PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Kamerfracties niet Gemayel en Karami stellen een nieuw kabinet samen bij dodenherdenking Koninginnedag vrolijk gevierd Meteoriet ontploft boven Siberië SPINAZIE EN SPEKLAPJES Engeland en Libië doorzoeken eikaars ambassadegebouwen de PZC vandaag Verzetsherdenkingskruis postuum voor Wilhelmina VERZET TEGEN AANWEZIGHEID CENTRUMPARTIJ BERRI WIJST DEELNEMING AF Wisselend bewolkt Wisselend bewolkt en een enkele bui, mogelijk met onweer en windstoten. Middag temperatuur ongeveer zestien graden Matige wind, draaiend van noordoost naar zuidoost. 227e jaargang no. 103 Dinsdag 1 mei 1984 Wie wint de Snuffel van fa de Maand? Plaats een Kleintje in Je PZC. Ga er eens rustig voor zitten Maak een zo origineel mogelijke tekst Misschien is uw Kleintje dan wel de winnaar van de Snuffel van de Maand. China en VS: in vriendschap T~\ Amerikaanse presi- vSl] -L'dent Ronald Reagan r^-\\ kan tevreden terugkijken op zijn bezoek aan communis- I tisch China De sinds Nixon bestaande vriendschap-op-afstand blijft de relatie tussen beide landen bepalen. Ondanks het feit. dat de Chinezen afstandelijk reageerden op Reagans uitvaUen naar Moskou en ondanks de ontwijkende wijze waarop de Amerikanen de Chinese vragen over Taiwan hebben beantwoord, is de reis van de Amerikaanse president voor beide landen een goede zaak Vergeten mag echter niet worden, dat het toch vooral de Chinezen zijn die uitmaken hoever zij met de Amerika nen willen gaan en met omgekeerd. Met andere woorden: de leiders in Peking achten het om diverse rede nen van belang de relatie met Was hington in stand te houden en op bepaalde punten zelfs te verstevigen, zonder dat zij zich ook maar op eni gerlei wijze identificeren met de Ame rikaanse standpunten in de buiten landse politiek. Zeker, de Chinezen en de Amerikanen zijn het over een aan tal zaken van internationale politiek volstrekt eens. met name als het er gaat de ongebreidelde expansie drang van Moskou een halt toe te roepen. Maar tegelijkertijd zijn de Chinese leiders buitengewoon voor zichtig als het er op aan komt een rechtstreekse uitdaging tot Moskou te richten. Reagan, die dat wèl deed in Peking, werd ten aanzien van dit punt min of meer genegeerd door zijn gast heren. De passage uit zijn rede. waar in de Amerikaanse president zich fel afzette tegen de leiders in Moskou, haalde de Chinese kranten, radio en televisie niet. De Chinezen zijn mees ters in dit soort 'zachte' censuur. Niettemin tevreden leiders in Pe king en Washington na dit zorg vuldig voorbereide bezoek van de Amerikaanse president. De Russen zien met lede ogen de Amerikaans- Chinese vriendschap opbloeien. De opmerking uit Moskou dat Reagan 'de normen van gastvrijheid" heeft overtreden door "grove aanvallen' te lanceren op de Sowjet-Unie komt voort uit een gevoel van teleurstelling over het door de Amerikanen bereikte resultaat De Russen hadden Reagan het liefst geen enkel resultaat gegund in Peking Nu kan de Amerikaanse president zich voor het thuisfront beroemen op een uitstekende verhou ding met de reus China, een land waar meer dan een kwart van de wereldbe volking woont De reeksen akkoorden op technologisch gebied, die op de slotdag van het bezoek werden afge sloten, bewijzen overigens niet zozeer dat China en de VS grote vnenden zijn. maar veel meer geven zij de indicatie dat beide landen elkaar rea listisch benaderen. De Chinezen ma ken hun ideologie daaraan gaarne ondergeschikt. De tijd dat de Chinese kinderen werden grootgebracht met anti-Amerikaanse leuzen lijkt voor goed voorbij Ideologisch staan Rood- China en de VS mijlen ver van elkaar vandaan De leiders van beide landen zien in hun pragmatische benadering een middel om zowel op binnenlands als op buitenlands gebied punten te scoren en prestige te winnen. Zolang de Sowjet-Russen uitroepen dat het allemaal maar niks is en dat de Ame rikanen zo ongeveer het slechtste volk van de wereld zijn. kunnen Peking en Washington met elkaar constateren dat hun nauwe verbintenis succes oplevert Sinds een nieuwe generatie leiders na de dood van Mao de macht uitoefent in China, zijn de Chinezen meer en meer gaan inzien dat fraai klinkende leuzen geen brood op de plank brengen Dit immense land met zijn miljard inwoners heeft een grote technologische achterstand op de bei de grootmachten Verenigde Staten en Sowjet-Unie Als China een rol van betekenis wil spelen'op het podium van de internationale politiek, dan zal het zich militair en economisch onaf hankelijk van de beide andere groot machten moeten kunnen opstellen Het betekent tevens, dat China zich niet van de wereld kan afsluiten, maar integendeel zich juist moet openstel len voor de buitenwereld De techno logie. die het land nodig heeft om Rusland. Japan, de VS en de landen van de EG op afstand te volgen, zal het met name moeten verkrijgen van de Westerse landen, met de VS aan kop. De huidige Chinese leiders weten maar al te goed dat zij hulp van buiten nodig hebben om echt 'een sprong voorwaarts' te maken De VS zijn bereid en in staat een deel van die hulp te bieden. De Chinezen maken dankbaar gebruik van het Ameri kaanse aanbod, zonder dat zij zich op enigerlei wijze binden aan de koers van Washington De grote winnaars na het bezoek van de Amerikaanse president zijn dan ook de leiders in Peking. Hun 'politiek van de glim lach' levert een fors dividend op. Iets van de tevredenheid van Deng c. s. straalt af op Reagan. In het verkie zingsjaar 1984 is dat nooit weg Dim Bandenprikker MUNTENDAM 1ANP1 - In de nacht van zondag op maandag hebben onbekenden een of meer banden van ruim vijftig perso nenauto's lek gesloken in het Groningse Muntendam. De da ders trokken een spoor van ver nieling door hei hele dorp Maandagavond kwamen bij de rijkspolitie nog steeds meldin gen binnen van benadeelden. DEN HAAG GPDPrinses Juliana met haar kleindochter Juliana, vlak voordat zij de lucht ingaan met de reusachtige 'spin' op de kermis Lange Voorhout De koninklijke familie waagde zich in het grote rad. tenvijl het publiek de adem in hield. DEN HAAG (GPD) - Het officiële gedeelte van de viering van koninginnedag is maandag in Den Haag op een rustige, ongedwongen manier verlopen. De hele koninklijke familie (op Irene en haar kinderen na), waarvan de stralende "5 jaar geworden prinses Juliana en haar dochter koningin Beatrix het middelpunt vormden, kreeg overal in het stadscentrum een vrolijk juichende ontvangst. De ogen van het pubhek bij het werden door de politie naar het oude stadhuis aan de Groenmarkt bureau gebracht Een omdat hij waren vooral gericht op Juliana, rotjes afstak op het Binnenhof, de onze ..oma"' zoals een spandoek ander wegens provocerend gedrag, haar verwelkomde Beatrix werd De informele wandeling ging over ook uitbundig begroet, evenals in de festiviteiten op het kermister- haar echtgenoot Claus rein. Daar mengde de koninklijke Vijfhonderd mannen en vrouwen familie zich onder het opgetogen van de Haagse politie, op de been publiek. Slechts een klein aantal om alles in goede banen te leiden, veiligheidsagenten en een cordon hebben een drukke dag gehad gewone agbenten probeerde hier maar hoefden bijna nergens in te enige loopruimte te houden, grijpen. Een incident deed zich TI voor op het Lange Voorhout toen Volgens een schatting van de poli- de koninklijke familie van de tie heeft de viering van koninginne- Schouwburg naar het kermistter- dag in de hofstad enkele tiendui- rein liep. Een jongen gooide om een ?e mensen °P de been ge- uur of twaalf een blikje met, naar bracht. men eerst dacht, groene verf. Nie- Konimrinnedae Den Haar- na- mand werd geraakt Het bleek later Komngmneö^ Uen naag. pa geen verf te zijn maar een blikje f>,na bier. De jongen, zestien jaar oud is Koninginnedag in de provin- aangehouden. Nog twee jongens cie: pagina 7 en 11. MOSKOU iAFPi In Siberie is enkele dagen geleden een reusachtige vuurbal geëxplodeerd, na eerst over de stad Tomsk heen te zijn gevlogen. Dit meldde het Sowjet-regeringsorgaan Izvestija. In 1908 deed zich een soortgelijk fenomeen voor. toen een meteoriet in het gebied van Toengoeska bij het Baikal-Meer viel, aldus deskundigen. Het gewicht van de reusachtige vuurbal, die overigens veel groter was dan degene die nu zou zijn gevallen is geschat op 40.000 ton. De ontploffing veroorzaakte een schokgolf, waardoor 2000 vierkante kilometer bos werd verwoest Volgens ooggetuigen ivas het licht bij de explosie, vorige week, zo fel dat de lichtlantaarns in de stad door het automatische elektrische systeem werden uitgeschakeld. Er is overigens nog geen spoor gevonden van de meteoriet, aldus de krant. Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding. J Spinazie, kilo Speklapjes, 500 g4^753.98 C OQ kilo mD.i/ö albort heijn 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. BEIROET (AFP/RTR/ANP) De Libanese president, Amin Gemayel, en de vorige week benoemde premier, Rashid Karami, hebben maandag de samenstelling bekendge maakt van een tien ministers tellend nieuw, kabinet, waar in de leiders van de voor naamste politieke stromin gen zitting hebben. Een van de leiders Nabih Berri van de sji'itische 'Amal'-beweging heeft gis teravond al deelneming aan het nieu we kabinet van de hand gewezen. Het bureau van Bern verklaarde diens weigering door het feit dat de 'nationalistische gelederen niet zijn geraadpleegd voor publicatie van het besluit van de premier' en 'de. porte feuilles onder meer lustitie die hem zijn toebedacht niet in overeen stemming zijn met de- overeengeko men politieke akkoorden' Na langdurig overleg met Gemayel maakte Karami maandagavond dui delijk dat de ministers van de rege ring van nationale eenheid zijn be noemd zonder te zijn geraadpleegd in het algemeen nationaal belang' ..Wij zijn overtuigd van de ernst van de huidige etappe in het bestaan van Libanon en het belang van de verant woordelijkheid die op ons rust. We zijn ons ook bewust dat de toestand geen vertraging toestaat en delen de wensen van de Libanezen op korte termijn een regering te vormen", ver klaarde Karami. Eerder maandag had het 'Libanese front' de gezamenlijke christelijke coalitie van dc rechtse Kataeb-partij van Pierre Gemayel en de nationaal- üherale partij van Camille Chamoun vergaderd en laten w eten pas woens dag een besluit te nemen over deelne ming aan de nieuwe regering. De 1-mei-viering in Polen krijgt een grimmig karakter. De ondergrondse leiding van Solidariteit roept op tot een boycot van de officiële feeste lijkheden. De overheid dreigt met straffen. (PAGINA 3) Terugtocht GEEN BOMMEN OF WAPENS IN LONDEN De Afghaanse verzetsstrijders proberen via een strategische terugtocht het Sowjet-offensief in de Panshir-vallei te breken. Volgens de VS is een 20.000 mati sterke Russisch-Afghaan- se troepenmacht opgerukt tot halvenvege de omstreden val lei,. (PAGINA 5) Kinderbijslag Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking is voorstander van toekenning van kinderbijslag naar inko men (PAGINA 5) Radio, tv en kunst: 2 Binnen- en buitenland: 3 en 5 Provincie: 7, 9 en 11 Sport: 12 en 13 LONDEN/TRIPOLI AFP RTR GPD) Enige uren nadat Groot-Brittanniè maandag begon met het doorzoeken van het voormalige Libische volks bureau (ambassade) in Londen ging Libische politie de Britse ambassade in Tripoli in voor onderzoek, zo is maandagavond verklaard door de Italiaanse ambassadeur in Tripoli, Alessandro Quaroni. In Londen verschaften desk ndigen van politie en leger zich toegang door een achterdeur van het pand van afstand op te blazen. Men ging voor zichtig te werk uit vrees voor valstrik- bommen. maar deze werden niet aan getroffen evenmin als andere explo- sieven of wapens, zo zei een woord voerder van Scotland Yard. Alle bin nendeuren bleken op slot gedaan en moesten worden geforceerd. Bij het onderzoek was een Saoedische diplo maat aanwezig. Italië neemt de Britse belangen in Libië waar nadat Londen ruim een week geleden de diplomatieke betrek kingen verbrak nadat voor het voiks- bureau op betogers tegen de Libische leider Gaddafi was geschoten waar door een Britse politievrouw werd gedood. Volgens Britse lezing kwa men de schoten uit de ambassade. Libië is dit blijven ontkennen en zei na de verbreking van de betrekkingen bij stappen tegenover Londen het beginsel van wederkerigheid toe te passen Bij het onderzoek van de inmiddels verlaten Britse ambassade in Tripoli waren twee Italiaanse diplomaten aanwezig. In een interview met de Franse televi sie herhaalde Gaddafi de uitnodiging aan het Ierse Republikeinse Leger (IRAi kantoren te openen in Tripoli, „tenzij we met Engeland tot een over eenkomst kunnen komen."' Wat Gad dafi daarmee bedoelde, was met dui delijk. Libië heeft zondag twee Britse journa listen uitgewezen. Dat meldden maandag hun kranten. Michael Brown van de Daily Express en Hugh Whittow van de Sun gaven vanaf Malta door dat zij bevel hadden gekregen Libië te verlaten. De VS onderzoeken of afbreken van de betrekkingen tussen Groot-Brit- tanniè en Libië kan worden uitge bouwd tot internationale actie tegen het regime in Tripoli. Bij gelegen heid van de NAVO ministerraad (eind mei in Washington) en de econo mische topconferentie van de belang rijkste westelijke industrielanden (begin juni in Londenl willen de Amerikanen daarover spreken. Washington staan maatregelen voor ogen, die reiken van economische en politieke sancties tot steun voor sluikacties tegen Gaddafi. DEN HAAG 'ANP) Een geëmotioneerde prinses Juliana kust prins Bemhard nadat zij 'het postuum aan wijlen koningin Wühelmina toegekende verzetsherdenkingskruis in ontvangst heeft genomen De prinses heeft de onderscheiding nog in haar linkerhand Links een ontroerde koningin Beatrix. Pnnses Juliana kreeg de onderscheiding s middags in Den Haag uit handen van W Ch. J M. van Lanschot. voorzitter van het Nationaal Comité Verzetsherdenkingskruis In een communiqué van de Rijksvoorlichtingsdienst u^ordt Wilhelmina de 'moeder van het verzetgenoemd AMSTERDAM (GPD) - Het verzet tegen de aanwezigheid van de Centrumpartij bij de nationale dodenherdenking vrijdag in Amsterdam heeft geleid tot de intrekking van alle uitnodigingen aan de kamerfracties om deze plechtigheid bij te wonen. Voor het eerst zullen dit jaar alleen de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer de herdenkingsplechtigheden in de hoofdstad bijwonen. Het Comité Nationale Herdenking overweging dat de talrijke aanwezige kamerfracties ingetrokken zo lichtte maakte dit gisteravond bekend na de nabestaanden er recht op hebben in het comité de beslissing toe. oproep van de voltallige Amsterdam- ongestoorde rust de doden te herden- Het is gebruikelijk dat de in het se gemeenteraad om de uitnodiging ken. worden de uitnodigingen aan de parlement vertegenwoordigde politie- aan de Centrumpartij bij de doden- herdenking aanwezig te zijn, in te trekken. De gemeenteraad onder steunde hiermee de oproep van tien tallen organisaties van o.a. oud-ver zetsmensen. buitenlanders en anti fascistische groeperingen, eerder deze week om de CP niet tot de plechtighe den toe te laten Het comité meent dat met uitsluiting van bepaalde democratisch gekozen volksvertegenwoordigers ongrond wettig zou worden gehandeld. Daar om worden de uitnodigingen aan alle fracties van de Tweede en Eerste Kamer ingetrokken. „In deze bijzon dere omstandigheden is de vertegen woordiging van de beide kamers der Staten-Gcneraal verzekerd door de aanwezigheid van haar voorzitter", aldus een brief van het nationale herdenkingscomitë. „Om de herdenkingsplechtigheid waardig te laten verlopen en uit de ke partijen voor de jaarlijkse doden herdenking worden uitgenodigd. Vo rig jaar maakte de CP daar geen gebruik van, maar vonge week kon digde deze partij in een tv-uitzending aan dit jaar wel op de Dam aanwezig te zullen zijn In een verklaring van de gemeente Amsterdam had burgemeester Van Thijn eerder gezegd dat de aanwezig heid van vertegenwoordigers van de Centrumpartij op grote weerstand zou stuiten bij de Amsterdamse be volking. „Veel Amsterdammers zien deze partij als een teken van herle vend fascisme en racisme in ons land. Het karakter van de dodenherden king die juist in het teken staat van al degenen die hun leven hebben gege ven in de strijd tegen fascisme en racisme zou door deelname van de Centrumpartij wezenlijk worden aan getast". aldus Van Thijn. De dodenherdenking vrijdag wordt onder anderen bijgewoond door Ko ningin Beatrix en prins Claus. De herdenking begint met een bijeen komst in de Nieuwe Kerk, daarna vindt bij het nationaal monument op de Dam de kranslegging plaats. Vrije filmcircuit heft zichzelf op Polen LONDEN (ANP'UPIi Een lid van de Britse leger-explosievenopruimings- dienst wacht met een rechercheur op de stoep van het Libisch volksbureau, nadat zij het bureau hebben onderzocht op explosieven. Geheel links de matografie. commandant van het politie anti-terroristen commando Bill Hucklesbury. LEIDEN (ANP) Het Vrije Circuit (VC), de belangenvereniging v filmhuizen en filmcircuits zal wpr- den opgeheven. Dat is besloten tij dens een algemene ledenvergadering in Utrecht. De opheffing is het gevolg van de intrekking van de subsidie door het ministerie van wvc per 1 januari van dit jaar, omdat het VC weigerde een gedwongen fusie aan te gaan met de alternatieve filmdistri buteurs Film International en Fugiti- e Cinema in het Centrum voor Cine-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 1