IN MIDDELBURG I BEVRIJDINGSDAG BEWAAR^ Deze publikatie is mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van onderstaande bedrijven: 09.00 uur: Scouting Middelburg zal zoals gebruikelijk de vlaggen hijsen rond de Middelburgse Markt. Het tamboer- en trompetterkorps van M.T.V '69 verzorgd de muzikale be geleiding. 09.15 uur. Burgemeester Wolters houdt een korte felicitatietoespraak vanaf het bordes van het stadhuis. Samenzang met vaderlandse liede ren onder begeleiding van het Mid delburgs Muziekkorps voor het stadhuis op de zgn gele steentjes. 09.30-11.30 uur. Zwemwedstrijden (individueel) in het binnenbad van het zwembad Poelendaele te Mid delburg, voor alle leerlingen van de 4e, 5e en 6e klassen van het basis onderwijs. 09.00-17.00 uur. Ringrijderij te paard op de Dam. 09.00-12.00 uur: Kinderspelen voor alle kinderen van kleuter- en basis onderwijs op diverse plaatsen in de wijken en St.-Laurens en Nw.- en St. Joosland. Organisatie door buurt en wijkverenigingen. 10.00-12.00 uur: Dauwendaele: Kinderspelen in en om de hal van het winkelcentrum 'Dauwendaele'. Organisatie Wijkvereniging Dau wendaele. Scholen uit Dauwendae le. 10,00-11.00 uur: Kinderspelen op de Markt voor de leerlinen van het kleuter- en basisonderwijs uit het centrum en de Griffoenwijk, o I v. Scouting Middelburg. Prijsuitrei king 12.00 uur vanaf de muziek tent op de Markt. 09.00-12.00 uur: 't Zand: Kinder spelen voor de kinderen van de kleuter- en basisscholen uit de wij ken Breewijk, 't Zand en Stromen- wijk, Organisatie Wijkvereniging 'Het Zand' De spelen vinden plaats voor kleuters in het wijkgebouw De Vergulde Baars, voor de anderen op het schoolplein. 09.30-12.00 uur: Magistraten- wijk: De Wijkvereniging Zuid orga niseert' 09.30 uur: Optocht met versierde fietsen, steppen of andere voertuigen, voorafgegaan door de Euro-band met miniretten. Prijsuit reiking 10.15 uur in het 'Zuiderba ken' 10.30 uur: Kinderspelen in en om het 'Zuiderbaken' voor kinderen van 4 t/m 9 jaar. De kinderen ont vangen aldaar een spelkaart. 10.30 uur: Fotopuzzeltocht door de wijk voor de kinderen van 101 m 12 jaar. Start en finish in het 'Zuiderbaken'. 12.00 uur: Tekenfilm in het 'Zuiderbaken en daarna prijsuitrei king van de kinderspelen en puzzel- tocht in de grote zaal van het 'Zuiderbaken'. 09.00-12.00 uur Klarenbeek: Kin derspelen voor de kinderen van het kleuter- en basisonderwijs uit de wijk Klarenbeek georganiseerd door de wijkvereniging Klarenbeek op het sportveld van de Stedelijke Scholen Gemeenschap. 09.45 uur: Eigenhaard: Start op tocht vanaf het buurthuis 'De Oude Werf' met versierde fietsen, step pen en andere voertuigen, met me dewerking van M.T.V. '69's Tam boer- en trompetterkorps door de wijk. 10.30 uur: Kinderspelen, Orga nisatie: Buurtvereniging 'Eigen- haard'. 12.00-13.00 uur: Carrillion-bespe- ling van de Lange Jan door de stadsbeiaardier, de heer Van Put ten. 14.00-16.00 uur: Markt Demon stratie met crossmotoren. Orga nisatie: 'De Uitlaat'. 15.00 uur: Damplein: Concert door het jeugdkorps van 'Onda' Middel burg. 16.30 uur: Jazz-concert op de muziektent op de Markt door 'Het Beste uit de Regio'. 14.45-16.00 uur: Prestatieloop 'Ei genhaard'. Inschrijven 14.45 uur. Start 15.30 uur. Burgemeester Wol ters zal het startschot lossen Route: Buurthuis Oude Werdstr. - Loskade - Maisbaai - Kinderdijk - Korendijk - Goesekorenmarkt - Eigenhaardstr. - Nw.-Poortstr. - richting Loskade. Men kan 1,2 of 3 rondes van 1300 m lopen. Iedere deelnemer krijgt een herinnering. 19.00-19.30 uur Feestelijke kin deroptocht met défilé vanuit de wijken naar de binnenstad, met lampion of feestelijk aangekleed. Startpunten: Stromenwijk: Ver trek Karei Doormanplein. Muz. be- gel. 'Joh Friso, Griffioen: Seisbol- werk - KI. Vlaanderen - Volderijlaag- te - Stadhuisstr. - L. Noordstr. - Markt. Muz. begel. 'St.-Joris Ma- gistratenwijk en Dauwendaele: Meiveld - Statenlaan - Buitenruststr. - Schroebrug - Groenewoud - Vlis- singsestr. - Gravenstr. - Markt. Muz. begel. 'Euroband': Klarenbeek: Stedelijke Sch. Gem. - Noordsingel - Koepoortbrug - Molenwater - Koe- poonlaan - Bleek - Haringplaats - Spanjaardstr. - Balans - Korte Burg - Groenmarkt - Nw. Burg - Markt. Muz. begel. M.T.V. '69. 19.30 uur: Na het verzamelen op de Markt wordt op aanwijzing vertrok ken naar het Abdijplein voor een défilé voor de Commissaris der Koningin in aanwezigheid van de burgemeester van Middelburg en hun echtgenotes, waarna we door lopen naar de Stadhuisstr. alwaar wordt ontbonden. Route: Markt - Lange Delft - Koorkerkstr. - Rond de Toren - Abdijplein - Balans - Korte Burg - Bachtensteene - Stadhuisstr. 20.00 uur: Markt: Miniconcert op de muziektent door de Chr. Brass band 'Onda' te Middelburg. 20.30 uur: Markt' Grote muzikale show met medewerking van korp sen aangesloten bij 'Het Samenwer kingsverband Middelburgse korp sen'. Deelnemende korpsen. Drum korps 'Juliana', Tamboer- en pijper- korps 'St.-Joris', Tamboer- en trom petterkorps M.T.V. '69, Euroband, Juniorenkorps 'Johan Friso', met diverse majoretten- en miniretten- pelotons. Programma Koninginnedag Sint-Laurens De Oranjevereniging St.-Laurens organiseert: 10.00 uur: Kinder- en kleuterspelen op de Warande in Sint-Laurens. 14.00 uur: Optocht met versierde fietsen, karren en andere voertui gen met muzikale begeleiding. Programma IMw.- en St. Joosland De buurtvereniging 'Oranje Boven al' organiseert: 09.30 uur: Opstellen met versierde fietsen, karren en andere voertuig jes bij het Dorpshuis en daarna rondgang met de Klavernetters on der begeleiding van de muziekver eniging 'Onda' Nw.- en St.-Joos land. 11.30 uur: Kinderspelen op het Kerkplein. 13.00-17.00 uur: Sieesies-ringrijden rond de kerk. 20.00 uur: Feestelijke optocht met 'Onda', Klavernetters, vertrek vanaf Korteweg. 20.30 uur: Oranjebal in het Dorps huis met bingo en muziek. 09.00 uur: Keep them Rolling: Aankomst en verzamelen van de voertuigen, parkeerterrein Arne- stein. 09 30 uur: Vertrek vanaf de Klever- kerkseweg; route: Kanaalweg, Sta tionstraat, Segeersstraat, Lange Delft. Markt, Lange Noordstraat, Bachte Steene, Balans, Wagenaar- straat, Hofplein, Lange Noordstraat, Markt Deelnemende korpsen: Onda Nieuwland, Juliana Middel burg, Tamboerkorps M.T.V. '69, St.- Joris, Euroband majoretten; Blue Spirit, Showband Vlissmgen, Oran je Nassau Vlissingen; schoolkin deren mogen met vlaggetjes de voertuigen bemannen. Bevrijdingswandeltocht 09.30 uur: Inschrijving van de deel nemers in gebouw 'De Schakel'. 10.00 uur: Start van de Bevrijdings wandeltocht vanuit gebouw 'De Schakel'. Organisatie: Z.W.B. en M.T.V. '69. Inrichting Markt 09.00-12 00 uur: Deelnemers: Scou ting Middelburg, Keep them Rol ling, Rolschaatsshow 'De Molen- stad'. Scouting Middelburg presen teert: toegangspoort, 2 boten, 2 tafelvuren, vliegende vlaggemast, kabelbaan, regenboogspel, info- stand. 14.15-18.00 uur: Activiteiten Scou ting voor het publiek. 16.00-18,00 uur: Rolschaatsschow 'De Molenstad'. 16.15-18.00 uur: Activiteitenmarkt op het Abdijplein. Deelnemers: Scouting Middelburg, Geitenfokver- eniging Walcheren, Volksdans groep Walacra, Dansgroep Rang- kaian Maluku', Keep them Rolling, Pro Rege, Onda Middelburg, Die renbescherming, Klavernetters Nieuwland, Zeeuwse Vrouwenraad, Walcherse Bijenvereniging, West- kapeis Dameskoor, De Gemeente naren Arnemuiden, Julianakorpsen, St. Vluchtelingenorganisatie 999, Amnesty International, Boekhandel Fanoy, Scharenslijper Burgh-Haam- stede, Beeston Pipe and District Band, Kantklossen. 12.00-13.00 uur 'Welkomstmuziek', Arnekade. Middelburgs Muziek korps, Damplein: Blaaskapel Julia- Muziekkorpsen op de Markt 11.30 uur: Opmarcheren van mu ziekkorps Juliana vanuit de Lange Viele én van de Beeston Pipe and Districts Band vanaf het Wiener- wald. 13.00 uur: Opmarcheren van de Koninklijke Militaire Kapel vanaf de kazerne. 12.45 uur: Vertrek vanaf Hofplein naar de Markt. Muziekkorps St.- Joris, Nationale Reserve, Klavernet ters, Jeugdbrandweer, Jeugd Rode Kruis, Medioburgum. Muziekkorps Euroband, Scouting Middelburg. Muziekkorpsen Abdijplein 1. Blue Spirit (woning commissa ris), 2. Juliana (terras), 3. Beeston Pipe Band uit Nottingham, 4. Blue Jeans. 13.00 uur: Aankomst bus Noorse commando's (hoek Brakstraat). Zij worden muzikaal begeleid door M.T.V. '69. 13.30 uur: Aankomst Koningin stad huis. Muzikale begeleiding: Konink lijke Militaire Kapel. 13.50 uur: Vertrek Koningin van stadhuis naar Nieuwe Kerk. Muzika le begeleiding: Koninklijke Militaire Kapel; carillonspel (vanaf 14.00 uur rechtstreekse t.v.-uitzending vanuit de Nieuwe Kerk; vanaf 15.40 uur rechtstreeks vanaf Abdijplein). 17.00 uur: Vertrek H.M. de Konin gin. 20.00-21.00 uur: Muzikale show op de Markt. Deelnemende korp sen: 1. Juliana, 2. Blue Spirit, Beeston Pipe Band. 20.00-01.00 uur: Bevrijdingsbal: Concert- en Gehoorzaal. Organisa tie: 'Uit het Volk - Voor het Volk'. Band: 'Sandy Road Band'. Showop treden: 'The Bright Stars'. Voorverkoopadressen: Koperen Galjoen, Concert- en Gehoorzaal, Dansschool Van Staveren. Ingang aan de Singelstraat.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 48