Wl rtSM n Met balpen, schaar en envelop krijgt u de gunstigste hypotheek a ,C Amro Bank. De bank waar je wat aan hebt. Laatste 4 cijfers goed Portable kleuren-TV 'D Laatste 2 cijfers goed Een regen van tientjes Laatste 3 cijfers goed Prachtige beautyset Igföl GEMEENTE WISSENKERKE Gemeente Brouwershaven I Y 7 I 10 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 7 MEI I Ultramoderne draagbare kleurentelevisie van Philips (16 CT 2016/20S). Met 42 cm beeldbuis en maar liefst 12 voorkeurzenders. Hij is voor als u de'laatste vier cijfers (van uw formuliemummer) goed hebt in de Mei Mid-Lotto. Iedereen die de laatste twee cijfers van zijn formulier nummer goed heeft in de Mei Mid-Lotto, krijgt een prijs van tien gulden. Mooi meegenomen. Deze Philips beautyset (HP 2124) is fraai moederdaggeschenk. U kunt het gratis winnen in de Mei Mid- Lotto, als de laatste drie cijfers (van uw formuliernummer) worden getrokken. 5Q iedereen leesl de krant altijd en oven Pfï?5' -.Q VERLEENDE HINDERWETVERGUNNINGEN Burgemeester en wethouders van Wissenkerke maken ingevolge het bepaalde in de wet algeme ne bepalingen milieuhygiëne bekend dat zij bij beschikking van 1 mei 1984 een hinderwetver gunning hebben verleend aan: 1. de heer P. de Regt voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een hotel-café-restaurant op het perceel, plaatse lijk bekend Patrijzenlaan 1 te Kamperland: 2. de heer A. van der Maas voor het oprichten en in werking hebben van een landbouwbedrijf op het perceel, plaatselijk bekend Stekeldijk 15 te Geersdijk. De strekking van beide beschikkingen is aan aanvragers een hinderwetvergunning te verlenen onder een aantal voorschriften. De beschikkingen liggen op de afdeling algemene zaken van de gemeentesekretarie-.te Wissenkerke ter inzage en wel van 7 mei tot en met 6 juni 1984, op werkdagen van 8.30-12.00 uur, alsmede na afspraak (tel. 01107-1655, toestel 23) op 8,15, 22 en 29 mei en 5 juni 1984 van 18.00-21.00 uur. Beroep tegen deze beschikkingen kan worden ingesteld door: a. de aanvragers: b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning bezwaren hebben ingediend; d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te dienen. Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Koningin en worden ingediend binnen een maand na dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van State, Postbus 22019, 2500 EA 's-Gravenh'age. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovenge noemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 22019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist, Wissenkerke, 7 mei 1984. Burgemeester en wethouders voornoemd, de burgemeester, P. Wisse. De sekretaris, H. van Strlen. jilllllllllllllillllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllj Te koop - Te huur ZEECONTAINERS 6-12 mtr. geschikt voor vele doeleinden 4.5 cm. Handelsond. Jongsma B.V. Industriepark 1 Geldrop Tel. 040-854628, telex 19365. H HlllllllllflllllllllllllliilllllllIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllliï? OPENBARE BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Brouwersha ven brengen ter openbare kennis, dat met ingang van 8 mei 1984 gedurende 14 dagen ter gemeente secretarie voor een ieder ter inzage ligt een bouwplan, ingediend door de Gereformeerde Kerk van Brouwershaven en Zonnemaire, voor het veranderen en vergroten van het bestaande kerkgebouw op het perceel M. P. M. van der Kloosterstraat 1 te Brouwershaven, kadastraal bekend gemeente Brouwershaven, sektie C nr. 2202. Het bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Brou wershaven Kom'. Er is evenwel een herziening van dit bestem mingsplan in voorbereiding, in verband waarme de door de raad bij besluit van 26 maart 1984 een zogenaamd voorbereidingsbesluit is vastgesteld. Daar het bouwplan met deze voorgenomen her ziening wel in overeenstemming is, zijn wij voornemens met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, junkto artikel 50, lid 8 van de Woningwet, de gevraagde vergun ning te verlenen. Gedurende bovengenoemde termijn, van 8 tot en met 21 mei 1984, bestaat voor een ieder de mogelijkheid schriftelijk bezwaren tegen dit bouwplan in te dienen bij burgemeester en wethouders. Brouwershaven, 7 mei 1984. Burgemeester en wethouders van Brouwershaven, de burgemeester, C. Slabbekoom, de sekretaris, C. M. Padmos. Naam: Telefoon: Adres: Postcode: Woonplaats: Tijdens kantooruren: man/vrouw' I I Geboortedatum: -M gemeente 74 an De burgemeester van Terneuzen brengt ter alge mene kennis, dat op woensdag 9 mei 1984 te 19.30 uur in het stadhuis van Terneuzen een openbare vergadering zal worden gehouden van de com missie voor jeugdzaken, welzijnszaken, milieu, recreatie en toerisme. Op donderdag 10 mei 1984 te 19.30 uur zullen vergaderingen worden gehouden van de volgen de raadscommissies: - openbare werken, volkshuisvesting, ruimtelij ke ordening en verkeer; - gemeentefïnancièn, sociale zaken en volksge zondheid; - onderwijs, sport, cultuur en personeelszaken. De agenda's en voor zover van toepassing de daarop betrekking hebbende concept-raadsvoor stellen zijn voor de aanvang en tijdens de vergaderingen voor een ieder ter plaatse verkrijg baar. Terneuzen, 7 mei 1984. mode - boetieks - speelgoed - shops - levensmiddelen - kantoren - kantines horeca - doe het zelf - textiel - schoenen - bloemen - bakkerijen - autoshops Hoeveel bedragen de maandelijkse woonlasten? f I Hoeveel wilt u gaan verwonen7 f per maand. Burgerlijke staat: Woont u momenteel in een koophuis/huurhuis?' I Wilt u een hypotheek op een bestaande woning/nieuwbouwwoning/ premiewoning A of B?' Wat is de koopsom?fkosten koper/vrij op naam' Beschikt u over eigen geld? ja/nee', contant/uit verkoop eigen woning'. B Datum: Doorhalen wat niet van toepassing is PZC 19 Afgeven bij 'n Amro Bank of in 'n envelop zonder postzegel opsturen naar Amro Woninghypotheken, Antwoordnummer 441,1000 PA Amsterdam. Als u de hypotheek zoekt die voor u 't gunstigst uitpakt, bieden wij u die graag aan. Wilt u de laagste rente? Er is al 'n Amro hypotheek met slechts 7,3% rente. Wilt u soepele voorwaarden? Wij hebben hypo theken die u zonder kosten kunt aflossen, of kunt meenemen als u ooit weer gaat verhuizen. Wilt u de rente langere tijd vastzetten? Ook dat lean met een Amro hypotheek. Wilt u met een eventuele rijkspremie uw maand lasten verlagen? Daar hebben wij een speciale, voordelige mogelijkheid voor. Laat ons u daarom een gunstige hypotheek aanbieden, die volledig is aangepast aan uw wensen en mogelijkheden. Een goed begin is de bon invullen, uitknippen en bij een Amro Bank afgeven. Of opsturen naar Amro Woninghypotheken, Antwoordnummer 441, 1000 PA Amsterdam. Aan de hand van die gegevens kunnen wij ons alvast op een gesprek voorbereiden. Daarna nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor nadere informatie en om al uw wensen te vernemen. U hebt dan snel de hypotheek aanbieding in huis die voor u 't gunstigst is.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 10