Chinese leiders sparen Reagan hun kritiek niet t pzefi Kamer zag financiële gevaren RSV-steun niet CHEQUE VOOR PANDA'S Irak:Iraanse schepen in brand geschoten PZC/bïnnen-buitenlamd AANVALLEN OP MOSKOU VINDEN WEINIG WEERKLANK Den Uyl ziet kansen voor coalitie met de VVD htrrrzad^LZ- ss—zeker met ver~ kanzo'n sierlijk gelijnde bank van magistretti naast een zeeuwse kast uit de 17eeeuw? ja dat kan I Verwarring na uitlatingen Chin a Sen 2 ZATERDAG 28 APRIL 1984 PEKING (AFP-DPA-REUTER-UPI) - Zowel de premier van China als de secretaris-generaal van de communistische partij van de Volksrepubliek hebben vrijdag openhartige gesprekken gevoerd met president Reagan van de Verenigde Staten. Het Amerikaanse staatshoofd brengt sinds donderdag een officieel bezoek aan China, dat zes dagen gaat duren. Partijleider Hu Yaobang pleitte in een de Staten er toe op ,,zo snel mogelijk" de wederzijdse nucleaire bewapening, gesprek met Reagan voor versterking weer met de Sovjetunie te gaan onder- Reagan verzekerde de Chinese pre- van de economische betrekkingen handelen over de vermindering van mier. dat de Verenigde Staten geen tussen de Verenigde Staten en China, maar maakte tegelijk duidelijk dat Peking in zijn buitenlands beleid on afhankelijk wil blijven. De Volksrepu bliek is gekant tegen elk streven naar overheersing door een groot land, aldus de partijsecretaris die binnen kort een bezoek )u K icht. 1)1 a.; ■(tl! - akkoord met Moskou zullen sluiten, ARRESTATIES IN GDANSK als daar geen afspraak in staat over de Sovjetraketten in Azië. Over Midden-Amerika zei Zhao dat China „tegen elke inmenging van een grote mogendheid in interne zaken in WARSCHAU (DPA) - De politie in de dat gebied is". Hier voegde hij aan toe de Verenigde Poolse havenstad Gdansk heeft een dat peking tegenstander is van „be- Staten brengt. President Reagan onbekend aantal mensen gearres- paalde Amerikaanse praktijken in die heeft hem hiertoe uitgenodigd. Het is teerd. Zij worden ervan beschuldigd regio". voor het eerst dat een partijleider van de officiële 1 mei-festiviteiten te heb- Qe oproepen van de Amerikaanse een communistisch land een officieel ben willen verstoren. Dit meldde president, die sinds hij in Peking is al bezoek aan de Verenigde Staten gaat vrijdag het persbureau PAP. herhaaldelijk het „Sovjetexpansionis- brengen. De groep, aldus PAP, was in het bezit me" heeft gelaakt, lijken een slechte van een bandrecorder waarop een weerklank te hebben gevonden bij OrtPflhnrtlQ luidspreker was aangesloten. De ap- zjjn Chinese gastheren. Zhao herhaal- paratuur was voorzien van een tijd- de de Chinese wens te komen tot Premier Zhao Ziyang sprak openhar- mechanisme. Op de band stond, in de normalisering van de betrekkingen tig over kwesties in de beoordeling terminologie van PAP, „een opname met de sovjetunie, waarvan Peking en Washington niet waarvan de inhoud de Meifeesten had zhao zei dat hij zeer bezorgd was over op één lijn zitten. Hij riep de Verenig- moeten storen", pogingen in de Verenigde Staten, de Het radiostation van Solidariteit is betrekkingen met Taiwan op te waar vrijdag vijf minuten in de ether ge- deren ofzelfs officieel te herstellen. Hij weest. hield Reagan voor, dat Peking ver- De anonieme woordvoerder herhaal- wacht dat Washington ernst maakt de de oproep van Solidariteit om op 1 met de aanzienlijke beperking van mei demonstratieve activiteiten te wapenverkopen aan Taiwan, ontplooien. Op het gebied van de defensie heeft De Poolse regering heeft ontkend dat men p0Sitief zaken gedaan: in juni een visumaanvraag van de Argentijn- brengt de Chinese minister van defen se nobelprijswinnaar Adolfo Perez Es- sjei zhang Aiping, een bezoek aan de quivel is afgewezen. Verenigde Staten. Met ziin ambtge noot Caspar Weinberger gaat de gene raal praten over de verkoop van Ame rikaanse defensieve wapens aan de Volksrepubliek. Een klein incident deed zich in de loop van de dag voor, toen de Chinese televisie -- in strijd met tevoren ge maakte afspraken tussen Washington en Peking -- delen wegsneed uit de rede die de Amerikaanse president in de Grote Hal van het Volk voor 600 functionarissen hield. De Chinese te levisiekijkers bleven met name on kundig van passages, waarin Reagan kritiek uitte op de Sovjetunie en de Amerikaanse bewapeningspolitiek verdedigde. Verder kregen zij niets te zien en te horen over de voordelen van de democratie naar westers mo del. Eerst zonnig, vanaf maandag wolkenvel- naar droog. Geleidelijk hogere tempe raturen. Deltagebied (Van onze correspondent) bepalend zijn voor de vorming van een nieuw kabinet". JERUZALEM (GPD) - Oppositielei- Den Uyls lonken naar de WD bete der Den Uyl acht het niet onmogelijk kent echter niet dat hij een coalitie dat PvdA en VVD na verkiezingen met het CDA onmogelijk acht. Bin- een regeringscoalitie vormen. nen zijn delegatie werd daar anders over gedacht. Maar Den Uyl meende Hoewel beide partijen vooral op het dat de verdeeldheid binnen het CDA punt van de kernwapens ver uiteenlo- over de kruisraketten wat de PvdA pende standpunten hebben acht Den betreft de mogelijkheid van socialis- Vandaag zal het net als gisteren een W» doorbraak in de tisch-christendemooratisehe rege- drukgebied boven de Noordzee Om van 1986 zullen m het teken van de Den brengt een bezoek aan Israël. 2ho^dnSSSteem wordt met rakettenkwestie staan. De uitspraak Hij keert morgen, zondag, naarNeder- van de kiezer zal dan in hoge mate land terug. SEE lucht naar onze omgeving getrans- porteerd. Doordat de lucht van hoge breedte komt zal de temperatuur niet arba veel verder dan 16 graden komen, :jai' Door het ontbreken van bewolking kan het in de nacht en vroege ochtend flink fris zijn, zo rond de drie graden. Neerslag wordt er nog steeds niet verwacht, wel wat anders dan vorig jaar april toen er 112 mm viel. Deze maand is dat tot op heden ongeveer 15 mm, terwijl het langjarige gemid delde 50 mm is. De vooruitzichten zondag en koninginnedag; een hogedrukgebied trekt richting West- Onderzoek Israël naar dood kapers TEL AVIV (UPI/RTR) - De Israëlische minister van defensie, Moshe Arens, heeft vrijdag een commissie inge steld die de dood gaat onderzoeken van twee van de vier Palestijnen die op 12 april jl. een autobus kaapten en de 35 passagiers gijzelden. Dit heeft het ministerie van defensie in Tel Aviv bekendgemaakt. In Israel is twijfel gerezen aan de officiële lezing dat alle vier Palestij nen bij de bevrijdingsactie door het leger omkwamen, nadat in buiten landse persberichten de verdenking was geuit dat twee van de kapers mogelijk na de actie standrechtelijk zijn geëxecuteerd. Nederland acht de tijd nog niet rijp voor een internationale vredesconfe rentie over het Midden-Oosten. De kloof tussen de partijen is nog te groot om met succes een conferentie van de vijftien leden van de Veiligheidsraad - waaronder Nederland - Israël, de Pale stijnse Bevrijdings Organisatie PLO, Syrië en Jordanië bijeen te roepen. Dit blijkt uit een brief die minister Van den Broek de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Javier Perez de Quellar, heeft geschreven. Inspraak bedrijven - Een meerder heid van de Sociaal-Economische Raad, de werknemersvertegenwoordi gers en zeven kroonleden onder wie de president van de Nederlandse Bank dr W.F. Duisenberg, meent dat er een medezeggenschapsregeling moet ko men voor werknemers in bedrijven met vestigingen in verschillende lan den. DEN HAAG (ANP) - Vrijdagmiddag werden drs. H. Wierenga, in de periode 1971-1977 lid van de Tweede Kamer (pvdai en J. van Houwelingen (links), lid van de Tweede Kamer (arp), thans staatssecretaris van defensie verhoord. Rechts M. van Dam (pvda). Rusland terwijl boven Frankrijk een storing in onze richting trekt. Zondag is het droog, zonnig met veel wind, maandag zonnige perioden, wolken velden en minder wind, iveinig veran dering van temperatuur. Nautisch bericht Wind: noordoost tot oost 3-4, in de middag 5 Bft; zicht: goedtempera tuur kustwater: 10 graden; afwijking waterstanden: geringe verlagingen, maximale golfhoogte monding Schei- des tijdens het middaghoogwater: omstreeks een halve meter. ZON EN MAAN Zondag 29 april Zon op 06.14 onder 21.01 Maan op 06.04 onder 19.08 Maandag 30 april Zon op 06.12onder 21.03 Maan op 06.18 onder 20.20 Laag water 08.26 08.33 08.47 09.00 Zaterdag 28 april 'Vltssingen 07.52 Terneuzen Zierikzee voa Hansweert er ij Wemeldinge Kreekrak 'Brulnlsse Zondag 29 april 'Vltssingen Terneuzen Zierikzee Hansweert .ie:Wemeldinge Kreekrak 20.47 146 21.01 214 21.13 167 21.27 191 21.25 184 Nancy Reagan aait glimlachend de pandababy Zheng Zheng in de dierentuin van de Chinese hoofdstad. De presidentsvrouwe kon de leiding van de dierentuin een cheque overhandigen van 13.000 dollar. Het geld werd door Amerikaanse kinderen ingezameld ten behoeve van de hongerende panda's in de Volksrepubliek. DEN HAAG (ANP) - Het is de Tweede Kamer in 1977 ontgaan dat in de steunverlening aan RSV zeer grote risico's verbonden waren. De Kamer had voornamelijk oog voor de werk gelegenheid en wilde die bij RSV en de scheepsbouw zoveel mogelijk in stand houden. De Kamer had daarbij weinig controlemogelijkheden om te zien hoe de overheidssteun besteed werd. Zo nam de Tweede Kamer in maart 1977 bij een debat over een regeling voor de verdeling van verliezen in de scheepsbouw genoegen met de ra ming van de toenmalige minister van economische zaken Lubbers, dat dit de staat op rond 250 miljoen gulden zou komen te staan. Hiermee zou de scheepsbouw vooruit kunnen. De ver- liesregeling werd aangenomen. Dit terwijl toen al duidelijk had moeten zijn dat er veel meer geld in de scheepsbouw en RSV zou gaan zitten. De parlementaire enquêtecommissie hoorde vrijdag twee getuigen die in 1977 als kamerleden voor hun fracties de RSV-debatten voerden. Dit waren J van Houwelingen, toen voor de ARP. thans staatssecretaris van de fensie en drs. Wierenga, PvdA, mo menteel burgemeester van Enschede. Commissie-voorzitter Van Dijk merk te dit op omdat RSV-topman Stikker één week vóór het kamerdebat over de verliesregeling aan een kamercom missie had gemeld dat RSV nog eens 200 miljoen gulden steun aan de rege ring had gevraagd. Van Houwelingen kon dit nog wel uit zijn papieren opdiepen. Wierenga zei het zich niet te herinneren. Hij vermoedde dat het mischien zijdelings gezegd was, want ook hij vond het merkwaardig dat er bij de kamerdebatten over de steun aanvraag van RSV niet gerept werd. De verliesregeling (de overheid nam driekwart van de verliezen op scheepsbouworders voor haar reke- RSV ning) kwam op een veelvoud uit van de 250 miljoen zoals door Lubbers geraamd was. Informatie Het toezicht van de Kamer op de steunverlening werd belemmerd door de gebrekkige informatievoor ziening. Zowel Van Houwelingen als Wierenga zeggen erop gehamerd te hebben voor meer toezicht door de kamercommissie. Volgens Wierenga werd zelfs voorge steld een parlementaire commissaris bij RSV te benoemen die vertrouwe lijk informatie zou doorspelen aan de kamercommissie. Dit werd afgewe- Ook aan minister Lubbers werd om vertrouwelijk inzicht gevraaagd in RSV-zaken, wat werd geweigerd. Vol gens Wierenga had Lubbers de kamer sneller moeten inlichten. Volgens Van Houwelingen was de aandacht van de kamercommissie er meer op gericht om te voorkomen dat RSV nog verder afgleed dan dat men zich bezig hield met de vraag of het was juist was om er nog meer over heidsgelden in te pompen. Ook Wie renga verdedigde met het wergelegen- heidsargument tegenover Van Dijk die zich afvroeg of het prijskaartje voor het overeind houden van RSV niet erg hoog was. Beide getuigen hebben gepoogd om de ondernemingsraad van RSV meer bij de steunverlening te betrekken. De positie van Molkenboer als doorgee fluik van informatie aan de Kamer was onduidelijk. De eerste getuige van vrijdag was drs. Gommers die in de onderzochte periode directeur werkgelegenheid was op het departement van sociale zaken. Zijn verhoor leverde op dat de rol van sociale zaken bij RSV beperkt was. De minister noch de ambtena ren van Sociale Zaken hebben in de jaren 1975-78 druk uitgeoefend om de noodzakelijke sanering van de RSV- werven te vertragen of te beperken. Volgende week zullen de heren Lub bers en Van Aardenne gehoord wor den over hun rol als minister van economische zaken. Ook voormalig RSV-topman Stikker zal dan voor de verschijen. TEHERAN EIST STRAF BEZETTERS arde, Bruinisse Maandag 30 april 09.01 09.05 09.27 09.35 09.45 09.41 Vllssingen Terneuzen !Zlerikzee wai -Hansweert Voo .Wemeldinge Kreekrak Brulnlsse 09.00 09.34 09.36 10.01 10.03 10.14 10.12 Hoog water Zaterdag 28 Vllssingen Terneuzen Zierikzee Hansweert Wemeldinge «ftS Zondag 29 .Vllssingen Terneuzen Zierikzee laan) .Hansweert 'Wemeldinge Kreekrak Bruinisse Maandag 30 Missingen Terneuzen Zierikzee Hansweert april 01.20 172 01.47 196 02.34 125 02.28 208 03.09 150 02.58 180 03.31 152 pril jen t Wemeldinge brul 03.49 164 03.38 196 04.10 167 april 02.27 212 02.52 236 03.26 148 03.35 245 04.23 177 04.13 211 04.45 181 13.44 194 14.10 216 15.14 149 14.50 232 15.30 176 15.21 211 15.56 182 14.17 208 14.42 230 15.51 155 15.25 244 16.05 184 15.57 221 16.34 189 14 46 219 15 12 241 16.25 159 15.58 154 16.37 190 16.30 228 17.06 194 (Van onze redactie onderwijs. Hebben de meeste scholieren nog steeds paasvakantie, de eindexamen kandidaten van het VWO (Gymna sium en Atheneum) in ons land wer den gistermorgen als het ware van reces teruggeroepen voor het afleg gen van het examen Nederlands. Niet leuk, maar zo had het ministerie van onderwijs beslist. Het traditionele opstel moet nu eenmaal toch worden gemaakt. De gymnasiasten, die Grieks in hun examenpakket hebben, dienden 's middags tgerug te komen voor een vertaling van een rede van Demosthenes. Volgende week woensdag begint het examencircus pas goed. Dan zal ook de rest van de eindexamenkandida ten in ons land de eerste pennestre- ken op papier moeten zetten. Niet EXAMEN alleen VWO'ers, maar ook eindexa menkandidaten van MAVO, HAVO en tal van lagere en middelbare be roepsopleidingen. In totaal nemen dit jaar 255.000 kan didaten deel aan de examens. Van hen doen 100.000 leerlingen MAVO- examen, 60.000 HAVO-examen en 45.000 scholieren VWO-examen Ver der doen nog eens 50.000 leerlingen examen lager beroepsonderwijs De duizenden studenten aan scholen voor middelbaar beroepsonderwijs zo als de MEAO. zijn al weer enige tijd bezig met hun centraal schriftelijk examen. Voor hen gaat de examenpe riode volgende week gewoon door. Deze studenten waren drie weken geleden al met de examens begonnen. BAGDAD/TEHERAN (RTR/DPA) Irak heeft vrijdag meegedeeld dat zijn marine en luchtmacht in het gebied-van de Golf, tussen het eiland Kharg en de Iraanse haven Bushire, drie vijandelijke schepen hebben vernietigd. De drie schepen werden in brand geschoten. Er werden geen nadere bijzonderheden verstrekt. Alle Iraakse marine-eenheden keer den veilig naar hun bases terug, aldus een militair communiqué dat door het Iraakse staatspersbureau werd ver spreid. Gezegd werd dat de Iraanse doelen deel uitmaakten van een gro ter konvooi dat was waargenomen bij het eiland Kharg (het belangrijke Iraanse olielaadstation) en dat op weg was naar de Iraanse haven Bandar Chomeini. Teheran heeft van de Nederlandse overheid geëist dat zij de bezetters van de ambassade van Iran in Den Haag bestraft. Nederland, verklaarde vriidae het Compensatie voor afbraak MCB's in landbouwbeleid DEN HAAG (ANP) - Het kabinet heeft 120 miljoen gulden beschikbaar gesteld ter compensatie van de af braakregeling voor de monetair com penserende bedragen (MCB's) in ons land, die samenhangt met de prijsda ling van landbouwprodukten als ge volg van de Brusselse besluitvor ming over de nieuwe landbouwprij- Het bedrag geldt voor een periode van drie jaar en zal degressief worden toegepast, aldus premier Lubbers vrij dag tijdens zijn wekelijkse persconfe rentie. Iraanse ministerie van buitenlandse zaken volgens de Iraanse radio, is volgens de internationale conventie over de bescherming van diplomatie ke vertegenwoordigingen verplicht de "contrarevolutionaire terroristen" te berechten en te veroordelen. In de verklaring staat dat de Neder landse politie donderdag „te laat en met begrip" is opgetreden. Dat leidde tot de verwonding van de ambassa deur, diefstal van papieren en bescha digingen aan het interieur. (ADVERTENTIE) u kunt het van vrijdag 20 april tot en met zaterdag 12 mei bij bas mar de jager zien de voorjaarsexpositie die ze deze maal samen met 'leenaars antiquiteiten' organiseren, bevat tal van verrassende combinaties van oud en nieuw maar allemaal even mooi. omdat bas mar de jager alleen als iets heel mooi is. zeggen 'ja dat kan' bas mar de jager leden goed wonen kerkplein 57 kapelle AMSTERDAM/DEN HAAG (ANP) - De Raad voor de Bevrijding van Suriname is gekant tegen een dialoog met het regime Bouterse welke ten doel heeft een oplossing voor Surina me te vinden, waarbij dit regime een machtsfactor blijft. De Bevrijdingsraad kwam met een aldus luidend communique, nadat er 'verwarring' was ontstaan bij het ver zet, het publiek en de pes na uitlatin gen van ex-president Chin a Sen. De Raad zegt in het communique verder dat hij ten allen tijde bereid is mee .te werken aan een oplossing voor Suriname onder de volgende voor waarden: een onafliankelijk justitieel onderzoek naar de decembermoorden en berechting van de schuldigen, garanties voor eerbiediging van men senrechten en vrijheden en herstel van de democratische rechtstaat waarbij middels algemene en geheime verkiezingen de regeermacht terug komt bij het volk. Chin a Sen gaf toe dat hij donderdag avond verklaard had dat de Bevrij dingsraad niet principieel gekant is tegen een dialoog met het regiem- Bouterse. Ook zou de raad bereid zijn aan een door ex-minister Haakmat voorgestelde conferentie buiten Suri name deel te nemen. Volgens Chin a Sen was echter verwarring gerezen over de voorwaarden die de Bevrij dingsraad daarvoor stelt. Dat zijn de voorwaarden die de raad altijd heeft gesteld, zo maakte Chin a Sen duide lijk. Directie: K. Scherphuis, W. F. de Pagter en F. van de Velde. Hoofdredactie; M P. Dieleman en C. van der Maas. KANTOREN Vlissingen: Walstraat 56-60, 4381 EG Vlissingen, tel (01184) 15144 Middelburg: Markt 51, 4331 LK Middelburg, tel. (01180) 27651. Goes; Grote Markt 2, 4461 AJ Goes, tel. (01100) 16140 Terneuzen: Nieuwstraat 22;L 4531 CW Terneuzen, tel. (01150) 94457 Hulst: Steenstraat 6, 4561 AS Hulst, tel. (01140) 14058. In de avonduren is de centrale redactie bezet van zondag t m vrij dag vanaf 19.00 uur: (01184) 15144. Opening kantoren Van maandag t m vrijdag van 08.00 tot 17.00' uur. 's Zaterdags in Goes, Vlissingen en Middelburg van 08.00 tot 10.30 uur. Telefoonnummers buiten kantooruren: Expeditie (01194) 511. Advertentie-afdeling: (01186) 1584. Redactie (01184)-14796. Overlijdens advertenties maandag- tm vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur (01184) 15144 Zondag avond van 20.00 tot 22.00 uur. Abonnementsprijzen: per kwartaal 62,80: franco per post 74,-: per maand 21,65; jaarabonn 245,-; losse nummers 1,- (alle bedragen inclusief 5 pet. btw.). Poslrek nr.. 3754316, t nv. PZC ab.rek. Middelburg. Advertentietarieven: 124 cent per mm; minimumprijs per advertentie 18,60; ingezonden mededelingen 2'/z x tarief. Voor brieven bureau van dit blad 4,50 meer. Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag. Alle advertentieprijzen exclusief 5 pet btw. Giro. 35 93 00, Uitgeverij Provincia le Zeeuwse Courant B.V Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 3