Duizenden belangstellenden voor koningin in Middelburg DIKKE DROMMEN LANGS DE ROUTE MAANDAG 7 MEI 1984 MIDDELBURG - Bij de Middel burgse politie was men zater- dagavond, na de officiële her- denkingsbijeenkomst van de bevrijding en het koninklijk bezoek tevreden over het ver- loop van de activiteiten, „Leuk gegaan", meldde een woord- voerder van het korps desge vraagd. Plezierige drukte, weinig of geen moeilijkheden", f Er waren, voor zover bekend, P twee 'incidentjes'. Vlak na dal koningin Beatrix, prins Claus en het kleine gezelschap ande- [j re genodigde wandelaars tus- sen stadhuis en Nieuwe Kerk I het bordes hadden verlaten, f werd een voorwerp tegen de tf deur van het stadhuis gegooid. B Niet duidelijk is precies wat I er nu gegooid is," zei men bij Q de Middelburgse politie. „Of 8 het om een ui of een ei ging of |j om wat anders, we weten het R niet: we hebben nog gezocht, u maar niets teruggevonden". Verder werd uit dechte drom B mensen, die bij de Groenmarkt R op de terugreis van het nink- |j lijk paar stond te wachten een l spandoek geplukt, waarop de ll tekst: „Leve de republiek". De politie nam het spandoek mee. Men wilde zaterdag avond niet spreken van „in [I beslag nemen". Het doek werd - zo formuleerde een politie- I woordvoerder - „in bewaring I genomen" om te kunnen bekij- j ken of de tekst wel door de beugel kon. Daartoe werd het spandoek opgeborgen in het I nabijgelegen complex aan de Ji Groenmarkt. De woordvoer- der van de Middelburgse poli- tie erkende desgevraagd grif, dat het doek daarmee wel ver- j; dwenen was op het tijdstip, j dat 'effectief kon zijn. Interesse bij de koningin en haar gevolg voor het optreden van de Molukse volksdansgroep 'Rangkaian Maluku' op de activiteitenmarkt. MIDDELBURG - Naar schatting van de politie hebben 7000 mensen zaterdag geprobeerd een glimp op te vangen van koningin Beatrix, tijdens haar bezoek aan Middelburg, ter gelegenheid van de nationale viering van de bevrijding. Rijen dik verdrong het publiek zich langs de route van stadhuis naar Nieuwe Kerk en aan de achterkant van de Abdij, aan de Groenmarkt, vanwaar ze de Zeeuwse hoofdstad weerd met de auto zou verlaten. Maar ook op het Abdijplein, waar een activiteitenmarkt was ingericht, bleek een grote belangstelling voor het koninklijk bezoek. steegjes in de binnenstad, tien kilo meter, langs kasteel Ter Hooge en het park Toorenvlied en van 15 kilometer, langs Oost-Souburg. Zij kregen allen een medaille met bevrijdingsmonu ment. Talrijke verenigingen en andere orga- ken ons echter meer zorgen om vol- De wandelaars konden kiezen uit een nisaties presenteerden zich op het gendjaar. Dan valt 5 mei namelijk op route van vijf kilometer langs monu- Abdijplem voor het koninklijk paar een zondag", aldus de heer Geilleit. mentale gebouwen en door oude en het gevolg, In de Kloostergangen bezong het Westkappels Dameskoor Vy A t f de schoonheid van het Zeeuwse land. ^ÈËtétÊÊÈÊ^^ "V Er werden demonstraties gegeven in kantklossen, garnalen pellen en T '"""rirri i|irjp|ltj volksdansen. De Zeeuwse volksdans- groep Walacra danste op muziek van de doedelzakband de Beeston Pipe -; -ff Band en de Molukse dansgroep Rang- K j 1 kaian Maluku op begeleiding door 'f eigen muzikanten. De verkenners de- I monstreerden hun 'verdragingsstoel'. Verschillende oude legervoertuigen van Keep them Rolling waren opge steld op het plein en er waren optre dens van de Big Band Blue Jeans, de blaaskapel Juliana en Blue Spirit Aan het slot van de rondwandeling over het Abdijplein werden ongeveer 360 duiven gelost uit Arnemuiden en Nieuw- en St. Joosland, met name van vereniging De Voorwaarts Alle aandacht was echter vooral ge richt op de aankomst van koningin Beatrix bij het stadhuis van Middel burg. Even voor half twee werd zij daar ontvangen, om te worden voor gesteld aan de gemeenteraad van Middelburg. Op het bordes bood de 6-jarige Rob van der Toorn, het zoon tje van raadslid A. van der Toorn (SGP RPF), haar een boeket bloemen aan. In het stadhuis maakten verder minister-president drs R. F. M. Lub bers en de ministers mr drs L. C. Brinkman, mr J. de Ruiter, mr F. Korthals Altes en staatssecretaris A. Ploeg hun opwachting. Om 13.50 uur begaf het gezelschap zich te voet via de Nieuwe Burg en Groenmarkt tussen een schare men sen naar de Nieuwe Kerk. Verkenners vormden een ere-haag met versierde bogen, waarmee ze tot hun teleurstel ling echter niet de wandelroute moch ten overspannen. De verklaring daar voor was volgens hen, dat de bewe gingsruimte dan te beperkt zou wor den. In de ochtenduren: in de Middelburgse binnenstad arriveerde de stoet oude legervoertuigen van 'Keep them Rolling'. Langs de weg werd de stoet bekeken, vanaf de voertuigen was er ook veel bekijks voor de belangstellenden. De grote belangstelling van het pu bliek betrof met name het bezoek van de koningin. Maar ook de activiteiten markt werd druk bezocht, zodra deze werd opengesteld voor het publiek. Dichte rijen bezoekers waren zater dagavond ook getuige van de taptoe, die drie muziek-ensembles vanaf 20.00 uur verzorgden op de Markt, ter gele genheid van de 5 mei viering. Blue Spirit, de Schotse Beeston Band en het showkorps 'Juliana', dat zijn show'84 vertoonde, zagen hun klin kende en kleurige inbreng gadegesla gen door vele toeschouwers, die zich door killer en mistiger wordende weersomstandigheden niet lieten weerhouden. De show bracht - feest in het teken van verdraagzaamheid - voor het eerst Juliana en het van dit korps 'afgezwenkte' Blue Spirit in één programma samen. Naast dit 'buitengebeuren' was er ook nog een 'binnengebeuren' 's avonds in de Concertzaal, in de vorm van een zeer matig bezocht bevrij- dingsbai, met muziek van de Sandy Road Band en een showoptreden van 'The Bright Stars'. De bezoekers wa ren er in tientallen te tellen. Bestuur ders van 'Uit het volk - Door het volk' verklaarden de matige animo voor het bal aldus: "De mensen zijn kenne lijk uitgefeest. Ze zijn ook al zo vroeg begonnen". Het koninklijk gezelschap begaf zich vervolgens naar de ambtswoning van de commissaris der koningin dr C. Boertien, om deze tegen 17.00 uur aan de achterkant weer te verlaten. Daar stonden weer drommen mensen te wachten, om koningin Beatrix een De Schotse leider van de Beeston Pipe Band salueert op het Abdijplein voor haï ^lem even te'kimnenS"' koningin Beatrix, tijdens haar rondgang langs de activiteitenmarkt. Vroegertje De viering van bevrijdingsdag was voor velen al vroeg begonnen. De voertuigen van Keep them Rolling verzamelden zich al om 9.00 uur in Arnestein, waar kinderen met een vlaggetje zich konden melden, om mee te rijden. Daarvoor bleek grote belangstelling, zodat de voertuigen vol met kinderen een half uur later Middelburg inreden, waar ze werden opgewacht door verschillende mu ziekkorpsen en majorettenpelotons, die zich bij hen voegden. Na een tocht door de binnenstad stelden zij zich gedeeltelijk op de Markt op. Daar zorgde Scouting Middelburg inmid dels voor een vliegende vlaggemast en andere attributen. Om 10.00 uur ging de bevrijdingswan deltocht van de Zeeuwse Wandel sportbond (ZWB) van start met 135 deelnemers. Voorzitter H. Geilleit van Driehonderdzestig postduiven hoorden zaterdagmiddag, bij het verschijnen de bond toonde zich niet ontevreden, van koningin Beatrix op het Middelburgse Abdijplein, het luchtruim te kiezen. hoewel vorig jaar 240 personen deel- Twee, van de p.v. De Voonvaarts uit Arnemuiden waren dwars. Ze moesten tot namen aan de bevrijdingswandel- de vlucht naar de vrijheid worden gemaand. tocht. „Er zijn vandaag zoveel activi teiten. Bovendien is het weer wat minder. Ook was landelijk aangekon digd, dat het vertrek om 13.00 uur zou zijn vanaf het Stadhuisplein. We ma- PZC/provincie MIDDELBURG - Er is zaterdag door velen met onge duld uitgezien naar het moment, waarop zij een glimp van koningin Beatrix en prins Claus konden zie wandelend van het Middelburgse stadhuis naar de Nieuwe Kerk: of later, na afloop, bij haar vertrek uit de Zeeuwse hoofdstad. Ieder ivachtte op z'n eigen wijze. Soms ongeduldig en opdringerig. Te opdringerig, naar de visie van sommi ge begeleiders, wier opdracht het was 'ruim baan' te maken voor de koninklijke gasten bij de bevrijdings herdenking. Anderen wachtte geduldig maar gespan nen. Weer anderen gingen er maar even bij zitten, om de inwendige mens te versterken, En er waren er zaterdag in Middelburg, die niet eens aan de koningin dachten, maar wel wat anders aan hun hoofd hadden Onvermijdelijk bij de aankomst van koningin Beatrix tijdens een bezoek: het handboeket, zaterdag in Middelburg aangereikt door de 6-jarige Rob van der Toorn.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 6