Verkeersbegeleiding op de Westerschelde moet beter Ook België nu in de slag met verlaging van haventarieven Heroïnehandelaar krijgt tien maanden gevangenis Provincie bemoeit zich met stads- en dorpsvernieuwing Eis vier maanden na veroorzaken ongeluk PZC/ provincie Rfllandse lamsoren m vei lim RAAD VOOR DE SCHEEPVAART: i DUIZEND IS GENOEG Discussiedag omroep Zeeland TARIEVEN VLISSINGEN MET HELFT VERLAAGD IpthGijselman ZATERDAG 28 APRIL 1984 19 BREDA - Neptunus, de Griekse god van de zee, heeft vrijdag om kwart over elf als het Proefstation voor Akkerbouw en Groenteteelt in de Volle Grond in de eerste lamsoren in Nederland op de veiling van Breda aangeboden aan de Lelystad, de Landbouwhogeschool in Wageningen en het Delta Instituut in eerste koper, de firma Christ Jasse en zoon uil Prinsendam. De spinazie- Yerseke. Deze organisaties hebben ertoe bijgedragen dat het natuurprodukt achtige plantjes zijn geteeld op binnendijks land van de landbouwmaalschap- onder kunstmatige omstandigheden, onder meer door het nabootsen van eb en pij N.V. 'De Bathpolders' uit Rilland-Bath. Het Zeeuwse bedrijf bood 166 kilo vloed, gekweekt kon worden. op de Brabantse veiling aan. Als de oogst goed verloopt, zal 'De Bathpolders' Het schorrengewas ging op de veiling in Breda vlot van de hand. Niet alleen tot begin september iedere week tweehonderd a driehonderd kilo aanleveren De lamsoren leverden een gemiddelde prijs op van 11,91 per kilo Lamsoren groeien gewoonlijk op schorren, die regelmatig worden over stroomd. Het Rilland-Bathse landbouwbedrijf is vier jaar geleden begonnen met een experiment met de verbouw van lamsoren op minder bruikbare, slempgevoelige grond. Het kreeg hierbij medewerking van tal van instellingen, Nederlandse, maar ook Engelse, Franse en Duitse handelaren bleken geïnteresseerd te zijn in het nieuwe produkt. S. Duvekot, directeur van de N.V. 'De Bathpolders'vertelt dat de oogst tot nu toe beter is dan verwacht. .Maar we moeten nog afwachten of we uit de kosten komen. Lamsoren zijn duur en exclusief maar de prijsontwikkeling en de opbrengst heb je natuurlijk niet echt in de hand", aldus de heer Duvekot. VLISSINGEN - De Raad voor de Scheepvaart heeft nogmaals gehamerd op de noodzaak om te 'een samengaan van een aantal om komen tot een verbetering van het verkeersbegeleidingssysteem (aanleg van een walradarke- sch^kiHjkheid haddetTkunnen^or ten) op de Westerschelde. „In navolging van verkeersbegeleidingssystemen ten behoeve van den voorkomen', in de uitspraak legt de scheepvaart elders in Nederland, dient ook op de rede van Vlissingen een begin gemaakt te de Raad een deel van de schuld bij worden met een dergelijke verkeersbegeleiding. Met de thans beschikbare middelen en verzur^eb°erinfo^eren°naar apparatuur kan - met duidelijke instructies en voorschriften voor alle deelnemers - een mogelijk in de Sardijngeul naar de verkeersbegeleiding tijdens beperkt zicht worden opgesteld. In afwachting van de moderni- volgenTdYRaad'worde Scheepvaart sering van apparatuur binnen enkele jaren kan nu reeds ruime ervaring op dit gebied ging ook Radio Vlissingen Radio niet worden opgedaan". geheel vrijuit omdat men daar naliet de loods op de hoogte te stellen van De Raad voor de Scheepvaart komt gen. Die aanvaring gebeurde nadat de veilige) mogelijke doorvaart, zal de het naderende Braziliaanse schip tot die aanbeveling r r aanleiding Vostok II moest uitwijken voor een Belgische overheid het merendeel van het heersende beperkte zicht was dit van een aanvaring (maart'831 tussen Braziliaans schip, dat uit de mist de kosten (negentig procent) moeten op zijn minst onzorgvuldig", aldus de het Russische schip Vostok II en een opdook. betalen. Zodra het sein op groen gaat, Raad voor de Scheepvaart, scheepswrak op de rede van Vlissin- De plannen voor de bouw van zo'n zal het zeker nog zo'n vier tot vijf jaar Organist Terneuzen naar orgelconcours voor Zuid-Nederland TERNÉÜZÉN Ook de 17-jarige organist Roll' Wolfensberger uit Ter- neuzen doet vandaag (zaterdag) mee aan het Zuidnederlandse orgelcon- Omroep Zeeland organiseert zater- cours voor amateurs in het Brabant- dag \z mei van 10.15 tot 16.00 uur in se Boxtel. de prins Van Oranje in Goes een Hij speelt met vier andere kandidaten openbare informatie- en discussiedag onder wie Jaco Simons uit Vlissin- over Omroep Zeeland. Reden daar- gen, de winnaar van vorig jaar 1-~' orgel van de Petruskerk. walradarketeri verkeren in een eind- duren, voordat de walraderketen kan stadium. Er wordt al vele jaren over functioneren, gesproken. De kosten van de walra derketen worden op een dikke hon derdtwintig miljoen gulden geraamd. Omdat vooral Belgie grote belangen Volgens dc Raad voor de Scheep- heeft bij een zo vlot (en dus ook vaart was het ongeluk te wijten aan Te voorkomen Muziekuitwisseling België - Zeeland in Middelburg De scheldende ambtenaar A. Imanse met naast hem het duizendste bruidspaar Christine van Wezel en Jan Hendrik Heykoop trouwzaal in het gotische stadhuis van de Zeeuwse hoofdstad. Tijdens een bijeenkomst na afloop werd hij namens het gemeentebe stuur toegesproken door burge- sinds hij in januari 1972 actief meester drs P A Wolters. In zijn werd als ambtenaar van de burger- afscheidswoord kreeg de scheiden- lijke stand. Het volmaken van de de ambtenaar velé malen de lachers duizend was voor hem ook aanlei- op zijn hand vanwege de in ruime ding om afscheid te nemen van de hoeveelheid opgediste anecdotes. MIDDELBURG - Met de voltrek king van het huwelijk van het echtpaar Heijkoop-Van Wezel maakte de 76-jarige Middelburger A. Imanse vrijdagmiddag de dui zend vol. Dat aantal werd bereikt De heer Imanse werd twaalf jaar geleden aangezocht vanwege het feit dat hij toch al kind aan huis was op het stadhuis. Dat kwam door het bekleden van functies als bestuurslid van de plaatselijke VVV, als voorzitter van de Stichting Bedrijfspanden Mid delburg en als lid van het hoofd- en centrale stembureau voor verkie zingen. MIDDELBURG - De initiatiefgroep - het voor is de recente discussie c wenselijkheid van regionale omroep roep; MIDDELBURG - De provincie Zee land en de Belgische provincies Oost en West-Vlaanderen houden zaterdag Op deze dag zal informatie gegeven 12 mei op het Abdijplein in Middel- worden over: burg een muzikale uitwisseling Vanaf het belang en de populariteit van de 11 uur wordt een taptoe verzorgd door regionale omroep; de koninklijke harmonie ,.De Christe- de plannen voor een landelijk/regio- ne Werklieden" uit Waarschoot, de naai radioprogramma (Radiol); harmonie „De Plicht" uit Menen en de de organisatie van de regionale om- Deltaband uit Vlissingen. Vanaf half Rolf Wolfensberger studeert orgel en jn Zeeland en de vraag of - ter het programma drie geven de twee Belgische gezel- L de wijze waarop schappen en het Zeeuwse Bond Or- piano aan de Terneuzense Muziek- bekostiging daarvan opcenten (tot dat tot stand komt en kest een concert. Voorafgaand aan de school bij Arie Karreman en is orga- maximaal 84 cent per maand), dienen de bekostiging na het debat in de taptoe verzorgen de korpsen enkele nist van de hervormde gemeente in te Worden geheven, zijn woonplaats. Het p'rogramma, dat hij om 14 uur ten gehore zal brengen, bestaat naast het (verplichte) Preludium en Fuga van Mendelssohn uit een koraalvoorspel van Flor Peeters en het Te Deum van Langlais. Aanhouding twee man voor inbraak REIMERSWAAL - De groep Reimers- waal van de rijkspolitie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag rond 3.30 uur twee mannen aangehouden op verdenking van een inbraak in Bergen op Zoom eerder die avond. Het tweetal. H. p. W. uit Ossenörecnt en J. P. V. uit Antwerpen hadden bij de aanhouding de buit nog bij zich. Deze bestond uit koffie, sigaretten, frisdrank en geld. De beide mannen zijn ingesloten in het politiebureau. André Vitta mag tot 1 oktober in Nederland blijven TERNEUZEN - De Terneuzense hulpverlener Andre Vitta mag tot oktober in Nederland blijven. Dat heeft staatssecretaris mr. V. Korte- van Hemel beslist. Intussen krijgt hij de mogelijkheid om zijn uitwijzing uit België ongedaan te maken. Vitta, in het Belgische Namen geboren maar van Italiaanse afkomst, kreeg geen verblijfsvergunning omdat hij een gevaar voor de openbare orde zou vormen. België zette hem op 23 januari 1981 over de Nederlandse grens op basis van een wet uit 1952, nadat hij in dat land enkele malen was veroordeeld wegens handel en bezit van drugs. Inmiddels is gebleken dat die uitwij zing ongeldig is, omdat er per 1 janua ri '81 een nieuwe wet in werking trad. Vitta's advocaat probeert het besluit van de Belgische justitie nu terug te draaien. André Vitta werkt bij het Jongerenadviescentrum (JAC) in Ter- neuzen en de Sosjale Joenit van Ber gen op Zoom. Hij neemt aan, dat hij één van zijn vrijwillige functies kan omzetten in een vast dienstverband. Daarmee zou uitwijzing uit Nederland definitief van de baan zijn. tweede kamer over de medianota. marsen door de stad. GEDEPUTEERDE PRESENTEERDE NOTA MIDDELBURG - Het bestuur van dc provincie krijgt een duidelijke taak op het terrein van de stads- en dorpsvernieuwing. Het wil, bij de verdeling van geld daarvoor over de gemeenten, zien hoe plannen voor stads- en dorpsvernieuwing het best kunnen worden opgezet. Dat zei gedeputeerde mevrouw E. Maris-Koster vrijdagmorgen bij de presentatie van de nota, die ten provinciehuize is opgesteld over de stads- en dorpsvernieuwing. Met ingang van 1 januari van het volgend jaar zal, zo is de bedoeling, de nieuwe wet op de stads- en dorpsvernieuwing in werking tre den. Daarin wordt het beleid op dit terrein gedencentraliseerd. Voor Zeeland houdt dat in, dat Middel burg, Vlissingen, Terneuzen, Goes, Zierikzee en Tholen uit een rijks- fonds direct geld beschikbaar krij gen. Voor de overige 24 Zeeuwse gemeenten loopt de beschikbaar stelling van geld voor stads- en dorpsvernieuwing voortaan via de provincie. Bij de presentatie van de nota maakte mevrouw Maris duidelijk, dat het provinciebestuur niet 'als loket' wil gaan optreden, maar zich daadwerkelijk met het beleid wil bezighouden. Overigens zal over de te volgen lijn met de gemeenten overleg gevoerd worden. Mevrouw Maris: ,,In ieder geval geven we er de voorkeur aan niet zonder meer volgens een vaste ver deelsleutel het geld naar de ge meenten te brengen. Je kunt je voorstellen, dat een gemeente met een bedrag van f 60.000,- niets kan doen op dit gebied, maar dat in een bepaald jaar een substantieel be drag aan een gemeente wordt ver strekt. die dan daarna een tijd weer niet aan de beurt komt. We willen zien een zo hoog mogelijk 'reden- ment uit het beschikbare geld te halen". Hoeveel geld voor de stads- en dorpsvernieuwing beschikbaar komt, staat nog niet vast. Volgens de nu gemaakte schattingen zal het voor 1985 in heel Zeeland gaan om 8,45 miljoen gulden voor de 24 kleinere gemeenten en 10,7 miljoen voor de zes, die het geld recht streeks van het rijk krijgen. Over de hele provincie gezien gaan de gemeenten op die manier achter uit met een bedrag van ongeveer 4 miljoen gulden, Mevrouw Maris be aamde vrijdag, dat de decentralisa tie in feite tevens een bezuinigings maatregel in zich bergt. Overigens wees ze erop, dat het beleid op het gebied van stads- en dorpsvernieu wing binnen heel korte tijd van de grond moet komen. „Het is een haastklus", stelde ze vast. UITSPRAAK RECHTBANK MIDDELBURG MIDDELBURG - De Middelburgse R. M. werd veroordeeld tot 150,- omdat hij een bloeiende handel in rechtbank heeft vrijdag de 28-jarige boete (de eis lag honderd gulden heroïne dreef Hij liep tegen de lamp C. A. uit de Zeeuwse hoofdstad ver- hoger) en R. M. 'kreeg' eveneens nadat hij uit een sexclub aan de oordeeld tot een gevangenisstraf van 150,-(de eis was 250,-) en een week Stenenbeer in zijn woonplaats een twaalf maanden waarvan twee voor- voorwaardelijk wegens een gepleegde videorecorder had gestolen, waardelijk met twee jaar proeftijd, inbraak. Het laatste deel van het De vriendin van G., mevrouw A. B. Wegens de handel in heroïne eiste de vonnis was conform de eis. (24) kreeg dertien weken cel waarvan officier van justitie twee weken gele- tien weken voorwaardelijk met twee den een jaar vrijdheidsstraf. De 23-jarige Vlissinger W G. werd jaar proeftijd. De eis luidde twee A. was een van de mensen die bij een door de rechtbank veroordeeld tot weken geleden vier maanden waar- politie-inval in een Vlissingse snack- een gevangenisstraf van acht maan- van drie voorwaardelijk. Mevrouw bar 'in de kraag werd gegrepen'. Toen den waarvan vier voorwaardelijk met B. werd ervan beschuldigd dat zij was hij in het bezit van'slechts'0,11 twee jaar proeftijd De officier had voor haar vriend de contacten met de gram heroïne. De politie hield de man acht maanden waarvan drie voor- buitenwereld (die heroïne van G. echter nauwlettend in het oog en al waardelijk geëist. G. moet 'zitten' wilde kopen) onderhield. snel bleek dat hij regelmatig tochtjes naar Rotterdam maakte en daar grote hoeveelheden van het verdovende middel kocht. In de woning van A. vond de politie, her en der vemopt, in totaal 109,40 gram heroine. Verdachte beweerde tijdens de zitting dat hij de heroïne voor anderen in bewaring had en dat hij het spul alleen zelf gebruikte. Maar de officier geloofde daar toen niets van gezien de grote hoeveelheid. De 29-jarige L. H. uit Vlissingen werd eveneens tijdens de inval in de snack- MIDDELBURG Tegen een inwoner vre maakte waardoor de vrouw onder bar aangehouden. Hij was toen in het van Hulst die juni vorig jaar op de de voorwielen terecht kwam Later bezit van 0,02 gram heroïne. OOk dat Grote Markt van zijn woonplaats zou blijken dat de man reed na te veel was 'nauwelijks de moeite', maar hij met een bestelauto op verschillende alcoholgebruik, met een bloedalco- bleek meer op zijn kerfstok te hebben, voetgangers (bezoekers van de holpromillage van 1,00. Zo pleegde hij een aantal inbraken in marktdag) inreed en waarbij toen Officier van justitie mr Boogers hoor- zijn woonplaats en inde gestolen en zeven mensen gewond raakten van de men bij de behandeling van de daarna vervalste cheques. Hij werd wie twee ernstig, is vrijdag voor de zaak opmerken: ..De mensen werden conform- de eis tot acht maanden rechtbank in Middelburg vier maan- als poppetjes opzij geworpen". En gevangenisstraf veroordeeld. den gevangenisstraf geëist en ander- rechtbankpresident mr G. H. Nomes De derde en vierde verdachte die bij half jaar rij-ontzegging. zei: „U mag blij zijn dat u niet door de de inval in de bar werden gearresteerd omstanders bent gelyncht". Advocaat waren de Vlissingers M. M. (23) die De rechtbank zal vrijdag 11 mei uit- mr H. M. den Hollander voerde voor 0,06 gram heroine bij zich had en R. M. spraak doen. Op het moment van het R. aan, dat de indruk onjuist is dat (21) die in het bezit was van 0,23 gram. ongeluk, 's middags om half drie, zijn cliënt die middag van de 27ste liepen in verband met de weekmarkt juni als een razende Roeland door veel mensen op de rijbaan. Het inci- Hulst is gereden. R. gebruikte tran- dent veroorzaakte grote consternatie, quilizers en dat werkte eveneens ont- omdat E R. eerst een vrouw met de remmend, aldus de raadsman, die achterwielen van zijn auto had ge- nader inging op een ziektebeeld en de raakt en hij daarop nog een manoeu- achtergronden van het geheel. RECHTBANK MIDDELBURG ADVERTENTIE CD A-statenfractie voelt weinig voor omroep Zeeland ZIERIKZEE De CDA-frac- tie in provinciale staten voelt momenteel weinig voor op richting van een omroep Zee land. Statenlid A. Dek acht het waarschijnlijk dat zijn fractie in deze het afwijzende standpunt van de meerder heid van gedeputeerde staten zal delen. Hij zei dat vrijdag tijdens een inleiding voor het CDA in Zierikzee. Als argument voor de negatie ve opstelling noemde Dek on der meer: de behoefte aan een omroep is gering; de totale kosten zijn te hoog; een lasten verhoging voor de burger is ongewenst; er is sprake van overlap van en bedreiging voor andere media; er is geen mogelijkheid tot vrije keuze, omdat deelname verplicht is. .-fe VLISSINGEN - Tussen een aantal moest worden betaald, rekende Zee- Nederlandse en Belgische havens brugge rond de 4500 gulden. Daardoor dreigt een tarievenoorlog te ont- dreigde Vlissingen een aantal klanten staan. Ook de haven van Vlissingen is aan deze Belgische haven kwijt te daar bij betrokken. Het gemeentelijk raken. Met de doorgevoerde korting havenbedrijf van Rotterdam is - zo- op de havengelden kon dat tot nu toe als gemeld - van plan aanzienlijke voorkomen worden, kortingen te geven op het zeehaven geld. Die korting geldt voor schepen die containers lossen of laden. Al eerder besloten Amsterdam en Vlis- Als gevolg singen de zeehavengelden voor tainerschepen te halveren. Minder die maatregel zal het havenschap Vlissingen naar schat ting "enkele honderdduizenden gul- Een Belgisch antwoord is niet uitge- dens minder aan havengelden bin- bleven. Onlangs besloten de Antwerp- nenkrijgen. „Het zal best wel eens se havenautoriteiten om per 1 juli de zeer kunnen doen, maar we zullen er zeehavengelden voor grote container schepen flink te verlagen. Dat moeten zorgen dat we in de markt blijven", aldus directeur beurd als reactie op het Rotterdamse Oreel. voornemen om (eveneens per 1 juli) de Tot dusver heeft het havenschap Vlis- overslag van containers aantrekkelij- singen rle korting zoveel mogelijk uit ker te maken. de publiciteit trachten te houden. Dat In de Vlissingse haven zijn sinds ja- is gebeurd, aldus Oreel, om te voorko- nuari van dit jaar dc havengelden men dat de zaak 'opgeklopt' wordt, voor containerschepen met de helft Volgens de directeur van de NV Ha- verlaagd. Volgens directeur A. Oreel van de NV Haven van Vlissin- ven moet getracht worden om te verhinderen dat de concurrentieslag gen is dat gebeurd om de positie van nog verder wordt verscherpt „Want de Vlissingse haven ten aanzien van daar is niemand bij gebaat" met name Zeebrugge in België te Ondanks de fikse tarievenverlaging in verbeteren, In Zeebrugge lagen de de haven van Vlissingen zijn de tane- tarieven aanzienlijk lager dan in Vlis singen. Voor een schip waarvoor in stiger. Vlissingen 12,000 gulden havengeld ven in Zeebrugge nog altijd iets gun- ,Hoe dat kan, is voor vele een raadsel. Maar de Belgi sche regering heeft er pas geleden nog Voor de conlainerschapen zijn in de iets van 70 miljard Belgische francs in haven van Vlissingen sinds januari de tarieven met de helft verlaagd. gepompt en daar kun je natuurlijk wel wat mee doen". Exclusieve Kunst- en Antiekveiling in het Singer Museum Oude Drift 1, Laren (N.H.)02I53 - 15859 f.-. Hilvcrdink. A V U Tholen, J. Th. Toorop (3), V catalogus (107 pag. e II oen f dag 9 ma 70 O" de heer S J. I s (ca 200 n laags pots theeservies - Usi - plastieken 11eiscir.r de Manos), Antiek Is een Lotus XV commode (gcsign. Delmet), .ueas san Leyxlen, J.Th. Toorop M. Bmier, en/, anvraag cn ami de /aal verkrijgbaar 10. -

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 19