Oostzeeuws- Vlaamse jeugd nam massaal deel aan festiviteiten West-Zeeuws-Vlaamse viering koninginnedag 'weer uitbundig' KLEURRIJKE OPTOCHT KONINGINNEDAG AXEL Wissel Zeems-Vlaaud&m EXTRA FEESTELIJK TINTJE DOOR MOOI WEER PZC/ streek zoekto OOSTBURG Evenals voorgaande jaren is koninginnedag in West-Zeeuwseh-Vlaanderen Er waren diverse voetbalwedstrijden weer uitbundig gevierd. Een stralend oranjezonnetje gaf de dag een extra feestelijk tintje. v0°r, de 'eU8d ^8en ond®r andere 4 oud-leden en oud-trainers. De oudere Mede door het fraaie weer bestond er veel belangstelling voor de verschillende activiteiten, jeugd kon deelnemen aan behendig- In Sluis begon koninginnedag met de traditionele oranjeoptocht. Er nam een honderdtal heidswedstryden Er was een teims- kinderen aan deel. Bij terugkomst op de Markt ontvingen de kinderen een traktatie, 's Middags werd een vossenjacht gehouden en maakte muziekvereniging Apollo een rondgang door het stadje. Het oranjeprogramma in Sluis werd afgesloten met een carillon-luisterwed strijd en een zeepkistenrace op het parkeerterrein achter het YValplein. toernooi voor leden en belangstellen den. Ook was er een autopuzzelrit. De honger kon worden gestild met wa- Öostburg Koninginnedag in Oostburg begon 's schreven voor de show. die een groot Michielsen met 151 punten en derde halFuen was er een gekostumeerde succes bleek Het casino zat stamp- Sjaak Michielsen met 150 punten optocht. voorafgegaan door de drum- vol Eerste prijzen waren er voor Da- By de jeugd ging de eerste prys naar band Harmonie uit Oostburg en mu- melle Christiaansen die de Beast of Marcel Gotschalk met 136 punten. ziekvereniging Veronica uit Zuidzan- burden' van Bette Middler uitvoerde. Tweede Claudia Synesael 119 punten (je. om p)f UU1. k,,ai(ie het start! Ook in Hoofdplaat was er het een en hadden negentien deelnemers inge- punten de eerste prijs. Tweede Sarv morge„s n)et een lawaaistoet. Om Om negen uur vertrokken de Hoofd plaatse kleuters en lagere school jeugd, onder leiding van muziekver eniging OBK, vanaf de rooms-katho- liekelagereschoolnaarlirtvoormalig Serge de Ruysscher, die zich 'ver- en derde Linda van der Hooft met 112 Voór'de<'jaarlijksê ,p»estatieloop! landse driekleur gehesen door Mieke Steyaert en Joost van de Vijver. Ver- hot w, - loimiei, nz voor de jaarlijkse prestatieloop. domd alleen voelde met Ciske de Rat punten. Koninginnedag werd in Miririnos wns er vnnr kiniipren van en Mireille Schipper die 'Beat it* van Nieuwvliet besloten met een oranje- vier tot |cht jaar een optreden van Michael Jackson ten beste gaf. In de bal in cafe Parkzicht', waar werd kindertheater Tingeling in de sport- volgens gingen de kinderen naar de pauze traden de 'Stars on 45'. Elvis gedanst op muziek van het 'Urgel' hal De jeugd van acht tot twaalf jaar sportvelden, waar een spelochtend Presley en Meatloaf op -- - werd gehouden. Het middagprogram- fTf'piprlp ma vermeldde een puzzeltocht en de c/ei<c traditionele voetbalwedstrijd tussen Bij de koninginnedagviering in Groe- de veteranen en Hoofdplaat 3 's de kwam de jeugd goed aan zijn Avonds volgde nog een kinderoptocht trekken. In de morgenuren trok door het dorp. Een ballonwedstrijd, een spelochtend voor de lagere schooljeugd, een Cadzand kon naar een filmvoorstelling m Den Hoekzak. De modelbouwvereniging De schooljeugd van Cadzand kon 's Oostburg gaf's middags in het Vestje ochtends aan spelletjes meedoen, die een demonstratie met boten. Tevens waren georganiseerd door het onder- was er vanaf tien uur 's morgens een wijzend personeel. De middag stond bazaar in het hervormd kerkcentrum. in het teken van het twaalfenhalfja- georganiseerd door de hervormde Een jong IJzendijkenaartje oefent vuc".»6 v»" uc iuuaci.«Ciiu,6m6 bslan van de algemene snort- vrouwengroep Een disco voor de door het dorp. De leukst versierde s r. alvast voor ze lid mag worden van fiftwn H, karr™ i,rM™ Ppn nrik en ontspanningsvereniging in Cad- jeugd vanaf elf jaar sloot de dag vanal feestelijk versierde stoet onder aan voering van de muziekvereniging elf jaar in de foyer van de sporthal een echt majorettenpeloton. een trimloop. Aardenburg leybalochtend voor de middelbare fietsen en karren kregen een prijs, scholieren, een bejaardenbolling en De uitslag: 1 Pascal en Jean-Pierre u' een optreden van poppenkast Pinok- Faes. 2 groep Erik Traas. 3 Femke kio: in IJzendijke kwam zowel jong als Pïeters. Circa honderd kinderen na- oud aan zijn trekken. De plaatselijke men 's middags deel aan de kinder voetbalvereniging hield 's middags spelen op het sportveld. Daar konden zij zich uitleven in onder meer een hindernisbaan, bussen gooien, doel- schieten en jeu de boules. De eerste In Aardenburg werden de dragers prijswinnaars waren tot en met zes van de koninklijke onderscheidingen jaar Roy Pïeters en Miranda Maas, en het verzetsherdenkingskruis ont- zeven tot negen jaar: Onno Manneke vangen in het gemeentehuis. Ze wer- en Desirée Boekhout, tien tot twaalf den toegesproken door burgemeester jaar: Erik Traas en Maaike Saey en drs VV. L. A. Lockefeer. dertien jaar en ouder Marcel van Eyk Uiteraard ontbrak het traditionele en Veromque van Bellegem.'s Avonds glaasje oranjebitter niet. Oud-burge- bracht de toneelvereniging Groede meester A. Schipper van Oostburg het stuk 'Mister Doe-het-zelf op de sprak namens de aanwezigen een kort planken in 'De Wulpenhoek'. dankwoord 's Middags kon de Aar- 7 jiirf-rnn/Jp denburgse jeugd op de sportvelden deelnemen aan allerlei spelletjes. Voor de leerlingen van de kleuteren Voorts werd een schieting op de lig- lagere school in Zuidzande waren er gende wip, een komnginnebolling en 's morgens spelletjes, een speciale schieting op de staande De middag begon met de jaarlijkse wip gehouden. Tot besluit verzorgde rommelmarkt. Daarna kon iedereen de Koninklijke Aardenburgsche Fan- deelnemen aan een fietstocht in de fare een concert ïp de kiosk op de omgeving. Bij terugkeer in Zuidzande Markt, gevolgd door een rondgang moesten er diverse opdrachten wor- door Aardenburg. den vervuld, 's Avonds was er een De jeugd van Waterlandkerkje kon 's lampionoptocht en tot slot een disco morgens naar een film kijken. Een bal. succes was ook de speurtocht. Op het Nipu\VvHpt schoolplein was een terras ingericht. In Schoondijke was door de activitei- Koninginnedag in Nieuwvliet begon tencommissie van de dorpsraad een '"et tekenfilms in de school voor de afwisselend programma opgesteld, kleuters en de lagere schooljeugd. In Het bevatte onder andere kindersDel- de middaguren namen tachtig men- letjes. stokbrood-bakken, een duiven- sen deel aan cen puzzelwandeltocht wedloop, een fietsoriéntatierit en een een lengte van zes kilometer. Vlaamse kermis met touwtrek-wed- Tijdens de route-moesten allerlei op- strijden. drachten vervuld worden. Mevrouw - Van 't Westeinde behaalde met 162 De lawaaioptocht in Sint-Jansteen bracht heel wal mensen in beweging. ,'Iad Breskens Leerlingen van de lagere school deden in Koewacht mee aan e Op de foto een als bedelende zanger vermomde onderwijzer. Een groot aantal activiteiten vond plaats tijdens de viering van konin ginnedag in Breskens. 's Morgens werd het feest op diverse scholen gevierd met de leerlingen. Het ver dere programma bestond uit in een gezinsfietstocht met de trimclub Breskens, behendigheidswedstrijden door de fietscrossvereniging 'De Fo- rellenspringers', krulbollen, kaart en biljartwedstrijden en een hengel en schietwedstrijd. Veel belangstelling was er voor de demonstratie door jeugdleden van de turnvereniging 'DIÓ'. het voetbaltoer nooi tussen de drie scholen, de zes kamp en de play-backshow in het Casino. Verder maakte de muziekver eniging 'Uit het volk Voor het volk' een rondgang door een deel van Bres kens. Aan de zeskamp werd deelgeno men door zes ploegen, die elkaar bekampten in diverse spelen De zes kamp eindigde zoals gebruikelijk met veel water, waardoor de deelnemers bijna allemaal een nat pak haalden. De ploeg van de Douane won de eerste prijs en kwam in het bezit van de beker 'De Grote Prijs van Bres kens'. Tweede was de Kombuis en derde de Brandweer Het voetbaltoernooi op het sportveld in Breskens werd bij de meisjes een overwinning voor de openbare lagere school I, gevolgd door de rooms-ka- tholieke lagere school en de openbare lagere school II. Bij de jongens ging de eerste prijs naar de openbare lagere school. Sluitstuk van de viering was de play- backshow in het casino waar de jeugd van Breskens zijn kunnen toonde. Er HULST Onder een stralende voor jaarszon heeft de jeugd donderdag in alle Oosl-Zeeuws-Vlaamse gemeente massaal deelgenomen aan de gebrui kelijke festiviteiten op koninginne dag. In de verschillende gemeenten en kernen hadden de plaatselijke feest- en oranjecomités weer tal van evenementen op touw gezet, zoals volksspelen, fiets- en puzzeltochten en optochten. In Axel werd koninginnedag ingeluid met klokkengelui Pas daarna begon het grote feest met medewerking var. de Axelse showkorpsen showband 'Axel', 'Tlialia' en 'Hosana'. Hoogte punt zoals elk jaar was ook nu de grote optocht die 's middags door de Axelse straten trok. Ongeveer dertig wagens en een zeer groot aantal groe pen en individuelen maakten de op tocht tot een fraai kleurrijk geheel. Stonden er voor de kinderen verschil lende spelen op het Szydlowskiplein op het programma, de allerkleinsten genoten met volle teugen van een poppenkastvoorstelling in het cultu reel centrum 'De Halle'. Een spectacu lair onderdeel was het wagenrennen. Nadat de voorzitter van het plaatse lijk oranjecomite een dankwoord had gesproken volgde op de markt een muzikaal slot met medewerking van showband 'Thalia'. Het geheel werd besloten met het spelen van het Wil helmus. Sint-jansteen In Sint-Jansteen werd koninginne dag ingeluid met een 'lawaaioptocht' door de kinderen van de kleuter school uit Sint-Jansteen. Voor mu ziek hoefde men daarbij niet te zor gen. allerlei potten, deksels, blikken en andere attributen zorgden al voor de nodige decibels. De tocht eindigde bij de lagere school waar voor de kinderen een spclenkermis was. De meer sportieveren konden deelne men aan een recreatieloop over 3100 meter terwijl de 'echte' trimmers zich massaal lieten isnehnjven voor een trimloop over 6700 meter Voor de kleuters volgde na de middag het stoeptekenen terwijl de jeugd van de lagere school in grote aantallen deel nam aan een schieting. Opvallend veel belangstelling was 'er ook voor een fotopuzzel tocht te voet door Sint- Jansteen. Met een muzikale rondgang door de muziekvereniging 'Sint-Jan' werd koninginnedag '84 besloten. Hulst Met veel vlagvertoon begonnen de festiviteiten in Hulst. De viering van koninginnedag waren hier gespreid over het weekeinde. Het plaatselijk oranjecomite had dat op touw gezet in samenwerking met de midden standsvereniging Hulst. De belang stelling voor het feestgebeuren was dan ook bijzonder groot. Niet alleen de jeugd die in grote getale aan de verschillende activiteiten deel nam maar ook de voornamelijk Belgi sche toeristen zorgden voor een grote toeloop. Op de atletiekbaan van het Hulst sportpark was de belangstelling voor een groot opgezet atletiekpro- gramma zeer groot. Voor de muzikale omlijsting zorgden verschillende mu ziekkorpsen en majorettenpeletons. In Kloosterzande werd begonnen met kinderspelen op het Ericaplein voor de schoolgaande jeugd. Voor de twee hoogste klassen gebeurde dal op een terrein nabij het voetbalveld. Even voor het middaguur werd de nationa le driekleur gehesen en hield burge meester mr. Somers van Hontenïsse een toespraak. Voor passende muzi kale klanken zorgde de harmonie 'sint-Cecilia' Na de middag stonden fietstochten over twintig en vijftig kilometer op het programma In de tochten waren verschillende opdrach ten verwerkt Voor de jeugd stonden verschillende spelen op het program ma. met 's avonds een optreden van het jeugdcircus. 'Tarantella'. Op het terrein van de landelijke rijvereniging 'De Honteruiters' werd een concours afgewerkt. De feestdag werd besloten met een slotceremonie door 'sint Ceci lia' en de huldiging van de kampioe nen van de spelonderdelen rally, waaraan zowel de jeugd als ouderen konden deelnemen, lieten zich tachtig mensen inschrijven. Nieuw Namen Voor de jeugd uit Nieuw-Namen stond eerst een tweekamp op het program ma. Dat gebeurde op het sportveld. Na de middag was er een wandel- speurtocht in de Clingse bossen. Het fraaie weer bracht ook veel ouders daar naar toe. In Graauw werd begon nen met een spel- en filmmorgen voor de kidneren van de kleuter- en lagere school en de leerlingen van het voort gezet onderwijs. Konden de ouderen in het gemeenschapscentrum een kaartje leggen, vele jongeren namen deel aan een fietsenrally met opdrach ten De muziekvereniging 'Nooit Ge dacht' uit Graauw maakte 's avonds nog een muzikale rondgang Ook in Vogelwaarde stonden in het sport park weer verschillende spelen op het programma. 's-Middags opende bur gemeester mr. M. Somers van Honte- nisse een spelcircuit, en een Vlaamse kermis voor jong en oud. Het spelen- circuit bestond onder meer uit de gezelschapsspelen, sjoelen, tritsen, bussen gooien en gaaibollen. Daarbij ontbrak ook het rad van avontuur niet. Daarnaast werd er ook in grote getale deelgenomen aan een fiets- en wan deltocht. 's-Avonds volgde nog een dansavond In Lamswaarde werden de kinderen 's morgens opgehaald door de plaatselijke muziekvereni ging. Na de volksspelen kon men na de middag deelnemen aan een fiets- rally waaraan ongeveer honderd men sen deelnamen. Ook in Koewacht werd koninginnedag uitbundig ge vierd.Dat gebeurde met een optocht een poppenkast en volksspelen Die werden ook gehouden in Zuiddorpe waarbij een vuurspuwer de nodige belangstelling genoot. De uitslag van de foto-puzzelnt is als volgt 1 Jos Verstraaten 324 punten. 2 Marco de Clerck 317 punten. 3 Carina van Damme 291 punten De uitslag van de volksspelen is als volgt: jongens. Ie klas Eef Coenen, 2e klas Davy van de Walle, 3e klas Alain Masschelein. 4e klas. Dominique Willaert, 5e klas. Pascal Janssens, 6e klas' Mario Carpentier Meis jes: le klas. Tessy Seghers, 2e klas Kann van de Walle. 3e klas Emine Yur Uck, 4e klas- Wendy Smet. 5e klas. Anja Willaert, 6e klas Berlinda Claessens voor de win naars waren er verschillende prijsjes, terwijl alle deelnemers een ballpoint kregen als blijvende herinnering. In de avonduren maakte de fanfare Wel doen door vermaak nog een muzikale rondwandeling door het dorp. Sasse harmonie houdt rommelmark SAS VAN GENT Harmonie Vereenigde Vrienden houdt ii ging van voorgaande jaren op zatl L| dag 5 mei een rommelmarkt op en>p de buurt van de Grote Markt in S van Gent. De rommelmarkt begi om 9.00 uur en duurt tot ongev^S 15.00 uur. De markt wordt bemand door twaalftal Sasse verenigingen die a öi voor de spullen zorgen die te kc'~ worden aangeboden. Op die mai kunnen de kassen van de divi verenigingen gespekt worden. De deelnemende verenigingen Ruitersport Graeve Jan. carnavs stichting De Betekoppen, voetbal! eniging Corn Boys, scouting Sas vi Gent. gymnastiekvereniging zwem- en poloclub De Bruinvis, rooms katholieke zangkoor, het derlands hervormd zangkoor, vol balvereniging Savok, basketball' eniging BC Sas, peuterspeel; Huinmelhonk en de harmonie zelf.) Clinge Heikant Hoogtepunt van de viering van koninginnedag in Axel was de grote middag optocht. In de kern van Heikant waren de volksspelen voor de schoolgaande jeugd het hoogtepunt. Daaraan werd in grote getale deelgenomen. Die be- lagstelling was er ook bij de ouderen voor de kaart-, pier- en biljartwed strijden in de cafés. Voor een lietsen- iering van koninginnedag in Clinge stond geheel in het teken van dc jeugd. Maandagmorgen was er voor de jeugd vanaf de vierde klas van de lagere school tot en met de Ui-jarigen een folopuzzelrit. De deel name hiervoor «as matig en dil was dan ook enigszins teleurstellend voor het organiserend feestcomité. In de middaguren waren er volksspe len voor de leerlingen van de lagere school, de kleuterschool en de pupil len van De Sterre. Deze volksspelen werden gehouden op het terrein van VV Clinge. Bedroefd geven wij u kennis van het plotselinge overlijden van onze zeer zorgzame broer en oom GUSTAAF HENRI GEIJSELS op de leeftijd van 74 jaar. Aardenburg: S. V. de IIulster-Geijsels Oud-Vossemeer M. M de Hulster 's-Hertogenbosch. L. M. de Bruyn-de Hulster A. de Bruyn Rochester U.S.A.: G. Vercruysse M Vercruysse-Bart Gorinchem Albert - Margo Matthins - Willemijn Nieuwegein: Peter - Truus St. Pieterstraat 5. 4524 AG Sluis. Correspondentie-adres Brandstraat 3. 4527 BZ Aardenburg. De teraardebestelling zal plaatsvinden op woensdag '2 mei 1984. om 15.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Sluis. Samenkomst om 14.15 uur in de Ontmoetings ruimte, SassensLraat 5, Aardenburg. Wij zijn diep getroffen en ontroerd door de grote vriendschap en genegenheid, ondervonden tij dens zijn ziekte, en het medeleven bij het overlij den van mijn innig geliefde man en onze lieve pa RF.NÉ VAN HOVE Uw aanwezigheid in de kerk, de bloemen, talloze brieven en kaarten, persoonlijke condoléance, zullen by ons in herinnering blijven. Het is een grote steun en troost geweest, te mogen ondervinden dat zoveel mensen van hem hielden. Graag had ik u allen persoonlijk willen bedan ken. maar door de vele reacties is dit voor ons onmogelijk. Ook namens onze kinderen hartelijk dank. Jeanne v. Hove-Schout DINSDAG 1 MEI 1984

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 22