Multiculturele Kinderdag Oost-Souburg succesvol IMIIIRIOI Vlissingen heroverde 'Hinkins Cup' op Deal PRIJS B en w Veere voor uitbreiding camping langs Veerse Meer PRIMEUR KOM KOMMERS «7^ SPEK LAPJES PZC/Streek Poëziemiddag met drie dichteressen TEGEN RA CISME EN DISCRIMINA TIE MAANDAG 7 MEI 1984 SAUCIJSJES 500 gram aal 3 eenheden per klant op maandag 7 en dinsdag 8 i.Asui min ■■f/i)i;u.iiin, VLISSINGEN - Het Zeeuws Kunstenaarscentrum houdt zondag 20 mei, in samenwerking met de Culturele Raad Vlissingen, een poëziemiddag in het Vestzaktheater aan het Bellamypark in Vlissingen. Hieraan wordt meege werkt door de dichteressen Judith Herzberg, Hannie Michaëlis en Elly de Waard. De poéziemiddag begint om 16.00 uur en na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten. Judith Herzberg debuteerde in 1963 met de bundel 'Zeepost' en in 1968 verscheen haar tweede bundel 'Beemdgras'. Voor haar laatste bundel 'Botshol' (1980) kreeg zij de Jan Campertprijs voor poëzie. Ook kreeg zij bekendheid als schrijfster van toneelstukken en filmscenario's. Voor haar toneelstuk 'Leedvermaak', gespeeld door toneelgroep Baal, kreeg zij de Kritiekprijs 1982 en in Duitsland de Vondelprijs. Hannie Michaëlis debuteerde in 1949 met de bundel 'Klein Voorspel', waarvoor zij de Reina Prinsen Geerlingsprijs kreeg. Daarna verscheen er regelmatig nieuw werk van haar, zoals de bundels 'Wegdraven naar een nieuw Utopia' en 'De rots van Gibraltar'. Elly de Waard debuteerde op haar 38ste met de dichtbundel 'Afstand', die haar direct landelijke bekendheid bracht. Tot nu toe publiceerde zij vier dichtbun- IVipilW VVV-kflntOOr dels, waarvan de laatste, 'Strofen' in het najaar van 1983 verscheen. Zij i^ltUTT vertaalde ook gedichten van Emily Dicjinson. Philatelica houdt veiling MIDDELBURG De afdeling Mid delburg van de internationale vereni ging Philatelica houdt zaterdag 26 mei een postzegelveiling in gebouw De Schakel aan Bachtensteene in Middelburg. De veiling begint om 14.00 uur.De kavels kunnen vanaf 13.00 uur bezichtigd worden. De vei ling is georganiseerd in samenwer king met de filatelistenvereniging Delta West. Middelburg MIDDELBURG - VVV-Middelburg heeft - vooruitlopend op de officiële opening zaterdag 12 mei - het nieuwe kantoor aan de Markt 65a reeds voor het publiek opengesteld. Bezoekers kunnen daar dus al terecht voor infor matie en alle andere VVV-service. Het voormalige pand aan de Lammeren- steeg is inmiddels (in tegenstelling tot wat de PZC afgelopend zaterdag meldde) gesloten. Koploper behield leiding Middelburgs zomeravondvoetbal MIDDELBURG Het team van Het Koper Galjoen heeft de leiding be houden in de competitie van het zomeravondvoetbal in Middelburg. De koploper behaalde afgelopen week een 2-1 overwinning op FC Dauwendaele, maar verloor door het 1-1 gelijke spel tegen FC Laurens I toch een punt. Combinatie liet in eerste instantie de kans liggen om dichterbij de koploper te komen: er werd met 4-0 van Blauw Wit verloren. Aan het eind van de speelweek werd dit weer goed ge maakt, want toen behaalde het Com binatie-team egn 2-1 winst op Streek school I. Combinatie staat nu op de tweede plaats samen met Blauw Wit dat ook nog gelijk speelde tegen FC Laurens (0-0). De overige uitslagen zijn Kraaien - FC Kijkdag fietsen politie Valkenisse MELISKERKE De groep Valtó se van de rijkspolitie houdt woensï 16 mei een kijkdag voor fietsen inJ postbureau aan de Torenstraat] Meliskerke. Het gaat om fietsen j het afgelopen jaar in het gebiedd de groep Valkenisse zijn gevonden, kijkdag wordt gehouden van 19.001 21.00 uur. PC Dauwend,' )1 n 4-1. Midi cfon'1 's M J mwj nrstij C Galjoen 9-14, Combinatie 7-11, Blauw? 8-11, Streekschool I 8-10, Kraaien 7-9,,, rif Laurens 7-8, Middelburg Zuid 7-8, FCTJ 7-6, FC Streekschool II 8-6. FC Dorst Go FC Dauwendaele 8-0. i Het wedstrijdprogramma voor deze W a is. maandag Streekschool I - Streeksd* fee II, FC Dorst - FC Laurens, dinsdag: Cot? natie - FC Total, Blauw Wit - Middelt,;. eeI Zuid, woensdag: Koper Galjoen - Kraü njt FC Dorst - Dauwendaele; donderdag 3 Total - FC Laurens, Combinatie - StrJ school II; vrijdag' Streekschool I - burg Zuid, Blauw Wit - Kraaien. f och OOST-SOUBURG - De belangstelling voor de Multi-Culturele Kinderdag zaterdag in Oost-Souburg was groter dan het bestuur van de buurtvereniging Van Duyvenvoorde had verwacht. Het was de hele dag flink druk op het plein bij De Schuur aan de Middelburgse straatweg. De organisatoren zorgden met kraampjes, een terrasje en doorlopende voorstellin gen voor een sfeer die leek op een ouderwetse 5-mei viering. De achtergrond van deze dag was echter het streven naar een samenle ving waarin racisme en discriminatie niet meer bestaan. Verdraagzaamheid en begrip voor elkaar waren de mot to's waaraan met groot enthousiasme werd gewerkt door Turkse, Spaanse, Latijns-Amerikaanse, Indische. Suri naamse, Antilliaanse en Nederlanse groepen. De Marokkaanse groep moest op het laatste nippertje verstek laten gaan wegens ziekte van een van de leiders. Voorzitter J. van Esch van de buurt vereniging opende in de morgenuren de feestelijkheden met een verwelko- Ds J. Nauta nam afscheid Domburg DOMBURG - In een goed bezet kerk gebouw van de hervormde gemeente in Domburg nam ds. J. Nauta zondag middag afscheid van die gemeente na een werkzame periode van precies vijf jaar en één maand. De predikant, die een beroep heeft aangenomen naar Leiden, hield zijn afscheids preek naar aanleiding van Handelin gen 12 vers 3b. De gemeente zong daarna de schei dende predikant toe met gezang 456 in zijn geheel. Aan het slot van de dienst sprak de vice-president-kerk- voogd, de heer C Lievense, een af scheidswoord. 'De afscheidsbijeen komst volgde in het naast de kerk gelegen gebouw 'De Poort'. Daar richtte een aantal sprekers afscheids woorden tot ds. Nauta. Als eerste bracht president-kerk voogd Lievense nogmaals de dank over namens de gemeente en hij on derstreepte zijn dankwoorden met een ingelijste pentekening van Dom burg. Ds. Rinkema voerde het woord namens de raad van kerken; de heer L. Bosselaar prees de goede samen werking die er is geweest tussen de scheidende hervormde predikant en de gereformeerde gemeente in Dom burg; mevrouw Geldof sprak namens het kerkkoor, de heer L. Boogaard deed dat namens het plaatstelijk IKV en burgemeester P. Diepenhorst bracht de dank over namens het gemeentebestuur van Domburg en namens de ring Domburg sprak ds. Den Hollander uit Oostkapelle. Het laatste woord was voor ds. Nau ta, die zoals hij zei bijzonder prettige jaren in Domburg heeft meegemaakt. De hervormde gemeente in Domburg is hard aan het zoeken naar een nieuwe predikant, maar is er tot nu toe nog niet in geslaagd een kandi daat te vinden. Ds. Nauta doet zon dag 27 mei zijn intrede in Leiden. ming van alle medewerkers en bezoe kers. Hij uitte zijn teleurstelling over het negatief resultaat van alle subsi dieverzoeken aan Vlissingse instan ties. „Wanneer men praat over een strijd tegen fascisme en racisme, moet men zijn beleid daar ook naar richten. Ook financieel gezien gaat het om een keuze", aldus de heer Van Esch, die er verder aan toevoegde dat de buurt vereniging het pad had willen effenen voor anderen met eenzelfde streven. Hij zei voorts dat zijn buurt zich erg verrijkt voelt met de vele culturen die er in vertegenwoordigd zijn. De buurtvereniging Van Duyvenvoor de is er op het laatste moment toch nog in geslaagd de financin rond te krijgen. Vrijdag kwam het bericht binnen dat het bestuur kon rekenen op een bijdrage van f 1500,- van de Haélla Stichting in Den Haag. Daar naast dragen alle medewerkers hun winsten van de verkopen in de kraampjes af. „We waren in ieder geval doorgegaan", aldus de heer Van Esch. „Maar we hebben wel op alles moeten bezuinigen. Er kon zelfs geen bloemetje af voor de groepen, die toch gratis hebben opgetreden". Antilliaanse groep uit Vlissingen, een Latijns-Amerikaanse groep uit Rotterdam en van als Zeeuwse boe rinnetjes en op andere wijze verklede leden van de eigen buurtvereniging. De Turkse werknemersvereniging uit Middelburg was zo enthousiast over het initiatief voor deze dag, dat zij de organisatoren een bloemetje aanbood. Deze vereniging organi seert zelf een Internationale Culture le Dag op 19 mei in Middelburg. Exotisch In de kraampjes waren allerlei exoti sche gerechten te koop. Vertegen woordigers van de Vredes-actiegroep f 5,72, Amnesty International, de Li- banongroep 'Solidariteit' en de buurtvereniging zelf hadden voor veel informatiemateriaal en lectuur gezorgd. Muziek, theater en veel dans kwamen van het Moluks Theater uit Souburg, de Spaanse Dansgroep uit Rotterdam, de Turkse groep uit Eind hoven, de Indische groep Pentjak Silat uit Middelburg, de Surinaams- VEERE - Burgemeester en wethou ders van Veere stellen voor om het kampeerterrein van de heer C. de Visser in Vrouwenpolder, langs het Veerse Meer aan de Polredijk/Noord- dijk uit te bouwen tot er 15 tot 20 tenten of caravens (geen stacaravans) kunnen staan. Men stelt de raad van Veere op 16 mei een verzoek van de heer De Visser in die richting te honoreren en de planologische voor bereidingen te beginnen. Het college vindt, dat de exploitant de uitbrei ding zo spoedig mogelijk moetnnen benutten. De kamoeerraad heeft tegen deze uit bouw geen bedenkingen en het water schap wil er ontheffing voor verlenen, zo blijkt uit deelichting van b en w. Aanvankelijk werd voor het betrok ken terrein gedacht aan bestemming tot padvinderijkamp met zwembad, kinderboerderij en dergelijke. De kampeerraad meent, dat de soort drukte en bedrijvigheid met deze oor spronkelijke opzet overeenkomt en b en w zien het ook zo. B en w willen - zo blijkt uit de raadsvoorstellen - voorts de passagiersdienst Dijkhuizen weer laten afmeren met de rondvaarten aan de steiger bij de Campveerse Toren, mevrouw D. Adriaansen-Van Aggelen ijs laten - verkopen op het parkeerterrein Oranjeplein en een deel van de Dorpsdijk Vrouwenpolder aan de heer W. Buytenhek verhuren als terras. Het college stelt de raad voor bijna 17 mille te geven om 7 lichtmasten langs de Kadetweg en Vrouwenpolderseweg en één mast langs het fietspad Veerse- weg-Zanddijkseweg te laten plaatsen. Voorts wordt gevraagd om een bedrag van ruim 8500 gulden om 3 versleten portofoons voor de brandweer Seroos- kerke te vervangen. B en w melden de ad, dat de gemeente tussen juni en 1 december een metse laar in dienst wil nemen om te voorko men, dat de restauratie-aanpak van de zeemuren in Veere moet worden gestopt. De ene daar werkzame met selaar verliest op 1 juni het het ar beidscontract op basis van loonsubsi die Daardoor zou het werk van 4 leerlingen op deze leerlingen werk plaats in gevaar komen. Dat kan worden voorkomen als de gemeente de metselaar zelf in dienst neemt. Dat kan zonder extra geld te kosten, omdat een aantal geraamde kosten aan het werk niet hoeft te worden gemaakt. Reeks inbraken in Vlissingen VLISSINGEN - Bij een inbraak in een woning aan de Paul Krugerstraat in Vlissingen zijn in de nacht van vrij dag op zaterdag een videorecorder en twee boormachines gestolen. De waarde bedraagt ongeveer 2500 gul den. De daders kwamen de woning via de achterkant binnen. Inbrekers hebben volgens de Vlis singse politie waarschijnlijk gebruik gemaakt van een laken om dezelfde nacht gestolen goederen te vervoeren uit een woning aan de Van Dishoeck- straat. Er worden sieraden vermist, maar de waarde daarvan was niet bekend bij de politie. Uit een woning aan de Burgemeester Stemerdinglaan in Oost-Souburg is zaterdagmiddag ongeveer 400 gulden aan geld en voor een onbekend be drag aan sieraden gestolen. Hier werd aan de achterkant een deur gefor ceerd. Bij een inbraak in het open jongeren centrum De Piek aan de Hellabardier- straat is een onbekend bedrag aan geld en een cassetterecorder gestolen in de nacht van vrijdag op zaterdag. Die nacht is ook een poging tot in braak gedaan in het internaat van het Maritiem Instituut 'De Ruyter', maar daar wordt niets vermist, evenmin als na een poging tot inbraak in een woning aan de Steengrachtstraat. JAARLIJKSE SPORTUITWISSELING VLISSINGEN - De 'Hinkins Cup' blijft dit jaar in Vlissingen. De Vlis singse sportverenigingen, die de strijd met de Engelse zustervereni gingen uit Deal zaterdag aanbonden, zijn er op het nippertje in geslaagd de overwinning te behalen. Op vier van de zeven onderdelen waren de Vlis- singers de meerderen maar het was, zoals burgemeester drs. Th. J. Wester hout het uitdrukte a narrow esca pe". De eerste burger van Vlissingen ont ving zaterdagmiddag in 'Open Hof de wisselbeker uit handen van zijn En gelse collega burgemeester Eric Fer ris. Ook mevrouw M. Westerhout. ge meentesecretaris drs. J. M. A. van Nassau en wethouder D. J. P. Brui- nooge waren daarbij aanwezig. De voorzitter van de uitwisselings commissie, de heer Fr. Naerebout dankte de vele functionarissen en alle medewerkers, waarna hij het woord gaf aan zijn collega van de Engelse uitwisselingscommissie, de heer R. Whiteside. De heer Whiteside beloof de de Vlissingers te gaan uitkijken naar andere takken van sport waarin volgend jaar gestreden kan worden. Hij herinnerde eraan dat de huidige burgemeester van Deal, de eerste voorzitter was van de Deal-Vlissingen commissie. De heer Ferris op zijn beurt wees erop dat er dit jaar minder sportlieden uit Deal naar Vlissingen zijn 'gekomen dan anders.,,Maar de kwaliteit was des te groter. De heer Ferris zei voorts goede herinneringen te hebben aan die eerste uitwisseling, waarbij met een al een grote inzet van de Vlissin gers te zien was. Burgemeester Wes terhout zei er trots op te zijn, dat Vlissingen dit jaar de cup heeft ge wonnen. „Maar belangrijker was de goede atmosfeer en de onderlinge vriendschap". Spannend De strijd zaterdag bleef bijna tot het laatste moment spannend. Bij het bridgen was Deal het sterkste. Het won met 49 tegen 31 punten van Vlissingen. Vlissingen was sterker in het handboogschieten en won met 1542 punten van de schutters uit Deal 953. Ook in paardrijden versloeg Vlissin gen hen met 1340 strafpunten tegen 1500 strafpunten. Jan de Kroo en Frans Kroonen brachten het er op dit onderdeel zelfs zonder strafpunten vanaf. Ook in het voetballen bleek Vlissingen sterker en goed voor een 4-1 overwinning. Deal daarentegen versloeg Vlissingen met badminton royaal met 14-2 en in Karate met 2-0. Bij het modelvliegen won Vlissingen met 2600 tegen 2557 punten. De burgemeester van het Engelse Deal, Eric Ferris, overhandigt Vlissingens eerste burger drs Th. J. Westerhout l rechts i de wisselbeker. ïllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ Wegens vakantie van 12 tot 24 mei a.s. f GESLOTEN KAPSALONS p. J. v. d. Horst 1 VEERE. 1 qllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll£ Hef Vers per kilo VERSE SPINAZIE per kilo COOSJE BUSKENSTRAAT 135 VLISSINGEN A vontuurlijk en stoer jack vanJ 00% gewassen katoen. 2 Borstzakken met kontrasterend canvasband. Katoenen binnenvoering. Beige of kaki. Normaal 149- t'/m a.s. zaterdag per stuk Geldig l/m woensdag 9 mei. Er kan er maar één de goedkoopste zijn.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 8