1 Aighaans verzet trekt zich strategisch terug Meerderheid bevolking voor kinderbijslag naar inkomen i Hoekloos geeft op 2 en 3mei opening van zaken. Welkom op onze open dagen in Middelburg! Nieuwe voorrangsregels Franse rotondes fS: 20.000 SO WJET-SOLDA TEN IN PANSJIR erkoopverbod I bier in blik Strijdig met EG-verdrag MAAK IN EEN DAG UW KOSTBARE TAPIJT WEER VEILIG SCHOON! PALTHE stomerij Honderden demonstranten bij Gorleben opgepakt Onderzoek: 71 miljoen schade door betonrot ENQUETE: RUIMTE VOOR BEZUINIGINGEN Nog vier Israëliërs van plan aanslagen verdacht Jaguar voor Brits prinsje VS zouden Argentinië hinderen in uitvoeren kernenergieprogramma mei 1 Misdag 1 mei 1984 PZC/binnen-buitenland |R/JS 1AFP1 - Automobilisten in Frankrijk moeten vanaf vandaag, dinsdag, mening houden met nieuwe voorrangsregels op rotondes. |i>oorrang voor verkeer van rechts, die sinds de 19e eeuw wettelijk vastligt, \dt voortaan niet automatisch op alle verkeerspleinen. Op sommige iondes, die met een nieuw bord worden gemarkeerd, moet het verkeer dat j! plein nadert, voorrang geven aan zich al op de rotonde bevindend verkeer. (erdoor doet het fenomeen „links voorrang" zijn intrede op de Franse wegen. j verscheidene Europese landen gelden dergelijke regels al, zoals in \oot-Bntlanmë en West-Duilsland. n probleem vormt het feit dat het desbetreffende decreet van de regering het aan de lagere overheden overlaat, te bepalen op welke rotondes de nieuwe regels gaan gelden, en op welke niet. Hierdoor dreigt voor automobilisten een verwarrende toestand te ontstaan De Franse organisatie van weggebruikers heeft kritiek geleverd op het fragmentarische karakter van de maatregel. Zij had liever gezien dat Parijs de zaak voor eens en altijd had geregeld. llit gehouden proeven blijkt dat de regel „voorrang van links" op rotondes de kansen op een ongeluk met circa 80 procent vermindertBovendien levert het gegeven dal verkeerspleinen waar de nieuwe regel gaat gelden meer verkeer kunnen verwerken, een niet onaanzienlijke besparing in brandstof op 5LAMABAD (RTR) - Af- haanse verzetsstrijders heb- en op het grote Sovjet-offen- |ef in de Pansjir-vallei gerea- eerd met een strategische trugtocht. Dit hebben weste- Ijke diplomaten in de Pakis- aanse hoofdstad Islamabad !ezegd. e commandant van de islamitische loedjahedien („strijders") in de stra- igische Pansjir-vallei, Ahmad Shah jasood, heeft met dergelijke terug- [ekkende manoeuvres zes eerdere pvjet-aanvallen weten af te slaan, jij gaf zijn mannen het bevel zich te èrschuilen in hoger gelegen dalen en i grotten toen het massabombarde- jent van de Sovjet-luchtmacht tien fcgen geleden begon, aldus de diplo- Jaten. Eerdere offensieven hebben tleerd dat de aanval van de gecombi- terde Afghaanse en Sovjet-troepen kg enige weken zal voortduren, let offensief tegen de Pansjir, die km ten noorden van de Ifghaanse hoofdstad Kaboel ligt. lerd al enige tijd verwacht. Vanuit de pilei wordt uitgekeken op de belang- VSE-bijeenkomst In Athene is Jndag een conferentie geëindigd die fit doel had een methode op te stellen ljor het vreedzaam oplossen van ge- ïhillen. De bijeenkomst, die begon b 20 maart, vond plaats in het kader In de CVSE (conferentie over veilig- leid en samenwerking in Europa i. Ie Atheense conferentie, die werd «houden op het niveau van deskun digen. werd afgesloten met een slot- jerklaring. Daarin kon slechts wor- ien vastgesteld dat er door „uiteenlo- lende gezichtspunten" geen „enkele pnsensus" kon worden bereikt. PEN HAAG (ANP) - De Europese Ipommissie heeft Denemarken voor iet Europese Hof van Justitie ge daagd omdat het Deense Ministerie Milieuhygiëne de verkoop van Jbier en frisdranken in blik heeft ierboden. J)en dergelijk verbod is volgens het „dagelijks bestuur" van de Gemeen schap in strijd met het artikel van het ÏEG-Verdrag (art 30) dat. terwille van Ongehinderde concurrentie, kwantita- invoerbeperkingen ,.en alle Jnaatregelen van gelijke werking" ver biedt. Dp 2 januari" 1982 is in Denemarken ten besluit voor de verpakking van $>ier en frisdrank van kracht gewor den. dat bepaalt deze dat dranken plechts in de handel mogen worden gebracht in opnieuw te gebruiken verpakkingen die vooraf zijn goedge- iceurd door het Nationaal Bureau voor Milieubescherming. Slechts onder be paalde voorwaarden is het in de han del brengen van bier en frisdrank in rjniet-metalen wegwerpverpakking toe gestaan rijkste verbindingsweg naar de Sov- singsaanvallen uit. Die taktiek is in jetunie. Tot eind vorige week is Ma- het verleden zeer succesvol gebleken, sood elk gevecht uit de weg gegaan. /l/l/l aldus de diplomaten. Zi/.UUl/ 1711111 De guerrilla-eenheden van Masood Het Amerikaanse ministerie van bui- laten de Sovjet-troepen tot ver in de tenlandse zaken maakte vorige week vallei komen en voeren dan verras- bekend dat 20.000 man Sovjet-grond- l ADVERTENTIE) Waar uw stofzuiger faalt tegen vastgekoekt vuil en vlekken, zegeviert de Palthe Tapi/I Reiniger. Met deze lapijlreiniger maakt u in één dag uw tapijt en vloerkleed weer schoon en fris. De veiligste manier om thuis uw kostbare tapijt snel en goed te reinigen is de Palthe Tapijt Reiniger Nu elke dag te huur bij uw remigingsspeciahst Torenstraat 1 Vlissingen Lange Delft 39 Middelburg troepen waren opgetrokken tot onge veer de helft van de 115 km lange vallei met 500 tot 800 tanks, pantser wagens en andere voertuigen. Diplomaten in Islamabad konden de cijfers van het Amerikaanse ministe rie bevestigen. De colonne bestaat volgens de diplo maten uit Sovjet-luchtlandingstroe- pen, gemotoriseerde troepen, Af ghaanse infanterie en commando-een- heden en Sovjet- en Afghaanse artille rie. Het offensief is een duidelijke escala tie van de Sovjet-tactiek, zo menen militaire deskundigen in Washington. Het is de eerste maal dat Moskou is overgegaan tot bombardementen van grote hoogte met SU-16 „Badger" strategische bommenwerpers die van uit de Sovjetunie hun vluchten uit voeren Uit officiële Amerikaanse bronnen werd vernomen dat de regering-Rea- gan dit beschouwt als een teken van Moskou's frustratie over het gebrek aan succes bij het neerslaan van het omvangrijke islamitische verzet in Afghanistan. De Sovjet-troepen vie len Afghanistan eind december 1979 met circa 105.000 man binnen. HANNOVER (DPA/AFP) - De Westduitse politie heeft maandagmorgen in de buurt van Gorleben in Nedersaksen ongeveer vijfhonderd demonstranten aangehouden, die met het blokkeren van wegen in de omgeving betoogden tegen kernenergie. De aangehouden betogers werden na vaststelling van hun identiteit weer vrijgelaten. Volgens de politie probeerden in totaal ongeveer tweeduizend personen maandagmorgen vroeg alle wegen te blokkeren, die leiden naar de opslagplaats voor kernafval in Gorleben en naar Dragan. waar een opwerkingsfabriek komt. De aangekondigde actie is vorige week door de autoriteiten verboden. Foto Twee Westduitse agenten voeren een demonstrant tegen kernener gie af ZOETERMEER (ANP) - De kosten voor reparatie van flatgebouwen met .betonrot' bedragen geen 383 miljoen, maar 71 miljoen gulden. Dit blijkt uit de studie die de stichting voor Onderzoek, Voorschriften en Kwaliteits eisen op het gebied van Beton in opdracht van het ministe rie van Volkshuisvesting heeft afgesloten en waarvan de resultaten donderdag in Amersfoort worden gepresen teerd. Dat onderzoek laat zien dat iets meer dan twee procent van de flats die sinds 1950 gebouwd zijn. zichtbare schade heeft waarvan herstel 71 mil joen kost. Bijna 75 procent van de appartementengebouwen verkeert in goede staat Ruim 23 procent ver toont geen zichtbare schade, maar wordt wel als ..verdachtaangemerkt Dat wil zeggen dat die flats binnen kort aan een onderhoudsbeurt toe zijn. waarvan de totale kosten worden geraamd op 312 miljoen gulden. Het ministerie van Volkshuisvesting heeft vorige week verklaard dat de betonschade aan de flatgebouwen uit de jaren vijftig, zestig en zeventig 383 miljoen gulden bedraagt Het heeft daarvoor de echte schade en de kos ten voor onderhoud bij elkaar opge teld. Overnachtingen De Nederlandse Jeugd Herberg Centrale (NJHC) is met ruim drie kwart miljoen over nachtingen in 1983 een van de groot ste logiesverstrekkers van ons land geworden De NJHC exploiteert onge veer 50 jeugdherbergen met ruim 6.000 bedden De NJHC maakt deel uit van de internationale jeugdher berg organisatie (IYHF). die met 5 000 accommodaties m ruim 65 landen goed is voor jaarlijks ruim 25 miljoen overnachtingen. ORLEANS. MASSACHUSETS iAPi Al bijna 25 jaar strijden Ameri kaanse vrijicilligers van de Massachusets Beach Buggy Association iMBBAi voor het behoud van de duinen in het noordwesten van de Verenigde Staten. Op de foto planten leden van de MBBA duingras bij Nauset Beach. DEN HAAG (GPD) - Ruim 70 procent van de Nederlanders is voorstander van een kinderbijslag, die afhanke lijk is van het inkomen. Ruim 80 procent wil dat buitenlanders kin derbijslag krijgen aangepast aan de koopkracht van de munteenheid van hel land waarin het kind leeft. Dit blijkt uit een AVRO-Lagendijk-cn- quète. In eenderde van de ondervraagde gezinnen waar kinderbijslag wordt ontvangen, wordt gezegd dat de kin derbijslag nodig is om de eindjes aan elkaar te knopen. De mensen die met vreugde de overschrijving van de kin derbijslag begroeten, moeten vooral worden gezocht onder de PvdA-kie- zers. de lager opgeleiden en vrouwen. De huidige opzet van de kinderbijslag - een hoger bedrag per kind naarmate het gezin groter is - wordt door twee derde niet juist geacht Alleen klein christelijk rechts vindt dat dit princi pe gehandhaafd moet worden Van de ondervrgagden wil 66 procent een gelijk bedrag per kind. Uit het onderzoek blijkt ook dat er ruimte ls om te sleutelen aan de maximum leeftijd waarop kinderbij slag kan worden verkregen: 29 pro cent wil kinderbijslag tot 15 a 18 jaar. 31 procent tot 19 a 21 jaar en 38 procent tot een hogere leeftijd. Van de ondervraagden wil 73 procent een kinderbijslag afhankelijk van het inkomen. Ook stemmers op CDA en WD denken in deze richting. De conclusie van de onderzoekers is dat kinderbijslag van al onze sociale vooz- ienlngen de laagste prioriteit geniet. Sleutelen aan de kinderbijslag zal minder weerstand oproepen dan tor nen aan andere verworvenheden. De AOW wordt als belangrijkste ver worvenheid gezien, zo blijkt uit de enquete. Er zijn volgens de onderzoekers stel selwijzigingen mogelijk, die bezuini gende effecten kunnen hebben. „Dit keer moeten wij constateren dat de PvdA-gedachte om de kinderbijslag inkomensafhankelijk te maken op brede sympathie sluit". Vrijspraak in zaak-Von Bulow 'ONDERZOEK IN POLITIEKRINGEN' Vertrekpremie Werkloze buiten landers die Frankrijk vrijwillig verla ten zullen een premie krijgen die ligt tussen 70.000 en 100.000 franc (ruim 25.000 tot 36.000 gulden). De hoogte van de premie is afhankelijk van onder andere het aantal gezinsleden en het land van van herkomst. De Staat betaalt de terugreiskosten. De rest wordt opgebracht door het be drijfsleven en de sociale- verzeke ringsorganen. JERUZALEM (AFP) - De Israélische veiligheidsdienst heeft in de nacht van zondag op maandag nog eens vier personen aangehouden die ze verdenkt van betrokkenheid bij het plaatsen van explosieven in Pale stijnse bussen afgelopen vrijdag. Dit heeft de staatsradio maandag meege deeld. Naar verluidt bekleden enkele van de arrestanten een functie in de Bewe ging voor (nieuwe) Nederzettingen (in Arabisch gebied' ..Gush Emoniem" (het Blok der Getrouwen). Op bevel ADVERTENTIE' LONDEN (DPAiAFPi - De bou wer van luxe- en sportwagens in Engeland, Jaguar, heeft drie leerlingen belast met de bouw van een speelgoedmodel van 60.000 pond sterling dat hij prins Charles en prinses Diana ivil aanbieden voor hun zoon Wil liam op diens tweede verjaardag op 21 juni. De fabriek wil met in details treden, maar volgens een zon dagkrant wordt het speelgoed model een getrouwe nabootsing op tweevijfde van de grootte van de XJS-Cabriolet, met leren zit tingen, tapijt en binnenwerk ran walnotenhout. Het autootje, waarvan de car rosserie al klaar is, zal door een elektromotor worden aangedre ven en de prins zal er een snel heid van ongeveer 23 krntu mee kunnen bereiken. Het socialistische Lagerhuislid Dave Nellist betitelde het ca deau maandag als "een schan daal" en stelde er een vraag over in het vooruitzicht in de Kamer. Jaguar verdedigde zijn gebaar met het argument dat het bouwen van de speelgoedwagen een uitgelezen middel is om leer lingen het vak bij te brengen. van de rechtbank van Jeruzalem zijn geen mededelingen gedaan over de identiteit van de arrestanten of van hen die eerder zijn aangehouden. Het is niet duidelijk hoeveel personen in deze zaak vastzitten. Van hen die zijn aangehouden, zijn er diverse na verhoor heengezonden Volgens de Israelsiche politie zaten zondagavond nog 15 personen vast Aanvankelijk was melding gemaakt van ..verschei dene tientallen aanhoudingen". In de onafhankelijke krant ..Jerusa lem Post" staat dat onderzoek wordt gedaan naar de handel en wandel van 90 politiemensen Hier komt nog een onbekend aantal medewerkers van de geheime dienst bij. die volgens het pro-regeringsdagblad „Maanv" al drie jaar op een lijst met namen van verdachte personen stonden. PROVIDENCE (UPI) Het Hoogge rechtshof van de Amerikaanse staat Rhode Island heeft de veroordeling wegens poging tot moord vernietigd van de in Denemarken geboren Claus van Bulow, die twee keer zou hebben geprobeerd zijn schatrijke vrouw te vermoorden. Het Hooggerechtshof was van mening dat een van de belangrijkste bewijs stukken tegen Von Bulow. een zwarte necessaire waarin een met insuline besmeurde injectienaald zat, niet op het proces had mogen worden geïn troduceerd. De necessaire was door de Oostenrijkse kamenierster van me vrouw Von Bulow en haar zoon uit een eerder huwelijk gevonden in een kast in een kamer van de verdachte in hun paleisachtige villa in Newport op Rhode Island Ook had de verdedi ging inzage moeten hebben in infor matie die een particulier detective van de familie had verzameld. Het Hooggerechtshof schreef een nieuw proces voor Von Bulow werd op 16 maart 1982 veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf wegens poging tot moord met behulp van insuline op zijn vrouw Martha, in de wandeling 'Sunny' genoemd. Met know-how van las- en snijtechmek kunt u in de praktijk véél geld verdienen. En die know-how bieden wij u aan! Meer dan 75 jaar ervaring in gassen en apparatuur van Hoek Loos staat op 2 en 3 mei gratis tot uw beschikking bij ons depot Fa. J. de Nood Zn. in Middelburg, dat dit |aar 60 jaar bestaat' U bent op deze open dagen van harte welkom tussen 14.00- 21.00 uur. Naast het demonstratie- en informatieprogramma houdt onze Las- en Snij - adviesgroep op 2 mei om 19.00 uur een boeiende lezing over beschermgastechnieken, met vertoning van high - speed filmopnames. En., voor het natje en droogje wordt natuurli|k gezorgd hoek loos Hoek Loos loopt voorop Oók in voorlichting! Fa. J. de Nood Zn., Oude Veerseweg 1, 4332 SH Middelburg. Tel. 01180 -13812 Programma: Specialisten van de Hoek Loos Las- en Snij - adviesgroep doen moderne technieken uit de doeken. Las- en snijdemonstraties, o.a. met het kosten besparende MIG-/MAG- proces en Protegon beschermgassen voor een hoogwaardige kwaliteit. Adviezen m.b.t. de gaskeuze voor uw proces. Ons assortiment autogene i en elektrische ias- en snij- apparatuur staat te kijk en te koop. En... vragen staat vrij, maak het ons gerust moeilijk! BUENOS AIRES (DPAl - De Verenigde Staten hebben verhinderd dat Argentijnse ondernemingen contracten kregen op het gebied van kernener gie. Bovendien oefenen de Amerikanen bij de onderhandelingen over herstructurering van de Argentijnse buitenlandse schuld druk op Argentinië uit om zijn kernenergieprogramma te beperken of zelfs geheel op te geven. Deze beschuldigingen zijn het afgelo pen weekeinde geuit door de voorzit ter van de Argentijnse vereniging voor nucleaire techniek. Jaime Pahis- sa. Pahissa zei dal de VS eind vorig jaar hebben verhinderd dat Argentijnse bedrijven onderdelen zouden leveren voor een door Amerikaanse onderne mingen in Egypte te bouwen kerncen trale Bij de onderhandelingen over de Argentijnse schuld zouden de Ameri kanen er op aandringen dat Argenti nië zijn plannen voor de bouw van vier kerncentrales terugdraait Argentinië beschikte als eerste land in Latijns-Amerika over een kerncen trale. de Atucha I Deze door de Westduitse Kraftwerk Union (KWUi gebouwde centrale draait al tien jaar zonder storingen Begin dit jaar is bij Cordoba een tweede centrale in ge bruik genomen die is uitgerust met een Canadese reactor KWU is op het ogenblik bezig met de bouw van Atu cha II. Dit project, waarin Argentijnse ondernemingen aan belangrijk aan deel hebben, moet in 1989 zijn vol tooid De kerncentrales in Argentinië draai en op hel in het land overvloedig voorradige uranium Argentinië is sinds het ngjaar van 1983 als achtste land ter wereld In staat tot het verrij ken van natuurlijk uranium. Het land weigert het verdrag tegen de verspreiding van kernwapens te ondertekenen omdat het van oordeel is dat het daardoor zou worden be perkt in zijn nationale mogelijkhe den. Wel hebben de Argentijnen her haaldelijk verklaard dat zij hun nu cleaire kennis uitsluitend vreedzaam willen toepassen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 5