esluit over klacht tegen S binnen week verwacht Onderscheiding 2300 Nederlanders ut RELLEN IN BRAZILIË .ssaiiss laiwan en China bereid HoekLoos geeft op 2 en 3mei opening van zaken... Welkom op onze open dagen in Middelburg! LINTJES VOOR HOCKEYER KRUYZE EN ACTEURS LUTZ EN HENDRIKS UCARA GUA: VOLDOENDE RECHTSMA CHT HOF Stopzetting subsidie wetenschappelijk bureau Centrumpartij geëist Schouten weer voorzitter Landbouwschap Duidelijk herstel economie EG WASSENAAR Hockeyer Ties Kruyze werd vrijdagochtend onderscheiden met het Ridderschap in de Orde van Oranje Nassau. Foto: felicitaties na afloop van de plechtigheid, v.l.n.r. Wim van Heumen. bondcoach, Lisette Sevens, aanvoerster Nederlands Elftal Dames en de gelukkige Ties Kruyze. Kleine gemeenten verrast door vroege lintjesregen ZATERDAG 28 APRIL 1984 |DEN HAAG/WASHINGTON (ANPAFP/DPA) - De Verenigde Staten en Nicaragua hebben vrijdagmiddag nogmaals geprobeerd voor het Internationale Gerechtshof in Den Haag I eikaars argumenten overtuigend te weerleggen. De vijftien rechters hebben zich teruggetrok- I ken voor beraad en naar verwachting zal binnen een week hun besluit bekend worden of wel lof niet voorlopige maatregelen tegen de Verenigde Staten moeten worden uitgevaardigd. Nicaragua weerlegde dat het onder valse voorwendsels naar het hol' zou zijn gestapt, zoals door de VS was [aangevoerd. Volgens de Nicaraguaan se vertegenwoordiger Arguello is er meer dan voldoende grond voor de rechtsmacht van het hof. Arguello, ambassadeur van Nicaragua in Ne derland en oud-minister van Justitie, verklaarde dat Nicaragua aan alle voorwaarden heeft voldaan en dat de 'officiële Nicaraguaanse erkenning van de rechtsmacht van het hof op de juiste wijze tot stand is gekomen. Hij beschuldigde de VS ervan geen enkele poging te hebben gedaan de feiten te ontkennen die de aanleiding waren voor de Nicaraguaanse klacht. n a Dit geldt volgens hem in feite als een odW erkenning dat Washington betrokken is bij de massale inval in Nicaragua, het leggen van mijnen in havens, etcetera. Op de vraag wat een uit spraak van het hof zou kunnen uitha len zei Arguello tegenover verslagge vers dat de Amerikaanse inlichtingen dienst CIA zelf ooit heeft gezegd dat als „de fondsen opdrogen" het verzet Instort. „Daarom doen wij een beroep op de hoogste morele en juridische autoriteit in de wereld". Mocht het hof zich bevoegd achten voorlopige maatregelen uit te vaardi gen dan heeft dit besluit de vorm van een „order" en niet van een vonnis. Gewoonlijk volgt een uitspraak hier over binnen enkele dagen na de eerste hoofzitting. Een definitief vonnis over de grond van de Nicaraguaanse klacht volgt later en zal aanzienlijk meer tijd in beslag nemen dan de relatief snelle behandeling van een verzoek om voorlopige maatregelen. Congres De Amerikaanse minister van justi tie, William French Smith, heeft don derdag geweigerd in te gaan op een verzoek van een aantal democrati sche Congresleden, een onderzoek te openen naar de activiteit van de Verenigde Staten met betrekking tot Nicaragua. De controverse die tussen de Senaats commissie voor de geheime diensten en de inlichtingendienst CIA was ont staan over het leggen van mijnen voor de Nicaraguaanse kust, is donderdag goeddeels opgelost. De Senaatscom missie had zich erover beklaagd on voldoende te zijn ingelicht over de acties van de CIA in Nicaragua. De directeur van de CIA, William Casey, gaf tijdens een zitting van de commissie toe dat de CIA de parle mentariërs onvoldoende op de hoogte heeft gebracht van de door president Reagan goedgekeurde acties in Nica ragua. De vice-voorzitter van de com missie, senator Patrick Moynihan, trok daarop zijn ontslagaanvraag in. In een na de zitting uitgegeven com muniqué staat dat de CIA en leden van de commissie volgende week bij een komen om de uitwisseling van informatie te bespreken. DEN HAAG (ANP) - Drs. J. Schouten (57) volgt woensdag 2 mei J. van der Veen op als voorzitter van het Land bouwschap, de politieke spreekbuis van land- en tuinbouw. •De wisseling vindt plaats in het kader van de normale tweejaarlijkse roule ring. Het schap heeft dit vrijdag be kendgemaakt. Schouten was al eerder voorzitter van het Landbouwschap (1978 tot 1980). Hij is tevens lid van de Eerste Kamer- voor het CDA en lid van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad (SER). Hij is ook lid van het presidium van de Europese boerenor- ganisatie COPA. AMSTERDAM (ANP) - Als minister Rietkerk van binnenlandse zaken niet binnen dertig dagen de subsidie aan het wetenschappelijk bureau van de Centrumpartij stopzet zal een honderdtal organisaties van onder meer buitenlanders zich wenden tot de Commissie voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie van de Ver enigde Naties in Genève. Dit staat in een brief, die vrijdag aan de minister is verzonden. Het initia tief ervoor is genomen door het Sa menwerkingsverband van het Plat form van Democratische Organisaties van Buitenlanders, het Loson, de Vrouwenvakbond, de Vereniging ROM en het Anti Fascisme Front Amsterdam (AFFRA). Ongeveer hon derd andere organisaties uit het hele land, waaronder CNV en FNV, hebben de brief mede ondertekend. Aanleiding voor deze stap is de on langs in de publiciteit gekomen nota „Nederland voor de Nederlanders" van het wetenschappelijk bureau van de Centrumpartij, waarin .juridische" argumenten worden gezocht om ge weld tegen buitenlanders ongestraft te laten. Volgens de organisaties is het verstrekken van subsidie - bijna 85.000 gulden per jaar - door de over heid aan het bureau dan ook in strijd met het Internationale Verdrag inza ke de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie van de VN, dat ook Nederland heeft- ondertekend. De Anne Frank Stichting in Amster dam heeft inmiddels een kort geding tegen de Centrumpartij aangespan nen in verband met de nota. Dat zal op 7 mei dienen voor de president van de rechtbank in de hoofdstad. BRUSöEL (RTR) - De landen van de Europese Gemeenschap beginnen nu duidelijk uit de in 1979 begonnen economische recessie te geraken. Dit zal voorlopig echter nog niet leiden tot een vermindering van de werk loosheid, zo staat in het vrijdag gepu bliceerde driemaandelijkse rapport van de EG over de economische ont wikkeling. De vooruitzichten voor de dertien miljoen werklozen in de gemeenschap hangen volgens het rapport hoofdza kelijk af van het vermogen van de tien lidstaten om hun economische struc tuur aan te passen aan de veranderde omstandigheden. De voorwaarden lij ken nu aanwezig voor een versnelling van het tempo van de economische groei tot 2,5 procent in 1984, aldus het rapport. In het rapport wordt er wel op gewe zen dat voor het in stand houden van de groei een verdere gestage groei van de wereldhandel nodig is. Gevaren die het herstel zouden kunnen remmen zijn handelsbeperkingen binnen de gemeenschap, de hoge koers van de dollar en de precaire financiële positie van veel ontwikkelingslanden Aanslagen Chili - Bij tien banken in Chili zijn vrijdag bommen ontploft, zo meldt het semi-officiële persbureau Orbe. Zeven bommen explodeerden in de havenstad Valparaiso; drie in de nabijgelegen plaats Vina del Mar. Over de materiële schade is niets bekendgemaakt. In Valparaiso raakte een vrouwelijke voorbijganger ge wond. Kinderen prinses Margriet toch troonopvolgers (Van onze parlementaire redac tie DEN HAAG - Het kabinet vindt dat de kinderen van prinses Margriet en mr. Pieter van Vol- lenhove voorlopig lid moeten blijven van het koninklijk huis. Het kabinet denkt hiermee tege moet te komen aan de bezwaren van de Tweede Kamer tegen een eerder wetsvoorstel. De nieuwe regeling komt in de plaats van een voorstel van het kabinet-Van Agt-Wiegel om de kinderen van prinses Margriet hun gehele leven tot mogelijk troonopvolger te bestempelen. Het nieuwe wetsvoorstel gaat ervan uit dat zodra prins Willem- Alexander of een van zijn broers de troon bestijgt, de mogelijk heid van troonopvolging voor de kinderen van Margriet en Pieter vervalt. In 1980 werd de behandeling van het eerdere wetsontwerp ge schorst, nadat de Kamer een wijzigingsvoorstel van de PvdA'er Patijn en de Democraat Brinkhorst aannam waarbij het koninklijk huis beperkt bleef tot koningin Beatrix en haar kinde ren. Later trok het kabinet het wetsontwerp in. SAO PAULO (AP! - In Sao Paulo in Brazilië is het donderdag tot plunderingen gekomen, nadat het parlement een voorstel om in directe verkiezingen een opvolger voor president Figeiredo te kiezen had verworpen. Door de hele stad werden winkels geplunderd (foto). De politie was echter van mening dat het geweld in de straten van Sao Paulo geen politieke gronden had, maar voor 'vandalen' een kans gaf de situatie waar te nemen. PZC/biHHen-buitenland 5 Hoek'Loos Tas-"'erfSnij - MEER KANS OP LENING INDIA adviesgroep doen moderne rrr 1 1 1 o.a. met het kosten- proces en Protegon tot compromis over ADB beschermgassen voor een -*• hnnnwaardinp kwalitoit AMSTERDAM IGPDI - Zowel de Chi- jaarvergadering in Amsterdam de enigde Staten hun steun aan het IDA A,P nese Volksrepubliek als Taiwan zijn aandacht getrokken. Taiwan had al hebben verkleind W Adviezen m.D.t. de Qeskeuze bereid te praten over het lidmaat- eerder middels een interview in het Minister Ruding - afgelopen jaar VOOr UW oroces schap van beide landen van de Azia- vakblad 'Asiabanking' laten weten voorzitter van de Raad van Gouver- tische Ontwikkelingsbank (ADB). ..zich zachter te zullen opstellen" te- neurs - verwacht dat er nog dit jaar UnS assortiment autogene Dat is een van de opvallendste con- genover een toetreding van de Volks- een eerste lening voor India af zal ©|©ktriSOh© las- gn snjj- c,usies na afloop van de jaarvergade- republiek tot de ADB De waarnemers komen. ring van de bank die de afgelopen uit Peking hebben de vergadering Om de toegang tot de Europese geld- apparatUUt Staat 16 KljK en drie dagen in Amsterdam plaats- laten weten zich eveneens „flexibeler" markt te vergemakkelijken hebben de te kOOP vond. te zullen opstellen. ADB-gouvemeurs eveneens besloten j- Ook zijn de 45 lidstaten van de bank. De gouverneurs hebben verder het een kantoor in West-Europa te ope- tn... vragen Staat vrij, maak gespecialiseerd in 'zachte' leningen recht van India erkend leningen te nen. Nederland heeft zijn best gedaan het OnS gerust moeilijk' 8 voor Aziatische ontwikkelingslanden, krijgen van de ADB Hoewel India zich te presenteren als goede kandi- y 5 een stapje verder gekomen in het ook een van de mede-oprichters van daat, maar een beslissing over de 2 accepteren van het verstrekken van de bank is, heeft ze hiervan nooit plaats van vestiging is nog niet gene 's leningen aan India. gebruik gemaakt omdat het land tot men. Ook komt er een kantoor in het Naast het goedkeuren van de activi- voor kort vrij makkelijk toegang had Pacific-gebied. teiten van de ADB in het afgelopen tot zachte leningen van het Interna- Ruding heeft de voorzittershamer jaar en het bijstellen van de koers in tionaal Ontwikkelings Fonds (IDA) overgedragen aan zijn Thaise collega, de toekomst hebben vooral de poli- van de Verenigde Naties. Daarin is die ook gastheer zal zijn op de jaarver- tiek geladen onderwerpen tijdens de verandering gekomen doordat de Ver- gadering in 1985. Wim Keja (VVD), Piet van der San- den (CDA) en Harry Waalkens (WD). Ook dr. ir. A. P. Oele, de Commissa ris van de Koningin in Drenthe, mr. P, de Haan, de chef van de Binnen landse Veiligheidsdienst, dr. G. W, B. Borrie. burgemeester van Eind hoven, drs. L. F. Ploeger, de presi dent-directeur van de Nederlandse Spoorwegen, drs. A. Chr. Helfrich, president-directeur van Shell Ne derland en drs. W. Lemstra, secreta ris-generaal van het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur werden Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Officier in de Orde van Oranje Na ssau bij bevordering werd de ac teur-regisseur Ton Lutz. Ridder in de Orde van Oranje Nassau werden Link van Bruggen, verslaggever van AVRO's radiojournaal, Jan de Vis ser, scheidend hoofd van diezelfde actualiteitenrubriek, de hockeyer Ties Kruyze, de regisseur-acteur Pe ter Oosthoek, de acteur Piet Hen driks, de acteur-regisseur Karl Guttmann, mr. Max Tripels, lid van de Tweede Kamer en oud-voorzitter van de voetbalclub MW en de beeldend kunstenaar Peter Struij- ken. De volledige lijst van koninklijke onderscheidingen is, zoals ieder jaar, gepubliceerd in een buitenge wone editie van de Nederlandse Staatscourant. zou onderscheiding weigeren Een aantal poiilici werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Neder landse Leeuw, zoals dr. mr. Bas de De acteur Piet HendriksRidder in Kwart NcdcrlatldCrS de <~)rde van °ranie-Naussau. DEN HAAG (GPD) - Bijna een kwart van de Nederlandse bevol king zou een ridderorde weigeren; iets meer dan een kwart zou het krijgen van een lintje wel leuk vinden en 42,5 procent kan het niet schelen. Dat blijkt uit een onder zoek van het Nipo over de lintjesre gen, gedaan onder 901 personen van 18 jaar en ouder. Acht procent van de ondervraagde vrouwen vindt dat zij eigenlijk wel een ridderorde hebben verdiend voor wat zij hebben gepresteerd in de maatschappij en voor het land; van de mannen meent 13 procent om dezelfde redenen voor een lintje in aanmerking te komen. Uit het onderzoek blijkt verder dat de ongeveer honderdduizend Ne derlanders die al een ridderorde hebben ontvangen, in overgrote meerderheid ouder zijn dan 55 jaar en voor een groot deel al met pen sioen zijn. Ds H. G. Abma, lid van de Eerste Kamer voor de SGP, Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. ENSCHEDE (GPD) - Vooral de kleinere gemeenten in ons land zijn nogal in verlegenheid gebracht door het vroege tijdstip waarop het ministerie van binnenlandse zaken de Staatscourant met de lintjesre gen heeft gepubliceerd In verband met het weekeinde zijn de onderscheidingen al vrijdag be kendgemaakt. hoewel het pas maandag Koninginnedag is. In een aantal gemeenten in ons land wa ren de uitreikingen dan ook pas op maandag gepland. Om nu te voorkomen dat de gedeco reerden uit de krant moesten verne men dat zij een lintje hadden gekre gen, moesten veel gemeentebestu ren vrijdag ijlings maatregelen tref fen om de ingezetenen op de hoogte te stellen. DEN HAAG (GPD) - Ongeveer 2300 bekende en onbekende Nederlanders zijn vrijdag, ter gelegenheid van Koninginnedag (30 april), verrast met een koninklijke onderscheiding. Bijzondere verdiensten of jarenlange trouwe dienst zijn beloond in de vorm van ridderorden, commandeur schappen, officierstitels of eremedailles in goud, zilver of brons, zoals die behoren bij de Orde van Oranje Nassau en de Orde van de Nederlandse Leeuw. Programma: Het aantal onderscheidingen is minder dan vorig jaar, toen het aantal ook al sterk was terugge bracht tot ruim 2400. De onder scheidingen werden vrijdag reeds uitgereikt, in verband met het weekeinde. Onder de onderscheide nen zijn de hockeyer Ties Kruyze uit Wassenaar en de bekende ac teurs Piet Hendriks uit Hattemer- broek en- Ton Lutz uit Amsterdam. De hoogst toegekende onderschei ding, die van Commandeur in de Orde van Oranje Nassau, werd on der andere verleend aan mr. A. G. Tammenons Bakker, de Nederland se ambassadeur te Parijs, mr. Ch. M. J. A. Moons, president van de Hoge Raad der Nederlanden en de procureur-geberaal bij de Hoge Raad, mr. W. J. M. Berger. Ook de Staatsraden mr. dr. T. E. E. van Schaik, mr. P. J Boukema en mr. P. J. G. Kapteyn kregen deze onder scheidingen, evenals ds. H. G. Ab ma, lid van de Eerste Kamer voor de SGP en oud-lid van de TWeede Kamer. Gaay Fortman, PPR-Eerste-Ka- merlid, mevrouw Berthe Groens- mit-Van der Kallen, CDA-Eerste- Kamerlid, en de Tweede-Kamerle den mr. Gerrit van Dam (CDA), Met know-how van las- en snijtechniek kunt u in de praktijk véél geld verdienen. Ën die know-how bieden wij u aan! Meer dan 75 jaar ervaring in gassen en apparatuur van. HoekLoos staat op 2 en 3 mei gratis lot uw beschikking bij ons depot Fa. J. de Nood&Zn, in Middelburg, 'dat dit jaar 60 jaar bestaat! U bent op deze open dagen van harte welkom tussen 14.00- 21.00 uur. Naast het demonstratie- en informatieprogramma houdt onze Las- en Snij-adviesgroep op 2 mei om 19.00 uur een boeiende lezing over beschermgastechnieken, met vertoning van high-speed filmopnames. En... voor het natje en droogje wordt natuurlijk gezorgd... hoekloos HoekLoos loopt voorop Oók In voorlichting! Fa. J. de Nood&Zn., Oude Veerseweg 1, 4332 SH Middelburg. Tel. 01180 -13812

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 5