O z A L 1 Accountantskantoor Schouwen-Duiveland B.V. assistent accountant Agrarische Unie-Vulcaan Buitendienst medewerker m/v FILIAALLEIDERS/STERS direktie - sekretaresse Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Dirksland (Goeree-Overflakkee) VORMINGSWERKER/STER kommercieel medewerker KLEUTERLEID(ST)ER A. docent (m/v) elektrotechniek B. docent (m/v) werktuigbouwkunde gasthuis middelburg meewerkend voorman/spuiter KAMPS EN ZOON zz zzzl zz.ziZz; winkelchef (m/vj 44 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 28 APRIL 19%AT| Oude Haven 50, 4301 CL Zierikzee Ons kantoor stelt voor een groot aantal cliënten in het midden- en kleinbedrijf en de landbouw de jaarrekening samen, voorts be- x hoort de behartiging van de belangen op fiscaal gebied tot ons werkterrein. In toenemende mate wordt aandacht besteed aan begeleiding van de cliënten bij het be drijfsbeleid. Op ons kantoor zijn 15 personeelsleden werk- Betrokkene zal tewerk worden gesteld op de afdeling voor het midden- en kleinbedrijf Hij zal in een grote mate van zelfstandigheid belast worden met de samenstelling van jaarrekeningen voor een gevarieerde groep cliënten. Behalve ervaring in dit vakgebied wordt een goede theoretische scholing verlangd en wel op het niveau van HEAO-MBA of vergelijkbare opleiding. Ons kantoor kent een goede regeling voor primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden w.o. een pensioen- en studiekostenregeling Sollicitaties gaarne met opgave van opleiding en arbeidsverleden aan de directie Wij zijn een particuliere handelsonderneming met over het hele land verspreide verkooj> en afleveringspunten. Wij hebben een belangrijke functie als leverancier van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen Voor ons rayon Zuid-Beveland zoeken wij een Deze medewerker zal belast worden met de verkoop op de boer van kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en diverse aanverwante artikelen en tevens met de aankoop van consumptiegranen Onze gedachten gaan uit naar iemand in de leeftijd tot 40 jaar die. - voldoende kennis heeft van bovenvermelde productgroepen (bij voorkeur op MLS-niveau) - ervaring heeft in de verkoop van deze artikelen, hetzij in loondienst dan wel als zelfstandige - beschikt over goede contactuele eigenschappen en bereid is om in teamverband samen te werken. Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 14 dagen na verschijning van dit blad richten aan: Agrarische Unie-Vulcaan b.v. Verkoopkantoor Zuid-Nederland Postbus 4 5460 AA Veghel. Voor onze filialen in de regio midden-Limburg kunnen wij plaatsen •In deze zelfstandige funktie wordt U belast met o.a. de dispositie van goederen, verkoop bevorderende artikelopstelling en eenvoudige administratieve werkzaamheden. •U zult een team van medewerk(st)ers volgens moderne management-methoden leiden. •Naast een basis-salaris heeft U een provisie regeling, waardoor de uiteindelijke salariëring in zekere mate zelf bepaald kan worden. Bent u tussen de 20-35 jaar en hebt U een opleiding die aansluit op bovenstaande funktie- omschrijving, dan kunt u uw schriftelijke sollicitaties richten aan Aldi Best BV, postbus 304,5680 AH Best, t.a.v. dhr. L.W.F. de Cock. In ons protestants-christelijk ziekenhuis te Dirksland ontstaat binnenkort de vakature - ter ondersteuning van bestuur en direktie - van (m/v) voor 40 uur per week Tot de werkzaamheden behoren onder meer: voorbereiden, organiseren en notuleren van bestuursvergaderingen en andere bijeenkomsten, verzorgen van follow-up van genomen besluiten, zelfstandig uitvoeren van korrespondentie en behandelen van de post t.b.v bestuur en direktie, beheren van het direktie-archief, bewaken van de periodieke direktie-informatiestroom, bijhouden van de agenda en regelen van afspraken. Voor een goede vervulling van deze funktie zijn vereist: middelbare schoolopleiding, goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, uitstekende type- en stenovaardigheid, organisatietalent, goede kontaktuele eigenschappen en omgangsvormen, leeftijd vanaf 25 jaar. Binnen het sekretariaat wordt nauw samengewerkt met een (part-time) kollega sekretaresse. Gelet op de grondslag van ons ziekenhuis, is een protestants-christelijke levensovertuiging gewenst Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring. De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform die van de CAO voor het Ziekenhuiswezen. Voor meer inlichtingen omtrent de inhoud van deze funktie kunt u kontakt opnemen met de heer O. van de Ridder, ekonomisch direkteur, telefoon (01877) 1555. Eigenhandig geschreven sollicitaties, vergezeld van een recente pasfoto, kunnen worden gericht - voor 18 mei a.s. - aan de afdeling Personeelszaken. Stationsweg 22. 3247 BW Dirksland. iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilL vormingswerk jonge volwassenen Vlissingen Het VJV-Vlissingen roept sollicitanten op voor de functie van: voor 20 uur Het VJV-Vlissingen is een basisvoorziening voor vormingswerk, gericht op jonge volwassenen, die voorheen te weinig mogelijkheden tot oplei ding, scholing en vorming konden benutten. Op korte termijn zullen de werkzaamheden uitge breid worden t.b.v. de volwasseneneducatie, m.n. op het terrein van de basiseducatie. De werker/ster heeft bij voorkeur: 1. Een relevante opleiding op HBO-niveau. 2. Ervaring met vormingswerk en/of volwasseneneducatie. 3. Een visie op de huidige educatieve ontwikkelingen. 4. De bereidheid om ook 's avonds te werken. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin Eventuele inlichtingen bij Joke Moerland of René Busker, telefoon 01184-17819. Sollicitaties voor 14 mei richten aan de sollicita tiecommissie, J. A. Boomstraat 9, 4336 BK Middelburg. (In de brief dient de sollicitatie duidelijk gemoti- f veerd te worden). E iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii? AMGAS B.V. POSTBUS 135. 4330 AC MIDDELBURG TELEFOON (01180) 33041 Amgas, een jonge en gezonde onderneming met een dochter onderneming in Duitsland, fabriceert en verkoopt rookgas afvoerkanalen en schoorsteensystemen voor c.v -installaties, open haarden, kachels, e.d. Een groot deel is bestemd voor de export-markt. Op alle markten wordt samengewerkt met vaste relaties (groot handelaren en importeurs). Op onze afdeling verkoop ontstaat een vakature voor (verkoop binnendienst, magazijn, expeditie) Tot de taken van deze funktionaris behoren: Mondelinge en schriftelijke kontakten met onze afnemers in binnen- en buitenland Orderverwerking en afhandeling Leiding en beheer van afd magazijn Planning/organisatie van de expeditie (externe expediteur) Het mede opstellen van verkoopplan en prognose. Wij vragen. Een kommercieel ingestelde medewerker met ervaring in een soortgelijke funktie met enig algemeen technisch inzicht Kennis van Engelse. Duitse en Franse taal is noodzakelijk, evenals administratief en organisatorisch inzicht Opleidingsniveau Havo. leeftijd 30-40 jaar Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen te richten aan de direktie van Amgas B.V op bovenstaand adres. Het bestuur van de vereniging voor chr schoolon derwijs te Kruiningen vraagt z s.m. een voor een jongste kleutergroep, welke door stijging van het aantal kleuters gevormd kan worden De benoeming zal voorlopig tijdelijk zijn. Wij bieden een kleutergroep, die gekoppeld is met de lagere school en apart gehuisvest is in een depen dance. M.i.v het schooljaar 1984 1985 heeft de kleuter school 2 leerkrachten en de lagere school 4. Beide scholen zullen m.i.v. 1 augustus 1985 een basisschool vormen, daar wordt reeds enige tijd naar toe gewerkt Wij vragen iemand die: - een positief christelijke levensovertuiging voorstaat: de applicatiecursus gevolgd heeft; geen ervaring hoeft te bezitten; zich samen met de collegae buiten de schooluren wil inzetten voor het onder wijs; bij een e.v. vaste benoeming de bereidheid heeft in Kruiningen te wonen. Inlichtingen bij het hoofd van de kleuterschool, mej. C Peters Tel. 01130-1473 (school), 01130-3341 (pri vé). Sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan de secretaresse van de vereniging, p/a Boerhaavestraat 3, 4416 EH Kruiningen. De gemeentelijke middelbare technische school te Vlissingen vraagt: voor de avond-M.T.S. bevoegde docenten voor de afdelingen elektrotechniek, werktuigbouwkunde, weg- en waterbouwkunde en bouwkunde. Aantal lesuren nog onbekend. Ervaring met onderwijs aan examenklassen M.T.S. gewenst. wegens uitbreiding met ingang van het school jaar 1984-1985 sollicitanten voor de volgende vacatu res aan de dagschool: (N V en Nu, HTS-E of gelijkwaardige bevoegd heid) 15-20 lesuren; Sollicitaties vóór 8 mei a.s. te richten aan het college van burgemeester en wethouders, per adres Marco- mweg 1, 4382 NE Vlissingen, onder vermelding van het vacaturenummer 84-03 op en enveloppe. Informatie kunt u verkrijgen bi] dp directie van de school (tel. 01184-784001. Op korte termijn hebben wij plaats voor I verpleegkundigen m/v J die bij afwezigheid van de huidige verpleegkundigen tijdens ziekte en/of vakantie bereid zijn in te vallen, inklusief weekenden en onregelmatige diensten. Kandidaten dienen minimaal in het bezit te zijn van het diploma Ziekenverpleging A. De salarisregeling voor verpleegkundigen is van toepassing. Informatie wordt gaarne verstrekt door de afdeling Personeelszaken. Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van "sollicitatie" op de enveloppe binnen 10 dagen na verschijnen van het blad, richten aan afdeling Personeelszaken. Noordpoortplein 2 4331 RN Middelburg i Tel. (01180) 37000 Kamps Straal- en Industriële Spuitwerken B.V te Goes is een bedrijf dat zich bezighoudt met het stralen en industrieel conserveren van alle voorko mende staalconstructies Door uitbreiding van c wij met spoed een i orderportefeuille zoeken- leidinggevende capaciteiten om samen leiding te geven aan plm. 10: man personeel de man die wij zoeken moet over ruime! ervaring beschikken met het airless- en; conventioneel spuiten en deze eventueel! zelf kunnen repareren. Voor de juiste man met volledige inzet en; kennis van zaken is er de mogelijkheid tot! doorgroeien naar bedrijfsleider. j I.b.v. rijbewijs BE Straal- en Psychiatrisch Ziekenhuis Zeeland Het Psychiatrisch Ziekenhuis Zeeland te Kloetinge bij Goes is een algemeen psychia trisch ziekenhuis, waarin ruimte is om te werken volgens eigentijdse inzichten in de psychiatrische hulpverlening. Het ziekenhuis beschikt over200 klinische behandelplaatsen, een polikliniek, 24 plaatsen voor dagbehandeling en 16 plaatsen in het hostel te Middelburg. Het aantal klinische behandelplaatsen zal in de nabije toekomst worden uitgebreid tot 260, terwijl de oprichting van een tweede hostel in Zeeland wordt voorbereid. In het ziekenhuis zijn ongeveer 220 personeelsleden werkzaam. In september 1984 bestaat de mogelijkheid als LEERLING-VERPLEEGKUNDIGE vak. nr.: 8.837.84.11 een leerovereenkomst aan te gaan en op geleid te worden tot psychiatrisch ver pleegkundige. De leerovereenkomst kan na 2 maanden omgezet worden in een leer-/arbeidsovereenkomst. Kandidaten, van minimaal 17 jaar en 7 maanden, die in het bezit zijn van een diploma MAVO-4, HAVO, ziekenverzor ging of gelijkwaardig en interesse heb ben voor deze tak van de gezondheids zorg kunnen solliciteren. Gelet op de groepssamenstelling gaat de voorkeur uit naar mannelijke kandidaten. De arbeidsvoorwaarden zijn overeen komstig de C.A.O. voor het Ziekenhuis wezen. Inlichtingen over deze opleiding kunnen worden ingewonnen bij de heer M. P Heijboer, stafverpleegkundige, tel. 01100-30000. Schriftelijke sollicitaties, onder vermel ding van het vakaturenummer linksboven op de enveloppe, kunt U richten aan het hoofd van de dienst personeelszaken van het Psychiatrisch Ziekenhuis Zee land. Postbus 253, 4460 AR Goes. ij ■'HHnnnaa Agrimarkt is een dochteronderneming van de CZAV (Coöperatieve Zeeuwse Aan- en Verkoopvereniging B.A. te Wemeldinge) en exploiteert een zelfbedieningswarenhuis voor levensmiddelen en een winkel met artikelen voor de land- en tuinbouw in Goes. Voor deze winkel, met een verkoopvloeroppervlakte van 500 m2, waar men zowel technische- (gereedschappen/ijzerwaren e.d.) als tuinartikelen, diervoeders en accessoires, zaden en meststoffen verkoopt, zoekt men een die vakbekwaam en enthousiast leiding gaat geven aan het verkoopteam, goed kan organiseren en improviseren, kommercieel en bedrijfsekonomisch inzicht heeft en feeling toont voor het assortiment en wensen van de klant. In aanmerking komt een 30-40 jarige kandidaat, met winkel- en branche-ervaring, technische feeling en een kreatief-zakelijk inzicht. Belangstellenden wordt verzocht hun met de hand geschreven brief, onder nummer 1707, te zenden naar onderstaand buro, Postbus 1526,3000 BM Rotterdam, waar men zich voor het verkrijgen van nadere informatie kan wenden tot de heer drsG.P. Hazelzet. Psychologisch Adviesbureau Deen b.v. Westersingel 33.3014 GS Rotterdam, telefoon 010-362711

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 44