Schouwen teken sport en spel g en Optochten en spelen favoriet bij oranjefeesten Bevelanden agenda PZC/streek 11 scheepvaartberichten WISSEL SCHOUWEN HONDERDEN TOERISTEN EN DAGJESMENSEN FRAAIE WEER BRACHT VEEL MENSEN OP DE BEEN MIDDELBURG - Molenwater. 9.30-18 lepi uur Miniatuur Walcheren, op VLISSINGEN - Miro Parking, 13-22 jat uur: Zeeland Beurs Bachter. Komme. ,19.30-21.30 uur: Contactavond Soos 'Gehandicapten. FILMVOORSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM - Cinem'Actueel I. 20 uur: Jaws III. 12 jr.; Cinem'Actueel II. 20.30 uur: Ciske de Rat, a.l.; Cinem'Actueel III, 19.30 uur: Ciske de Rat. a.l. GOES - Grand. 20 uur: Gejaagd door de wind. a.l. HULST - De Koning van Engeland, 20 uur: Ciske de Rat. a.l.; 20 uur: Fanny Hill, 16 jr.; 20 uur: Thunder. 12 jr.; 20 uur: Intieme spelletjes, 18 jr. OOSTBURG - Ledel, 20 uur: Studen- tensex, 18 jr. TERNEUZEN - Luxor. 20 uur: Ciske de Rat, a.l.; 20 uur: Sudden impact, 12 jr. VLISSINGEN - Alhambra I, 20 uur: Ciske de Rat, a.l.; Alhambra II, 20 uur: Vier vuisten slaan op hol, a.l. TENTOONSTELLINGEN AXEL - Galerie Slijkdreef 11A, 10-18 uur: 'Moderne kunst en 1984'. BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof, 13.30-17 uur: Werken Etta Memer; Stichting Etcetera. 14-17 uur: 'Schor ren tussen zoet en zout' BRUINISSE - Hal Gemeentehuis. 9- 12 en 14-17 uur: keramiek van Joop van Ulden en weef- en knoopkunst van Alexandra. DOMBURG - Biologisch Museum. 10- 17 uur: 'De natuur in Zeeland' 'Dieren in de natuur'. GOES - Museum, 10-17 uur. 'De tocht van het boos rood konijn' werken van Jeroen van Westen (Urn 11/5); Prentenhandel Van Sabben, 10-15 uur: aquarellen van Trees Verwilligen (t/m 12/5). HULST - Streekmuseum. 14-17 uur: 'Boeken' (t/m 8/6). KATS - Galerie Zwaluwenhof, 10-18 uur: schilderijen van Piet van 't Hage- land. MIDDELBURG - Zeeuws Kunst- naarscentrum 10-17.30 uur: werken van Bemhard Kirchgaesser (t/m 3/5); De vleeshal, 13-17 uur werxen David van de Kop en foto's van Hans Biezen; Zeeuws Museum. 10-17 uur: werken van Jac. Jongert; Galerie Montpamasse, 14-18 uur: werken van Bernard Charoy; Ambachtencentrum Demerary, 9-17 uur: diverse ambachten en exposities; Wandel kerk, 10-13 en 14-17 uur: 'Ver zet en Vervolging 1933-19NU'. OOSTBURG - Atelier Oudestad 66. 10-12 en 14-18 uur: werken van Jan Verschoore: Bibliotheek. 10-20 uur. 'Honderd jaar Oranjevorstinnen'. SAS VAN GENT - Burgerzaal Stad huis: werken van Frans Kegels. TERNEUZEN - Museum. 10-12 en 14-17 uur: '...Ontbieden en de Beve len...'. VEERE - Museum 'De Schotse Hui zen', 10-12.30 en 13.30-17 uur: 'Ver knocht en niet te scheiden' de verbon denheid Oranje-Veere. VLISSINGEN - Nieuwstraat 26-28, 10-17 uur: 'De geschiedenis van 500 jaar loodswezen, bebakening en be tonning' Stedelijk Museum, 10-12.30 en 13.30- 17 uur: 'Maritieme gezichten' werken van drie 19e-eeuwse Ned. kunste naars; Gevangentoren, vanaf 17 uur: grafie ken van Wim Krull; Bethesda-St.Josephziekenhuis: 'Pastels' van L. Vlieger (t'm 15/5); Reptielenzoo 'Iguana'. 14-17.30 uur: expositie van levende reptielen, amfi bieën en insekten. YERSEKE - 'Atelier Dam Twee', 10- 18 uur: expositie schaal- en schelpdie ren werken diverse kunstenaars. IJZENDIJKE - Museum. 10-12 en 13.30-17 uur: 'Over en rond het trek paard'. HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel. 01100-14444 look voor milieuklachten). Zeeuwsch-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance). Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551, dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel. 01180-36251. van 10.00-24.00 uur weekends van 20.00-24.00 uur, Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel 01184-14645, dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tel 070-614614 Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur. ijlNSDAG 1 MEI 1984 Atlas M. M. spelen, waarvoor ruim honderd jonge ren zich meldden In Sint-Annaland een beperkt pro gramma met als hoofdonderdeel een oriëntatierit georganiseerd door voet balvereniging WHS. Hierbij waren 82 deelnemers en W. Anthonisse werd de winnaar. Sint-Maartensdijk heeft geen oranjevereniging en daarom was er geen coördinatie bij de verschillen de activiteiten. Door verschillende clubs en op verschillende plaatsen waren er kleine festiviteiten, zoals een aubade bij bejaardenoord Sint-Maar- tenshof en films in de Rieburchschool. In Sint-Philipsland was er een overvol programma met voor elk wat wils De meeste aandacht ging uit naar een zeskamp, waaraan tien ploegen werd deelnamen. Omdat er nogal wat spel letjes op de lijst stonden, werd dit onderdeel pas om tien uur gister avond afgesloten. De koninginnedagviering in de stad Tholen bood voor elke leeftijdscatego rie amusement. De vijftig peuters van de peuterspeelzaal de Fabeltuin wer den in sporthal Meulvliet een uurtje beziggehouden met spelletjes. Daarna togen ze in de rij naar hun eigen speelzaal aan de Molenvlietsedijk om naar poppenkast te kijken en om frites te eten. De aubade van de schoolkinderen samen met muziek vereniging Concordia bracht veel toe schouwers op de been. De eersteklassers gingen naar Meul- viet, waar ze samen met de kleuter scholen een optreden van het poppen theater zagen. Voor de tweede tot en met vierdeklassers was er een'speur- tocht door Tholen, waarbij ze een slagzin op moesten stellen en voor de vijfde en zesdeklassers was er een puzzel tocht door Tholen. Alle kinde ren kregen na afloop bij de Ter Tolne- school een consumptie en een atten tie. b(6-9 $IERIKZEE Op Schouwen-Duiveland zijn op koninginnedag traditiegetrouw weer vele wani feestelijke activiteiten afgewerkt. Deelname en belangstelling waren dankzij het fraaie weer kaarjlom bijzonder groot. Onder de oranjeklanten in de Westhoek mengden zich ook dit jaar weer iele honderden toeristen en dagjesmensen, met name in Burgh-Haamstede en in Renesse, wedstivaar evenals in vrijwel alle andere plaatsen dag- en avondvullende programma's waren moieorganiseerd. op groojn de meeste dorpen stond koningin- de twee wielerrondes op gewone 1984 overigens net als in vorige fietsen en racefietsen en 'alleen voor e, an^ren weer uitgebreid in het teken van Oosterlanders' langzamerhand tra afkort en spel. in de vorm van kinder- ditie. Winnaar met een gewone fiets le. Er>n zeskampspelen, naast de vele an- werd Dolf Roks. En evenals vorig jaar het ejere bekende publiekstrekkers als zegevierde Jac van de Werf op de wak Uranjemarkten. oriènteringsritten. racefiets. In Nieuwerkerk stonden de -Olto Umvertoningen en optochten. In Zie- verrichtingen van enige motortrialrij- g te Ijkzee werden de kinderspelen gehou- ders centraal in de belangstelling. De üotivéen in de vijf wijken, terwijl de wat rijders gaven demonstraties aan de schepjudere jeugd zich in sport en spel kon Ring. waar gedurende een groot deel van jitleven in het sportpark Bannink. van de dag allerlei spelen konden trok in de middaguren een worden beoefend, van versierde wagens en fiet- op jen door de oude straten De oranje- Tl riti fji ccp markt op het Havenplein trok veel ekenF206^ 'n avonduren. vakantiedorp Renesse beleefde strijdgebeuren In Bruinisse eindigde het sportwed- 's avonds met •veneens een optocht, zelfs één met massaal bezochte prijsuitreiking in ten historisch tintje: door het inzetten het 'Durps'Uus'. Tot sportploeg van n antieke tractoren en andere werk- het jaar werd gekozen het eerste voertuigen uit vroeger jaren. Het herenteam van de tennisvereniging Bru'Ten (algemeen Zeeuws kam- nien ok lei ken fijdend 'antiek' was een gewaardeerde ord Jiijdrage van Schouwse leden van de P'oen zaterdagcompetitie 1983). Ver- ,lpuJandelijke vereniging Oude Trekkers ^eJ" werd de Bruse Elly de Waal voor •n JaP Motoren, tot Pe zes Schouwen-Duivelandse burge- ieesters gaven in de ochtenduren het het ruim twintig jaar vervullen van een bestuursfunctie in de gymnas tiekvereniging Kwiek beloond met waarin uitdrukking werd gegeven belangstelling onder meer 'super- startsein voor de feestelijkheden met een penning van verdienste. ,-edstfet ■S'ÜÏÏÏ™ In de vissersplaats werden onder gro- vf Kolel da(j hadf Cort de verbondenheid met het Huis Oranje. Haamstede vonden de feestelijkhe- :n plaats op de zonovergoten Bea- rweide, waar bij tijdens een enorme starwedstrijden' gehouden, bestaan de uit langlaufen, zestig meter hardlo pen. een duurloop en oefeningen aan de rekstok. De atlete Astrid van der Spek overwon bij de meisjes; Rinus te heerste. Ook de bejaarden Padmos en Leo Boller waren de sterk- Üeelden hier mee in de feestvreugde. £ten de jongens, respectievelijk tijdens een rondnt aangeboden door 13_H ,aar en 15.16 de sociëteit De Westhoek. In de Slot- In de raeeste plaatsen op schouwen- ?aan werden wedstrijden ringsteken Duiveland begon koninginnedag 1984 "ke paard gehouden Veel bekijks had mel muzlek doo[ de plaataelijke mu. k'H?,Tstecle de, dwedba"d siekkorpsen of herauten te paard. En itig viKK Klimax uit Etten-Leur en de vrijwel overal eindigden de geslaagde ter. fcptredens in de avonduren van de festiviteiten met een oranje-of disco- as-pljvolksdansgroep Medioburgum uit bal In Zlerlkzec speelde ln gezellige e omMiddelburg en de aerobicdansgroep sfeer de 5wingUmeband Dc |nclbin- kken Leys-Dream-Girls, 'feeÏDikke en dunne Scharendijke genoot de jeugd van Kije jjikke en de Dunne, die in de 'ver fyutmeet op het witte doek versche-r-ro e painen, na een optocht met versierde Soul Sisters. fietsen en steps door het dorp. Verder hteniwerden in het Grevelingendorp een ste o)fietspuzzcltocht en een oriénterings- eds sjrit voor automobilisten uitgevoerd. zat, .Spelen voorde kinderen vormden ook z,®n. ora"jefeesten op het eiland .bsoMde hoofdmoot van de feestelijkheden Tholen goed bezocht en in een mild s!» in de kernen van Brouwershaven. 70nnpt,p «rwnnnt ieder ng m zoals in Noordgouwe. Dreischor en edstflZonnemaire. De inwoners van Zonne- een! maire vermaakten zich tevens op een Oranjemarkt bij het dorpshuis, waar invoor jong en oud van alles te beleven meyr(>uw Bezemer met de eerste was. Kussengevechten, touwtrekken Pn->s naar huis. ringsteken per fiets waren onder Burgemeester E. Baerends van de meer onderdelen van het programma gemeente Tholen en zijn echtgenote volksspelen, dat werd afgewerkt op kwamen hier een kijkje nemen. Stave- jhet grasveld aan de Ring te Dreischor. nisse beleefde een drukke feestdag. In In Brouwershaven vonden zeskamp- het namidriaggedeelte werd voor het spelen plaats op de Markt. Het Goese eerst de plaatselijke jeugdclub JVS |kindercircus Hogerop boeide de ingeschakeld voor organisatie e ders 'Onder de Beuze', waar tevens voor een zitje en een tap was gezorgd. Veel jongeren trokken vervolgens nog naar de Brogumboerderij voor een optreden tot in de kleine uurtjes van de popgroep Tony Delmonte and the Tholen Mede door het aangename weer wer- zonnetje genoot iedereen van konin ginnedag 1984. In Poortvliet waren er 's morgens kinderspelen. Bij de se nioren won Peter Bijl en in de kleu tergroep ging het team van leidster -i Brouwse jeugd tijdens een voorstel ling in het Tonnenmagazijn. Kindervariété was met name ook geslaagd onderdeel van het program geleiding van een spelmiddag. Dat resulteertde in een prima en goed bezocht evenement. Winnaars waren hier Piet van Gorsel in de kruiwagen- ma in Oosterland, waar de jeugd in race. Gerrie Dorst bij de zeepbalk e groten getale samenkwam in het het duo Cor van Haaften en Peter dorpshuis Oosterhof. Op koninginne- Bevelander won het ringsteken. Ko- dag worden in het Duivelandse dorp ninginnedag begon hier met kinder- 's Middags had de vereniging Thoolse stadsactiviteiten samen met de wijk- vereniging Buitenzorg op de gedemp te oesterputten volksspelen georgani seerd. Het touwtrekken bracht acht teams op de been, waarvan drie da- mesploegen. De eerste plaats bij de dames was voor de trimploeg; de beste bij de heren was het team van Geilings. Zo'n 140 kinderen namen daarna aan diverse spelletjes deel, die rond vijf uur de prijzen in ontvangst namen. Oud-Vossemeer Het Oud-Vossemeerse oranjecomité kan op een geslaagde koninginnedag viering terugzien. Het festijn begon 's morgens rond de klok van half acht, toen hoornblazers van de Oud-Vosse meerse muziekvereniging op het dak van het dorpshuis De Vossenkuil de reveille bliezen. Op sportpark De Vossenberg ver maakten de kleuters zich met touw trekken, blokjes lopen, ring gooien en hoepeltje springen zonder dat daar een wedstrijdelement aan was ver bonden. Dit was er wel bij dc eerste-, tweede- en derde klassers, die indivi dueel een zeskamp speelden, die bij de eersteklassers werd gewonnen door Joost Hopman, bij de twee deklassers door Willem Ponse en bij de derdeklassers door Christian Kou wen. De drie hoogste klassen streden in groepsverband met een wat moei lijker programma en hier ging de overwinning naar de groep van leid ster Connie de Leeuw-Van der Laak, bestaande uit Marco Berkeij. John van Gorsel, Patrick Mees, Catrien Heijboer, Regina Lindhout, Jacco Rijstenbil. Marjan Rijnberg en Astrid van der Zande. Het middagprogramma begon met een optocht voor versierde fietsen, die vooraf werd gegaan door de blaaskapel De Voskes. Dit werd ge volgd door een levend ganzenbord, dat door het hele dorp verspreid werd gespeeld. Op sportpark De Vos senberg werd een show gegeven door de hondenvereniging 'De Schearpe Bliek' uit Tholen en Sint-Philips- land. Kinderen moesten in Dreischor lopend over een balk stukjes van een legpuzzel vervoeren. KLEINE VAART Het touwtrekteam Geilings won de wedstrijden in Tholen. ADARA 29 450 zzw Aptao Isl nr Bremen: ALIDA SMITS 29 te Sue2 ALMENUM 29 te Rotterdam. BASTIAAN BROERE 28 dw Fastnet; BICKERSGRACHT 30 1390 w Antofagasta nr Tauranga. BONTE GRACHT 28 te Douala BREEHOEK 29 250 zo Baltimore: BRIMAR 28 te Rotter dam. BROUWERSGRACHT 28 v Veitsi- luoto nr La Palliee: CAROLA SMITS 29 480 w Las Palmas nr Las Palmas, CEDER- BORG 28 600 w Puerto Rico nr Curacao: CHRISTINA SMITS 28 1095 o Puerto Rico nr Trinidad. COMI TRADER pass 28 Smalls nr Caen, DUTCH FAITH 28 te Rotterdam, DUTCH GLORY 30 te Rotter dam, DUTCH MASTER 28 30 O Hull nr Hull, DUTCH SPIRIT 28 te Rotterdam: ELGER 28 100 w Colombo nr Savona. ELIZABETH BROERE 29 te Rotterdam; EMMELY pass 29 Kp St Vincent nr Newha- ven; ENGELINA BROERE 29 v Rotterdam nr Dagenham. FRISIAN EXPRESS 28 15 z Sardinië nr Marseille. GALLANT 28 te Rotterdam. HEERENGRACHT 29 v Tripo li nr Gibraltar. HOUTMANGRACHT 29 100 w Freetown nr Durban. ICE EXPRESS pass 28 Ouessant nr Heysham, INCA 28 in Perz Golf nr Damman ISABEL 29 v Skagen nr Christinehamn, JACOBUS BROERE 28 v Rotterdam nr Harwich, JUMBO STELLA 2 29 v Pisco nr Baiboa. KLAZINA 29 te Rotterdam KLIPPER 29 20 w Cyprus nr Zeebrugge LARIXBORG 28 40 o Sardinië nr Puerto Torres. LAU- GOES Koninginnedag is maandag op de Bevelanden een waar lentefeest geworden. Dankzij het fraaie weer konden overal de buitenactiviteiten volgens plan verlopen. De organisatoren hoefden niet terug te grijpen op de slecht-weer-scenario's die in een aantal gevallen met een je-weet-maar-nooit gedachte in het achterhoofd waren gemaakt. Vooral de oranjecomité's en wijk-, dorps- en buurtverenigingen die water in hun spelletjes hadden verwerkt, konden tevreden zijn over het weer. Jeugdspelen, speurtochten, gekostumeerde optochten en zeskampachtige spelen waren favoriet bij de samenstellers van de feestpro gramma's op de Bevelanden. In Goes begonnen de feestelijkheden ging Goese Polder had onder meer met kinderspelen inVde verschillende een kinderkermis en ringsteekwed- wijken. 's Middags werden op de Gro- strijden georganiseerd, te Markt zeskamp wedstrijden in brandweersfeer gehouden. Daar de den tien lagere scholen aan mee. Inzet was de Gouden Brandweerhelm. Deze gename met het nuttige te verenigen. Antiek Kattendijke In Kattendijke was besloten het aan- De wedstrijden die de Nederlandse A-Ford Club ieder jaar op koningin nedag houdt, vonden dit jaar hun beslag in Krabbendijke. Zesendertig antieke automobielen waren Daarom onthulde burgemeester W. partij, waaronder een brandweerau- Blankcn, die samen met zijn vrouw to en' twee vrachtwagens. Dc behen- trofee was in handen van de Kohn- stammschool. Na afloop van de span- nende wedstrijden, waaraan heel wat. evenementen in alle kernen van de digheidswedstrijden werden gew water te pas kwam, bleek de Kohn- stammschool weer als eerste geèin- gemeente bezocht, de naam van de door C. Kooiman uit Mijnshee- digd te zijn. Twee en drie werden Kattenschulp te luiden. Deze naam achtereenvolgens de Bellefleur en de bleek te zijn bedacht door Andre openbare basisschoolDie^bleek De renland. Twee Krabbendijkenaren. J Allewijn en C. Kooyman. werden zande was zelfs een niet onaanzienlij ke hoeveelheid zeeppoeder aan het water toegevoegd, zodat de in het water belande deelnemers hel strijd perk heerlis fris verlieten. De leden van het oranjecomité in Ovezande liepen er fraai uitgedost bij. Ze droe gen oude kostuums, want Willem van Oranje was dit jaar als thema van koninginnedag gekozen Dat was ook het geval in Nisse. Daar werd onder meer een jonkvrouwspel gespeeld. Vier geblinddoekte dragers moesten een jonkvrouw over een hindernispar koers rondzeulen. Ook in Wissenkerke vormden een kinderoptocht, volksspelen en een discoshow de hoofdbestanddelen van het programma. Optochten en spelen waren er ook in Kortgene Veel succes oogstte in dit dorp de show van het muziekkorps Blue Spirit uit Middel burg. Van der Veenschool. Eveneens op de Keulen i de familie Lizierse. De Grote Markt gaven leden van de beloning was een feestelijke taart. Bevelandse Fietscrossclub ex aequo tweede e Wemeldinge was dit jaar wat minder Kapelle monstratie. Een oranjeconcert in de Grote Kerk, een lampionoptocht, een drukbezochte taptoe op de Grote Markt, een oranjebal en de AVRO Toppop Discoshow vormden de af sluiting van koninginnedag in het centrum van Goes. Behendigheidsspelen, een gekostu- Samen mei een groepje kinderen versierd dan anders op koninginne- maakte de burgemeester - rij het da! Maar dat h«" waarschijnlijk le maken met de Wemeldingse Dagen donderdag, vrijdag en zaterdag De mensen die anders zorgdragen voor de versieringen hebben kennelijk besloten hun kruit droog te houden. rat stijfjesnog e Kloetinge Kloetinge was als vanouds uitbundig versierd met slingers, erepoorten en kronen. De zeskampwedstrijden Maar de aubade, de optocht, de kin- trokken veel bekijks. Zoals gebruikc- derspelen. de speurtocht, de buurt- meerde optocht en een puzzeltocht lijk op koninginnedag in Kloetinge kamp en het schoolvoetbal waren er stonden onder meer op het program- stond bij het verenigingsgebouw niet minder om. weer een bootjesschommel. Voor veel mensen uit de wijde omgeving is het Een ma in Goes-Zuid. Het hoogtepunt was evenwel het song- en play-backfesti- val in de tent bij De Bussel. De 24 deelnemers trokken zeven a achthon derd belangstellenden. De wijkvereni- hebben gezeten. n de spelletjes die het in menig niet echt koninginnedag geweest als dorp dankzij het zonnige weer goed niet eventjes in zo'n schommel deden, was het kussengevecht op een balk boven een waterbassin. In Ove- nij. Koninginnedag werd in Kapelle met grote belangstelling gevierd. Om kwart voor negen was er voor hel gemeentehuis een aubade van school kinderen. gevolgd door filmvoorstel lingen in de Vroone. Om half twee vertrok een optocht, waarin niet minder dan 25 grote en kleine wagens meereden onder muzikale leiding van 'Jonge Kracht' en 'Ons Genoe gen'. De touwtrekwedstrijd werd ge wonnen door de ploeg van gemeente- personeel. Het avondprogramma be gon met een demonstratie van de motorcrossclub De Sproeier gevolgd door een oranjebal in dc Vroone met medewerking van het orkest Mello- RIERGRACHT 28 100 z Canariscfte ell.. LEIDSEGRACHT 28 v Tanger nr Casa blanca: LENNEBORG 28 30 o Stockholm nr Zaandam. LINDEWAL 28 te Rotterdam. LOOIERSGRACHT 29 75 n Lissabon nr Dordrecht; MARE LIBERUM pass 29 Ter schelling nr Rotterdam. MARGIT 28 .te Rotterdam; MARINER 28 40 n ScUly'S nr Leixous; MARLEEN 29 5 zo Lome ne Libreville; MARIJKE 29 200 zo Santos nr new York. MATHILDA 29 rede Abidjan. MATHILDE 28 dw Ouessant nr Fawley. MAYA 28 80 nnw Fortaleza. MERWEGAS 29 100 no Bahama's nr Mississippi. MIDS- LAND 29 te Rotterdam: NEDERLAND pass 29 Hastings nr Rotterdam; NORTH- POLE 29 900 no St Lucia. PACIFIC BA RONESS 29 10 zo Cartagena nr Cartagena. PACIFIC COUNTESS 29 15 o Algiers nr Oran. PACIFIC MAJESTY 29 1200 zo Ber muda nr Trieste: PACIFIC PRINCESS 29 te Cartagena; PACIFIC ROSE 29 te Alc- xandrie. PAGNET 29 te Hamburg, PAS SAAT BRASIL 29 v Kp Delo. PERLA FRIO 29 360 nw Las Palmas. PHILIP BROERE 27 v Rotterdam nr Antwerpen. REALENGRACHT 29 v Rotterdam nr Bas- se Terre. ROZENGRACHT 30 te Bizerte verw: SALINE KP 27 v Rotterdam nr Ham burg, SANTA LUCIA pass 28 Doggersbank nr Alesund: SERTAN 28 40 w Oporto nr Lissabon: SINGELGRACHT 29 rede San tos; STELLA CASTOR 30 v Rotterdam nr Drammen. STELLA ORION 30 10 w Bejaja nr ArzewSWIFT 29 150 w Deense kust nr Bergen: VANDA 28 dw Wight nr Ipswich. VEDETTE 28 te Rotterdam VINCENT 28 v Rotterdam nr Engeland. VISCOUNT pass 28 Humber nr Delfzijl. VROUWE JOHAN NA 28 ln monding Orinoco nr Paranam, YEMEN PIONEER 29 180 o Malta ill Antwerpen, YEMEN PRIDE 29 160 n Beng hazi nr Hodeldah; YOLANDA 28 v Rotter dam nr Tilbury. GROTE VAART ACILA 28 v Bahrein nr Sjaijah. ACMAEA 29 v Rotterdam nr Rouaan. ALHENA 30 te Bueanos Aires verw. ALPHACCA 29 v Bremen nr Rio de Janeiro. AMSTEL- VAART 30 te Damman verw. BEGONIA 28 64 ono Kp Antonio nr West Palmbeach. DALLIA 30 te Curacao verw DAPHNE 29 te Gothenburg D1ADEMA 28 v Shellhaven nr Vlisslngen. FLAMMUL1NA 29 te Puma Cardon verw FULGUR 28 t.a. rede Abid jan, GARDEN!A»29 v Sar.to Tomas nr West Palmbeach. INCOTRANS SPIRIT 28 v Acajutlan nr Longbeach. JAVAWINDS 28 1200 no Hawaii nr Keelung. JO CYPRESS 28 300 nw Azoren nr Rotterdam. LANAI 29 300 zzo Acapulco nr Puerto Bolivar, MAAS STROOM 29 v Ruweis nr Suez. MEER DRECHT 28 170 z San Salvador nr Europa. MENTOR 29 25 z Sclllys nr St. Maarten. MOORDRECHT 28 150 ono Azoren nr Montoir. NEDLLOYD ALKMAAR 30 v Acajutla nr San Lorenzo. NEDLLOYD AMERSFOORT 28 te New York, NEDL LOYD AUCKLAND 29 v Nagova nrBalbOa. NEDLLOYD BAHRAIN 30 te Auckland verw. NEDLLOYD CLEMENT 29 te Kobe. NEDLLOYD DEJIMA 29 ie Rotterdam NEDLLOYD DELFT 30 te Fos vrrw NEDLLOYD FLEVOLAND 29 v Liverpool nr Lagualra. NEDLLOYD HOLLANDIA 29 v Puerto Limon nr Kingston. NEDLLOYD LEUVE 30 te Stngapore verw. NEDLLOYD MOJI 29 v Port Gentil nr Malongo. NEDL LOYD NAGASAKI 29 te Montevideo NEDLLOYD NAGOYA 28 v Willemstad nr Bridgetown NEDLLOYD ORANJESTAD 28 200 nnw Lissabon nr Vllssingen. NEDL LOYD ROCHESTER 20 te Baltimore NEDLLOYD TASMAN 30 v Mina Qaboos nr Tilbury. NEDLLOYD WESTERKERK 29 v St Vincent nr Rio .Grande. NIEUW AMSTERDAM 29 v Acapulco nr Puerto Vallarte, NISO 29 te Houndspomt, NOORDAM 29 120 nnw Havanna nr Cozu- mei, NOORDZEE 28 320 ono Bermuda nt Savannah. OOSTZEE 30 te Napels verw. PRINS FREDERIK HENDRIK 29 v Stê- nungsund nr Port Jerome, RIO FRIO 29 275 zzw Guayaquil nr Balboa, ROTTER DAM 28 v Port Everglades nr St. Maarten. SCHERPENDRECHT 29 180 zo Santos nr San Nicolas. VITREA 28 rede Hoelc v Holland nr Brofjorden. WAARDRECHT l te Shanghai verw. W1SSEKERK 29 45 z Kreta nr Dubal

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 19