eagan ondertekent reeks Dvereenkomsten met China PZCfl Solidariteit wil boycot officiële 1-mei-viering Samenwerking op terrein kernenergie OMZET VAN CASINO VENETIE GEROOFD sympathisanten opgepakt P2C/binnen-buitenland jurken mogen tetels in 'Raad van Europa U HEEFT NOG 5 DAGEN TIJD, ANDERS HEEFT U VEEL GEMIST! ZEELAND BEURS 30APR. «5IVIEI MIRO PARKING VLISSINGEN Noodtoestand in Soedan VS doen toch mee in studie nieuw fregat .IINSDAG 1 MEI 1984 [EKING (REUTER/DPA) - China en de Verenigde Staten vereenkomsten ondertekend, waaronder een akkoord over ndertekeningsplechtigheid vond plaats in de Grote Hal van Chinese premier Zhao Ziyang en de Amerikaanse president loemde de akkoorden een belangrijk succes voor de Chinees je overeenkomst over het vreedzaam jebruik van kernenergie stelt Ameri- aanse bedrijven in staat bouwonder- lelen voor kerncentrales en hoogont wikkelde technologie te leveren aan Ie Chinese Volksrepubliek. Het ak- oord is een van de weinige concrete tsultaten van Reagans bezoek aan jhina en kan voor de economische rede inde t al- wa- nog gen- rurd veer innemen 2uto >EN HAAG (ANP) „Dc twaalf 'tirkse parlementariërs mogen hun etels in de assemblee van de raad tan Europa weer innemen omdat er anzienlijke vorderingen zijn ge- #aakt op de weg naar democratie |nds de militairen het bestuur eind 'orig jaar overdroegen aan de bur- erregering van premier Ozal. 'iat is de conclusie die getrokken kan forden uit het beraad van maandag de juridische en politieke subcom- lissie van de raad van Europa over situatie in Turkije". Dit heeft het 'vdA-tweede-kamerlid Harry van den lergh na terugkeer uit Turkije ver- laard. Ie subcommissie heeft maandag in ,'arijs een ontwerp-resolutie opge teld na het bezoek dat een delegatie [an de assemblee afgelopen week aan furkije heeft gebracht. samenwerking tussen de twee landen van zeer grote betekenis zijn Voordat het akkoord van kracht kan worden, moet het echter nog goedgekeurd worden door het Amerikaanse Con gres. De overeenkomst bevat clausu les die China verbieden nucleair ma teriaal uit de door Amerika geleverde centrales te gebruiken voor de pro- duktie van een atoombom of door te verkopen aan andere landen. Overi gens produceerde China ongeveer 20 jaar geleden al zijn eerste atoombom Reagan en Zhao Ziyang zetten verder hun handtekeningen onder een belas tingverdrag iter vermijding van dub bele belasting voor Amerikaanse be- hebben maandag een reeks nucleaire samenwerking. De het Volk in het bijzijn van de Ronald Reagan. Zhao Ziyang i-Amerikaanse samenwerking. drijven die zaken doen met China), een cultureel uitwisselingsprogram ma. en een tweetal samenwerkingsak koorden op het gebied van weten schap en technologie. President Ronald Reagan heeft zich maandag in Sjanghai uitgesproken voor samenwerking met China op wetenschappelijk gebied en met na me bij de ontwikkeling van de ruimte vaart. In een rede voor studenten van de Fudan universiteit zei Reagan dat de Verenigde Staten met China wil praten over de mogelijkheden van een gezamenlijk ruimtevaartproject. Hij maakte echter geen gewag van een eventuele deelneming van een Chine se astronaut aan een vlucht met het Amerikaanse ruimteveer, President Reagan van de Verenigde Staten heeft zich maandag zeer tevre den geuit oveer zijn gisteren afgeslo ten zesdaagse bezoek aan de Chinese Volksrepubliek. Vóór het vertrek van de hoge Amerikaanse gast uit Peking naar Sjanghai verklaarde het Chine se staatshoofd. Li Xiannian, dat Pe king en Washington vrienden zijn. Hij wees echter ook op verschillen van inzicht die tussen de Verenigde Staten en de Volksrepubliek zijn blij ven bestaan. Reagan keert vandaag naar de Verenigde Staten terug. L 9e- h >erd L ioor l, •sla- gro- jon- \kel- o le t! ven. Op dat uur was het casino nog in vol bedrijf. In de verwarring die ont stond, verdwenen ver scheidene fiches ter waarde van een miljoen lire (ruim 1.800 gulden) van de speeltafels. Het casino van Venetie was verzekerd. VENETIË (AFP) - Vijf gemaskerde en gewa pende mannen hebben maandagmorgen de om zet van de speelzaal van het stedelijk casino van Venetië geroofd. Uit welingelichte kring is vernomen dat zij er met een bedrag van ander half miljoen dollar (f 4,5 miljoen gulden) van door zijn gegaan. Rond half drie in de nacht ging het vijftal via de personeelsingang het casino binnen. Zij dwon gen de werknemers hun kassen te openen en het aanwezige geld af te ge lief I (ADVERTENTIE i De vooruitzichten van woensdag tot n met zaterdag: Wisselend bewolkt en enkele buien. Widdagtemperatuur ongeveer 16 gra- Deltagebied trd panien met de maandivisseling ziet non ook de overgang naar een loal /co- neer onbestendig weertype. Hel hoge- en- irukgebied boven Scandinavië, dal al lat \inge tijd voor mooi lenteweer zorgde, >ch \erhest nu zijn greep op ons weer en naakt plaats voor een vlak lagedruk gebied dat vandaag boven Frankrijk igl. maar morgen over ons land zal (rekken. Het is vandaag eerst nog Yfformt'gr en droog maar de bewolking ®heemt in de middag toe en er is in de in tyvond kans op een onweerbui moge- nste,jk mei Windstoten. De maximum temperatuur wordt ongeveer achttien "ee7raden. maar vlak aan zee iets lager. zjyQicfce tQt matige wind is overwe- fend tussen noord en oost. 'ooruitzichten voor woensdag: eerst jeel bewolking en regen, later opkla ringen en mogelijk een bui De wind is i:wak en veranderlijk en de maximum 'emperatuur wordt omstreeks zeven- ien a achttien graden. grootste woon- en konsumentenbeurs van Zeeland. 10.000 m2 verwarmde tentenpaviljoens met 2 kilometer voorlichting, informatie en doorlopende demonstratie op een rij. volop gratis parkeren, peuters en kleuters gratis, wandelwagenservice. Open op dinsdag 1 mei t/m vrijdag 4 mei van 13.00- 22.00 uur, zaterdag 5 mei van 11.00-18.00 uur. Verkiezingen Cataloniê Bij de autonome verkiezingen in Cataloniê hebben de conservatieve nationalis ten van Convergencia Unio zondag de absolute meerderheid behaald. De partij van president Jordi Pujol legde beslag op 72 van de 135 zetels in het Catalaanse parlement- De socialisti sche partij PSC-PSOE steeg van 33 naar 41 zetels. De communistische PSUC kelderde van 25 naar 6 zetels, terwijl de linkse republikeinen <ERCi van 14 naar 6 zetels zakten. Ook de rechtse conser vatieve Volksalliantie (AP) zakte van 18 nmaar 11 zetels. Het aantal niet- stemmers lag zeer hoog: 36 procent. KHARTUM (AFP/DPA) - Sinds maan dag is in Soedan de noodtoestand van kracht. De grondwet is ten dele bui ten werking gesteld en het leger heeft opdracht gekregen orde en rust te handhaven. Stakingen, betogingen en bijeenkom sten zijn verboden en de gouverneurs van de provincies hebben verstrek kende bevoegdheden gekregen, zo meldde het Soedanese persbueau Su- na. Zij kunnen naar eigen inzicht uitgaansverboden instellen, huiszoe- kingen laten doen en arrestaties laten verrichten. Op overtreding van de bepalingen van de noodtoestand staan gevangenisstraffen tot tien jaar. President Nimeiri verklaarde zondag avond voor radio en televisie dat de noodtoestand voor onbepaalde tijd van kracht is. Als reden gaf hij op dat „vijanden in binnen- en buitenland actief zijn" President Nimeiri. die bijna 15 jaar aan de macht is, ziet zich gesteld tegenover onvrede in alle lagen van de bevolking. Naar in Cairo werd gezegd moet de noodtoestand in de eerste plaats de regering in staat te stellen een einde te maken aan de sociale onrust en de stakingen, die door de hoge inflatie en het tekort aan bepaal de produkten steeds vaker voorko men. Ook het toenemen van de activi teit van de opstandelingen in de zuidelijke provincies werd als reden aangevoerd voor het afkondigen van de noodtoestand. XIAN (AP) Een rustpunt tijdens het bezoek van president Reagan aan China was het uitstapje dat hij met zijn vrouw maakte tiaar Xian De 2200 jaar oude grafkelders van keizer Qin Shi Huangdi zijn de grootste archeologische attractie van China. Voor de gelegenheid poseerde de Amerikaanse president met zijn vrouw Nancy bij de stenen ivachter bij de grafkelders. tVan onze correspondentt BRUSSEL - Dc Amerikaanse rege ring heeft haar bezwaren tegen sa menwerking met de Europese NAVO- partners bij de ontwikkeling van een nieuw marinefregat voor de jaren '90 ingetrokken. De Amerikaanse NAVO- ambassadeur in Brussel, Ebshire, heeft het contract voor deze samen werking op marinegebied tussen acht NAVO-landen nu ondertekend. Veertien dagen geleden verraste zoals gemeld de Amerikaanse regering de Europese bondgenoten op het laatste moment met een pakket nieuwe eisen voor deze nieuwe samenwerking, waardoor het gemeenschappelijke project van de baan leek Van Ameri kaanse zijde werd toen met name nieuwe beperkingen geëist voor de uitwisseling van technische know how voor de produktie van het nieuwe oorlogsschip. Deze beperkingen kwa men voort uit de Amerikaanse vrees dat militaire informatie via de samen werking met de Europese partners uiteindelijk in Russische handen te recht zou kunnen komen. De Europse bondgenoten reageerden zeer negatief op deze Amerikaanse benadering Ambassadeur Ebshire heeft in Brussel nu de geëiste beper kingen weer ingetrokken, onder het mom dat het om bezwaren van wetge vende aard ging. In Brussel neemt men echter aan dat onenigheid bin nen de Amerikaanse regering zelf er toe heeft geleid dat het project na twee jaar onderhandelen eerst bijna getorpedeerd werd en nu weer groen licht heeft gekregen. De Verenigde Staten, West-Duits- land, Frankrijk, Engeland, Neder land, Italië, Canada en Spanje zullen nu samen de mogelijkheid gaan on derzoeken voor het ontwerp van een nieuw type fregat voor de jaren '90. Het is de bedoeling dat er door de landen te zamen zo'n honderd van besteld zullen worden. WARSCHAU (RTR) Ondergrondse leiders van de verboden vrije vak centrale Solidariteit in Polen hebben maandag op grote schaal vlugschrif ten verspreid op straat en in fabrie ken waarin wordt aangedrongen op een boycot van de officiële 1-mei- viering. De vlugschriften, die opriepen tot tegen-manifestaties ten gunste van politieke gevangenen, hebben aan de overheid de waarschuwing ontlokt dat mensen die vandaag op 1 mei moeilijkheden veroorzaken, gestraft zullen worden. De mei-viering wordt de eerste grote krachtmeting voor Solidariteit en de overheid sinds het falen van een na tionale dag van protest tegen de rege ring waartoe Solidariteit in december had opgeroepen. Sohdariteitsoetogingen op 1 mei van het vorig jaar leidden tot handgemeen met de politie in minstens 20 steden, waaronder Warschau en de verwach- iADVERTENTIEi 1 jen ru%c Vind: overwegend tussen noord en lost 3 tot 4. op zee mogelijk af en toe 5 beaufort, later in een bui mogelijk mnüstoten; zicht: matig tot goed emperatuur kustwater, ruim 10 gra- 'en; afwijking waterstanden: geen Ifi vijking van betekenismaximum lolfhoogte monding Scheldes: minder halve meter. ZON EN MAAN op 06.08 onder 21.07 op 06.52 onder 22.51 Laag water N.M. 04.45 09.36 228 10.07 238 10.08 177 10.34 259 10.33 201 10 45 232 1043 196 Hoog water [iSnïeJ i N.M. 04 02.58 .45 228 15.18 228 remeuzen pierikzee 04^03 159 16^54 162 iVemeldinge 04'55 189 1740 194 Brulnisse Woensdag 2 ra nlssingen 0548 192 17 38 197 03.30 237 15.51 231 remeuzen Sierikzee 04.54 166 17^21 162 kansweert vemeldinge 05.26 198 17A3 194 srulnisse 05^52 197 1840 201 DEN HAAG (GPD) - Hoofdschud dend vraagt een functionaris van de Rijksvoorlichtingsdienst zich af waar dit allemaal toe moet leiden. Chaotische taferelen van mensen massa's die stapje voor stapje dich ter naar koningin Beatrix en prinses Juliana schuiven. Opdringende persfotografen. Gejuich, geklap en gezang. Dc koninklijke familie be zoekt de botsauto's op de traditione le koninginnekermis aan het Lange Voorhout in Den Haag. Beatrix met een groot formaat teddybeer, die ze zojuist van een van de kermisex ploitanten heeft gekregen, in haar handen. Koninginnedag 1984: bijna de hele koninklijke familie (prins Bernhard zelfs ondanks een flinke bronchitis) brengt een bezoek aan Den Haag. om in een paar uur tijd een druk pro gramma af te werken, met onder meer muziek, toneel, een rijtoer en een kermis. Vrolijke mensen, dicht opeengepakt achter rijen dranghekken, zwaaiend met vlaggetjes en oranje lmten. Het ..Lang zal ze leven" voor prinses Juliana, die 75 is geworden, klinkt ongeveer even vaak als het ..Oranje boven". Velen kunnen de koningin en prinses Juliana tot op een halve meter naderen. Dan pas staat er een onverzettelijke veiligheidsagent. Al twee uur voordat een lange stoet auto's het gezelschap Den Haag zal binnenrijden, staan en zitten bij het oude stadhuis al honderden belang stellenden met spanning te wachten. Daar wordt de familie begroet door burgemeester drs. F. Schols van Den Haag en de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, mr M. Vrolijk Na een kort verblijf in het gemeentehuis vertrekt men naar de tegenover gelegen Grote Kerk om naar de ouverture Leonore III van Beethoven en het Halleluja van Han del te luisteren. De kerk zit stamp vol. In sneltreinvaart wordt het pro gramma verder afgewerkt: een rij toer gaat vooraf aan het bezoek aan dc Koninklijke Schouwburg, waar een stuk toneel door de Haagse Comcdie wordt opgevoerd. Pas als de Oranjes op de honderd meter verder gelegen kermis zijn beland, loopt de boel uit dc hand. Ook hier staan de mensen al een uur van tevoren reikhalzend uit te kijken naar de komst van ..de koningin", waarmee men in de helft van de gevallen nog steeds Juliana bedoelt Als het gezelschap via de oude schiettent, waarzegger, draaimolen en de nieuwe Baby Flug en Kiddy Ride bij de botsauto's aankomt, wordt een aantal wagens door veilig heidsagenten met gezwinde spoed leeg gemaakt. De twee zoontjes van prinses Christi na en Guillermo willen met alle geweld in de „Hully Gully" Dat terwijl eigenlijk ..The Spider" op het programma staat. Dit draai- en dein- apparaat wordt uiteindelijk het hoogtepunt van het bezoek aan de kermis. Tot groot vermaak van de duizenden toeschouwers stapt de he le koninklijke familie in de Reuzen spin. om er even later een beetje bleekjes weer uit te stappen en het applaus van het publiek (waarvan zeker de helft niet in de Spider durft) in ontvangst te nemen. Als koningin Beatrix en prinses Juliana tien minuten later op het balkon van het paleis Lange Voor hout verschijnen staat ook daar weer een zingende en juichende mas sa mensen. Al vóór de balkonscène helemaal is afgelopen, dribbelen de honderden met toeters en bellen, strikken en linten versierde feest vierders terug naar waar het alle maal begon: het oude stadhuis van Den Haag Als laatste onderdeel van het pro gramma bezoekt men daar een pre sentatie van Loosduinen. Schevenin- gen en Kijkduin, bewoners van die De jarige prinses Juliana met haar dochter koningin Beatrix in het Ou de Stadhuis op de Haagse Groen markt plaatsen doen hun uiterste best om binnen tachtig seconden alles te ver tellen over de uiterst ingewikkelde manier waarop ze groentes kweken, mensen op zee redden en oude am bachten beoefenen De lï-jange Willem-Alexander zingt en dirigeert stiekem het „Oranje bovenHoogwaardigheidsbekleders in driedelig grijs zien met lede ogen toe hoe de chaos steeds groter wordt. De koningin loopt tot aan de drang hekken en zwaait enthousiast naar het publiek. Op de trappen van het stadhuis draait ze zich nogmaals om en wuift, even later geflankeerd door Juliana en prins Willem-Ale xander. Drie generaties op het bor des. Spontaner dan bij het défilé voor Soestdijk in vroeger jaren. ting was dat de veiligheidsmaatrege len vandaag streng zullen zijn. Gewestelijke bestuurders van Solida riteit zeggen dat de tegenstanders van het regime beter kerkelijke plechtig heden kunnen bijwonen dan manifes taties die door de regering worden belegd en in sommige gevallen eigen optochten houden. Een van die optochten zal plaatsheb ben bij de staalfabriek in Warschau en een andere in Gdansk, waar Solidari teit ontstond tijdens de arbeidersop stand van 1981. Oppositiekringen hebben verklaard dat de politic bij wijze van intimida tie de laatste dagen tientallen beken de sympathisanten van Solidariteit heeft opgepikt en in sommige geval len 48 uur heeft vastgehouden. Directie K Scherphuis. W F de Pagter en F van de Velde. Hoofdredactie M P Dieleman en C van der Maas KANTOREN Vlissingen Walstraai 56-60. 4381 EG Vlissingen, tel. (011841 15144 Middelburg Markt 51. 4331 LK Middelburg, tel. (011801 27651. Goes. Grote Markt 2, 4461 AJ Goes, tel (01100) 16140 Terneuzen Nieuwstraat 22. 1 4531 CW Terneuzen. tel. (01150) 94457 Hulst: Steenstraat 6, 4561 AS Hulst, tel. (01140) 14058 In de avonduren is de centrale redactie bezet van zondag t m vrij dag vanaf 19.00 uur- (01184) 15144 Opening kantoren Van maandag t m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. 's Zaterdags in Goes, Vlissingen en Middelburg van 08 00 tot 10.30 uur. Telefoonnummers buiten kantooruren. Expeditie- (01194) 511 Advertentie-afdeling: (01186) 1584. Redactie (011841-14796. Overlijdens advertenties maandag- t m vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur (011841 15144 Zondag avond van 20.00 tot 22.00 uur Abonnementsprijzen per kwartaal t 62.80: franco per post 74.-. per maand 21.65: jaarabonn. 245.-, losse nummers 1,- alle bedragen inclusief 5 pet btw I Postrek nr 3754316 t.n.v PZC ab rek. Middelburg. Advertentietarieven 124 cent per mm. minimumprijs per advertentie 18.60. ingezonden mededelingen 2V> x tarief Voor brieven bureau van dit blad 4.50 meer. Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag. Alle advertentieprijzen exclusief 5 pet btw Giro: 35 93 00, Uitgeverij Provincia le Zeeuwse Courant B V Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 3