OUDEKERKEN Opnieuw vee ziek bij boer naast Bleijko Walsoorden te Waterkwaliteitsplan mag niet te streng worden Gedeputeerde stelde zuivering in gebruik Zeelandbeurs '84 verwacht in Vlissingen 35.000 bezoekers standhouden tegen geest des tijds VERENIGING MILIEHYGIENE IN BEROEP ZATERDAG 28 APRIL 1984 PZC/ provincie 18 Erevoorzitter mrJ. van Aartsen (m.i, voorzitter drs H. W. Hietkamp (l.) en secretaris mrL.A.J. Janse de Jonge bij het kerkje in Baarland ivaarvan de dakrestauratie bijna gereed is Kerken zijn als weinig andere gebouwen bepalend voor het aanzicht van stad en dorp. De scharen kerkvolk krimpen in. Hun bedehuizen, stenen getuigen van eeuwen devotie, blijken beter bestand tegen de geest des tijds. Liefhebbers van monumenten hopen dat dat zo blijft. Bij dit gezelschap behoren ook de mensen achter de 'Stichting oude Zeeuwse kerken'. Het is een bekend verhaal. De kerk- de exploitatie maar zegt wel toe zo besturen zien hun inkomsten terug- mogelijk bij te dragen in de onder lopen en moeten halswerk vernch- houdskosten van het kerkgebouw, ten om hun voorgangers nog te Voorzitter Hietkamp is daar erg blij kunnen betalen De financiële arm mee Intussen is met de kerkvoog- reikt dan veelal met ver genoeg om djj een principe-akkoord gesloten ook nog het onderhoud van de over de overname. Plotseling op- kerkgebouwen te bekostigen. Voor doemende hindernissen daargela- modeme bedehuizen is dat niet ten kan de overdracht nog dit jaar best. voor historische kunnen de plaatsvinden, zo schat hij. gevolgen van achterstallig onder houd rampzalig zijn. Nadat in verschillende delen van het land al eerder provinciale stich- Augustus vorig jaar kwam de stichting in het bezit van het hervormde kerkgebouw in het rus tieke Baarland in de zak van Zuid- tingen waren opgericht teneinde te "ene naaridna m ue za* - strijden voor het. behoud van kapel- Beveland. Het dak van deae kerk len. kerken en kathedralen volgde 1 oktober 1976 Zeeland. Vanaf dat tijdstip tot voor kort hanteerde mr J. van Aartsen, oud commissaris van de koningin, de voorzittersha mer. Als bewijs van erkentelijkheid voor de bewezen inzet is hem het erevoorzitterschap aangeboden. Waarbij tegelijkertijd bepaald werd dat de heer Van Aartsen achter de schermen de Stichting oude Zeeuw se kerken van adviezen blijft voor zien. In kleine kring werd hem een dezer dagen de brief overhandigd waar mee de benoeming tot erevoorzitter wordt bekrachtigd. Dat gebeurde door drs H. W. Hietkamp. de nieuwe voorzitter. Aanwezig was ook secre taris mr L. A J Janse de Jonge die mevrouw Van Aartsen in de bloe metjes zette. Doel van de stichting is het 'bevor deren van de belangstelling voor en instandhouding van historische kerkgebouwen in de provincie Zee land'. De meest ingrijpende manier om dit doel gestalte te geven is het zelf aankopen en vervolgens in ei gen beheer nemen van historische kerkgebouwen Dat gebeurde eer der met de Nieuwe Kerk in Zienk- zee en met de hervormde kerk van Baarland. Het ziet ernaar uit dat •erkeerde in deplorabele staat, vooral het gedeelte boven het koor. Het herstel van dat gedeelte is vrijwel gereed. Gelukkig is het interieur er heel redelijk aan toe zodat Baarland verder weinig re den tot zorgen geeft. De Nieuwe Kerk in Zierikzee zal daarentegen wel veel inzet van de stichting vereisen. Dit gebouw aan de voet van de imposante Sint Lievenmonstertoren was het eerste dat over werd gedragen. Inmiddels is de buitenzijde in luister hersteld (kosten 2,3 miljoen guldem en vol gens erevoorzitter Van Aartsen is dat 'mooi gedaan'. Tegelijk noemt hy het triest dat het interieur nog niet kon worden opgeknapt. Dat is er op het ogenblik nog zo beroerd aan toe dat er geen erediensten gehouden kunnen worden. De heer Hietkamp schat dat restauratie bin nen tweeeneenhalf miljoen zal ver- SS komS'M eens de kosten voor het orgel opge- De besprekingen met de kerkvoog- teld. dat eveneens onder handen dij van hervormde gemeente in de genomen moet worden. Scheldestad zijn ver gevorderd, zo Secretaris Janse de Jonge haast blijkt uit een toelichting van oud- zich te zeggen dat de instandhou- voorzitter Van Aartsen. „Het bede- ding van de gebouwen voorop staat huis bevindt zich in goede staat en dat de stichting er niet op uit is maar de kerkvoogdij voorziet dat ze zelf zoveel mogelijk exemplaren in op langere termijn zelf niet meer de bezit te nemen. Tot de doelstelling onderhoudskosten kan betalen, behoort ook het geven van advies Vandaar het verzoek aan ons tot en dat gebeurde onder andere bij de overdracht van dit Godshuis. We recente restauratie van het gebouw wilden daar best aan voldoen maar van de nederlands hervormde ge- hebben als eis gesteld dat de Sint meente van Kortgene Zeker mag Jacob in goede staat wordt overge- ook het wekken van belangstelling daan, Er schortte namelijk nog het bij een zo breed mogelijk publiek een en ander aan de verwarming en niet vergeten worden, Geïnteres- de elektrische bedrading. Inmiddels seerden kunnen de idealen van de is dat in orde gemaakt. De stichting wendde zich tegelijker- stichting daadwerkelijk steunen door donateur te worden voor mini- tijd tot de gemeente Vlissingen met maal vijfentwintig gulden -per jaar de vraag of het niet billijk is dat deze wereldlijke overheid een steen tje bijdraagt. Bijvoorbeeld door een bijdrage in de exploitatie of door een garantstelling voor eventuele tekorten. Vanuit het stadhuis kwam vervolgens een positieve reactie. Het stadsbestuur ziet niet veel in het dekken van tekorten in Daarvoor ontvangen ze dan ook elk half jaar een mooi uitgevoerd tijd schrift met mededelingen over het wel en wee van de kerkelijke monu menten in Zeeland. Ook al is voor de stichtingsvorm gekozen de bestuursleden zijn er niet op uit alles te bedisselen buiten de achterban om. De belangrijkste beslissingen worden besproken op de donateursvergadering. Degenen die het werk steunen kunnen verder elk jaar mee met de excursie naar kerken in de provincie en daarbuiten. De be langstelling daarvoor is de laatste jaren overstelpend, zelfs zo dat verschillende mensen die meewil- den teleurgesteld moesten worden. Dit jaar voert de reis over de grens naar Belgie. Eer der werd de grens met dat land overgestoken voor een bezoek aan bedehuizen in de West hoek van de provincie West-Vlaan deren. Dagelijks bestuurslid C. van der Perk meldt dat zaterdag 19 mei de Onze Lieve Vrouw van Pamele- kerk in Oudenaarde wordt bezocht. De reis voert ook naar Sint Maria Horebeke, de enige streek van het Vlaamse platteland waar het pro testantisme zich na de contra-refor matie handhaafde tot nu toe. Ten slotte wordt de Vincentiuskerk in het verfranste stadje Soignies (Zin- nik) aangedaan. De stichting trad afgelopen februari naar buiten met het concert 'Zee land Zingt' in de Rotterdamse Doe len. Die concertzaal was vrijwel geheel gevuld toen daar een hand vol koren van Schouwen-Duiveland (aangevuld met het Westlands Man nenkoor) optraden. Volgens Hiet kamp een succes dat door het ni veau van de uitvoering en door de sfeer om herhaling vraagt. Mis schien, zo oppert hij. kan het wel een jaarlijks terugkerende traditie worden. Dat de stemming er in De Doelen goed inzat wordt volgens hem bewezen door het feit dat het publiek, voor het meerendeel uit Zeeland afkomstig en onder andere met behulp van vijfendertig auto bussen naar de Maasstad gereden, het laatste half uur het gezang met handgeklap begeleidde. Zowel de heer Van Aartsen alsook zijn opvolger zijn zeker niet somber wanneer de toekomst tegemoet wordt gezien. Kerkherstel vraagt grote sommen en de bevolking moet het zinvol een zinvolle zaak blijven vinden wil de politiek dat geld beschikbaar blijven stellen. Hietkamp: „Daar denken we niet teveel aan. We moeten de tering naar de nenng zetten en praktisch bezig zijn. De erevoorzitter noemt het een goe de zaak dat de nadruk steeds meer wordt gelegd op regelmatig of groot onderhoud inplaats van kostbare restauraties. Zodoende gaat het per kerkgebouw om kleinere bedragen en kunnen meer godshuizen voor hetzelfde geld in stand worden ge houden. Deze aanpak heeft hijzelf enkele jaren geleden al bepleit in zijn hoedanigheid als vorzitter van de (landelijke) bouw- en restauratie commissie van de Nederlands her vormde kerk. In die functie hoopt de heer Van Aartsen Zeeuwse stich ting nog regelmatig van informatie te kunnen voorzien. Daarbij heeft hij er alle vertrouwen in dat de maatschappij de oude kerken niet 'in de mist zal laten verdwijnen'. Secretaris Janse de Jonge voegt eraan toe dat het maatschappelijk een verschraling betekent wanneer dit cultuurgoed voorgoed verspeeld zou worden. Willem Staat houdt inleiding op N VOB-vergadering RENESSE - Voorzitter S. J van Eij- kelenburg van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCWi zal vrijdag 11 mei in Renesse tijdens de voorjaarsledenvergadering van het NVOB-Zeeland een inleiding houden over de actuele sociaal-econo mische situatie. De vergadering wordt gehouden in motel De Zeeuwse Stro men. Aanvang 15 00 uur. Zeeuwse dag in DIJKGRAAF HAGE VAN THOLEN SINT-MAARTENSDIJK De dijk graaf van het waterschap Tholen, I. C. Hage, heeft er vrijdagmiddag voor gepleit dat de provincie de water- schappen niet te veel dringt, bij het opstellen van het wa- GOES - Op koninginnedag wordt in terkwaliteitsplan. Volgens Hage Hendrik Ido Ambacht een Zeeuwse staan in het concept-waterkwali- dag gehouden. Hieraan werken mee: teitsplan te veel details waardoor er de rmgrijdersvereniging Wemeldinge, te we'n'B beleidsruimte voor de wa de volksdansvereniging Kasporgo uit terschappen overblijft. Verder voer- Goes. de kaasmakerij van de Holland- d.e hiJ aan dat de provincie voorzich- se Hoeve uit Goes en de stichting tigheid moet betrachten met het toe- Zeeland Lekkerland. De stichting kennen van functies voor alle opper- zorgt voor promotie van het Zeeuwse vlaktewater. „Door het in een vroeg toerisme en provinciale produkten. stadium toekennen van functies en daarmee tevens aan te geven aan welke kwaliteitseisen het betreffen de water moet voldoen, zullen we ons in een keurslijf wringen, waarvan de banden in de toekomst pijnlijk kun nen gaan knellen", aldus Hage. De Thoolse dijkgraaf bracht dit naar voren na de opening van de uitbrei ding van de rioolwater zuiveringsin stallatie bij Sint-Maartensdijk. De dijkgraaf ging ook in op de vorming van ht zoete Zoommeer in verband met de waterkwaliteit op Tholen. Vol gens hem is die kwaliteit momenteel met van zo'n hoog peil, maar dat was volgens hem vooral te wijten aan de bodemgesteldheid en de invloed De organisatie van de dag is in han den van het bureau De Drie Lelieën uit Kloetinge, in samenwerking met de oranjevereniging Wilhelmina- Juliana uit Hendrik Ido Ambacht. Voetbaltoernooi sportvereniging gemeentepolitie in Vlissingen VLISSINGEN - Op de sportvelden aan de Irislaan werd vrijdag het jaarlijkse voetbaltoernooigeorgani- seerd door dr Vlissinest- politic van zout kwelwater. Daarvoor is sportvereniging, gehouden. Hieraan één oplossing, stelde hij, namelijk het wegpompen van het water en de wa terlopen vullen met zoet water uit het Zoommeer. Daarmee is. gaf de dijk graaf aan. in de eerste plaats het belang van de land- en tuinbouw gediend Gedeputeerde mr. J. P. Boersma liet zich in nogal lovende woorden uit over het waterschap Tholen Hij stel de vast dat dit schap er in zal slagen om de kosten die naar de burgers worden doorberekend tot de laagste van Zeeland te houden. Hij merkte op dat er waterschappen in Zeeland zijn die daarmee in schrille tegenstelling staan. Dat was volgens hem onder meer te danken aan het feit dat verschillende werken op Tholen voor relatief lage kosten zijn uitgevoerd. Boersma noemde het verder een goe de zaak dat met het gereedkomen van de uitbreiding van de installatie te Sint-Maartensdijk de verontreiniging van het polderwater en de Ooster- schelde wordt teruggedrongen Als in de toekomst ook nog eens de nu ongezuiverde lozing van Sint-Philips- land schoon wordt gemaakt betekent dat een belangrijke verbetering van de zwemwaterkwaliteit van de Krab- benkreek. bracht hij naar voren De gedeputeerde stond ook even stil bij de wijze van zuivering Volgens hem ging het er vroeger meer om de zuurstofbindende stoffen uit het wa ter te halen, maar tegenwoordig is al duidelijk dat vooral ook de micro verontreiniging verwijderd moet wor den zoals zware metalen. Dat speelt bijvoorbeeld een grote rol in de Wes- terschelde. stelde hij. Taak gemeenten Dijkgraaf Hage ging ook nog in op de plicht van de gemeenten om de riool stelsels in de verschillende kernen van capaciteit te vergroten zodat er bij een grote aanvoer van vervuild water door het stelsel, minder onge zuiverd water geloosd moet worden op het oppervlaktewater. Maar Hage zag ook wel in dat niet veel gemeen ten voldoende geld hebben om hun rioleringsstelsels aan te pakken. Burgemeester E. Baerends van Tho len beaamde dat vrijdagmiddag Hij constateerde dat de gemeentelijke rioleringswerken alleen al in zijn ge meente 14 miljoen gulden kosten en dat zag hij nog niet binnen een afzien baar aantal jaren verwezenlijkt. Hij was het dan ook roerend met de dijkgraaf eens dat er een samenspel moest komen tussen het waterschap en de gemeente, dat uit moet monden in een gezamenlijke poging dit pro bleem aan te pakken. werd deelgenomen door twaalf teams, zowel politie-elftallen als mi litaire teams en elflallen uit het bedrijfsleven. De wedstrijden begon nen om half tien 's ochtends en de laatste wedstrijd eindigde om vijf uur. Commissaris L. E. Schuller van de Vlissingse gemeentepolitie reikt na afloop in de kantine van VCV de prijzen uit. Het toernooi werd gewonnen door de rijkspolitie Zeeland (luctor). gevolgd door de algemene verkeersdienst Driebergen en op de derde plaats de douane Vlissingen. Vierde en vijfde werden respectievelijk de gemeente politie Bergen op Zoom en de gemeen tepolitie Vlissingen. Het team van Hoechst eindigde op de zesde plaats, gevolgd door het elftal van de OCMA- kazeme in Middelburg. Achtste werd streekvervoer Walcheren en negende de gemeentepolitie Temeuzen. De tiende plaats ging naar de Goese gemeente politie. Elfde werd de Zeeuwse marechaussee en de laatste plaats ging naar de gemeentepolitie Middelburg. SINT-MAARTENSDIJK - Gedepu teerde mr. J. P. Boersma heeft vrij dagmiddag de uitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap Tholen nabij Sint- Maartensdijk in gebruik genomen. De oorspronkelijke installatie werd in 1963 gebouwd en had een capaci teit van 4000 vervuilingseenheden. Die capaciteit is uitgebreid tot 13.000 vervuilingseenheden. De gedeputeer de stelde de uitbreiding in werking door op een knop te drukken. Daar door ging een zogenaamde beluch- tingsbrug draaien, waarop hij en dijkgraaf I. C. Hage stonden. De al bestaande installatie zuiverde het afvalwater van het dorp Sint- Maartensdijk, maar de uitbreiding zorgde voor zuivering van het water van de dorpen Scherpenisse, Stave- nisse, Sint-Annaland en de recreatie gebieden Gerishoek en Muijepolder. Het afvalwater wordt met persleidin gen aangevoerd en daartoe moesten ook enkele gemalen worden omge bouwd. Nu de installatie werkt wordt al het afvalwater van deze dorpen gezuiverd en geloosd op het. polderwa ter. De totale investeringskosten van de zuiveringstechnische werken be droegen 5.250.000,-. Het waterschap kreeg een subsidie van ƒ2.150.000,- van het rijk. De netto kosten van deze werken komen voor het waterschap derhalve op 3.100.000,- wat ongeveer 5 ton lager is dan was geraamd. De uitbreiding van de installatie be staat uit een beluchtingstaak en een nabezinkingstank. twee slibdroogla- gunes, een zogenaamde Friese bak, een machinegebouw en bodemfilter De nieuwe zuiveringsinstallatie. WALSOORDEN Op het bedrijf van de veehouder J. Verschueren in Walsoorden, dat in het nieuws kwam door de zogenaamde 'Bleijko-affaire', zijn onlangs opnieuw vijf koeien ziek geworden. De dieren hadden periodiek optredende verlammingsverschijnselen, een kwaal die zich al eerder voordeed onder de veestapel van Verschueren. Op verzoek van de eigenaar heeft de provincie Zeeland een onderzoek gelast van hooi-, gras- en kuilvoermonsters. De resultaten worden in de loop van volgende week verwacht. Ook de Gezondheidsdienst voor dieren in West-Nederland in Gouda houdt zich met de zaak bezig. Een bloedonderzoek bij één van de zieke dieren wees uit, dat de afwijkingen overeenkwamen met eerdere verschijnselen. Zoals bekend wordt de Walsoordense voor de aanwezigheid van schadelijke kend is. dat het gebruik van dergelij- veehouder al jaren getroffen door stoffen. ke oplosmiddelen en ook de uitworp mysterieuze ziekten onder zijn vee en Nu gedeputeerde staten op het stand- ervan met zal worden beperkt, eist de gezondheidsklachten in zijn gezin, punt staan dat verdere onderzoeken vereniging dat het gebruik van deze Het bedrijf ligt op korte afstand van niet noodzakelijk zijn en tevens be- stoffen wordt verboden dan wel. dat de betonfabriek Bleijko maar uiteen lopende deskundigen slaagden er niet in om sluitende verbanden aan te de hinderwetvergunning de uitworp 'in zeer belangrijke mate' terug brengt. Het beladen van de vulstofsilo's bij Bleijko met vliegas moet gebeuren onder toezicht van de bedrijfsleiding, vindt de VMZ. „Daarmee wordt zo goed mogelijk voorkomen dat voor de omgeving hinderlijke en schadelijke overlast met vliegas kan optreden" Ook veehouder Verschueren heeft aangekondigd beroep te zullen aante kenen tegen de hinderwetvergun ning. Zijn advokaat werkt op dit moment aan het opstellen van het stuk. Verschijnselen „De ziekteverschijnselen bij het vee op het bedrijf van de heer Verschue ren zijn hoogstwaarschijnlijk veroor zaakt door deze stoffen, want dit lijkt de meest voor de hand liggende v'rklaring van de intoxicatie", aldus de VMZ. die voorts verwijst naar de bevindingen van professor dr M. De- backere van de universiteit van Gent. Volgens de organisatie is er nooit onderzocht wat de gevolgen zijn van de oplosmiddelen die Bleijko gebruikt en/of de metabolieten. Gs hielden op dit punt de boot af, omdat het zou gaan om bekende middelen, waarvan de toxische eigenschappen in de lite ratuur vermeld staan. De VMZ vindt echter, dat juist in dit geval de invloed op het vee nagegaan had moeten worden en dat geldt ook tonen. Inmiddels heeft de Vereniging Milieu hygiëne Zeeland bij de afdeling ge schillen van bestuur van de Raad van State bezwaar aangetekend tegen het voornemen van gedeputeerde staten om Bleijko een hinderwetvergunning te verlenen. De VMZ is van mening, dat het dage lijks bestuur van de provincie onvol- VLISSINGEN - Op het par- opend door burgemeester beurs telt zo'n honderdzes- joens met een totale opper- doende voorwaarden stelt aan net keerterrein van de Miro in Th. J. Westerhout van Vlis- tig deelnemers. Er worden vlakte van 10.000 vierkante coaten van betonbuizen, betonputten vlissingen wordt de laatste singen en duurt tot 5 mei. 35.000 bezoekers verwacht, meter, en andere betonelementen en net be- hand gelegd aan de opbouw De Zeelandbeurs '84 wordt Volgens de organisatoren Tweederde van deze ruimte laden van de vulstotsuo s met vliegas. van de grote woon. en con- georganiseerd door Bureau gaat het om de grootste wordt ingenomen door in- m fle bna aan fle Raad ïan btate sumentenbeurs, die de ko- Beurzen Organisatie BV uit beurs die ooit in Zeeland is formatie over wonen, de wijst de vereniging op het teit, dat het mende wo Week wordt ge- Eindhoven, dat eerder vier gehouden. De beurs wordt overblijvende ruimte is ge- gebruik van coatmgprodukten aan- houden. De beurs wordt keer de beurs Interieur Zee- ondergebracht in een aan- reserveerd voor consumen- toonbare bodemverontreiniging maanciag om 11.00 uur ge- land in Goes opzette. De tal zeer ruime tentpavil- tenhuishoudinformatie. heeft veroorzaakt bij het veeteeltbe- F drijf Verschueren doordat het gras land werd besmet. Dit is - zo vervolgt het bezwaarschrift - geconstateerd in analyses van instituten als TNO en Bergschot Centrum voor Onderzoek. Bodem- en luchtverontreiniging met oplosmiddelen kan weliswaar niet worden aangetoond maar wél veron dersteld. aangezien zowel teerproduc- ten als oplosmiddelen afkomstig zijn van éen en dezelfde bron: Bleijko en de plaats, waar de fabriek de betone lementen van een coating voorziet. Van Eijkelenburg De beurs op het Miroterrein in Vlissingen in opbouw.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 18