ZEELAND Exposanten tonen hun aan economie Grote Kerk Veere bruist van zomer-activiteiten L Burgemeester opende zeeland beurs.- ORANJEDAG WERD UITBUNDIG FEEST JTM-. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Geldkistje gestolen uit wijkcentrum —sc 'x jt i! 1 v DINSDAG 1 MEI 1984 PAGINA 7 RITTHEM Een kleurrijk onderdeel van de viering van koninginnedag in Ritthem is het versieren van woningen, dat voor het derde achtereen volgende jaar wordt georga niseerd door de oranjevereni ging. De familie Kodde aan de Zandweg 37 viel de vierde prijs ten deel voor hun origi nele 'woningversiering' met oranjegekleurde lege marga rinekuipjes, toïletrolkarton- netjes gewikkeld in alumi niumfolie en veelkleurige vlaggetjes deel te nemen; 90 procent van hen zijn dat de Zeeland Beurs een totale inves- Aan het eind van de openingsbi jeen- Zeeuwse ondernemers", aldus de heer tering van wel anderhalf miljoen heeft komst werd ook nog een "onderschei LISSINGEN „Ik kan mij oorstellen dat men zich eeft afgevraagd: Is in het lar 1984 een beurs als deze og wel zinvol? Maar uit het Quintal deelnemers aan de Mtruneelandbeurs blijkt dat tal an ondernemers uit diverse ^bedrijfstakken er nog wel wat 1 zien". Dat zei burgemeester fs Th. J. Westerhout van lissingen toen hij maandag Zeeland Beurs op het Miro- L trrein in Vlissingen opende. f Die ondernemers - zo vervolgde de urgemeester - tonen hier wat zij dragen aan de economie van deze Daarom is deze beurs geen .ssingse, maar een Zeeuwse beurs )e de ontwikkelingen van het be- ijfsleven in dit gewest laat zien". De irgemeester vond dat de Zeeland ;urs goed aansloot op 'Vlissingen [aritiem '84', een manifestatie van it Vlissingse bedrijfsleven, samen jet de gemeente, die met de opening in de boulevard op 16 juni zal plaats linden: „Hiermee zullen we meer aan- iicht voor het Vlissingse bedrijfsle- ftn vragen. Er is een formidabel be jag geïnvesteerd in boulevard en Jnnenstad. Daarmee hopen we onder fleer de verdere ontwikkeling van het lerisme te stimuleren, en er zijn al ■kenen die wijzen op succes", ia de deelnemers aan de beurs succes iwenst te hebben, opende de burge- leester een oranje-kleurig pakket, \oudende 75 exemplaren van het lek 'Juliana 75'. Het is de bedoeling it iedere 75ste bezoeker of bezoek- :r van de beurs zo'n boek krijgt, ie eerste exemplaren waren voor ïevrouw Westerhout en voor de echt- jenote van de Middelburgse burge- neester Wolters. die in zijn hoedanig- leid van voorzitter van de Zeeuwse laad voor de Arbeidsmarkt eveneens le opening van de Zeeland Beurs ^^pjwoonde Die opening stond overi- |ens geheel in het teken van de jarige 9 kinses Juliana. Directeur M. H. Delis- len van het Bureau Beurzenorganisa- e. dat de Zeeland Beurs heeft geor- aniseerd. las de genodigden in het eursrestaurant de felicitatieadver- ;ntie voor die maandag de voorpagi- a van de PZC sierde en onderstreep- die gelukwens van de Zeeuwse evolking nog eens, waarna men be leid door hel fanfareorkest "Vlijt en 'olharding' het Wilhelmus zong. De Zeeland Beurs heeft negen maan- ';n van voorbereiding gekost Eerst aitterde de middenstand wat tegen anwege de plaats van het terrein, ïaar wij zijn er in geslaagd toch 160 eelnemers te bewegen aan de beurs Delissen. Hij vertelde zijn gehoor ook gevergd Burgemeester dres Th. J. Westerhout overhandigt zijn echtgenote bij wijze officiële openingshandeling het eerste van de 75 'present-exemplaren' van het boek 'Juliana '75', dat elke 75-ste bezoeker krijgt ding' uitgereikt: de prijs voor de best verzorgde stand op de beurs, een prijs in de vorm van een bloemstuk. De heer Nelissen stelde deze prijs ter hand aan directeur-eigenaar Donke- laer van woninginrichting en meu belhuis 'Even Kijken' uit Zuidzande. „Uw stand steekt er met kop en schouders boven uit wat originali teit, inventiviteit, materiaalgebruik en sfeer betreft", aldus beursdirec- teur Delissen. De Zeeland Beurs is ondergebracht in twee enorme tentenpaviljoens op het Miro-terrein; paviljoens met een geza menlijke oppervlakte van 10.000 vier kante meter De beurs is gisteren dus opengesteld en zal open blijven voor het publiek - dat de eerste dag reeds ruime blijk van belangstelling gaf- tot en met zaterdag 5 mei Velen maakten maandag reeds kennis met de 160 stands, waar artikelen afkomstig uit vele soorten bedrijven te bewonderen zijn: goederen die variëren van tafel zilver tot auto's, van video-appara- tuur tot kaas, van wijnen tot meubels, om maar iets te noemen. Tijdens deze woon- en consumenten beurs - waarop ook verenigingen en overheidsinstellingen vertegenwoor digd zijn - worden demonstraties gegeven door warme bakkers, Zeeuwse slagers, zilversmeden en an dere ambachtslieden. Men verwacht een bezoekerstal van 35.000. Een lange nj wachtenden bij de ingang van de beurs op het Miro-terrein in Vlissingen. GOES Maandagmiddag is uit wijk centrum De Spinne in de Goese Pol der een geldkist gestolen. De kist (de inhoud bedroeg ongeveer 250 gulden) was eigendom van de wijkvereniging Goese Polder In het wijkcentrum was in het kader van koninginnedag juist een filmvoorstelling aan de gang. XTR 'DELTA IN HISTORISCH PERSPECTIEF' Doedelzak Een korte vandaag. Want ook voor ons scheen het gebruike lijke 'oranjezonnetje' en vloei de de gratis Oranjebitter in Middelburg rijkelijk. Dat neemt echter niet weg dat ons dat kleine meisje Léonie heet ze opviel, dat met haar moeder de festiviteiten in de provinciehoofdstad met. be langstelling volgde. Wijzend op een zeer Schots uitziend persoon in kilt, met geruite kousen en spelend op zo 'n zak met pijpen vroeg zij zich af: „Is dat nou een Doedel?" VEERE - De Grote Kerk van Veere zal vanaf zaterdag 19 mei tot en met zondag 30 september weer dagelijks geopend zijn voor het publiek. De Stichting Delta Cultureel heeft weer een aantal exposities ingericht. Dit jaar hebben ze betrekking op het thema 'De Delta in historische per spectief. Daarnaast worden er weer elf avondprogramma's uitgevoerd, in hoofdzaak concerten. Hoogtepunt van de exposities is dit jaar de tentoonstelling 'Verzet en ver volging 1933-19NU'. Zoals gemeld is deze op het ogenblik in het Middel burgse Abdijcomplex te bezichtigen. Evenals in de Zeeuwse hoofdstad zul len ook in Veere mensen die de Twee de Wereldoorlog' zelf hebben meege maakt klaar staan om groepen rond te leiden. In verband met de zomer vakanties bestaat deze mogelijkheid tot 15 juni. Zoals bekend gaat het om een nationale tentoonstelling onder verantwoordelijkheid van de Nationa le Federatieve Raad van het voorma lig verzet in Nederland en het Sach- senhausen comité. Er is ook een ruime Zeeuwse afdeling aan toegevoegd die het dagelijks leven tijdens de oorlogs jaren in alle regio's belicht. Verleden en heden van Veere en Zeeland wordt getoond in de exposi tie 'Veere-Zeeland 1984' Kaarten van de provincie laten zien hoe het was en hoe het bleef. Tal van toeristische plekjes komen aan de orde. Sinds 1975 worden er aan de Grote Kerk conserveringswerkzaamheden uitgevoerd Hoe dat gebeurt (onder supervisie van de Rijksgebouwen dienst) wordt de bezoekers via een informatieve expositie duidelijk ge maakt. F eestrokken In de vitrines in het imposante ge bouw worden 'nationale feestrokken' getoond. De initiatiefneemster van het 'rokkencomité verbleef in de ja ren 1943S5 in diverse concentratie kampen. Zij ontving daar een kleed je, gemaakt van vele stukjes stof van kleding van vrienden. Dit lapje stof werd hel symbool van dc plannen om als vrouw na de oorlog alles te doen om het verloren gcgane weer samen te voegen. In 1948 werd in de residen tie een grote rokkenshow gehouden. Er zijn vierduizend nationale fee strokken bekend en een deel is dus in Veere te zien. In enkele andere vitrines zijn merklappen borduurlappen i te zien Het oudste stuk dateert van 1741. De collectie is afkomstig van de families Ball (Zoutelande) en Crucq (middel burg). Tot de jaarlijks terugkerende evene menten behoort het tentoonstellen van een serie gerestaureerde boeren wagens van de Stichting de Zeeuwse Inspan. Ook de slingerproef van Fou- cault waarmee deze natuurkundige in 1851 bewees dat de aarde om haar as draait. Een ander vast element is mogelijkheid om de toren van de Grote Kerk te beklimmen. Op de eerste twee na beginnen alle evenementen in de avond om acht uur. Kaarten zijn vooraf of op de dag van de gebeurtenissen zelf in de kerk verkrijgbaar. De lijst ziet er als volgt uit; 19 mei, Amsterdams Studentenka merorkest Crea Consort (20.15 uur); 25 mei, Veerse avond, voor en door inwo ners van Veere (19.30); 2 juni, Evange lische Abdinghof Kantorei uit Pader- born; 16 jlini, Middelburgs Kamer koor met medewerking van strijker sensemble en orgel; 22 juni, muziek vereniging Veere's Genoegen; 30 juni, Het Zeeuws Orkest, 7 juli, Zeeuws Kamerorkest de Drieklank uit Her- kingen (ZHi, 13 juli, Zeeuwse kleder drachtenshow uit Domburg: 21 juli, trio 'Jan Meel' uit Brussel, 28 juli, Brussels windensemble en 11 augus tus. Jazzorkest Dixie Machine. De kerk is steeds van maandag tot en met zaterdag geopend van 10 tot 17 uur en op zondagen van 14 tot 17 uur. Deze Amemuidse waagde zich -an het koekhappen VLISSINGEN In Zeeland is maandag op uitbundige en enthousiaste wijze koninginnedag gevierd. Mede door het stralende weer trokken de talloze activiteiten vele belangstellenden. De festiviteiten die dc plaat selijke oranjccomité's of buurtverenigingen op touw hadden gezet, hestonden veelal uit optochten met versierde fietsen, koekhappen, touwtrekken, zaklopen en oranjebals. In Middelburg verzamelde zich in de middag- en avonduren een grote menigte rond de Markt, 's Middags waren er ongeveer 1500 belangstel lenden aanwezig bij de crossmoto rendemonstratie door leden van de vereniging De Uitlaat, Een negenja rig jongetje liep liphte verwondin gen op. toen een motorcrosser slipte en aan de rand van de haag pubhek terechtkwam. Het défilé voor com missaris der koningin drs C. Boer- tien. burgemeester P A. Wolters en hun echtgenotes bracht ook 1500 mensen op de been. Een aantal dat in de avonduren aangroeide tot 2000 tijdens een muzikale show. In de Middelburgse wijken en op cie Walcherse dorpen stonden veelal de kinderspelen centraal De plaatse lijke oranjeverenigingen spraken van een nog grotere belangstelling dan vorig jaar Hoogtepunt in Grijpskerke was een trekwedstrijd tussen een boerenpaard en enkele sterke dorpelingen Onder de aan wezigen was ook de regionaal in specteur van de dierenbescher ming Hij was afgekomen op het gerucht als zou het om dierenmis handeling gaan. Hij kon daar echtei niets van bespeuren. In Vlissingen en Zoutelande was er veel ammc voor de play-back-shows. Vooral de Ringsteken per antieke brandweerwagen in Krabbendiike. ff L. v*TT Als dieren verklede kinderen deden mee aan de middagoptocht in Axel creatie van André van Duin in Vlis singen oogstte veel succes. Zeeuwsch- Vlaanderen In Terneuzen stonden de koningin nedagactiviteiten in het teken van 'Terneuzen 400 jaar stad'. Zo was er een historische modeshow in de binnenstad. Ruim zestig Terneu- zense kinderen hadden zich getooid in nostaligische kledij. De eerste prijs ging naar Babette Smith, die met haar 'Armoe-look-creatie' veel waardering van de jury kreeg. Zij werd beloond met een rondvlucht per sportvliegtuig boven Temeu- In Hoek was er alom-teleurstelling bij de voetballiefhebbers, toen PSV- doelman Pim Doesburg, die een demonstratie zou geven niet kwam opdagen Nico Knol. doelman van de voetbalvereniging Hoek. was zijn vervanger In Sluiskil werden opmerkelijke re cords gevestigd. Zo werd Bram Doorns kampioen snelsjoelen. strik te Ronny Coqee het snelst schoen veters en stapelde Ad Breepoel tol aan het plafond yan het Gildehuis blikken op elkaar Schouwen-Duiveland Op Schouwen-Duiveland kwamen vele honderden toeristen af op de activiteiten. In Renesse trok een optocht van antieke tractoren en andere werk- en voertuigen door het dorp Op vele plaatsen stonden de sport- en spelactiviteiten centraal In Zierikzee was het nog tot in de kleine uurtjes feest door het optre den van de popgroep 'Tony Del- monte en the Soul Sisters'. Bevelanden Op de Bevelanden stal Kloetinge weer de show. Dit dorp was als vanouds uitbundig versierd met slingers, erepoorten en kronen. Bij het verenigingsgebouw stond ook dit jaar weer de booljesschommel, waarin velen zich waagden. In Goes werden op de Grote Markt zeskampwedstrijden gehouden in brandweersfeer. De Gouden Brand weerhelm ging ook nu weer nkar de Kohnslammschool. 's Avonds wa ren er een oranjeeoncert, een druk bezochte taptoe en een discoshow in de Ganzestad. In Kattendijke onthulde burge meester W. Blanken van Goes de naam van de openbare basisschool. De naam luidde Kattenschulp De Nederlandse A-Ford Club, die elk jaar wedstrijden op koninginnedag houdt, was nu present, in Krabben- dijke. Zesendertig antieke voertui gen waren van de partij, waaronder een brandweerwagen en twee vrachtauto's. De behendigheids- wedstrijden werden gewonnen door C. Kooiman uit Mijnsheerenland.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 7