Multiculturele Kinderdag Oost-Souburg succesvol MMARKT LENTEFEEST AGRIMARKT LENTEFEEST Wemeldinge dagen trokken zeer veel belangstelling wissel bevelander wissel scrouvien PZC/Streek Poëziemiddag met drie dichteressen TE GEN RA CISME EN DISCRIMINA TIE Sportvereniging loodsen organiseert voetbaltoernooi U TREFT VANDAAG NIET omemmmujKe Awmnmopme PLAATS. ML HUNT l) IA oetooPMNDemtme [<autemmer in mm vemmeN Kwaliteit, vers en voordel MAANDAG 7 MEI 1984 -4 VLISSINGEN - Het Zeeuws Kunstenaarscentrum houdt zondag: 20 mei, in samenwerking met de Culturele Raad Vlissingen, een poëziemiddag in het Vestzaktheater aan het Bellamypark in Vlissingen. Hieraan wordt meege werkt door de dichteressen Judith Herzberg, Hannic Michaëlis en Elly de Waard. De poëziemiddag begint om 16.00 uur en na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten. Judith Herzberg debuteerde in 1963 met de bundel 'Zeepost1 en in 1968 verscheen haar tweede bundel 'Beemdgras'. Voor haar laatste bundel 'Botshol' (1980) kreeg zij de Jan Campertprijs voor poëzie. Ook kreeg zij bekendheid als schrijfster van toneelstukken en filmscenario's. Voor haar toneelstuk 'Leedvermaak', gespeeld door toneelgroep Baal, kreeg zij de Kritiekprijs 1982 en in Duitsland de Vondelprijs. Hannie Michaëlis debuteerde in 1949 met de bundel 'Klein Voorspel', waarvoor zij de Reina Prinsen Geerlingsprijs kreeg. Daarna verscheen er regelmatig nieuw werk van haar, zoals de bundels 'Wegdraven naar een nieuw Utopia' en 'De rots van Gibraltar'. Elly de Waard debuteerde op haai- 38ste met de dichtbundel 'Afstand', die haar direct landelijke bekendheid bracht. Tot nu toe publiceerde zij vier dichtbun dels, waarvan de laatste, 'Strofen' in het najaar van 1983 verscheen. Zij vertaalde ook gedichten van Emily Dicjinson. OOST-SOUBURG - De belangstelling voor de Multi-Culturele Kinderdag zaterdag in Oost-Souburg was groter dan het bestuur van de buurtvereniging Van Duyvenvoorde had verwacht. Het was de hele dag flink druk op het plein bij De Schuur aan de Middelburgse straatweg. De organisatoren zorgden met kraampjes, een terrasje en doorlopende voorstellin gen voor een sfeer die leek op een ouderwetse 5-mei viering. De achtergrond van deze dag was Voorzitter J van Esch van de buurt- geval doorgegaan'aldus de heer Van over het initiatief voor deze dag. dat echter het streven naar een samenle- vereniging opende in de morgenuren Esch. ..Maar we hebben wel op alles zij de organisatoren een bloemetje ving waarin racisme en discriminatie de feestelijkheden met een verwelko- moeten bezuinigen. Er kon zelfs geen aanbood. Deze vereniging organi- niet meer bestaan Verdraagzaamheid ming van alle medewerkers en bezoe- bloemetje af voor de groepen, die toch seert zelf een Internationale Culture- en begrip voor elkaar waren de mot kers. Hij uitte zijn teleurstelling over gratis hebben opgetreden'" le Dag op 19 mei in Middelburg, to's waaraan met groot enthousiasme het negatief resultaat van alle subsi- In de kraampjes waren allerlei exoti- werd gewerkt door Turkse, Spaanse, dieverzöeken aan Vlissingse instan- sche gerechten te koop. Vertegen- Latijns-Amerikaanse. Indische, Suri- ties. „Wanneer men praat over een woordigers van de Vredes-actiëgroep naamse, Antilliaanse en Nederlanse strijd tegen fascisme en racisme, moet f 5,72, Amnesty International, de Li- groepen. men zijn beleid daar ook naar richten, banongroep 'Solidariteit' en de De Marokkaanse groep moest op het Ook financieel gezien gaat het om een buurtvereniging zelf hadden voor x laatste nippertje verstek laten gaan keuze", aldus de heer Van Esch, die er veel informatiemateriaal en lectuur rftl7c n.> woiviincmmmicci» wegens ziekte van een van de leiders, verder aan toevoegde dat de buurt- gezorgd. Muziek, theater en veel dans a t j vereniging het pad had willen effenen kwamen van het Moluks Theater uit Dr» n'||0 I voor anderen met eenzelfde streven. Souburg, de Spaanse Dansgroep uit -pupillcll speien Hij zei voorts dat zijn buurt zich erg Rotterdam, de Turkse groep uit Eind- verrijkt voelt met de vele culturen die hoven, de Indische groep Pentjak Antilliaanse groep uit Vlissingen. een Latijns-Amerikaanse groep uit Rotterdam en van als Zeeuwse boe rinnetjes en op andere wijze verklede leden van de eigen buurtvereniging. De Turkse werknemersvereniging uit Middelburg was zo enthousiast W elzijnscommissie wil zich opheffen om de Tholencup r in vertegenwoordigd zijn. SINT-ANNALAND D-pupillen van De buurtvereniging Van Duyvenvoor- voetbalverenigingen spelen zaterdag ,de is er op het laatste moment toch 12 mei om de Tholencup. De wedstrij- nog in geslaagd de fmancin rond te den worden gehouden op het sportter- krijgen. Vrijdag kwam het bericht rein van WHS in Sint-Annaland en binnen dat het bestuur kon rekenen beginnen om 09.00 uur. Stichting opbouw in Ovezande bijeen OVEZANDE Het algemene bestuur van de stichting opbouw West-Zuid- Beveland vergadert morgen (dinsdag) in Het Trefpunt te Ovezande. Aan de orde komen onder meer de afrekening 1983 en het jaarprogramma 1985. De vergadering begint om 20.00 uur. Dubbel feest op bevrijdingsdag in Scherpenisse SCHERPENISSE Het naar bevrij dingsdag verschoven oranjefeest in Scherpenisse werd in alle opzichten een succes. Oranjevereniging Prins Willem Alexander had voor een om vangrijk en aantrekkelijk program ma gezorgd met voor jong en oud. Om kwart over negen sprak burge meester E. Baerends van Tholen een welkomstwoord waarna aan de plaat selijke jongeren begonnen aan een programma met dertien kinderspelen, waaronder appels happen, fictscir- cuit, doeltrappen, skilopen en kruiwa genrace. De groep van aanvoerder Mark van Haaften noteerde de meeste punten. Het middaggedeelte begon met een wielerronde voor de Thoolse toerclubs, waaraan 29 renners deel namen. Mart Stoutjesdijk uit Sint- Maartensdijk was de snelste. Het Silat uit Middelburg, de Surinaams- Rommelmarkt van fanfare Sint-Annaland de gemeenteraad van Goes stelt deze gemeenteraad voor de raadscommis sie op te heffen. Zij stelt in een brief aan het college van brugemeester en wethouders, dat het voortbestaan geen zin meer heeft. Als reden hier voor geeft zij dat de commissie er niet in is geslaagd een acceptabel instrument voor prioriteitsstelling in de welzijnssector te ontwikkelen. SINT-ANNALAND De koninklijke dc welzijnscommissie vergadert bijdrage van r 1500,- van de fanfare Accelerando houdt zaterdag dinsdag ls'mei vanaf 19.30 uur op de Haëlla Stichting in Den Haag. Daar- 12 mei een rommelmarkt in de sport- publieke tribune van het stadhuis in naast dragen alle medewerkers hun hal aan de Bierensstraat in Sint- Goes onder meer over haar eigen winsten van de verkopen in de Annaland. De rommelmarkt wordt in opheffing. Een ander punt dat tijdens deze ver gadering aan de orde komt, is het voorstel van het college van b. en w. om het jaarprogramma voor het spe cifiek welzijn niet meer na, maar tegelijkertijd met de gemeentebegro ting te behandelen. Welzijnsinstellin- gen kunnen, indien het voorstel door de raad wordt aangenomen, geen be zwaren meer indienen tegen het vast gestelde jaarprogramma. Tegen de gemeentebegroting, waarvan het j aar programma dan een onderdeel gaat vormen, is geen bezwaar mogelijk. De instellingen in de welzijnssector kun nen op grond van de algemene subsi dieverordening beroep aantekenen te gen de subsidieverstrekking. kraampjes af. „We waren in ieder de ochtenduren gehouden. VLISSINGEN- Sportvereniging LVV, ïr. Vlissingen. De afdeling herenvol- voorheen de Loodsen Voetbal Vereui- leybal bestaat sinds 1971. Om in eom- ging, houdt 18 mei tussen 9.00 uur en petltieverband te kunnen spelen, slo- 16.00 uur een internationaal voetbal toernooi op de velden van het Vlis singse sportcomplex aan de Irislaan. Aan dit gebeuren doen doen tien ten zij zich aan bij het Middelburgs Bedrijfsvolleybal (MBV). Later kwam S~.Tl.ccr z\DTSKclKc er een afdeling damesvolleybal bij de sportvereniging LVV. De in 1977 opge- loodsensportverenigingen mee uit richte badmintongroep hield 4 februa- ri haar jubileumtoernooi in de sport- Nederland, Duitsland, België Frankrijk. De prijsuitreiking vindt hal Baskenburg. vanaf 17.30 plaats in de hal van het gemeentehuis in Vlissingen door bur gemeester drs. Th.J. Westerhout. Het sportfestijn wordt besloten met een diner in de Schouwburg in Middel- vierde uitbundig bevrijdingsfeest 's-HEER ABTSKERKE - Het Beve- In 1959 begonnen zesenveertig leden landse d je VHeer Abtskerke „„a™, heefl zaterdae uitbu„die bevrij- dingsdag gevierd. De uitgestelde ko- iginnedagactiviteiten maakten de van de Loodsen Sociëteit met f 300 van de Vereeniging Sociëteit Neder- landsch Loodswezen de Loodsen UIIH9I >11 UC ÜtlUUU W UL11 11 111 H1IUUC1" 11i, 11V f, burg. Het Scheldeloodsenkoor en het Voetbal jVa^i&ing^. Een jaar later vierjng tot een dubbel feest, waar- sloten zy zich aan bij de KNVB. Tot - verzorgen Sportvereniging LW speelt 1 septem- r ook uit de wijde omgeving veel ber op de velden van het "Vlissingse tallen uit binnen- en buitenland. Na sportcomplex Inslaan een jubileum- 1963 nam de Lvv ook deel aan de aan «63 werden alleen vriendschap- belans5tciii„e bestond, peltjke weds trilden gespeeld tegen elf- Dat „old vooral voor een optocht die tallen uit de regio en tegen loodsenelf- ln de ïooravond door de versierde straten trok. Publiek uit het dorp zelf MaarienscujK was ae sneiste. wei 1903 nam de LVV ook deel aan de wa<, pr nauwelijks Dat zat on versier- ploegenklassement bracht winst voor toernooi in het kader van het 25-jang Zomeravondcompetitie die de KNVB J.waEensenfietsenoflieS veriSed toerclub Tandje Bij uit Sint-Maar- bestaan. Het hele jaar staat overigens voor bedryfselftallen organiseert. In rotocht^ase?e In balin tensdijk. Ook was er veel plezier by het teken van de eeuwviermg van datzeifde jaar hield de LW de nu deTandbo^wschuurvandefirma Mar het onderdeel spelen voor ouderen op ^^^t ShdSSS£SS lr^itioneel geworden wedstrijd tus- ^d^S3^iïïSr Abtskerke de Hoge Markt. Sociëteit. Het scheldeloodsenkoor sen de ioodsen van de zeedienst en vtin p piattelanrisinneeren Zuid Evenals andere jaren werd het touw- herdenkt bovendien m 1984 dat het van de Binnendienst, Het Internatio- (Pjz) droee zors voor de organisatie trekken door talrijke mensen bezocht. 12.5 jaar geleden werd opgericht. naal Loodsen Voetbaltoernooi dat 18 -g g E - -• Het Pluimpot-terrein werd omzoomd pp 22 september houden de dames en ™ei wordt gehouden strat uttïiwE ï^chSSi^^ïo^w^SvoiïdeS door ruim driehonderd kijkers. Acht heren^van devolleybalvereniging van de school en ook volwassenen vonoen heren- en drie damesteams kwamen T TT" nnn -<onn in het strijdperk. Bij de heren ging de overwinning naar het Cloveniersgilde. Op de tweede plaats eindigde de brandweer Sint-Maartensdijk. Gymnastiekvereniging SHF won bij de dames, gevolgd door het team van Jeugdclub Scarpenesse. Omdat het eerder geplande muziek festival in Sint-Annaland zaterdag de LW tussen 9.00 uur en 16.00 uur In 1978 werd de Loodsen Voetbal daar hVn vertier' s Middags was er een jubileum volleybaltoernooi in de Vereniging omgedoopt tot Sportver- een ze amp v001 iedereen. Ge egen- gemeentelijke sporthal Baskenburg eniging LW. heidscomite s van verschillende stra- ten hadden de huizen en de bermen volgens bepaalde thema's versierd. WEMELDINGE Een grote publieke belangstelling beeft zaterdag ook het slot van de Wemeldingse Dagen tot een groot succes gemaakt. Het drie daagse evenement werd afgesloten met een drukbezocht bal in een feest tent op het Dorpsplein. De Lou Niel sen band en Oscar Harris zorgden voor muziek tot middernacht. Mu ziek was overigens hetgeen de hele dag domineerde. In de morgen ontving het gemeente bestuur van Kapelle in het dorpshuis al het jubilerende majorettenkorps 'Scaldis girls'. Het korps, dat tien jaar bestaat, trad aan in nieuwe rode uni formen. Daarna was het de beurt aan het Artillerie Trompetterkorps voor een officiële ontvangst, De dienst plichtigen uit Harderwijk deden 's avonds mee aan een taptoe op de Boenze Boogerd, waar in totaal 150 muzikanten en zeer veel publiek aan traden. Naast de trompetters deden mee: Jonge Kracht uit Kapelle, OKK uit- Wemeldinge, Mozart uit Yerseke en de Echo uit Wilhelminadorp. 's Middags gaf de gymnastiekvereniging WIK een demonstratie. Ook daarbij traden muziek- en majorettenkorpsen voor het voetlicht. De Scaldis Girls kregen ondersteuning van Ons Ge- Culturele Raad over plaatsing kunstwerk aan het Goese Sas GOES - De Goese Raad buigt zich vrijdag 121 mei over de voorwaarden voor het plaatsen van een kunstwerk bij de nieuwe sluis aan het Goese Sas. Er wordt al een aantal jaren gedacht en gepraat over een kunstwerk, waarbij met name steeds sprake is van plastische kunst. In een vroeg stadium is hiervoor de Goese kunste naar L. C. Beve benaderd Ideeën van zijn kant zijn door de werkgroep wooncultuur en eultuur- conservering besproken. De werk groep vindt dat een plastiek in ieder geval bij het karakter van de sluis moet passen. Beye heeft de suggestie gedaan om inplaats van de traditione le steèkbebakening kunstobjecten te plaatsen en zo een midden te vinden tussen kunstwerk en betonning. De werkgroep vraagt cuturele raad om een antwoord op een aantal vra gen: is de regeling van 1 procent van de bouwsom voor kunstwerken ook van toepassing bij de bouw van water staatkundige werken? Ook wil de werkgroep weten wat mag en wat met mag als het gaat om de veiligheid in de scheepvaart. De vergadering van de Culturele Raad wordt gehouden in het Stadhuis in Goes en begint om 19.30 uur. noegen uil Kapelle. De Fazant uit Ovezande en Kloortje uit Kloóster- zande. Ambulancevervoer vergadert in Goes GOES Het algemeen bestuur van de Hulporganisatie Ambulancever voer Noord- en Midden-Zeeland ver gadert maandag 21 mei in het stad huis in Goes. Tijdens de vergadering komt onder meer het jaarverslag van de Hulpor ganisatie aan de orde. De vergadering begint om 11.00 uur. Predikantenechtpaar Wemeldinge en Kapelle vertrekt KAPELLE/WEMELDINGE Het predikanlencchlpaar ds T. Niessen en ds L. H. Stel in Kapelle nemen zondag 27 mei afscheid van de gere formeerde kerken van Kapelle en Wemeldinge. Het echtpaar is beroepen in Kromme nie, waar het eveneens gezamenlijk een predikantenplaats inneemt. Ds Niessen en ds Stel stonden sinds oktober 1979 in Kapelle en Wemeldin- ge- In de morgendienst van 10.00 uur neemt het predikantenechtpaar af scheid in Wemeldinge. Dat gebeurt in de hervormde kerk in een dienst van de hervormde en gereformeerde ge meenschap. De afscheidsdienst in Ka pelle begint om 16.00 uur in de gere formeerde kerk. De intrededienst in Krommenie wordt zondag 10 juni ge houden (10.00 uur). Daar wordt het echtpaar in het ambt bevestigd door ds A. Koorneef. de vorige predikant van Krommenie. der Van de gelegenheid om in Wemelo ge afgemeerde marineschip Kr Woerden te bezoeken, maakten tal t. ze mensen gebruik. Dat gold ookvt Dui de tentoonstelling die de marine het Kerkelijk Centrum had ingericl een De geplande hclikopter-reddingsoj ratie door de marine, ging wegens mist niet door. Wel zorgden de ms nïers voor duikdemonstraties. sportgebied moesten de marineim sen het afleggen tegen de Wem dingse burgers. Er werden twee pi tijtjes voetbal gespeeld tijdens feestdagen. Wemeldinge 1 en 2 m nen het glasrijk van de bemannij. van HMS Woerden. Extra kerkdienst SINT-ANNALAND In het kerk bouw van de gereformeerde gemeei in Sint-Annaland wordt morgen,dl dag, een extra kerkdienst gehoud Voorganger in deze dienst is ds J Tanis uit Tholen. Vodago Goes houdl ouderen-dansmiddas GOES De volksdansverenigk Goes (Vodago) houdt zaterdag 12 een volksdansmiddag voor ouderen de kantine van De Betho in Goes landelijke vereniging De Speleva verleent hieraan medewerking. V«i go heeft voor de middag volksda groepen uitgenodigd uit AardenbU Maastricht, Colijnsplaat, Kapé' Schore en Goes. Ook oudderen mee willen doen zijn welkom. J vrouw J. de Bert uit Kapelle treedt: als dansleidster. Het dansen beg om 14.00 uur. Ian| Bloedplas ma-avond GOES - De afdeling Zuid-Beveland- west van het Nederlandse Rode Kruis hield in de Betho te Goes een bloed- werd afgelast, kwamen alle Thoolse plasma.avond In lotaal gaven bon- korpsen naar Scherpenisse. Er werd een rondgang gemaakt door het dorp gevolgd door een optreden op de Hoge Markt. In het Holland Huis werd 's avonds ter afsluiting een oranjebal gehouden met medewer king van het Busio-trio. derdtachtig mensen bloed. Bevrijdingsloop in Scharendijke NOAD '67 speelt finale beker SCHARENDIJKE In samenwer king met de Schouwse atlethiekver- eniging Delta Sport hield de evene mentencommissie Scharendijke za terdag een bevrijdingsloop. Het was HEIJNINGEN - NOAD'67 heeft naast de derde achtereenvolgende keer dat het kampioenschap van de Brabant- deze trimloop over een stratenpar- se eerste klas ook de finale bereikt CoUrs door hetdorp, de jachthaven van de Brabantse zaterdagbeker. In (met inbegrip van een kleine klim) en de halve finale op het veld van jangs het Grcvelingenmeer werd af- Chrislandia werd met 3-0 gewonnen gewerkt. In het kader van een rustig van Seolto. In de andere halve finale trainingsschema namen deze keer won Family Boys met 4-1 van Vesting qq^ enkele bekende wedstrijdlopers Boys. De finale NOAD-Family Boys aan de loop deel. Zij legden, zoals te wordt op 19 mei gespeeld in de buurt verwachten was, beslag op de eerste van Tilburg. plaatsen. De Zeeuwen bekeken het in de eerste helft rustig Seolto was meer aan de Er kon worden gekozen uit vier af- bal, maar NOAD kreeg de beste kan- standen: 2,5, 5, 7 of 10 kilometer. De sen. Na een 0-0 ruststand kwam de meesten van de 155 deelnemers kozen tweede helft van Dim Verwijs. In de voor het afleggen van vier rondes, zevende minuut kopte Jos van Splun- oftewel 10 kilometer, ter de bal schitterend in en NOAD De 'winnaar' van de loop van 1983, naar 1-0, maai' daarna kwamen de Simon Blom van Delta Sport, moest mooiste doelpunten. In de lie minuut verstek laten gaan. Voor het extra knalde hij een voorzet ineens in: 2-0. sportieve element zorgden deze keer In de 32e minuut probeerde hij het marathonloper J. Valentijn (zich voor- opnieuw met zo'n omhaal, maar nu bereidend op de marathon van Am- stond de paal in de weg. Vijf minuten sterdam, alwaar hij wil proberen de voor rust legde aanvoerder Reinie limiet voor de Olympische Spelen in Reijnhoudt de bal nog eens klaar en Los Angelos te halen), J. Koniuszek Dim Verwijs haalde weer ineens uit. (vorige week winnaar van de 25 kilo- Van twintig meter sloeg de bal tegen meter Dynamoloop in Middelburg) en het net: 3-0. Het kan niet op dit H. van Hoek (trainingspartner van seizoen voor de ploeg uit Sint-Philips- marathonloper Cor Vriend) Als eerste land. Na het kampioenschap nu de in een tijd van 29,58 minuten arriveer- bekerfinale. Op 26 mei spelen de Zeeu- de Valentijn. Kees Reynhout van het wen bovendien de voorrondewedstrij- organiserende Delta Sport kwam als den voor het kampioenschap van Ne- eerste Zeeuwse loper op de vierde derland bij Apeldoorn. plaats binnen. ee/vmht/kti6ch ffegtaanbod wat dc Moe/re m het sawa* mee dan waasd kü mocht U doop omrAHtHMeOeN neeN FocDeeoNriMN6eN dan HUNT U Veit 06H0P HANTOOP J INK IN wm ueeacueeN' iedereen leest de krant altijd en overal 4U0T is een elektro reparatiebedrijf speciaal voor het repareren van uw wasautomaat, koelkast, droger etc. Ongeacht welk merk of waar gekocht. Ook plaatsen wij antennes. Ruim 90 van alle repara ties wordt binnen een tijdsbestek van 1-5 werkdagen voor een redelijke prijs verholpen. Tel. 01105-1690, Werrilaan 31, 's-Heerenhoek. ïuuidfer -frank 4 Wyngaardstftv [öpmans 250 gram verse roomboter 2,25 VEERMAN'S KAAS in Kaas de Baas. Dinsdags op de markt te Goes (tegenover het postkantoor) (Geldig op dinsdag 8 en dinsdag 15 mei) HetVers SAUCIJSJES 500 gram

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 20