Verkeersbegeleiding op de Westerschelde moet beter Ook België nu in de slag met verlaging van haventarieven Heroïnehandelaar krijgt tien maanden gevangenis Provincie bemoeit zich met stads- en dorpsvernieuwing Eis vier maanden na veroorzaken ongeluk Rillandse lamsoren gewild on veiling RAAD VOOR DE SCHEEPVAART: Discussiedag omroep Zeeland TARIEVEN VLISSINGEN MET HELFT VERLAAGD IpthQijselman 9 IATERDAG 28 APRIL 1984 PZC/provincie 19 BREDA - Neptunus, de Griekse god van de zee, heeft vrijdag om kwart over elf als het Proefstation voor Akkerbouw en Groenteteelt in de Volle Grond in ie eerste lamsoren in Nederland op de veiling van Breda aangeboden aan de Lelystad, de Landbouwhogeschool in Wageningen en het Delta Instituut in ;erste koper, de firma Christ Jasse en zoon uit Prinsendam. De spinazie- Yerseke. Deze organisaties hebben ertoe bijgedragen dat het natuurprodukt achtige plantjes zijn geteeld op binnendijks land van de landbouwmaatschap- onder kunstmatige omstandigheden, onder meer door het nabootsen van eb en pij N.V. 'De Bathpolders' uit Rilland-Bath. Het Zeeuwse bedrijf bood 166 kilo vloed, gekweekt kon worden. op de Brabantse veiling aan. Als de oogst goed verloopt, zal 'De Bathpolders' Het schorrengewas ging op de veiling in Breda vlot van de hand. Niet alleen tot begin september iedere week tweehonderd a driehonderd kilo aanleveren. Nederlandse, maar ook Engelse, Franse en Duitse handelaren bleken De lamsoren leverden een gemiddelde prijs op van 11,91 per kilo. geïnteresseerd te zijn in het nieuwe produkt. S. Duvelcot, directeur van de N.V. lamsoren groeien gewoonlijk op schorren, die regelmatig worden over- 'De Bathpolders', vertelt dat de oogst tot nu toe beter is dan verwacht „Maar stroomd. Het Rilland-Bathse landbouwbedrijf is vier jaar geleden begonnen we moeten nog afwachten of we uit de kosten komen. Lamsoren zijn duur en met een experiment met de verbouio van lamsoren op minder bruikbare, exclusief, maar de prijsontwikkeling en de opbrengst heb je natuurlijk met slempgevoelige grond. Het kreeg hierbij medewerking van lal van instellingen, echt in de hand", aldus de heer Duvekot. VLISSINGEN - De Raad voor de Scheepvaart heeft nogmaals gehamerd op de noodzaak om te 'een samengaan van een aantal om komen tot een verbetering van het verkeersbegeleidingssysteem (aanleg van een walradarke- schifnUjkheid haddejTïmnnL% wor- ten) op de Westerschelde. „In navolging van verkeersbegeleidingssystemen ten behoeve van den voorkomen', in de uitspraak legt de scheepvaart elders in Nederland, dient ook op de rede van Vlissingen een begin gemaakt te de Raad een deel van de schuld bij een loods aan boord van de Vostok, worden met een dergelijke verkeersbegeleiding. Met de thans beschikbare middelen en die verzuimde te informeren naar apparatuur kan - met duidelijke instructies en voorschriften voor alle deelnemers - een mogelijk in de Sardijngeul naar de verkeersbegeleiding tijdens beperkt zicht worden opgesteld. In afwachting van de moderni- ™|e^d"RaaVvoorXsSeépvaart sering van apparatuur binnen enkele jaren worden opgedaan". kan nu reeds ruime ervaring op dit gebied ging ook Radio Vlissingen Radio niet geheel vrijuit omdat men daar naliet de loods op de hoogte te stellen van De Raad voor de Scheepvaart komt gen. Die aanvaring gebeurde nadat de veilige) mogelijke doorvaart, zal de het naderende Braziliaanse schip. „In tot die aanbeveling naar aanleiding Vostok II moest uitwijken voor een Belgische overheid het merendeel van het heersende beperkte zicht was dit van een aanvaring (maart '83) tussen Braziliaans schip, dat uit de mist de kosten (negentig procent) moeten op zjjn minst onzorgvuldig", aldus de het Russische schip Vostok II en een opdook. betalen. Zodra het sein op groen gaat, Raad voor de Scheepvaart, scheepswrak op de rede van Vlissin- De plannen voor de bouw van zo'n zal het zeker nog zo'n vier tot vijf jaar walradarketen verkeren in een eind- duren, voordat de walraderketen kan stadium. Er wordt al vele jaren over functioneren, gesproken. De kosten van de walra derketen worden op een dikke hon- tt> \j/~tnrhnttlPll derdtwintig miljoen gulden geraamd. 1 c El/C// ni/riitJii Omdat vooral Belgie grote belangen Volgens de Raad voor de Scheep- heeft bij een zo vlot (en dus ook vaart was het ongeluk te wijten aan Organist Terneuzen naar orgelconcours voor Zuid-Nederland Muziekuitwisseling België - Zeeland in Middelburg De scheidende ambtenaar Hendrik Heylcoop A. Imanse met naast hem het duizendste bruidspaar Christine van Wezel en Jan MIDDELBURG - Met de voltrek- trouwzaal in het gotische stadhuis king van het huwelijk van het van de Zeeuwse hoofdstad, echtpaar Heijkoop-Van Wezel maakte de 76-jarige Middelburger Tijdens een bijeenkomst na afloop A. Imanse vrijdagmiddag de dui- werd hij namens het gemeentebe- zend vol. Dat aantal werd bereikt stuur toegesproken door burge- sinds hij in januari 1972 actief meester drs P. A. Wolters. In zijn werd als ambtenaar van de burger- afscheidswoord kreeg de scheiden- li jke stand. Het volmaken van de de ambtenaar vele malen de lachers duizend was voor hem ook aanlei- op zijn hand vanwege de in ruime ding om afscheid te nemen van de hoeveelheid opgediste anecdotes. De heer Imanse werd twaalf jaar geleden aangezocht vanwege het feit dat hij toch al kind aan huis was op het stadhuis. Dat kwam door het bekleden van functies als bestuurslid van de plaatselijke VVV, als voorzitter van de Stichting Bedrijfspanden Mid delburg en als lid van het hoofd- en centrale stembureau voor verkie zingen. TERNEUZEN Ook de 17-jarige organist Rolf Wolfensberger uit Ter- neuzen doet vandaag (zaterdag) mee i het Zuidnederlandse orgelcon cours voor amateurs in het Brabant se Boxtel. GEDEPUTEERDE PRESENTEERDE NOTA MIDDELBURG - De provincie Zee land en de Belgische provincies Oost en West-Vlaanderen houden zaterdag MIDDELBURG - De initiatiefgroep Op deze dag zal informatie gegeven 12 mei op het Abdijplein in Middel- Omroep Zeeland organiseert zater- worden over: burg een muzikale uitwisseling. Vanaf dag 12 mei van 10.15 tot 16.00 uur in het belang en de populariteit van de 11 uur wordteen taptoe verzorgd door de Prins van Oranje in Goes een regionale omroep, de koninklijke harmonie „De Christe- Hij speelt met vier andere kandidaten openbare informatie-en discussiedag de plannen voor een landelijk/regio- ne Werklieden" uit Waarschoot, de onder wie Jaco Simons uit Vlissin- over Omroep Zeeland. Reden daar- naai radioprogramma (Radiol); harmonie „De Plicht" uit Menen en de gen, de winnaar van vorig jaar het voor js de recente discussie over de de organisatie van de regionale om- Deltaband uit Vlissingen. Vanaf half orgel van de Petruskerk. wenselijkheid van regionale omroep roep; drie geven de twee Belgische gezel- Rolf Wolfensberger studeert orgel en jn zeeland en de vraag of - ter het programma en de wijze waarop schappen en het Zeeuwse Bond Or- piano aan de Terneuzense Muziek- bekostiging daarvan opcenten (tot dat tot stand komt en kest een concert. Voorafgaand aan de school bij Arie Karreman en is orga- maximaal 84 cent per maand), dienen de bekostiging na het debat in de taptoe verzorgen de korpsen enkele nist van de hervormde gemeente in te worden geheven. tweede kamer over de medianota. marsen door de stad. zijn woonplaats. Het p'rogramma, dat hij om 14 uur ten gehore zal brengen, bestaat naast het (verplichte) Preludium en Fuga van Mendelssohn uit een koraalvoorspel van Flor Peeters en het Te Deum van Langlais. Aanhouding twee man voor inbraak REIMERSWAAL - De groep Reimers- waal van de rijkspolitie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag rond 3.30 uur twee mannen aangehouden op verdenking van een inbraak in Bergen op Zoom eerder die avond. Het tweetal, H. P. W. uit Ossendrecht en J. P. V, uit Antwerpen hadden bij de aanhouding de buit nog bij zich. Deze bestond uit koffie, sigaretten, frisdrank en geld. De beide mannen zijn ingesloten in het politiebureau. André Vitta mag tot 1 oktober in Nederland blijven TERNEUZEN - De Terneuzense hulpverlener André Vitta mag tot oktober in Nederland blijven. Dat heeft staatssecretaris mr. V. Korte- van Hemel beslist. Intussen krijgt hij de mogelijkheid om zijn uitwijzing uit België ongedaan te maken. Vitta, in het Belgische Namen geboren maar van Italiaanse atkomst, kreeg geen verblijfsvergunning omdat hij een gevaar voor de openbare orde zou vormen. België zette hem op 23 januari 1981 over de Nederlandse grens op basis van een wet uit 1952, nadat hij in dat land enkele malen was veroordeeld wegens handel en bezit van drugs. Inmiddels is gebleken dat die uitwij zing ongeldig is, omdat er per 1 janua ri '81 een nieuwe wet in werking trad. Vitta's advocaat probeert het besluit van de Belgische justitie nu terug te draaien. André Vitta werkt bij het Jongerenadviescentrum (JAC) in Ter- neuzen en de Sosjale Joenit van Ber gen op Zoom. Hij neemt aan, dat hij één van zijn vrijwillige functies kan omzetten in een vast dienstverband. Daarmee zou uitwijzing uit Nederland definitief van de baan zijn. MIDDELBURG - Het bestuur van de provincie krijgt een duidelijke taak op het terrein van de stads- en dorpsvernieuwing. Het wil. bij de verdeling van geld daarvoor over de gemeenten, zien hoe plannen voor stads- en dorpsvernieuwing het best kunnen worden opgezet. Dat zei gedeputeerde mevrouw E. Maris-Koster vrijdagmorgen bij de presentatie van de nota, die ten provinciehuize is opgesteld over de stads- en dorpsvernieuwing. Met ingang van 1 januari van het volgend jaar zal, zo is de bedoeling, de nieuwe wet op de stads- en dorpsvernieuwing in werking tre den. Daarin wordt het beleid op dit terrein gedencentraliseerd. Voor Zeeland houdt dat in, dat Middel burg, Vlissingen, Terneuzen. Goes, Zierikzee en Tholen uit een rijks fonds direct geld beschikbaar krij gen, Voor de overige 24 Zeeuwse gemeenten loopt de beschikbaar stelling van geld voor stads- en dorpsvernieuwing voortaan via de provincie. Bij de presentatie van de nota maakte mevrouw Maris duidelijk, dat het provinciebestuur niet 'als loket' wil gaan optreden, maar zich daadwerkelijk met het beleid wil bezighouden. Overigens zal over de te volgen lijn met de gemeenten overleg gevoerd worden. Mevrouw Maris: „In ieder geval geven we er de voorkeur aan niet zonder meer volgens een vaste ver deelsleutel het geld naai- de ge meenten te brengen. Je kunt je voorstellen, dat een gemeente met een bedrag van f 60.000,- niets kan doen op dit gebied, maar dat in een bepaald jaar een substantieel be drag aan een gemeente wordt ver strekt, die dan daarna een tijd weer niet aan de beurt komt. We willen zien een zo hoog mogelijk reden- ment uit het beschikbare geld te halen". Hoeveel geld voor de stads- en dorpsvernieuwing beschikbaar komt, staat nog niet vast. Volgens de nu gemaakte schattingen zal het voor 1985 in heel Zeeland gaan om 8,45 miljoen gulden voor de 24 kleinere gemeenten en 10,7 miljoen voor de zes, die het geld recht streeks van het rijk krijgen. Over de hele provincie gezien gaan de gemeenten op die manier achter uit met een bedrag van ongeveer 4 miljoen gulden. Mevrouw Maris be aamde vrijdag, dat de decentralisa tie in feite tevens een bezuinigings maatregel in zich bergt. Overigens wees ze erop. dat het beleid op het gebied van stads- en dorpsvernieu wing binnen heel korte tijd van de grond moet komen. „Het is een haastklus", stelde ze vast. UITSPRAAK RECHTBANK MIDDELBURG MIDDELBURG - De Middelburgse R. M. werd veroordeeld tot ƒ150.- omdat hij een bloeiende handel in rechtbank heeft vrijdag de 28-jarige boete (de eis lag honderd gulden heroïne dreef Hij hep tegen de lamp C. A. uit de Zeeuwse hoofdstad ver- hoger) en R. M. 'kreeg' eveneens nadat hij uit een sexclub aan de oordeeld tot een gevangenisstraf van 150.-(de eis was 250,-) en een week Stenenbeer in zijn woonplaats een twaalf maanden waarvan twee voor- voorwaardelijk wegens een gepleegde videorecorder had gestolen, waardelijk met twee jaar proeftijd, inbraak. Het laatste deel van het De vriendin van G., mevrouw A. B. Wegens de handel in heroïne eiste de vonnis was conform de eis. (24) kreeg dertien weken cel waarvan officier van justitie twee weken gele- tien weken voorwaardelijk met twee den een jaar vrijdheidsstraf. De 23-jarige Vlissinger W G. werd jaar proeftijd. De eis luidde twee A. was een van de mensen die bij een door de rechtbank veroordeeld tot weken geleden vier maanden waar- politie-inval in een Vlissingse snack- een gevangenisstraf van acht maan- van drie voorwaardelijk. Mevrouw bar 'in de kraag werd gegrepen'. Toen den waarvan vier voorwaardelijk met B. werd ervan beschuldigd dat zij was hij in het bezit van'slechts'0,11 twee jaar proeftijd. De officier had voor haar vriend de contacten met de gram heroïne. De politie hield de man acht maanden waarvan drie voor- buitenwereld (die heroïne van G. echter nauwlettend in het oog en al waardelijk geëist. G. moet 'zitten' wilde kopen) onderhield. snel bleek dat hij regelmatig tochtjes naar Rotterdam maakte en daar grote hoeveelheden van het verdovende middel kocht. In de woning van A. vond de politie, her en der verSüopt, in totaal 109,40 gram heroïne. Verdachte beweerde tijdens de zitting dat hij de heroïne voor anderen in bewaring had en dat hij het spul alleen zelf gebruikte. Maar de officier geloofde daar toen niets van gezien de grote hoeveelheid. De 29-jarige L. H. uit Vlissingen werd eveneens tijdens de inval in de snack bar aangehouden. Hij was toen in het RECHTBANK MIDDELBURG MIDDELBURG Tegen een inwoner vre maakte waardoor de vrouw onder van Hulst die juni vorig jaar op de de voorwielen terecht kwam. Later bezit van 0,02 gram heroïne. OOk dat Grote Markt van zijn woonplaats zou blijken dat de man reed na te veel was 'nauwelijks de moeite', maar hij met een bestelauto op verschillende alcoholgebruik, met een bloedalco- bleek meer op zijn kerfstok te hebben, voetgangers (bezoekers van de holpromillage van 1,00. Zo pleegde hij een aantal inbraken in marktdag) inreed en waarbij toen Officier van justitie mr Boogers hoor- zijn woonplaats en inde gestolen en zeven mensen gewond raakten van de men bij de behandeling van de daarna vervalste cheques. Hij werd wie twee ernstig, is vrijdag voor de zaak opmerken: „De mensen werden conform -de eis tot acht maanden rechtbank in Middelburg vier maan- als poppetjes opzij geworpen". En gevangenisstraf veroordeeld. den gevangenisstraf geëist en ander- rechtbankpresident mr G. H. Nomes De derde en vierde verdachte die bij half jaar rij-ontzegging. zei: „U mag blij zijn dat u niet door de de inval in de bar werden gearresteerd omstanders bent gelyncht". Advocaat waren de Vlissingers M. M. (23) die De rechtbankzal vrijdag 11 mei uit- mr H. M. den Hollander voerde voor 0,06 gram heroïne bij zich had en R. M. spraak doen. Op het moment van het R. aan. dat de indruk onjuist is dat (21) die in het bezit was van 0,23 gram. ongeluk, 's middags om half drie, zijn cliént die middag van de 27ste liepen in verband met de weekmarkt juni als een razende Roeland door veel mensen op de rijbaan. Het inci- Hulst is gereden. R. gebruikte tran- dent veroorzaakte grote consternatie, quilizers en dat werkte eveneens ont- omdat E. R. eerst een vrouw met de remmend, aldus de raadsman, die achterwielen van zijn auto had ge- nader inging op een ziektebeeld en de raakt en hij daarop nog een manoeu- achtergronden van het geheel. ADVERTENTIE CDA -statenfractie voelt weinig voor omroep Zeeland ZIERIKZEE De CDA-frac- tie in provinciale staten voelt momenteel weinig voor op richting van een omroep Zee land. Statenlid A. Dek acht het waarschijnlijk dat zijn fractie in deze het afwijzende standpunt van de meerder heid van gedeputeerde staten zal delen. Hij zei dat vrijdag tijdens een inleiding voor het CDA in Zierikzee. Als argument voor de negatie ve opstelling noemde Dek on der meer: de behoefte aan een omroep is gering; de totale kosten zijn te hoog; een lasten verhoging voor de burger is ongewenst; er is sprake van overlap van en bedreiging voor andere media; er is geen mogelijkheid tot vrije keuze, omdat deelname verplicht is. Minder Als gevolg van die maatregel zal het havenschap Vlissingen naar schat ting enkele honderdduizenden gul dens minder aan havengelden bin nenkrijgen. „Het zal best wel eens zeer kunnen doen, maar we zullen ex- voor moeten zorgen dat we in de blijven", aldus directeur VLISSINGEN - Tussen een aantal moest worden betaald, rekende Zee- Nederlandse en Belgische havens brugge rond de 4500 gulden. Daardoor dreigt een tarievcnoorlog te ont- dreigde Vlissingen een aantal klanten staan. Ook de haven van Vlissingen is aan deze Belgische haven kwijt te daar bij betrokken. Het gemeentelijk raken Met de doorgevoerde korting havenbedrijf van Rotterdam is - zo- op de havengelden kon dat tot nu toe als gemeld - van plan aanzienlijke voorkomen worden, kortingen te geven op het zeehaven geld. Die korting geldt voor schepen die containers lossen of laden. Al eerder besloten Amsterdam en Vlis singen de zeehavengelden voor con tainerschepen te halveren. Een Belgisch antwoord is niet uitge bleven. Onlangs besloten de Antwerp se havenautoriteiten om per 1 juli de zeehavengelden voor grote container schepen flink te verlagen. Dat is ge- markt beurd als reactie op het Rotterdamse Oreel. voornemen om (eveneens per 1 juli) de Tot dusver heeft het havenschap Vlis- overslag van containers aantrekkelij- singen de korting zoveel mogelijk uit ker te maken. de publiciteit trachten te houden Dat In de Vlissingse haven zijn sinds ja- is gebeurd, aldus Oreel. om te voorko- nuari van dit jaar de havengelden men dat de zaak 'opgeklopt' wordt voor containerschepen met de helft Volgens de directeur van de NV Ha- verlaagd. Volgens directeur A. J. ven moet getracht worden om te Oreel van de NV Haven van Vlissin- verhinderen dat de concurrentieslag gen is dat gebeurd om de positie van nog verder wordt verscherpt. „Want de Vlissingse haven ten aanzien van daar is niemand bij gebaat", met name Zeebrugge in Belgiè te Ondanks de fikse tarievenverlaging in verbeteren. In Zeebrugge lagen de de haven van Vlissingen zijn de tarie- tarieven aanzienlijk lager dan in Vlis- ven in Zeebrugge nog altijd iets gun- singen. Voor een schip waarvoor in stiger. „Hoe dat kan, is voor vele Vlissingen 12,000 gulden havengeld mensen een raadsel. Maar de Belgi- sche regering heeft er pas geleden nog Voor de coniainerschapen zijn in de iets van 70 miljard Belgische francs in haven van Vlissingen sinds januari de gepompt en daar kun je natuurlijk wel tarieven met de helft verlaagd. wat mee doen". Exclusieve Kunst- en Antiekveiling in het Singer Museum Oude Drift 1, Laren (N.H.) 02153 - 15859 ;e collectie 17c, IXc cn 19c e lerscB (2), Karei Dujardin (i Grauss. F. Han Nibbrig. E Tholen. J Th Toorop (3). W Vannton Morel S. de Vlieger. I'. Wousvermun, Oberman, tinc.iu (tocgcsthr. aan). C Pronk en/ I 'citing: Maandag 7 mei. g boeken cn grafiek betreffende ZEELAND ronvk van Zeeland, diverse drukken san de keurt Ischriften en privileges, missiven, ordonnanties, cnist geschiedenis, topografie, letterkunde (o.a C streelde btalogus (107 pag. tekst) a 10.- 'i de 5 en 6 MEI sart 10.00 - ng: 7, 8, Ven 10 MEI S: Zn Singel 118. 1015 020-240432 233558.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 53