Optochten en spelen favoriet bij oranjefeesten Bevelanden Koninginnedag Schouwen in teken sport en spel WISSEL BEVELANDER WISSEL SCHOUWEN '"Fraaie weer bracht veel mensen op de been HONDERDEN TOERISTEN EN DAGJESMENSEN MEI 1NSDAG 1 MEI 1984 i mei, >nden ur en| instt lenst' ;n hi F Q. ?re bel ;d wi lellini ctiviU werk, ingeiOES Koninginnedag is maandag op de Bevelanden een waar lentefeest geworden. ;sentaLnjtzjj het fraaie weer konden overal de buitenactiviteiten volgens plan verlopen. De ^^[ganisatoren hoefden niet terug te grijpen op de slecht-weer-scenario's die in een aantal evallen met een je-weet-maar-nooit gedachte in het achterhoofd waren gemaakt. Vooral de ranjecomité's en wijk-, dorps- en buurtverenigingen die water in hun spelletjes hadden erwerkt, konden tevreden zijn over het weer. Jeugdspelen, speurtochten, gekostumeerde ptochten en zeskampachtige spelen waren favoriet bij de samenstellers van de feestpro- ramma's op de Bevelanden. Vier geblinddoekte dragers moesten een jonkvrouw over een hindernispar koers rondzeulen Ook in Wissenkerke vormden een kinderoptocht, volksspelen en een discoshow de hoofdbestanddelen van het programma. Optochten en spelen waren er ook in Kortgene. Veel succes oogstte in dit dorp de show van het muziekkorps Blue Spirit uit Middel burg. 1 Goes begonnen de feestelijkheden Keulen en de familie Lizierse. De let kinderspelen in de verschillende beloning was een feestelijke taart, jljken. 's Middags werden op de Gro- Samen met een groepje kinderen Markt zeskampwedstrijden in iandweersfeer gehouden. Daar de en tien lagere scholen aan mee. Inzet as de Gouden Brandweerhelm. Deze jofee was in handen van de Kohn- jammschool. Na afloop van de span ende wedstrijden, waaraan heel wat later te pas kwam. bleek de Kohn- (ammschool weer als eerste geein- }gd te zijn. Twee en drie werden chtereenvolgens de Bellefleur en de ian der Veenschool, Eveneens op de (rote Markt gaven leden eve dorp dankzij het zonnige weer goed j, deden, was het kussengevecht op een K ClDCilC balk boven een waterbassin. In Ove- -- Koninginnedag werd in Kapelle met maakte de burgemeester zij het zande was zelfs een met onaanzienlij- Erot„ heiantrstclline eevierri Om wat stijfjes nog een vrolijk dansje, ke hoeveelheid zeeppoeder aan het voorTeïen tLs er voor h« Kloetinge - - l negen water toegevoegd, zodat de in het gemeentehuis een aubade van school- water belande deelnemers het strijd- kjn(|eren, gevolgd door filmvoorstel- perk heerlis fris verlieten De leden lingcn in de Vroone. Om hair twee van het oranjecomite in Ovezande vertrok een optocht, waarin niet liepen er fraai Uitgedost bij. Ze droe- .„jnHer dan erote en kleine waeens kronen. De zeskarnpviedsD.jden gen oude kostuums, want Willem van me„edc„ „„der muzikale leiding Kloetinge was als vanouds uitbundig .•ersierd met slingers, erepoorten en trokken veel bekijks. Zoals gebruike- Oranje was dit jaar als thema van lijk op koninginnedag in Kloetinge koninginnedag gekozen. Dat was ook ivelandse Fietscrossclub een de- stond bij het verenigingsgebouw weer een bootjesschommel. Voor veel meer mensen uit de wijde omgeving is het niet echt koninginnedag geweest als Jonge Kracht' en 'Ons Genoe- gen'. De touwtrekwedstrijd werd ge- het geval in Nlsse Daar werd onder „0„„en door dc ploe(. va„ semccttte- jonkvrouwspel gespeeld personeel. Het avondprogramma be- gon met een demonstratie fonstratie. Een oranjeconcert in de ze "iet eventjes in zo'n schommel (rote Kerk. een lampionoptocht, rukbezochte taptoe op de Grote |arkt, een oranjebal en de AVRO (oppop "Discoshow vormden de af- uiting van koninginnedag in het entrum van Goes jehendigheidsspelen, een gekostu meerde optocht en een puzzeltocht hebben gezeten. Antiek De wedstrijden die de Nederlandse A-Ford Club ieder jaar op koningin nedag houdt, vonden dit jaar hun beslag in Krabbendijke. Zesendertig antieke automobielen waren van de inden onder meer op het program- partij, waaronder een brandweerau- oa in Goes-Zuid. Het hoogtepunt was to en twee vrachtwagens. De behen- tenwel het song- en play-backfesti- digheidswedstrijden werden gewon- lal in de tent bij De Bussel De 24 jeelnemers trokken zeven a achthon- renland. Twee Krabbendijkenaren. J. lerd belangstellenden. De wijkverem- P. Allewijn en C. Kooyman, png Goese Polder had onder meer ex aequo tweede en derde, sen kinderkennis en ringsteekwed- Wemeldinge (trijden georganiseerd. ïattendijke n Kattendijke was besloten het aan- ename met het nuttige te verenigen, aarom onthulde burgemeester W. lanken, die samen met zijn vrouw motorcrossclub De Sproeier gevolgd door een oranjebal in dc Vroone met medewerking van het orkest Mello- Paardenmarkl Utrecht - Op de paarden markt in Utrecht zijn maandag 265 paarden aangevoerd De prijzen luidden als volgt (in gulden per stuk. slachtpaarden per kg geslacht gewichti luxe paarden 2850-3850. werkpaarden 2000-3075 Oude paarden 1750-2450 3-Jarige paarden 1525-2575. 2e- Dia- en filmavond Heemkundige Kring SAS VAN GENT De Heemkundige Kring in Sas van Gent houdt donder dag 3 mei een dia- en filmavond in nen door C. Kooiman uit Mijnshee- Jarig; 1375.0375 Veulens 375-1375 Hitten cultureel centrum 'De Speije'. Voor tiren j 650-1475 Pony's 300-975 Oude slachtpaar- de pauze vertoont secretaris Eugene .'erden den 4,60-6,60 Jonge slachtpaarden 5.70- Sarneel nog niet eerder vertoonde 6.85. Handel paarden vlot en pony's rede- dia's van het oude Sas van Gent in dit jaar wat minder Iljk vlot vergelijking met het huidige, versiprrl dan anders nn Irnninmnne Veemarkt Leiden - Aanvoer: slachtvee 801 dag Maar dat heeft waarschiinhik te stieren 150 slachtschapen en lammeren Na de pauze laat Robert de la Ruelle L 266 lotaai 1217 extra kwaliteit een film zien over Sas van Gent in maken met de Wemeldmgse Dagen dikbillen 9.50-13,60. stieren tresp ie en 2e 1948. Op dinsdag 22 mei is er een onderdag. vrijdag en zaterdag. kw i 8.40-9.40 7 60^35_ vaarzen i resp. ie en iezmg door dr A M Lauret die praat De mensen die anders zorgdragen 2e MO-7^ koe,en ,resP le. over'Sas van Gent een speelbal voor .00, de versieringen hebben kennel,,k de grote heren' Zij doe, de gesch.ede- kg 5,50-7.50. lammeren 235-380, per kg 10,75- nls van Sas van Gent u!t de doeken Stemming iresp handel en prijzenr tegen de achtergrond van de grote voor de versieringen hebben kennelijk besloten hun kruit droog te houden. ,cneme„tcn in alle kernen van de Maar de aubade, de optocht, de kin lrrap en pnJ„nl. emeente bezocht, de naam van de derspelen, de speurtocht, de buurt- slachtvee slecht - lager, slieren slecht - iets Europese politiek penbare basisschoolDie bleek De kamp en het schoolvoetbal waren er lager, slachtschapen en lammeren vlot attenschulp te luiden. Deze naam niet minder om. gelijk leek te zijn bedacht door Andre van Een van de spelletjes die het in menig Kinderen moesten in Dreischor lopend over - i balk stukjes van een legpuzzel vervoeren. KLEINE VAART L ^^mekijks w Freetown nr Durban ICE EXPRESS pass 28 Ouessanl nr Heysham. INCA 28 m ADARA 29 450 zzw Aptao Isl nr Bremen Perz Golf nr Damman ISABEL 29 ALIDA SMITS 29 te Suez. ALMENUM 29 te Skagen nr Chnstinehamn: JACOBUS Rotterdam. BASTIAAN BROERE 28 dw BROERE 28 Rotterdam nr Harwich. Fastnet. BICKERSGRACHT 3D :390 w JUMBO STELLA 2 2y v Pisco nr Balboa. Antofagasta nr Tauranga BONTE- KLAZINA 29 te Rotterdam KLIPPER 29 GRACHT 28 te Douala, BREEHOEK 29 20 w Cyprus nr Zeebrugge. LARIXBORG 250 z Baltimore; BRIMAR 28 te Rotter - 3 40 o Sardinië nr Puerto Torres; LAU- IIDDELBURG - Molenwater. 9.30-18 lur: Miniatuur Walcheren. 'LISSINGKN - Miro Parking, 13-22 lur: Zeeland Beurs. Bachten Komme, 9.30-21.30 uur: Contactavond Soos ïehandicapten. •TLMVOORSTELI.iNGEN BERGEN OP ZOOM - Cinem'Actueel 20 uur: Jaws III, 12 jr.. linem'Actueel II, 20.30 uur: Ciske de ïat, a.l.; Ümem'Actueel III. 19.30 uur: Ciske de lat. a.l. GOES - Grand. 20 uur: Gejaagd door le wind, a 1. IULST - De Koning van Engeland, uur: Ciske de Rat. a.l 20 uur: Fanny Hill. 16 jr uur- Thunder. 12 jr.: uur: Intieme spelletjes, 18 jr. OOSTBURG - Ledel, 20 uur: Studen- tensex, 18 jr. TERNEUZEN - Luxor. 20 uur: Ciske de Rat, a.l.; uur Sudden impact. 12 jr. VLISSINGEN - Alhambra I, 20 uur Ciske de Rat, a.l., Alhambra II. 20 uur: Vier vuisten slaan op hol, a.l. TENTOONSTELLINGEN AXEL - Galerie Slijkdreef 11A, 10-18 uur. Moderne kunst en 1984' BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof. 13.30-17 uur. Werken Etta Meiner, Stichting Etcetera. 14-17 uur: 'Schor ren tussen zoet en zout'. BRUINISSE - Hal Gemeentehuis, 9- 12 en 14-17 uur keramiek van Joop van Ulden en weef- en knoopkunst van Alexandra. DOMBURG - Biologisch Museum. 10- 17 uur 'De natuur in Zeeland' 'Dieren in de natuur'. GOES - Museum. 10-17 uur: 'De tocht van het boos rood konijn' werken van Jeroen van Westen (t'm 11/5): Prentenhandel Van Sabben, 10-15 uur: aquarellen van Trees Verwilligen |t/m 12/5). HULST - Streekmuseum. 14-17 uur: ''Boeken' (t/m 8/6). KATS - Galerie Zwaluwenhof, 10-18 lur: schilderijen van Piet van 't Hage- and. MIDDELBURG - Zeeuws Kunst- ïaarscentrum 10-17.30 uur: werken I van Bemhard Kirchgaesser (t'm 3/5); De vleeshal. 13-17 uur werken van David van de Kop en foto's van Hans Biezen; Zeeuws Museum, 10-17 uur: werken van Jac. Jongert; Galerie Montparnasse, 14-18 uur: werken van Bernard Charoy. Ambachtencentrum Demerary, 9-17 uur: diverse ambachten en exposities; Wandelkerk. 10-13 en 14-17 uur: 'Ver zet en Vervolging 1933-19NU'. OOSTBURG - Atelier Oudestad 66. 10-12 en 14-18 uur: werken van Jan Verschoore: Bibliotheek. 10-20 uur: 'Honderd jaar Oranjevorstmnen'. SAS VAN GENT - Burgerzaal Stad huis: werken van Frans Kegels TERNEUZEN - Museum. 10-12 en 14-17 uur '...Ontbieden en de Beve len...'. VEERE - Museum 'De Schotse Hui zen'. 10-12 30 en 13.30-17 uur: 'Ver knocht en niet te scheiden' de verbon denheid Oranje-Veere. VLISSINGEN - Nieuwstraat 26-28. 10-17 uur: 'De geschiedenis van 500 jaar loodswezen, bebakening en be tonning' Stedelijk Museum. 10-12.30 en 13.30- 17 uur: 'Maritieme gezichten' werken van drie 19e-eeuwse Ned kunste naars. Gevangentoren, vanaf 17 uur: grafie ken van Wim Krull. Bethesda-St.Josephziekenhuis: 'Pastels' van L. Vlieger itm 15 5). Reptielenzoo 'Iguana'. 14-17 30 uur expositie van levende reptielen, amfi bieën en insekten. YERSEKE 'Atelier Dam Twee', 10- 18 uur: expositie schaal- en schelpdie ren - werken diverse kunstenaars. IJZEND1JKE - Museum. 10-12 en 13.30-17 uur; 'Over en rond het trek paard'. HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel 01100-14444 (ook voor milieuklachten). Zeeuwsch-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance) Telefonische hulpdienst Zeeland, lel 01180-15551, dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel, 01180-36251, van 10 00-24 00 uur- weekends van 20 00-24.00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijr Zeeland, lel 01184-14645. dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tel 070-614614 Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur dam, BROUWERSGRACHT 28 v Veitsi- RIERGRACHT 28 100 z Canarische eil luoto nr La Pallice, CAROLA SMITS 29 480 LEIDSEGRACHT 28 v Tanger nr Casa- w Las Palmas nr Las Palmas, CEDER- blanca. LENNEBORG 28 30 o Stockholm BORG 28 600 w Puerto Rico nr Curacao nr Zaandam, LINDEWAL 28 te Rotterdam, CHRISTINA SMITS 28 1095 o Puerto Rico LOOIERSGRACHT 29 75 n Lissabon nr nr Trinidad; COMI TRADER pass 28 Dordrecht: MARE LIBERUM pass 29 Ter- Smalls nr Caen: DUTCH FAITH 28 te schelling nr Rotterdam: MARGIT 28 te Rotterdam. DUTCH GLORY 30 te Rotter- Rotterdam. MARINER 28 40 n Scilly's nr dam, DUTCH MASTER 28 30 o Hull nr Leixous. MARI.FRN 29 5 m Lome no Hull, DUTCH SPIRIT 28 te Rotterdam. Libreville. MARIJKE 29 200 zo Santos nr ELGER 28 100 w Colombo nr Savona ne* York MATHILDA 29 rede Abidjan, ELIZABETH BROERE 29 te Rotterdam. MATHILDE 28 dw Ouessant nr Fawiey. EMMELY pass 29 Kp St Vincent nr Newha- MAYA 28 80 nnw Fortaleza; MERWEGAS ven ENGELINA BROERE 29 v Rotterdam 29 100 no Bahama s nr Mississippi. MIDS- nr Dagenham. FRISIAN EXPRESS 28 15 z LAND 29 te Rotterdam. NEDERLAND Sardinië nr Marseille. GALLANT 28 te pass 29 HasUngs nr Rotterdam: NORTH- Rotterdam. HEERENGRACHT 29 v Tripo- POLE 29 900 no St Lucia. PACIFIC BA- linr Gibraltar: HOUTMANGRACHT 29 100 RONESS 29 10 zo Cartagena nr Cartagena. PACIFIC COUNTESS 29 15 o Algiers nr Oran, PACIFIC MAJESTY 29 1200 zo Ber muda nr Trieste. PACIFIC PRINCESS 29 te Cartagena. PACIFIC ROSE 29 te Ale- xandrie. PAGNET 29 te Hamburg. PAS SAAT BRASIL 29 v Kp Delo. PERLA FRIO 29 360 nw Las Palmas PHILIP BROERE 27 v Rotterdam nr Antwerpen. REALENGRACHT 29 v Rotterdam nr Bas- se Terre. ROZENGRACHT 30 te Bizerte verw, SAL1NEKE 27 v Rotterdam nr Ham burg. SANTA LUCIA pass 28 Doggersbank nr Alesund SERTAN 28 40 w Oporto nr Lissabon. SINGELGRACHT 29 rede San tos. STELLA CASTOR 30 v Rotterdam nr Drammen, STELLA ORION 30 10 w Bej^ja nr Arzew, SWIFT 29 150 w Deense kust nr Bergen. VANDA 28 dw Wight nr Ipswich, VEDETTE 28 te RotterdamVINCENT 28 v Rotterdam nr Engeland, ZIERIKZEE Op Schouwen-Duiveland zijn op koninginnedag traditiegetrouw weer vele school een consumptie en een atten- GROTE VAART feestelijke activiteiten afgewerkt. Deelname en belangstelling waren dankzij het fraaie weer alom bijzonder groot. Onder de oranjeklanten in de Westhoek mengden zich ook dit jaar weer vele honderden toeristen en dagjesmensen, met name in Burgh-Haamstede en in Renesse, waar evenals in vrijwel alle andere plaatsen dag- en avondvullende programma's waren georganiseerd. In de meeste dorpen stond koningin nedag 1984 overigens net als in vorige jaren weer uitgebreid in het teken van sport en spel. m de vorm van kinder en zeskampspelen, naast de vele an dere bekende publiekstrekkers als oranjemarkten, orièntenngsritten, filmvertoningen en optochten. In Zie- rikzee werden de kinderspelen gehou den in de vijf wijken, terwijl de wat oudere jeugd zich in sport en spel kon uitleven in het sportpark Bannink. Verder trok in de middaguren een optocht van versierde wagens en fiet sen door de oude straten De oranje- markt op het Havenplein trok veel bezoek in de avonduren. Het vakantiedorp Renesse beleefde eveneens een optocht, zelfs één met een historisch tintje: door het inzetten van antieke tractoren en andere werk en voertuigen uit vroeger jaren Het rijdend 'antiek' was een gewaardeerde bijdrage van Schouwse leden van de landelijke vereniging Oude Trekkers en Motoren. De zes Schouwen-Duivelandse burge meesters gaven in de ochtenduren het startsein voor de feestelijkheden met het hijsen van de vlag en toespraak jes, waarin uitdrukking werd gegeven aan de verbondenheid met het Huis van Oranje. In Haamstede vonden de feestelijkhe den plaats op de zonovergoten Bea- trixweide, waar bij tijdens een enorme drukte heerste. Ook de bejaarden deelden hier mee in de feestvreugde tijdens een rondrit aangeboden door de sociëteit De Westhoek. In de Slot- laan werden wedstrijden ringsteken te paard gehouden Veel bekijks had in Haamstede vooral de dweilband KK Klimax uit Etten-Leur en de optredens in de avonduren van de volksdansgroep Medioburgum uit Middelburg en de aerobicdansgroep Leys-Dream-Girls Tholen Mede door het aangename weer wer den de oranjefeesten op het eiland Tholen goed bezocht en in een mild zonnetje genoot iedereen van konin ginnedag 1984. In Poortvliet waren er 's morgens kinderspelen. Bij de se nioren won Peter Bijl en in de kleu tergroep ging het team van leidster mevrouw Bezemer met de eerste prijs naar huis. Burgemeester E Baerends van de gemeente Tholen en zijn echtgenote kwamen hier een kijkje nemen Stave- nisse beleefde een drukke feestdag In het namiddaggedeelte werd voor het eerst de plaatselijke jeugdclub JVS ingeschakeld voor organisatie en be geleiding van een spelmiddag Dat resulteertde in een prima en goed bezocht evenement. Winnaars waren hier Piet van Gorsel in d- kruiwagen race, Geme Dorst bij de zeepbalk en het duo Cor van Haaften en Peter Bevelander won het ringsteken. Ko ninginnedag begon hier met kinder spelen. waarvoor ruim honderd jonge ren zich meldden. In Sint-Annaland een beperkt pro gramma met als hoofdonderdeel een onéntatierit georganiseerd door voet balvereniging WHS. Hierbij waren 82 deelnemers en W. Anthomsse werd de winnaar Sint-Maartensdijk heeft geen oranjevereniging en daarom was er geen coördinatie bij de verschillen de activiteiten. Door verschillende clubs en op verschillende plaatsen waren er kleine festiviteiten, zoals een aubade bij bejaardenoord Sint-Maar- tenshof en films in de Rieburchschool. In Sint-Philipsland was er een overvol programma met voor elk wat wils. De meeste aandacht ging uit naar een zeskamp, waaraan tien ploegen werd deelnamen Omdat er nogal wat spel letjes op de lijst stonden, werd dtt onderdeel pas om tien uur gister avond afgesloten. De koninginnedagviering in de stad Tholen bood voor elke leeftijdscatego rie amusement. De vijftig peuters van de peuterspeelzaal de Fabeltuin wer den in sporthal Meulvhet een uurtje beziggehouden met spelletjes Daarna togen ze in de rij naar hun eigen speelzaal aan de Molenvlietsedijk om naar poppenkast te kijken en om frites te eten. De aubade van de schoolkinderen samen met muziek vereniging Concordia bracht veel toe schouwers op de been. De eersteklassers gingen naar Meul- viet, waar ze samen met de kleuter- schplen een optreden van het poppen theater zagen. Voor de tweede tot en met vierdeklassers was er een speur tocht door Tholen. waarbij ze een slagzin op moesten stellen en voor de vijfde en zesdeklassers was er een puzzeltocht door Tholen Alle kinde ren kregen na afloop bij de Ter Tolne- tie. o Ahddags had de vereniging Thoolse stadsactiviteiten samen met de wijk- veremging Buitenzorg op de gedemp te oesterputten volksspelen georgani seerd Het touwtrekken bracht acht teams op de been, waarvan drie da- mesploegen De eerste plaats bij de dames was voor de trimploeg; de beste bij de heren was het team van Geilings. Zo'n 140 kinderen namen daarna aan diverse spelletjes deel. die rond vijf uur de prijzen tn ontvangst namen. Bruinisse In Bruinisse eindigde het sportwed- strijdgebeuren 's avonds met een massaal bezochte prijsuitreiking in het 'Durps'Uus'. Tot sportploeg van hel jaar werd gekozen het eerste herenteam van de tennisvereniging Bru'Ten (algemeen Zeeuws kam pioen zaterdagcompetilie 1983). Ver der werd de Bruse Elly de Waal voor hel ruim twintig jaar vervullen van een bestuursfunctie in dc gymnas tiekvereniging Kwiek beloond met een penning van verdienste. In de vissersplaats werden onder gro te belangstelling onder meer 'super starwedstrijden gehouden, bestaan de uit langlaufen, zestig meter hardlo pen. een duurloop en oefeningen aan de rekstok De atlete Astnd van der Spek overwon bij de meisjes. Rinus Padmos en Leo Bolier waren de sterk- sten bij de jongens, respectievelijk 13-14 jaar en 15-16 jaar. In de meeste plaatsen op Schouwen- Duiveland begon koninginnedag 1984 met muziek door de plaatselijke mu ziekkorpsen of herauten te paard En vrijwel overal eindigden de geslaagde festiviteiten met een oranje- of disco bal. In Zierikzee speelde in gezellige sfeer de swingtimeband De Snelbin ders 'Onder de Beuze ACILA 28 v Bahrein nr Sjarjah. ACMAEA 29 v Rotterdam nr Rouaan ALHENA 30 te Bueanos Aires verw. ALPHACCA 29 v Bremen nr Rlo de Janeiro. AMSTEL- VAART 30 te Damman verwBEGONLA 28 64 ono Kp Antonio nr West Palmbeach. DALLIA 30 le Curacao verw DAPHNE 29 te Gothenburg. DIADEMA 28 v Shetlhaven nr Vlissinger.. FLAMMULINA 29 te Punta Cardon verw FULGUR 28 t a rede Abid jan GARDENIA 29% Santo Tomas nr West Palmbeach INCOTRANS SPIRIT 28 v Acajutlan nr Longbeach. JAVAWINDS 28 1200 no Hawaii nr Keelung. JO CYPRESS 28 300 nw Azoren nr Rotterdam. LANAI 29 300 zzo Acapulco nr Puerto Bolivar. MAAS STROOM 29 v Ruweis nr Suez. MEER- DRECHT 28 170 z San Salvador nr Europa, MENTOR 29 25 z Scillys nr St. Maarten, MOORDRECHT 28 150 ono Azoren nr Montotr. NEDLLOYD ALKMAAR 30 v Acajutla nr San Lorenzo. NEDLLOYD AMERSFOORT 28 te New York. NEDL LOYD AUCKLAND 29 v Nagoya nr Balboa, NEDLLOYD BAHRAIN 30 te Auckland verw. NEDLLOYD CLEMENT 29 te Kobe. NEDLLOYD DEJIMA 29 te Rotterdam, NEDLLOYD DELFT 30 te Fos verw. NEDLLOYD FLEVOLAND 29 v Liverpool nr Lagualra NEDLLOYD HOLLANDIA 29 v Puer.o Limon nr Kingston. NEDLLOYD LEUVE 30 te Singapore verw NEDLLOYD MOJI 29 v Port Gentil nr Malongo. NEDL LOYD NAGASAKI 29 te Montevideo. NEDLLOYD NAGOYA 28 v Willemstad nr Bridgetown NEDLLOYD ORANJESTAD 28 200 nnw Lissabon nr Vlissingen. NEDL LOYD ROCHESTER 20 te Baltimore NEDLLOYD TASMAN 30 v Mina Qaboos nr Tilbury NEDLLOYD WESTERKERK 29 v St Vincent nr Rio Grande. NIEUW AMSTERDAM 29 v Acapulco nr Puerto Vallarte, NISO 29 te Houndspoint NOORDAM 29 120 nnw Havanna nr Cozu- mei, NOORDZEE 28 320 ono Bermuda nr Savannah, OOSTZEE 30 te Napels verw PRINS FREDERIK HENDRIK 29 v Ste- nungsund nr Port Jerome, RIO FRIO 29 275 zzw Guayaquil nr Balboa, ROTTER DAM 28 v Port Everglades nr St Maarten. SCHERPENDRECHT 29 180 zo Santos nr San Nicolas. VTTREA 28 rede Hoek v Holland nr BroQorden. WAARDRECHT 1 te Shanghai verw. WISSEKERK 29 45 z Kreta nr Dubal

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 17