Drukke en geanimeerde viering koninginnedag in Middelburg Play-back-show hoogtepunt in Vlissingse feestviering Walcheren vierde uitbundig en spelenderwijs koninginnedag PZC/streek Vroegtijdig einde zwemwestrijden IEI 11INSDAG 1 MEI 1984 11 almbj k. xqllDDELBURG - Middelburg vierde maandag geanimeerd koninginnedag. De belangstelling Paulie de Visser iNieuwlandersi werd AiÏÏjoor de kinderspelen in de wijken was groot. Hetzelfde gold voor de muzikale show 's avonds Evenren "was het een vrolijk gebeu- ottenjp de Markt die tweeduizend toeschouwers trok. Bij de demonstratie met crossmotoren op ren in het aan Middelburg grenzende •os hetzelfde plein kwamen 's middags ongeveer vijftienhonderd mensen kijken. Sint-Laurens. Een flink deel van het Llve^ dorp liep uit voor de behendigheids- \NDiPe viering werd kort na negen uur mertjes. Die deden aan ringsteken op opvallend sterk en stak 31 van de 34 spelen voor kinderen en die voor DLLdegonnen met het vlaghijsen op de de flets, ballen gooien en andere be- ringen. Hetzelfde deed Cees Lange- ouderen (mastklimmen en paalwer- DLLdtarkt waarna burgemeester drs P. A. hendigheidsspelen mee. De spelen op beeke uit Gapinge Zij kampten tot pen), o, Nróolters een korte felicitatietoespraak de Markt en in de Magistraatwijk aan de kleinste maat. de trouwring, Eïpfjlp intevljield vanaf het stadhuisbordes Hij verliepen geanimeerd en trokken veel om de eerste plaats. Bij gebrek aan LZEJLIE oopte op een waardige viering van belangstelling. Hetzelfde gold voor de een wedstrindring werd de echte Meer dan vijftienhonderd mensen oninginnedag en ook van bevnj- evenementen van de buurtvereniging trouwring van bestuurslid Leen Geer- waren aanwezig bij het défilé voor die aanstaande zaterdag Eigen Haard waar van een geslaagd se gebruikt. Joke wist deze als enige commissaris der koningin drs C. Qaöaar verwachting tienduizenden naar feest werd gesproken. Evenals verle- mee te nemen en legde daarmee be- Boertien, burgemeester drs P. A. Wol- Zeeuwse hoofdstad zal lokken. den jaar was bijna de gehele buurt slag op de eerste p#laats. Cees Lange- Iers en hun echtgenotes. Nog meci beeke werd dus tweede terwijl Jan publiek was er voor het daaropvol- Besuyen uit Kapelle-Biezelinge op de gendc muzikale optreden op de derde positie beslag legde. Van de Markt waaraan bijna alle plaatselij- Middelburgse deelnemers was Jan ke korpsen deelnamen. Hendrikse de beste. De oranjevereniging Uit het volk-Voor het volk noteerde alleen een flinke Burgemeesster Wolters reikte trad,- tegenvaller blJ de zwemwedstrijden tloneel de prdzen uit en sprak er zijn v050r de vierd v,jtde en zesde kiassers u/ncirrlprmcr nupp mr. rmf. vppl ïnntyp .- NiBIa een jaar afgeschaft te zijn geweest present, ehoorde de samenzang van vader- mdse liederen maandagmorgen weer A/f ntnrrt'OVV Dt het programma als onlijsting van toespraak, Ongeveer tweehonderd Op de Markt werd 's middags een anglustigen waren verzameld en crossmotorendemonstratie gegeven rachten naast Het Wilhelmus onder door leden van de vereniging De ,ndere ook het Zeeuwsch Volkslied Uitlaat. Deze zou oorspronkelijk vuui uc Ï4C1UC, VJJlut en gehore. Door een communicaties- twee uur duren maar werd met een waardering over uit dat veel jonge van de lagere scholen in poelendaele. -lOornis liep het gestencilde zangpro- hall'uur bekort vanwege vermoeid- mensen mee hadden gedaan. Volgens Van de i10nderd schriftelijk aange- ^°%amma van het publiek niet parallel beid van de kleine groep deelnemers lem biedt dat hoop op het tot in meidden kwamen er veertig niet op- net de muziekbladen die de leden van «He op het kleine parcours van de lengte van jaren volhouden met de dagen waardoor het gebeuren ook Tiet begeleidende Middelburgs Mu- Markt blijk van hun kunnen moesten nngrijderlj. vroeger afgelopen was dan voorzien, ilekkorps voor hun neuzen hadden, geven. De 9-jarige J. B. liep lichte Intussen heerstteerin Nieuwland een Qp de binnenplaats van de generaal jJet als gevolg dat enkele liederen verwondingen op aan zijn kaak na- gezellige drukte bij de ringrijderij met maj0or Berghuijskazeme van het Op- naangekondigd uit het hoofd gezon- dat een berijder van een 125 cc motor sjezen die daar s middags werd ge- leidingscentrum Militaire Admini- en werden. slipte en aan de rand van de haag houden. Het echtpaar Dmgeman en stratie (oCMA) werd een vlaggenpa- )e kinderspelen die in de loop van de publiek terecht kwam. Hij moest zich ïorgen in bijna alle wijken gehouden onder behandeling van een tandarts eerden trokken veel publiek. In Dau- laten stellen. eendaele deden niet minder dan drie- Op de Dam werd een ringrijderij ge- londerd schoolkinderen mee, naast houden met 21 deelnemers waarbij de 20 die aan een speurtocht deelne- gehele dag enkele honderden belang- De Stromenwijk en 't Zandt stellenden aanwezig waren. De 22- leldden tweehonderdvijftig deelne- jarige Joke Reijnierse reed opnieuw rade gehouden. In een toespraak roemde commandant luitenant-kolo nel mr W. Thomson de menselijke wijze waarop de gisteren 75 jaar ge worden Prinses Juliana haar publieke optreden gestalte gaf. Eevenzeer had hij waardering voor de meer zakelijke Veemarkt Leiden - Aanvoer, slachtvee 801 invulling van koningin Beatrix van stieren 150 slachtschapen en lammeren het koningsschap. Hij riep de aanwe- 266. totaal 1217. Prijzen- extra kwaliteit zige militairen op tot inzet en loyali- dikbillen 9,50-13,60. stieren (resp. Ie en 2e teit ten dienste van het vorstenhuis. kw. i 8,40-9,40 7,60-8.3d. vaarzen resp. Ie en 2e kw.l 7,60-8,75 6,40-7,55. koeien (resp. Ie. 2e en 3e kw.) 7,30-8,60 6,30-7.25 5.90-6,25 worstkoeien 5,30-6,35. schapen 200-260. per kg 5,50-7.50. lammeren 235-380. per kg 10.75- 13.00 Stemming (resp. handel en prijzen)1 slachtvee slecht - lager, stieren slecht - iets lager slachtschapen en lammeren vlot - gelijk Paardenmarkt Utrecht - Op de paarden markt in Utrecht zijn maandag 265 paarden TERNEUZEN De werkgroep Baan- aangevoerd. De prijzen luidden als volgt (in lozen Temeuzen houdt woensdag 2 gulden per stuk, slachtpaarden per kg mej een wandeltocht van 10 kilome- geslacht gewichu luxe paarden 2830-3850. ter Er wordt om kwart over tien 's 2.000'3070. morgens gestart bij het stadhuis. 1750-2450. 3-Jange paarden 1d23-23io 2e- f praris De werkfrrnen he- Jange 1375-2375 Veulens 375-1375. Hitten aeelname is gratis- De werkgroep oe 650-1475 Ponv's 300-975. Oude slachtpaar- veelt de wandelaars aan een luneh- den 4.60-6.60" Jonge slachtpaarden 5.70- pakket mee te nemen. Onderweg 6,85 Handel paarden vlot en pony's rede- wordt gepauzeerd in een horeca-eta- lijk vlot. blissement. Wandeltocht haanlozen in Terneuzen Dat het er bij de kinderspelen niet altijd kinderachtig toegaat blijkt uit deze 'oto's uit Sint Laurens, waarbij een opdracht veranderde in een compleet waterballet Imitatie Andrè van Duin in Vlissingen: lachen, gieren brullen. DRUK PROGRAMMA IN DE DORPEN VLISSINGEN- Een van het televisiescherm afgekeken 'playback-show' vormde het onverwachte en onbetwiste hoogtepunt van de koninginne dagviering in Vlissingen. Er was buitengewoon veel bekijks en waarde ring voor de prestaties van het jong talent, waarbij met name de creatie van Andrë van Duin bij het talrijke publiek zeer in de smaak viel. De 'play-back-show' was een van de majorettekorps Stars at Moonlight onderdelen uit een veel omvattend in actie programma, dat door het comité Het publiek kon alle kanten uit er organisatie feestelijkheden samen waren optochten met versierde fiet- met de betrokken verenigingen van sen. er was een film en een poppen- wijk-, buurt- en speeltuin was opge- kastvoorstellmg en ook konden vol- steld. i wassenen zich uitsloven tijdens een zeskamp. Daarbij ging het al even Op een moment dat velen thuis de fanatiek toe als bij de kinderspelen tv aanzetten om de landelijke vie- In Vlissmgen was overigens aan alle nng van koninginnedag te volgen leeftijdsgroepen gedacht: de bejaar- was er al volop feestgedruis in de den kregen een aan deze leeftijds- stad Oranje Nassau' en 'Ons Ge- groep aangepaste show gepresen- noegen' waren al vroeg op pad om teerd in 'Britannia" sfeer in brengen in de stad en ook In de dorpen konden ze er ook wat het majorettespeloton 'Flushing van. Ritthem pakte onder meer girls'droeg daar een niet onbelang- stevig uit met een zeskamp. En- rijk steentje toe bij. En alsof dat al thousiast werden de opdrachten niet feestelijk genoeg was kwamen uitgevoerd. Daarnaast was er een ook nog het showorkest Irene en het puzzeltocht met auto's. In Zoutelande waren de organisato ren al evenzeer geinspireer door de KRO play back show. Ook daar kwamen de meest uitzonderlijke creaties voor het voetlicht. Een zes kamp stond ook op het programma van de koninginnedagviering in Koudekerke. Daar ging het deelne mende team van de rijkspolitie met de eer strijken. Op alle locaties waar festiviteiten plaats vonden maakten de organi satoren gewag van een grote be langstelling voor het verloop van de evenementen Daarbij werd dank baar gebruik gemaakt van het mil de oranjezonnetje Op verschillende plaatsen werden strandstoelen uit gezet en volgden ouders vanuit die riante positie de verrichtingen van hun kinderen bij koekhappen. touwtrekken en andere op konin ginnedag gebruikelijke gezel schapsspelletjes. MIDDELBURG - Molenwater, 9.30-18 uur: Miniatuur Walcheren. VLISSINGEN - Miro Parking, 13-22 Zeeland Beurs. Bachten Komme, 19.30-21.30 uur: Contactavond Soos Gehandicapten FILMVOORSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM - Cinem'Actueel I. 20 uur: Jaws III. 12 jr.; Cinem'Actueel II. 20.30 uur: Ciske de Rat, a.l.; Cinem'Actueel III, 19.30 uur: Ciske de iRat, a.l. GOES - Grand, 20 uur: Gejaagd door wind. a.l. HULST - De Koning van Engeland, 20 uur: Ciske de Rat. a.l.: 20 uur: Fanny Hill, 16 jr.: 20 uur: Thunder. 12 jr., 20 uur: Intieme spelletjes. 18 jr. OOSTBURG - Ledel. 20 uur: Studen- tensex, 18 jr. TERNEUZEN - Luxor, 20 uur: Ciske de Rat. a.l.; 20 uur: Sudden impact. 12 jr. VLISSINGEN - Alhambra I, 20 uur. Ciske de Rat, a.l.; Alhambra II, 20 uur: Vier vuisten slaan op hol, a.l. TENTOONSTELLINGEN AXEL - Galerie Slijkdreef 11A, 10-18 uur: 'Moderne kunst en 1984'. BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof, 13.30-17 uur: Werden Etta Meiner; Stichting Etcetera, 14-17 uur: 'Schor ren tussen zoet en zout'. BRUINISSE - Hal Gemeentehuis. 9- 12 en 14-17 uur: keramiek van Joop van Ulden en weef- en knoopkunst van Alexandra. DOMBURG - Biologisch Museum, 10- 17 uur: 'De natuur in Zeeland' 'Dieren in de natuur'. GOES - Museum, 10-17 uur 'De tocht van het boos rood konijn' werken van Jeroen van Westen (t/m 11/5); Prentenhandel Van Sabben. 10-15 uur: aquarellen van Trees Verwilligen (t/m 12/5). HULST - Streekmuseum, 14-17 uur; 'Boeken' (t'm 8/6). KATS - Galerie Zwaluwenhof. 10-18 uur: schilderijen van Piet van 't Hage- land. MIDDELBURG - Zeeuws Kunst- naarscentrum 10-17.30 uur: werken van Bemhard Kirchgaesser tt/m 3/5); De vleeshal. 13-17 uur: werKen van David van de Kop en foto's van Hans Biezen; Zeeuws Museum. 10-17 uur: werken van Jac. Jongert: Galerie Montpamasse. 14-18 uur: werken van Bernard Charoy: Ambachtencentrum Demerary. 9-17 uur: diverse ambachten en exposities; Wandelkerk, 10-13 en 14-17 uur: 'Ver zet en Vervolging 1933-19NU'. OOSTBURG - Atelier Oudestad 66, 10-12 en 14-18 uur werken van Jan Verschoore: Bibliotheek, 10-20 uur: 'Hond'-'-d jaar Oranjevorstinnen'. SAS VAN GENT - Burgerzaal Stad huis: werken van Frans Kegels. TERNEUZEN - Museum 10-12 en 14-17 uur: '...Ontbieden en de Beve len...'. VEERE - Museum 'De Schotse Hui zen'. 10-12.30 en 13.30-17 uur: 'Ver knocht en niet te scheiden' de verbon denheid Oranje-Veere. VLISSINGEN - Nieuwstraat 26-28. 10-17 uur: 'De geschiedenis van 500 jaar loodswezen, bebakenïng en be tonning' Stedelijk Museum, 10-12.30 en 13.30- 17 uur: 'Maritieme gezichten' werken van drie 19e-eeuwse Ned. kunste naars; Gevangentoren, vanaf 17 uur: grafie ken van Wim Krull; Bethesda-St. Josephziekenhuis 'Pastels' van L. Vlieger (t/m 15/5); Reptielenzoo 'Iguana', 14-17 30 uur expositie van levende reptielen, amfi bieën en insekten. YERSEKE - 'Atelier Dam Twee', 10- 18 uur: expositie schaal- en schelpdie ren werken diverse kunstenaars. IJZENDIJKE - Museum, 10-12 en 13.30-17 uur: 'Over en rond het trek paard'. HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel. 01100-14444 (ook voor mïlleuklachten) Zeeuwsch-VIuanderen Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance). Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551, dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel. 01180-36251, van 10 00-24.00 uur weekends van 20.00-24 00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel 01184-14645, dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tel 070-614614 Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur VAN TOUWTREKKEN TOT VERSIERDE OPTOCHTEN MIDDELBURG Op het platteland van Walcheren is koninginnedag uit bundig gevierd. De Oranjeverenigin gen meldden allen een nog grotere belangstelling dan verleden jaar en brachten dat in verband met het fraaie weer. Zo vierde Arnemuiden ouderwets feest maar was er ook in kleinere kernen zoals Gapinge, Melis- kerke en Vrouwenpolder sprake van veel publiek. Het meten van de menselijke krach ten was maandag een geliefd onder deel van de feestprogramma's. Zo was er in Grijpskerke een trekwedstrfjd tussen een Belgisch boerenpaard en dorpelingen. Hel dier moest het pas afleggen toen aan de andere kant van het touw elf mannen stonden te trek ken. Gealarmeerd door geruchten als zou er in het dorp een staaltje van dierenmishandeling te wachten staan was ook de regionaal inspecteur van de dierenbescherming aanwezig. Deze constateerde echter geen ontsporin gen. Ook de touwtrekwedstrijden stonden in de belangstelling. In Arnemuiden bleek de ploeg Zeekraal de sterkste en moest die van de postduivenvereni ging Voorwaarts genoegen nemen met de tweede positie In Meliskerke namen ploegen van zes mannen het op tegen steeds zeven dames. Win naar werd daar de herenploeg Oranje Boeven. In Domburg werden de plaat selijke brandweerlieden op dit onder deel eerste, daarmee de ploeg van de Lawn Tennis Club Domburg achter zich latend. De kinderspelen blijken zich in een grote belangstelling te kunnen ver heugen In Vrouwenpolder trokken ze vierhonderd mensen (deelnemers en belangstellenden). In verband met het vierhonderdste sterfjaar van Willem van Oranje waren in dat dorp spelen uit de zestiende eeuw op touw gezet. Daaronder het bikkelen (behendig heidsspel met schapebotjes), een stokpaardjesrace en een tonnenrace. Voor het laatste onderdeel had de Oranjevereniging tevergeefs naar va ten gezocht. Ook in Arnemuiden stootte men het hoofd. Biertonnen fungeerden tenslotte als redmiddel. Het kleine dorp Gapinge meldde een gezellige drukte waarbij het opviel Ballegooien. zoals hier in Oostkapelle. was i onderdeel van de viering van koninginnedag veel plaatsen een geliefd dat de inwoners bijna allen in de eigen kern bleven, Vrijwel de gehele school jeugd deed mee aan de kinderspelen terwijl ook het stoeltjesrijden per fiets (ouderejeugd en volwassenen) een trekpleister bleek Ballonnen In Arnemuiden waren er driehon derd deelnemers voor een versier- en verkleedoptocht van kinderen te fiets. In de ochtend werden na het spelen van Oranje Boven zeshonderd balonnen opgelaten. Gezien de win drichting werd de voorspelling uitge sproken dat een deel op de Noordzee aangetroffen zal worden door de vis sersvloot die maandag normaal uit voer. Op De Markt was het druk bij activi teiten als doelschieten en koekhap pen. Zoals altijd bood het vissersstad je een feestelijke aanblik door de vele vlaggen en wimpels. In Veere werd van een geslaagde dag gesproken, de belangstelling was gro ter dan in 1983, Ook veel toeristen kwamen een kijkje nemen bij de eve nementen. Het laatste gold ook voor Domburg. Daar waren 's morgens ook Duitse toeristen bij de traditionele aubade voor het gemeentehuis die ongeveer driehonderd zangers trok, waaronder de schooljeugd. De aubade in Meliskerke trok zelfs vierhonderd zanglustigen, voor het overgrote deel afkomstig uit het dorp. In Oostkapelle deden tweehonderd verklede kinderen mee aan een op tocht, iets minder dan verleden jaar De kinderspelen daarentegen trokken meer belangstelling. Tenslotte kwa men er in Grijpskerke 140 kinderen opdagen voor de spelen. Hier werd in verband met. de vierhonderdste sterf dag van Willem de Zwijger aan alle deelnemers een gedenktegel uitge reikt. Oudere dorpelingen vermaak ten zich in de middag met mastklim men. ringsteken per bromfiets en an dere behendigheidsspelletjes. De vie ring op het platteland werd bijna overal afgelo afgesloten met oranje bals of gezelligheidsbijeenkomsten in de dorpshuizen dié evenals vorig jaar heel goed bezet waren. Oudere jeugd sloofde zich uit in zeskamp in Ritthem. Vindingrijke opdrachten tijdens de koninginnedagspelen in Koudekerke.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 11