JAZZ berbo SP f V. secretaresse Directie-secretaresse CIVIC SHUTTLE Accord instellingskok DOKTERSASSISTENTE M/V LONGFUNKTIE- ASSISTENT(E) Vertegenwoordiger (m/v) industriële naaimachines Mercuri Urval LEERLING-VERKOPER AUTOMOBIELBEDRIJF VAN OEVEREN B.V. - GOES MYTYLSCHOOL ZONNEVELD LEERKRACHT 46 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 28 APRIL 198 ZAJ DEALER I AUTOBEDRIJF Gildeweg 21 Vlissingen Tel. 01184-13995 A HO IV DA Temidden van uitgestrekte aardappelvelden is een dynamisch bedrijf gevestigd: Farm Frites. Een onderneming die afnemers heeft in binnen- en buitenland. Ruim 10 jaar geleden werd de huidige fabriek gebouwd, waarin aardappelen (uitsluitend kwaliteitsbintjes) worden verwerkt tot verschillende diepvries aardappelprodukten. Momenteel verwerkt Farm Frites circa 85.000 ton aardappelen per jaar tot pommes frites, pommes allumettes, pommes parisiennes, pommes rissolées, aardappelschijfjes en aardappelkroketjes. Alhoewel Farm Frites ook in Nederland levert is export toch wel de belangrijkste pijler waarop het bedrijf steunt. Farm Frites produkten vallen in de smaak over de gehele wereld. Een recente ontwikkeling in de gestage groei van het bedrijf is de overname van een Belgische fabriek, waar naast bovenstaande produkten ook verse frites wordt geproduceerd. Met deze overname is het totale personeelsbestand uitgebreid tot circa 140 medewerkers. Onze directie-secretaresse. Hanneke van der Stroom, gaat ons binnenkort verlaten. Vandaar dat wij op zoek zijn naar een adequate medewerkster, die haar functie op dezelfde wijze kan vervullen. Om kandidaten een juist beeld te geven van hetgeen wij van een directie-secretaresse verwachten hebben wij. in overleg met Hanneke. een zo nauwkeurig mogelijke functie-omschrijving gemaakt. - Gezien het internationale karakter van ons bedrijf correspondeert en stenografeert zij niet alleen probleemloos in het Nederlands, maar ook vloeiend in de drie moderne talen. - Een directie-secretaresse bij Farm Frites heeft een veelzijdig werkprogramma Naast het beheer van het directie-archief, het notuleren van stafvergaderingen en het bijhouden van de agenda, is zij nauw betrokken bij de verschillende personeelszaken en behandelt zij de vertrouwelijke correspondentie dienaangaande - Omdat de directie-secretaresse steeds nauw betrokken wordt bij de PR- en reclame-activiteiten is het noodzakelijk dat zij, na verloop van tijd, volledig op de hoogte is van alle 'ins en outs' van ons bedrijf en de markt waarin geopereerd wordt. Ook moet zij bereid zijn om. indien gewenst, op beurzen in binnen - en buitenland 'acte de presence' te geven - Betrokkenheid bij de activiteiten van Farm Frites betekent ook 'stand by' zijn. daar waar noodzakelijk, bijvoorbeeld een collega tijdelijk vervangen op de afdeling verkoop-binnendienst - Voor de redactie van ons personeelsblad draagt zij de eindverantwoording, terwijl zij zo nu en dan een journalistieke bijdrage levert. De ervaring heeft ons geleerd, dat voor het uitoefenen van deze functie een deugdelijke secretaresse-opleiding van groot praktisch nut is. dat geldt eveneens voor de praktijkervaring die minimaal drie tot vier jaar moet zijn Tot slot een kanttekening van onze directeur: 'een goede directie-secretaresse werkt niet vóór de directie, maar mèt de directie...'. INTERESSE? Reageer dan zo snel mogelijk op deze advertentie via een zo uitvoerig mogelijke sollicitatiebrief. Zijn er nog vragen' Bel dan even met Hanneke van der Stroom, zij zal ze graag beantwoorden. FARM FRITES Met spoed gevraagd: met ervaring. Het werk zal enkele maanden in beslag nemen. Heeft u belangstelling voor deze functie neem dan dinsdagmorgen contact met ons op. ir randstad uitzendbureau Middelburg, Varkensmarkt 4-6, 01180-23755 Bij de Oosterscheldeziekenhuizen kan t.b.v. de po likliniek van het Zweedse Rodekruis Ziekenhuis te Zierikzee op korte termijn worden geplaatst een- Taak: Assisteren bij spreekuren van specialisten o.m. de dermatoloog. Administratieve ondersteuning tijdens spreekuren. Werkzaamheden op de funktie-afdeling (inspan- nings-), E.C.G.'s en longmeting. Gevraagd: Diploma doktersassistente of diploma MBO-AG. Bereidheid om desgevraagd in een volle weektaak te werken. Geboden: Salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring van /'1.907,55 tot 2.621,05 bruto per maand bij een full-time dienstverband. Inlichtingen: Worden gaarne gegeven door het hoofd van de OK en de polikliniek, de heer R. van der Neut, telefoon 01110-6900. Sollicitaties: Schriftelijk aan de afdeling Personeel en Organisatie, postbus 106,4460 BB Goes. Gelieve linksboven op de brief en enveloppe te vermelden P.Z.nr. 263. Sluitingsdatum 11 mei 1984. stichting oosterscheldeziekenhuizen Wij zoeken voor één onzer kliënten op zeer korte termijn een ADMINISTRATIEF MEDEWERKER(STER) Ervaring voor deze funktie is vereist, als opleiding wordt gedacht aan M.E.A.O. of minimaal praktijkdi ploma boekhouden. Met de hand geschreven sollicitaties richten aan: SCHIPPER ACCOUNTANTS postbus 8, 4460 AA Goes. STICHTING STREEKZIEKENHUIS WALCHEREN De Stichting streekziekenhuis Walcheren is een samenwerkingsverband van de Stichting Bethesda St Joseph ziekenhuis, welke het gelijknamige ziekenhuis m Vlissingen Beheert en de Stichting de Godshuizen, waaronder het ziekenhuis Het Gasthuis te Middelburg ressorteert Binnenkort bestaat er in onze ziekenhuizen plaatsingsmogelijkheid voor een tweede parttime die de longarts zal assisteren en betrokken zal zijn bij o.m. longfunktie-onderzoek, allergenen- onderzoek en onderzoek van uitademingslucht en daarnaast werkzaamheden van administratieve aard dient te verrichten. Bij voorkeur een dienstverband voor een 20-urige werkweek. Kandidaten dienen bij voorkeur in het bezit te zijn van het diploma longfunktie-assistent, terwijl ervaring in een soortgelijke funktie tot aanbeveling strekt. De werkzaamheden worden verricht in beide ziekenhuizen, terwijl de rechtspositie wordt ontleend aan die van het Bethesda St. Joseph Ziekenhuis, zodat de CAO-Ziekenhuis- wezen van toepassing is. Afhankelijk van leeftijd en ervaring bedraagt het salaris maximaal f 2.621,05 per maand bruto bij een 40-urige werkweek, informatie wordt verstrekt door de heer CJ. Friesema, hoofd personeels zaken. Schriftelijke sollicitatie, onder vermelding van 'sollicitatie op de enveloppe, vóór 7 mei 1984, richten aan het hoofd personeelszaken, postbus 640, 4530 AP Middelburg. iedereen leest de krant altüd en overal. MACHINEHANDEL C&H VERBEEK B.V. Onze cliënt, Machinehandel C&H Verbeek B.V. te Amsterdam, is gespeci aliseerd in de verkoop van naaimachines voor industriële doeleinden. Het bedrijf importeert kwaliteitsproducten van bekende merken zoals 1 j J en Union-Special. Met deze producten heeft het bedrijf zich in de afgelo pen 75 jaar een belangrijke plaats in de markt verworven. Wegens uit breiding van de verkoopactiviteiten zijn wij, namens onze cliënt, op zoek naar een De baan: - Na een korte inwerkperiode - gericht op het verkrijgen van productkennis - wordt U ver antwoordelijk voor de verkoop van industriële naaimachines in een eigen rayon in Zuid-West Nederland. - U verkoopt zelfstandig waarbij pionieren een belangrijk deel van Uw taak vormt. Daarnaast onderhoudt U contacten met bestaande relaties. - Uw productenpakket omvat in eerste instantie alle draagbare industriële en semi-mdustriële naaimachines waarvan de zak- kensluitmachines voor onder meer de agrarische- en chemische-industrie een be langrijk onderdeel vormen. Gevraagd wordt: - Pioniersgeest gekoppeld aan doorzettingsvermogen en inte resse voor techniek. - Leeftijd 30 - 45 jaar. - Opleiding op M.O.-niveau. - Enige jaren verkoopervaring. - Woonachtig in het zuidwesten van het land. Geboden wordt: - Een zelfstandige verkoopfunc tie waarin U de nodige initiatie ven kunt ontplooien. - Uitstekende producten waar mee goede resultaten zijn te behalen. - Een actieve ondersteuning van de Verkoop- en Service organisatie. - Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waaron der een auto van de zaak. Als deze uitdaging U aanspreekt schrijf dan een sollicitatiebrief onder ref.nr. 82.10019 aan HOLLAND B.V Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam. Automobielbedrijf Van Oeveren B.V. te Goes zoekt ter versterking van haar verkoopteam een Zijn werkzaamheden zullen in hoofdzaak bestaan uit het aan de hand van een kaartsysteem, systematisch contacten van prospects voor de bestel- en lichte vrachtwagenlijn. Wij vragen: goede kontactuele eigenschappen; enige technische kennis is gewenst; leeftijd tot 22 jaar; bezit van rijbewijs; Meent u aan bovenstaande te voldoen, dan nodigen wij u uit te schrijven aan de directie van Automobielbe drijf Van Oeveren B.V., A. Plesmanweg 2, 4462 GC Goes. Mercedes-Benz dealer schoolgemeenschap voor speciaal on derwijs aan lichamelijk gehandicapte kinderen, vraagt per augustus in de kleuterafdeling edn: kleuterleid(st)er A en B volledig bevoegd ervaring vereist BuO-akte gewenst. Inlichtingen bij en sollicitatie binnen 10 dagen te richten aan de schoolleiding, Duinvlietweg 1, 4356 NC Oostkapelle. Tel. 01188-3237. direct werk voor: commercieel/ administratief medewerkster het telefonisch contact onderhouden met relaties het registreren, verwerken en voorzien van aanvragen voor tijdelijk personeel het ontvangen en testen van sollicitanten alle voorkomende administratieve werk-, zaamheden. Functie-eisen: havo- of VWO-opleiding leeftijd 22-26 jaar minimaal enkele jaren ervaring in de com merciële dienstverlening representativiteit Werktijden: Het betreft hier de normale kantooruren, 2-5 dagen per week (in overleg). U dient echter voor een volledige werkweek beschikbaar te zijn. Sollicitaties: Telefonisch aanmelden dinsdag 1 mei a.s. waarna op woensdag 2 mei een eventueel kennismakingsgesprek zal plaatsvinden. ir randstad uitzendbureau Middelburg, Varkensmarkt 4-6,01180 - 2 37 55 Technologische Dienst Zeeuwse Waterschappen De technologische dienst is een gemeenschappelijke dienst van de zeven Zeeuwse waterschappen en heeft tot taak deze waterschappen van advies te dienen bij de uitoefening van het waterkwaliteitsbe heer. In verband met de invoering van de Algemene Maatregel van Bestuur, houdende aanwijzing van soorten van inrichtingen, kan bij de afdeling Opper vlaktewater en Afvalwater als tijdelijke medewerk- (st)er worden geplaatst een HTS-er chemische techniek m/v Functie-informatie: De aan te stellen functionaris zal onder meer worden belast met; - het inventariseren van de afvalwatersituaties bij bedrijven; - het behandelen van aanvragen voor lozingsver gunningen; - het bestuderen van de produktieprocessen bedrijven, ten behoeve van vergunningsvoorwaar den; - het opstellen van ontwerp-lozingsvergunningen. Functie-eisen( - diploma HTS-chemische techniek of een hieraan gelijkwaardige opleiding; - goede contactuele eigenschappen; - goede mondelinge en schriftelijke uitdruk kingsvaardigheid; - rijbewijs BE. Ervaring op het gebied van de vergunningverlening en/of bedrijfservaring strekt tot aanbeveling. Aanstelling zal geschieden op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht voor een periode van maximaal 12 maanden in de rang van technisch ambtenaar, technisch ambtenaar A. Salarisgrenzen f 2.554,- tot 3.841,- bruto per maand, afhankelijk van leeftijd e ervaring, exclusief 7,5 vakantietoeslag. Inlichtingen over deze functie kunnen worden inge wonnen bij ing. F. E. M. J. Maenhout, tel. 01150- 20440. Uw sollicitatie kunt u binnen een week na het verschijnen van dit blad zenden naar het dagelijks bestuur van de technologische dienst Zeeuwse Waterschappen, Postbus 323, 4530 AH Terneuzen. c HEEREMA HAVEr\JBEDRIJF B.V. Heerema Havenbedrijf B.V. is een te Vlissingen-Oost gevestigde onderneming, welke zich bezighoudt met offshore-activiteiten. In verband met het vertrek van de huidige secretaresse vragen wij op zeer korte termijn een De bedoelde functionaresse zal worden belast met het behande len van alle correspondentie, het ontvangen van relaties, het bedienen van een kleine telefooncentrale, het verwerken en uitzenden van telexen, allerlei voorkomende typewerkzaamheden evt. m.a.v. een tekstverwerker en het bijhouden van de agenda De vereisten voor deze functie zijn: opleiding op HAVO-niveau zelfstandig kunnen werken representatieve en contactuele vaardigheden goede typevaardigheid beheersing van de Engelse taal bezit van eigen vervoer eigen initiatief Salaris en verdere arbeidsvoorwaarden zijn volledig afgestemd op het belang van de betrokken functie. Belangstellenden worden uitgenodigd schriftelijk te solliciteren met bijsluiting van een curriculum vitae en een recente pasfoto bij HEEREMA HAVENBEDRIJF B.V. Belgiëweg 1 Nieuwdorp Postbus 5060 4380 KB Vlissingen, tel. 01196-13610 T.a.v. dhr. R. J. Bosman

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 46