Koninklijke erkenning voor 'Kobus de Kapper' 'Ik ben eigenlijk een wonderbaarlijk mannetje Medewerkers sociale dienst in Goes boos over kritiek Recreatieve bakens moeten worden verzet WISSEL sen 'omsN PZC/ streek Agrariër J. Guiljam in Borssele kreeg 'zilver' 'Zilver' voor Zierikzeese middenstander 20 ZATERDAG 28 APRIL 1984 DIRECTEUR BONGENAAR: DOLKSTEEK IN DE RUG' GOES De kritiek die de Goese gemeenteraad vorige week uitstortte over het functioneren van de gemeentelijke sociale dienst is zeer hard aangekomen bij de medewerkers. Dat zei directeur D. Bongenaar van de sociale dienst vrijdagavond in een verklaring die hij voorlas tijdens een vergadering van de raadscommissie financiën/ sociale zaken. Opmerkingen van de VVD'er G. Hoogesteger en van P. Duinkerke, die namens PvdA, PPR en D'66 sprak, "hebben ons", aldus Bongenaar, "tot in het diepst van onze ziel getroffen, zo erg zelfs dat gesproken kan worden van een dolkstoot in de rug". De directeur van de sociale dienst maar hij vond dat het niet de bedoe- erkende dat raadsleden het recht op ling mag zijn dat daarbij mensen die r de taak hebben kritiek te uiten op bij een bepaalde organisatie werk- Sint-Annalander aangehouden voor reeks inbraken SINT ANNALAND - De rijkspolitie Tholcn heeft in samenwerking met eiling 'Walche- land en Willemstad. De man heelt de inbraken bekend en is inmiddels weer op vrije voeten gesteld. In ver band met de diefstallen werd ook een heler aan gehouden. zaken die niet naar behoren verlopen, digd. zijn persoonlijk worden bescha- De raad liet vorige week in scherpe bewoordingen weten dat het onder hand hoog tijd wordt dat nu eens definitief een einde wordt gemaakt t! aan de al verscheidene jaren bestaan- de achterstand bij de verwerking van aanvragen om een uitkering. Als ge volg van die achterstand moeten cliënten van de dienst het geruime tijd met voorschotten doen. Dat bete- Op de agenda staan onder meer de kent voor hen onzekerheid en voor de contacten tussen het bestuur en de gemeente renteverliezen, medezeggenschapsraad en de school- Bongenaar stelde dat de medewer- kampen in 1984. Voorts spreken de kers van de sociale dienst zich heel aanwezigen over de huisvesting van goed bewust zijn van deze consequen- de afdeling praktische vorming: na 1 ties. Hij wees erop dat de raad al ruim Bestuur Beatrixschool in Zierikzee bijeen ZIERIKZEE - Het algemeen bestuur van de 'Beatrixschool' in Zierikzee vergadert woensdag 2 mei. De bijeen komst in het schoolgebouw aan de Grachtweg begint om 16.00 uur, knelpunten voor als gevolg van ziek te bij medewerkers van de uitke ringsadministratie, waardoor dit bu reau vrijwel onbezet is. Andere me dewerkers zijn. zo vertelde Bonge naar, wekenlang avond aan avond bezig de stagnatie die hierdoor op treedt te verhelpen. De commissieleden reageerden met de verzekering dat de kritische op merkingen tijdens de raadsvergade ring niet gezien moeten worden als een persoonlijke aanval op de mede- werkers van de sociale dienst, maar long, een surfplank met zeil, gereed als het aanzeggen van de wacht aan Burgemeester Boer van Reimersioaal feliciteert de Rillandse kapper Deusing SChap en 25 flessen sterke drank. het dagelijks bestuur van de gemeen- mei zijn zilveren koninklijke medaille te. Dit immers is er verantwoordelijk ZILVER VOOR J. DEUSING RILLAND uit te voeren. Het college van burge meester en wethouders had. zo bleek uit woorden van de verschillende laatregelen moeten nemen toen het ernaar uit ging zien dat door de ziekte op de uitkeringsadminislratie ernstige problemen dreigden te ontstaan. Wethouder drs J. Dijkgraaf ant woordde dat voorstellen in de maak zijn om de problemen zowel met tijdelijke maatregelen als op een de finitievere manier aan te pakken. ren i>.n. te Middelburg, de rijkspolitie te water in Kenners- Marklbericht vall vrijdag 27 april 1984. waal, de 24-jarige D. van E. uil Sint- Aardappelen: Bintjes bo 95-106. gr 71-81. dr Annaland aangehouden op verden- 22-26. kr 38; Eersteling gr 576 589, dr 399- king van het plegen van twintig 411. kr 410-442 Appelen Golden Delicious inbraken. Van E. pleegde deze in 60 70 67-69.70/80 91. 80 90 115. Paprika rood jachten in jachthavens in Sint-Anna- 53_8-6_45._groen 457-571 Tomaten AI 445-457. BI 424-440. Cl 403. Groenten: sla 23 - 17-26. 25 - 28. 30 - 33-43. spinazie 35-61. andijvie 82-107. prei 28-35. boskroten 192, rabarber 42-49. radijs 46-49 postelein 256. rode kool A 89-95; uien bo 132. gr 59-115; bosselderij 55-62 ramenas Van E. wist de jachten binnen te bos 46-59; breekpeen Dl 91, Cl 74; winter- komen door liet forceren van sloten en bloemkool kl. i 6 139 148. 8 114-126; kl 2_4 toegangsluiken. De buit bestond on- fj.,;64'994 '149' 969'mL™39 dermeer uit zes marifoons. een wereld- wlU01 u ontvangers, televisietoestellen, een complete duikuitrustlng met aqua- Eerste postelein aangevoerd door Fa. Jo- H J- *""1 1 ziasse uit Serooskerke. eerste koper L Dekker uit Nieuwland. In verband, met Koninginnedag is de vei ling a.s. maandag gesloten. In deze week zal er worden geveild op dinsdag 1 mei. woensdag 2 mei en vrijdag 4 mei om 13.00 augustus '84. anderhalf jaar maandelijks op de hoogte wordt gehouden van de pogin gen om de achterstanden weg te werken. Daarbij is. zo zei hij, geen sprake van achter houden of verdoe zelen van gegevens. Een suggestie in SINT-ANNALAND In verband met die richting bestempelde hij als ten- BRUINISSE Kleurwedstrijd in Sint-Annaland Voorlopig geen huurverhoging voor Bruse Boys RILLAND De 74-jarige Rillandse merswaal onderscheiden met de ere- hoed. Die werd ingezeept waarna de kapper J. Deusing is in het kader van medaille in zilver, verbonden aan de leerlingen met het mes de 'hoge zije' de jaarlijkse decoratiegolf vrijdag Orde van Oranje Nassau. Deusing, of schoren. - De voetbalvereniging de ingebruikneming van de nieuwe dentieus en hij meende dat daardoor 'Bruse Boys hoeft vooralsnog niet ZIERIKZEE - In het kader van de brandweerauto in Sint-Annaland de vertrouwensbasis tussen ambtena- wordt op beide lagere en kleuterscho- ren en raadsleden in gevaar komt. Grocntcnveiling Barendrecht, 27 april 1984. Aardappelen, bintjes bonken 1 14. groot 84-85. asperges 6.70-10 00. bieslook 98-1.06, bloemkool 6 st p bak 2.003.30. 8 st 1.80-2.90. 10 St 1.30-2.20. 12 st 50-1.60. 15 st 38-1-10. winterbloemkool 6 st p bak 90-2.20. 8 st 60-1,80.10 st 38-1.30. 12 st 38-90. bospeen 2.703 40, Chinese kool 40-1.27, uitgebolde 2 11. rode kool 21-1.01. bos kroten 77-1.37. peterselie 32-89. postelein 80-1 50. prei 25- 98. raapstelen 14-31. rabarber 52-1 01. radijs witpunt 37-53, selderij 28-1 24. snijbonen 9 30-11.20. spinazie 20-86. spitskool 88-1 52, vleestomaten 2380-2920, uien grof 1.40- 1,52, middel 1.23-1 43. drieling 51-58, pikler HU 15-16, geschoonde 46-96, winterpeen 17-45, door burgemeester H. Boer van Rei- 'Kobus de Kapper' zoals hij in Ril- In 1933 vestigde hij zich als zelfstan- witlof kort super 2.60-4 10. kort l A 2.40-3 00, land beter bekend staat, kreeg de dig kapper in Rilland. Dit heeft hij kort 1B 260, lang IA 3.10-3.80, kort 2 onderscheiding omdat hij ruim vijf- gedaan tot 1973. Deusing maakte ge- 80-2.30. lang 2_60-2.10. klasse 3 40-1.20. tig jaar actief is als kapper in de bruik van de saneringsregeling en ijsbergsla 43-1 07 uitgehold 1.25, aardbeien Reimerswaalse kern. sloot zijn bedrijf Kobus de Kapper is Ppr aoosje o- ju Deusing is geboren in Bergen op daarna echter toch doorgegaan met Aardappel termijnmarkt Rotterdam; Da- Zoom en reeds vanaf zijn veertiende zijn barbierswerk, want het dorp zat tum 27-4-84. bintje 50 mm opw.. laten jaar werkzaam als kapper. Hij begon zonder kapper en vooral op aandrin- november 29.00, mei 95.50. bieden novern- in 1924 als leerjongen bij een kapper gen van de oudere bevolking besloot ber 28.S0. mei 95.40, slot november 29,00. in Bergen op Zoom. Een Paan waar- hJJ m werkzaamheden te hervatten priJshouac„ae0pemu,ande posities moo hu tmrricr epnt. npi- mpp« vermen- TIpiiQincr Irnmf.p on sennnr vanot mo Activiteiten vredesplatform Schouwen-Duiveland bang te zijn plotseling te worden actieweelt tegen de plaatsing van mee hij vijftig cent per week verdien- Deusing knipte en schoor vanai die ppvember'plus'ï^wordfretf geconfronteerd met een huurverho- kruisraketten hi, Wnemsrireeht nrcra- ...e e-. t. l' lv rTIÜ'.: i 8 worat len een'kleurwedstryd gehouden. De Bovendien merkte hj| op dat.de kri- ihtgvanTtijn, 400. gutd.» per jaar. JMS/SSSSSfS S StS SSS Sjr.fUSS'.'SS&S Duiveland enkele activiteiten, af* - - --- zestien beste inzendingen (van elke tiek in de raad zich toespitste op Het dagelijks bestuur van de gemeen- school vier) worden op koninginnedag cijfers en bedragen die een half jaar te Bruinisse stelde de raad voor o tentoongesteld tijdens een open dag oud zijn. in de brandweerkazerne aan de Bie- rensstraat. Dan kan tevens de nieuwe °P scheren te bekwamen, was het de verpleegtehuis De WerfkampemnRil- mei wordt in Burg een gewoonte dat de leerlingen in die land. Momenteel doet kapper Deu- Ziekte de vereniging kenbaar te maken dat yredesdienst gehouden, aanvang dagen oefenden op een hoge zijden sing dat werk nog steeds, zo n huurverhoging erin zit omdat de 19 30 uur Donderdag 10 mei is er een voetballers hadden laten weten niet SChrijfavond aan CDA-kamerleden in 452, h pr 95.50, 1. pr. 94.00. 1 zaken 6x95.40, nov 37 t.w. 2x29,10, 1x29.40, 6x29,20, 8x29.00 pomp en hoge drukspuit worden be wonderd. m iingei elcon kani rt' be ming ils, er. enaai s. De ando' effec- iygaj Hout neus vooi dt orga er de inter- lag 2 J. A. Nieu- edrijl iberg van Sint- 4 artij.j rg ïo-i iet 6- 10; J öfülliljicivvjiiu aaII viuo-ivaiiipjipuuii i»i brandweerwagen met ingebouwde Nadat problemen in andere onderde- voortaan zelf te kunnen zorgdragen Revaea te Burgh van 19.00 tot 21.00 mirfion Ha. ]cn van de gemeentelijke sociale voor het maaien van het voetbalveld. uur jnde peuterspeelzaal te Brou- dienst zijn opgelost, doen zich nu uit de raad kwam van verschillende wershaven van 19.00 tot 21.00 uur en kanten de opmerking dat. voordat in de wereldwinkel te Zierikzee van dergelijke maatregelen genomen wor- 1000 tot 21 00 uur (schrijfdag). Ook den, er gepraat moet worden met de wordt 12 mei deelgenomen aan de verenigingen. De meeste fracties wa- provinciale slotmanifestatie in Goes, ren ervan overtuigd dat wanneer Bru se Boys zelf niet kan maaien, dat nog niet uitsluit dat de sporters iets an ders kunnen doen wat de gemeente helpt bezuinigen op personeelskos ten. Bovendien, vond de meerderheid van de raad, moeten dit soort zaken eerst in de sportcommissie worden besproken. Loco-burgemeester H. Schot zat vrij- aanleg van een surf- dagavond de vergadering in het ge- aan de zuidelijke oever BERGEN OP ZOOM Het Zwijns- Galerie Slijkdreef 11A. 10-18 uur: 'Mo- hoofd. 19.45-04 00 uur: Leesluisterfrs- Heme kunst en 1984 tival. BERGEN OP ZOOM Markiezenhof. BURGH-HAAMSTEDE Big S, 20 13.30-17 uur: Werken van Etta Meiner ■uur: Optreden groep 'Normaal'. (bm 13/5). GOES 't Beest, 22 uur: Optreden Stichting Etcetera, 14-17 uur: 'Schor- muziektheatergroep 'The Dutchies. ren tussen zoet en zout' (bm 22/7). HEINKENSZAND De Stenge, 20 BRESKENS Galerie 'Raiffeisen', uur: Oranjebal. 14-17 uur: Werken van Carla Pols en KORTGENE N. H. Kerk, 20 uur: Maarten Loof; Concert door Het Zeeuwse Koper- vm. Wit-Gele-Kruisgebouw, zat. 10-12 kwartet. uur: Expositie van fossielen, minera- LEWEDORP Verenigingsgebouw, len en curiosa van Jan Goethals. .19 uur: Filmhuis met The blues bro- DOMBURG Biologisch Museum, thers. 10-17 uur: 'De natuur in Zeeland MIDDELBURG Meccano, 23 uur: 'Dieren in de natuur'. Filmhuis met Preparez vos mou- DREISCHOR 'In d'n aoren wereld', choirs. 10.30-17 uui^ Werken amateurs. Molenwater, 9.30-18 uur: Miniatuur GOES Museum, zat. 11-17 uur: 'De Walcheren. tocht van het boos rood konijn'. Schouwburg. 21 uur: Optreden jazzor- werken van. Jeroen van Westen (t/m kest 'The Cotton City Jazzband'. 11/5). TERNEUZEN Zuidlandtheater, Lunchcafé, za. 9-18 uur: Onderwater- Filmfestival, 20 uur: Het rijk van de foto's van Tonny Kostermans (t/m passie; 23.30 uur: Stadt der verlorene 28/4). ^Seelen. Prentenhandel Van Sabben, za. 10-17 Evenementenhallen Braakman: Fa- uur: aquarellen van Trees Verwilligen 'mily-beurs '84. (t/m 12/5). Zuiderparklaan, 12 uur: Start histori- HEILLE Landbouwmuseum, 10-12 sche optocht. en 13-17 uur. zon. 13-17 uur: oude ZIERIKZEE Chr. ger. kerk. 19 uur: landbouwwerktuigen. Concert door Het Christelijk Mannen- HULST -— Streekmuseum, za. 14-17 koor Jubilata uit Katwijk. uur; 'Boeken' (t/m 8/6). ZONDAG KATS Galerie Zwaluwenhof, 10-18 'S-HEERENHOEK De Geveltjes, 15 uur: schilderijenv an Piet van 't Hage- uur: Optreden jaazorkest 'The Noisy land. Oysters'. MIDDELBURG Zeeuws Kunste- HULST Den Dullaert, 16 uur: Pop- naarscentrum, zat. 10-13 uur: werken manifestatie 'Hulst Pop '84'. van Bernhard Kirchgaesser (t/m 3/5). MIDDELBURG Molenwater, 9.30- De Vleeshal, 13-17, zon. 14-17 uur; 18 uui- Miniatuur Walcheren. werken van David van de Kop en TERNEUZEN Evenementenhallen foto's van Hans Biezen. meentehuis van Bruinisse. die met een klein uurtje bekeken was. voor. Burgemeester T C. Hekman had zich laten behandelen door een kaakchi- rurg. Hij kon derhalve niet aanwezig zijn, laat staan de voorzittershamei hanteren. AFSCHEIDSRECEPTIE K. DELLEBEKE POLITIE GOES GOES - De sprekers op de bijeen- aan het tijdperk Dellebeke. liet hij dag over zijn niet onaanzienlijke buik komst in het Goese politiebureau ter blijken dat het wat hem betreft geen placht te trekken en op het spreek- gelegenheid van het afscheid van afscheid voor altijd hoeft te zijn. Zo woordelijke milieubederf dat zijn siga- badstrand chef-administrateur K. Dellebeke vestigde hij de aandacht erop dat het ren veroorzaken. Samen met de admi- m de Kab- hadden, zo vertelde een van hen, oud-archief nodig eens geordend nistratie-medewerksters Leme van belaarsbank in de Grevelingen aan- afgesproken zich te beperken tot de dient te worden en dat de korpslei- Dijke en Elise Blok ontrolde Diepen- besteed. Het gaat om het opspuiten positieve eigenschappen van de ver- ding zich niet hoeft te schromen daar- horst een stripverhaal, waarin Delle- van een strand, het aanbrengen van trekkende functionaris. Op die ma- voor een beroep op hem te doen. En beke werd aangeraden het brooddieet oeverbescherming en de aanleg van nier werden minder mooie karakter- de kaartavonden en wandeltochten eens te proberen om iets aan zijn een parkeerterrein. In een volgend trekjes met de mantel der liefde van de sport- en ontspanningsvereni- respectabele buikomvang te doen bestek zullen toilet- en douchevoor- bedekt. Maar gelukkig demonstreer- ging van de politie (GPSOVi zullen de Aanleg strand Kabbelaarsbank aanbesteed ZONNEMAIRE Deze week Braakman: Family-beurs '84. FILMVOORSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM Cinem'Actu- eel I, zat. 14, 19 en 21.30, zon 14,16.30, y - j 19 en 21.30 uur: Jaws III. 12 jr, 75-10 'Cinem'Actueel II, zat. 14, 19 en 21.15, zon. 14,16.15,19 en 21,15 uur: Ciske de Rat, a.l. Cinem'Actueel III, zat. en zon. 14 uur: Robin Hood, a.l.; zat. 20 en 22.15 en zon. 17.15, 20 en 22.15 uur: Ciske de Rat. a.l. Roxy II, zat. 14 en 19. zon, 14,16.30 en 19 uur: 'n Soepzootje, a.l.; zat. en zon. Zeeuws Museum, zat. 13.30-17 uur. werken van Jac. Jongert. Antiquités B, Witte. za. 10-18 uur: werken van Petra van Kalkar (t'm 28/4). Galerie Montparnasse, za. 14-18 uur: werken Bernard Charoy. St.-Janstraat 41. za. 14-17 uur. touw- plastieken van Anneke Ruimschotel. Ambachtencentrum Demerary, za 9- 17 uur' diverse ambachten en exposi ties. Wandelkerk, 10-13 en 14-17 uur: 'Ver zet en Vervolging 1933-19NU'. OOSTBURG Atelier Oudestad 66, za. 10-12 en 14-18 uur: werken van Jan 21.30 uur: Het snelle slippertje, 16 jr. vPrschnnrë flOliW fl-rcinrl y.cxr. pn 7/in Iw mil" v VEERE Museum De Schotse Hui zen', za. 10-12.30 en 13.30-17 uur: 'Ver knocht en niet te scheiden', de ver bondenheid Oranje-Veere. VLISSINGEN Stedelijk Museum, zat. 13-17 uur: 'Maritieme gezichten', werken van drie 19e-eeuwse Ned. kun stenaars. zon, 14-17 uur: werken uit stock en nieuwe aanwinsten 1983. GOES Grand, zat. en zon. 19 uur: Vier vuisten slaan op hol. a.l.; zat. en zon. 21.30 uur: Trading places, a.l.; zon. 14 uur: Dik Trom weet raad. a.l. HULST De Koning van Engeland, zat. 19 en 21.30, zon. 13.45. 16.15.18.45 en 21.15 uur: Ciske de Rat, a.l,; zat. 19, zon. 13.45 uur: Robin Hood, a.l.; zat. 19, zon. 13.45en 18.45uur: Thunder, 12 oi on ir iit 1 it Galerie Marquis, 13.30-17.30 jr.; zat. 21.30, zon, 16.15. 18.45 en 21.15 2i-aJ. uur: Fanny Hill. 16 jr zat. 21.30, zon. "seïnda6 Sa3wfmnkrulinaf 17 lous. a.l., zat. 19 en 23.30. zon. 14.30. Sh^L^T^!LiAirpnh„iQ- 16.15 en 18.45 nur: Intieme spelletje, c. 18 jr. OOSTBURG Ledel, zat;, 19,15. zon. 14 en 20 uur: The day after, a.lzat, 21.30, zon, 16.30 uur. Studentensex. 18 jr- TERNEUZEN Luxor, zat. 13.45. 16. 19.30 en 21.45. zon. 13.45, 16, 19 en 21.15 uur. Ciske de Rat, a.l.; zat, en zon. 13.45 uur: Dik Trom weet raad, a.l.; zat. 16 en 19.30 zon 16 en 19 uur: Sudden impact, 12 jr.; zat. 21.45, zon. 21.15 uur; Zelig, a.l. VLISSINGEN Alhambra I. zat. 19 en 21.30, zon. 14,19 en 21.30 uur: Ciske de Rat, a.l. Alhambra n. zat. en zon. 19 uur: War „i.„„4 O, onZeeuwsch-Vlaanderen Reptielenzoo 'Iguana', 14-17.30 uur: expositie van levende reptielen, amfi bieën en insekten, YERSEKE 'Atelier Dam Twee', za. 10-18 uur: expositie schaal- en schelp dieren werken diverse kunstenaars. IJZENDIJKE Museum. 14-17 uur: 'Over en rond het trekpaard'. ZIERIKZEE De Eenhoorn, za. 11- 17 uur: werken amateurs. Oude Haven 46-48. 11-17 uur: Werken Gerrit van der Ven. Prinses Juliana bij 75-jarig bestaan Vrederust HALSTEREN - Prinses Juliana woont de viering van het 75- jarig bestaan van het psychia trisch ziekenhuis Vrederust in Halsteren bij. Dit jubileum wordt dinsdag 15 mei gevierd. Prinses Juliana zal 's morgens met een helicopter bij Vrede rust arriveren en er samen met genodigden en bewoners toe spraken aanhoren van de voor zitter van de vereniging voor verzorging van geestelijke en zenuwzieken in Zeeland, E. Bae- rends, en van de financieel di recteur J. van Rossum. Daarna zal de prinses enkele paviljoens bekijken. De genodigden blij ven ondertussen in gebouw de Sprenge op het Vrederust-com plex achter om er een film te bekijken over het 75-jarig be staan van het psychiatrisch zie kenhuis. Na een gezamenlijke maaltijd vliegt prinses Juliana met een helicopter weer terug. De vereniging voor verzorging van geestelijke- en zenuwzieken in Zeeland bestaan eigenlijk al 80 jaar. Ze zocht eerst in Zeeland naar een geschikte locatie voor de bouw van een psychiatrisch ziekenhuis, maar toen dat niet lukte werd uitgeweken naar de bossen van Halsteren. Later stichte de vereniging ook het therapeutisch centrum 'De Vier sprong' in Halsteren. Dit cen trum voert overigens ondertus sen haar eigen beheer met een speciaal daarvoor in het leven geroepen bestuur. Het is de bedoeling dat hetzelfde met het psychiatrisch zieken huis Vrederust gebeurt. De Zeeuwse vereniging zal zich daarvan terugtrekken en er zal een nieuwe stichting gevormd worden, waarin de oorsprong van de bewoners van Vrederust ook beter herkenbaar zal zijn. zieningen worden gerealiseerd. Het nieuwe strandgebied nabij de Brouwersdam kan voor het komende seizoen niet meer gereed zijn. Wel moet het opspuitwerk voor medio augustus zijn voltooid Dit in verband met de belangen van de palingvissers. de Dellebeke zelf dat hem in ieder eerst komende jaren een succes blij- (~}]XYlClVOl^\)ClVB geval niet verweten kan worden dal ven dank zij het organisatietalent van o I hij overdreven bescheiden is. Want Dellebeke hij omschreef zichzelf met de consta- Korpschef L. Diepenhorst meende dat waarderende Burgemeester mr. W. Blanken sprak lovende woorden tering; „Ik ben eigenlijk een wonder- de vertrekkende chef-administrateur baarlijk mannetje". een dankbaar onderwerp is voor een Dellebeke heelt er veertig jaar op afscheidstoespraak. Dellebeke is .in zitten als administrateur bij de Goese mers een markant man. zowel in gemeentepolitie*-Die veertig jaar wil- uitspraken als in gedrag. De korps- Voor het werk schreven ^negentien de hij per se vol maken. Het feit dat hij chef wees als voorbeeld op de karakle- aannemingsbedrijven in. Van Oord enkele jaren geleden al veertig jaar in ristleke manier waarop de adn Werkendam was met 2,1 miljoen gul- overheidsdienst was, vond hij icenne- strateur zijn pantalon vele malen per en kruisposten. Verder werd nog het den de laagste. De hoogste inschrijver lijk met genoeg. En zelfs nu, terwijl wilde voor de uitvoering van het werk verscheidene sprekers vaststelden een miljoen meer hebben. d£d definitief een einde is gekomen OOlIGSG U Gil W Middenschouwen wil bedrijsterrein bij Scharendijke SCHARENDIJKE - Het dagelijks be stuur van Middenschouwen wil bij zijn oohi in Borssele. Na diens overlij- rijdag de eremedaille in zilver ver bonden aan de Orde van Oranje Na ssau opgespeld bij de heer J. Guiljam had vanaf die tijd de leiding. Ook nu terrein, van bijna 1 hectare, ligt aan nog werkt de bijna 70-jarige agrariër de Elkerzeesewcg. De gemeenteraad dagelijks op de boerderij. ..Daar blijft besloot al eerder in beginsel dat zo'n je gezond mee", vond de onderschei- terrein er moet komen en hel college dene, die zich gelukkig toonde met de van burgemeester en wethouders BORSELE Burgemeester G. C. G. begon als knecht op de boerderij v van den Heuvel van Borsele heeft zijn oohi m Borssele. Na diens overlij- de kern Scharendijke een bedrijfster- was met vreemdelmgenzaken. Hij had den werd het bedrijf in een familie- rein aanleggen. De kosten ervan wor- er deelde hij mee, plezierige contac- maatschap omgezet. De heer Guiljam den geraamd op 300.000 gulden. Het ten aan overgehouden ,,Er worden over de inzet en de werken van de heer Dellebeke. Voor zitter A. L. Aerts van de GPSOV had het over „de onnavolgbare en niet te volgen wijze" waarop de administra teur als penningmeester van de ver eniging goochelde met allerlei potjes woord gevoerd door oud-korpschef J. L. de Rave en vertegenwoordigers van de Nederlandse Politie Bond en de Internationale Politie Associatie. De bloemen en de cadeaubon die de laatste meebracht, verbaasden Delle beke in hoge mate. „Ik heb nog nooit een spaan voor die club gedaan," vertelde hij. „Ik ben er alleen lid van geworden omdat ze regelmatig een mosselmaaltijd houden." In zijn dankwoord ging Dellebeke nog op de periode dat hij belast. Borssele. Ten huize van de heer Guiljam waren familie en kennissen verzameld. De heer Guiljam was vanaf 1 mei 1933 werkzaam bij dezelfde werkgever. Hij •egelmatig gebeden voor mij opgezon den naar Hindoestaande goden en naar Allah," verzekerde hij. toekenning van de eremedaille. komt nu met een voorstel voor ver- dere uitwerking. De raad beslist er in een vergadering op woensdag 2 mei, aanvang 19.30 uur, in het gemeente- j huis te Scharendijke over. Een belangrijk deel van het terrein dat op het oog is, behoort al tot de gemeentelijke eigendommen. De eige naar van de resterende grond is, na aanvankelijke stroeve onderhandelin- ZIERIKZEE - In het bijzijn van «si™ «ü=H5 n zilveren eremedaille verbonden de Orde van Oranje Nassau, in omdat hij zijn onderneming op een deel van het bedrijfsterrein wil vesti gen). Hoewel er volgens b en w enkele onzekere factoren zijn over de uitgifte em S-e van het terrein, wordt de aanleg toch Pr noodzakelijk gevonden, Thans be schikt de gemeente niet over een, a vestigen"'a3r kUnnm KtfSSlS Tijdens de raadsvergadering wordt Meester overhandigde de winkelier de onderscheiding vanwege zijn ver diensten binnen het ondernemerswe- ook gepraat over het nemen van ver- lri,A..r.m^nl ...„Yitlan in bom Qnhnrfln/lii. IlC l 3K Z31. gmg de eerste burger ook in op het feit. dat de beer Joppe vorig jaar 50 jaar in keersmaalregelen in kern Scharendij ke, met name vanwege de zomerdruk- te. Ook wordt, de raad gevraagd een geldbedrag van 10.000 gulden be- In 1933 begon de gehuldigde zijn loopbaan in de kruidenierswinkel van zijn vader. Hij was toen 14 jaar. Enke- HULPCENTRA Noord- cn Midden-Zeeland Goes, tel 01100- 14444 (ook voor milieuklachlen). Alarmnummer Punt: recreatieve ZIERIKZEE De fractie van het recreatieve voorzieningen, zowel op Christen Democratisch Appel (cda) het gebied van dagtocrisme als ver in provinciale stalen van Zeeland blijfsrecreatie. De heer J. Guiljam krijgt in zijn ivoning in Borssele de zilveren medaille uitbreiding van het gemeentehuis te 'Jtfiaar hnnfri" opgespeld door burgemeester Van den Heuvel laten maken ÊstSïl geweest van de Neder landse Christelijke Kruïdentersbond. Voorts is hij ere-lid van het Vakcen trum levensmiddelenhandel en be stuurslid van de Zierikzeese VW. De heer Joppe houdt zich al jaren bezig met het beleid van de gemeente ten aanzien van de verkeerssituatie in Zierikzee er dan ook voor de invloed van hel Ing Dek ging nader in op de aantrek- De Meester: „Joppe heeft in het verle- beleidsplan en ten van de stuurgroep kelijkheid van Westerschouwen als den vaak een positieve bijdrage gele- Oosterschelde) te beperken tot, het. recreatieplaats. Hij meende dat kwa- verd aan onze plannen. Het is e CD A-STA TENFRA CTIE IN ZIERIKZEE Barnes, a.l.; zat en zon 21.30 uur: Vier 0n50.12200 (Sran<iwe„ wMmm vuisten slaan op hol, a.l.; zon. 14 uur: Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180- Sjors en Sjimmie en het zwaard van 15551, dag en nacht bereikbaar. Krijn, a.l. Chr, hulpdienst Zeeland voor mensen in TENTOONSTELLINGEN nootl- tel- 01180-36251. van 10,00-24,00 uur AXEL Streekmuseum 'Het land weekends van 20.00-24.00 uur van Axel'; za. 13 30-17 uur 'Vlas van B'I£ van m'n, !'ir .^eland' tól' 01184-1464o, dag en nacht bereikbaar, zaaa tot linnen Nederlandse Hartstichting, tel 070-614614. Galerie Bellemans Kinder galerij), za. Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur 10-18 UUr: illustraties van Dagmai' Orpheus werkgroep huwelijk en homofi- Stam (t/m 28/4). lie. tel. 01184-72161 vorden in; recreatieve voorzienin gen, afgestemd op de potentiële gelijkheden van Zeeland-recreatie- liteitsvcrbelcring van kampeertcr- man met opbouwende kritieken". De nagestreefd moet worden en burgemeester benadrukte tevens de dal de leden van de stuurgroep ide signaleerde behoefte aan meer stand- rol van de echtgenote van Joppe. „Zij appartementen en aan heeft 'm vaak moeten missen, wan- recreatiemogelijkhcdcn. neer hij weer eens op pad was", land onder hun invloedssfeer willen Ten aanzien van Zierikzee zag het Joppe. thans eigenaar van de reform- indt dat de recreatieve bakens ver- Het statenlid merkte op dal recreatie- zet moeten worden. „Het uitgangs- ve voorzieningen in de eerste plaats ..Ik heb weieens de indruk gekregen oorzieningen, af- bevorderd moeten worden op de toe gestemd op de behoeften van de eigen ristisch attractieve punten, waarbij diverse ministeries) het liefst de dij- plaatsen bevolking, zal veranderd moeten het vooral om strand en water gaat. In ken en een gedeelte van het achter- overdekte dit verband zag hij goede mogelijkhe- land onder hun invloedssfeer willen Ten aanziei den voor onder meer locaties als Neel- hebben' aldus de CDA-er. ,.Op deze statenlid mogelijkheden op het ge- winkel in de Póststraat te Zierikzee. tje Jans en de Brouwersdam. Dek was wijze regelen anderen hoe wij de kus- land", zei het statenlid ing A. Dek zich ervan bewust dat uitbouw van ten en het water moeten bestemmen. dagtocrisme. waarbij hij gaf in zijn korte toespraak blijk van organisatie en promotic erg belang- zijn verbazing. ..Wat ik heb gedaan, rijdag tijdens een inleiding voor de dag-en waterrecreatie op Neeltje Jans Ik ben van mening dat Zeeland het rijk achtte. Dek constateerde dat er zie ik slechts als een plicht. Ik begrijp CDAkring Schouwen-Duiveland te conflicten kan geven met het beleids- recht heeft om zelf te bepalen op in de rest van Schouwen ook nog dan ook niet waarop ik juist die Zierikzee. Hij toonde zich warm plan dat is opgesteld voor de inrich- welke wijze wij Neeltje Jans gaan mogelijkheden zijn. onder meer in medaille moet krijgen. Al ben ik er wel voorstander het uitbouwen van ting van de Oosterschelde. Hij pleitte bestemmen" erg blij mee", aldus de verbouwereer de ondernemer.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 55