Behoudend beleid Westkapelle nodig door financiële ruimte Onderzoek naar behoefte aan vredesonderwijs in Vlissingen Burgemeester opende eerste huisvlijtexpositie Arnemuiden Recreatieve bakens moeten worden verzet Luchtige zomermode van Kama in Domburg si heeft inmiddels aangetoond dat met kan volgens b en w mogelijk worden terrein bij het gebouw van het Water- ten gesteld dienen te worden de verbouwing ongeveer 550.000 gul- den gemoeid zal zijn, Het resterende dj benodigde bedrag wil het college dek ken uit de opbrengst van de verkoop van twee gemeentewoningen. B en w willen dit jaar investeringen doen tot een bedrag van ruim 1,1 miljoen gulden. De daarmee gemoei de jaarlijkse lasten bedragen bijna 41.000 gulden. Het investeringssche ma vermeldt behalve de verbouwing van het gemeentehuis, de aanschaf van een computerprogramma (10.000 gulden), de uitvoering van achterstal- ZATERDAG 28 APRIL 1984 PZC/streek 21 B EN W BIJ BEGROTING '84: schap Walcheren, dat ten gevolge van de verzwaring van de dijk verdwijnt. Volgesn het college hebben bereke ningen aangetoond dat de uitvoering WESTKAPELLE - De gemeente Westkapelle zal in het lopende begrotingsjaar een behoudend beleid dienen te voeren, gezien de beperkte budgetruimte. Dit schrijven b en w in de aanbiedingsbrief bij de begroting 1984. Het late tijdstip van aanbieding is, zo schrijven b en w, een gevolg van het feit dat de functie van chef van de afdeling financiën in het tweede van,.1?,et bestemmingsplan een zienlijk tekort oplevert voor de ge- halfjaar van 83 geruime tijd vacant is geweest. De begroting sluit met een post onvoorzien van bijna 64.000 gulden, waarvan het college ongeveer de helft wil gebruiken voor de bestrijding van de lasten die voortvloeien uit investeringen. De gemeenteraad van Westakepelle behandelt de begroting tijdens de vergadering van woensdag 6 juni. Aanvang 19.00 uur. Zouden alle investeringen ten laste den), verbouwing dienstencentrum meente. Met het waterschap wordt onderhandeld over de mogelijkheden om dit tekort aan de gemeente te vergoeden Ten aanzien van het onderwijs stellen b en w voor het bedrag per leerling te verhogen van 108 naar 150 gulden uitgevoerd als werklozenproject, zo- voor het openbaar onderwijs. Voor het moeten worden gebracht van de ge- (35.000 gulden), beplanting (16,000 dat de gemeente wat dat betreft niet bijzonder onderwijs betekent dat een 'wone dienst, dan zou slechts op be- gulden) en bestemmingsplan Noord- voor kosten komt te staan, 'perkte schaal kunnen worden gein- wet (extra afschrijving van 119.000 vesteerd, aldus het college. De ge- gulden), meentereserves (per 1 januari van dit De kosten van aanleg i verhoging van het bedrag per leerling tot ruim 497 gulden (was in '83 ruim 472 gulden). Het college wijst er aan het slot van de jaar bedroegen die gezamenlijk bijna het buitengebied worden geschat op De versterking van de zeewering bij begeleidingsbrief op dat niet alle 3,4 miljoen gulden) bieden echter de 575.000 gulden, Een deel van dat geld Westkapelle zal naar het zich laat voorgenomen investeringen zullen Zeewering mogelijkheid toch een aantal investe ringen te doen. komt terug van het rijk via de verfij- aanzien in de jaren '86. '87 en '88 kunnen worden uitgevoerd. B en w ningsregeling en uit bijdragen van de worden uitgevoerd. Het aan de jong- willen een bedrag onvoorzien handha- Zo willen b en w onder meer ruim vier eigenaren van de aan te sluiten perce- ste ontwikkelingen aangepaste ont- ven van ruim 33.000 gulden (fl2,50 per ton onttrekken aan verschillende re- len. Het college stelt voor een bedrag werp-bestemmingsplan 'Zeewering' inwoner), zodat voor investeringen serves en dat bedrag toevoegen aan van 70 mille te i shet fonds 'uitbreiding/verbouw ge- rekenm 'meentehuis' dat op 1 januari 50 mille kosten, bevatte. Een globale kostenraming Het schoonhouden1 n voor de voor wordt dit jaar in procedure genomen, een bedrag van 30 mille overblijft. Met rekening van de gemeente komende Het college onderzoekt de mogelijk- de voorgestelde investeringen is ech- heden van realisatie van vervangen- ter een bedrag van bijna 41.000 gulden n duinen de parkeerruimte voor het parkeer- n dijk e n lasten gemoeid, zodat er prioritei- WETHOUDER OVER BRIEF VAN VREDESPLATFORM: VLISSINGEN - Binnen alle overle- houden met Üg stratenonderhoucT 175.000 gulden, gorganen aangaande het onderwijs zogenaamde beplanting bebouwde kom (20.000 zal worden gepolsd in hoeverre er toezegging deed wethouder ing G. J. gulden), de aanleg van riolering in het behoefte bestaat aan aanpassing, ver- A. M. Adan (cda) van onder meer buitengebied (ten laste van de ge- andering of uitbreiding van het hui- onderwijs de Vlissingsc gemeente- meente: 70.000 gulden), restauratie dige onderwijs op het gebied van raad vrijdag naar aanleiding van de goedkopere bouwwijzen niet in aan- korenmolen (112.500 gulden), de bouw vredesvraagstukken. Bestaat die be- behandeling van een brief van het merking komen zolang er in de bin- van een kleedlokaal voor de tennis- hoefte er, dan zal een werkgroep Vredesplatform Walcheren. worden ingesteld die zich bezig moet Het idee van een ambtelijke werk- irm en inhoud van het gebouwd wordt. Wethouder W. Wisse redesonderwijs'. Deze (pvda) van onder meer volkshuisves ting maakte haar duidelijk dat er al zo goedkoop mogelijk gebouwd wordt in Vlissingen en alternatieve vereniging 'De Westkaap' (10.000 gul- nenstad wordt gebouwd. De heren J. Lust (vvd) en C. Hendriks groep die zich bezighoudt met de (pvda) vroegen om een beleid waarbij totstandkoming van vredesonderwijs de mensen met de laagste inkomens bleek de raadsleden aan te spreken, zoveel mogelijk worden vrijgesteld ,,Dat lijkt me haalbaar zonder een van gemeentelijke belastingen. Een Bezoekers aan de huisvlijttentoonstelling in Arnemuiden bekijken klederdrachtpoppen ARNEMUIDEN - Burgemeester M. Markusse van Arnemuiden opende vrijdagavond de eerste huisvlijt tentoonstelling in zijn gemeente, die in Verenigings gebouw De Arne wordt gehouden. Tegen de 160 inzendingen van ruim dertig mensen zijn er te bewon deren. In zijn openingstoespraak zei de burgemeester onder meer dat het belang van de een tentoonstelling als deze de mensen laat zien welke vele zinvolle manieren er zijn om de vrije tijd door te brengen. Verder prees hij het particulier initiatief dat uiteinde lijk deze expositie heeft georganiseerd. De gemeente Arnemuiden had dan ook voor dit doel een bedrag van 250,- beschikbaar gesteld voor zaalruimte en 'adver tentieborden' werden gratis er beschikking gesteld. Deze expositie is voortgekomen uit een tentoonstelling die het wellfare-werk van het Rode Kruis in Arnemui den vorig jaar heeft gehouden en die een enorm succes werd. Zes particulieren staken naar aanleiding daar van de koppen bij elkaar en daarvan is deze eerste huisvlijttentoonstelling het resultaat. Op de expositie is houtsnijwerk te zien in allerlei variaties, verder zijn er borduurwerken, klederdracht poppen. scheepsbouwmodellen. glasgraveerwerk, schilderijen, tekeningen en een ouderwetse kinderstoel (die in Arnemuiden kakstoel wordt genoemd) te be zichtigen. Het is met de bedoeling dat er ook artikelen worden verkocht. Het is wel mogelijk dat met bezoe kers met de deelnemers aan de tentoonstelling tot zaken doen komen, maar dan na de tentoonstelling, omdat er anders lege plekken ontstaan. Volgens gemeentesecretaris J. Kroon is deze eerste expositie het begin van een lange reeks. De tentoon stelling is ook vandaag geopend, van tien tot twaalf en van half twee tot vier uur. burgeroorlog in de raad", aldus me vrouw F. A. Suwijn Progressief Vlis- beleid dat al geruime tijd wordt ge voerd. zo maakte wethouder Adan BERGEN Ol' ZOOM Het Zwijns- Galerie Slijkdree! 11A. 10-18 uur. 'Mo hoofd, 19.45-04 00 uur: Leesluisterfes- dernc kunst en 1984' Jjival. BERGEN OP ZOOM Markiezenhof, singen). De raad bleek geen behoefte hen duidelijk, te hebben aan moties waarin Vlissin- Hetzelfde probleem werd door me- gen zich uitspreekt tegen de plaatsing vrouw T Bakx - Post (pvda) en de van kernraketten of zich verklaart tot heren Lust en J. Schaap 'D'6fi) aan de marktberichten eiling 'Walcheren' Middelburg. - .hl van vrijdag 27 april 1984. BL'RGH-HAAMSTKDK Big S, 20 13.30-17 uur: Werken van Etta Meiner er van uit dat de standpunten wat dat brief van het Vlissings Werklozen Aardappelen Bunjrs bo 95 196 nr 7i 81 dr betreft niet zijn veranderd. Wc hebben Overleg in verband met een actie 22-26. kr 38. Eersteling gr 576-589. dr 399 Optreden groep 'Normaal'. (t/m 13/5) GOES 't Beest, 22 uur: Optreden Stichting Etcetera, 14-17 uur: 'Sehor- muziektheatergroep 'The Dutchies. ren tussen zoet en zout' (t'm 22/7). HEINKENSZAND De Stenge, 20 BRESKENS Galerie 'Raiffeisen', uur: Oranjebal. 14-17 uur: Werken van Carla Pols en KORTGENE N. H. Kerk, 20 uur: Maarten Loof; Öoncert door Het Zeeuwse Koper- vm. Wit-Gele-Kruisgebouw, zat. 10-12 kwartet. uur: Expositie van fossielen, fninera- LEWEDORP Verenigingsgebouw, len en curiosa van Jan Goethals. 19 uur: Filmhuis met The blues bro- DOMBURG Biologisch Museum, thers. 10-17 uur: 'De natuur in Zeeland MIDDELBURG Meccano, 23 uur: 'Dieren in de natuur'. Filmhuis met Preparez vos mou- DREISCHOR 'In d'h aoren wereld', choirs. 10.30-17 uur: Werken amateurs. Molenwater, 9.30-18 uur: Miniatuur GOES Museum, zat. 11-17 uur: 'De Walcheren. tocht van het boos rood konijn', Schouwburg. 21 uur Optreden jazzor- werken van Jeroen van Westen (t/m kest 'The Cotton City Jazzband'. 11/5). TERNEUZEN Zuidlandtheater, Lunchcafé, za. 9-18 uur: Onderwater- Filmfestival. 20 uur: liet rijk van de foto's van Tonny Kosterman; passie; 23.30 uur: Stadt der verlorene 28 4). Seelen. Prentenhandel Van Sabben, za. 10-17 Evenementenhallen Braakman: Fa- uur: aquarellen van Trees Verwilligen mily-beurs '84. (Urn 12/5). Zuiderparklaan. 12 uur: Start histori- HEILLE Landbouwmuseum, 10-12 sche optocht. en 13-17 uur, zon. 13-17 uur: oude ZIERIKZEE Chr. ger. kerk, 19 uur: landbouwwerktuigen. Concert door Het Christelijk Mannen- HULST Streekmuseum, za. 14-17 koor Jubilata uit Katwijk. uur: 'Boeken' (t/m 8/6). ZONDAG KATS Galerie Zwaluwenhof. 10-18 singen", zo zei hij. 'S-HEERENHOEK De Geveltjes, 15 uur: schilderijenv an Piet van 't Hage- iiur: Optreden jaazorkest 'The Noisy land. Oysters'. MIDDELBURG Zeeuws Kunste- HULST Den Dullaert, 16 uur: Pop- naarscentrum, zat. 10-13 uur: werken manifestatie 'Hulst Pop '84'. van Bernhard Kirchgaesser (t/m 3/5). MIDDELBURG Molenwater, 9.30- De Vleeshal, 13-17. zon. 14-17 uur: 18 uur: Miniatuur Walcheren. werken van David van de Kop en TERNEUZEN Evenementenhallen foto's van Hans Biezen. Van onze moderedactricei Mode van Karna betekent mode met geen behoefte aan een herhalingsoefe- tegen tariefsverhogingen en eigen bij- 411, kr 410-442. Appelen Golden Delicious DOMBURG - Waarin een kleine een zeer intieme relatie met zon, ning". aldus de heer C. de Keijzer drage voor openbare voorzieningen. ®7'69' 70/99 115_ plaats al niet groot kan zijn werd strand en zee. Zonnejurkjes om in te (pvda). Hij vroeg het college wel om Wethouder Adan kon hier volstaan gj 424.440° ci 403 Tomaten ai 445-457. ^eze week bewezen in Domburg. Was flaneren of over de badkledij aan te initiatieven om te komen tot een met hetzelfde antwoord. Wethouder ^rQenten- 'sla 23/- 17-26 25:- 28 30:- 33-43 er donderdagavond een modeshow in schieten, bermuda's gecombineerd lokaal vredesbeleid. Hij verzocht het D. J P. Bruinooge (pvda) van onder spjnaZie 35.51andijvie 82-107,'prei 28-35. het Badpaviljoen, vrijdagavond was met topjes op ruime shirts, enkele college tevens activiteiten van vredes- meer welzijn voegde daar aan toe dat boskroten 192. rabarber 42-49 radijs 46-49! de eer weggelegd voor het Domburgs vrije broeken met fraai uitgewerkte groepenngefl te coördineren en te die tarieven al to laag mogelijk wor- postelein 256. rode kool a 89-95, uien bo ontmoetingscentrum 'Het Schutters- details, simpele rechte jurkjes voor stimuleren. De Keijzer weersprak de den gehouden en noemde als voor- 132, gr 59-115: bosselderij 55-62, ramenas hof, waar warenhuis Karna zijn jaar- kleine en grotere maten en niet te mening van de heer C. J. van der beeld de openbare bibliotheek waar bos 46-59, breekpeen Dl 91 .Cl 74 whiter- lijkse modepresentatie op de planken vergeten een uitgebreide collectie Weele trpcu.) dat het vredesbeleid een de bezuinigingen zijn opgevangen L bracht voor een uitverkochte zaal. badmode. zaak is van de regering en niet van door vermindering van het aantal ^mof AII 299 Bil 206-290 BHI 157 158 De tamelijk pretentieuze aankondi- De bovenkleding is praktisch altijd lokale besturen. Burgemeester drs formatieplaatsen, zodat tariefsverho- komkommers 35/40 50, 40 50 63.50/60 78-81&in£ l'Heel Zeeland sprak er over van katoen gemaakt. Glad of met een Th. J. Westerhout wees de raadsleden ging achterwege kon blijven. 60/75 92. vorjge jaren-) beloofde vrijetijd- en linnenstructuur, hetzij een tricotkwa- op het feit dat de discussie over de Schaap vroeg het college toch geld Eerste postelein aangevoerd door Fa. Jo- badkleding, gebracht in een omge- liteit. Wijd zijn vele kleren, met name algemene vredesproblematiek zich vrij te maken voor aanpassing van de ziasse uit Serooskerke. eerste koper L. ving met bloemarrangementen van in de bovendelen, waar mouwen altijd dreigt te verengen tot uitsluitend een verkeerslichteninstallaties op het Dekker uit Nieuwland. de firma Brand uit Domburg en een ruim zijn ingezet. Ook rokken hebben discussie over de lange-afstandskern- Betje Wolfiplein en bij de Spuistraat, f? verband met Koninginnedag is de vei- muzjkale omlijsting van het duo Har- vaak veel bewegingsvrijheid door in- raketten. „Het gaat om uitbanning zodat deze reageren op zenders in P°'wOTdeng" veMop din" dagZ6l 'mei ry Boer- 'Levende' muziek dus, en gerimpelde tailles. De accenten zijn t/m van de oorlog in het algemeen", zo zei ZWN-bussen. Daarmee zou worden woensda„ 2 hij, „Het gaat er om dat we vermijden voldaan aan de voorwaarde die de busmaatschappij stelt om een buslijn te openenen naar het zuidelijk deel van de binnenstad. Een dergelijke installatie vergt een investering van n vrijdag 4 n wat in de jaren '40 tot '45 is gebeurd. Wij moeten proberen de jongeren dui delijk te maken waar het om gaat". Een woordvoerder van het Vredes- i 13.00 wa' dat betreft kon er eigenlijk wi nig misgaan. Geluidloos hoefde mi ill elk geval het plankier niet op. platform toonde zich na afloop van de enkele tonnen, zo maakte wethouder raadsvergadering tevreden over de Wisse hem duidelijk en dat geld is er toezegging van de heer Adan. „Dat niet. De heer De suggestie van de heer lijkt het maximaal haalbare in Vlis- Schaap om de verkeerslichten bij de Spuistraat bij wijze van proef buiten werking te stellen werd niet in over weging genomen door het college, Woonlasten Braakman: Family-beurs '84. FILMVOORSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM Cinem'Actu- eel I, zat. 14, 19 en 21.30, zon. 14, 16.30. 19 en 21.30 uur: Jaws HI, 12 jr. Cinem'Actueel li, zat. 14, 19 en 2115, zon. 14,16.15.19 en 21.15 uur: Ciske de Rat. a.l. Cinem'Actueel III, zat. en zon. 14 uur: Robin Hood, a.l.; zat. 20 en 22.15 en zon. 17.15, 20 en 22.15 uur: Ciske de Rat, a.l. Roxy II, zat. 14 en 19. zon. 14,16.30 en 19 uur: 'n Soepzootje, a.l.; zat. en zon. 21,30 uur: Het snelle slippertje, 16 jr. GOES Grand, zat. en zon. 19 uur. Vier vuisten slaan op hol, a.l.; zat. en zon. 21.30 uur: Trading places, a.l.; zon. 14 uur: Dik Trom weet raad, a.l. HULST De Koning van Engeland, zat. 19 en 21.30, zon. 13.45, 16.15. 18.45 en 21.15 uur; Ciske de Rat, a.l.; zat. 19, zon. 13.45 uur Robin Hood, al; zat. 19, zon. 13.45 en 18.45 uur: Thunder, 12 |r.; zat. 21 30, zon 16.15. 18.45 en 21 15 SSS uur: Fanny Hill. 16 jr.; zat. 21.30. zon. 16.15 en 21.15 uur: Halloween III. 16 jr.; zat. 21.30, zon. 21.15 uur: Scanda lous, a.l.; zat. 19 en 23.30, zon. 14,30, 16.15 en 18.45 uur. Intieme spelletjes, 18 jr. OOSTBURG Ledel. zat. 19.15, zon. 14 en 20 uur: The day after, a.l zat. 21.30, zon. 16.30 uur: Studentensex, 18 jr. TERNEUZEN Luxor, zat. 13.45, 16. 19.30 en 21.45, zon. 13.45, 16, 19 en 21.15 uur; Ciske de Rat, a.l.; zat, en zon. 13.45 uur; Dik Trom weet raad. a.l.; zat. 16 en 19.30 zon 16 en 19 uur: Sudden impact, 12 jr.; zat. 21.45, zon. 21.15 uur: Zelig, a l. VLISSINGEN Aihambra I, zat. 19 eh 21.30, zon. 14,19 en 21.30 uur: Ciske de Rat, a.l. Alhambra II, zat. en zon. 19 uur: War Zeeuws Museum, zat. 13.30-17 uur: werken van Jac. Jongert. Antiquités B. Witte. za. 10-18 uur: werken van Petra van Kalkar (t'm 28/4). Galerie Montparnasse. za. 14-18 uur: werken Bernard Charoy. St.-Janstraat 41. za. 14-17 uur: touw- plastieken van Anneke Ruimschotel. Ambachtencentrum Demerary, za. 9- 17 uur: diverse ambachten en exposi ties. Wandelkerk, 10-13 en 14-17 uur: 'Ver zet en Vervolging 1933-19NU'. OOSTBURG Atelier Oudestad 66, za, 10-12 en 14-18 uur: werken van Jan Verschoore. VEERE Museum 'De Schotse Hui zen', za. 10-12.30 en 13-30-17 uur; 'Ver knocht en niet te scheiden', de ver bondenheid Oranje-Veere. VLISSINGEN Stedelijk Museum, zat. 13-17 uur; 'Maritieme gezichten', werken van drie 19e-eeuwse Ned. kun stenaars. 1-17.30 en zon. 14-17 uur: werken uit stock en nieuwe aanwinsten 1983. Gevangentoren, vanaf 17 uur: grafie ken van Wim Krull. Bethesda-St.-Josephziekenhuis 'Pastels' van L. Vlieger (t'm 15/5). Reptielenzoo 'Iguana', 14-17.30 uur: expositie van levende reptielen, amfi bieën en insekten, YERSEKE 'Atelier Dam Twee', za. 10-18 uur: expositie schaal- en schelp dieren werken diverse kunstenaars. IJZENDIJKE Museum. 14-17 uur: 'Over en rond hel trekpaard'. ZIERIKZEE De Eenhoorn, za, 11- 17 uur: werken amateurs. Oude Haven 46-48, 11-17 uur: Werken Gerrit van der Ven. De stijgende woonlasten waren an dermaal onderwerp van gesprek de Vlissingse raad. Mevrouw Suwijn pleitte naar aanleiding van een brief van het Woonlastenkomitee Vlissin gen over het huurbeleid 1984 voor verlaging van de PZEM-tarieven. Dal ordl gezien de stand van hel «P koninginnedag een extralange Extra uitzending van Radio Walcheren MIDDELBURG Radio Walcheren PZEM-vermogen wel tijd", zo zei zij. Daarnaast wilde zij dat er goedkoper uitzending verzorgen voor patiënten in het Gasthuis in Middelburg en in het Bethesda-St. Josephziekenhuis in Vlissingen. De uitzending begint om drie uur met de verslaggeving van allerlei activitei ten op Walcheren ter gelegenheid van de viering van koninginnedag, afge wisseld door verzoekplaten en een quiz. Om half zeven is er een uurlang programma voor de kinderafdelingen. Het programma wordt besloten met reportages en gesprekken met gasten (van 20 tot 21.30 uur). Jazz-cursisten verzorgen optreden in Pannebar Dishoek KOUDEKERKE Beginnende jazz muzikanten geven morgen (zondag) een leerlingenuitvoering van de 'Jazz- praktijkcursus Breda' in de Pannebar m Dishoek. De muzikanten hebben allen de jazzpraktijkcursus gevolgd van de Bredase jazzmusicus Rob Cre i- bij een overwegend eenvoudige belij ning van de zomerkledij talrijk: druk kers. nestels en koorden voor een maritieme belijning; losse zakken, grote opgestikte zakken, inzetstuk- ken van netstof of satijn, tegengevoer- de kragen, asymetrisch verwerkte stofdelen en Oosters getinte opdruk ken. Voor zonnejurkjes zijn openge werkte schouders of rugpartijen de blikvangers. Wie'zweert bij de overall heeft bij Karna meerdere mogelijkhe den reikend van zeer sportief met veel ritsen en extra zakken tot wat gema tigder, zoals er een getoond werd in een zandkleur met korte mouw. Op vallend en goed voor de flaneeruurtjes vonden we het zwarte pak met sa- rouel-achtige broek plus topje met daar overheen een overslagrok en bijpassend wijd hemdjasje in ac- centkleuren op een zwart fond. Voor de heren heeft Karna sportieve pantalon-shirt-pullover-combmaties ook overwegend gemaakt van katoen. Naast de lange pantalon zijn er ber muda-vormen die gedragen kunnen worden met bijvoorbeeld een shirt van netstof. Badmode Wethouder G.J AM Adan mer. De uitvoering begint c uur. Strepen en dan vooral schuin ver werkte uitvoeringen staan centraal bij de collectie badmode van dit modehuis. Strepen voor piepkleine bikini's, voor ongevoerde recht gede colleteerde (en dus strapless te dra gen) badpakken en voor badpakken voor wat grotere maten met een ingewerkte cup en wat bredere schouderbanden. De rugpartij is bij de laatste wel diep uitgesneden even als de pijpjes die slanke benen ma ken. Naast tricot is de badmode ge maakt van elastische superdunne materialen die sneldrogend zijn. Bij passend zijn uiteraard diverse onder delen als overslagrokken, minijurk- jes, broekrokken met topjes en recht i 15.00 Rechtgedecolleteerd badpak in pasteltinten met een schuinverwerkt meeu- japonnetjes. Het kleurenpallet reikt wenmotief. De bandjes zijn afneembaar. HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel. 01100- 14444 (ook voor mllieuklachteni. Zeeuwsch-Vlaanderen Alarmnummer games, al, zat. en zon. „1.30 uur Vlei oi 150-12200 (brandweer en ambulance). Vlllsten slaan op hol, a.l.; zon. 14 uur: Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180- Sjors en Sjimmie en het zwaard van 15551, dag en nacht: bereikbaar Krijn, a.l. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in TENTOONSTELLINGEN nood. tel. 01180-36251, van 10.00-24.00 uur - AXEL Streekmuseum 'Het land ^,e,*encls van 20 00-24.00 uur van Axel'; za. 13.30-17 uur: 'Vlas van „i!». i'' '"i", !'J ?fclantl' tel zaad tot linnen' 01184-14645, dag en nacht, bereikbaar. 4ddu loc linnen Nederlandse Hartstichting, tel. 070-614614 Galerie Bellemans (Kindergalenj), za. Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur 10-18 uur: illustraties van Dagmar Orpheus werkgroep huwelijk en homofï- stam (t/m 28/4). lie. tel. 01184-72161. CD AST A TENFRA CTIE IN ZIERIKZEE rzieningen, zowel op er dan ook voor de invloed van het Ing Dek ging nader in op de aantrek- dagtoerisme als ver- beleidsplan en (en van de stuurgroep kelijkheid van Westerschouwen als Oosterschelde) te beperken tot het recreatieplaats. Hij meende dat kwa- Het statenlid merkte op dat recreatie- water. van pastel via kerrietinten en zwart met goud naar de fellere kleuren. Badmode voor de man betekent een sportieve 'surFbroek of een e gestreept korter model. Presentatie: Wil van Son. ZIERIKZEE De fractie van het recreatieve vo« Christen Democratisch Appel (cda) het gebied van in provinciale staten van Zeeland blijfsrccreatie. vindt dat de recreatieve bakens ver zet moeten worden. „Het uitgangs- ve voorzieningen in de eerste plaats „Ik heb weieens de indruk gekregen reinen nagestreefd moet punt: recreatieve voorzieningen, af- bevorderd moeten worden op de toe- dat de leden van de stuurgroep (de signaleerde behoefte aan Iiteitsverbetering van kampeerter- FIOM begint met éénoudergroep in Vlissingen gestemd op de behoeften van de eigen ristisch attractieve punten, waarbij diverse ministeries) het liefst de dij- bevolking, zal veranderd moeten het vooral om strand en water gaat. In ken en een gedeelte van het achter- vorden en •stand- VLISSINGEN - FIOM-Zeeland be- worden in: recreatieve voorzienin gen, afgestemd op de potentiële mo gelijkheden van Zecland-recreatie- land". plaatsen en appartementen en aan gint op donderdag 3 mei met een overdekte recreatiemogelijkheden, éénoudergroep in Vlissingen. De eer- dit verband zag hij goede mogelijkhe- land onder hun invloedssfeer willen Ten aanzien van Zierikzce zag het ste bijeenkomst voor alleenstaande den voor onder meer locaties als Neel- hebben", aldus de CDA-er. „Op deze statenlid mogelijkheden op het ge- moeders en vaders wordt gehouden in bied van dagtoerisme, waarbij hij wijkgebouw 't Anker aan de Bonedij- organisatie en promotie erg belang- kestraat in Vlissingen. De opzet tje Jans en de Brouwersdam. Dek was wijze regelen anderen hoe wij de kus- het statenlid ing A. Dek zich ervan bewust dat uitbouw van ten en het water moeten bestemmen, vrijdag tijdens een inleiding voor de dag- en waterrecreatie op Neeltje Jans Ik ben van mening dat Zeeland het rijk achtte. Dek constateerde dat er FIOM is om een achttal bij'eenkom- CDAkring Schouwen-Duiveland te conflicten kan geven met het beleids- recht heeft om zelf te bepalen op in de rest van Schouwen ook nog sten te organiseren, en daarna aan de opgesteld voor de inrich- welke wijze wij Neeltje Jans gaan mogelijkheden zijn, onder i Zierikzee. Hij toonde zich warm plan dat i: voorstander 1 het uitbouwen van ting van de Oosterschelde. Hij pleitte bestemmen". Bruinisse. in groep zelf over te laten wat men verder wil. De eerste bijeenkomst be- 1 gint om 20 uur

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 21