RENAULT AVENUE n,et teWnf Inclusief 9 extra's Begrafenisondernemini 'Goes' P. A. Rozeboom 1 f21.600; werk? Slechts 1000 in Nederland. RENAULT Begrafenis- en crematieverzorging Overtoom-Groen Voor directe hulp en alle 1 dienstverlening in Goes en omgeving Uitvaartcentrum en rouwkameS beschikbaar Rochussenstraat 3, Vlissingen tel. 01184-13417, b.g.g. 12772 Zuidvlietstraat 37. 4461 GW Goes Telefoon 01100-16363 (Dag en nacht bereikbaar) Unieke financiering: 'lectief rentepercentage op jaarbasis De wettelijk verplichte aanbetaling bedraagt ca. 25% Maximum crediet-bedrag <11.000. DINSDAG 1 MEI IN! PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT .Maar de Heer zal uitkomst geven" God heeft tot Zich genomen onze lieve zorgzame vader, grootvader en overgrootvader izaAk pieter leendert manneke sinds 18 november 1977 weduwnaar van Tietje van der Jagt in de ouderdom van 92 jaar. Wemeldinge: L, M, C. Manneke J Manneke-Vermast Yerseke: M. C. Jobse-Manneke W Jobse P. I Manneke S. M. Manneke-Bom M. C Manneke Bunnik: A. S, Middel-Manneke R. Middel Breda: G Manneke-Manneke D. Manneke Klein- en achterkleinkinderen 4401 GB Yerseke. 30 april 1984. Kerkhoekstraat 27. De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 3 mei a.s. op de algemene begraafplaats te Yerseke, voorafgegaan door een rouwdienst in de Ned Herv. Kerk. Zij die de dienst willen bijwonen worden ver zocht om 14.00 uur aanwezig te zijn in de kerk. lot ons groot verdriet ging op 66-jange leeftijd na een kortstondige ernstige ziekte van ons heen onze lieve behulpzame broer, zwager en oom ABRAHAM JOZIAS VAN LEERZEM echtgenoot van Maatje Jakobsen Hartelijk gefeliciteerd j i met je verjaardag NEL :Je bent een fijne vrouw en een geweldi- :ge moeder Je man en kinderen en oma FAMILIE BERICHTEN Middelburg H. van Leerzem P van Leerzem-Matthijsse Oost-Souburg: A. van Leerzem E. C van Leerzem-Kwekkeboom Middelburg: T. A. Treffers-van Leerzem J Treffers Middelburg: J Provoost-de Visser M. Provoost neven en nichten Begrafenis- en crematieverzorging 'De Voorzorg Rouwcentra te Vlissingen en Middelburg beschikbaar GOEDEMORGEN OPA EN OMA Hartelijk gefeliciteerd met uw 65-jarige bruiloft We zullen het echt met verder vertellen EUy. Robbie en Ene Met droefheid geven wij kennis dat na een kortstondige ziekte is overleden onze innig ge liefde zwager en oom ABRAHAM JOZIAS VAN LEERZEM op de leeftijd van bijna 67 jaar Biggekerke. J J. Jakobsen L Jakobsen-Willemse Middelburg: T. Jakobsen-Blok E. Blok Oisterwijk' J. Jakobsen P. Jakobsen-Wagemakers Zoutelande: E. Jakobsen-Maljaars A. Maljaars neven en nichten Vlissingen, 29 april 1984. Molenwater 41 Middelburg 01180-27683 Zaarisiraal 38 Oost-Souburg 01184-62506 Industrieweg 20 Vlissingen 01184-12760 Donderdag 3 mei 1984 hoopt onze geliefde moe der en oma mevrouw j. eversd1jkheijboer :haar 70ste verjaardag te vieren. Ieder die haar wil feliciteren is vanaf 19.30 uur welkom in de Vroone. C D. Vereekestraat 74. jKapelle. Kinderen en kleinkinderen Mede namens mijn kinderen zou ik ieder willen bedanken voor de liefdevolle verzorging tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn geliefde vader en opa ADRIANUS MARINUS SORBER Dank aan dr Boon, dr. Kooimans, alsmede dr. Van Driel tijdens vaders verblijf bij mij te 's-Heer Arends- kerke. Elenbaasstraat 11 Jaantje Sorber 's-Heer Arendskerke Connie, Mark. Robbie VAN EEN KRANT Na een ernstige ziekte van enkele maanden overleed mijn lieve man. onze lieve vader, opa en zwager MATTHEUS IZAAK VAN HOUTE echtgenoot van J. A. van Houte-Dootjes op de leeftijd van 58 jaar Middelburg: J. A. van Houte-Dootjes Annemiek van Houte Peter van Eenennaam Maarten en Tim Heinkenszand: Bart van Houte Ada van Houte-de Feijter Middelburg: M. J. Dootjes 4335 AB Middelburg, 30 april, Langevielesingel 58. De overledene is opgebaard in het Rouwcen- trum te Middelburg, Buitenhovelaan 1. Gelegenheid om afscheid te nemen op donder dagavond 3 mei a s. van 19.00 uur tot 19.30 uur in het Rouwcentrum Middelburg. De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 4 mei om 15.00 uur op de algemene begraafplaats Middelburg. Hieraan voorafgaande vindt een rouwdienst plaats om 14.00 uur in de Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat 1 te Middelburg, die geleid zal worden door ds. L. A. Nell. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in de aula van de begraaf plaats. Liever geen bezoek aan huis. ..De Heer is mijn Herder". Na een langzaam verval van krachten is na een liefdevolle verzorging in huize 'De Werfkampen' op de leeftijd van bijna 90 jaar overleden onze zorgvolle moeder, groot- en overgrootmoeder DINA HOL'TEKAMER sinds 25-2-1977 weduwe van C. M. v. d. Plasse Middenmeer: M. J. v. d. Plasse C. M. v. d. Plasse-Zoutewelle Biezelinge: M. J v d Weijde J. A. Verhulst Klein- en achterkleinkinderen Rilland, 28 april 1984. Correspondentie-adres. Schoolstraat 9, 4421 KG Biezelinge. De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 3 mei a s. om 14.00 uur vanuit de consistoriekamer der Ned. Herv. Kerk op de algemene begraaf plaats te Biezelinge. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het bovengenoemd gebouw. —7ers zit je slip E niet goed, da K zit je zelfs Mss^ineenlléï \y ,1 11 jiigi De carslip van Bon Giomo i&ers enige die daar rekening mee houdt. r Diepbedroefd maar dankbaar voor de laatste dagen die hij in zijn gezin kon doorbrengen geven wij u kennis van het overlijden op 30 april 1984 van onze man. vader, schoonvader en opa PIET DE BAAR echtgenoot van Anna Adriaenssens op de leeftijd van 67 jaar. Lewedorp: A. de Baar-Adriaenssens Middelburg: C. de Baar A. P. de Baar-Moison Annemieke en Nicole Lewedorp. F de Baar S. de Baar-de Vos Angèle en Michel Lewedorp P. de Baar B de Baar-de Jonge Peter en Diana Goes: J Mulder-de Baar H. Mulder Remco, Robin en Stefan Oude Zandweg 21". 4456 RH Lewedorp. Vader ligt opgebaard in de rouwkamer van Huize 'De Kraayert', Deltastraat 2 te Lewedorp. Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar na afloop van de Avondmis welke zal worden gehouden woensdag 2 mei om 19.00 uur in de Parochiekerk te Lewedorp. De Uitvaartdienst zal plaatsvinden donderdag 3 mei om 13.30 uur in de Parochiekerk van de H Eligius te Lewedorp waarna aansluitend de begrafenis zal plaatshebben op het R.-K kerk hof aldaar. Bijeenkomst van de familie in Huize 'De Kraayert" om 13.15 uur. Na afloop van de begrafenis is er in het Vereni gingsgebouw te Lewedorp gelegenheid tot con doleren. pmrmjfSê BEGRAFENISONDERNEMING VAIM DER HOOFT J de Kok, Prunusstraat 25, 's-Gravenpolder Tel. 01103-1517, b.g.g 1327. Voor alle dienstverlening. Overal te ontbieden. Dag en nacht bereikbaar. de slip met het gouden haantje Heden overleed'na een ernstige ziekte mijn lieve broer, zwager en onze lieve oom MATTHEUS IZAAK VAN HOUTE op de leeftijd van 58 jaar I. M. van Houte N. van Houte-Stadt Neven en nichten Middelburg. 30 april 1984. afwezig 7 t/m 11 mei Waarneming ti K Dr. De la Hayze n Z Dr. De Doeider Heden overleed onze geliefde broer L. DE VOS op de leeftijd van 68 jaar Na een kortstondige ziekte heeft de HEERE voor ons nog onverwachts van mij weggenomen, tot mijn diepe droefheid, mijn innig geliefde zeer zorgzame vrouw WIJNTJE FOKKER echtgenote van Adriaan de Visser op de leeftijd van 61 jaar. Geve de HEERE mij de kracht om dit smartelijk verlies te dragen. Vrouwenpolder: A. de Visser 4354 KK Vrouwenpolder. 29 april 1984 Lepelstraat 18. De teraardebestelling zal D.V plaatshebben vrijdag 4 mei a.s. te Serooskerke om 12.00 uur. Vertrek van de kerk der Ger. Gemeente te Oostkapelle om 11.35 uur. Gelegenheid tot condoleren, dagelijks aan huis van 's middags 2 tot 5 uur. Geen bloemen. J A, de Vos J. de Vos-Moerdijk Middelburg, 27 april 1984 A. J. BURGER Enige en algemene kennisgeving. Op 25. april 1984 is van ons heengegaan onze vader en grootvader, de heer ANTHON'IJ JOHANNES WENSVOORT drager verzetsherdenkingskruis geboren 4 juni 1907. Amersfoort: C F. Sandifort-Wens voort W. J. Sandifort Koen Marcel Sclnjndel: M. G. J. de Jong-Wensvoort A. de Jong Ralph Alrik Amersfoort, 25 april 1984, Klarissestraat 31 De begrafenis heeft Inmiddels plaatsgehad. Bij vonnis van de arron dissementsrechtbank te Middelburg d.d. 25 april 1984 is R van Weenen. wonende te 4463 GE Goes aan de Adenauerstede nummer 43-34. zaakdoen- de onder de naam van Weenen Interieurverzor ging, gevestigd te Goes aan het Rimmelandsplein nummer 3, in staat van. faillissement verklaard met benoeming van mr. R. A Fibbe tot rechter-com- missaris en met aanstel ling van ondergetekende tot curator. Mr. A F. M. Verstappen, curator Stationsplein 11 4461 HP Goes De fraaie wille sin- ping geeft (Ie Avenue een (luide lijk gezicht Dc nieuwe Renault 9 Avenue is de exclusieve variant van de technisch perfecte Renault 9 GTL. Daarom uitzonderlijk in zijn prestaties en nu bovendien tot in de details extra opvallend. Exclusief ook op de weg. Er komen maar 1000 Renaults 9 Avenue naar ons land De prijs, inclusief I alle extra pluspunten: Heden is na een kortstondige ziekte voor ons nog onverwacht overleden onze geliefde schoonzus ter en tante WIJNTJE FOKKER echtgenote van Adriaan de Visser op de leeftyd van 61 jaar. De HEERE sterke de weduwnaar genadiglijk om dit smartelijke verlies te kunnen dragen Heilige de HEERE deze ernstige roepstem aan ons aller hart. Sirjansland: Wed. M. de Visser-de Visser Middelburg: Wed. M de Visser-Marinissen Middelburg: Wed. J de Visser-Minderhoud Serooskerke 1W.1: M. Dekker-de Visser J. Dekker Middelburg; Wed M, Cornelisse-de Visser Oostkapelle: C. de Visser C. de Vlsser-Geertse Middelburg: S. de Visser C de Visser-de Visser Vrouwenpolder: M. de Voogd-de Visser C de Voogd Oostkapelle A. de Visser M de Visser-Cornelisse Vrouwenpolder' Wed. G. de Visser-Cornelisse Middelburg- C. de Voogd-de Visser W. de Voogd Neven en nichten Vrouwenpolder. 29 april 1984 j Do Philips AU 521 f radio cassette unit met speakers zorgt snelwegbroed stereo. Na een moedig gedragen lijden overleed onze beste zwager en oom KOR DEKKER op de leeftijd van bijna 80 jaar. A J v. d. Hamer S F v. d. Hamer-Huybrecht Ronnie en Hans Serooskerke. 27 april 1984. 71 U zit als een vorst in de kantelbare Stoelen. Bekleding: grijze velours mei wille biezen. Renault voegt er nog een positief punt aan toe. Unieke financiering. Of wel kiest u voor een jaar zonder rente (0%), ofwel voor 24.36 of 48 maande lijkse termijnen op basis van 8%'. Dat is maar liefst zo'n 4% lager dan de laag ste bankrente. Vraag naar de voor waarden. Dan leunt u me teen een exclusieve proefrit maken in de jHft Renault 9 Avenue. Tot onze diepe droefheid is zeer onverwachts van ons heengegaan mijn innig geliefde, zorgza me man en onze lieve vader JAN VAN 'T LEVEN echtgenoot van Leintje Benou in de ouderdom van bijna 82 jaar L. van 't Leven-Benou A J. van 't Leven J F. van 't Leven-van Iwaarden 30 april 1984. H. A. Fonteinestraat 21 A, 4413 CV Krabbendijke. De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 3 mei om 14.00 uur vanuit 'De Rancke'. Man en vader ligt opgebaard in de rouwkamer van huize 'Nieulande' iedereen leest de krant altijd en overal. Heden is tot onze diepe droefheid onverwacht van ons heengegaan mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa en schoonzoon SALOMON CORNELIS DE RIDDER echtgenoot van Maria Catharina Boekhout op de leeftijd van 61 jaar. Zaamslag: M. C de Ridder-Boekhout Juball (Saoedi-Arable 1: C. M. Buijze-de Ridder A. Buijze Temeuzen: M. C van der Vaart-de Ridder J. F. van der Vaart Jolanda Biervliet: C Boekhout-Pladdet 28 april 1984 Griete 10. 4543 PE Zaamslag. De begrafenis, waarbij u wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op donderdag 3 mei a.s om 13.45 uur op de Algemene Begraafplaats te Zaamslag Samenkomst om 13.15 uur in de zaal van de Opstandingskerk. Bellamystraat 74, Temeuzen. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in voornoemde zaal. Zij die geen kennisgeving hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te be schouwen Heden overleed zacht en kalm tot onze droefheid mijn geliefde man. onze lieve vader, behuwdva- der en opa PIETER JACOB HAGE op de leeftijd van 85 jaar. Middelburg P Hage-Oreel Australië I P Hage E Hage-van Schelven Koudekerke M P Dominicus-Hage C M Dominicus kleinkinderen en achterkleinkind Middelburg. 28 april 1984 Buitenruststraat 221 De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Jacob Roggeveenhuis, Buitenruststraat 221. De crematie zal plaatsvinden donderdag 3 mei a.s. om 15.00 uur in het crematorium te Middel burg. Na de plechtigheid gelegenheid de familie te condoleren 111 de aula van het crematorium. gAvenjj® Soes; eenirum uoes; Marconistraat 3, Tel. 01100-12320. Hulst; G. Cappendijk Zn. B.V., Absdaalseweg 1, Tel. 01140-13524. Middelburg; De Toekomst, Seisplein 5-13, Tel. 01180-33003. Oostburg; Garage J.l. Brugge Zn. B.V., Industrieweg 8, Tel. 01170-4171Terneuzen; Renoca, Mr. Haarmanweg 58, Tel. 01150.17751. Vlissingen; Auto Renault Dijkwel B.V., Gildeweg 16, Tel. 01184-17130.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 8