Haven Vlissingen boekt bijna 2,5 miljoen winst Waar blijven de milj van LEE TOWERS? oenen Anti-fascisten Terneuzen en actief in omgeving Rotterdams scheepvaartbedrijf overweegt stappen tegen Muller GEMATIGD OPTIMISME VOOR 1984 Recron fel tegen plan kamperen de boer bij Veel mist en weinig wind solo-zeilrace UITMUNTEND.. Deel boulevard Vlissingen woensdag dicht Deze week in A R GEEN RACISM] Uitstel getuigenverhoor in zaak Willem Muller DINSDAG 26 JUNI 1984 PZC/ provincie VLISSINGEN - De NV Haven van Vlissingen heeft 1983 afgesloten met een netto-wo Havenschap netto-winst van 2.400.000 gulden. In 1982 boekte de NV Haven een winst van 1.761.000 gulden. Vlissingen gekocht. Daarmee is een bedrag van 22 miljoen Het betekent een verbetering van het bedrijfsresultaat met 36 procent. Voor het lopende jaar de^irecti^fïrmij/Sïnanctee^ is de directie van de NV Haven gematigd optimistisch. De directie verwacht over 1984 een gunstiger positie voor de onder ne- toename van het ladingpakket met meer dan 10 procent. Volgens de directie moet een d^Eige Sfra^zoum^ dergelijke stijging van het bedrijfsresultaat ook haalbaar zijn. gen worden verwacht Het voorzichtige optimisme van de Uit het jaarverslag over 1983 blijkt dat In de binnen- en buitenhavens nam onder meer om een uitbreiding van directie van de NV Haven is onder de directie van de NV Haven zeker het zeescheepvaartverkeer behoorlijk de terreinverharding aan de Mercu- meer ingegeven door de resultaten die niet ontevreden is over de gang van toe. Deze toename werd hoofdzakelijk rinsweg in Vlissingen en een groot het bedrijf over de eerste vijfmaanden zaken in het voorbije jaar. De NV veroorzaakt door het grotere aantal aantal Haven verwerkte in 1983 een lading- zeeschepen dat werd ingezet voor de vervangingsinvesteringen, van dit jaar bereikte. In de eerste vijf maanden van 1984 is het behandelde pakket van 3.800 000 ton. Dat is 16 aan- en afvoer van vloeibare lading en Een belangrijk deel had verder be- ladingpakket in vergelijking met de- procent meer dan in 1982. En de door de toegenomen aanvoer van trekkingen op investeringen die pas zelfde periode in 1983 gestegen met directie constateert dat er nog ruim- zand- en grindprodukten. schoots mogelijkheden aanwezig zijn voor een verdere groei. Jvp cfpfjtl QPtl Desondanks komt de directie in het wziki iiigcri i 1984 zullen worden opgeleverd. ongeveer 15 procent, waarmee dit een niveau heeft bereikt van 1.900.000 ton. Dit jaar zal door de NV Haven weer Het totaal verwerkte ladingpakket zal een omvangrijk bedrag geïnvesteerd in 1984 de vier miljoen ton ruim- jaarverslag met een aantal kritische I" 1983 werd minder geïnvesteerd worden. Zo wordt voor de Olau-line schoots overschrijden, opmerkingen. De directie van de NV dan in de daarvoor liggende jaren. De een tweede aanlegplaats in de buiten- Wat de personeelsbezetting betreft: Haven vreest dat de overheidssteun, investeringen bedroegen in 1983 zo'n haven gebouwd. Bovendien is in april de directie van de NV Haven acht het zowel nationaal als internationaal, 9 miljoen gulden. Het ging daarbij 24 hectare erfpachtsgrond van het niet uitgesloten dat het aantal ar- aan bedrijven in de havenbedrijfstak zal leiden tot een verdere verscher ping van de concurrentie. Het aantal behandelde containers vertoonde - confrom de verwachtin gen - een achteruitgang. Daar staat echter tegenover dat de omvang van de behandelde hoeveelheid vloeibare lading ten opzichte van 1982 meer dan verdubbelde. Ook de auto-aci auto activiteiten namen niet onaanzienlijk toe. MIDDELBURG - De landelijke orga nisatie van Recreatie-ondernemers Nederland (Recron) is fel gekant te gen de voorgestelde plannen van de provincie Zeeland ten aanzien van het kamperen bij de boer. Als de plannen, die zijn vervat in het Ont werp Beleidsplan voor Recreatie en Toerisme van de provincie Zeeland, daadwerkelijk worden uitgevoerd, betekent dat volgens de Recron dat er in principe 'honderden nieuwe kampeerterreinen kunnen bijkomen'. Dat is het gevolg van het voorstel in het beleidsplan om alle terreinen bij de boer, waar vijf of meer kampeer middelen mogen staan, voortaan ge lijk te stellen met 'echte' kampeerter reinen. Maar gewone kampeerterrei nen moeten voldoen aan vele voor waarden, die grote investeringen vergen. De Recron is nu bang, dat de cam pings bij de boer met een klein aantal plaatsen deze investeringen alleen kunnen opbrengen, als het aantal kampeermiddelen drastisch mag wor den verhoogd. En zodoende ontstaan dan zeker in de kustgebieden vele nieuwe kampeerterreinen, zo vreest de Recron. De organisatie schrijft dit in een zeer uitgebreid commentaar op het ontwerp-beleidsplan, dat maan dag is gepubliceerd. In de reactie zegt de Recron het te betreuren, dat'het beleidsplan aan raadt de oostelijke ontwikkelingsas in de provincie niet uit te bouwen, De Recron is zelfs voorstander van nog een derde ontwikkelingsas m de rich ting van Tholen. Want de concentra tie op de eerste ontwikkelingsas (de kustlijn i ls onvoldoende oki de vraag van de toeristen op te vangen. Hier door ontstaat spanning tussen vraag en aanbod, hetgeen schaarstepenke- len tot gevolg zal hebben, zo voorspelt de organisatie van Recreatie-onder nemers Nederland. Opvallend vindt de Recron verder, dat in de opsom ming van concentratiegebieden de streek rond Baarland en het eiland Tholen ontbreken. Voorts waarschuwt de Recron, dat niet alleen de werkgelegenheid en de inkomensvorming maatgevend mo gen zijn bij het ontwikkelen van het toerisme. Evenmin mag een bepaalde accommodatie vorm die extra priori teit zou moeten krijgen, worden voor geschreven. Daarvoor immers veran dert de markt te snel en te sterk, legt de Recron in het commentaar uit. Veel recreatie-ondernemers zien het volgen van lange (bestemmmgsplan- )procedures, vergunningen, lasten en heffingen als knelpunten. In het ont werp-beleidsplan komen deze knel punten niet terug. De Recron pleit dan ook voor maatregelen die juist deze knelpunten zouden kunnen op lossen. Naaktrecreatie „Al jaren lang is er in Zeeland be hoefte aan gebieden voor naaktre creatie. Op het ogenblik bestaat de situatie dat het nergens mag, maar wel op verschillende plaatsen ge beurt. Duidelijke informatie is daar om dringend gewenst, terwijl tevens gebieden moeten worden aagewezen waar naaktrecreatie is toegestaan"., meldt de Recron. Als plaatsen waar behoorlijke voorzie ningen voor de duiksport wenselijk zijn, noemt de Recron Wemeldinge, Ouwerkerk en Dreischor. Op Zuid- Beveland en Zeeuwsch-Vlaanderen moeten volgens de Recron meer eik- weer voorzieningen worden aange legd Wat betreft de seizoensverlen ging wil de Recron zich beperken tot de perioden die direct aansluiten op het hoogseizoen en niet zozeer tot perloden in voor- en naseizoen. „Want er moet goed worden nage gaan of de geïnvesteerde inspanning opweegt tegen het te verwachten resultaat", aldus de Recron in haar reactie op het ontwerp-beleidsplan voor toerisme en recreatie van de provincie Zeeland. VLISSINGEN De Tsisje van de Middelburgse solozeiler Henk van de Weg ligt nog steeds tweede in klasse V van de Singlehanded Transatlan tic, achter de Brit Chris Butler. De zeilers hebben te kampen met veel mist en weinig wind zodat het eindpunt Newport in de V.S. maar langzaam dichterbij komt. Van de Weg had zondagavond 19.00 uur UTC nog 690 mijl te gaan. De beste Nederlander is Wytze van der Zee. die nog 271 mijl voor de boeg van zijn Royal Leerdam heeft. In het Nederlandse klassement ter Van Hest en drie plaatsen voor wordt Van der Zee, die achtste is in- de Sea-Beryl van Buys. De Neder- klasse III, op 30 mijl gevolgd door landers liggen dus min of meer in Simon van Hagen met de Betelgeu- twee groepen van elk drie jachten se. Deze is achtste in klasse II en dicht bij elkaar. De drie laatste staat in het totaalklassement op de Nederlanders liggen daar ver ach- zesendertigste plaats, net onder ter. Van Donselaar, achtste in klas- Van der Zee. Weer zo'n 30 mijl se V en zevenenvijftigste algemeen, achter Van Hagen vaart de derde moet nog 863 mijl. Huges, negende Nederlander. Henk Jukkema met in klasse IV en negenenvijftigste de LSD Sailor, zesde in klasse IV en algemeen, nog 991 mijl en Ter- zevenendertigste algemeen. Bertus schegget, twaalfde in II en twee- Buys heeft weer stuivertje gewis- enzestigste overall, nog 1167 mijl seld met Van de Weg, die nu weer zeilen. 24 mijl op de Scheveninger voor De posities van de Nederlanders zondag- ligt. Ook Van Hewst vaart met de avond: Jukkema, 41.47 N 64.16 W; Van Olie P2. een klasse III-jacht in die Hagen 41.38 N 65.00 W; Van der Zee 40.37 vnlirt mpt nop fiSR mill te veilen Tn N 65.47 W, Van Hest 41 34 N 56.46 W. Van SttoSSSSrthSftvSte d"wee 42 03 N 5606 w<Buys 40 45 N MtaaiKiaisement neett van de 55w Dons,,laar ,o ,7 N 52 21 w Weg zijn positie verbeterd. Hij Huges ,3 08 N 49 w. TerscheEse, staat nu vijfenveertigste, net ach- 42.41 n 45.17 w Positie op kaartje: 1 Van der Zee2 Van de Weg; 3 Terschegget; 4 Newport. beidsplaatsen bij de NV Haven enigs zins uitgebreid zal worden. Momen teel heeft het bedrijf ruim 350 werk nemers in dienst. Drie jonge musici uit Temeuzen behaalden maandagavond de graad van uitmuntendheid aan de Temeuzensc Muziekschool en de prijs van de gemeente Temeuzen Van links naar rechts Marieke Hanekamp (dwarsfluit). Diana de Vos (klarinet) en Brigitte van der Stam tdwarsfluit 1. TERNEUZEN Drie leerlingen van de Terneuzense Muziekschool hebben maandagavond de graad van uitmuntendheid behaald en de prijs van de gemeente Temeuzen gekregen. Het zijn de zestienjarige Brigitte van der Stam (dwarsfluit), Marieke Hanekamp (zeventien jaar, dwarsfluit) en de zeventienjarige klarinettiste Diana de Vos. Ze ontvingen hun diploma uit han- der tenminste één sonate of concert. den van waarnemend directeur Arie Tenminste één werk moet uit het Karreman. Wethouder J. van Rooij- hoofd worden voorgedragen. en van Temeuzen die optrad als vervanger van zijn collega van cul- In het gebouw van de Terneuzense opgetogen Karreman. „Het pro turele zaken W. van Walraven Muziekschool aan de Leeuwenlaan gramma zou op een examen conset- reikte de prijs van de gemeente, luisterde maandagavond een knti- bestaande uit een wapenschildje, sche jury, bestaande uit wethouder uit. Van Rooijen en de heren A. Delvaux (muziekdocent en componist) VLISSINGEN - In verband met het bezoek van prinses Margriet en haar echtgenoot mr 1*. van Vollenhoven en de minister van verkeer en water staat drs N. Smit-Kroes aan Vlissin gen zal een gedeelte van de Boule vard De Ruyter en enkele straten in de omgeving woensdag voor het ver keer worden afgesloten. Het gezel schap bezoekt de Nederlandse Lood- sensociéteit aan de Boulevard De Ruyter, ter gelegenheid van het hon derd-jarig bestaan van de vereniging Nederlandse Loodsen Sociëteit. Te vens zal men de opening bijwonen van de expositie over het loodswezen in het loodsenmagazijn aan de Nieuwstraat. Vervolgens wordt een krans gelegd bij het standbeeld van Frans Naerebout op het Bellamy- ZEEUWS-VLAAMS COMITÉ OPGERICHT Het gedeelte van de boulevard tussen het gebouw van de loodsensociéteit en het Beursplein wordt woensdag ochtend afgesloten voor alle verkeer, evenals de straten binnen de wandel route die het gezelschap volgt van de loodsensociéteit naar het loodsenma gazijn. Het gedeelte van de boulevard De Ruyter tussen Coosje Busken- straat en loodsensociéteit is daardoor alleen bereikbaar voor bestemmings verkeer vanuit de Coosje Busken- straat. Er zal dan ook niet kunnen worden geparkeerd in de parkeervak ken op de kop van de Koopmansha ven. De Boulevard De Ruyter zal ook ber en Van Prooijen. R. Verhelje begeleidde op de vleugel. Omdat alle drie de kandidaten ruimschoots boven het cijfer 8,5 voor alle zeven onderdelen kwa men, ontvingen ze zonder proble men het diploma 'graad van uit muntendheid'. „Het niveau was ge weldig hoog, dit jaar", vond een vatorium geen slechte beurt ma ken". Wethouder Van Rooijen die toegaf niet musisch geschoold te zijn sloot zich aan bij die lof en de Het openbare examen voor de Goethals (klarinettist) uit het Belgi- voorzitter van de Stichting Terneu graad van uitmuntendheid staat sche Sint-Niklaas, toe hoe achter- zense Muziekschool, mevrouw C open voor Muziekschool-leerlingen eenvolgens Diana de Vos. Marieke Witmans, die drie boeketten hac die de derde graad cum laude 'met Hanekamp en Brigitte van der meegebracht, richtte zich in haai lof) hebben behaald dan wel een Stam zich door een gevarieerd pro- dankwoord speciaal op de ouden vooronderzoek hebben ondergaan, gramma werkten met composities van de jonge laureaten. Het aanho- Het programma omvat acht compo- van Stamitz, Bach, Fauré, Mozart, ren van oefeningen moet niet altijc sities uit alle stijlperioden. - Delmas, Delvaux, Longue, Von We- een pretje zijn, veronderstelde zij TERNEUZEN 'Geef de Centrum- geven op de hier wonende buitenlan- poot door de kiezers gelegitimcc partij geen ruimte! Tolereer geen ders". Eenmaal verboden, dan kun jt buurt'. Vorige week Centrumpartij via de wet aanp slecl werden in Terneuzen en omstreken Het comité Zeeuws-Vlaamse anti-fas- ken", aldus een woordvoerder. 10.000 pamnetten met deze tekst ver- cisten is pas opgericht. Momenteel Eén van de komende weken wil 's middags alleen bereikbaar zijn voor spreid. Het betreft een eerste actie hebben zich ongeveer 35 leden aange- ZAF een muurkrant in Temer bestemmingsverkeer, dat daarbij ge- van de 'Zeeuws-Vlaamse anti-fascis- meld, De club is vooral actief in verspreiden Verder wordt bekeket bruik kan maken van één rijstrook, in ten' (ZAF). In het pamflet wordt Terneuzen, omdat daar de duidelijk- er scholingsmogelijkheden kura verband met een receptietent die gewaarschuwd voor het optreden ste Centrumpartij-aanhang aanwezig worden geboden voor belangsteli wordt vastgebouwd aan de loodsenso- van de Centrumpartij. Het lijkt een is. Bij de verkiezingen voor het Euro- den die zich in het rechts-extremu cieteit en één weghelft in beslag zal 'nette' partij, aldus het pamflet, pees parlement haalde de partij van willen verdiepen. Op de eerste pi nemen. In de Nieuwstraat worden ook Maar: „De schijn bedriegt echter. De drs Janmaat 3.2 procent van de stem- flettenactie zijn volgens de organ enkele parkeervakken vrijgehouden Centrumpartij is met name actief op men in de Zeeuws-Vlaamse haven- toren veel positieve reacties binfl tegenover het loodsenmagazijn, om het gebied van het 'buitenlander- stad. De leden van het ZAF willen gekomen, het verkeer voortgang te laten vinden, beleid'. Er wordt voortdurend afge- voorlopig anoniem blijven. De organi- ADVERTENTIE 1 Het succes van LEE TOWERS slaat alle Nederlandse records. Wat gebeurde er met het fortuin van de bescheiden zanger? Waarom ROMY opnieuw sterft... Evenbeeld schokt de fans van ROMY SCHNEIDER. Vertederende foto's: DIANA's watervlugge PRINS WILLIAM toont zijn kunnen. Open 3 deuren op de GELUKSKAART... Uw PRIVÉ kan f 1000,- waard zijn! LOTERIJ-hoofdprijs deze week: Superreis naar LAS VEGAS. PIET BAMBERGEN krijgt een rijke, Griekse schoonzoon. Hoe zijn dochter TANJA het geluk vond op Kreta. satie is nog maar in oprichting. Bo vendien bestaat er angst voor repre sailles. De deelnemers hebben in elk geval hun anti-racistische ideeen ge meen. „Dat is de specie die ons bindt", merkt één van de woordvoer ders op. Groot werk „Het pamfletje is het begin van een groot werk", wordt er verder gezegd. Het comité wil ook multi-raciale fes tivals gaan organiseren. Op die ma nier hoopt ZAF te voorkomen dat er uit onwetendheid op de Centrumpar tij wordt gestemd. Tevens ijvert het ZAF voor een verbod van de partij van Janmaat. Het gevaar dat de 'verwerpelijke' ideeèn doorsijpelen naar andere partijen wordt reéel ge noemd. „Als die partij verboden wordt, dan is het allemaal voorbij. Nu word je als jongen met een tafel- IN DEZE BUURT gek RECTIFICA TIE BRIEF AAN SCHULDEISERS GEEIST TERNEUZEN Het Rotterdamse scheepvaartbedrijf SKUA overweegt juridische stappen als Willem Muller in Terneuzen een brief aan 1207 schuldeisers in voornamelijk Ameri ka niet rectificeert. In die brief wordt de vrijwillige opheffing van de zee- sieepdienst aangekondigd en krijgt SKL'A min of meer de schuld van de slechte exploitatie met twee zeesle pers. „Lasterpraat", zegt SKUA- woordvoerder, mr. M. Smulders, „een grove onwaarheid". Muller Towage Salvage liet in 1976 in samenwerking met het Rotterdam se scheepvaartbedrijf dne zeeslepers bouwen: de Groenland, de IJsland en de Schotland. De eerste zeesleper was voor rekening van Muller, de overige twee betaalde SKUA Smulders ..Wij fungeerden als geldschieter. Muller nam de slepers in exploitatie en zorg de voor het technisch en commercieel beheer". Vorige week schreef het advocaten kantoor Nols-Trinité. ingehuurd door Muller, een brief aan de ruim 1200 schuldeisers van Towage Salvage. Die bedrijfstak heeft een schuldenlast van 4,5 miljoen gulden; in kas is er slechts 168 000 gulden. De schuldei sers kregen de boodschap dat bedrag te accepteren Zo niet. dan volgde er een faillissement. In de brief, ondertekend door de advo caat. mr. G. Bruyninckx. krijgt SKUA bovendien de zwarte Giet toegespeeld van het debacle met de slepers IJs land en Schotland. De raadsman spreekt, vrij vertaald, over een armza lige exploitatie en verwijst tevens naar de wereldwijde recessie in de zeesleepvaart. SKUA onderkent dat laatste maar houdt zich verre van het eerste ver wijt. „Kwajongensstreken en klunge lig", zegt mr. Smulders. Hij legt uit dat zijn bedrijf in het najaar van 1981 uit de overeenkomst met Muller stap te. nadat eerdere pogingen om de slepers als gevolg van de recessie op te leggen op onwil van Muller waren afgeketst. Smulders: „Als je de sche pen oplegt tot betere tijden hou je ze wel nieuw.. Eind 1981 kreeg Muller de alleenheer schappij over de slepers vla een herfi nanciering door de scheepshypo- theekbank en de nationale investe ringsbank. waarbij de laatste volgens mr. Smulders nog een flinke veer moest laten. SKUA zelf verloor met de slechte exploitatie van de slepers ove rigens ook miljoenen. De advocaat mr. Bruyninckx zegt in een reactie dat het zeker niet de bedoeling is geweest SKUA in een kwaad daglicht te stellen. TERNEUZEN De voortzetting van het getuigenverhoor in het kort geding tussen Willem Muller Shipbrokers en ARA Shipping in Temen zen is uitgesteld tot vermoedelijk eind juli. Muliers advocaat mr. C. Ba heeft maandag bij de rechtbank in Middelburg verdaging aangevraagi en gekregen, omdat twee van zijn getuigen met vakantie zijn. Het getuigenverhoor, waarin ex- Mr. F. K Wieland. advocaat va! Shïpbrokersdirecteur Hans Pey ARA Shipping en van Hans Pe moet aantonen dat hij in februari zegt met het uitstel bepaald nif terecht ontslag heelt genomen, gelukkig te zijn. Hij heeft gistere: werd vrijdag ingezet met de getui- gepoogd rechter-commissaris Men gen a decharge. Vandaag (dinsdag) lenbroek tot andere gedachten t zou het verhoor volgens het draai- krijgen, maar dat is niet gelukt boek moeten worden voortgezet Wieland. „Dit uitstel was niet n( met de getuigen van Willem Muller, dig geweest. Bovendien had d Mr. Bos gaf gistermiddag aan dat tegenpartij dit afgelopen vrijdag 1 de haast, waarmee Muller Shipbro- kunnen weten, maar toen was kers het kort geding twee weken nog niets aan de hand. Bos had 01 geleden heeft ingezet en waarin het dat moment zelfs al schriftelijk concurrentiebeding van ex-direc- verklaringen. Maar ach. naar teur Pey centraal staat, ondanks ware redenen hiervan kunnen w dat het uitstel in feite nog steeds slechts gissen... van kracht is. „Maar die haast mag niet ten koste gaan van de feiten. Uitstel van het getuigenverhooi De tegenpartij kwam vorige week houdt overigens automatisch met een groot aantal belangrijke dat ook het kort geding (woensdaj getuigen, zodat wij het populair op de rol) niet kan worden voort gezegd niet kunnen maken belang- gezet. Rechtbankpresident mr. G rijke getuigen onzerzijds te laten André de la Porie gaat de maani zitten Eén van die getuige juli op vakantie. De beide advoc» charge, die op dit moment met ten denken dat er pas in de eerstf vakantie zijn. is bergingsdirecteur weck van augustus een uitspraa) J. Roeland. in het geding is te verwachten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 10