Koninklijke erkenning voor 'Kobus de Kapper' 'Ik ben eigenlijk een wonderbaarlijk mannetje Medewerkers sociale dienst in Goes boos over kritiek SSSsSSiS SSTsSSK Siilili Eremedaille zilver i„ 1? Wï 53? Recreatieve bakens moeten worden verzet WISSEL BEVELANDER PZC/ streek Agrariër J. Guiljam in Borssele kreeg zilver 20 ZATERDAG 28 APRIL 1984 IRECTEUR BONGENAAR: 'DOLKSTEEK IN DE RUG' |GOES De kritiek die de Goese gemeenteraad vorige week uitstortte over het functioneren van de gemeentelijke sociale dienst is zeer hard aangekomen bij de medewerkers. Dat zei directeur D. Bongenaar van de sociale dienst vrijdagavond in een verklaring die hij voorlas tijdens een vergadering van de raadscommissie financiën/ sociale zaken. Opmerkingen van de VVD'er G. Hoogesteger en van P. Duinkerke, die namens ringsadministratie. waardoor dit bu reau vrijwel onbezet is. Andere me dewerkers zijn, zo vertelde Bonge naar, wekenlang avond aan avond bezig de stagnatie die hierdoor op treedt te verhelpen. De commissieleden reageerden met de verzekering dat de kritische op merkingen tijdens de raadsvergade ring niet gezien moeten worden als PvdA, PPR en D'66 sprak, "hebben ons", aldus Bongenaar, een persoonlijke aanval op de medc- 'tot in het diepst van onze ziel getroffen, zo erg zelfs dat gesproken kan worden van een dolkstoot in de rug". De directeur van de sociale dienst maar hij vond dat het niet de bedoe- erkende dat raadsleden het recht op bng mag zijn dat daarbij mensen die en de taak hebben kritiek te uiten op bij een bepaalde^ organisatie^ werk zaken die niet naar behoren verlopen, J 1 u" werkers van de sociale dienst, als het aanzeggen van de waehl aan het dagelijks bestuur van de gemeen te. Dit immers is er verantwoordelijk Burgemeester Boer 21 Rommelmarkt in Wolphaartsdijk marktberichten WOLPHAARTSDIJK De hervorm de vrouwen vereniging in Wolphaarts dijk houdt maandag (koninginnedag) Don 'rage r zl,jn persoonlijk worden bescha digd. De raad liet vorige week in scherpe bewoordingen weten dat het onder hand hoog tijd wordt dat nu eens definitief een einde wordt gemaakt aan de al verscheidene jaren bestaan de achterstand bij de verwerking van aanvragen om een uitkering. Als ge- HE1NKENSZAND De eremedaille volg van die achterstand moeten in zilver, verbonden aan de Orde van cliënten van de dienst het geruime Oranje Nassau viel vrijdag te beurt tijd met voorschotten doen. Dat bete- aan mevrouw T. Bijland-van der Hor kent voor hen onzekerheid en voor de Zilveren medaille mevrouw Bijland in Heinkenszand voor dat de dienst de mogelijkheden krijgt om haar taak zo goed mogelijk uit te voeren. Het college van burge meester en wethouders had, zo bleek uit woorden van de verschillende commissieleden, eerder maatregelen moeten nemen toen het ernaar uit ging zien dat door de ziekte op de uitkeringsadministratie ernstige problemen dreigden te ontstaan. Wethouder drs J. Dijkgraaf ant woordde dat voorstellen in de maak zijn om de problemen zowel met tijdelijke maatregelen als op een de finitievere manier aan te pakken. met zijn zilveren koninklijke medaille. menwerking met de plaatselijke huis arts S Wöstmann. Alle 10 de kandida- u Reimerswaal feliciteert de Rillandse kapper Deusing ten slaagden. Coöperatieve Tuinbouwveiling "Walche- - - ren'B.A. te Middelburg, een rommelmarkt ten bate van de Marktbericht van vrijdag 27 april 1984. kerkvoogdij De verkoop gebeurt bij Aardappelen Bintjes bo 95-106. gr 71-81. dr opbod. 22-26, kr 38; Eersteling gr 576-589 dr 399- 411. kr 410-442. Appelen Golden Delicious De rommelmarkt wordt gehouden in 60*70 67-69.70 80 91, 80-90 115. Paprika rood de Brug aan de Oostkerkestraat en Tomalen M 44;"457' begint om 13.00 uur. Groenten sla 23/ 17-26, 25 - 28. 30/- 33-43. r w n s~\ spinazie 35-61; andijvie 82-107. prei 28-35; EHBO-examens boskroten 192; rabarber 42-49; radijs 46-49. postelein 256, rode kool A 89-95. uien bo OVEZANDE - De afdeling Ovezande 132 59.j 15 bosselderij 55-62. ramenas van de EHBO hield afgelopen maan- bos 46.59; breekpeen Dl 91. Cl 74. winter den een cursus voor het eenheidsdi- bloemkool kl. I 6 139-148, 8 114-126. ki. 2 4 ploma EHBO. De deelnemers volgden 8i-i64, 6 94-149, 8 69-127, io 39-79,12 38-57. 18 twee-urige lessen. Als kaderin- witlof All 299, Bil 206-290. BUI 157-158. structeur trad op T. Walhout, in sa komkommers 35/40 50. 40/50 63, 50/60 78-81, ZILVER VOOR J. DEUSING RILLAND '75 92 Eerste postelein aangevoerd door Fa. Jo- ziasse uit Serooskerke, eerste koper L. Dekker uit Nieuwland In verband met Koninginnedag is de vei ling a.s maandag gesloten. In deze week zal er worden geveild op dinsdag 1 mei, woensdag 2 mei en vrijdag 4 mei om 13.00 ln Heinkenszand. Burgemeester G. C. den Heuvel speldde haar de versierselen op. gemeente renteverliezen. Bongenaar stelde dat de medewer kers van de sociale dienst zich heel Mevrouw Bijland is al vijftig jaar lid goed bewust zijn van deze consequen- van de padvinderij. Tot 1961 was zij ties. Hij wees erop dat de raad al ruim ging dentie en ook nu nog is ze actief lid werken. Daarbij is, zo zei hij, geen van de Vereniging Vrienden van Scou- sprake van achter houden of verdoe- ting Nederland. Ook in de gezondheidszorg was me- zelen van gegevens. Een suggestie in die richting bestempelde hij als ten- vrouw Bijland jarenlang beroepshalve dentieus en hij meende dat daardoor en als vrijwilligster actief. Als lid van de vertrouwensbasis tussen ambtena- de Joaniterorde van de Nederlandse ren en raadsleden in gevaar komt. Rode Kruis hielp ze tijdens de waters- Bovendien merkte hij op dat de kri- noodramp in Zeeland de nood te tiek in de raad zich toespitste op lenigen. Mevrouw Bijland heeft al 41 cijfers en bedragen die een half jaar jaar haar EHBO-diploma en doet nog oud zijn. iedere twee jaar examen om het bij te Nadat problemen in andere onderde- houden len van de gemeentelijke sociale Zij toonde zich erg verheugd met de dienst zijn opgelost, doen zich nu onderscheiding, die haar m haar huis knelpunten voor als gevolg van ziek- in Heinkenszand overhandigd werd. te bij medewerkers van de uitke- Grocntenveiling Barendrecht, 27 april 1984. Aardappelen, bintjes bonken 1.14, groot 84-85, asperges 6.70-10.00. bieslook 98-1 06, bloemkool 6 st p bak 2 003.30. 8 st 1.80-2.90. 10 st 1.30-2.20. 12 st 50-1.60, 15 St 38-1.10, winterbloemkool 6 st p bak 90-2.20, 8st60-1.80, lOst38-1.30,12st38-90. bospeen 2.703 40, Chinese kool 40-1.27, uitgeholde 2.11, rode kool 21-1.01, bos kroten 77-1 37, peterselie 32-89. postelein 80-1 50. prei 25- 98. raapstelen 14-31. rabarber 52-1 01. radijs witpunt 37-53, selderij 28-1 24. snijbonen RILLAND De 74-jarige Rillandse merswaal onderscheiden met de ere- hoed Die werd ingezeept waarna de u'i^n0gro8f8 1.40- kapper J. Deusing is in het kader van medaille in zilver, verbonden aan de leerlingen met het mes de 'hoge zije' j 52 mlciclei 1.23-1.43, drieling 51-58, pikler de jaarlijkse decoratiegolf vrijdag Orde van Oranje Nassau. Deusing, of schoren. 15-16. geschoonde 46-96, winterpeen 17-45, 'Kobus de Kapper' zoals hij in Ril- In 1933 vestigde hij zich als zelfstan- witlof kort super 2.60-4 10, kort l A 2,40-3,00, laud beter bekend staat, kreeg de dig kapper in Rilland. Dit heeft hij kort 1B 2.60, lang IA 3.10-3,80, kort 2 onderscheiding omdat hij ruim vijf- gedaan tot 1973. Deusing maakte gé- 80-2.30, lang 2 60-2 10, klasse 3 40-1.20. tig jaar actief is als kapper in de bruik van de saneringsregeling en Ijsbergsla 43-1 07, uitgehold 1.25, aardbeien Relmerswaalse kern. sloot zijn bedrijf. Kobus de Kapper is per d00SJe 901 70- KW/ldPIlH/inirnP VOOI* Deusing is geboren in Bergen op daarna echter toch doorgegaan met Aardappeitermijnmarkt Rotterdam: Da- ïv tt aucuuauuiit: vwi zoom en reeds vanaf zijn veertiende zijn barbierswerk. want het dorp zat tum 27-4-'84, bintje 50 mm opw., laten MT A llAmoLinrlnrc jaar werkzaam als kapper. Hij begon zonder kapper en vooral op aandria- «vêmber 29'00;™?1 9?'®0, bieded n°v_e™" J. AliemeKinaerS in 1924 als leerjongen bij een kapper gen van de oudere bevolking besloot ber 28,a0, mei 95,40, slot noveniber 29£0, KWADENDAMME - De heer M. J. in Bergen op Zoom Een baan waar- hij zijn werkzaamheden te hervatten. Openstaande posities Allemekinders in Kwadendamme is mee hij vijftig cent per week verdien- Deusing knipte en schoor vanaf die november plus 8 wordt 466, mei min 115 vrijdag onderscheiden met de ereme- de. Na vijf jaar praktijkervaring was tijd bij de mensen thuis. In de regel wordt 2654 Mei er waren 8 aanzeggingen, daille in zilver behorende bij de Orde hij volleerd kapper. Om zich in het oudere Tnannen en patiënten van het welke alle zijn verhandeld op 90.00. Omzet vpDcrifr T7 van Oranje Nassau. De heer Alleme- scheren te bekwamen, was het de verpleegtehuis De Werfkampen in Ril- mei: 452, h. pr 95,50. l. pr 94.00,1 zaken YERSEKE - Vanwege zijn activitei- kmdcrs, vanaf 1943 actief wipschut- gewoonte dat de leerlingen in die land. Momenteel doet kapper Deu- 6x95,40, nov. 37 tw, 2x29,10. 1x29,40, ten op vakbondsgebied is W. de ter heeft zich zijn hele ieven verdien- dagen oefenden op een hoge zijden sing dat werk nog steeds. 6x29,20, 8x29,00. Disco Wemeldinge WEMELDINGE Op donderdag 3uo mei komt de discoshow van AVRO's doorburgemeester H. Boer discjockeys zullen aanwezig zijn Krijn Torringa en Jos van der Ven. W. de Bruijne uit Yerseke kreeg koninklijk zilver Bruijne (56) uit Yerseke vrijdag derscheiden met de eremedaille zilver, verbonden aan de Orde stelijk gemaakt in allerlei maat schappelijke disciplines. XI Voor de Tweede Wereldoorlog was hij Oranje Nassau. Burgemeester H. acUef „d van de oranjevereniging Boer van Reimerswaal speldde hem Baa,.,and en orEaniseerde Mj bejaar- de decoratie, temidden van de fami lie De Bruijne, op. denreizen. Tijdens de oorlog nam hij deel aan het Bevelandse verzet, Vanaf De Bruijne die onder meer dertig jaar ms h(] raadslld ï00r de lo»-»rr eoiu'uloi'ie ie rrotirAAoT iron Hrs J lang secretaris is geweest plaatselijke afdeling van de Hout- Bouwbond CNV, heeft zich ook op wethouder KVP in de gemeente Baarland, waar- overigens de langste tijd ook BERGEN OP ZOOM -- Het Zwijns- Galerie Slijkdreef 1 IA. 1018 uur: 'Mo- hoofd. 19.45-04.00 uur: I-eesluisterfes- derne kunst en 1984'. tival. BERGEN OP ZOOM Markiezenhof, BURGH-HAAMSTEDE Big S, 20 13.30-17 uur; Werken van ELta Meiner uur: Optreden groep 'Normaal'. (Urn 13/5). .GOES 't Beest, 22 uur: Optreden Stichting Etcetera, 14-17 uur: 'Schor- andere terreinen voor de gemeen schap verdienstelijk gemaakt. Zo was De heer Allemekinders was schutter in de Kwadendamse vereni gingen hij een periode Md van de kerkeraad ^joiSTta de'toSte"3Tet van de gereformeerde kerk, lid van de beheerscommissie en lid van de zen- AFSCHEIDSRECEPTIE K. DELLEBEKE POLITIE GOES schoolbestuur. Daarnaast was hij ja- weg. Als voorzitter van Victoria was GOES - De sprekers op de bijeen- aan het tijdperk Dellebeke, liet hij dag over zijn met onaanzienlijke buik komst in het Goese politiebureau ter blijken dat het wat hem betreft geen placht te trekken en op het spreek- an het afscheid van afscheid voor altijd hoeft te zijn. Zo woordelijke milieubederf dat zijn siga- chef-administrateur K. Dellebeke vestigde hij de aandacht erop dat het ren veroorzaken. Samen met de admi- dingscommissie van diezelfde kerk hij-ook vertegenwoordigd in het be- komst in het G Vanaf 1955 is hij tevens lid van het stuur van de Zujdbevelandse wip- gelegenheid vi schuttersbond en werd daar in 1978 1 •mnzipktheaterfrrnpn 'The Dutchies uren tussen zoet en ZOUt' (l m 22/7) V schuttersbond en werd daar in 1978 cnei-aumimsiraieur tv. ucucuc&t vesugue mj ue aanuacm, eiup uau net - SSST» bSeSkIns! Galerie -RailTelsen: ^inA,55S1SSf,.S'a?lEa.?^S voorzitter van. Vanaf 1975 ia hi, lid hadden, zo vertelde een van hen ond-archlef nodig eens geordend ^a^medewerUtórs Leme _v •HEINKENSZAND De Stenge, 20 BRESKENS Galerie 'Raifiëisen'. uur: Oranjebal. 14-17 uur: Werken van Carla Pols en KORTGENE N. H. Kerk. 20 uur: Maarten Loof; Concert door Het Zeeuwse Koper- kwartet, f-LEWEDORP Verenigingsgebouw, 19 uur: Filmhuis met The blues bro- !thers. MIDDELBURG Meccano, 23 uur: Filmhuis met Preparez vos mou- ■choirs. .Molenwater, 9.30-18 'Walcheren. Niss rindi Abt ?npo ei ig to n Ne fpun 0 uui inlei ove Wit-Gele-Kruisgebouw, zat. 10-12 uur Expositie van fossielen, minera len en curiosa van Jan Goethals. DOMBURG Biologisch Museum. 10-17 uur: 'De natuur in Zeeland 'Dieren in de natuur'. DREISCHOR 'In d'n aoren wereld', 10.30-17 uur: Werken amateurs. Miniatuur GOES Museum, zat. 11-17 uur: 'De tocht van het boos rood konijn'. van de NCRV. Behalve de plaatselijke activiteiten van het CNV houdt de merman is, zich ook bezig met het van het Europees comité voor wip- schutterij. TT.. - stUUr Waö uexicci TViiciiicn-mucio vcci- vakbondswerk in ruimere zin Hg is „d ïan hel 5ChooIbestuur plaatsvervangend rayonbestuurslid - sinds 1976. s de heer Allemekinders veer- •Schouwburg, 21 uur: Optreden jazzor- werken van Jeroen van Westen (t/m ikest 'The Cotton City Jazzband'. 11/5). TERNEUZEN Zuidlandtheater, Lunchcafé, za 9-18 uur: Onderwater- •Fiimfestivai, 20 uur. Het rijk van de foto's van Tonny Kostermans (t/m passie: 23.30 uur' Stadt der verlorene 28/4). •Seelen. Prentenhandel Van Sabben, za. 10-17 •Evenementenhallen Braakman: Fa- uur: aquarellen van Trees Verwilligen mily-beurs '84. (t/m 12/5). Zuiderparklaan. 12 uur: Start histori- IIEILLE Landbouwmuseum, 10-12 ;sche optocht. en 13-17 uur, zon. 13-17 uur: oude ZIERIKZEE Chr ger. kerk. 19 uur: landbouwwerktuigen. Concert door Het Christelijk Mannen- HULST Streekmuseum, za. 14-17 koor Jubilata uit Katwijk. uur. 'Boeken' (t/m 8/6). .ZONDAG KATS Galerie Zwaluwenhof, 10-18 •'S-HEERENHOEK De Geveltjes, 15 uur: schilderijenv an Piet van 't Hage- uur: Optreden jaazorkest 'The Noisy land. Oysters'. MIDDELBURG Zeeuws Kunste- HULST Den Dullaert. 16 uur: Pop- naarscentrum, zat. 10-13 uur: werken manifestatie 'Hulst Pop '84' van Bernhard Kirchgaesser (t.'m 3/5). MIDDELBURG Molenwater, 9,30- De Vleeshal. 13-17, zon. 14-17 uur; 18 uur: Miniatuur Walcheren. werken van David van de Kop en 'TERNEUZEN Evenementenhallen foto's van Plans Biezen. afgesproken zich te beperken tot de dient te worden en dat de korpslei- Dijke en Elise Blok ontrolde Diepen- positieve eigenschappen van de ver- ding zich niet hoeft te schromen daar- horst een stripverhaal, waarin Delle- heer De Bruijne, wiens beroep tim- Vanu], det rooms katholiek kerkbe- trekkende functionaris. Op die ma- voor een beroep op hem te doen. En beke werd aangeraden het brooddieet m jj j""*'" nier werden minder mooie karakter- de kaartavonden en wandeltochten eens te proberen om iets aan zijn trekjes met dc mantel der liefde van de sport- en ontspanningsvereni- respectabele buikomvang te doen. bedekt. Maar gelukkig demonstreer- ging van de politie (GPSOV) zullen de Burgemeester mr. W. Blanken sprak de Dellebeke zelf dat hem in ieder eerst komende jaren een succes blij- waarderende en lovende woorden geval niet verweten kan worden dat ven dank zij het organisatietalent van over de inzet en de manier van hij overdreven bescheiden is. Want Dellebeke. werken van de heer Dellebeke. Voor hij omschreef zichzelf met de consta- Korpschef L. Diepenhorst meende dat zitter A. L. Aerts van de GPSOV had 's-HEER HENDRIKSKINDEREN tering: „Ik ben eigenlijk een wonder- de vertrekkende chef-administrateur het over „de onnavolgbare en niet te Op vrijidag 11 mei wordt in cafe baarlijk mannetje". een dankbaar onderwerp is voor een volgen wijze" waarop de administra- Ruimzicht te 's-Heer Hendnkskmde- Deuebeke heeft er veertig jaar op afscheidstoespraak, Dellebeke is im- teur als penningmeester van de ver- Braakman: Family-beurs '84. FILMVOORSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM Cinem'Actu- ,eel I, zat. 14, 19 en 21.30. zon. 14, 16.30, 19 en 21.30 uur: Jaws III, 12 jr. Cinem'Actueel II, zat. 14, 19 en 21.15, zon, 14, 16.15,19 en 21.15 uur: Ciske de Rat, a.l. Cinem'Actueel III. zat. en zon. 14 uur: Robin Hood, a.l., zat. 20 en 22.15 en zon. 17.15. 20 en 22.15 uur: Ciske de Rat, a.l. Roxy n, zat. 14 en 19. zon. 14,16.30 en Zeeuws Museum, zat. 13,30-17 uur: werken van Jac. Jongert. Antiquités B. Witte, za. 10-18 uur; werken van Petra van Kalkar (Urn 28/4), Galerie Montparnasse, za. 14-18 uur: werken Bernard Charoy. St.-Janstraat 41. za. 14-17 uur: touw- plastieken van Anneke Ruimschotel. Ambachtencentrum Demerary, za. 9- 17 uur: diverse ambachten en exposi ties. Wandelkerk, 10-13 en 14-17 uur: 'Ver zet en Vervolging 1933-19NU'. OOSTBURG Atelier Oudestad 66, ?ie,EvuiSte"Taan op hSl.Th;ïatfn VEERE S oi o i zen, za. 10-12.30 en 13.30-17 uui. Ver knocht en niet te scheiden', de ver zon. 21.30 uur: Trading places, a.l.; zon. 14 uur: Dik Trom weet raad. a.l. HULST - Dc Koning van Engeland. vïïssmGEN - StedeSk Museum sat. 19 en 21.30. zon 13 45. 16.15. 18.45 „7/,^ en 21.15 uur: Ciske de Rat, a.lzat. zon. 13.45 uur: Robin Hood, a.l.. zat, 19, zon. 13.45 en 18.45 uur: Thunder. 12 jr.; zat 21,30. zon 16 15. 18.45 en 21.15 .S uur: Fanny Hill, 16 jr., zat. 21.30, zon "«T17 zat. 13-17 uur; 'Maritieme gezichten', werken van drie 19e-eeuwse Ned. kun stenaars. •17.30 en zon. 14-17 uur: werken uit stock en nieuwe aanwinsten 1983. lous, a.l.: zat, 19 en 23.30. zon. 14.30, 16.15 en 18.45 uur: Intieme spelletjes, 18 jr. OOSTBURG Ledel. zat. 19 15, zon. ken van Wirn Krull. Bethesda-St.-Josephziekenhuis: 'Pastels' van L. Vlieger (t/m 15/5). Reptielenzoo 'Iguana'. 14-17.30 uur: 14 en 20 uur:7he day allen al. zal »Posltle «P*1». 21.30, zon. 16.30 uur; Studentensex, 18 11PPn P" in' P 'Pn Prinses Juliana bij 75-jarig bestaan Vrederust HALSTEREN - Prinses Juliana woont de viering van het 75- jarig bestaan van het psychia trisch ziekenhuis Vrederust in Halsteren bij. Dit jubileum wordt dinsdag 15 mei gevierd. Prinses Juliana zal 's morgens met een helicopter bij Vrede rust arriveren en er samen met genodigden en bewoners toe spraken aanhoren van de voor zitter van de vereniging voor verzorging van geestelijke en zenuwzieken in Zeeland, E. Bae- rends, en van de financieel di recteur J. van Rossum. Daarna zal de prinses enkele paviljoens bekijken. De genodigden blij ven ondertussen in gebouw de Sprenge op het Vrederust-com plex achter om er een film te bekijken over het 75-jarig be staan van het psychiatrisch zie kenhuis. Na een gezamenlijke maaltijd vliegt prinses Juliana met een helicopter weer terug. De vereniging voor verzorging- van geestelijke- en zenuwzieken in Zeeland bestaan eigenlijk al 80 jaar. Ze zocht eerst in Zeeland naar een geschikte locatie voor de bouw van een psychiatrisch ziekenhuis, maar toen dat niet lukte werd uitgeweken naar de bossen van Halsteren. Later stichtc dc vereniging ook het therapeutisch centrum 'De Vier sprong' in Halsteren. Dit cen trum voert overigens ondertus sen haar eigen beheer met een speciaal daarvoor in het leven geroepen bestuur. Het is de bedoeling dat hetzelfde met het psychiatrisch zieken huis Vrederust gebeurt De Zeeuwse vereniging zal zich daarvan terugtrekken en er zal een nieuwe stichting gevormd worden, waarin de oorsprong van de bewoners van Vrederust ook beter herkenbaar zal zijn. Kwadendamme. Ruilbeurs in s-HHendrikskinderen ren een algemene ruilbeurs -waar zitten als administrateur bij de Goese mers een markant man. zowel iedereen die wat wil ruilen terecht kan gemeentepolitie,- Die veertig jaar wil- uitspraken als in gedrag. De korps- gehouden, pe &eurs begint om de hij per se vol maken. Het feit dat hij chef wees als voorbeeld op de karakte- 19.15 en komt in de plaats van de enkele jaren geleden al veertig jaar in ristieke manier waarop de admini- eniging goochelde met allerlei potjes en kruisposten. Verder werd nog het woord gevoerd door oud-korpschef J. L. de Rave en vertegenwoordigers maandelijkse ruilbeurs op de eerste overheidsdienst was, vond hij kenne- strateur zijn pantalon vele malen per van de Nederlandse Politie Bond en vrijdag van de maand De verschui- jjjk njet genoeg. En zelfs nu, terwijl ving is ingevoerd met het oog op de verscheidene sprekers vaststelden dodenherdenking van 4 mei. definitief een einde is gekomen de Internationale Politie Associatie. De bloemen en de cadeaubon die de laatste meebracht, verbaasden Delle beke in hoge mate. „Ik heb nog nooit een spaan voor die club gedaan," vertelde hij. „Ik ben er alleen lid van geworden omdat ze regelmatig een BORSELE Burgemeester G. C. G. van den Heuvel van Borsele heeft vrijdag de eremedaille in zilver ver bonden aan de Orde van Oranje Na ssau opgespeld bij de heer J. Guiljam in Borssele. Ten huize Bijeenkomst RPF jr. TERNEUZEN Luxor, zat. 13.45, 16, 19.30 en 21.45, zon. 13.45, 16, 19 en 21.15 uur: Ciske de Rat. a.l.; zat. en zon. 13.45 uur: Dik Trom weet raad. a.l.; zat. 16 en 19.30 zon 16 en 19 uur: Sudden impact, 12 jr.; zat. 21.45, zon. 21.15 uur: Zelig, a.l. VLISSINGEN Alhambra I, zat. 19 en 21.30, zon. 14,19 en 21.30 uur: Ciske de Rat, a.l. Alhambra II, zat. 'en zon. 19 uur War bieen en insekten. YERSEKE 'Atelier Dam Twee', za. 10-18 uur: expositie schaal- en schelp dieren werken diverse kunstenaars. IJZENDIJKE Museum, 14-17 uur: 'Over en rond het trekpaard'. ZIERIKZEE De Eenhoorn, za. 11- 17 uur: werken amateurs. Oude Haven 46-48. 11-17 uur: Werken Gerrit van der Ven. HULPCENTRA Noord- en Midden-ZeelandGoes, tel. 01100- 14444 (ook voor mUIeuklachtén). n, Zceuwseh-Vlamideren Alarmnummer games, a.l,; zat. en zon. 21.30 uur. Vier oi 150-12200 (brandweer en ambulance), vuisten slaan op hol, a.l.; zon. 14 uur; Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180- Sjors en Sjimmie en het zwaard van 15551, dag en nacht bereikbaar. Krijn, a.l. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in TENTOONSTELLINGEN nood, tel. 01180-36251, van 10 00-24 00 uur' AXEL - Streekmuseum 'Het land weekends yaji 20 00-24 00 uur van Axel'; za. 13.30-17 uur 'Vlas van zaad tot linnen'. Galerie Bellemans (Kindergalerij), za. Koniginnedag Molenbuurt GOES De wijkvereniging 'De Mo lenbuurt uit Goes viert maandagmor- mosselmaaltijd houden, gen koninginnedag. Dat gebeurt op jn zyn dankwoord ging Dellebeke nog het Van Westerwijksplein en in de even jn 0p de periode dat hij belast Rozemarijnstraat, waar verschillende was me^ vreemdelingenzaken. Hij had attracties voor de kinderen worden er deelde hij mee, plezierige contac- oeeon als knecht op de hoerden, van opgesteld. Het gaat vooral om oud- ten aan oïergehouden. Er worden zijn oom-in Borssele. Na diens overljj- Hollandse behendlgheidsspelleljes en regeimatiB gebeden voor mij opgezon den werd het bedrijf in een familie- a„dere oefeningen. Verder zullen het de"n „aar Hmdoestaande godin en maatschap omgezet. De heer Guiljam pieS en de Rozemarijnstraat opge- Allah Veraé'kerde hii had vanaf die tijd de leiding. Ook nu sierd worden met. vlaggen. De activi- y' an de heer nog werkt de bijna 70-jarige agrariër teïten in 'De Molenbuurt' zijn niet, Guiljam waren familie en kennissen dagelijks op de boerderij. „Daar blijft alleen toegankelijk voor kinderen uit Dodpnhprdenkinp verzameld. je gezond mee", vond de onderschei- deze wijk, maar ook voor andere be- A-'v,ViV-uvl,mufe De heer Guiljam was vanaf 1 mei 1933 dene, die zich gelukkig toonde met de langstellenden De activiteiten begin- jn (^r»pc pn KlnpfinaP werkzaam bij dezelfde werkgever. Hij toekenning van de eremedaille nen om 11.00 uur. UUC3 C11 GOES - Op 4 mei worden in de kernen Goes en Kloetinge dodenherdenkin gen gehouden. In Kloetinge is de GOES - De kiesvereniging Goes van ontmoetingsplaats het voormalig ge- de RPF houdt donderdag 3 mei een meentehuis aan het Geertesplein. Om bijeenkomst in de zaal van de Chnste- 19.45 uur vertrekt van daaraf een lijk Gereformeerde Maranathakerk stoet naar de begraafplaats. Bij het aan de Bergweg ie Goes. Na het graf van de Canadese militair J. P. huishoudelijk gedeelte, waarin onder Dicaire wordt een korte plechtigheid meer een bestuurswisseling aan de gehouden. In Goes is de wandelkerk orde komt, praat RPF-statenlid H. Van de Grote Kerk de ontmoetings- Colijn over een aantal actuele zaken, plaats. Om 19.35 uur houdt burge- De bijeenkomst begint om 20 uur. meester W. Blanken een toespraak en vervolgens gaat een stoet naar het Viprïnrr 1 mni PvH A monument bij het stadhuis. Daar Iel lllg A lllcl IT rU/i vindt een plechtigheid plaats. RILLAND Ook dit jaar houdt de afdeling Reimerswaal van de Partij van de Arbeid een eigen 1 mei-viering. Deze staat dit jaar in het teken v Afrika-actie van de Evert Veremeer stichting. Er zal onder meer een video band worden vertoond over Mozambi que, met commentaar van Evert de 'S-GRAVENPOLDER-Inde sociëteit Vrie. Na afloop van het politieke deel voor ouderen te 's-Gravenpolder is is er ruimte voor spelletjes. De viering een project voor de introductie van De heer J. Guiljam krijgt m zijn woning in Borssele de zilveren medaille vindt plaats in het hervormd centrum koersbal begonnen. Dat gebeurt door opgespeld door burgemeester Van den Heuvel te Rilland en begint om 20.00 uur. de dienst meer bewegen voor oude- ren van de provinciale vereniging 1 Het Zeeuwse Kruis. Het streven is het project in 8 weken uit te voerenv waarna de deelnemers aan het koers bal zelfstandig verder moeten kun nen. De dienst meer bewegen voor ouderen hoopt dit jaar 10 koersbal- groepen in Zeeland bij de start te •oorzieningen, zowel op er dan ook voor de invloed van het Ing Dek ging nader in op de aantrek- kunnen ondersteunen. dagtoerisme als ver- beleidsplan en (en van de stuurgroep kelijkhcid van Westcrschouwen als Koersbal wint in Nederland snel aan Oostersehelde) te beperken tot het recreatieplaats. Hij meende dat kwa- populariteit. Ook in Zeeland wordt liteitsverbetering van kampeerter- het gespeeld Er zijn inmiddels groe- nagestreefd moet worden en pon in Oostkapelle, Oost-Souburg, Introductie van koersbal in 's-Gravenpolder CD A-STA TENFRA CTIE IN ZIERIKZEE ZIERIKZEE De fractie van het recreatieve Christen Democratisch Appel (cda) het gebied in provinciale staten van Zeeland blijfsrecreatie. vindt dat de recreatieve bakens ver- Het statenlid merkte op dat recreatie- zet moeten worden, „Het uitgangs- ve voorzieningen in de eerste plaats water. ..Ik heb weieens de indruk gekregen punt: recreatieve voorzieningen, af- bevorderd moeten worden op de toe- dat de leden van de stuurgroep (de signaleerde behoefte aan meer stand- Vlissingen, Domburg. Goes, Middel- gestemd op de behoeften van de eigen ristisch attractieve punten, waarbij diverse ministeries) het liefst de dij- bevolking, zal veranderd moeten het vooral om strand en water gaat. In ken en een gedeelte van het achter plaatsen cn appartementen en aan burg en Baarland. Het spel wordt overdekte recreatiemogelijkheden, binnen gespeeld op een speciale vilt- lijf Zeeland, tel, 01184-14645, dag en nacht, bereikbaar. Nederlandse Hartstichting, tel. 070-614614. Te bereiken op kantoordagen van 9-17 1 10-18 uur: illustraties van Dagmar Orpheus werkgroep huwelijk Stam (Um 28/4). lie. tel. 01184-72161. worden in: recreatieve voorzienin- dit verband zag hij goede mogelijkhe- land onder hun invloedssfeer willen Ten aanzien van Zierikzee zag het van 8 bij 2 meter Het kan zowel gen, afgestemd op de potentiële mo- den voor onder meer locaties als Neel- hebben aldus de CDA-er. ..Op deze statenlid mogelijkheden op het ge- individueel als in teamverband wor- gelijkhedcn van Zeeland-recreatie-, tje Jans en de Brouwersdam. Dek was wijze regelen anderen hoe wij de kus- bied van dagtoerisme. waarbij hij den gedaan, onafhankelijk van leef land", zei het statenlid ing A. Dek zich ervan bewust, dat uitbouw van ten en het water moeten bestemmen, organisatie en promotic erg belang- tijd of vaardigheid. In 's-Gravenpol- vrijdag tijdens een inleiding voor de dag-en waterrecreatie op Neeltje Jans Ik ben van mening dat Zeeland het rijk achtte. Dek constateerde dat er der wordt koersbal inde sociëteit voor CDAkring Schouwen-Duiveland te conflicten kan geven met. het beleids- recht heeft om zelf te bepalen op in de rest van Schouwen ook nog ouderen op^ woensdag^ gespeeld, van Zierikzee. Hij toonde zich warm plan dat is opgesteld voor de inrich- welke wijze wij Neeltje Jans gaan /an ting van de Oostersehelde. Hij pleitte bestemmen". 1 homofi- voorstander van het uitbouwe: nogelijkheden zijn, onder 1 Bruinisse. 14.00 tot 16.00 uur. De heer J. van Heiten in de Populierenstraat fun geert als contactpersoon.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 51