R Burgemeester opende eerste huisvlijtexpositie Arnemuiden Uohnsan WISSEL SCHOUWEN weekenddiensten kerkdiensten JAAP VERMARE Kom werken bij de PZC. 'n Dijk van een krant. ZATERDAG 28 APRIL 1984 PZC/streek 20 Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC verschenen berichten artikelen of commentaren Niet voor open brieven, gedichten en dergelijke Anonieme inzendingen of stukken zonder dui delijke opgave van adres en woonplaats wor den niet in behandeling genomen Bijdragen mogen niet langer zijn dan 350 woorden De redactie behoudt zich het recht voor inzendin gen te bekorten. Over geweigerde brieven kan niet worden gecorrespondeerd. Raketgrap Op 31 maart '84 stond een foto in de PZC waar Ed Nijpels aan zijn CDA- collega de eerste raket in symbolische vorm aanbood. Het ware beter ge weest. dat hij dat ding zelf een poosje gehouden had en erover had nage dacht. wat één zo'n ding teweeg kan brengen. Als je daarnaast een foto legt van een kind. getroffen door de atoombom op Hiroshima, dan valt er met veel te lachen Misschien heeft Ed die foto nooit gezien, maar daar kan wat aan gedaan worden Kinderen, die brandwonden over het gehele li chaam vertonen en huilend proberen weg te lopen van de plaats des onheils en een andere foto van een kind, dat de volwassen mens verwijtend aan kijkt! Je vraagt je dan af of dat de toekomst van de kinderen en de jon geren in het algemeen is? En of er nu 'made in America' of 'made in Rus land' op die raketten staat, de uitwer king is hetzelfde. Wanneer we zien. wat zo'n alles vernietigend onding kost, terwijl de werkloosheid onder de jongeren stijgt en duizenden mensen op aarde honger en gebrek lijden, dan hoeft u bij mij niet aan te komen met het smoesje dat we moeten bezuini gen! Begin dan maar eerst op die dingen te bezuinigen, want wat heeft het anders voor zin, als je aan de ene kant opbouwt en aan de andere kant je voorbereidt om te vernietigen, wat je met veel moeite hebt opgebouwd. Dit is gewoonweg gezegd 'waanzin nig'. Je hoeft je nergens meer voor te verzekeren, geen brand- of levensver zekering heeft dan nog waarde, bij calamiteiten wordt niets uitbetaald! Het geld kan ook op een betere ma nier besteed worden, o.a. aan projec ten waardoor de jeugdwerkloosheid kan worden opgelost en onze jongeren tenminste tegen een toekomst kun nen aankijken, waarin hun idealen verwerkelijkt kunnen worden. Binnen een half jaar zou ook het hongerpro- bleem uit de wereld kunnen zijn en zouden we met alle ons ten dienste staande technische middelen ervoor kunnen zorgen dat ook die mensen zich zelf kunnen bedruipen, zonder, zoals nu gebeurt, afhankelijk te moe ten zijn van de rijke landen, die zich moeten schamen voor de honger en voor de uitgemergelde kinderen, die nog op deze planeet leven. Zodra we de aarde op de manier, zoals boven aangegeven zouden bewerken, pas dan kun je zeggen, zoals we met kerstfeest zingen (jammergenoeg maar twee dagen, want dan zijn we het weer vergeten i 'Vrede op aarde, en in de mensen een welbehagen'. A M. de Kort-Stomebrink Rooseveltstede 63-22 Goes Koorklanken (1) Nadat ik de recensie over de Johannes Passion. uitgevoerd door de Konink lijke Oratoriumvereniging. Oefening en Uitspanning, had gelezen, heeft de gedachte om hierop te reageren me niet meer losgelaten Er zijn een paar dingen die ik niet begrijp Het is fijn dat de recensent aandacht heeft be steed aan het feit dat de Barokmuziek in deze tijd op verschillende manieren wordt uitgevoerd. Maar waarom zo'n moeilijk taalgebruik? Er bestaat daarmee in Hulst voor velen nog steeds een drempelvrees om'te komen luisteren naar dit soort muziek. Als er op deze manier over muziek gespro ken wordt, heffen we deze vrees zeker niet op. Wat denkt de heer De Broe- kert te bereiken met een kritiek waar bij orkest, koor en dirigent de grond worden ingeboord, waar zo uitvoerig wordt ingegaan op minder geslaagde fragmenten zodat het lijkt of er verder weinig te genieten was? Waarom wor den zulke verschillende koren vergele ken. Waarom een orkest als het Ge westelijk Orkest zo'n gevoelige trap nageven bij één van zijn laatste con certen? De heer De Broekert weet toch ook dat dit orkest moet stoppen omdat ze geen subsidie meer knjgen en dat daarom verschillende orkestle den al vertrokken zijn. Ik vind het van weinig gevoel getuigen als dit orkest, dat op zo'n fantastische manier veel koren begeleid heeft, zo wordt afge kraakt bij zijn afscheidsconcert in Zeeland. Ik was niet bij de uitvoering in Middelburg, wel bij eenzelfde uit voering door hetzelfde koor een week tevoren in de basiliek in Hulst. Ik heb toen enorm genoten. De interpretatie en uitvoering spraken mij erg aan. Het trof me dan ook pijnlijk toen een week later in een kritiek over dit koor woorden als ruw, geforceerd en kleur loos gebruikt werden. Deze kritiek was naar mijn mening zeker met op. zijn plaats. Ik hoop nog veel concer ten van dit koor mee te maken. Corne Poppe koorlid Hulster Gemengd Koor Hendrikstraat 14 Temeuzen Koorklanken (2) Geforceerde en ruwe koorklanken Wat een onsympathiek en ongenuan ceerd oordeel van uw recensent over de Koninklijke Oratoriumvereniging Tot Oefening en Uitspanning, terwijl üw schrijver het voornaamste artikel een week voor de uitvoering van de heer Van Zwieten ook gelezen moet hebben. Hieruit bleek hoe moeilijk het is (zie Aardenburg) een Orato riumvereniging in stand te houden met een goed uitgebalanceerde stem menverhouding Uw recensie is ondes kundig en helaas met teveel gymna- sium-achtige termen, 'zeer bekwame figuren', zei Wim Kan. Jammer voor de meeste lezers van de PZC, want door het gebruik van te veel buiten landse woorden en te weinig over de dramatische strekking van de kruisi ging van Jezus, waar u ver van verwij derd blijft, bereikt u helaas een zeer klein lezerspubliek. U noemt de solis ten in Middelburg en Aardenburg die de Christus-partij zingen bassen, on deskundig in de klassieke muziekwe reld, want alléén een bariton mag en kan de Christus-partij zingen. U ver geet bij de altsolo Erbarme Dich de begeleiding door de eerste vioolsolist te noemen. Het hoogtepunt en ontroe rend van voorname schoonheid. Het dramatisch gebeuren in Bacli's Pas sies kan met deze schrijfstijl niet doordringen tot de meeste lezers van uw courant. Die vele lezers zijn wij Zeeuwen, de vele eenvoudige eerlijke en veelal vrome bevolkingsgroepen uit ons mooie land. Het land waar wij grootgebracht zijn tussen de korenak kers en de vruchtbare gewassen. De dramatische kruisiging wordt over schaduwd door de knoei-factor van de wetenschap, die geleid heeft tot per manente bedreiging met nucleaire vernietiging. De wetenschap voerde tot chemische wapens, vergiftiging der aarde, de zee en de lucht Aldus, dr Lilly van de Oxford universiteit. Wij zullen u niet meer zien lichtende vrede. Jac. van de Sande Elzenoordlaan 6 Vrouwenpolder Noorse film Vorig najaar zag NOS-regisseur Ru- dolf Spoor op de zolder van het pro vinciehuis in Middelburg de oude film die de Noorse cameraman Per Jonson in begin november 1944 had gemaakt van de landing in Westkapelle. zo stond te lezen in uw artikel van 13 april over 'Twee NOS-documentaires bij bevrijdingsherdenking' Ik kan mij voorstellen dat sommige lezers zich zullen afvragen waar die film vandaan kwam Het antwoord kan ik geven. Korte tijd na de oorlog heeft de toenmalige commissaris der konin gin. jhr mr A. F. C. de Casembroot. van de cameraman uit Noorwegen een kopie ontvangen van de door hem onder de titel 'Commando's strike at Walcheren' vervaardigde film. De commissaris heeft de kopie op het provinciehuis ter bewaring gegeven. Later is zij fn de filmotheek van het bureau voorlichting der provincie op genomen. De film is - vooral op Walcheren - in de loop van de jaren vaak vertoond. Toen Rudolf Spoor voorbereidingen ging treffen voor de NOS-uitzending op de 5e mei heb ik hem de film laten zien Hij sprak - en ik denk terecht - van uniek materiaal, waar hy veel mee kon doen. En zo is het gekomen dat op 5 mei a s heel Nederland een deel van 'Commando's strike at Walcheren' plus het door Spoor gemaakte vervolg op de televi sie zal kunnen zien. J. J Tevel Hoofd bureau voorlichting provincie Zeeland Sint Pieterstraat 42 Middelburg Voeder of eten Mr Smallegange betoogt in uw blad in zijn artikel 'Melk en vlees', dat Neder land op geen enkele wijze voedingsei- wuten geeft aan vee Kortom onze dierlijke veredeling taub geen inten sieve veehouderij want dat is heel wat anders) verbruikt geen voer dat men sen zouden kunnen eten. Helaas is de jurist hier misleid door de landbouw organisaties Mag ik u een bewijs geven uit onverdachte bron? Bekijx eens de kleurenwandplaat 'Be reiding van mengvoer' die u vindt op blz, 67 van 'Het Kleine Loo' (december 1983). Uitgave van de Stichting PR Land- en Tuinbouw, dus door de boeren zelf. Gemakshalve bepalen wij ons tot varkensvoeder; dat de kip een graaneetster is weet een kind. Welnu, onze 11 miljoen keuen eten een voer dat bestaat uit: (gem.) 30 procent tapioca. 19 procent schroot en schil fers, 18 procent voedergranen. 12 pro cent graanafvallen. 6 procent melasse, 1 procent citruspulp. 14 procent 'ove rige grondstoffen', samen 100 procent. Daar is nou net letterlijk niets bij dat de mens niet zou kunnen eten. Die citruspulp laat ik even buiten be schouwing, 't is maar één procentje. Nu zal de heer Smallegange listiglijk antwoorden, dat hij het had over eiwitten en tapioca is vrijwel zuiver zetmeel. Klopt. Maar er zijn duizen den plaatsen in de derde wereld waar óók schrijnend zetmeel tekort is en waar men dierlijk eiwit via vis kan bemachtigen. Hij ziet óók over het hoofd, dat schroot en schilfers bijzon der in trek zouden zijn bij hen die écht honger lijden, net zoals voedergranen! Gerst" en zemelen zijn alles vanzelf. Smallegange heeft kennelijk zitten dutten tijdens de dierkundeles op school. Anders zou hy weten, dat mens en zwijn beide alleseters zijn en dat hun spijsvertering bijna gelijk is! Je moet dus wel iets geks uitdenken om iets te krijgen dat het varken wél en de mens niet kan eten. Ik doel dan niet op de ouderwetse keu die op het erf liep en daar kippehoopjes opat. maai- op het moderne mestvarken in stallen van vele honderden dieren! Over dit onderwerp heb ik toevallig een boek geschreven, dat 'Paarlen voor de zwijnen heet'. Ook ben ik realist genoeg om te beseffen, dat de overvloed van voedsel in de EG met zomaar om te buigen is in een voedsel- stroom richting arme landen. Er is nog veel meer te zeggen. Maar wie beweert dat kip en varken (en het mestkalf) geen menseneten inslikken die is óf volstrekt ondeskundig of niet te goeder trouw. Daar Smallegange jurist is neem ik aan dat hij niet beter weet. W. Geldof Govert Flinckstraat 16 Papendrecht Scheldwoord (1) Als ik zou zeggen 'Joop is een kloot zak'. zou ik mij moeten verontschuldi gen voor deze uitspraak, als reaktie op het artikel 'Scheldwoord zonder voorbedachte rade'. Die uitspraak stond al op papier vóór ik mij bedacht dat dergelijke taal altijd laakbaar is. Maar ja. volgens sportredacteur Van den Berg mag je zoiets wel zeggen, mits je maar niet van tevoren hebt overwogen dat het niet mag. De straf voor het gebruiken van onbehoorlijke en/of beledigende taal is van het speelveld gezonden worden. De beoor deling van de mate van onbehoorlijk heid of belediging ligt bij de scheids rechter: het spelregelboek geeft geen opsomming van alle denkbare scheld woorden en gebaren die hiervoor in aanmerking komen. Scheidsrechters zijn ook mensen met emoties: zij spelen ook hun spel. Onder hen zijn mensen met een verschillende mate van tolerantie. Velen van hen willen wedstrijden leiden in steeds hogere klassen en oefenen hun hobby daar door prestatie-gericht uit. Het niet of onvoldoende of incorrekt toepassen van de spelregels speelt daarbij een overwegende rol en kan de 'carrière' van de scheidsrechter bepalen. Dat schelden altijd in een opwelling ge daan wordt, waag ik te betwijfelen. Het zou inhouden, dat bij iedere be slissing van de scheidsrechter een speler geëmotioneerd kan raken en schelden en vloeken getolereerd dient te worden. Het is immers 'nooit met voorbedachte rade'! Stel nu eens, dat een scheidsrechter in een opwelling bij het konstateren van een opzettelij ke overtreding net zo reageert als de spelers kennelijk is toegestaan en de overtreder uitscheldt! Het grootste deel van de spelers weet dan ineens hoe de spelregels luiden! Het zou weer een voorvalletje zijn in de voetbalwe reld. waarover de heer Van den Berg een artikel kan schrijven, waarby hij voorbijgaat aan de honderden wed strijden per weekend die tot volle tevredenheid van alle betrokkenen geleid worden. Edoch het schijnt nu eenmaal een favoriete bezigheid van verslaggevers in het algemeen te zijn om scheidsrechters in hun hemd te zetten Het publiek kan dan beter zien. als ze dat oplichten van de heer Van den Berg in de laatste alinea van zijn artikel bedoelt, namelijk wat een aantal, allemaal goedwillende ama teurs. naar zijn mening zijn! J H Dikker De Komme 15 Kapelle Scheldwoord (2) In de PZC van 14 april jl. konden we het 'geruststellend' bericht lezen, dat Gerard Schipper vrijwel zeker wordt vrijgesproken en dat hij tenminste het voordeel van de twijfel krijgt Twijfel? Geen sprake van! De opgeroepen twij fel kon alleen gecreëerd worden om dat degene die het scheldwoord gebe zigd heeft blijkbaar heerlijk heeft kun nen onderduiken in de massa (kluwen van spelers) en omdat degenen, die weten, wie de 'dader' is. zich lekker koest houden en de officiële vertegen woordiger van de KNVB ide scheids rechters i in de kou laten staan. Con clusie. Als ruiterlijkheid en sportivi teit over boord worden gegooid, blijft alleen trappen tegen een bal nog over. D. C. Steur Haeskenshof 4 Haamstede Rationele zelfhulp Naar aanleiding van het interview over rationele zelfhulp in de PZC van 6 april jl. wil ik - ter voorkoming van misverstanden - het volgende stellen. 1. De Associatie van Rationele Den kers (ARD) is een geheel zelfstandig initiatief, dat losstaat van mijn werk zaamheden bij het Zeeuws Consulta tiebureau voor Alcohol en Drugs (ZCAD). 2 Uitspraken die ik in dit interview doe. zijn geen standpunten van het ZCAD, maar zijn mededelingen die ik op persoonlijke titel gedaan heb. 3. Tenslotte was het enkel de bedoe ling, om door middel van het inter view bekendheid te geven aan moge lijkheden (en onmogelijkhedeni van rationele zelfhulp, en niet om publici teit te geven aan de initiatiefnemers. H. C. M. Hermans Psycholoog Grootmede 92 Middelburg Afvalstoffen d'j 11 Be Bezoekers aan de huisvlijttentoonstellmg in Amemuiden bekijken klederdrachtpoppen ARNEMUIDEN - Burgemeester M. Markusse van Arnemuiden opende vrijdagavond de eerste huisvlijt- tentoonstelling in zijn gemeente, die in Verenigings gebouw De Arne wordt gehouden. Tegen de 160 inzendingen van ruim dertig mensen zijn er te bewon deren. In zijn openingstoespraak zei de burgemeester onder meer dat het belang van de een tentoonstelling als deze de mensen laat zien welke vele zinvolle manieren er zijn om de vrije tijd door te brengen. Verder prees hij het particulier Initiatief dat uiteinde lijk deze expositie heeft georganiseerd. De gemeente Arnemuiden had dan ook voor dit doel een bedrag van 250,- beschikbaar gesteld voor zaalruimte en 'adver tentieborden' werden gratis er beschikking gesteld. Deze expositie is voortgekomen uit een tentoonstelling die het wellfare-werk van het Rode Kruis in Arnemui den vorig jaar heeft gehouden en die een enorm succes werd. Zes particulieren staken naar aanleiding daar van de koppen bij elkaar en daarvan is deze eerste huisvlijttentoonstelling het resultaat Op de expositie is houtsnijwerk te zien in allerlei variaties, verder zijn er borduurwerken, klederdracht poppen. scheepsbouwmodellen. glasgraveerwerk, schilderijen, tekeningen en een ouderwetse kinderstoel (die in Arnemuiden kakstoel wordt genoemd) te be zichtigen. Het is niet de bedoeling dat er ook artikelen worden verkocht. Het is wel mogelijk dat met bezoe kers met de deelnemers aan de tentoonstelling tot zaken doen komen, maar dan na de tentoonstelling, omdat er anders lege plekken ontstaan. Volgens gemeentesecretaris J. Kroon is deze eerste expositie het begin van een lange reeks. De tentoon stelling is ook vandaag geopend, van tien tot twaalf en van half twee tot vier uur. Een dezer dagen ontving ik een aan slag voor bovengenoemde heffing. Uitgaande van de stelling dat niets meer voor niets kan. beving mij een gevoel van tevredenheid. Het blijkt namelijk dat deze heffing is gebaseerd op het aantal personen waaruit een gezin bestaat. In schrille tegenstelling is de aanslag van het waterschap Walcheren, dat ieder gezin, groot of klein, voor drie personen laat betalen. Uitgezonderd alleenstaanden. Het ge volg is dat een AOW-echtpaar 58 gulden teveel betaalt. Verschillende keren heb ik hiertegen geprotesteerd, doch de heren van het waterschap geven geen krimp en blijven de voor hen gemakkelijkste weg bewandelen. Ons gemeentebestuur heeft blijkbaar meer gevoel voor wat recht en billijk is. Hoewel opgevoed in de stelling 'Eerbied voor de overheid' kan ik voor het Waterschap weinig waardering hebben. Want blijkbaar gaat macht daar boven redelijkheid. J. Minderhoud Sint Pieterstraat 23 Middelburg VJ V-cursus Maandag 16 april jl. had ik een ge sprek met een van uw verslaggevers over de door het VJV te starten Cursus Burgennformatica, In dit ge sprek is duidelijk gesteld, dat het VJV-Vlissingen deze cursus organi seert in samenwerking met de Hobby Computer Club, afdeling Zeeland, en dat er een overleg had plaatsgevon den met de Zeeuwse Volks Universi teit om een eventuele concurrentie te voorkomen. In de PZC van 17 april jl. las ik tot mijn verbazing, dat het VJV deze cursus organiseert in samenwer king met de ZVU, en een dag later wordt er. op verzoek van de ZVU maar zonder het VJV. dus de betreffende informant. waarin gesuggereerd wordt, dat het VJV onjuiste informa tie verstrekt zou hebben Waarschijn lijk is het onnodig u mee te delen, dat ik nogal wat moeite heb met deze vorm van journalistiek. René Busker, staf VJV-Vlissingen V. Quakkelaarstraat 95 Vlissingen (In de krant van vrijdag zijn abusievelijk de verkeerde medi sche diensten geplaatst.) Sch.-Duiveland Tholen St.-Philipsland 28-29 april. Alarmnummer Sch.-Duiveland: 01100-14444 Alarmnummer Tholen en St.-Philipsland: 0011 Artsen Zierikzee: v.a. vr. 19.00 uur tot ma. 8.00 uur: W Bontkes, Zierikzee, tel. 01110-2280. Spreekuur voor spoedge vallen 11.00-11.30 uur. Westhoek en Brouwershaven: v.a. vr. Zierikzee, tel. 01110-5023. 18.00 uur tot ma, 8.00 uur: G. van vereniging 1 'ooi' Dubbelconcert in De Piek Vlissingen VLISSINGEN - In het open jongeren centrum 'De Piek' in Vlissingei wordt zaterdag 5 mei een dubbelcon eert gegeven door 'Tent' en 'Mekanik Kommando' Dit dubbelconcert'be gint om 21.00 uur. De groep 'Tent' bestaat uit Tjebbf van Dijk programming, synthesizers mu!ï SS Botermarkt 10. Tholen van vocals. Karei van Dijek programming 11.00-12,00 uur. bas, synthesizers, electronic percus Tandartsen sion' vocals, Arya Biemold vocals, et Srh Duiveland- 28 29 4 Kon riatr i keyboards ban-el en Kees Wassenaai J Bakker Oude Haven 4 Zierikzee drumms' electronic percussions. De m miin-inmtweede SroeP 'Mekanik Kommando' ge vallen 17 00 17 3oïur bestaat uit Peter van Vliet bas' effec gevallen 17.00-17.30 uui. ten casio en Z£mg Lagika Paniygay Apotheek bas effecten en zang, Mirjam van Houi Apotheek 'Zierikzee', Dam 18. tel. synthesizers. Simon van Vliet syncuf 01110-2906, geopend zat. 9.00-12.30 uur sie ntme"box en V10<>L en 16.30-17.30 uur, zondag en maan- RpftrSiftvnnrlirhHna dag 12.00-12.30 uur en 18 00-18.30 uur. DeariJJSVOOrilCHting Wijkverpleging ziekten wintertarwe Tholen en St.-Philipsland: 28-29 - ZIERIKZEE De vereniging vooi Kon.dag: zr. T. van Vliet. tel. 01665- bedrijfsvoorlichting Schouwen-Dui 2173 b.g.g. 01100-14444. veland en het consulentschap voor de Bruinissê en Duiveland: 28-29 - Kon- akkerbouw en rundveehouderij orga .dag: zr. C. Bos. Kapelleweg 17. Loop- niseren twee bijeenkomsten over de erskapelle. tel. 01117-1943. bestrijding van voetziekten in winter Schouwen: 28-29 - Kon.dag zr. C. v. tarwe. Dat gebeurt op woensdag 2 d. Haven, Bernhardstr. 2, Haamstede, mei. om 09.15 uur op het bedrijf J. A. tel. 01115-1423; Gaanderse aan de Stoofweg4 te Nieu- Zierikzee: zr. T, de Ronde. Schoolstr. werkerk en om 13.15 uur op het bedrijl 20, Bruinissê, tel. 01113-1729. Kon- J- Rentmeester aan de Duivendijkse- zr. W. Verkaart, Zevengetijstr. weg 1 te Kerkwerve. Biljarten Beek-Verbeek, Burghseweg Burgh, tei. 01115-1861 spreekuur bijenteelt bijeen wnftr cnrtaHnappllcn 1 1 ^(1.10 OO an voor spoedgevallen 11.30-12.00 16.30-17.00 uur. Bruinissê, Oosterland en Nieuwer- kerk: v.a. vr. 18 00 tot ma. 7. SINT-ANNALAND W. Rijnberg staat bovenaan in de competitie de biljartvereniging 'De Hoop' in Sint- f 3 afdeling Noord- en Annaland. 2 J. Keur; 3 G. Rijnberg; 4 Zuid-Beveland van de vereniging tot Fr. Ketting; 5 W. Vroegop. bevordering van de bijenteelt m Ne- \y. Rijnberg hoogste serie en hoogste rlanlovinl I.'DDV, V,«, ,^1, O uur'A van de uitlieten, ui ut- w Rijnberg! Dorresteijn. Bruinissê, tel. 01113-1280; de5'a"d SÏSJ gemiddelde; W. Snoep kortste partij.I Stavenisse, St.-Maartensdijk, St.-An- r>«io In Uitslagen H. Ridderhof - W Rijnberg 10-1 naland, Scherpenisse: /patiënten ^ve^nde. "ffi* ?.86, V«*gop - Th. van Poortvliet 6-| dokter v. d. Beli. J M v. d. Bel. St.-Maartensdijk, tel. 01666-2400. Kon.dag: E H. Veldman, Stavenisse. De heer s J Vroonland zal een inlei- 06J0. G Rijnberg -*w Snoep"fr3640' J j ding houden en dia's vertonen over Burgers W. Fase 10-5 25. Fr. Ketting - J drachtpianten. Keur 10-9.09. J Burgers - W. Snoep 7 75-10 28 - 29 april 1984 NEDERLANDS-HERVORMDE KERK. SCHOUWEN-DUIVELAND: Brouwershaven 11 mevrouw De Boon: Bruinissê 10 ds. v. d Heyden, 17 ds Teekens. Burgh 10 ds Baas; Dreischor 9.30 ds Teekens. Eikerzee (Scharendijke) 10 dhr. v d. Ploeg; Haamstede 10, 19 ds Wassenaar; Kerkwerve 11 ds. Den Engelse; Nieu- werkerk 10 ds. Kolk; Noordgouwe 11 ds. Teekens; Noordwclle 11 ds. Bolijn; Oosterland 10 ds. Meyer, 18 ds. Kers- sen; Ouwerkerk 10 ds Rouw; Renesse 9.30 ds. Bolijn; Serooskerke 10 ds. v d. Weerd, Sirjansland 10 ds. Exalto, 18.30 drs. Kaggeland; Zierikzee Gast- huiskerk 9.30. 19 ds. Delhaas. 11 da. Hendrikse. Zonnemaire 9.30 me vrouw De Boon. THOLEN Oud-Vos- semeer 10. 18.30 ds v Putten; Sint- Annaland 10 ds Wüllschleger (HDi. 18 ds. De Jong; Sint-Maartensdijk Reho- both 10 ds. v. d. Sluys. 19 ds Enderlé: Tholen Immanuel 10 ds. Hoekstra. GEREFORMEERDE KERK. SCHOU WEN-DUIVELAND Brouwershaven 10, 18.30 dhr Baas. Bruinissê 10 dhr. v. d. Schee, 17 ds. Gilhuis; Nieuwer- kerk. Oosterland 10 kand. Loner. 17 dhr v. d Schee: Scharendijke 10, 19 ds Blokland; Zierikzee 10. 18.30 ds Kamermans. THOLEN Oud-Vosse- meer 10 ds Stam. 15 ds. Vrijhof. Poortvliet 10 ds. v. d. Veen. 14.30 ds. Droogendijk; Tholen 10 mevrouw v d. Veen. 17 ds. Vrijhof. GEREFORMEERDE GEMEENTE. SCHOUWEN-DUIVELAND: Haam stede 10, 15 leesdienst; Nieuwerkerk 9.30. 15 30 leesdienst, Oosterland 10, 14,30 leesdienst, 18.30 ds. v. Gelder. THOLEN: Poortvliet 10 (HA), 18.30 ds. Tanis, 14.30 leesdienst, Scherpe nisse 9.30. 18.30 ds. Verhoef. 14 lees dienst; Sint-Annaland 9.30. 14. 18.15 leesdienst: Sint-Philipsland 9.30 lees dienst, 15 1HD1 ds. v. d Heiden. 2 5 19 30 ds. v. d Net; Tholen 10. 14.30. 18.30 leesdienst. OUD-GEREFORMEERDE GEMEEN TE. SCHOUWEN-DUIVELAND: Bruinissê 10. 17 leesdienst; Ooster land 9.30, 14. 18 leesdienst THOLEN: Sint-Maartensdijk 9.30. 14. 18 lees dienst: Sint-Philipsland 9.30, 14.30.18 dienst; Stavenisse 9.30, 14, 18 lees dienst. CHRISTELIJK-GEREFORMEERDE KERK. SCHOUWEN-DUIVELAND: Haamstede 10, 17 ds. Groeneveld; Kerkwerve 10, 18 ds. v. d. Sluys; Zierikzee 10 ds De Graaf, 18 ds. v. d. Heuvel. THOLEN Oud-Vossemeer 10, 18.30 leesdienst. 14.30 ds. Kok; Tholen 10. 18.30 ds. Kok. GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND. SCHOUWEN-DUIVE LAND: Bruinissê 10. 17 leesdienst: Nieuwerkerk 945, 15.30 leesdienst, Zierikzee 1 Lutherse kerk) 10, 18 dienst THOLEN Oud-Vossemeer 10. 14.30. 18.30 leesdienst: Sint-Annaland 9 45. 14 15. 18.15 leesdienst: Sint- Maartensdijk 9.30, 14, 18 leesdienst LEGER DES HEILS. SCHGUWEN- DUIVELAND: Zierikzee 10. 19 sa menkomst. ROOMS-KATHOLIEKE KERK. SCHOUWEN-DUIVELAND: Haam stede 11.30, Zierikzee 9.30, zat 19. THOLEN: Oud-Vossemeer 10.30, zat. 17.30, Sint-Maartensdijk 10.30; Tho len 9.15. zat. 19 PINKSTERGEMEENTE. SCHOU WEN-DUIVELAND: Zierikzee (Meel- straat) 10 samenkomst, woe. 20 sa menkomst FIOM begint met éénoudergroep in Vlissingen VLISSINGEN - FIOM-Zeeland be gint op donderdag 3 mei met een éénoudergroep in Vlissingen. De eer ste bijeenkomst voor alleenstaande moeders en vaders wordt gehouden in wijkgebouw 't Anker aan de Bonedij- kestraat in Vlissingen. De opzet van FIOM is om een achttal bijeenkom sten te organiseren, en daarna aan de groep zelf over te laten wat men verder wil. De eerste bijeenkomst be gint om 20 uur. tel. 01663-2400. St.-Philipsland en Nw.-Vc 28-29 - Kon.dag: C. H. M. de Groot, Nw.-Vossemeer, tel 01676-2545. Poortvliet, Oud-Vossemeer, Tholen, Scherpenisse: (patiënten dokter Padt): 28-29 Kon.dag: A. W. A. de Looze. Raadhuisstr. 26. Oud-Vosse- meer. tel. 01667-2400. Dierenartsen Haamstede: M. K. Buth. tel. 01115- 2254, v.a. zat. 9.00 uur. Tholen: A. Rinses en W. Brons, altijd bellen nr. 01666-2596: kleine huisdie ren weekendspreekuur Provinciale- weg 2, St -Maartensdijk op zat. 8.30- Nieuwe w odieën caribou Lange Jan MIDDELBURG - Met ingang van het tweede kwartaal worden op het speel werk van het carillon van de Lange Jan-liederen van Valerius en Volkslie deren ten gehore gebracht. HOFLEVERANCIER wij verzorgen alle gravures in metalen en stenen FABERY DEIÜNGE lio[i fertsfraai 3D - 6ois Speciale Johnson aanbiedingen 2 Pk van 1040,- voor 41/a pk van 1985,- 780,- 1485,- 7V2 pk van 3020 - voor 2265,- 15 pk van 3900,- voor 2925,- en nog vele andere Prijzen inklusief BTW zonder inruil, kontant bij aflevering Uw Johnson buitenboordmotorendealer Oostweg 27 Krabbendijke - tel. 01134-1391 (tussen 18.0O-19.00 uur gesloten) zekerheid achter uw boot Dc PZC-ravonredaclie Bev eland Noord-Zeeland zoekt een hulp verslaggever (m/v) We denken aan iemand met veel vrije tijd, een (linke dosis algemene ontwikkeling (op VWO- of HBO-nivcau) en het vermogen om in helder, bondig Nederlands te schrijven Het bezit van een auto is vereist. De hulp-verslaggever wordt, na een inwerkperio- de, in nauwe samenwerking met de in Goes gevestigde rayonredactic ingezet voor uiteenlo pende verslaggeversactivïteitcn in de regio. Dc aanstelling is op basis van een los dienstverband. Belangstellenden kunnen schrijven naar: PZC- rcdactie Bevelanden Noord-Zeeland, postbus 31 4461) AA Goes Nadere inlichtingen verstrekt de chef van de rayonredacticRinus Antomsse. 01100-16140.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 54