Relatief gunstige positie Nederlandse scheepsbouw Shell beslist dit jaar over project Rotterdam \LEKKE BAND.. VERGELIJKING MET WER VEN EG EN SCANDINA VIE ENKA krijgt octrooi op supervezel Produktschap: verkoop drank stijgt onvoldoende HBG is optimistisch voor dit jaar AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS ZATERDAG 28 APRIL 1984 GENEVE (RTR) - De wereldhandel is het afgelopen jaar met twee proeent toegenomen en is daardoor weer op het niveau van 1980 gekomen. Voor dit jaar zit er een nog sterkere groei in, zo heeft de algemeen-directeur van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT), Arthur Dunkel, verklaard. Als de internationale handel zich stabiliseert op het huidige niveau zal er dit jaar ten opzichte van 1983 een groei van vier a vijl' procent uit de bus komen. Er zijn echter goede redenen om aan te nemen dat het groeipercentage nog hoger zal zijn, want het groeitempo lijkt nog toe te nemen, aldus Dunkel in een toespraak in Chicago. Dunkel wees erop dat de meeste voorspellingen erop duiden dat de economische groei in de westerse industrielanden, vooral die in Europa, dit jaar aanzienlijk groter zal zijn dan in 1983. Hij zei verder dat de helft van de nettogroei van de wereldhandel in het afgelopen jaar voor rekening kwam van de toeneming van de export naar de Verenigde Staten. ROTTERDAM (ANP) - Volgens het Nederlands Economisch Instituut is de concurrentieposi tie van de Nederlandse scheepsbouw op het gebied van produktiviteit en kostenontwikkeling gunstig. Dat blijkt uit een onderzoek dat het instituut heeft verricht in opdracht van de Stichting Coördinatie Maritiem Onderzoek. Die betrekkelijk gunstige concurrentiepostie gaat alleen op als er een vergelijking wordt gemaakt met de scheepsnieuwbouw in de andere EG-landen en met de Scandinavische werven. Ten opzichte van landen als Zuid-Korea en Japan is de situatie ongunstiger. In een commentaar op de onderzoeks- strijd tenminste gelijkwaardig is aan verwacht, zal de Nederlandse resultaten, die overigens betrekking die van andere Westeuropese concur- scheepsbouw volgens de Cebosine in hadden op het jaar 1982, schrijft de renten. Bij het aantrekken van de staat moeten worden geacht weer een Nederlandse Vereniging van Scheeps- wereldvraag naar schepen, dat tegen belangrijke positie als scheepsbouw- bouwers Cebosine dat de Nederlandse het eind van de tachtiger jaren wordt natie in te nemen. scheepsbouw in een niet door concur- rentievervalsmg en protectionisme verstoorde markt haar positie zou kunnen handhaven en zelfs verster- ken, mits met name Zuid-Korea zich zelf beperkingen oplegt wat betreft de werfcapaciteit. De Cebosine blijft pleiten voor een zodanige overheidssteun, dat de uit gangspositie van de Nederlandse wer ven in de internationale concurrentie- Terughoudende beurs AMSTERDAM (ANP) - De beurs liet zich vrijdag maar weinig inspireren door de flinke stijging op de Ameri kaanse markt waar de Dow Jones index ongeveer 12 punten steeg. Het Damrak stelde zich met het extra lange weekeinde voor de boeg (maan dag blijft de beurs gesloten) terug houdend op. Hoewel de ondertoon zeker niet slecht werd genoemd brok kelde het koerspeil na de officiële opening voor het merendeel wat af. Philips en de verzekeringswaarden waren echter wat hoger. Aandelen Philips werden vrijdag voor het eerst minus 1,20 contant divi dend verhandeld en bovendien werd de uiterking van tien procent in aan delen van de koers afgetrokken. Hier mee rekening gehouden trad een lich te stijging in tot 44,80. Ook Unilever was beter en wel 1 op 257,50. De andere internationals konden zich niet handhaven. KLM liep terug tot iets beneden 170 en Koninklijke Olie brokkelde 1 af tot 157. Akzo leverde twintig cent in op 92,40 en Hoogo vens ging vier dubbeltjes achteruit tot ƒ49,70. De verzekeringswaarden waren vrien delijk gestemd. Nationale-Nederland steeg om en nabij 2 tot ƒ220 en AEGON werd beleggers 2,30 meer waard op 127,50. AMEV ging 0,70 vooruit tot 155,70. Ahold werd ex 5 dividend verhandeld en hiermee reke ning houdend trok de prijs zich weinig aan van de betere gang van zaken in de eerste vijfien weken van dit jaar. Het fonds was nauwelijks prijshou dend op 188. Van de uitgevers no teerde Elsevier krap 1 hoger en hiermee werd de grens van 90 over schreden. Océ-van der Grinten werd 1,50 duurder op 239,50. De lokale markt gedroeg zich erg rustig en grote koersverschillen vielen slechts sporadisch waar te nemen. Beers was 3,50 in herstel op 143 en Mulder won nog 15 op 965. Naar- den werd ex-dividend bijna 1 hoger verhandeld op 38,60, Pont werd 4 duurder op ƒ69 en Vereenigde Glas 5 op 385. Voorts ging Sanders 3 vooruit naar ƒ141 en VRG 2 naar 74,40. Aan de andere kant was Van Dorp 6 lager op 97 en moest BAM Holding 2 achteruit naar 64. Op de actieve markt bleven veel koersen zich binnen nauwe grenzen bewegen en had de handel niet veel meer om het lijf. Olies, Hoogovens en KLM daalden nog wat verder en klei ne herstelbewegingen werden steeds weer afgesneden Op de parallelmarkt werd voor HES Beheer 4 meer be taald op 110. Op de ochtend vóór het expiratie- weekeinde bood de Europese Optie- beurs (EOE) een zeer levendige aan blik. Tot 12.00 uur gingen 11.440 con tracten om. De meeste belangstelling ging uit naar Philips en Koninklijke Olie. In het dollar/gulden-contract werd actief gehandeld. De GAK-pensioenfondsen hebben hun rentetarieven met 0.1 verlaagd. Deze wijziging luidt geen algemene daling in. maar lijkt meer ingegeven door concurrentie-overwegingen. Het renteniveau is op dit moment vrij stabiel. HYPOTHEEKRENTE Hypotheekrente beta- rentepercentages per lings- vast slult- met gemeente zonder gemeente 24 april 1984 wüze gedu provl- garantie garantie rende opgave werke opgave bank lijk bank lijk ANNUÏTEITENHYPOTHEKEN A.B.N M/A 1 jr 1.5 7,4 7,82 7.6 8,04 M/A 3 jr 1.5 8,2 8,69 8,91 M/A 5 jr 1.5 8,7 9,24 9,46 Amrobank M/A variabel 1.5 7.3 7,71 7.93 M/A 2 jr 1.5 8,1 8,43 8,64 M/A 5 jr 1.5 8,0 9,13 9,35 Bouwfonds M/A variabel 1,5 8,0 8,57 8,47 Nederlandse M/A 5 jr 1,5 8.6 9,23 9,45 Gemeenten M/A renterust 1,5 8,6 9,23 9,45 M/A 10 jr 1,5 8,9 9,55 9,77 Centrale M/A 5 jr 1 8,4 8,85 9,07 Volksbank Direktbank' M/A 1 jr 1.5 7.6 8,14 8,36 NCB-bank M/A 3 jr 1,5 8.0 8,57 8,79 M/A 5 jr 1,5 8,4 9,01 9,23 Grenswissel- M/A 1 jr 1 7.9 8,31 8,31 kantoren/CDK M/A 5 jr 1 8.4 8,85 8,85 HJ/A 1 jr 1 8,1 8,38 8,38 HJ/A 5 jr 1 8.6 8,90 8,90 Landbouwbank M/A variabel 1,5 7.2 7,71 7,4 7,92 M/A 1 Jr 1,5 7,4 7,92 8,14 M/A 2 jr 1.5 8,1 8,68 8,90 M'A 3 jr 1.5 8,3 8,90 9,12 M/A 5 jr 1.5 8,6 9,23 9,45 Van Lanschot/ KW/A vanabel 1,5 7,88 Woonfonds Holland MiV variabel 1.5 7,2 7,77 7,34 M'V 1 jr 1,5 7.6 8.21 7,79 MTV 2 jr 1.5 7.9 8,54 8,77 M/V 3 jr 1,5 8.5 9,21 M/V 5 jr 1,5 8,5 9,21 9,33 Nederlandse M'A 1 jr 1.5 7.3 7,71 7,93 Middenstands M/A 3 jr 1.5 8,3 8,80 9,02 Bank M'A 5 jr 1.5 8.7 9,24 9,46 Postgiro en Rijks M'A 2jr 1 7.9 8,31 8,52 Post Spaarbank M'A 5 jr 1 8,4 8,85 9,07 Rabobank M'A variabel 1,25 7.9 8,33 8,55 (advlesrente) M/A 3 jr 1,25 8.2 8,66 8,88 M/A 5 jr 1,25 8.4 8,88 9,10 M/A stabiel 1,25 8.75 9,26 8i95 9,48 HJ'A variabel 1,25 8.1 8,41 8,62 HJ'A 3 jr 1,25 8,4 8,72 8,94 HJ/A 5 jr 1,25 8.6 8,94 9,14 HJ/A stabiel 1,25 8,95 9,48 9J5 9,70 Rabo M'A 3 jr 1.5 8.2 8,69 8,91 Hypotheekbank M'A 5 jr 1.5 8,4 8,91 9,13 HJ/A 3 jr 1.5 8.4 8.75 HJ/A 5 jr 1.5 8,6 8,96 9J7 Verenigde M/A Vb jr 1 7,6 7,98 8,20 Spaarbank M'A 3 jr 1 8,2 8,63 8,85 M'A 5 jr 1 8,4 8,85 9,07 Westl. Utr. (stand.) M/V 2 jr 1.5 8,2 8,87 9,09 (stand.) M/V 5'10 jr 1,5 8,8 9,54 9,76 (stand.) M/V U/15 jr 1.5 9,2 9,98 10,21 mo-rlsk) M/V 5 jr 1.5 op aanvraag op aanvraag Interim MiV 1 jr 1,5 7,4 7,99 7,4 7,99 2e kwartaal 1984 budget M/V variabel 1.5 8,7 9,43 9,43 LEVENHYPOTHEKEN CenLraal Beheer M/A 5/10 jr 8,3 8,62 8,3 8,62 Levensverzekeringen aangesl. bij N.V.L KW/A 5/10 Jr 8,4 8,67 8,4 8,67 "Van Lanschot'Woonfonds Holland met gemeentegarantie Woonfonds Holland zonder gemeentegarantie Van Lsnschot M/A maandbetaling achteraf HJ'A halQaarbetaling achteraf M/V maandbetaling vooraf KW/A kwartaalbetaling achteraf Bron 'Vereniging Eigen Huis' te Amersfoort. Uit het onderzoek van de Stichting Coördinatie Maritiem Onderzoek is gebleken dat de produktiviteit op de Nederlandse scheepsbouwwerven in 1982 ten opzichte van het jaar daar voor met ruim tien procent is toegeno men. Daarmee is volgens het instituut de op een na hoogste graad van produktiviteit bereikt. Alleen Japan scoorde op dit punt hoger. De directe arbeidskosten van de wer ven daalden in 1982 tot het laagste niveau binnen de EG. In West-Europa bleven alleen Finland en Zweden onder de Nederlandse arbeidskosten. De Aziatische landen Japan, Zuid- Korea en Taiwan zijn nog altijd in staat tegen belangrijk lagere arbeids kosten scheepsnieuwbouw op te leve ren. Dat geldt ook voor Polen na de devaluatie van de Poolse munteen heid. PHOENIX (APi Verslagen zit Ross Ramos uit Phoemx iCalifornië) te wachten op hulp. Zijn vrachtwagentjebeladen met oude autobanden, kreeg op weg naar de afvalverwerking een lekke band. ARNHEM (ANP) - De Nederlandse Octrooiraad heeft ENKA in Arnhem octrooi verleend op de produktie van 'polymeer', een belangrijke grondstof voor de vervaardiging van ENKA's recent ontwikkelde supervezel ara- mide. .Daarmee heeft de AKZO-doch- ter het exclusieve recht verworven in ons land polymeer te vervaardigen. Dit heeft een woordvoerder van EN KA meegedeeld. Polymeer wordt als spinvloeistof ge bruikt bij de produktie van aramide. De produktie start eind 1985. De bouw van fabrieken daarvoor in Delfzijl (grondstoffen) en Emmen (eindpro- dukt) is inmiddels in volle gang Het concern heeft met steun van de overheid 600 miljoen gulden geïnves teerd in de ontwikkeling van aramide, een ijzersterk maar vederlicht vezel met tal van toepassingsgebieden zo als lucht- en ruimtevaart, auto-indus trie en de produktie van kabels. De uiteindelijke jaarproduktie van de fabriek in Emmen zal ongeveer 10.000 ton bedragen en werk bieden aan zeker 380 mensen. JENEVER WINT TERREIN RIJSWIJK (ANP) - Het bestuur van de Hollandsche Beton Groep HBG handhaaft zijn eerder uitgesproken optimistische verwachtingen voor 1984. „Zoals de zaken er thans voor staan ziet het er naar uit dat de omzet licht zal stijgen ten opzichte van 1983 toen deze 2,8 miljard bedroeg. De nettowinst zal vermoedelijk op nieuw circa 62 miljoen bedragen", aldus topman ir. J.M.Schetters, die volgende maand als zodanig aftreedt. Rond de jaarwisseling was er voor ƒ314 miljard aan orders in porte feuille. Schetters maakte bekend dat HBG voor iets meer dan 5 procent deel neemt in een combinatie van bedrij ven onder leiding van Mobil Oil Ne derland die heeft ingeschreven voor opsporingsvergunningen naar olie en aardgas op het continentale plat. Hoewel de combinatie nog geen blok ken zijn toegewezen, bestaat bij HBG goede hoop dat de beslissing positief zal uitvallen. Samen met Holland Sea Search DSM en Mobil is ingeschreven op zes blokken De niet-gedekte vorderingen op Nige ria van de HBG liggen in de orde van grootte van ƒ30 a ƒ40 miljoen. Het concern maakt zich hierover weinig zorgen. Regelmatig komen betalingen uit Nigeria binnen. Het concern heeft in 1983 voor aftrek van belastingen ruim 6 miljoen min der verdiend dan in 1982, maar na belastingen steeg de winst van 60,6 tot 62,7 miljoen. Dit komt doordat in Nederland geen vennootschapsbelas ting behoeft te worden betaald in verband met fiscale verliescompensa tie. Ook zorgt vermogensaftrek voor verlichting. SCHIEDAM (ANP) - De afzet van gedistilleerd is in 1983 weliswaar met 4,9 procent gestegen ten opzichte van 1982, maar dat is nog onvoldoen de om te kunnen spreken van herstel van de Nederlandse sterke-drankin- dustrie. Dat schrijft het produkt schap voor Gedistilleerde Dranken in zijn jaarverslag dat volgende week verschijnt. Het schap vindt de afcetstijging on voldoende omdat de prijzen als gevolg van sterke concurrentie tussen slijters en drankhallen eigenlijk te laag zijn. Uit het jaarverslag blijkt verder dat het Nederlandse produkt - vooral je never - steeds meer terrein wint op buitenlands gedistilleerd zoals whis ky en cognac. De verklaring hiervoor is dat de buitenlandse dranken vaak stukken duurder zijn dan de Neder landse. De omzet van de slijtersbranche is vorig jaar met vier procent gedaald. De grote drankzaken - de ketens - verkochten gemeten in geldomzet precies evenveel als in 1982 In werkelijkheid zijn de omzetten lager geweest omdat hier geen rekening gehouden is met de inflatie. Jenever had vorig jaar een marktaan deel van bijna 45 procent. Tweede was vieux met ruim tien procent Daarna volgen whisky (7,3 procent) en bitters (bij voorbeeld Jagermeister) met. 6,6 procent. Het jaarverslag vermeldt ook dat in Amsterdam ruim tweemaal zoveel sterke drank wordt gedronken als in Den Haag, Gemiddeld heeft iedere Nederlander vorig jaar 2,6 liter sterke drank ge dronken. waarbij moet worden opge merkt dat het produktschap hieron der een liter honderd procent alcohol verstaat, In werkelijkheid ligt het verbruik ongeveer drie keer zo hoog, omdat een borrel doorgaans 35 pro cent alcohol bevat, Dit verbruik is bijna twee keer zo hoog als twintig jaar geleden. Op de wereldranglijst neemt Neder land de achttiende plaats in met een totale alcoholconsumptie van 8,7 liter (van honderd procent dus). Hierbij zijn bier en wijn inbegrepen. In Frankrijk wordt het meeste van de hele wereld gedronken: ruim dertien liter pure alcohol per jaar per lid van de bevolking. Italië is goede tweede. De Noren zijn minder scheutig met de fles: het verbruik ligt bij hen op 3,8 liter per jaar. waarmee zij hekkeslui- ter zijn op de wereldranglijst van 35 landen. Japanse handelsbalans - Japan heeft in het eind maart afgelopen begrotingsjaar 1983 een overschot op zijn handelsbalans geboekt van 34,6 miljard dollar, zo blijkt uit vrijdag gepubliceerde voorlopige cijfers van het Japanse ministerie van financiën. Daarmee is het record van 20,53 mil jard dollar uit 1978 ruimschoots ge broken. In het begrotingsjaar 1982 was er een overschot van 20,14 miljard dollar. De waarde van de Japanse export is het afgelopen begrotingsjaar met 10,9 procent gestegen tot 150,76 miljard dollar, terwijl de import met slechts 0.3 procent groeide tot 116,16 miljard dollar. Gasprijs voor tuinbouw gelijk; voor consument 10 cent duurder DEN HAAG (ANP) - De prijs van aardgas voor tuinders blijft voorlo pig ongewijzigd op ruim 43 cent per kubieke meter. Voor huishoudelijk gebruik kost aardgas een dubbeltje per kuub meer. De Gasunie wilde de prijs per 1 april met 1,7 cent verhogen, maar het Landbouwschap is hiermee niet ak koord gegaan, aldus een mededeling van het schap vrijdag. De prijsverhoging zou het gevolg ge weest zijn van een andere bereke ningsmethode van de Gasunie: zij wilde weliswaar de milieuheffing en de heffing voor de instandhouding van een- olievoorraad voor crises schrappen, maar de prijs koppelen aan die van stookolie met één procent zwavel. Thans is de gasprijs gekop peld aan die van stookolie met 1,5 procent zwavel, die goedkoper is. Overigens wil het Landbouwschap dat de gasprijs wordt gekoppeld aan de nog goedkopere stookolie met twee procent zwavel. AMSTERDAM (ANP) De prijzen van goud en zilver zijn vrijdagmiddag als volgt vastgesteld: (tussen haakjes de vori ge prijzen) goud fijnmetaal 36.800-37 300 (36.930-37.430) bewerkt 39.170 laten (39.3101 zilver fijnmetaal 850-920 (865-935) bewerkt 970 laten (990 lateni Amsterdamse wisselmarkt Franse frank flOOi Belgische frank Zwita Irank 1100) Japanse yen Kal. Ure ilO.OOOi Zweedse kroon 100) Deense kroon 100) Canadese dollar Oost shilling <100) Spaanse pes dOOi Auslr dollar (100) 3,03975-3,04225 4,2665-4,2715 112,695-112.745 36.715-36.705 5.5295-5,5345 136.235-136.285 134.45-134.55 18.165-18.215 38,205-38,255 30.69-30,74 39,45-39.50 2,37575 2,37830 16.0210-16.5310 3.44503.4550 1.9950-2,0090 2.1950-2,8050 1,6775-1.7025 1,6875-1,7225 86,20-86,45 BUITENLANDS BANKPAPIER AMSTERDAM (ANP) De advieskoer- senoan-en verkoopprijzen i voor buiten lands bankpapier geldend in Amsterdam op de volgende werkdag luidden giste- Belgische fr <100) Duitse mark (100) Ital. Ure 110.000) Portugese esc. r 100» Canadese dollar Franse fr UOOi Zwitserse fr. UOOi Zweedse kroon UOOi Noorse kroon (100) Deense kroon (100) Gostenr sh ilOO) Spaanse pes. ilOOi 5.32-5.02 110.75-114.75 17,50-19,50 2,05-2,55 2.31-2,43 35,25-38.25 134.50-139.00 36.50-39.50 37.75-40,75 29,25-32.25 15,85-16,35 1.93-2,18 2,70-3,50 51,25-54,25 1,90-2,90 3,31-3,61 Algemeen 82.80 Algemeen-lokaal 86.90 Internationals 78.40 Industrie 64,00 Scheep- en Luchtv 154.10 Banken 204,60 Verzekering 172.80 Handel e.a. 70.10 CBS obllg index 78.70 Hendem. Staatsl. 12,21 waarvan 3-5 jr 12.16 8 jr. en langer 12.20 nieuwste drie 12.18 renü BNG-lenlngen 12.12 rend bankleningen 12 20 rend, pandbrieven 13.76 160.4 160.5 148.5 148.6 173.2 173.4 127,9 128,2 164.7 164,9 250.3 249.3 373.3 373,4 150,0 149,8 101.8 101.7 8.09 8.11 8,03 8.06 gedaan-bieden; t li INVESTERING VAN 1 MILJARD GULDEN AEGON ld dlv 84 AHOLD AKZO ABN AMEV AMRO bank Idem dlv 84 Boskalis Westm. Dordtsche Petr Dordtsche Petr.p Elscvïer-NDU FGH Gist" Idem (dlv 84) Helncken Hetneken Hold. Holl beton gr Hoogovens KLM Kon Olie Nat Nederlanden Nedlloyd Groep N'MB Oce-v d Grinten Van Ommeren Pakhoek Hold Pakhoed Hold c. Philips Idem dlv 84 Robeco Rotlnmco Rolinco Rorento Unilever Ver bezit VNU Volker Stovin WUH Banken, Ham 11.25 Akzo 10.75 Akzo 9.50 Akzo 9 25 Akzo 11 25 ABN 74 10 50 ld 1974 125,00 122.00 121.00 123.00 193,50 187.60 92,90 93.20 379 00 378.50 155.30 155,00 69,30 68,80 31,80 31,10 146,80 146,00 146,40 145,40 89.80 90,00 53,40 53,70 133,50 133,50 130,00 130.50 132.00 132.20 122 00 123:60 112,50 111.50 49,70 49.70 170.00 170.00 157.80 13',00 217 50 219,00 119.90 119.50 147,00 145.50 238,00 238.50 29.50 29.90 02,20 63.00 02,00 61.70 49,20e 44,70 48,50 324,50 326,20 135,00 135.10 317,00 318,20 ROTTERDAM (ANP) - De oliemaat schappij Shell wil dit jaar een besluit nemen over de bouw van het zoge noemde Hycon-project op het raffina derijterrein in Rotterdam. Het gaat om een investering van ongeveer één miljard gulden in een fabriek, waar zware fracties uit de ruwe olie wor den omgezet in lichtere als benzine en nafta. Volgens de plaatsvervangend presi dent-directeur van Shell Nederland, ir, R. de Vos is Hycon een ingewikkeld en kostbaar project, dat is gebaseerd op een nieuw in Nederland ontworpen procédé. Een probleem is dat de maatschappij goed moet inschatten of en wanneer het project uit econo misch oogpunt realiseerbaar is. Een belangrijke indicator voor de rentabi liteit van Hycon is het prijsverschil tussen zware stookolie en lichtere gasolie. Juist dit prijsverschil is vol gens De Vos de laatste tijd teruggelo pen, Onder invloed van de daling van de ruwe olieprijzen daalden de pro- duktenprijzen eveneens, maar de prijs van stookolie bleef tegen de verwach tingen in stabiel. De marges in de conversie (het omzetten van zware fracties in lichtere) zijn daardoor te ruggelopen. Of en in welke mate deze situatie ook op langere termijn zal gelden is voor de winstgevendheid van het Hycon-project van groot be lang, aldus De Vos. Shell's belangrijkste concurrenten in Nederland zijn op dit moment bezig met miljardeninvesteringen in de se cundaire verwerkingscapaciteit, waarbij zware fracties worden omge zet in lichtere. Zo bouwt Esso op haar raffinaderij terrein in Rotterdam de flexicoker (investering 2,5 miljard) en Total een hydrocracker (investering ongeveer 1 miljard). Bij hel beoordelen van de vraag of het Hycon-project wel of niet moet doorgaan speelt het feit mee dat voor het eerst sinds lange tijd weer enig optimisme te bespeuren is in de Ne derlandse raffinagesector. Het diep tepunt in de vraag naar olieproduk- ten in West-Europa lijkt volgens De Vos bereikt. 203.41 256,00 257,30 151,20d 151,80 30,50 31,50 93,30 93.30 al, Industrie 101,50 101.30 109.40 109.50 102.00 102.00 101.40 101.60 101.60 103.90 103.90 103.60 103.60 105,20 105.20 101,40 101.40 100,70 100.70 100,50 100,50 101,80 102,60 99.90 99 90 10.75 Amro 74 101.30 101,30 9 75 ld 75 102.60 102.60 9 75 ld 80 00 104.00 104,00 8 75 ld 73 101.30 101,10 8 50 ld 73 101.20 101.00 7 75 ld 71 86 101.50 102,00 7.50 ld 73-88 99.20 99,00 7.50 Meesl-172 99.00 99,00 8 75 BmiqueP 75 101.00 101,00 100,50 100,50 98.50 98,50 - 98 00 97.50 99,50 99,50 100.50 100.80 ld 79-9! 9 50 ld 79 94 9.00 ld 75 8 50 ld 1975 8 50 ld 8491 8.00 id 71-86 8 25 id 8 25 Brcevasl71 8.00 Brcevasl 73 8.25 Bredero71 8.00 Br Petr 7 25 ld 72 10.00 Ceehom 7.25 CMC 72 9.50 CRBoerl.bk 8 00 Cr LBN71 8 00 Elsev -NDU 118.50 118.50 96,00 90.00 102,20 102,20 98.50 98.80 100.00 100.00 7 25 Hagemeyer 98.00 6 00 Holec Div 95.20 8 00 Hoogov71 99,30 8 00 id 72 100,10 7 00 KLM 68 98,20 7 75 Lyons 96.70 9 50 Maasv O T 11.50 Nat Inv 80 108,40 11.00 ld 74 101,50 9 75 id 74 103,70 8 50 ld 75-2 100,50 10.00 GasU 74 101,80 9.50 ld 15) 103,10 99,70 8.75 ld 75 8.50 ld 15j 25 ld 70 10 ld 71 8 00 ld 72 7 75 ld 72 7 50 ld 69 7 25 ld 66 25 ld 73 6 50 ld 66 6.50 ld 68 8.75 NOB 76 7.75 ld 73 7.00 ld 66 ld 64 101,30 101.20 101,00 100,60 100,20 101,00 99,90 98.90 99,10 98.40 97,20 102,10 103,70 100.50 101,80 103.50 101,10 101.20 1(11.(10 100,60 100,20 101,00 100,00 98,90 99,10 1.00 Punt 74 50 Proosl.B 71 50 Rolinco 67 8.00 Sanders 72 8.75 Schuitema 76 - 14 00 SHV-H 81 134 70 8.75 Slevln Gr 76 97.50 VMF-Stork76 98.60 Volker Slevln 78 93.00 .„W-have 78 148,00 7.00 W'sanen 73 103,80 8.75 W U.Hyp 75 98 00 103 00 90.50 98,00 8 50 N S. 70 7 25 ld 72 8.00 Wat.sch 7 75 OTRA 72 8.00 P&C-gr. 72 7.00 ld 72 7.25 ld 66 6.50 ld 67 5.25 ld 64 7 75 Pechlney 9,75 Phlllps75 8.00 Phlllps72 6.00 Pegem57 5.50 ld 58 5.00 ld 58 6.00 PGEM 64 4 50 id 59 6 50 R-R Pijp 8 50 RUnlDls 7 12 RtjnSch 6.00 Schiphol 8 50 ShcU 75 8.25 ld 71 7 75 ld 72 10.5 SHV 72 1U5SHV73 7.00 Skol Br 6.00Unllev66 7 12VMF69 8 75 VNU 75 .75 AmRo73 .50 Boskalis W 75 1.00 Bredero 81 6 25 Buhrm T 73 7 25 Buhrm T 76 00 Cr LBN 74-75 00 Elalon 80 7.25 Fum 73 7 25 Kappa 73 8,75 KNSM 75 8.70 KBB 75 7.25 Macintosh 73 9.00 Mcncba 74 7 75 Nutrlcla 72 8.00 Nljverd 70 16.50 Occ V d Gr 69 101,50 96 40 97,50 93,00e 98,50 96,70 97,00 99,50 96,50 98,00 95,00 102,20 101,10 95,60 94.50 95.00 96.00 98.00 97,20 99,70 28.00 89.30 101,60 100.00 98.50 112.50 112,50 98.70 101,50 96.40 97,50 9300e 100,80 95,60 94,50 Biuncnl. Aandelen ACFHold 182,50 180.00 Asd Rubber 8,50 8 70 Rijtuig 277,00 278.00 Brouw Verf 262,00 AssSt.R'dam lll.OO Audet 216,80 Aut.Ind.Rt Ball ast-N Hold. Batenburg Beck.van Begemann Kon. Ned Pap 97.80 Landre&GI 143,50 1 Leids.Wol 106,00 1 Macintosh 215,00e 2 MaxW. Petr 370,00 c Meneba 56,70d 13.50 660.00 i 8150.00 82 1705.00 15 950,00b 9 775,00 5 NewTorklnd 1155.00 Obam 124.00 Old Court, Dlr 103,00 10.20 Sumubel Technology 261.00 112.50 217.00 Bellndo 64,00 374,00 102,00 143.00 93,00 378.80 Braat Bouw Breevast Breevast eert Bredero eert BuhrmTett c. Caland Hold. Calve-D cert Deli My Desseaux Dorpen Cc Econosto EMBA Enks 65.50 103.00 63.00 192,00 120.50 59.50 38,30 125,00 97 00 265,00 223 00 215.00 206,00 18 50 29 30 370.00 57.70 86,50 66,90 100,00 64,00 195,00 Naarden Naeft Nagron NBM-Bouw Ned.scneepshyp Spnngsl Nutnola gb Nljverdal Palembang Pal the Pont Hout 109,50 1(13 UO 101,60 96.00 I 97 00 101.00c 1( 90.40 235 00 99,30 151 10 143,00 133 00 Gamma H id 5 pet PW Gel Delllc Gerofabr Goudsmlt Hagemeijer Hoek s Mach Holdoh Holec HALL Trust. Holl.-seasearch Holl.-Kloos Hunter D IHC-Inter Ind Maatsch. IBB Kondor IntcmatlO Kempen Beg 45,50 62.00 248.00 71 00 208 00 96 20 26 90 41 00 211 00 325 00 33 70 118,00 39.2( 140.00 3940.00 780,00 10550 173,50 3940,00 780,00 103.20 110,50 183,00 304,00 305.00 1155,00 1168.00e 1144,00 1158.00e 67,00b 71.00 438,00 438.00 3.45 3.40c 141.00 138,00 107.80 260.00 250.00 45.00 33.60 249.00 250.00 45 00 Twynstra en Ubblnk Ver Glasf Blnn.Belf VG BOGAMIJ Chemical F ColGrSh Interbond5 Japan Fund Leveraged 223.00 152.00 133.30 221.00 143.50 152.00 26 30 26 00 21,20 1520.00 39,00 587,00 40,30 138.00 Tokyo PH Unifonds Bell At! ant. Bell South BethSteel Boeing Comp. Burroughs Citicorp. Colgate Cons.Foods Control Data Dow Chemical Du Pont Eastman Kodak Exxon Corp Fluor Corp Ford Motor General Motors IBM Intern.Flavor Intern.Paper Ililern.Tel&Tcl, North Am.Phtl. Nynex Occ Petr.Corp. Philip Moms Philips Petrol Polaroid Corp. Quaker Oats R.C A Rep.Stcel Schlumberger Senrs Roebuck Shell OH Stli.West.bell c 58.50 31.50 138.70 1940 15,80d 50,50 15,25 65.20 29.60 47.70 67.00 88,90 11,50 55.20 56,30 66,00 66,80 48,00d 50,00 78,00 78.00 56,00 56,50 112.00 113.70 26.50 26.60 55,10 37.90 67,80 39,00 54,50 36.90 I 37,25 16,80 31,50 34,30 59,50 16.80 31 30 34,20 60.00 31,00 56.30 39,90e 4030 65,50r 65.90 42.75 42 70 28,20 28.30 30.00 5111S 3330 58.40 48 80 29.30 58,2S 32,2D 4 5 80 Am T&T iNdti ASARCO 1 All R B Comu Burr Corp Can P Ent Chrysl Easlm Kod Exxon Corp Gener El Gener Motors Gillette Goodyear Hltach Minn Mining Mits El Nab Br North Am. PhC Pepsico Phil Morr Phll Petr Pol Corp Proct&Gamble Quak Oats RCA Corp Schlumbergcr S Roeb Shell Can Shell OH Sp Corp 152.00 155.00 99.00 100.00 78,50 79.30 101.50 103,30 75.50 77.50 86.00 89,50 220,50 225.50 95.20 97,60 186.20 187,80 126.00 129,50 63.50 64,70 105.50 110,00 165.50 169,00 154.00 154,00 195.80 200,00 144.00 151,00 79,00 80,00 920,00 920,00 38,70b 335,00 78,50 79,30 108,60 111,50 98.40 97.00 207,00 209.50 109,00 110.20 280.50 287.00 221.00 222.00 400.00 400.00 121,50 122.50 202,50 205.00 120,50 122.00 196,50 196.50 127.50 128.00 38.2C 330,0C re oo t Oil O Tandy Corp Tex Instr Un Pac C Un St St Wam-Lamb C 14550 146.00 175 00 174.00 100.80 103.00 161.30(3 183,80 102.70 105 00 56.80 57 30 172,00 173 10 121.00 122.00 114,; I 116.7C 100,50 103.50 418.00 435.00 145,00 145.50 85,70 87.00 98,00 99.00 134,80 141.00 90.20 94,00 113,00 110.50 ockdiv.ed Doorlopend genoteerd Ahold NV Akzolwm Am Expn wm Gist-Brocades KLM iwrrB' 380,00 377,00 40,50 41 50 02.00 62.00 37.00 36,50 300.00 295,00 1480.00 1505.00 1265.00 1270,00 58.30 58.50 NVU Finan twrri 335,00 350 00 WUH iwrrBi 24 10 24.10 Afciflcprljzcit funds (Ned.) ABN belcgg.p 108.TJ 105,IK ABN Obllg 57 51 57.59 AMRO A F .155,66 AMRO OC n 123 222.85 AMRO AC 16(199 151.lu AMRO OF menu IfWnR Ainva bclegg. Bclegg v.d 7 212.42 loJ.b. Rcnijibel Spec sit fund Unifonds

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 7