Jachthaven Breskens moet zich kerkdiensten meer op Duitse markt richten I PZC/ streek 'Goud' voor Middelburgse heilsoldaat Wagenaar weekenddiensten 2 2 sa X O TE KOOP OF TE HUUR behang-verfwinkel Loonbedrijf Wisse II ZATERDAG 28 APRIL 1984 20 ZA' VOORZITTER BEHEERSCOMMISSIE: OOSTBURG De jachthaven van Breskens moet zich meer op de Duitse markt gaan richten, provincie De voorzitter van de be ,noo i i heerscommissie ziet wel heil in het Extra advertenties en publiciteit hebben in 1983 zonder meer een betere bezetting van de haven opgeleverd, zodat gerichte reclame in het buitenland de moeite waard lijkt. Dat schrijft de voorzitter van de beheerscommissie van de jachthaven, wethouder J. Thomaes, in een voorstel voor de vergadering van de beheerscommissie donderdag 3 mei. verspreiden Vooral in Duitsland zou er volgens het volle presentatie van de jachthaven te een Engelse folder te voorstel nog nieuwe klandizie op te komen zullen de gemeente, het Bres- staat nog open werd in 1982 vastgesteld en doen zijn Om tot een goede en effect- kense bedrijfsleven en de streek-VVV Om de twee jaar zou er een nieuwe da, e huurder driekwart 1S0 muon mnptAn qIïiqti T Tl WArumP'ihnnrlcr'hQn mneton SflSmtm dure reclameproject, omdat elke nieu we ligplaats gemiddeld 1000 tot 1500 gulden oplevert De beheerscommissie van de jachtha ven bespreekt donderdag 3 mei ook een aanpassing van de zogenaamde 75 procents-regeling. Het reglement werd in 1982 vastgesteld en hield in van het Zilveren medaille mevr. Alewijnse in Middelburg MIDDELBURG - Vanwege haar inzet voor het dameskoor Soli Deo Gloria werd de 77-jarige mevrouw J. Ale wijnse vrijdag in Middelburg onder scheiden met de eremedaille in zil ver, verbonden aan de orde van Oran je Nassau. Burgemeester drs P. A Wolters speld de handen ineen moeten slaan. In werv.ngsboodschap moeten worden Hegeld emTkon kn gen als hii ënke navolging van het recreatieschap het samengesteld Ervaringen in Veere fg niaaUwilrese^envooreen 1/MiWon sv anlroln Mort. hphhen nitiMuniciin rlof mot hal rli.i.1. piddLS Wil ICSeiVeren VOOl een Veerse Meer' zouden er enkele" tien- hebben uitgewezen dat met het druk- vol'gendÏÏizoen Ook als een huurder duizenden folders moeten worden ge- ken en verspreiden van folders een dg onvoorziene omstandigheden rtmlrt waarvan ongeveer een kwart bedrae van ruim 78.000 gulden is ao0r onvoorziene omstandigheden een reservering moest intrekken was restitutie in bepaalde gevallen moge- drukt. waarvan ongeveer een kwart bedrag van ruim 76.000 gulden is Duitstalig De mogelijkheid om ook gemoeid. Het geld wordt bijeenge- Woningbouw vereniging houdt Ruilmiddag 'open dag' complex Philatelica 'Oud Goed Wonen' in Middelburg bracht door de deelnemende bedrijfs- leven, het recreatieschap zelf en de Het re&lement heeft echter ging Philatelica houdt vandaag iza- vragen als vergoeding voor de admi- terdag) een ruilmiddag in gebouw De nistratieve kosten. De vergadering Schakel te Middelburg. Aanvang 14 begint donderdag om 15.30 uur op het uur. gemeentehuis van Oostburg. weinig 2 Dc animo is vorig jaar sterk terugge lopen: er werd voor het eerst bijna 50.000 gulden verlies geleden. Het lijkt de voorzitter van de beheers commissie dan ook beter een korting tot maximaal 25 procent van het MIDDELBURG - De afdeling Middel- liggeldtarief toe te staan of anders de het ereteken op en vertelde dat VLISalNUbN - ue woningoouwver- vgn de internati0nale Vereni- een vast bedrag van 250 gulden te mevrouw Alewijnse zestig jaar lang emging Basco houdt dinsdag 8 me. -- koorlid is. Vijfentwintig jaar lang trad een °Pen da£ gelegenheid van de ze daarbij als voorzitster op. De heer oplevering van de eerste gerenoyeer- Wolters sprak er zijn waardering over de woningen van het complex Oud uit dat zij steeds haar organisatieca- Goed Wonen in Vlissingen. Tijdens paciteiten aanwendde om het koor tot deze '°Pen daS worden bewoners van nu toe overeind te houden. Vervol- hel complex in de gelegenheid ge- gens werd het oudste lid toegezongen steld een kijkje te nemen in het pand door haar medekoorleden. Voorzitster Eedestraat 54-56 om zo een indruk op mevrouw S de Groot bood mevrouw le doen van hetgeen een gerenoveer de woning te bieden heeft. Het pand is opengesteld van 14.00 tot 17.00 en van 19.00 tot 21.00 uur. De uitvoering van de renovatie van het complex is begonnen in de Eede straat en de Sottegemstraat en wordt voortgezet in oostelijke richting. De totale uitvoering zal naar wordt ver wacht drie jaar in beslag nemen Bij de renovatie worden onder meer maatregelen getroffen om het pro bleem van optrekken van vocht en zout in de toekomst te voorkomen. Dat gebeurt door het aanbrengen van een horizontaal vochtscherm ter MIDDELBURG - 'Het gezicht van het piaatge van de fundering. Verder wor- Al'tsen Leger des Heils in Middelburg', de den het casco en het houtwerk van de heer C. J. Wagenaar, ontving vrijdag- wonjng opgeknapt en worden riolerin- morgen de eremedaille inhoud ver- gen en afVoeren vernieuwd. Ook de Alewijnse bloemen aan en sprak de hoop uit dat ze nog lang koorlid zal kunnen blijven. WEEKENDDIENSTEN West-Souburg. Papegaaienburg, Bos- WALCHEREN: senburgh. Westerzicht, Paauwen- 28/29 april burg, Oost-Souburg en Ritthem: S. M. Centraal alarmnummer: Slabbekoorn. tel. 01184-61843. 01100-14444 Koudekerke. Meliskerkc, Biggeker- ke, Zoutelande en Westkapelle: vr. 19.00 - di. 8.00 uur: L. de Wolf. West- Vlissingen: za. 0 00-24.00 uur: F A. v. straat 17. Koudekerke, tel. 01185-2494. d. Berg. Giessenburg 12, tel. 65253: zo. j- „..w—.... 0.00-24.00 uur: A. J. Mijnlieff, Nic. eriosKunaige bonden aan de Orde van Oranje Na- jndeiirig van de woningen wordt Beetslaan 15, tel. 12525; ma. 0.00-24.00 Vrij. 18.00 - di. 8.00 uur. Vlissingen: ssau. De versierselen werden hem enjgSZjns gewijzigd. De kosten van de uur: R. M. Thiadens, Zuiderbaan 23, mevr. Klompe, Doornenburg 91. tel. opgespeld door burgemeester drs P. renovatie bedragen ongeveer 60.000 tel. 64633. Visites aanvragen vóór 10 71140. A. Wolters. gulden per woning. De huurprijs van uur. Spreekuur voor dringende geval- Weekenddiensten Deze haalde aan dat de heer Wage- de huizen bedraagt na renovatie ge- len: 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur (zon- Walcheren naar vanaf 1943 tot heden aan het jmddeld 250 gulden tot 300 gulden der afspraak). W. N. Osterman, De Maandag 30 auril ta'tefonMle 4S voor een bovenwoning en 200 gulden Kempenaerstraat 2, lel 79791. het centraal alarmnummer 01100-14444. weest. Sinds i94o in ae lunctie yan voor een (kleinere) benedenwoning. hele weekend voor eigen patiënten penningmeester. Voor de meeste Mid delburgers is hij echter vooral een bekende verschijning geworden door de verkoop van het blad De Strijd- Informatieavond in hele weekend voor eigen patiënten bereikbaar. Artsen: Middelburg: vrij. 18.00-za. 24.00 uur: Vlissingen: ma. 0.00-24.00 uur: R. M. J- L. F Wortelboer. Kromme Weele 7. Thiadens. Zuiderbaan 23, tel. 64633. - meditatiecentrum tel. 33946: zo. 0.00-24.00 uur: J. K. Visites aanvragen vóór 10 uur. kreet De burgemeester zeidat de jvUq-delburg Het surati Rasj- Dominicus. Dam 30. tel. 12830; ma. Spreekuur voor dringende gevallen: onderscheidmg ook gezien moest wor- neegh Medilatie Centrum aan de 0.00-24.00 uur. J. L. F. Wortelboer, 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur (zonder Wnïfenanr Brakstraat in Middelburg houdt Kromme Weele 7. tel. 33946. Visites afspraak), de wijze vvaaiop ae neer wagenaar woensdag 2 mei een informatieavond aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur w. N. Osterman, De Kempenaerstraat bijna veertig jaar lang in dienst is over de activiteiten van het centrum voor dringende gevallen: 12.30-13.00 2. tel. 79791, het hele weekend voor gpnfppntpiiik pner- zoals meditatie. Gestalt-therapie, en en 17.30-18.00 uur. eigen patiënten bereikbaar. een droomwerkgroep. Ook wordt een Middelburg-Zuid: patiënten van de Middelburg: ma. 0.00-24.00 uur: J. L. videofilm vertoond over Bhagwan. De artsen Jansen, Perquin en Kodde, zie p. Wortelboer. Kromme Weele 7, tel. bijeenkomst begint 's avonds om acht dienst onder Souburg. Nieuwland en 33946. ZONDAG 29 april 1984 NEDERLANDS HERVORMDE KERK. Aagtekerke 9 ds. Vreugdenhil, 10.30 ds. Vreugdenhil iHD). Arnemui- den 9 30. 15 ds. Schaap: Biggekerke 10.15 mevr. v. Houwelingen. Domburg 10 ds Nauta. 19 ds De Lang. Gapinge 10.30 ds. De Boer. Grijpskerke 10 ds v Houwelingen. 19 ds. Jobsen. Kle- verskerke 9 30 dhr. Alewijn. Koude kerke 9. 10.30 ds. Verheul, 19 ds. De jong. Meliskerke 9 mevr. v. Houwelin gen Middelburg Oostkerk 10 15 ds Korevaar. 17 ds. Heuvelman, Nieuwe Kerk 10 ds. v. d. Wind, Thomaskapel ds. De Boer-Hessel, Koorkerk 10 ds. Hendrikx, 19 dhr. Bergwerf!', Ontmoe- tingskerk ds. Rutümalessy, Nieuw en Sint Joosland 10.30 ds. Vermeulen: Ooslkapelle 10 ds. Den Hollander. 19 dhr. Jumelet; Oost-Souburg (Kanaal straat) 9.30 ds. Geerds Oranjeplein 9 30 ds Voorst-Vader. 19 dhr. Heems- kerke; Ritthem 9 ds. Vermeulen; Se- rooskerke 10 ds. De Lang. 19 ds. Nauta. Sint-Laurens 10 dhr. v. d. Putten. Veere 11 dhr. Alewijn; Vlis singen Sint-Jaeobkcrk ds Glashou- wer. Johanneskerk 9.30 ds. Nutbey; Ter Reede 19 ds Paul, BethesdaSint- Joseph 10 ds. Krijger, Verpleeghuis Der Boede 10.30 luit. Elhorst, Open Hof 9.30 dhr. Jorritsma. 17 ds. Mak- kinga. Vrouwenpolder 9 ds. De Boer; Westkapelle 9.30 ds. Hiensch, 19 ds. Vreugdenhil; Zoutelande 9, 10.30 ds. Vellekoop. GEREFORMEERDE KERK. Arne- inuiden 9.30.14.30 ds Mink; Domburg 10 dhr. Noordam. 19 dienst; Gapinge 10 ds Jobsen; Grijpskerke 10, 19 ds. Jobsen: Koudekerke 9, 10.30 ds. Ver heul. 19 ds. De Jong: Meliskerke 10. 19 drs v. d. Kooij-Dijksira; Middel burg Hofpleinkerk 9.30 ds. De Bak ker. 14 30 ds. Krol, Oostkerk 9 ds. Meijer. Getuigeniskerk 9.30 ds. Krol, 17 ds Vogel. De Hoeksteen 9.30 ds. Vogel. 17 ds. Meijer: Oost-Souburg 9.30 ds. Geerds; Oostkapelle 10.19 ds. Dercksen: Serooskerke 10 ds. Kool stra, 19 ds. Joosse; Sint-Laurens 10,19 ds De Craene (HA). Vlissingen Pe- truskerk 9.30 ds. Makkinga. 19 dhr. v. d. Putte, Open Hof 9.30 'dhr. Jorrits ma, 17 ds. Makkinga, De Schaapskooi 9.30 ds. Geers, 19 ds. Glashouwer; Vrouwenpolder 10. 19 ds. Leeuwis; Westkapelle 9.30,14.30 dhr. Noordam GEREFORMEERDE GEMEENTE. Aagtekerke 9.30. 14. 19 ds. Baaijens; Meliskerke 9.30,14.30 ds. Bregman, 19 ds. Harinck, 3 5 19.30 ds. Verhoef; Middelburg-Centrum 9.30, 14. 18.30 leesdienst. Middelburg-Zuid 9.30, 19 ds. Rietdijk. 14 leesdienst. Oostkancl- le 10. 15 (HD) ds. Harinck; Vlissingen 9.30, 16 ds Paid; Westkapelle 9 30. 14, 18 30 leesdienst. Zoutelande 9 30. 19 ds. Zijderveld. 14.30 leesdienst. CHRISTENGEMEENSCHAP. Hooge- lande (Kapel van Sint-Maarten) zon. 10.30 mensenwijdingsdienst. NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK. Middelburg (Engelse Kerk) 9.30. 19 ds. De Lange GEREFORMEERDE KERK (VRIJ GEMAAKT). Middelburg 9.30. 16 30 ds. De Graaf, Souburg en Vlissingen (Dc Lannoystraat) 9.30 leesdienst, 19 ds Geertsema, Vrouwenpolder 9.30 (HA), 14.30 ds Kuiper. CHRISTELIJK-GEREFORMEERDE KERK. Middelburg 9.30, 16 30 prof. dr. Versteeg; Vlissingen 9.30, 17 ds. Mans. VERENIGING VAN VRIJZINNIG HERVORMDEN EN REMONSTRAN TEN. Middelburg (Koorkerkl 10 ds. Hendrikse EVANGELISCH-LUTHERSE GE MEENTE. Vlissingen 10 dhr. Schoen maker DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Mid delburg 11 ds. Postema. GEREDJA KRISTEN MALUKU SE LATAN DI BELANDA. Oost-Souburg 17 pdt. Waisapy; Koudekerke 12 pdt. Waisapy. NIEUW-APOSTOLISCHE KERK. W.- Souburg (Westerbaan) 9.30, 16 dienst, woensdag 20. LEGER DES HEILS. Middelburg 10, 19 dienst; Vlissingen 10. 19 dienst. ANGLICAANSE KERK. Vlissingen- Oost (Kapel zeemanshuis Schelde- poortt 10 30 morning prayer. 19.30 holy communion. ZEVENDEDAGS-ADVENTISTEN (ZATERDAG). Vlissingen (Het An ker) 9.15 ds. Ter Mate; Middelburg (Doopsgezinde Kerk) 10 ds. Ter Mate BAPTISTEN GEMEENTE. Middel burg (Kapel Bree 8). 10 br. v. Dijk. PINKSTERGEMEENTE. Vlissingen (Emmastraat) 14.30 dienst, woe. 19.30. 'LEDEN IN CHRISTUS'. Vlissingen (Vrijdomweg) 11 dienst. EVANGELIE GEMEENTE. Middel burg (De Wijngaard, LTS) 9.30 br. Baak. VOLLE EVANGELISCHE GEMEEN TE. Vlissingen (Filadelfia, Vrouwen straat 5) 9.45 dienst. GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND. Middelburg Doopsge zinde kerk 8.45. 14, 18.30 leesdienst. Westerkerk 9 30. 14. 18.30 leesdienst; Arnemuiden 9.30 ds Verhoeks. Dubbelconcert in De Piek Vlissingen VLISSINGEN - In het open jongeren centrum 'De Piek' in Vlissingen. wordt zaterdag 5 mei een dubbelcon eert gegeven door 'Tent' en 'Mekanik Kommando' I)it dubbelconcert be. ginl om 21.00 uur. De groep 'Tent' bestaat uit Tjebbo van Dijk programming, synthesizers, vocals. Karei van Dijck programming bas, synthesizers, electronic percus sion. vocals. Anja Biemold vocals, er keyboards barrel en Kees Wassenaai drumms. electronic percussions. Df-, tweede groep 'Mekanik Kommando bestaat uit Peter van Vliet bas. effec ten. casio en zang. Lasika Paniygaj bas effecten en zang. Mirjam van Hou: synthesizers. Simon van Vliet syncus sie. ritme-box en viool. Nieuwe melodieën carillon Lange Jan MIDDELBURG - Met ingang van hel tweede kwartaal worden op het speel werk van het carillon van de Lange Jan-liederen van Valerius en Volkslie deren ten gehore gebracht. Presentatie van majorettepeloton in Dauwendaeie MIDDELBURG - De Wijkvereniginf hl Dauwendaeie is sinds november vai 'm het vorig jaar actief met een majo t reettepeloton dat zich voor het eers ht zal presenteren op maandag 30 april c Het peloton is onderverdeeld in twet d groepen: The Little Diamonds en dt b wat oudere majorettes in 'The Bluf kt Diamonds'. De kostuums zijn een ontwerp van dtj' b majorettes zelf, dat vervolgens were-doe uitgevoerd door de ouders. Op Konir. j ginnedag zijn de beide majorettegroe 1 pen om half twaalf te zien in he 4 Winkelcentrum Dauwendaeie. Avonds om Teven uur vertrekken 2 bij het monument aan de Statenlaad-var waarbij zij worden vergezeld door dt g Euroband. VRIJE EVANGELISCHE GEMEEN TE. Westkapelle 9.30 dhr v. d. Hofl KRISTEN ZUID-MOLUKSE KERS IN NEDERLAND. Oost-Souburj. (wijkcentrum Middenhof) 10 oud. Pi casouw. MORMONEN. Vlissingen (Paul Kru gerstraat 224) 11.45 dienst. VOLLE EVANGELIE BETHEI KERK. Middelburg ('t Zand 16) dienst. ROOMS-KATHOLIEKE KERK. Mid delburg zat. 19. zon. 10. De Hoeksteer 11.30; Souburg 10 Parochiekoor. Vlis singen zat. 19 dameskoor, zon. 9.3! jeugdkoor, Open Hof 11 eigen zang groep. 19 samenzang: Domburg le er 3e zon. 8.45 uur. PZEM overgegane gemeentelijk ener giebedrijf. De heilssoldaat zelf verklaarde volle dig verrast te zijn met de onderschei- dmg. Hij zag de medaille als een stimulans 'om door te werken in het Koninkrijk van de Heer': Eremedaille goud voor J. P. de Witte uit Biggekerke BIGGEKERKE - De heer J. P. de Witte uit Biggekerke is vrijdagmor gen onderscheiden met de gouden eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. De bij de onder scheiding behorende versierselen werden hem in zijn woning opge speld door burgemeester S. Francke van de gemeente Valkenisse. De heer De Witte kreeg zijn onder scheiding voor het vele werk dat hij heeft verricht voor de hervormde ge meente in Biggekerke. „U bent al die jaren een pijler van de gemeente geweest", aldus burgemeester Franc ke in zijn toespraak. De heer De Witte werd in 1941 diaken van de hervormde gemeente en bekleedde sinds 1949 de functie van ouderling. Dat is hij ge weest tot 1978. In die periode vervulde hij enkele malen de functie van scriba. Na een rustperiode van twee jaar kwam de heer De Witte in 1980 weer in functie als lid van de kerkeraad en als scriba. De heer P. Lampert overhandigde de heer De Witte namens de kerkeraad de draagmedaille van de koninklijke onderscheiding. Oud-mede werkster belastingen in Middelburg kreeg gouden medaille MIDDELBURG - Vanwege 14 jaar trouwe inzet voor de rijksbelasting dienst ontving mevrouw A. F. Meeuwse uit Middelburg de ereme daille in goud. verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. In verband met haar afscheid wegens vervroegd uittreden werd de onderscheiding reeds donderdag 19 april in Middel burg uitgereikt door de heer G. W. R. de Vries van de Directie Breda der rijksbelastingen. Mevrouw Meeuwse begon haar loop baan 1 mei 1940 bij de inspectie der directe belastingen in Middelburg. In september dat jaar ging ze over naar de Schade-enquetecommissie Middel burg waar ze tot juni 1956 aan verbon den was. Vervolgens werkte ze tot verleden week bij de inspectie regi stratie en successie in Middelburg. Vanaf 1973 overigens in de rang van commiies, belast met de aanslagrege lingen successie- en schenkingsrech ten. Bij de uitreiking werd mevrouw Meeuwse geprezen om haar accura tesse en vlotte werkwijze. Verder om haar vermogen om in haar omgeving een prettige sfeer te scheppen In het maatschappelijk leven zette zij zich in als trainster voor de jeugd bij het turnen Evenzo was ze actief voor de plaatselijke avondvierdaagse. Modelschipshow in Vlissingen VLISSINGEN - In het bericht over de presentatie die de Scheepsmodelbouwveremging Vlissingen iSMV) op koninginne dag in Vlissingen houdt is door een misverstand ten onrechte vermeld dat ook de provinciale modelbouwvereniging Zuid- Zuidwest met enkele modellen vertegenwoordigd zal zijn. Deze vereniging heeft op dezelfde dag een eigen show in Terneuzen. Prinses Juliana bij 75-jarig bestaan Vrederust HALSTEREN - Prinses Juliana woont de viering van het 75- jarig bestaan van het psychia trisch ziekenhuis Vrederust in Halsteren bij. Dit jubileum wordt dinsdag 15 mei gevierd. Prinses Juliana zal 's morgens met een helicopter bij Vrede rust arriveren en er samen met genodigden en bewoners toe spraken aanhoren van de voor zitter van de vereniging voor verzorging van geestelijke en zenuwzieken in Zeeland, E. Bae- rends. en van de financieel di recteur J. van Rossum. Daarna zal de prinses enkele paviljoens bekijken. De genodigden blij ven ondertussen in gebouw de Sprengc op bet Vrederust-com plex achter om er een film te bekijken over het 75-jarig be staan van het psychiatrisch zie kenhuis. Na een gezamenlijke maaltijd vliegt prinses Juliana met een helicopter weer terug. De vereniging voor verzorging van geestelijke- en zenuwzieken in Zeeland bestaan eigenlijk al 80 jaar. Ze zocht eerst in Zeeland naar een geschikte locatie voor de bouw van een psychiatrisch ziekenhuis, maar toen dat niet lukte werd uitgeweken naar de bossen van Halsteren. Later stichte de vereniging ook het therapeutisch centrum 'De Vier sprong' in Halsteren. Dit cen trum voert overigens ondertus sen haar eigen beheer met een speciaal daarvoor in het leven geroepen bestuur. Het is de bedoeling dat hetzelfde met het psychiatrisch zieken huis Vrederust gebeurt. De Zeeuwse vereniging zal zich daarvan terugtrekken en er zal een nieuwe stichting gevormd worden, waarin de oorsprong van de bewoners van Vrederust ook beter herkenbaar zal zfjn Arnemuiden. Visites aanvragen vóór 10 uur. Souburg. Nieuwland en Arnemuiden: Spreekuur voor dringende gevallen za. 0.00-24.00 uur: N. Kapteijn, Lek- 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. straat 6. O.-Souburg. tel. 61630; zo. Middelburg-Zuid: patiënten van de 0.00-24.00 uur. H. Kapteijn-Snijders; artsen Jansen. Perquin en Kodde: zie ma 0.00-24 00 uur. A. G. Bouwmees- dienst onder Souburg. Nieuwland cn ter. Stationsplein 1, Arnemuiden. tel. Arnemuiden. 01182-1308. Visites aanvragen vóór 10 Souburg. Nieuwland en Arnemuiden: uur Spreekuur voor dringende geval- ma. 0.00-24.00 uur: A. G. Bouwmees- len: 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. ter, stationsplein 1. Arnemuiden. tel. Gapinge. Grijpskerke, Oostkapelle, 01182-1308. Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere visites aanvragen vóór 10 uur. en Zanddijk: za. 8.00 - zo. 23.00 uur: J. Spreekuur voor dringende gevallen: W, Oosterhoff, Markt 10. Veere, tel. 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. 01181-271; zo. 23.00 - ma. 23.00 uur: A. Gapinge, Grijpskerke, Oostkapelle, C. Kousemaker, Torenstraat 46, Se- Serooskerke. Vrouwenpolder, Veere rooskerke, tel. 01189-1212. en Zanddijk: zo. 23.00-ma. 23.00 uur A. Westkapelle. Zoutelande. Koudeker- c. Kousemaker, Torenstraat 46, Se- ke. Domburg, Aagtekerke, Biggeker- r00skerke, tel. 01189-1212. ke en Meliskerke: voor de praktijken voor de praktijken van de artsen van de artsen Van Eede. Vaandrager. Bouwense en Stutterheim (ook voor Noorlander en Van der Male; vrij. Grijpskerke) tot di. 08.00 uur: B. Bou- 18.00 - zon. 24.00 uur: P. K. Noorlan- vvense, Valkenisseweg }4. Biggekerke. der. Middelburgsestraat 94, Koude- tel 01185-2190. kerke, tel. 01185-1231: voor de praktij ken van de artsen Bouwense en Stut- Tandarts: terheim (ook voor Grijpskerke): vrij. Spreekuur van 11.00-12.00 uur: N. J. H. 18.00 - di. 08.00 uur: B Bouwense, Koolstra, Korenbloemlaan la. Arne- Valkenisseweg 14. Biggekerke. tel. muiden. tel. 01182-2929. 01185-2190. Dierenartsen: Tandarts Landbouwdieren: Dierenartsenmaat- Spreekuur zat., zon, en ma. van 11.00- schap Middelburg, tel. 01180-33803. 12.00 uur: za. en zo.: J. A. L. Vaessen. Gezelschapsdieren: mevr. Th. J. Drie- Koepoortstraat 3, Middelburg, tel. huis, tel. 01184-66548. 01180-13403; ma. N J. M. Kootstra. Consult alleen na telefonische af- Korenbloemlaan la, Arnemuiden, tel. spraak. Visites aanvragen van 8-9 uur. 01182-2929. Dierenartsenpraktijk 'Oostkapelle'. niPrP„ar|=„„ °ud,! Domburgseweg 33a te Oostka- L/ierenansen pelle, tel. 01188-1443. Behandeling Landbouwdieren' Dierenmaatschap kleine huisdieren op afspraak. Middelburg, tel. 01180-33803. Gezel- kleine huisdierenpraktijk 'Oost-Sou- schapsdieren: mevr. Th. J. Driehuis, burg'. Kanaalstraat 3 te Oost-Sou- tel. 01184-66548: consult alleen na burg. tel. 01184-60860. Het gehele telefonische afspraak, visites aanvra- weekend bereikbaar, behandeling gen van 8-9 uur. Dierenartsenpraktijk kleine huisdieren op afspraak. 'Oostkapelle'. Oude Domburgseweg 33a te Oostkapelle. tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op af spraak. Kleine huisdierenpraktijk 'Oost-Sou burg', Kanaalstraat 3 te Oost-Sou- Apotheken: De dienst van elke apotheek vangt aan om 17.30 uur en eindigt vrijdag morgen daaropvolgend. Middelburg: L v d. Boogert. Vrij burg. tel. 01184-60860. Het gehele landstraat 79. tel. 27471. weekend bereikbaar, behandeling Vlissingen: Apotheek Singel, Singel 9, tel. 12730. kleine huisdieren op afspraak. Apotheken De dienst van elke apotheek vangt aan om 17 30 uur en eindigt vrijdag morgen daaropvolgend. Middelburg: L v d. Boogert. Vnj- landstraat 79. tel. 27471. Vlissingen: Apotheek Singel. Singel 9. tel. 12730. Wijkverpleegkundigen Waleheren-Oost: Middelburg-stad: za. en zo.: M. Vader, Hanngvlietstr. 56. Middelburg, tel. 01180-29214; ma.: E de Valk. Meanderlaan 162. Middel burg, tel. 01180-33316. Zuid, Nieuwland en Arnemuiden: za. Wijkverpleegkundigen: Walcheren-Oost: Middelburg-Stad: E. de Valk. Meanderlaan 162, Middel burg. tel. 01180-33316. Zuid. Nieuwland en Arnemuiden: I Kapias. Keiweg 22, Koudekerke. tel 01185-2772. Aagtekerke, Domburg, Oostkapelle, Grijpskerke. Serooskerke, St.-Lau- rens, Veere. Gapinge en Vrouwenpol der: C. Fenijn, Noordstraat 27. Dom burg. tel. 01188-1427 Vlissingen istad): J H. Dekker, tel. 01180-11623. West-Souburg, Papegaaienburg, Bos- senburgh, Westerzicht, Paauwen- en zo.: P. Veldkamp. Commandoweg burg. Oost-Souburg en Ritthem: S. M. 24, Vlissingen, tel 01184-19139, i Kapias. Keiweg 22. Koudekerke. tel. 01185-2772. Aagtekerke. Domburg, Oostkapelle, Grijpskerke, Serooskerke, St. Lau rens, Veere, Gapinge en Vrouwenpol der: C. Fenijn, Noordstraat 27. Dom burg. tel. 01188-1427. Vlissingen (stad): J. H Dekker, tel. 01180-11623. Slabbekoorn, tel. 01184-61843. Koudekerke, Meliskerke, Biggeker ke. Zoutelande en Westkapelle: L. de Wolf. Weststraat 17. Koudekerke. tel. 01185-2494. Verloskundige: tot di. 08.00 uur: Vlissingen: mevr. Klompe. Doornen- burg 91. tel. 71140. O O O n sa h w S H z Dierenasiel Walcherseweg 160, Middelburg telefoonnummer ongewijzigd tel. 01180-13023 b.g.g. 26794 Alle afspraken gaan normaal door Nog diverse lieve honden en poezen te plaatsen. Goed renderende In grote plaats op Walcheren. Brieven onder no. B 94, PZC, Vlissingen. KOM MET KONINGINNEDAG NAAR GRIJPSKERKE Daar is 't gezellig dat zal je wel merke. 's Middags o.a. trekken tegen 1 pk en 's avonds een groot oranjebal na in een tent als een balzaal zo groot en ook een varken wordt er verloot. Wie voorafgaande jaren is geweest weet het wordt een geweldig groot feest. Nieuwe Struik aard, rijenfrees met nieuwe rugvormers en toerenvariatiekast Nieuwe opraapwagen met snijrotor en 41 messen voor kort kuilgras. Verder al het voorkomend loonwerk. Beleefd aanbevelend Meliskerke: tel. 01189-1262 Opening donderdag 3 mei 1984 CAFÉ-PENSION '00RPSZICHT' Dorpsplein 6 4371 AA Koudekerke lel. 01185-2638 voor al uw bruiloften - feestjes - partijen Danny van Wittene, Magda Jakobsen. receptie van 19.30 tot 21.30 uur. De tijden zijn veranderd. Maar het herstellen blijft. En dat doen wij. Vakkundig en snel. GLASBREUKSERVICE ROEGIERS B.V. BRAKSTRAAT 18 - MIDDELBURG Mobilofoon uitgeruste glaswagens staan dag en nacht voor u klaar, ook in het weekend. Tel. 01180-12052- 16502, b.g.g. 01188-2355. Kijken op de Zeelandbeurs Kopen in de binnenstad! Aantrekkelijke beursprijzen! o.a. Eiffinger/Sanders-behang met 20 korting Verf-6las-Behang - Handenarbeid - Grafisch centrum Walstraat 8-10 Vlissingen Tel 12830 B WE bel aai w, hal vai bes We 19.1 Zou mot :won 'perl vest met jaat 'mei hee mil.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 20