ZEELAND GS: 6,5 min extra voor volledige rookgasontzwaveling Zeelandbrug tijdelijk gestremd na kapotvaren van stroomkabel HA VEN VLISSINGEN MOGELIJK IN DE TOEKOMST MET RAKETTEN BE VEILIGD Lintjesregen dunner9 dan vorig jaar almanak oeververbinding niet opgeven SPELINGBESTELLING INSTALLATIE PZC ZATERDAG 28 APRIL 1984 De nieuwe beveiligingsstappen kunnen worden genomen nu in de komende jaren als gevolg van een vervanging van verouderde raketeenheden en een herstructurering van de voorwaartse luchtverdediging langs het IJzeren Gordijn een aantal squadrons zullen vrij komen. Het gaat hier om acht zogenaamde Hawk-squadrons, die vanaf 1988 beschikbaar zijn voor hergroepering in Nederland. De Hawk-squadrons zullen, zoals in de NAVO is overeengeko men, gedeeltelijk worden benut voor het doortrekken van de luchtverdedigingsgordel in de bondsrepubliek Duitsland naar Nederland. Voor een ander deel worden zij ingezet voor de bescherming van zee- en luchthavens, waarlangs in crisis- en in oorlogstijd versterkingen worden aangevoerd. Er bestaat nog geen zekerheid of er bij de belangrijkste Nederlandse havens - ook Rotterdam en IJmuiden zouden op de nominatie staan - een permanente Hawk-opstelling zal komen. Er zijn ideeën om luchtverdedigingsraketten bij bepaalde, militaire onderdelen te stationeren, maar ze te bestemmen voor de verdediging van havens als die van Vlissingen. Het gaat hier namelijk om mobiele systemen, die snel op andere plaatsen zijn in te zetten. In vredestijd zouden ze dan op de militaire bases kunnen worden benut voor oefendoeleinden. Een Hawk-squadron bestaat uit een vuurleidingssectie en twee lanceersecties, Er hoort een uitgebreid radarsysteem bij. De Hawk-raket is bestemd voor het uitvoeren van met name lagere penetraties. Het vliegbereik is 35 km en het 'plafond' bedraagt 15000 meter. DEN HAAG/VLISSINGEN- De haven van Vlis singen maakt kans tegen het einde van de jaren tachtig of mogelijk nog wat later te worden beveiligd met een luchtverdedigingsbewape ning van conventionele raketten. De nieuwe beveiligingsmaatregelen bevinden zich momen teel in een planfase. De te verdedigen lokaties staan nog niet exact vast. Omdat Vlissingen tot de grotere Nederlandse havens behoort die een rol kunnen spelen bij de aanvoer van versterkingen wordt echter als logisch verondersteld dat ook deze haven in de verdedigingsgordel zal worden opgenomen. MIDDELBURG - Het dagelijks bestuur van de provincie is bereid de staten alsnog voor te stellen 6,5 miljoen beschik baar te stellen voor een volledige ontzwaveling van de op kolen om te bouwen Borsselse centrale. Het college heeft die bereidheid van de week uitgesproken, in het vooruitzicht van de donderdag gehouden vergadering van de SEP-commissa- rissen, de Samenwerkende Electriciteits Produktiebedrijven. PZEM-voorzitter W. Don heeft dat college dat geld vandaan wil halen, besluit donderdag in de SEP-vergade- wilde hij niet ingaan. „Dat is nog niet ring gemeld. Hij liet daarbij ook we- opportuun. Over de dekking is ook ten, dat het mogelijk is de bestelling nog niet gesproken, in afwachting van van de ontzwavelingsinstallatie uit te de juni-discussie in de SEP. Maar er stellen tot na de volgende vergadering zijn verschillende mogelijkheden. De van de raad van commissarissen van provincie heeft bijvoorbeeld hier en de SEP. Die wordt op 7 juni in Arn- daar nog wel een reservefonds", hem gehouden, en mede naar aanlei- De regio Zeeland van D'66 heeft tegen ding van het voorstel van Friesland de verlening van de vergunning voor komt dan in de raad van commissaris- de ombouw van de kolencentrale in sen een notitie over een volledige ontzwaveling van Borssele, de kosten en de effecten op de vermindering van zure regen aan de orde. Gedeputeerde Don wees er op, dat de staten zich een paar maanden geleden een sterk voorstander hebben ge toond van volledige ontzwaveling. Nu de afspraken met de SEP zijn nageko men en er een vergunning is verleend op basis van 50 procent ontzwaveling, heeft de heer Don het pleidooi van Friesland om volledige ontzwaveling ondersteund. Wel vroeg hij zich af of de effecten zo groot zullen zijn als wordt gedacht, omdat in de omge bouwde kolencentrale laagzwavelige kolen zullen worden gestookt. Rijkssubsidie Het rijk is - zoals al eerder gemeld - bereid om een alsnog volledig te ontzwavelen centrale Borssele te subsidiëren met 20 miljoen gulden; de overheidsbijdrage - inclusief die van de provincie - zou dan op 26,5 Tj l «Itkomen. Don wees erop. KÜdQ DÊIltlUXi dat bij de berekeningen over volledi ge ontzwaveling van andere centra les dan Borssele dit bedrag moet worden afgetrokken: daar komt geen rijksgeld voor. Hij liet desgevraagd weten, dat gs een voorstel aan de staten om 6,5 miljoen Bezorging PZC op koninginnedag Maandag aanslaande zijn de kantoren van de Provinciale Zeeuwse Courant te Middel burg, Vlissingen, Goes, Terneu- zen en Hulst van 8.00 tot 10,30 uur geopend voor eventuele be zorgklachten. Helaas voert de PTT die dag geen bestelling uit, zodat de postabonnees de PZC een dag later zullen ontvangen. Zij kun nen echter op bovenstaande tij den op de PZC-kantoren een exemplaar afhalen. Op zaterdag 5 mei aanstaande geldt tot onze grote spijt dezelfde regeling. Directie PZC Borssele beroep aangetekend bij de Kroon, I)'66 blijft van mening dat onvoldoende tegemoet wordt geko men aan de bezwaren zoals de partij deze al eerder heeft geuit. Op twee plinten is D'66 het pertinent oneens met de vergunning voor de ombouw. De politieke partij is ervan overtuigd dat bij kolenopslag in open lucht een aanzienlijke bodemveront reiniging zal optreden. Opslag in silo's kan dit voorkomen, aldus D'66 in het bezwaarschrift. „Blijkbaar houden gs er rekening mee dat het in de toe komst inderdaad noodzakelijk zal zijn om aanvullende maatregelen. Wan neer dan alsnog een ondoorlatende laag aangebracht moet worden, zal dit ongetwijfeld hoge kosten met zich meebrengen. Dit in aanmerking geno men zal de opslag in silo's ook in financieel opzicht gunstiger zijn dan opslag in de open lucht", schrijft D'66. De politieke partij stelt vervolgens dat de door gedeputeerde staten aan- Wachtende automobilisten op de Zeelandbrug, tijdens het met handkracht bedienen van de brug. gehaalde rijksnormen voor rookga- SïïïïSaSaf A3SE VANDAAG ONDERZOEK NAAR AARD BESCHADIGING den. Nu volledige bestrijding van de zogenaamde zure regen nodig is. is ook een maximale ontzwaveling ver eist, meent D'66. De Zeeuwse regio van D'66 vindt het niet meer dan billijk dat de meerkos ten maximale ontzwaveling worden betaald door de Samenwerkende Electriciteits Producenten, die ten slotte eigenaar van de centrale zal beschikbaar te"steÜfen "nog" moeten MIDDELBURG - De economische en formuleren. Op de vraag waar het sociale raad van advies van de Bene- ZEEUWSE Tingeling Rachel, die woonachtig is te Zierikzee en aldaar onlangs de aanvallige leeftijd van vier jaren bereikteheeft het er niet in alle opzichten even makke lijk mee. Het was natuurlijk mooi, die verjaardag. Cadeau's, taart en limonade - dat. is nooit weg. Maar vier jaar zijn, dat bete kent ook, dat men venvacht wordt op de kleuterschool. En Rachel behoort tot het type meisjes, dal zich voortreffelijk weet te amuseren zonder enige professionele begeleiding. Niettemin, het was haar niet tegengevallen, de eerste da gen. Alleen; er was een klein probleem. Als ze een sanitaire pauze heeft genomen, is er eigenlijk nog iemand, nodig, die enige orde in haar kledijig brengt. Dat wilde de juffrouw dan ook doen, toen ze weer eens 'ge weest was'. Rachel vond die hulp wel aan vaardbaar, maar zij wenste daar geen toeschouwers bij. Kortaf deelde ze daarom mee: „Je mag me wel helpen, maar ik wil niet, dat die jongens m'n tingeling zien". Want Rachel is niet alleen klei ne-meisjes-preuts: zij draagt ook zeer bij aan de verrijking van de taal. ndt, dat het plan voor de vaste oeververbinding over en onder de Westerschelde niet moet worden op gegeven. De raad schrijft dat in een advies, dat over de structuurschets voor het Westerscheldebekken is uit gebracht aan de drie regeringen bin nen de Benelux. Als de beslissing over de verbinding wordt uitgesteld, dan moet er een bezinning komen op andere mogelijk heden, meent de raad. Dat houdt echter niet in, dat het plan moet worden opgegeven. Het blijft, zo stelt de raad, een hoofddoel voor de toe komst en het wordt gesteund door sociaal-economische kringen van de regio. In het advies stemt de raad in grote lijnen in met de structuurschets voor het Westerscheldebekken Daarbij wordt aangetekend, dat de schets een beperkte draagwijdte heeft: het is een instrument om de ruimtelijke orde ning van een geografische zone te regelen. In het advies wordt erop gewezen, dat de centrale problema tiek is, het combineren van zeehaven- functies en zeehavenindustrieèn met behoud van milieudifferentiaties. De raad vraagt in het advies bijzondere aandacht voor ontwikkelingen in de regio. Gs willen Zierikzee hogere bijdrage in restauratie geven MIDDELBURG - Het dagelijks be stuur van de provincie stelt de Zeeuwse staten voor de gemeente Zierikzee 75.000,- te geven als bij drage voor de restauratic van de kademuren aan de Nieuwe Haven in Zierikzee. De kosten bedragen bijna 1,3 miljoen gulden. Aanvankelijk wilde de provincie vijf procent m de subsidiabele kosten bijdragen, maar om de kosten voor Zierikzee op een aanvaardbaar niveau te houden, stelt men nu voor daar tien procent van te maken. Gedeputeerde W. Don. GOES De Zeelandbrug is vrijdag van tien voor drie tot half vijf gestremd geweest voor wegverkeer. De bok Taklift 3 van de firma Smit Tak Internationale uit Rotterdam voer met een slepend anker de westelijke zinker kapot. Deze bevat onder meer de elektrische kabel voor de voeding van de klapbrug, waardoor deze niet meer dicht kon. Door de stremming ontstond een file van twee kilometer aan beide zijden van de brug. Deze was, nadat de brug met de hand was dichtgedraaid, snel opgelost. Een kabel van de Provinciale Zeeuw- een onderzoek naar de aard van de niet beschadigde westelijke pijp be- se Energie Maatschappij loopt ook beschadiging. De resultaten van de vindt zich ook een kabel die de brug door de kapotgevaren zinker. De duikoperatie moeten uitwijzen of de kan voorzien van elektriciteit. De in breuk leidde op Schouwen-Duiveland brug weer mechanisch bediend kan gebruikname van die voorziening niet tot een onderbreking in de worden. In de hoogstwaarschijnlijk vergt echter meer dan een druk op een stroomvoorziening. De oostelijke zin- ker met een kabel van de PZEM bleek intact, waardoor het noordelijkste ei- t~v 1 1 1 T T 2 1 land van Zeeland qua elektriciteitsle- DUHlbrandje Dij HaaillStede vering weinig merkte van het onge- <9 J luk. Het herstel van de westelijke HAAMSTEDE Rond vier uur vrij- en met behulp van verschillende toe zinker zal, volgens ir. P. Dijkgraaf, dagmiddag is bij het Vuurtorenpad risten werd het vuur binnen vijftien hoofd afdeling transport van de in Haamstede een duinbrandje uitge- minuten tot staan gebracht. De PZEM, waarschijnlijk enkele maan- broken, waarbij zo'11 500 a 600 vier- brandweer maakte gebruik van twee den vergen, aangezien de schade nog kante meter duinhelm verloren is hogedrukstralen, terwijl de brand ver- opgemaakt zal moeten worden en het gegaan. der werd bestreden met vuurzwepen nodige materiaal besteld moet wor- en schoppen. De oorzaak van de den. Door snel ingrijpen van de brandweer brand is niet bekend. Vandaag, zaterdag, stellen duikers knop, aldus ir. A. M de Graauw van de provinciale waterstaat. Het scheepverkeer is gestremd tot de re sultaten van het onderzoek bekend zijn. De Taklift 3 is na het kapot varen van de zinker doorgevaren. De rijkspolitie te water, post Wemeldinge. stelt een nader onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk. De bemanning zal onder meer verhoord worden. De Zeelandbrug is al eerder gestremd geweest door een ongeluk waarbij een bok betrokken was. In 1974 voer zo'n voertuig de ophaalbrug kapot. Een baileybrug moest uitkomst bieden voor het wegverkeer. Maanden waren toen nodig om de brug te repareren en op haar plaats terug te krijgen. VLISSINGEN Vijftig koninklijke onderscheidingen zijn dit jaar in Zeeland terecht gekomen als onder deel van de jaarlijkse 'lintjesregen' ter gelegenheid van koninginnedag. Vorig jaar waren dat er 62. De oogst van dit jaar was als volgt verdeeld 1 Ridder in de Orde van de Nederland se Leeuw, 7 Officieren in de Orde van Oranje Nassau; 9 Ridders in de Orde van Oranje Nassau, 13 gouden eremedailles Oranje Nassau; 18 zilveren eremedailles Oranje Nassau 2 bronzen medailles Oranje Nassau. De complete lijst ziet er als volgt uit: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw: mr J. Visser, hoofd van de directie kinderbescherming van het mi nisterie van justitie in Den Haag. wonend in Veere; Officier in de Orde van Oranje Nassau: mr J. J. van der Weel, oud-deken van de orde van advocaten in het arrondisse ment Middelburg, M Buijssen (pater), oud-rector van het Sint Willebrord-colle- ge te Goes, drs H Stegeman, rector van de christelijke scholengemeenschap Wal cheren te Middelburg; ing G. Rus te Vlissingen, hoofdwaterbouwkundige van de rijkswaterstaat in de directie Zeeland: A. van Waarde te Kortgene. hoofddirec teur van de Anthony Veder Group NV te Rotterdam; W J. J. M. Vroome. lig voorzitter van het bestuur van het Liduinaziekenhuis te Hulst; A J. Ver- brugge, directeur van Verbrugge Interna tionale Wegtransporten te Terneuzen; Ridder in de Orde van Oranje Nassau: ds J de Boer, emeritus-predikant van de hervormde gemeenten te Vrouwenpolder en Gapinge. J Adriaanse, referendaris B ter secretarie van de gemeente Vlissin gen; B. de Jonge, oud-directeur van de ds Bernardus Smytegeld-school te Middel burg; L Duvekot te Goes. W. Tennekes te Zierikzee, hoofd afdeling commerciële za ken bij Volker Stevin Bagger Maatschap pij, N van den Broeke, chef de bureau, tevens secretaris van de Raad van Arbeid hervormde gemeente te Biggekerke. A C J. van Egeraat (broeder Leanderi, oud onderwijzer aan een bijzondere school voor gewoon lager onderwijs te Hulst, mevrouw A. F Meeuwse, commies van 's Rijks Belastingen ter inspectie der regi stratie en successie te Middelburg. W Cuppen. electrotechnisch opzichter op de afdeling electrotechniek van de directie materieel Koninklijke Marine te Middel burg, M. J Mol te Middelburg opzichter voor bijzondere diensten bij de Directie van de Volkshuisvesting in de provincie Zeeland. M. van Gilst te Zierikzee, admi nistratief ambtenaar A 2e klasse van de rijkswaterstaat (deltadienst), P W. Spruljt te Oostburg, hoofdcommies bij VIJFTIG ONDERSCHEIDINGEN te Middelburg: J L. Braber te Drelschor; Th Kamermans. administrateur bij het Provinciaal Opbouworgaan Stichting Zeeland te Middelburg, J van der Laan te Terneuzen; Gouden eremedaille Orde van Oranje Nassau: I. J van Daalen, secretaris ontvanger van de kerkvoogdij van de hervormde gemeente in Aardenburg, J Hakker, president-kerkvoogd van de her vormde gemeente te Retranchement; C J Wagenaar, korps-penningmeesterfier- geant-majoor van het korps Middelburg van het Leger des Heils, J P. de Witte, ouderlingficriba van de kerkeraad van de hel waterschap Het Vrije van Sluis; A. Berlijn te Terneuzen. dieselmonteur bij de NV Nederlandse Spoorwegen: J Scheele, wonende te Zaamslag, tot voor kort lid van de regioraad van de Indus trie- en Voedingsbond CNV en voorzitter van de plaatselijke afdeling van het CNV; L. Provoost, lid'oud-voorzitter van de volleybalclub Morres-Hulst en oud-secre taris van het district Zeeland van de Nederlandse Volleybal Bond. wonende te Hontenisse. Zilveren eremedaille Orde van Oranje Nassau: L M. Dieleman, wachtmeester der rijkspolitie le klasse te Terneuzen. M J. van de Velde-Nieuwdorp, kosteres van de hervormde gemeente te Wilhelminadorp; C. P. Schelfhout, secre taris van het Oranjecomite Kloosterzan- de te Hontenisse, L. C. Aerts te Oost- Souburg, treindienstleider bij de NV Ne derlandse Spoorwegen; J. A Spruljt te Goes, groepsleider administratie Van Gend en Loos, L. A. Kampman te Sint- Maartensdijk. hoofdemployé der PTT. P van Sprundel te Aardenburg, oud-bestel ler der PTT, J Stoel te Burgh-Haamste- de. besteller der PTT; M. J Haerkens te Goes, ploegleider rangeerdienst bij de NV Nederlandse Spoorwegen; J Deusing, zelfstandig kapper te Rilland; J. Guiljam te Borssele, medewerker op het land bouwbedrijf van de familie De Regt; D. Joppe te Zierikzee. eigenaar van een reformwinkel. W. de Bruijne, wonende te Yerseke, secretaris van dc plaatselijke afdeling van de Hout- en Bouwbond CNV. mevrouw J. Alewijnse. lid oud-voorzitter van het dameskoor Soli Deo Gloria te Middelburg, M. J. Allemekinders. voorzit ter van het schuttersgilde Victoria te Kwadendamme. mevrouw T Bijland-van der Hor te Heinkenszand; mevrouw H, A Hendriekx (zuster Edmunda), wonende te Westdorpe; G. M. Paridaen, lid/oud-be- stuurslid van de Koninklijke Muziekver eniging Aardenburgsche Fanfaren, Bronzen eremedaille Orde van Oranje Nassau: A. M. Everaert te Vogelwaarde, oud-kantonnier waterschap Hulster Am bacht; M Vader te Middelburg, besteller der PTT. Vrouw gegrepen door wegrijdende vrachtauto bij brug Vlissingen VLISSINGEN - De 56-jarige mevrouw I. W. Stoltink-Van Heel uit Oost- Souburg is vrijdagmiddag in het Be- thesda-Sint-Josephziekenhuis overleden aan de gevolgen van een ongeluk in Vlissingen waarbij zij eerder die middag was betrokken. Het slachtoffer kwam omstreeks half vijf met haar bromfiets onder een vrachtwagen, die juist de Keersluis brug zou oprijden. De juiste toe dracht van het ongeluk was gister avond nog niet bekend bij de Vlis- singse politie. De vrachtauto, bestuurd door A. de R. uit Arnemuiden, kwam vanaf de Ko ningsweg en wilde de Keersluisbrug oprijden. Na het passeren van de verkeerslichten op de kruising moest de auto stoppen voor het stoplicht van de Keersluisbrug die op dat mo ment open ging. Toen de brug weer open ging voor het verkeer kwam mevrouw Stoltink met haar bromfiets onder de auto. die op dat moment volgens de politie nauwelijks in bewe ging was. Voor zover de politie vrij dagmiddag kon nagaan stond me vrouw Stoltink naast de vrachtauto te wachten. Vermoedelijk is zij ten val gekomen op het moment dat de auto ging rijden De Vlissingse politie is op zoek naar een vrouw dié het ongeluk waar schijnlijk heeft zien gebeuren en de politie kan inlichten over de juiste toedracht. Zij wordt verzocht - even als andere getuigen - contact op te nemen met de Vlissingse gemeentepo litie. De politie is bereikbaar onder telefoonnummer 01184 - 15050.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 57