit opnieuw behandeld worden in de i jaar de dan leegkomende Kloveniers- den. ook in die welke vorig jaar v doelen verhuurd moeten worden, hebben gestemd. Schoenmakers maakt zich sterk voor een culturele bestemming, wat Gillis- Vrouwencontactgroep sen betreft zijn ook andere huurders 7n„A Strmnenwiik mogelijk. Zo is ook de plaatselijke ZUIIU - jirornenwiJK stichting welzijn ouderen kandidaat. MIDDELBURG - De Vrouwencd" Dc ontwikkelingen zorgden maandag tactgroep 't Zand-Stromenwijk hou Lf, tjjdens de raasdvergadering Voor een morgen, woensdag, de laatste bijee R uitgedund college. Burgemeester drs komst van het seizoen. De groep ga P. A. Wolters was wegens vakantie vanaf acht uur op stap naar Breske Li niet aanwezig. Loco-burgemeester om daar de beeldhouwwerken v: Gillissen, zoals gezegd, om andere Omer Gielliet te bezichtigen. uties en stellingen. Daarin kwam de Namens het CDA sprak fractieleider stanje dat zijn partij vond dat de door Wethouder H. Gillisen. zei onder meer. „Vijf jaar heeft uw opmerking voor dat een onderzoek mr J. A. R. M. Douwes van een het college gevolgde procedure de college de tijd gehad om met een nodig is naar het roken in vergader- financieel gunstige situatie. Hij werd enige juiste was. „De mensen hebben afgerond voorstel te komen, maar de en werkruimten. Aan de werkruimten in zijn optimisme direct teruggeflo- door middel van de artikel-19-proce- AI\||KPfr T\VFF NA FVAÏIIATIF MOOFÏ TK OOK zaak werd steeds weer op de lange Wllde Kamermans zich niet wagen, ten door wethouder van financiën A. dure alle mogelijkheden om bezwaren TT T vyv/,v baan geschoven. De woonwagenbe- maar voor de vergaderruimten zag hij Bergshoeff. Deze bracht naar voren tegen de lokaties te maken. Er is woners verkeren in ambivalente onze- zÜn kans schoon om een verdergaand dat de rijksoverheid van plan is nog voldoende rechtsbescherming op dat kerheid. De misstanden zijn groot, voorstel in te dienen, namelijk een meer te bezuinigen. Nu is al zeker dat punt. Verder voldoen de door b en w steeds is er maar weer struisvogelpoli- algeheel rookverbod. ook de gemeenten daarvan hun por- gekozen lokaties precies aan de wet- tiek, onwil en afschuifbeleid" Wethouder A. Bergshoeff, die als loco- tie zullen krijgen, zo beklemtoonde te.Zjk gestelde voorwaarden. Daarom Namens zijn fractie zei Van Mourik burgemeseter de vergadering leidde, de wethouder. ook vinden wij het niet nodig dat ook verder dat het CDA wel met het wilde namens het college geen advies Ook de heer W. Ovaa (D'66) zag het nog andere, tot nu toe niet openbaar voorstel wil wilde instemmen, mits er verstrekken over dit voorstel. De drie echter zonnig in. Hij diende door gemaakte, lokaties worden aan enkele voorwaarden zou worden leden van b en w stemden later ook middel van een amendement het noemd voldaan, zoals een goede voorlichting tegen. Hetzelfde deden SGP/RPF/ voorstel in om het rioolrecht in de Raadslid A. Kamermans (Progressief aan de burgers, overleg en inspraak GPV (3), drie WD'ers en één lid van jaren 1985 tot en met 1987 niet te laten Middelburg) vond dat de hele kwestie met en voor de direct omwonenden, het CDA Zodoende werd het voorstel stijgen. In de planning wordt rekening draaide om de belangen van én de aan de woonwagenbewoners dienen met 12 tegen 10 stemmen aanvaard, gehouden met steeds honderdduizend woonwagenbewoners, én die van de MIDDELBURG - De Middelburgse hand gaat terwijl er bovendien rente Ook bij andere fracties leefde voorwaarden te worden geteld ten Vóór waren, behalve PM. vier gulden meer. Wethouder Bergshoeff omwonenden én de politieke integri- gemeenteraad heeft maandagvond verliezen op geleden zijn. Tenslotte vrede met de mate van medewerkii aanzien van het gebruik van het ter- PvdA'ers, één WD'er, vier CDA'ers vond het voor zo'n voorstel in ieder teit van de raad. „Het gaat om een eenstemmig besloten mee te werken draagt de gemeente bij aan het op- Dat leidde tot een motie die onder! rein en als daaraan niet door de en drs W. Ovaa van D'66. geval te vroeg. Hij ontraadde aanne- huisvestingsprobleem. Er moet aan aan het aftoppen van één van de drie knappen van de vier overblijvende kend werd door vertegenwoordige Alha woonwagenbewoners zou worden vol- Zonder discussie besloot de raad ver- ming en vroeg te wachten tot novem- de betrokken partijen goede voorlich- torenflats in de wijk Dauwendaele. woonlagen. van CDA, VVD, SGP/GPV/RPF, P j daan, dan moet het college, volgens der om het openluchttheater in park ber. Dan komt de begroting voor 1985 ting worden gegeven en mijn fractie Het gaat om het gebouw aan deen d'66. Daarin werd gevraagd dat Van Mourik, 'ingrijpen met alle Toorenvliedt af te breken. Verleden aan de orde en is pas goed zichtbaar vindt het niet zinvol om bijvoorbeeld Schottestraat. Zeven van de elf ver- rerhtsmiHripipn dip hpt pniipop tpr jaar was al aangekondigd dat het hoe Middelburg er voor staat. De een van de voorgestelde lokaties nu af diepingen gaan eraf. Het materiaal gesloten zou worden, vooral door het woordvoerders van CDA. PvdA, VVD te wijzen. Dan moet er weer een zal gebruikt worden voor de bouw weinige gebruik. Uit het gisteren op en SGP/RPF/GPV waren het daar nieuwe gevonden worden en dan blijf van 144 woningen voor kleine huis beschikking staan'. Voorwaarden Wat de eerste voorwaarden van het CDA betrof kon locoburgemeester Bergshoeff toezeggingen doen: ccn eerste voorlichtingsavond is al vast gelegd, namelijk dinsdag 3 juli in de Concert- en Gehoorzaal (aanvang 19.30 uur). Dat ook de woonwagenbe woners zich aan bepaalde voorwaar den dienen te houden, sprak voor zich en wat de laatste 'eis' van het CDA betrof; deze werd door de frac tie zelf in de loop van de discussie wat afgezwakt. Bij monde van mr F. Vos (WD) tafel liggende voorstel bleek verder mee eens. ook al vonden zij de bedoe- je met je besluitvorming aan de dat er veel vernielingen werden aan- lingen van Ovaa sympathiek. gemeente voor woningbouwvereniging de korti van 4,5 procent rente alsnog terugb taalt wanneer de financiële ervan weer sterk genoeg is. Wetho der Bergshoeff verzette zich hiertesi en ontraadde aanneming. „We 5 18.0C sterk betrokken geweest als gemeet bij de totstandkoming van het soc bouw van deze torens. En zoals (Van onze Haagse redacteurvoorzitter van _de afdeling recht- komen dat de plannen voor Kamstra aflnsL™ geldende normale rente D^y^kgroep ^ravestraat van het afan^ijzingen bü de bouw heeft w houdens. Die komen aan de Roozen- burglaan, in drie en vier lagen. De gemeenteraad had tegelijkertijd OUQ POStkUUtOOr een minder prettige verrassing in pet- s _V to voor de woningbouwvereniging. VllSSin26n Besloten werd namelijk ciat deze een .00,Nr PNI Hp, heeft deze bouwvorm juist tot prob voorgestelde lemng van 1,1 mihoen VLISSINGEN - Het gemeentebestuur vervoleens tot leeestand t gulden op minder zachte voorwaar- van VI, ss.ngen isvoorlopig niet van |MI den knjgt. B en w hadden gevraagd de Plan het voormalig postkantoor aan _lecht_ een loo. woningbouwvereniging de eerste zes de Steenenbeer in Vlissingen aan te ma£fwSieer de renteS jaar een percentage van 4,5 procent kopen. „Vooralsnog wachten wij af tiZ niet zou ^ven toe te staan. Dat is precies de helft welke bestemming de Dienst der Do- AnLn dp PvriA sehaardP zirh van wat normaal wordt gevraagd. Het seinen voor het gebouw kan vin- *''een van de heer J K^stenTe voll college stelde verder voor dat de den", zei wethouder W. Wisse van S lïKSd 10-17 vereniging vanaf 1991 het restant te- openbare werken en volkstal,sves- erop aat gemeentewerken de „od! BOE .Hex DOM - .V W».«vinitiivi vuil ui. mut-illlg ii_v.liu- HUIHCU UHl. UC (JltlllllClI VUUI rvilIIXöLi a lanceerde zijn partij eerst een orde- DEN HAAG - Het college van b en w spraak van de Raad van State. De anders - bij gebruik van baksteen - te aliossen. voorstel, waarin dringend aan het van Vlissingen negeerde ten onrechte voorzitter heeft het besluit van Vlis- duur zouden worden en hij ervan af ^.nd d® raad5,e"tPLu,661 zeet in een brief aande^errieenteraari kortinB °P grond daarvan gegevJiKm -?ue?e,^erd- Verzoc, 0(?k de vier een advies van de gemeentelijke wel- singen om de vergunning te verlenen zou zien. Dat zou leegstand en verpau- "_df ar-tmvo nnctoiii™ tl .,«^,^^1^ moest worden. Bij stemming ble< Lunc vernietigd. pering in de hand kunnen werken, Daarmee is de Stichting Stadsherstel aldus b en w. Het klemmende advies andere lokaties aan de raad bekend te standscommissie om geen bouwver- maken. Hierbij zou het college vol gens de WD, ook duidelijk moeten aangeven waarom uiteindelijk de drie genoemde lokaties de voorkeur kre gen Het voorstel werd ingediend, maar alleen ondersteund door de vijf koppige WD-fractie en door D'66- raadslid Ovaa. WD-er Vos meende dat de raadsle den capabel genoeg waren om ook uit zeven lokaties een keuze te maken. gunning ic verlenen voor een be- uaarmee is ae öiicnung ocaasnersoei aiaus D en w. Het Klemmende advies ,'ÖVcnnnT markante "pphm™ tP hohmiHon rtat wetnouaers u curt en i fvaai vo»nr,i. Vltolyn IR.het gril* wldd ai «mm** om geen vergun- nakomt eigendom IvandeDiemfd«Domeï «•""SS stemden VVD, kl; 11.30 ^Binnenstad strekt- Korstanje vond dat de rent In K ind daarvan ge de gemeente 'toch "alVeel kost." D~e een actieve opstelling te verwachten dTt^een p"vdA ?n dÏdriTaSnwezjLmv CDA'er A. P. van Mourik rekende van het gemeentebestuur, om het wethoudersT2CDAenl P5 Qdcnnn ™.i^markante pphnnw te hehnnrten flat wetnOUQerS U tUA en 1 fVOA) VO n tekende destijds beroep^ aan tegen de ning te geven werd daarmee in" de goeSop'SSStemïStawnS odKmSS?tèSS SdaÜ dfmotte Clubmiddag het gebouw. Het antwoord op deze het grote belang dat Vlissingen blij kens een toelichting op het bestem- vergunning bij de Raad van State. wind gesfagen. mingsplan Beschermd Stadsgezicht Het besluit is vernietigd omdat de hecht aan het oordeel van de commis- plannen van Kamstra niet in overeen- Een van de argumenten van b en w sie is het niet terecht dat b en w toch stemming waren met het bestem- was. dat het feit dat er geen houten de genoemde bouwvergunning ver- mingsplan. Het pand staat in een als gevels in het beschermde stadsge- leenden. Die was bestemd voor het beschennd stadsgebied aangewezen bied zijn, niet betekent dat de komst Sint Laurens Huldiging Vlissingse vraag zou binnen twee maanden be kend moeten zijn. aanbrengen van een houten gevel op deel van de stad."waar een övereén- van een dergelijke bekleding het ka- SINT LAURENS - Het Sociaal Kultu- £b?uwIndSd^aTa^geboden VX^SINGE^lf van hen een pand in de Nieuwstraat. dat komstig bestemmingplan op rust. rakteristieke karakter van het ge- reel Werk Sint Laurens houdt morgen man™wIJm v.^.g eE Bergshoeff: „Wanneer er nu meer dan eigendom is van A. Kamstra. Voordat Overigens heeft een woordvoerder bied aantast. Een bezwaar van de woensdag, de laatste clubmiddag van mfna wni„ I I? huldlgt woensda? drie lokaties bekend zouden worden zij de vergunning gaven hadden b en van b en w tijdens de behandeling van Stichting Stadsherstel was. dat het het seizoen. Bij het wijkcentrum aan der Domeinen een bestemming aar tifdeïs^en^'enknm Ji!h3 dan loopje het gevaar dat de lokaties w eerst nader advies moeten inwin- de zaak erkend dat de bouwtekening hier niet ging om het restaureren van de Van Citterstraat is er vanaf twee „«rkiaarHp i v! bijeenkomstm burn op politiek niveau:tagen elkaar wor- bij de commissie „r bij e.„ voor de Bevd „Iet helemaal aanvaard' een sevei. maar „m het aanbreien uur rinpijden op de iiets enTn£i S Sfiit SS^OBebSSn "Sen b™ dï'om ^9 ^u'bSi' haar u>» Hp vprmmnintr ic pr-htpr van v/a» nlankpn nm Hp nnrsnrnnkp- rvr, oor. otolrnno^ „T..K ë^en mOgeilJKneaen te Zien DUTg, die OHl 19.30 UUr begint. h Joop HOO Khoc HUL den uitgespeeld. Dit voorstel is tot andere deskundige. stand gekomen nadat het college zich uitvoerig heeft laten voorlichten door het 'Lokatie Beoordelingsteam'. Toen hebben we een keuze gemaakt. Het is Jubileum leidster sportvereniging in Serooskerke (W) SEROOSKERKE (W) - Mevrouw Neel Meijers-Christiaanse vierde haar 25- jarig jubileum als leidster van de sportvereniging Serooskerke. Dat ge beurde tijdens één van haar lessen in de gymnastiekzaal van Serooskerke. Veel collega's kwamen haar daar feli citeren. Voorzitster mevrouw G. Zijl stra-Evers bood de jubilerende leid ster daarbij een cassettedeck en een bos bloemen aan Een bestuurslid van de Zeeuws-Brabantse Turnkring, de heer H van de Have, speldde me vrouw Meijers de zilveren KNGV- insigne op. Mevrouw Meijers turnde al op zeer jeugdige leeftijd bij de Sport vereniging Serooskerke. Ook maakte ze een aantal jaren deel uit van het bestuur van de gymnastiekafdelmg van deze vereniging. Sproei-installatie voor tennisclub in Koudekerke KOUDEKERKE De automatische beregeningsinstallatie voor het ten nisbanencomplex van de lawn ten nisclub De Stoof in Koudekerke is maandagmiddag officieel in gebruik genomen. Loco-burgemeester K. Wouters van Valkenisse stelde de installatie in werking met een druk op de knop. Voor de aanleg van de installatie stelde de gemeenteraad dit voorjaar een krediet van 21.000 gulden be schikbaar. De Gelderse firma Baren- burg uit Oosterhout heeft de aanleg van de installatie voor de vier gravel- banen verzorgd. Door de ingebruikna me van de installatie is onder meer het probleem opgelost van de wegvEtl- lende waterdruk in de avonduren als ook de voetbalvelden van het aan grenzende complex van VCK worden gesproeid. Dit blijkt uit een uitspraak van de toch verleend, onder meer om te voor- lijke stenen gevel te beschermen. voor de jeugd van vier tot twaalf jaar. VOORSTEL MET DRIE TEGEN ZEVEN STEMMEN AANGENOMEN in het gebouw onder te brengen. „Wij tie gegeven. Gehuldigd worden ai hebben pas een nieuw gebouw voor de Vlissingse sportmensen, die individ sociale dienst in gebruik genomen", eel of in teamverband een kampioe aldus de Vlissingse wethouder. schap hebben behaald. KOUDEKERKE - De gemeenteraad van Valkenisse is donderdag met zeven tegen drie stemmen akkoord gegaan met toetreding tot de dis trictsgezondheidsdienst Zeeland (DGD) Tegen stemden de heren A. Dommissie (SGP), P. Lampert en J. W. de Regt (beiden VVD). De gemeenteraad maakte niet veel woorden meer vuil aan de DGD. Al tweemaal eerder, in september en oktober van het vorig jaar, besloot Valkenisse tot toetreding. Die laatste keer onder de voorwaarde dat alle gemeenten in Zeeland zouden toetre den. De heer De Regt bleek maandag aan die voorwaarde te willen vasthou den. „Er blijven nog veel vragen over de DGD en ik vraag me af: is het nou wel nodig", aldus de heer De Regt, „Zoals de zaken nu voor ons liggen lijkt het eerder een vorm van werkver schaffing". Hij sprak de vrees uit dat toetreding van Valkenisse er uiteinde lijk toe zal leiden dat 'de vis duur wordt betaald', op die manier uiting gevend aan zijn angst dat de DGD de gemeente op den duur voor hoge kosten zal plaatsen. Loco-burgemees- ter wethouder K. Wouters (CDAi - hij verving burgemeester S. Francke die wegens vakantie afwezig is - pleitte ervoor het voorstel aan te nemen. „Anders weten we niet waar we blij ven", zo zei hi). De heer Dommissie (SGP) bleek het eens met de woorden van de heer De Regt en stemde even als de twee WD'ers tegen het voor stel, dat wel de steun had van WD- wethouder I. Ovaa. Heel u at meer tijd had de raad nodig om collegevoorstellen met betrek king tot het treffen van een voorbe- reidingsbesluit voor Dishoek te ne men. Met name mevrouw L. Jakob- sen-Huibregtse (PvdA/PPR) was daartegen gekant. Haar kritiek gold onder meer het feit dat de raad zich eerst uit moest spreken over het voorbereidingsbesluit en vervolgens - in een later stadium van dc vergade ring - over een voorstel om de grond prijs in plan Dishoek te verlagen. Beide voorstellen waren bedoeld om de verkoopbaarheid van de grond in dat bestemmingsplan te verhogen. Mevrouw Jakobsen had liever gezien dat een en ander in één voorstel was vervat Zij stemde met haar fractiege noot de heer P. Holtring tegen het voorstel tot het treffen van een voor bereidingsbesluit, waarmee het moge lijk wordt de kavels in het bestem mingsplan te verkleinen. Behalve de ze maatregel en de verlaging van de grondprijs idat voorstel kreeg overi gens wel de instemming van de PvdA/ PPR-fractie) wil het college in de toekomst ook de voorwaarde tot per manente bewoning van de huizen laten vallen. „Er moet iets gebeuren in plan Dishoek, maar drie maatrege len tegelijk is overdreven", aldus me vrouw Jakobsen. Zij wilde uitsluitend akkoord gaan met de verlaging van de grondprijs en dan bezien hoe die maatregel uitpakt. De heer A. Lam pert (CDA) bleek daar tegen. „Als we alle maatregelen ineens treffen, dan biedt dat meer zekerheid voor de huidige bewoners. Die hebben al een bezwaarschrift ingediend en zij kun nen nu in een keer protesteren tegen de drie veranderingen die het college wil toepassen. Op die manier voor kom je dat het nog jaren duurt voor de bewoners weten waar ze aan toe zijn", aldus de CDA'er. Hij maakte duidelijk dat zijn fractie er voorstander van is dat een financiële regeling wordt ge troffen voor die bewoners die al grond, tegen een hogere prijs, hebben ge kocht in het plan. Loods Wethouder K. Wouters (CDA). VVD-raadslid J W. de Regt. Een voorstel voor het treffen van een voorbereidingsbesluit voor de be bouwde kom Zoutelande had al even min de instemming van de progres sieve fractie. Een dergelijk besluit is nodig om het mogelijk te maken dat de huidige loods die op het betreffen de perceel staat wordt vernieuwd en uitgebreid. De overige fracties had den daarmee geen enkele moeite. Een voorstel van het college - dat pas bij aanvang van de vergadering werd uitgereikt - om het aantal lesduureen- heden voor de Zeeuwse Muziekschool dat voor rekening van Valkenisse komt eenmalig te verhogen tot 2070, werd door het college teruggenomen. De raadsleden wilden eerst meer tijd om zich over mogelijke goedkopere alternatieven te kunnen beraden. beginnen wij met onze seizoenopruiming! Uw kans om met korting van echte kwaliteits- kleding aan te schaffen! Enorme keus in da mes- en herenkle ding. Gortstraat 32-34, Middelburg Tel. 01180-12508 Donderdag koopavond GEMEENTE MARIEKERKE De burgemeester van Mariekerke maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn openbare vergade ring van 19 juni 1984 heeft besloten te verklaren dat, met ingang van 29 juni 1984 een wijziging wordt voorbereid voor een gedeelte van het bestemmingsplan 'Buitengebied Mariekerke". welk gedeelte gearceerd is aangegeven op de bij bedoeld besluit behorende tekening. Genoemd voorbereidingsbesluit met de bijbeho rende tekening ligt met ingang van 29 juni 1984 ter gemeentesecretarie (Dorpsstraat 3 te Melis- kerkei voor een ieder ter inzage Bedoeld besluit is genomen om de bouw van een loods voor gemeentewerken aan de Loodholse- weg 4 te Grijpskerke mogelijk te maken. Mariekerke. 26 juni 1984. De burgemeester voornoemd, Mr. B. J. van Putten Huls MIDI naar: Rein Jaco uur: Zeeu Werk lï'9). Gale kenii Dick Vlees OOS' 10-12 schoi SAS Werk SIN1 SIM Raac kuns TER1 13-18 Itm Muse den e V.m. Sinki Ter 5 Karls VEEI pente Grote Verve Muse Yans' VLIS 10.00- 500 j£ Slede Het i Repti -14.00- tielen Geva Pioen UZE' en 13 trekp <oord 11100- Z'fuw »eeke Sticht 01184- Neclpr Te ber Neder

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 12