PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Voorsprong Duarte in El Salvador Middagje Middelburg Rustig begin van landelijke vredesactieweek tegen raketten SPEELGOEDPISTOOL TEGEN DE PAUS Discussie over 'recht en raketten' Feyenoord kampioen ie PZC vandaag MINDER CHA OTISCH Helikopter stort neer op menigte (Van ome correspondejit) 130 kilometer ten oosten van San Salvador. SAN SALVADOR - De tweede ronde van de presidentsverkiezingen in El Salvador leek Volgens een woordvoerder van de gisteravond minder chaotisch te verlopen dan de eerste stembusslag, zes weken geleden. Amerikaanse ambassade in de Salva- -T i doraanse hoofdstad is niemand ge- Verwacht wordt dat de christen-democraat Jose Napoleon Duarte de ultra-rechtse Raboerto wond, hoewel één der helikopters d'Aubuisson met een ruime marge zal verslaan. Met name in de hoofdstad San Salvador lijkt werd geraakt. De piloot zette zijn bet verkiezingsspektakel dit keer beter georganiseerd. ^nog^Sn ïSBïïS Bijna alle stembureaus zijn dit keer Salvador Thomas Pickering en verte- verkiezingsronde zaten, zijn zondag 35 kilometer ten noorden van de op tijd opengegaan. De rijen wachten- genwoordigers van de internationale beschoten toen ze wilden landen in hoofdstad San Salvador. El Paisnal de kiezer waren dit keer trouwens pers voor het verslaan van de tweede een buitenwijk van San Miguel dat op minder lang dan zes weken geleden. Behalve op een betere organisatie duidt dat wellicht ook op een minder massale opkomst. Bij de eerste ronde wilden zo'n anderhalf miljoen Salva- len stemmen, maar toen kregen Idaar meer dan honderdduizend kie zers in het geheel geen kans toe. De Salvadoraanse guerilla probeert ondertussen opnieuw om de verkie zingen te verstoren. Zo zit bijna het werd zaterdag m de namiddag door de rebellen bezet, evenals een twintigtal andere dorpen, waar de guerillastrij- ders zich met grote regelmaat laten De laatste opiniepeiling, die van de Katholieke Universiteit van El Sal vador, voorspelt voor Duarte meer dan 60 procent van de stemmen, terwijl D'Aubuisson op 35 procent ov...,SEOEL (RTR-AFP) - Op de vierde hij vertegenwoordigers van de opposi- zou blijven steken. hele"land zonder stroom als" gevolg da& van het bezoek van Paus Johan- tie en dissidenten, onder wie Kim van guerilla-aanslagen. Het wegver- nes Paulus II aan Zuid-Korea heeft Young-Sam, oud-voorzitter van de De grote meerderheid van de 2000 keer is zo goed als verlamd, omdat zich zondag een incident voorgedaan Zuidkoreaanse democratische partij, ondervraagden geloofden overigens guerillastrijders de belangrijkste toen in de hoofdstad Seoel een jonge- ontmoette. niet dat deze verkiezingen een oplos- doorgaanswegen van het land met man dreigend met een speelgoedpi- Op het Youido-plein droeg de Paus in sing voor de al ruim vier jaar oude mijnen onbegaanbaar zouden hebben st°o1 in de buurt van het van kogel- de open lucht, in aanwezigheid van burgeroorlog zullen bespoedigen, iets gemaakt. vrÜ &las voorziene pausmobiel naar schatting bijna een miljoen men- wat beide presidentskandidaten wel zwaaide. sen, een mis. Er werden 103 martela- beloven. Het lijkt er dus op dat een Zaterdagavond hebben linkste rebel- Het was de 22-jarige student Lee chun ren - 93 Zuidkoreanen en tien Franse meerdeheid van de kiezers op Duarte len een aanval gedaan op de provin- Ky, die volgens zijn vader, naar onder- missionarissen - heiligverklaard die in zal stemmen om D'Aubuisson van de ciehoofdstad San Miguel. Ais gevolg minister van buitenlandse zaken Lee de 18 en 19e eeuw tijdens godsdienst- macht af te kunnen houden, van die actie zouden de stembureaus Sang-Ok meedeelde, geestelijk one- vervolgingen om het leven werden daar een paar uur te laat zijn geopend, venwichtig was. Hij werd snel over- gebracht. De heiligverklaringen wa- J71pn ndflV Twee helikopters aan boord waarvan meesterd door veiligheidsagenten, ren de eerste buiten Rome sedert 1369 iau-wui de Amerikaanse ambassadeur in El Van wie een een waarschuwingsschot (in Avignon). Zondag werden ook in Ecuador en loste. Zaterdag heeft de paus in een voetbal- Panama verkiezingen gehouden. In Het speelgoedpistool, dat voor een stadion in Taegu 38 nieuwe priesters het olieland Ecuador was ook een tientje in de winkels verkrijgbaar is, ingewijd. Hij hield hen voor activitei- tweede ronde voor het kiezen van een heeft plastic patronen maar kan geen ten te vermijden die buiten de gren- opvolger voor de christen-democrati- projectiel afvuren. Wel maakt het een zen van hun roeping valt. Er waren s^he president, Osvaldo Hurtado, no- geluid. ongeveer 80.000 mensen in het stadion diS geworden doordat geen van de De Paus reed volgens het programma kandidaten een absolute meerder- naar de Myongdong-kathedraal waar Slot Zie po.gvn.CL 4 rCOl. 4) heid haalde. De strijd ging zondag tussen MIDDELBURG - Koninklijk be zoek bij de negenderligste herden king van de bevrijding in Middel burg: de aanwezigheid van konin gin Beatrix en prins Claus op de nationale manifestatie in de Nieu we Kerk zorgde zaterdag voor een gezellige, maar goed verwerkbare drukte in het centrum van de stad. Er was veel bekijks voor het konink lijk paar. in wier kielzog verschillen de ministers, tijdens de wandeling van stadhuis naar de kerk Na de keek koningin Beatrix geïnteres seerd verschillende onderdelen van de activiteitenmarkt op het Abdij plein. De aankomst van koningin en prins in Middelburg verliep anders en wat later dan gepland: diezig- heid en mist deden de organisato ren afzien van de helicoptervlucht naar Zeeland, het koninklijk paar arriveerde per auto bij het stadhuis, tot verdriet van de belangstellen den, die zich ter begroeting tóch naar het terrein aan de Nadorstweg van de koningin, nog andere activi teiten. Voo de jeugd bleek het mee rijden met de oude legervoertuigen van 'Keep them Rolling' een attrac tie, waarvan zeer druk gebruik werd gemaakt. ..Gaaf. joh", meldde een jongetje na de rondrit in een jeep z'n vader bijeenkomst - waarin onder meer hadden begeven, negen Noorse commando's aan de De bevrijdingsviering te Middel koningin werden voorgesteld - be- burg bood. ook los van de komst Koningin Beatrix, wuivend, naar de belangstellenden, met naast haar commissaris der koningin dr. C Boertien en burgemeester drs. P A Walters van Middelburg OPEC verwacht stijgende vraag naar olie WENEN (GPD) - De organisatie van olie-exporterende landen OPEC verwacht dat het oliever- bruik in de wereld nog dit jaar sterk zal stijgen. Datzelfde zal gelden voor de olieproduktie, die naar wordt berekend zal oplopen van 17,5 naar 20 mil joen vaten per dag. Dat is zon dag in Wenen verklaard na afoop van een vergadering van de OPEC-marktcommissie, waaraan vier olieministers deelnamen. De voorzitter van de commissie, olieminister van de Verenigde Emiraten, Otaiba, verklaarde dat de oliemarkt de afgelopen maanden geen opmerkelijke ver anderingen heeft gekend. Geen enkel land. dat lid is van de OPEC-organistie, heeft verzocht zijn produktiequota te mogen verhogen. Toch meende hij dat de „ingezakte" markt voor het einde van dit jaar een opleving zal kennen. De olieministers onthielden zich van een discussie over de olie prijs, omdat, naar zij zeiden, dit buiten de competentie van de marktcommissie valt. Zich over de olieprijs te buigen is de taak van de olieministers op de jaar lijkse algemene vergadering, die in juli in Wenen zal plaatsvin den. AMSTERDAM (ANP) - Voorafgaand aan het Kamerdebat over de eventue le plaatsing van kruisraketten in ons land organiseert de juridische facul teit van de universiteit van Amster dam op 21 mei in de hoofdstad een openbaar debat tussen Tweede-Ka merleden en juristen. Volgens de be kendmaking van de universiteit is deze openbare discussie de eerste tussen juridisch Nederland en poli tiek Den Haag over de juridische kandidaten. Rodrigo Borja. 47. die aspecten van de plaatsing van kruis- wordt gesteund door zeven linkse en raketten. centrum-linkse partijen, en Leon Fe- Aanleiding tol het debat is de kritiek bres Cordero, 53. sociaal-christelijk, die geldt als voorstander van de vrije n een aantal juristen op het advies van de Raad van State, dat het plaat onderneming en het binnenhalen van sen van Amerikaanse raketten op buitenlands kapitaal. Uit deze twee Nederlands grondgebied niet in is kandidaten moet de derde president strijd met de grondwet, van de republiek komen na de terug- Kamerleden die aan de discussie zul- keer tot de democratie in 1979. De len deelnemen zijn mr. J. Gualtherie christen-democratische president, van Weezei (CDA), mr. S. Patijn Osvaldo Hurtado, moet in augustus (PvdA), mevr. mr. E. Wessel-Tuinstra aftreden. (D'66) en mr. J. Wiebenga (VVD). De In Panama moesten zondag een presi- deelnemende juristen zijn prof. mr, C. dent, twee vice-presidenten en een Flinterman. prof mrf C. Kortman, nieuw parlement van 67 leden worden prof. mr. H. van Maarseveen, prof. mr. gekozen. Aan deze eerste presidents- J. Vis en mr. R. de Winter. Voorzitter verkiezingen in dit land sinds de is prof. mr. L. Prakke. staatsgreep van 1968 deden zeven kandidaten mee. In Panama is een Anti-mafia-betoging - Enkele dui- gewone meerderheid voldoende om zenden studenten uit het zuiden van tot president te worden gekozen. Italië hebben zaterdag gedemon streerd tegen „de mafia, de Napoli- Als grootste kanshebbers golden de taanse onderwereld .Camorra" en door de regering en de nationale drugssmokkelaars" Met leuzen als garde gesteunde Nicolas Ardito Bar- letta, 45. en de oppositiekandidaat, die al driemaal president was. Arnul- „Geen toekomst voor de mafia" „Laten we de maatschappij verande ren" trokken tussen de tien en twintig Het speelgoedpistool waarmee de 'aanslag' op de paus werd gedaan fo Arias Madrid. 82. Barletta had duizend demonstranten uit Napels. volgens de jongste peilingen een klei ne voorsprong. Sicilië en Calabne door de Italiaanse hoofdstad. ROTTERDAM - Johan Cruyff toont de Rotterdammers de KNVB-beker. Naast hem doelman Joop Hiele, ROTTERDAM tGPDi - Naar schatting 20.000 Rotterdammers waren gisteravond naar de Coolsingel gekomen om het landskampioenschap van Feyenoord luister bij te zetten. Ze juichten en zongen nog vóór de speleis op het stadhuisbalkon verschenen waren, maar de vreugde bereikte bereikte pas het toppunt toen de hele Feyenoord-équipe zich daar liet zien en de tienduizenden dirigeerde in de Feyenoordgezangen. In een toespraak op het stadhuis had burgemeester Bram Peper kort daarvoor de spelers, club en aanhang gefeliciteerd met het behalen van de titel en de roemruchte dagen dat Coen Moidijn en de zijnen de Europa-Cup en de Wereldbeker naar Rotterdam brachten in herinne ring gebracht. De mannen die nu de naam van de club hoog houden, kregen van de burgervader een badjas en het boek .Jtotterdam- Rijnmond. poort van Europa" cadeau Na afloop van de huldiging op de Coolsingel begaf de kampioensploeg zich naar het Feyenoordstadionwaar de spelers open huis hielden voor alle Rotterdammers. PAGINA 11 f Pil a/iknmninon financiële steun van de overheid JlfUgUfiUfripiUtn een jaar lang aan werk te helpen Voor het eerst iverd een voormali- 'n ^et bedrijfsleven, ge jeugdlicentiehouder Zeeuws PAGINA 3 wielerkampioen bij de amateurs. Ab Verplanke uit IJzendijke was zondag in Sluiskil de sprinters te slim af. DEN HAAG (ANP) - In sommige plaatsen in Nederland is zaterdag voorzichtig een begin gemaakt met de actieweek tegen de plaatsing van kruisraketten. In Amsterdam kwa men ongeveer 10.000 mensen bij el kaar in het Vondelpark. Elders in het land werd de week vooral op sportie ve wijze ingeluid.De activiteiten had den zondag te lijden onder het natte weer. In Apeldoorn, wsaar de voorzit ster van het Komitee Kruisraketten Nee (KKNi. Sienie Strikwerda enkele honderden vredesduiven losliet, ston den de vele aanwezigen een half uur demonstratief stil in de regen. Ook in andere plaatsen werden dergelijke stiltekringen geformeerd. Elders, zo als in Rijswijk en Heerenveen, gingen demonstranten kerken of werden fak keloptochten, fietstochten of speciale sportwedstrijden gehouden, Volgens het KKN deden enkele hon derden mensen zaterdag mee aan demonstratieve fietstocht vanuit Nij megen en Kleef naar de grenspost Beek. waar vredesverklaringen aan de douane werden afgegeven Ook in Groningen werd gefietst tegen de ra ketten. Uit Deventer. Apeldoorn. Doetinchem en omliggende plaatsen hepen 2500 lopers en loopsters naar Zutphen in een vredesmarathon. Volgens de poli tie verliep een en ander zeer rustig. Een fakkel uit Zutphen werd in de stromende regen zaterdagavond- en nacht via Volkel. Den Bosch en Til burg in estafette naar Woensdrecht gelopen Zondag zijn in tientallen plaatsen in Nederland kerkwakes begonnen te gen de plaatsing van kruisraketten De acties, volgens de Raad van Ker ken zeker 2000 in getal, moeten de hele week duren. In plaatsen als Am sterdam. Groningen en Den Bosch kwamen honderden mensen bijeen voor zogeheten vredesvespers. aldus het KKN. Bisschop Ernst, die de dienst in de Sint Jan in Den Bosch voorging, hield de kerkgangers voor dat de schepping op het spel staat. De rijkspolitie heeft zondagmiddag om half vier vijf vrouwen aangehou den die zich ophielden bij het hek van de vliegbasis Volkel. De vrouwen wei gerden in te gaan op een sommatie om te verdwijnen, aldus een woord voerder van de rijkspolitie Er is proces-verbaal opgemaakt tegen de actievoersters. Ook in de nacht van zaterdag op zondag werden tot drie maal toe zes vrouwen van het hek verwijderd en enkele kilometers verderop afgezet. (Slot zie -pagina 4 kol. 4i Blijvertje Bruse Boys is een ..blijvertje" in de tweede klas van het zaterdagvoet bal. De club. die eind vorig jaar al reddeloos verloren leek. sloot een sterk seizoen af met een 2-0 zege op hel al gedegradeerde WHS PAGINA 17 Maatregelen Het kabinet moet extra maatrege len nemen om schoolverlaters met Radio en televisie: 2 Binnen- en buitenl.: 3 Provincie: 5. 6. 7, 8 en 9 Sport: 11, 12. 13, 14, 15, 1" 18. Wie wint de Snuffel van fff de Maand? Plaats een Kleintje m de PZC. JÉtlk t Ga er eens rustig voor zitten Maak een zo m m origineel mogelijke tekst Misschien is uw Kleintje dan wel de winnaar van de Snuffel van de Maand. Af en toe zon Wolkenvelden, ook af en toe zon en vrijwel overal dro.og Middagtemperatuur rond dertien graden. Matige noordelijke wind. HAMEENLINNA IRTR/AP) - Een heli kopter, die tijdens een show in het Finse Hameenlinna neerstortte op een menigte toeschouwers, ligt na te smeulen, terwijl reddingsploegen af en aan lopen om eerste hulp te verle nen aan de tientallen gewonden. Er kwamen zeker vijf mensen om bij het ongeluk.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 1