Wissel Zeeum-VIsander&tt PZC/ provincie r J. Hakker mi verrast met eregoud Retrenchement Fa. J. HOEKMAN ZN. Begrafenisonderneming 'Goes' P. A. Rozeboom Lastransfor- matoren VERHAAT BEGRAFENISONDERNEMING P. DAHLMANNS Plaats uw familieberichten in de PZC ZATERDAG 28 APRIL 1984 14 Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze zoon REINIER 27 april 1984. John en Petra Bouman-Verkoeyen Populierestraat 53, 4431 CL 's-Gravenpolder Tijdelijk adres Bergzichtziekenhuis, Kamer 307, Goes. Familie berichten Plotseling is van ons weggenomen onze gewaar deerde medewerker en vriend, de heer JOHAN KARNARD1N SEPARIE Directie en personeel Timmerfabriek Wondergem B.V., Middelburg Middelburg. 27 april 1984. Vervuld van dankbaarheid voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u met droefheid kennis van het overlijden van mijn lieve man. onze vader en grootvader PIETER DE HULLU echtgenoot van A. J. de Feijter geboren 12 december 1918 overleden 26 april 1984 Zuidzande: A. J. de Hullu-de Feijter Zutphen: Jan de Hullu Rineke Oostenrijk Roos, Eva. Bram Groningen: Ella de Hullu Cajo ter Braak 4505 AB Zuidzande. 26 april 1984 Oostburgsestraat 20. Wij danken het personeel van 'De Stelle' voor de liefdevolle verzorging. De crematie zal plaatsvinden op dinsdag 1 mei om 11.00 uur in het crematorium aan de Nieuw- landseweg te Middelburg. Zij die de crematie willen bijwonen, worden verzocht om 10.45 uur aanwezig te zijn. Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in 'De Hoeksteen' Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelie ven deze aankondiging als zodanig te beschou wen. Met grote verslagenheid en droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze secretaris, de heer P. DE HULLU op de leeftijd van 65 jaar. Wij verliezen in hem een toegewijd medewerker die zijn beste krachten heeft gegeven aan zijn taak binnen onze maatschappij Mogen zijn vrouw en kinderen de kracht vinden dit verlies te dragen. Bestuur en commissarissen Onderlinge Hagelverzekerings- maatschappij B.A. Oostburg Oostburg, 26 april 1984. ,,De Heere is mijn Herder, mij zal niets ontbreken" Psalm 23:1 Nog geheel onverwacht is heden, na een werk zaam leven ,vol zorg en toewijding aan allen die hem dierbaar waren, uit ons midden weggeno men mijn innig geliefde man, onze lieve vader, groot- en overgrootvader WILLEM VAN DULLEMEN echtgenoot van Maria Catharina Kik in de ouderdom van 80 jaar. Goes: M. C. van Dullemen-Kik Veldhoven: W. van Dullemen C. van Dullemen-Hoogstraie Wim en Grace Jan. Cissy en Erik Marian Carolien en Hans Goes: C. Zondérvan-van Dullemen K. W. Zondervan Lian en Peter Carin Gerwm Jeanien 27 april 1984 Nachtegaallaan 26 4461 RL Goes. Liever geen bezoek aan huis Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in het Uitvaartcentrum van Begrafenisonderneming 'Goes', Zuidvlietstraat 37 te Goes Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar maan dag 30 april van 18.30-19.00 uur. De rouwdienst zal worden gehouden dinsdag 1 mei om 13.15 uur in bovengenoemd Uitvaartcen trum, waarna aansluitend om 14.00 uur de begrafenis zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats te Goes. Na afloop van de begrafenisplechtigheid is in het Uitvaartcentrum gelegenheid tot condoleren. Heden werd van ons weggenomen onze geliefde broer, zwager en oom WILLEM VAN DULLEMEN echtgenoot van M. C. van Dullemen-Kik A. P. van Dullemen M. van Dullemen-Bickelmeyer Th. J. Bickelmeyer M van Dullemen C. van Dullemen-Openneer C. Keukelaar-van Dullemen H. P. Keukelaar Neven en nichten Goes, 27 april 1984 In plaats van kaarten Na een liefdevolle verzorging in het bejaardente huis 'Vredelust' te Yerseke is zacht en kalm van ons heengegaan onze lieve zeer zorgzame moe der. zuster, schoonzuster en tante CORNELIA PAAUWE weduwe van Pieter van der Jagt in de ouderdom van 82 jaar. J. A, van der Jagt P. Paauwe-Paauwe L. J. Paauwe Nel en Freek Landa Coby en Henk Openeer Annelies en Gerard Paardekooper Els en Euqéne Jan en Veronique Leo 27 april 1984. bejaardentehuis 'Vredelust', Damstraat 68. 4401 AJ Yerseke De begrafenis zal plaatsvinden dinsdag 1 mei a.s. op de algemene begraafplaats te Yerseke om 14.30 uur vanuit het bejaardentehuis. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in bovengenoemd gebouw. Heden overleed na een langdurig lijden toch nog onverwacht mijn lieve man. onze lieve vader, schoonvader en allerliefste opa KORNELIS WILLEM DEKKER op de leeftyd van bijna 80 jaar Veere W. J Dekker-van den Hamer Veere P Dekker C S Dekker-de Voogd Diederik Boudewijn Oud-Beijerland. J C van Pagee-Dekker J A van Pagee Niels Nienke De crematie zal plaatshebben woensdag 2 mei a.s. om 13.00 uur in het crematorium aan de Nieuwlandseweg te Middelburg. Gelegenheid tol condoleren na de plechtigheid in de ontvangkamer van het crematorium Heden overleed onze lieve broer, zwager en oom KORNELIS WILLEM DEKKER op de leeftijd van bijna 80 jaar. Vlissingen. H P. C. Dekker-Hackenberg Middelburg: M. T. van Velzen-Dekker Middelburg: J. A. Dekker S. C A. Dekker-Blanker Neven en nichten Veere, 27 april 1984 Vervuld van innige dankbaarheid jegens God. die ons haar schonk en zo lange tijd liet behou den. delen wij u mee dat, na voorzien te zijn van het Sacrament der Zieken, in volle overgave aan Gods H Wil. is overleden, onze lieve moeder, oma en nicht MARIA ANTOINETTE BORGERS-THIENPOND weduwe van Johnny A. C. Borgers in de leeftijd van bijna 87 jaar. Middelburg J. E. Borgers C M. Borgers-Harthoorn en kleinkinderen Vlissingen: M. P, Voets-den Brabander 27 april 1984 Vlissingen, Pres. Rooseveltlaan 129 Correspondentieadres: J. E. Borgers. Wellinkwervestraat 3 4335 CZ Middelburg. De overledene is opgebaard in het Rouwcen- trum te Middelburg, Buitenhovelaan 1. Gelegen heid om afscheid te nemen op dinsdagavond 1 mei a.s. van 19.00 uur tot 19.30 uur in het Rouwcentrum Middelburg. De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 2 mei om 12.00 uur op de algemene begraafplaats te Vlissingen. De gezongen uitvaartdienst zal plaatshebben om 10.30 uur in de Parochiekerk O.L. Vrouw van de H. Rozenkrans aan de Singel te Vlissingen. Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in de aula op de begraafplaats Heden is van ons heengegaan onze geliefde, zorgzame man, vader en opa JOHANNIS IZAAK RISSEEUW in de ouderdom van 88 jaar. Schoondijke: M. M. Risseeuw-Provoost, Schoonhoven: I P. Risseeuw S. M. Risseeuw- van Cruijningen S. F. Risseeuw-Risseeuw I. J. Risseeuw F. S. Dekker-Risseeuw A. J. Dekker P I. Risseeuw M. M. Risseeuw-Dekker 's-Gravenhage- M. M. Risseeuw Maarssen J I Risseeuw E. J. Risseeuw-Bril en kleinkinderen 4507 BB Schoondijke, 27 april 1984 Lange Heerenstraat 10. De teraardebestelling zal plaatsvinden op dins dag 1 mei a.s. om 15.00 uur op de algemene begraafplaats te Schoondijke. Gelegenheid tot condoleren in het Jeugdgebouw na de teraardebestelling. Oostburg: Niehove: Schoondijke Met dankbaarheid voor wat zij met liefde voor ons gedaan heeft en geweest is, delen wij U met diepe droefheid mede, dat na een moedig en geduldig gedragen lijden, zacht en kalm van ons is heengegaan in het Verpleeghuis De Stelle te Oostburg. na voorzien te zijn van de H. Sakra- menten der zieken, op de leeftijd van 89 jaar, onze geliefde moeder, schoonmoeder, grootmoe der, overgrootmoeder, zuster, tante en nicht, mevrouw MARIA THERESIA ANGELINA ZEEGERS sinds 1939 weduwe van de Heer Petrus Bernardus Provoost Kuitaart. L, Provoost G. Provoost-Baart kinderen en kleinkinderen Biervliet: A. Provoost Eeklo (B.): G. Versprille kinderen en kleinkinderen IJzendijke: S. Provoost-Neijssen J. Lansen kinderen en kleinkinderen Kloosterzande J. Provoost A. Provoost-Pïelaat kinderen en kleinkinderen Hoofdplaat- N Provoost L. Provoost-Varin en kinderen Familie Provoost Familie Zeegers 26 april 1984 Corresp.adres N. Provoost Kruisweg 6. 4513 KH Hoofdplaat. De plechtige Uitvaartdienst, waarbij U beleefd wordt uilgenodlgd, wordt gehouden op maan dag 30 april a.s. om 10.00 uur in de Parochiekerk van de II Eligius te Hoofdplaat, waarna de begrafenis op het R.-K. Kerkhof aldaar Voor haar zielerust zal er zaterdagavond 28 april om 17.00 uur een Vigiliedienst worden opgedra gen in bovengenoemde Kerk. waarna een bezoek gebracht zal worden aan het Mortuarium van het Sint-Antoniusziekenliuis te Oostburg. Be zoek aldaar van 18.00 tot 18.30 uur. Samenkomst voor de familie maandagmorgen. Kruisweg 6 te Hoofdplaat. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in zaal Martens' te Hoofdplaat. Zij die door omstandigheden geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. SLUIS Volkomen onvoorbereid kwam de heer J. Hakker vrijdagmor gen op zijn fiets bij het gemeentehuis van Sluis 'aangewaaid'. Een uitnodi ging van de eerste burger sla je natuurlijk niet zomaar af. Bovendien was de weerhaan van Kelranche- rnenl inderdaad verroest, dus daar zou de burgemeester wel met hem over willen praten. De verrassing was dan ook compleet toen hij in de burgemeesterskamer een groot aan tal genodigden aantrof. Burgemees ter J. J. P. M. Asselbergs speldde hem de gouden eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau op voor zijn talloze activiteiten in het kerkelijk en verenigingsleven. Oranjecomité Sluis stelde programma op SLUIS Het Oranjecomité van Sluis heeft voor de schoolkinderen een Koninginnedagprogramma opge steld. Om 08.00 uur wordt de dag letterlijk ingeluid en gaat de vlag in top. Om 10.00 uur begint de Oranje optocht met versierde fietsen en kar retjes. De route loopt van het bejaardente huis Rozenoord, via de Hoogstraat, Walplein, Kasi, Oude Kerkstraat, Plompe Toren. Nieuwstraat. Kapelle- straat naar de Markt. Daar krijgen de kinderen een traktatie en worden de prijzen uitgereikt voor de leukst ver sierde fietsen. Tussen 14.00 en 15.00 uur wordt er een vossenjacht gehou den: de leerlingen moeten hun verkle de leerkrachten sporen. Apollo musi ceert om 15.00 uur. Om 18.45 uur wordt er een carillon-luisterwedstrijd gehouden Stadsbeiaardier De Clerck zal bekende melodieen ten gehore brengen De dag wordt om 19.30 uur afgesloten met een zeepkistenrace op het parkeerterrein achter het Wal plein De prijzen worden rond 20.30 uitgereikt bij het standbeeld van J. H. van Dale Feest schooljeugd met koninginnedag in Hoofdplaat HOOFDPLAAT In Hoofdplaat heeft het evenementencomité voor koninginnedag een uitgebreid pro gramma samengesteld. Alle kinderen van kleuter- en lagereschoolleeftijd mogen aan de geplande activiteiten meedoen. Om 9 uur vertrekken de kinderen onder leiding van de Hoofdplaatse muziekvereniging 'Oefening Baart Kunst, vanaf de R-K School naar het voormalig gemeentehuis waar de vlag zal worden gehesen. Vandaar gaat men naar het sportveld voor een spelochtend, die om 9 30 uur begint. De kleuterschoolkinderen doen eerst een uur spelletjes. Na de pauze mogen ze zelf hun meegebrachte fietsjes, kar retjes of stepjes versieren voor de optocht 's avonds. 's Middags kunnen de kinderen mee doen aan een puzzeltocht door het dorp. Ze worden daartoe om 13.30 uur aan de school verwacht. Om 16.00 uur wordt op het voetbal veld de inmiddels traditioneel gewor den voetbalwedstrijd Veteranen - Hoofdplaat 3 gespeeld, 's Avonds volgt dan nog om 19.00 uur een rond gang door het doip. Hengelwedstrijd SLUISKIL De zeehengelsportclub Sluiskil houdt zondag een internatio nale wedstrijd op het parcours bij de ZCS. Hengelaars kunnen tussen 13 15 en 16.15 uur hun dobber uitwerpen. De bijna 70-jarige Hakker woont sinds 1950 in Retranchement. Hij was als hoofdcommies bij de dienst invoer rechten en accijnzen werkzaam. Van af 1973 is hij president-kerkvoogd van de Nederlands hervormde gemeente en is hij ouderling van de kerkeraad. Op muzikaal gebied maakte hij zich. verdienstelijk als dirigent van het zangkoor van de Nederlands hervorm de kerk. Tevens is hij secretaris van de bond van muziekverenigingen van Oost- en West-Zeeuwsch-Vlaanderen en regisseur van de plaatselijke to neel- en muziekvereniging. In Retranchement treedt Hakker op als voorzitter van hel Oranjecomité en secretaris van de bejaardensocie- teit. ..We zaten er een beetje mee", vertelde burgemeester Asselbergs na afloop van de bijeenkomst op zijn kamer .Normaal schakelen we de naaste familie m. Omdat de heer Hakker ongehuwd is heb ik hem ge woon voor een gesprek uitgenodigd Het verrassingseffect is volkomen ge slaagd". Zeeuws-Vlaams kampioenschap op topbiljart SINT-JANSTEEN Na een serie voorwedstrijden in het Zeeuws- Vlaams kampioenschap topbiljart vinden dit weekeinde de finales plaats van deze titelstrijd. De kam pioen van vorig jaar ontmoet in café Sport in Sint-Jansteen dc twaalf ove rige spelers die zich hebben geplaatst voor de eindstrijd. Zaterdagmiddag zijn de eerste partijen vanaf 14.00 urn en het toernooi duurt tot omstreeks middernacht. Vanavond (zaterdag) staan de beste spelers op het topbiljart tegenover elkaar onder aanvoering van Adne Thijs, de kampioen van vorig jaar die lid is van de Steense Toep. De finalis ten zijn: Adne Thijs, Mike Roels (Sint- Jansteen), Lorenzo Roodhuizen (Sint- Jansteen). Peter de Smet (Westdorpe), Ronnie de Wilde (Heikant), Willy van Swaal (Hulst), Florent Rombaut (Koewacht), Piet Oudenaerd (Hulst), Willy Martens (Heikant), Eddy Ver schuren (Sint-Jansteen), Ronny Otjens (Hulst), Patrick Verstigel (Hulst) en Frank Dumez (Westdorpe) Marionette scorre de meeste punten uit de voorwedstrijden, voor De Ruige Toep uit Heikant en Tovak uit Koe wacht Bezorgdheid over verkeersongeluk CADZAND - Naar aanleiding van een verkeersongeval donderdagavond op de kruising Potjes in C'adzand, waar bij een zandtransportauto was be trokken, heeft dc ondernemersver eniging Cadzand haar bezorgdheid hierover geuit aan het college van b en w van Oostburg. Bij dit ongeval raakten een vrouw en twee kinderen gewond. Een van de kinderen werd ernstig gewond. Het ongeval onstond toen de bestuurder van de zandwa- gen geen voorrang verleende aan een personenauto. In een vrijdag verzonden telex aan het college van b en w verzoeken de ondernemers het college 'met klem te bevorderen dat de chauffeurs, on danks dat de aannemer kennelijk op zijn werkschema achter is, zich aan een normaal en verkeersveilig rijge drag te houden opdat onze vrees voor ongelukken en overlast tijdens het seizoen met nog een bewaardheid wordt'. De zandtransportauto's zijn afkomstig van de kanaalwerkzaamhe den in opdracht van waterschap 'Het Vrije van Sluis' Viering in Cadzand van koninginnedag CADZAND De Koninginnedagvie ring in Cadzand wordt dit jaar tegelijk met het twaalfeneenhalfjarig bestaan van de 'Algemene Sport en Ontspan ningsvereniging' gevierd De morgen uren zijn gereserveerd voor de kleu ters en lagere schoolleerlingen Met een tennistoernooi, een voetbalwed strijd van senioren tegen ouders, trai ners en jeugdleiders, een spelcircuit voor oudere jeugd van de Rebellen club en een auto-puzzelrit wordt het Jubileum gepast gevierd. EHBO-afdeling viert 25-jarig jubileum VOGELWAARDE HENGSTDIJK De EHBO-afdeling Vogelwaarde Hengstdijk viert vandaag, zaterdag, het 25-jang bestaan met een feestelij ke bijeenkomst in het dorpscentrum in Vogelwaarde. De bijeenkomst be gint om 16.00 uur met een receptie. Zware schade bij botsingen HOEK Bij een botsing, vrijdagoch tend op de kruising Rijksweg 2-52/ Hoekscweg onder Hoek. is de lesauto van P. J. B. uil Biervliet zwaar beschadigd. De bestuurster, M. D. uit Biervliet, stopte voor het oranje ver keerslicht. De lesauto werd vervol gens aan de achterzijde aangereden door een vrachtwagen, bestuurd door J. A. de R. uit Hoek. Ook in Sluiskil, op de Kanaalweg, kwamen een vrachtwagencombinatie en een personenauto met elkaar in botsing. Dat gebeurde om half negen 's ochtends. De vrachtwagen, be stuurd door de Fransman J. J. R.. nam de bocht te krap, waardoor de personenauto, bestuurd door J. G. M H uit Sas van Gent, in de knel kwam en werd beschadigd. Onderzoek ter plaatse wees uit dat de chauffeur het internationale rijtijdenbesluit had overtreden. Hij had vijf dagen achter een achter het stuur gezeten met maai" af en toe een uurtje slaap. Hij kreeg dan ook een tijdelijk rijverbod (om te slapen). GROTE VAART ABIDA 26 ten anker rede Larnaca, AC- MAEA 26 76 zw Ouessant nr Rotterdam, ACTEON 27 te Ruwais, ALAMAK 26 65 wzw Cadiz nr Malta, ALNATI26 440 zzw Kp Verdische Eilanden nr Rotterdam, AL- PHACCA 26 vn Hambug nr Bremen, AM- STELDJEP 26 300 z Okinawa nr Hong Kong, AMSTELVAART 26 725 zw Karachi nr Damman, AMSTELVUET 26 1200 zw Kaapstad nr Bandar Abbas, ANTILLA BAY 26 20 zo Skagen nr Rotterdam, BAARN 26 25 n Flores nr Singapore. BE GONIA 26 105 ozo Cabo Gracia a Dios nr Westpalmbeach, BILDERDIJK 26 350 zo Halifax nr Savannah. BROERE AQUAMA RINE 26 120 zw Ouessant nr Tarragona. CAURICA 26 ten anker Aruba, CHRISTI NA 26 vn Hamburg nr Cristobal CINULIA 26 1100 no Virgin Island nr Rotterdam, CONTINENTAL RELIANCE 26 110 w Lis sabon nr Brest, CONTINENTAL SPIRIT 26 1140 o Fremantle nr Europa, CORAL ISIS 26 80 zzw Flores nr Houston, CORAL MAEANDRA 26 vn Koeping nr Ventspils, CRANA 26 160 nw Penang nr Kaohsiung, DALLIA 26 ten anker rede Aruba, DAPH NE 26 50 z.w Ouessant nr Gothenburg, DOCKEXPRESS-10 26 30 z Okinawa nr Suez, DOCKEXPRESS-11 5 te Tsu vera, DOCKEXPRESS-12 26 400 no Singapore nr Jubail, DOCKEXPRESS-20 26 400 wzw Manila nr Dundee, ESSO HONOLULU 27 te Yanbu FELANIA 26 ten anker Guaya- ma. FELIPES 26 ten anker rede Singapore. FLAMMULINA 26 180 w havana nr Trini dad. FULGUR 26 vn Cotonou nr Abidjan, FUSUS 26 vn bangkok nr Singapore GAR DENIA 27 te Puerto Cortes, HILVERSUM 26 330 zo Tokio nr Onahama. ITTERSUM 26 vn Gove nr Tomaköina, JO CYPRESS 26 400 z Kp Race nr Rotterdam. JO OAK 27 te Pascagoula. KIELDRECHT 26 45 Kp de Goed eHoop nr Ensenada. MAASSTROOM 26 te Ruwais, MEERDRECHT 26 95 zo Aeapulco nr Europa. MOODRECHT 26 420 wzw Azoren nr Montoir. MIJDRECHT 17 900 zzo Groenland nr Halifax, NEDFREE- ZER 26 120 nw Kaapstad nr Madeira, NEDLLOYD AMERSFOORT 26 400 n Bor neo nr Hong Kong, NEDLLOYD BARCE LONA 26 80 zw Port Moresby nr Lyttelton. NEDLLOYD CLEMENT 26 200 nw Manila nr Kobe, NEDLLOYD DE.JIMA 26 26 ozo Alicante nr Rotterdam, NEDLLOYD FU- KUOKA 26 360 o Paaseiland nr Kobe. NEDLLOYD HOLLANDIA 26 205 no Puer to Limon nr Puerto Limon, NEDLLOYD HOORN 26 140 zzw Freetown nr Sou thampton, NEDLLOYD HOUTMAN 27 te Hong Kong, NEDLLOYD KATWIJK 26 375 z Fiji nr Singapore. NEDLLOYD KEMBLA 26 170 nu Fort Aleza. NEDLLOYD KIM- BERLEY 26 vn Tacoma nr San Francisco NEDLLOYD KINGSTON 26 te Durban. NEDLLOYD LINGE 26 185 zzw Madagas car nr Hong Kong. NEDLLOYD LOIRE 27 vn Angro dos Reis nr Santos, NEDLLOYD MOJI 26 210 zzo Lagos nr Libreville, NEDL LOYD NAGOYA 27 te Willemstad, NEDL LOYD NASSAU 26 vn Kobe nr Nagoya. NEDLLOYD NIGER 26 te Amsterdam, NEDLLOYD ORANJESTAD 26 120 zzw Madeira nr Vlissingen, NEDLLOYD ROT TERDAM 26 te Marseilles, NEDLLOYD ROUEN 27 te Kuwait, NEDLLOYD SAL- LAND 26 70 n St Maarten nr Le Havre, NEDLLOYD TASMAN 26 te Damman, NEDLLOYD VAN NOORT 26 140 nno Massawa nr Singapore, NEDLLOYD WES- TERKERK 27 te Grenada, NOORDZEE 26 630 ono Bermudas nr Savannah, NORNED THOR 26 300 zo Kp Race nr Newhaven, ONDINA 26 240 ozo San Miguel nr New j York. OOSTZEE 26 25 zzw Almeria nr Napels. PRINS FREDERIK HENDRIK 26 vn Fawley nr Stenungsund. SAFOCEAN I MILDURA 26 800 nw Kp Leeuwin nr Mauri- I llus, SCHELDEBORG 26 le Vasterik. TA- GELUS 26 450 o St Helena nr Rïchardsbay. WAARDRECHT 26 320 ono Sapporo. WA- 1 TERGEUS pass 26 Mauritius nr Singapore, WILLEMSKERK 26 vn Muscat nr Jubail, WISSEKERK 26 te n ten w Algiers nr Dubai, ZAFRA 26 landen Aukfield, ZARIA j 27 le Hong Kong. KLEINE VAART AFRICAN EXPRESS 26 50 nw Le Havre nr Delfzijl, ALIDA SMITS 26 250 z Jeddah nr j Ceuta, ANNA BROERE 26 vn Rotterdam nr Tees, BLOEMGRACHT 26 60 zzw Kp I Finisterre nr Blzerte, BONTEGRACHT 26 vn Lagos nr Douia, CARLA 26 20 zw i Ouessant nr Londen. CAROLA SMITS 26 900 zw Azoren nr Las Palmas, CELTIC p 26 Startpoint nr Groenland, CHRISTINA SMITS 26 540 nw Kp Verd. eil. nr Trinidad, CLAUDIA SMITS 26 vn Taranto nr Ant werpen. COMBI SPIRIT 26 te Rotterdam, ENGELINA BROERE p 26 Cromer nr Antwerpen, FLEVO 27 te Rotterdam. FRI SIAN SKIPPER 26 140 o Sicilië nr Imperia. GERDA MARIA 26 n La Coruna nr Ale xandra;. HERMAN BODEWES 20 140 o Algiers nr Iskenderun. HOUTMAN GRACHT p 26 Spaanse Sahara nr Durban, IDA SMITS 26 35 w IJmuiden nr Bremen. ISABEL 27 Clyde nr Christineham, JACO BUS BROERE 26 te Botlek, JOHN-V 26 vn Amsterdam nr Rotterdam, JUMBO CHA- LENGER 26 300 w Noord-Sumatra, JUM BO STELLA-2 26 te Pisco. KLAZINA 26 100 o Leilh nr Londen. LAURA CHRISTINA 26 30 nw Kp Vilano nr Jeddah. LEIDSE- GRACHT 26 te Algeciras, LELIEGRACHT 26 vn Bruensbuettcl nr Kemi, MAGDALE- NA 26 in het Kan. nr Brest, MARE SILEN- TUM 26 90 zzo Ouessant nr Immingham, MARLEEN 26 60 zw Tema nr Lome, NE DERLAND 26 15 zw Ouessant nr Rotter dam, RAIMOL 27 te Port Elizabeth, SALI- NEKE 27 te Botlek, SCHIPPERSGRACHT 26 rede Taranto. SPRAY 26 10 w Kp Tarifa nr Cartagena. STADIONGRACHT 27 te Brindisi. SYLVIA ALPHA 3 te Gaeta vera.. SYLVIA BETA 2 te Cork veraSYLVIA DELTA 29 te Lelth vera., SYLVIA EPSI LON 27 te Hoek van Holland. SYLVIA GAMMA 27 te Delfzijl. SYLVIA OMEGA 27 te Ventspils. TWEE GEZUSTERS 26 te Amsterdam. VANESSA 26 10 o New Castle nr Grangemouth. VEERHAVEN 27 thv Lissabon nr Safi. VELOX 26 vn Amsterdam nr Londen. WENDY 26 20 zo Kp St. Vincent nr Algiers. WILHELMINA-V 26 vn Amster dam nr Londen Dankbaar voor het vele dat zij voor ons beteken de, geven wij kennis van het overlijden van onze geliefde, zorgzame moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder in de ouderdom van 93 jaar. Amsterdam: S. W. Schlüter-Castel H. Sehlüter Vlissingen: D. Castel M. L. Castel-de Munck Klein- en achterkleinkinderen Middelburg. 27 april 1984 'Jacob Roggeveenhuis' Noordsingel 106 Correspondentieadres: Singel 168. 4382 LR Vlissingen. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het 'Jacob Roggeveenhuis'. De crematie zal plaatshebben woensdag 2 mei a.s. om 14.00 uur in het crematorium aan de Nieuwlandseweg te Middelburg. Vertrek van het 'Jacob Roggeveenhuis' om 13.40 uur. Na de crematie is er gelegenheid tot condoleren in de aula van het crematorium. BEGRAFENISVERZORGING VOOR GOES EN OMGEVING (P. J. Hoekman) v/h A. A. Hillebrand - Goes Langeweg 1 - 4431 CE 's-Gravenpolder tel. 01103-1444 2408 Voor alle dienstverlening Dag en nacht bereikbaar Tevens beschikken wij over koeling om ook thuis op te baren. Begrafenis- en crematieverzorging 'De Voorzorg Rouwcentra t P. Sinke H. G. van Zalen G. P. Sinke Industrieweg 20 01184-12760 Molenwater 41 Middelburg 01180-27683 Zaanstraat 38 Oost-Souburg 01184-62506 Voor directe hulp en alle dienstverlening in Goes en omgeving Uitvaartcentrum en rouwkamer beschikbaar Zuidvlietstraat 37, 4461 GW Goes Telefoon 01100-16363 (Dag en nacht bereikbaar) BEGRAFENISONDERNEMER H. JOBSE Rouwcentra beschikbaar Dag en nacht bereikbaar voor geheel Walcheren Vrijburgstr. 7, W.-Souburg (gem. Vlissingen) tel. 01184-62205 Laswerk te veel? Lastransformatoren te weinig? koop/huur een HELLAS Reeds vanaf 375,- ex. btw. Eigen reparatiewerkplaats voor alle merken autogeen lasgereedschap. TECHNISCH HANDELSBUREAU B.V. ARNESTEINWEG 18 - MIDDELBURG TEL. 01180-13192 Begrafenis- en crematieverzorging Overtoom-Groen S. M. OVERTOOM Rochussenstraat 3, Vlissingen tel. 01184-13417, b.g.g. 12772 Voor directe hulp en alle dienstverlening in Middelburg en alle dorpen op Walcheren Rouwcentrum en rouwkamer beschikbaar. Doornlaan 23, 4334 BT Middelburg, tel. 01180-12557. (Dag en nacht bereikbaar) Bij vonnis der arrondisse mentsrechtbank te Mid delburg d.d. 25 april 1984 is in slaat van faillisse ment verklaard J. J. W, van Houdt, wonende te 4695 GB Sint-Maartens dijk, gemeente Tholen, Achter 't. Bos no. 31, met benoeming van de edel achtbare heer mr. R. A. Fibbe, rechter in voormel de rechtbank tot rechter commissaris en van onder getekende tot curator. Mr. M. F. P M van Dijk, curator. Bergen op Zoom. 26 april 1984. Stationsstraat. 13, 4611 CA postbus 301 4600 AH)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 58