Nieuw voorstel Rietkerk stakingsrecht ambtenaren Postbank: alleen kort lopende kredieten Uitlevering ontvoerders Heineken wordt betwist E E Advies uitlevering Rienk K. geheim z om leidersrol kost chimpansee leven BEPAALDE CATEGORIEËN UITGESLOTEN Werkgevers: breder draagvlak banenplan m Drugvondst van zeven miljoen Woningraad: vocht in oudere huizen na isolatie BACK KORT GEDING TEGEN STAAT Ministerie: betonrot is ongevaarlijk \NEEKEND ZA"-.2A3 28 APRIL 1984 PZC/binnen-buitenland t iO'Wifcy ARNHEM GPD- De strijd om het leiderschap bij de chimpansees In Burgers Dierenpark in Arnhem heeft de 20-jarige chimpansee Nikkie het leven gekost. De chimpansee, de leider van de daar levende groep, blijkt enige tijd geleden in een paniekreactie in het water rond het apenverblijf te zijn gelopen en verdronken Het vermoeden bestaat dat de chimpansee zich ernstig bedreigd voelde in zijn leidersrol door twee andere chimpansees. De chimpansee, zoals alle mensapen doodsbang voor water, rende op een ochtend toen hij uit zijn hok werd gelaten, op volle snelheid het terrein van zijn verblijf over naar de omringende gracht, sprong erin en verdronk Volgens directeur Anton van Hoof van het dierenpark is zoiets naar zijn weten nog niet eerder gebeurd in een dierentuin. De heer Adang, die zich in het park bezighoudt met gedragsonderzoek van de dieren„We hebben al heel wat machtswisselingen meegemaakt bij de chimpansees, het zijn vaak zenuwtoe standen voor de leiders, maar dat zoiets zou gebeuren, had niemand verwacht". DEN HAAG (ANP) - Minister Rietkerk van binnenlandse zaken heeft in zijn ontwerp voor de Wet collectieve acties ambtenaren ook ambtenaren die belast zijn met energievoorziening uitgesloten van stakingsrecht. Althans voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van de veiligheid en continuïteit van de energievoorziening. Dit blijkt uit het gewijzigd ontwerp van het openbaar ministerie, ambte- het directoraat-generaal scheepvaart dat Rietkerk vrijdag aan de ambtena- naren die zich met het berichtenver- en maritieme zaken, ambtenaren van rencentrales heeft gestuurd en dat keer bezighouden, ambtenaren van de directie luchtverkeersbeveiliging woensdag in het centraal georgam- .seerd overleg in ambtenarenzaken zal worden besproken In juni vorig jaar legde Rietkerk een eerste proeve van een wetsontwerp inzake collectieve acties ambtenaren voor aan de centrales. Van het recht op collectieve acties werden toen al uitgesloten ambtenaren die werken aan de elektnciteits- (dus nog niet gasvoorziening) en watervoorziening, militairen en anderen die essentiële taken voor de krijgsmacht verrichten, rijks- en gemeentepolitie, gemeente lijke en regionale brandweer, ambte naren bij inlichtingen en veiligheids- en elektrische industrie diensten en ambtenaren in de buiten- FME en Algemene landse dienst voorzover nodig ter be- Werkgevers Vereniging aanbevelingen scherming van de nationale veilig- AWV willen alleen mee- heid. Voorts werden uitgesloten voor- werken aan het plan zover noodzakelijk ter bescherming jongeren om per jaar aantal uren van de van de openbare orde. nationale vei- 90.000 jongeren meer werkweek neemt gelei- ligheid of volksgezondheid, leden van aan een baan te helpen, delfjk toe van 20 tot 32), de rechterlijke macht en ambtenaren als ook ook het overige bedrijfsleven en de Baarnse school Deze voorwaarde is nog onvoldoende besproken DEN HAAG (ANP) - De werkgeversorganisa ties Federatie metaal van de Rijksluchtvaartdienst en amb tenaren van de Luchtvaartmeteorolo- gische dienst van het KNMI. In het gewijzigd ontwerp heeft Riet kerk ook ambtenaren die geen brand weerman zijn maar wel ten behoeve van de brandweer essentiële taken verrichten van het stakingsrecht uit gesloten. Eveneens wordt het recht onthouden aan ambtenaren die weliswaar niet met de rechtspraak of met de uitoefe ning van het openbaar ministerie zijn belast maai- daar wel essentiële taken voor verrichten. Als de Wet collectieve acties ambte naren eenmaal van kracht is (de Tweede Kamer moet het ontweip nog krijgen) dan moeten de ministers van de betrokken departementen met de geworden over maatre- gen, dat de besprekin- minister van binnenlandse zaken nog gelen in de industrie, gen op het laatste mo- nader uitwerken welke ambtenaren Aan de delegaties die ment zijn afgespron- 'INDUSTRIE KAN HET NIET ALLEEN' Een medewerkster van de afdeling Verdovende Middelen test de zuiverheid van de cocaine. ROTTERDAM (ANP) - De douane in Rotterdam heeft miljoen gulden Er zijn twee opvarenden van het schip in de ruimen van het Griekse schip "Kinaros" lussen gearresteerd een lading koffiebonen een partij van zeven kilogram Na de ontdekking van de cocaine arresteerde de politie cocaine gevonden. twee matrozen var. het schip: een 29-jarige Griek er. Volgens de Rotterdamse politie vertegenwoordigt de een 24-jarige Indiër. De "Kinaros" lag afgemeerd in de vondst een waarde bij de straathandel van ruim zeven Beatrixhaven in Rotterdam. A I PEK van gevt sind Parti gespi van tusse maai Pekli afhai bliek overl aldu! kort Stat< heeft voor een bezo bren Op Pren tig c waar op WETSONTWERP NAAR TWEEDE KAMER weigert krant Draagvlak Secretaris Meijer van de AWV hierover: „Dit moet de industrie niet alleen doen. Voor een van Het overige bedrijfsle ven en de overheid moe ten ook meewerken. De besprekingen over de met de Industriebonden r- 1 Oj.' ia* van FNV en CNV. Om Anne r rank otienting die reden kon woensdag het overleg met de mi- BAARN (GPD) - De openbare lagere nisters Van Aardenne Geerenschool in Baarn weigert een (Economische Zaken) en speciale krant van de Anne Frank De Koning (SuL-iale Za- Stichting onder de aandacht van de ken, met doorgaan, scholieren van de 5e en 6e klas te Dit blijkt vrijdag uit brengen. De krant, 'Tien Plus', die vol reacties van woordvoer- dergelijk plan is een bre- staat over de jodenvervolging en de ders van FME en AWV der draagvlak nodig, verschrikkingen van de Tweede We- op mededelingen reldoorlog, wordt door het hoofd van een woordvoerder de school, de heer K. Hadders, om- de industriebond FNV schreven als „ongeschikt". donderdagavond. De Anne Frank Stichting had aan het Tijdens het overleg over condities voor een der- Baarnse gemeentebestuur verzocht het plan tussen AWV gelijk draagvlak zijn nog .de krant onder de aandacht van de fme en de Industrie- niet afgerond. Het is dan scholieren van het basisonderwijs te bonden is men het eens ook voorbarig om te zeg- brengen. Het college van Burgemees ter en Wethouders heeft daarop een aantal kranten naar hoofden van .scholen toegezonden. Hadders heeft ^het college laten weten de krant met geschikt te achten voor zijn scholie ren. Het hoofd van de school geeft .aan, dat de Anne Frank Stichting in een aantal gevallen te ver gaat. ALMERE (ANP) - Zuinig stoken in oudere woningen die na-geisoleerd zijn kan leiden tot vochtplekken, rottend hout, schimmels en afschilfe rende dakpannen. Dat is een van de voorlopige conclusies die de Nationa le Woningraad trekt uit een steek proef onder 132 aangesloten woning bouwverenigingen naar ongemakken die in woningen ontstaan na isolatie daarvan. Uit de vrijdag bekendgemaakte en- quèteresultaten blijkt dat 67 procent van de ondervraagde woningbouw verenigingen klachten heeft ontvan- - gen van huurders over vocht. Van de bijna 150.000 geïsoleerde woningen '-het betreft hier uitsluitend oudere woningen die na-geïsoleerd zijn- van 'deze corporaties kampt 6,6 procent met het probleem. Reparaties van enkele duizenden gul dens zouden nodig zijn om de proble men te verhelpen Uitgezet over de totale voorraad aan na-geisoleerde -woningwetwoningen betekent dat een schadepost van 70 miljoen gulden. De Nationale Woningraad vermoedt 'dat de omvang van het vochtpro- bleem groter is gelet op de geringe ervaringen die tot nu toe bekend zijn. Ruim de helft van woningbouwvereni gingen die ermee kampen, noemt het vochtprobleem ernstig. Opvallend 'hierbij is dat het in driekwart van de gevallen eengezinswoningen betreft 'Vocht wordt het meest aangetroffen 1 in de gevels, maar ook tussen vloer en gevel 'ADVERTENTIE deelnemen aan de CAO- gen. besprekingen zouden Volgens een woordvoer- worden der van de FME worden gedaan over leerlingen stelsel, groeibanen ihet deeltijdbanen en prak tijkleerplaatsen. Werk nemers, werkgevers en overheid zouden het na der eens moeten worden DEN HAAG (ANP) - De Postbank NV geen pensioen-nadeel optreden. De recht op wachtgeld. Voor individue) mag kort lopende kredieten verstrek- pensioenvoorziening, inclusief de gevallen is voorzien in een bezwaren)n precies horen tot de categorien die van het stakingsrecht worden uitge sloten. De aanwijzing van die ambte naren zal in de Staatscourant worden de besprekingen weer gepubliceerd. binnenkort, vermoede- De ambtenarencentrales ACOP en lijk binnen twee weken, CCOOP hebben minister Rietkerk in hervat. het overleg over het eerste ontwerp Een woordvoerder van gezegd dat zij een wettelijke regeling de Industriebond FNV van het stakingsrecht helemaal met bestempelde de argu- nodig vinden. De rechter heeft vorig menten van werkgevers- jaar immers al bepaald dat collectieve zijde als „kletskoek". ambtenarenacties rechtmatig zijn. ke|° rente geven op termijndeposi- reeds opgebouwde rechten bij het procedure. de ambtenaar tQ,s bemiddeIen bjj de aan. en ver- Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. h h koop van vreemde valuta, mag beleg- wordt aan een zelfstandig ondeme- ïnden dat ae behoeve van het spaar- en mingspensioenfonds toevertrouwd, mogelijkheden nh.,riiri, F „In ons plan staat ook Het stakingsrecht voor over uitvoering van het met zoveel woorden dat bestaat dus al. plan. Bezuinigingen het noodzakelijk is dat De beide centrales het plan een breed rechter voldoende mogeiijaneaen depositobedrijf in schuldbrieven, on- Dit fonds krijgt daarvoor - deels van draagvlak krygt. Zoiets heeft om te toetsen of een eventuele roerend goed leningen onder hypo- het ABP - de noodzakelijke middelen T ranKTlJK thecair verband, onderhandse lenin- ter beschikking. gen en in aandelen, Uitgangspunt zal zijn dat de arbeids- Ten behoeve van het beheer van voorwaarden en de pensioenvoorzie- til je niet alleen in de collectieve actie onder omstandighe- industrie van de grond, den wel of niet geoorloofd is. maar daar moeten ook de rest van het bedrijfs leven en de overheid aan meewerken. Wij begrij pen dus de argumenten van de werkgevers niet zo goed, aldus de woord voerder. De Industriebond FNV hoopt dat men er als.g met de werkgevers uit komst. (ADVERTENTIE) sorteren effect van liquiditeiten kan de vennootschap nmgen van het Postbank-personeel maatVegeler^die de^rans^regérin m"' 1,17njrool mnaoliilr aQnclnit«n aan Ho ma„„„gC e" f ranse «.germ Q< 1982 en 1983 heeft genomen begin o middelen aantrekken en uitzetten en zoveel mogelijk aansluiten aan de in de situatie dat de binnenlandse CAO voor het bankbedrijf, markt daartoe aanleiding geeft ook Personeelsleden die niet bij de bank tel. 01189-1900, b.g.g. 1965. Reserveringen: diners - partijen - koffietafels a la carte vlees- en visspecialiteit ROTTERDAM (ANP) - Vrijdagmiddag werd a Smit Internationale gedoopt. <i de Parkkade in Rotterdam de Smit Singapore van de firma ROTTERDAM (GPD) - De zeesleper Smit Singapore, ^i<unuuu m. Company. De Smit Singapore (22.000 pk) de nieuwste aanwinst van Smit Tak Internationaal is een van de sleepboten die volgende maand zal Zeesleep- en Bergingsbedrijf, is vrijdag in Rotterdam worden ingezet voor het verslepen van het Stratfjord gedoopt. C-produktieplatform van het Noorse Stavanger naar een lokatie op de Noordzee. De plechtigheid werd verricht door de echtgenote van De Smit Singapore is gebouwd door de werf Niestern de president van de Amerikaanse boormaatschappij Sander BV in Delfzijl. incidenteel in de internationale geld markt treden. De Postbank NV mag niet bemiddelen bij de aan- en ver koop van effecten. Dit blijkt uit het wetsontwerp tot oprichting van de Postbank NV, dat door minister Ruding van Financiën en minister Smit van Verkeer en Waterstaat vrijdag aan de Tweede Kamer is aangeboden. De Postbank, als samenvoeging van de PCGD (giro) en de RPS (spaarbank), moet voorko men dat niet-particuliere rekening houders op grote schaal weglopen. De Postbank zal volledig onafhanke lijk van de overheid worden bestuurd. Alleen bij de oprichting zal de over heid de Raad van Commissarissen en de directie benoemen. Behalve dne overheidscommissarisplaatsen zullen vervolgens openvallende commissa risplaatsen op voordracht van de Raad van Commissarissen worden bezet. De directie wordt, behalve bij de oprichting, door de Raad van Com missarissen benoemd PTT dienst willen treden hebben geen Dienstplichtige van medische keuring 'bevrijd' DEVENTER (GPD) - Een anti militaristische groep heeft vrij dagmorgen in Deventer de keu ring van een dienstplichtige jon gen onmogelijk gemaakt. De groep drong het gebouw van de Keuringsraad binnen, en be vrijdde, aldus een woordvoer ster van de groep, de dienst plichtige jongen. Vervolgens werden pamfletten uitgedeeld. Het doel van de actie was om aan te ionen dat militarisme geen persoonlijke vrijheid toe staat. De gealarmeerde politie werkte de actievoerders weer het gebouw uit. nen invloed te krijgen op de infiatii in Frankrijk, zo maakt het Nationali Instituut voor de Statistiek (INSEE luch in Parijs uit de jongste cijfers op. Hel verwacht nu dat de inflatie eind jaar nog maar 6,5 procent op jaarba veel sis zal bedragen tegen eind vorig jau Doo 9,3 procent. De Franse regering had gehoopt di stijging van de prijzen dit jaar tot vijl procent te kunnen beperken, Dat er volgens het instituut niet in, maai het acht het beleid van president Francois Mitterrand en zijn ministers toch een succes omdat het voor min der forse looneisen en afneming vat de koopkracht heeft gezorgd. Alleen op die manier was de inflatie in be dwang te krijgen. Het INSEE verwacht dat het verschi in inflatie tussen Frankrijk en zijl voornaamste handelspartners dit jaa tot 3,5 punt zal afnemen. Eind vorig deri jaar bedroeg het 6,7 punt. Het insti tuut gaat er net als het Franse minis terie van buitenlandse handel van ui dat het tekort op de handelsbalans di: •jaar zal afnemen tot 20 a 25 miljarc frank. Het staatsbedrijf der PTT heeft geen zeggenschap in de Postbank. De Post bank mag gebruikmaken van hel distributie-apparaat van de PTT. de postkantoren. Tegen marktconforme voorwaarden huurt de Postbank van de PTT ruim te in de kantoren. De Postbank wordt in Amsterdam gevestigd. De bank start met een aandelenkapitaal in eigendom van de Staat. Het is niet uitgesloten dat anderen dan de Staat ANTWERPEN (ANP) - De president Antwerpse parket is het in België niei aandeelhouder worden van het hof van beroep in Antwerpen de gewoonte uitleveringsadviezei De doelstelling zoals die in de statu- becfi vrijdag geweigerd zich in het openbaar te maken. Ook na het be ten is neergelegd voorziet in het stre- 0penbaaruit te spreken over de uitle- kendworden van de ministeriële be ven naar voortzetting van het bedrijf verjng van de Nederlandse zakenman slissing blijft de buitenwereld onkun en naar bedrijfseconomisch redelijk Rj(.llk k dc rechter, J. Gepts, moet dig van het advies van de rechter, rendement op het eigen vermogen. dc Belgiisclie minister van Justitie K, heeft mede op grond van al Dit houdt in dat de bank aan de Staat advjseren over de toelaatbaarheid geheimzinnigheid aan zijn advocate! als aandeelhouder dividend zal uitke- yan ujtieVering van de 41-jarige, van gevraagd België opnieuw aan te kla oplichting verdachte Nederlander gen bij de Europese Commissie vod PROCES IN SEPTEMBER IN VS Gelijktijdig met het voorstel van wet aan de verenigde Staten. Postbank N V. is het ontwerp van de personeelswet Postbank NV aan dc Volgens een woordvoerder van het Tweede Kamer aangeboden. Dit ont werp regelt de wijze van overgang van het huidige personeel van de Postgiro Rijkspostspaarbank naar de Post bank De medewerkers van de PCGD/RPS raken ambtenaar af. Zonder nadere selectie of keuring kunnen zij in dienst treden bij de Postbank. Het pakket van arbeidsvoorwaarden gaat er voor het huidige personeel niet op achteruit. Er zal voor het personeel Fotoamateurs opgelet As zaterdag 28 april in onze zaak te Vlissingen LEITZ CAMERA- SHOW tevens Polaroid-demonstratie dia-direct-klaar-film. FOTOFILMVIDEO St.-Jacobstr. 27 VLISSINGEN DEN HAAG (GPD)-De twee ontvoer- nen. Het geding diende voor de Haag- dan kunnen ze ook alleen daarvoor ders van Heineken en Doderer mogen se rechtbankpresident mr. M. Wijn- veroordeeld worden, zo betoogde door Frankrijk niet uitgeleverd wor- holt. Moszkowicz vrijdagmorgen den omdat ze zich in Nederland Landsadvocaat mr. J. Groen stelde schuldig hebben gemaakt aan afper- Vrijheidsberoving en afpersing zijn daartegenover dat als uitlevering we- sing en vrijheidsberoving. Dat stelde delicten die niet genoemd worden in gens afpersing en vrijheidsberoving vrijdag de Maastrichtse advocaat het uitleveringsverdrag tussen Neder- onmogelijk is, vervolging op die twee mr. M. Moszkowicz in een kort geding land en Frankrijk. De verdachten punten in Nederland wel kan, als de dat een van de verdachten legen de kunnen wel op grond van bedreiging Franse regering daarvoor toestem- Nederlandse Staat heeft aangespan- met geweld worden uitgeleverd, maar ming verleent Groen benadrukte dat of en op welke gronden de Franse regering de ontvoerders uitlevert, ge heel een zaak is van de Franse over heid. De Haagse rechtbankpresident doet op 1 mei uitspraak. Dat is precies één dag voordat de Franse Chambre de l'Accusation het uitleveringsverzoek van Nederland behandelt. DEN HAAG (ANP) - Nergens in Nederland bestaat gevaar voor instorting als gevolg van beton rot, schade aan betonnen vloe ren van galerijen en balkons van fiatgebouwen, die ontstaat doordat het staal in het beton is gaan roesten. Hel ministerie van volkshuisvesting heelt dit vrijdag verklaard. Uit een onderzoek van het de partement is gebleken dat twee procent van de vloeren van bal- cons en flatgalerijen in slechte staat verkeert en dat bijna een kwart er „verdacht" uitziet. De rest is goed. De totale herstel- schade, die wordt geschat op 383 miljoen gulden, komt voor reke ning van de eigenaren, meestal woningbouwverenigingen. Subsidie van het ministerie is alleen beschikbaar voor wonin gen uit de jaren vijftig, die een renovatie ondergaan. Zijn wo ningen jonger dan 25 jaar, dan kan subsidie worden verkregen als de instandhouding van die woningen gevaar loopt. aanklacht wordt behandeld is noi), niet bekend. Als K. wordt uitgeleverd zal hij op viTss september in Los Angeles terecht Tern staan, zo heeft de officier van justitii Zlerl Han; in die stad, Henry Rossbacher enige tijd geleden laten weten. Sr .ie: j*ém Bruli Maa met de 65-jarige Bernard W. zou K honderden beleggers voor honderde miljoenen dollars hebben opgelicht De in Amerika woonachtige W. w eind vorig jaar gearresteerd. majjaed loopt na het storten van driekwal Han: miljoen gulden weer vrij rond. Vocf werr Rienk K. is de borgsom voorlopig vijf miljoen dollar gesteld. dit kan flink Neei vent jaar maa ■15 n deld V007 hogi Rusi stor. is h maa veld Wint midi tuur wati mai Zate 'Vllss Tem Zlerl Hans Robert Kennedy zijn sporen van co caine en een ander verdovend midde aangetroffen, terwijl in zijn hotelki mer ruim 1 gram vrij zuivere cocaifK werd gevonden, aldus lijkschouwer! Zij konden evenwel nog niet zeggen hij stierf als gevolg van het gebrul van verdovende middelen, Vllss Tem Zlerl radio-tv en kunst De radio- en televisieprogram ma's van dit weekeinde vind u op de pagina's 29 en 31. zon< «Vllss Tem Zlerl David Kennedy - In het lichaan Han; van de woensdag overleden zoon Da Werr vid, 28, van de vermoorde senate Kree Brul Maa Vllss Terr Zlerl Han Wen Kret Brul

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 2