Mr. Van der Weel werd officier ON PZC/ provincie ERKENNING VOOR VEELZIJDIGE INZET lyfct' 1 4 H i Drie Zeeuwse NS-ers delen in lintjesregen RIDDER W. TENNEKES RUIM 40 JAAR IN DE WATERBOUW Hulstenaar mr. Vroome met officierschap verrast 'Jan de Boer: ridder, ereburger en yriend' Hoofd van burgerzaken J. Adriaanse ridder Oud-waterbouwkundige Van der Laan ridder 'U moet er maar niet alles van geloven...' ZATERDAG 28 APRIL 1984 17 HULST Directeur Jo Morres van Morres Meubel in Hulst, één van de grootste meubel- en postorderbedrijven van ons land, wil géén ridder in de Orde van Oranje Nassau worden. Het plan van burgemeester P. J. G. Molthoff om hem vrijdagmorgen in de personeelskantine de versierselen op te spelden en grootscheeps te huldigen voor zijn aandeel in de werlcge tegenheid van Hulst en het openbare leven moest donderdagmiddag ijlings worden afgelast, nadat de aspirant-ridder te kennen had gegeven niets voor een lintje te voelen. Om commentaar gevraagd liet de heer Morres weten: „Ik heb mijn hele leven gewerkt voor en aan een eigen zaak. Met mijn medewerkers heb ik iets opgebouwd en daarvoor hoef ik niet beloond te worden. Het besef dat er hier ruim 400 mensen werken is mijn onderscheiding". Zijn activiteiten in het verenigingsleven van de Reinaert- stad ziet hij als 'burgerplicht' En daarnaast vindt hij 'hel systematisch uitdelen van deze versierselen wat uil de tijd'. Jo Morres treedt op 14 juli 1934 in dienst van het meubelbedrijf, dat door zijn vader is opgericht Morres Meubel maakte zo'n voorspoedige groei door, dat de firma vanuit de Hulster binnenstad moest verhuizen naar het industrieterrein, waar de vestiging zo'n 60.000 vierkante meter beslaat. De heer Morres was vier jaar vice-voorzitter van de stichting 'Den Dullaerl' en de stichting 'Het Bosdorp'. Toen hij zijn veertigjarig jubileum vierde kreeg hij de gouden erepenning van de gemeente Hulst een snelle auto van de weg gepikt en gesommeerd naar het kantoor aan de kaai te rijden. ,,Op dat moment dacht ik, er is wat aan de hand, want ik ben natuurlijk niet helemaal gek", aldus Van der Weel tot hilariteit van de omstanders. Hij zag de hoge onderscheiding overi gens ook als erkenning van het be lang van het werk van de gehele Zeeuwse balie en meende dat ze verder gezien moest worden als pro duct van gezamenlijke verdienste van balie, thuisfront en naaste colle ga's. MIDDELBURG - De sinds jaar en dag op plaatselijk, regio naal en landelijk op veel terreinen actieve Middelburgse advocaat mr J. J. van der Weel werd vrijdag benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. In aanwezigheid van een groot aantal leden van de balie werden de versierselen opgespeld door burgemeester drs P. A. Wolters. Deze zei dat de heer Van der Weel als zelf dat de toekenning van de onder advocaat tot buiten de provincie be- scheiding voor hem beslist als een kendheid geniet en gezien moet wor- verrassing was gekomen. Ter bewijs- den als één van de stuwende krachten voering van die stelling voerde hij aan achter de uitgroei van het advocaten- niet op de gelegenheid gekleed te zijn. kantoor Adriaanse en Van der Weel. Bovendien was hij kort te voren elders in Middelburg door twee collega's in Tegelijkertijd sprak de heer Wolters er zijn waardering over uit dat de pleiter zeker geen eenzijdigheid ver weten kan worden, gezien zijn grote inzet op maatschappelijk terrein. Op lokaal terrein als wethouder (zes jaar in Middelburg) en als lid Van de Middelburgse Maatschappij Stads- I herstel. Regionaal was en/of is de heer Van der Weel actief voor de Stichting Zeelnd, de Zeeuwse Culturele Raad, de Zeeuwse Museumstichting, het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en het Rode Kruisziekenhuis in Zierikzee. Lande lijk tenslotte als bestuurder van de Erasmusuniversiteit en het landelijke Rode Kruis. Als bewijs van erkente- lijkheid ontving hij eerder het kruis van verdienste van het Nederlandse Rode Kruis en de Zeeuwse prijs voor kunsten en wetenschappen. „U bent een begaafd man die een grote werk- kracht en een uitstekend organisatie vermogen bezit, hetgeen u gebruikt om dienend bezig te zijn in de maat- schappeij" zo vatte de burgemeester de verdiensten van devocaat samen. Verrassing Nadat ziin confrém mr C Brinkman Middelburg's burgemeester drs Wolters feliciteert zijn 'ingezetene' mrJJ. i h=T„Zens d= Zeeuwse ïeZS Weei 2» 20 ontvangen koninmm onderscheiding gefeliciteerd verklaarde Van der Weel - --ï'r'; 'Goud' voor waterstaats- ambtenaar M. van Gilst ZIERIKZEE De administratief ambtenaar A tweede klasse van rijkswaterstaat M. van Gilst uit Zierikzee is vrijdag koninklijk onderscheiden. In het gebou wencomplex van rijkswater staats Deltadienst aan de Van Veenlaan in Zierikzee ontving hij de gouden eremedaille van de orde van Oranje Nassau. Ir H. Engel, hoofdingenieur-direc teur van de Deltadienst, speldde hem het kleinood op. De heer Van Gilst (59) heeft er inmiddels dertig jaar bij de Del tadienst op zitten. Hij begon er als boekhouder. Later stapte hij over naar personeelszaken. Hij is nu een van de medewerkers op personeelszaken in de Zierikzee- se Deltadienst-vestigingDe col lega's met wie Van Gilst dage lijks te maken heeft, woonden de uitreiking van de onderschei ding bij. Later op de dag werd nog een receptie gehouden, tij dens welke andere medewerkers van rijkswaterstaat de gedeco reerde de hand konden druk ken, ROOSENDAAL Drie werknemers van de Nederlandse Spoorwegen uit Zeeland die meer dan veertig jaar bij dit bedrijf hebben gewerkt, hebben vrijdag in het ontspanningslokaal op het station Roosendaal een koninklij ke onderscheiding ontvangen. De ge decoreerden zijn L. C. Aerts uit Oost- Souburg, M. J. Haerkens uit Goes en A. Berlijn uit Terneuzen. De heren Aerts en Haerkens zijn on derscheiden met eremedailles in zil ver verbonden aan de Orde van Oran je Nassau. De Terneuzenaar ontving de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. J. Hille- nius, rayonchef van de Nederlandse Spoorwegen in Zeeland en West-Bra bant, sprak de onderscheidenen toe. De vrouwen speldden, soms met enige moeite, de lintjes op het pak van hun echtgenoten. Rayonchef Hillenius had het in zijn korte rede voor de met familieleden en bekenden gevulde zaal over een select gezelschap dat onderscheiden zou gaan worden. „Het afgelopen jaar heeft de NS in Zeeland en West- Brabant honderd mensen met pen sioen zien gaan", aldus de heer Hille nius. „Slechts vijf van hen zijn voorge dragen voor een lintje. Deze mensen, drie uit Zeeland en twee uit West- Brabant, hebben zich jarenlang zeer verdienstelijk gemaakt voor de NS". De heer Berlijn, geboren in 1925 in Bunschoten, heeft zich in de loop van zijn veertigjarig dienstverband opge werkt van locomotiefbankwerker in Alkmaar tot dieselmonteur in Terneu zen. De rayonchef kenschtste hem ais een hard werkende vakman, die steeds bereid is mee te denken over kostenbesparende zaken. Berlijn heeft zich naast zijn werk beziggehou den met de begeleiding van jeugdpro blemen in de regio Zeeuwsch-Vlaan- deren. Geruisloos De gedecoreerde Oostsouburger Aerts, 63 jaar, kwam in 1943 bij de spoorwegen in dienst als arbeider. Hij is op 1 februari 1984 vervroegd uitgetreden na dertien jaar gewerkt te hebben als treindienstleider. „Door zijn kwalitatief goede werk kon de nieuwe dienstregeling steeds nage noeg geruisloos worden ingevoerd meldde de heer Hillenius. De onder scheiden spoorwegman is enige tijd plaatselijk bestuurslid van de rooms- katholieke bond 'Sint-Raphaél' ge weest. „Een medewerker van de oude stem pel", zei Hillenius over de sinds 1965 als ploegleider van de rangeerdienst in Goes werkende Haerkens. Hij heeft er 41 dienstjaren bij de NS opzitten en begon in 1942 als loopjongen in Nijme gen. De zestigjarige Goesenaar heeft dankzij zijn inzet de plaatselijke be- drijfs-ontspanningsvereniging 'De Combinatie' tot een 'bloeiende zaak gemaakt. BURGHSLUIS De Zierikzeeènaar W. Tennckes, hoofd van de afdeling commerciële zaken van de Volker Stevin baggermaatschappij, is vrijdag koninklijk onderschei den. In het kantoor van de aannemerscombinatic Dos- bouw aan de haven van Burghsluis speldde burgemees ter T. H. de Meester van Zierikzee hem het ridderkruis van de orde van Oranje Nassau op. De he?r Tennekes kreeg de onderscheiding in verband met zijn verdiensten bij de uitvoering van een groot aantal waterbouwkundi ge werken gedurende ruim veertig jaar. De burgemeester nam in vogelvlucht de loopbaan van Tennekes (62) door. Hij kwam in 1942 in dienst bij het aannemingsbedrijf Van Hattum Blankenvoort dat toen aan de bouw van de Maastunnel in Rotterdam werkte. Later was hij onder meer betrokken bij werkzaamheden aan de Helderse zeewering, de sluiting van het Veerse Gat, de aanleg van het Zuid-Sloe en de afsluiting van het Brouwershavensche Gat. In 1965 kwam hij bij de aanne merscombinatie Dijksbouw Oosterschelde, die toen nog bezig was aan de bouw van de dichte Oosterscheldedam en thans werkt hij voor de aannemerscombinatie Dos- bouw, die de stormvloedkering maakt. Hij is er hoofd van de afdeling financiën en economische zaken. Brullend Burgemeester De Meester van Zierikzee speldt de versier- selen van het ridderkruis op bij de heer Tennekes. De Meester vertelde dat hij Tennekes eigenlijk niet als een administrateur zag. „Ik kan me u beter voorstellen bovenop een dijk in aanleg, orders brullend tegen bagger schepen en zo", aldus de burgemeester, Dat moet een rake kenschets zijn geweest, want deze woorden van De Meester ontlokten nogal wat hilariteit. Tennekes was ook een van de oprichters van de Zierikzeese hockeyclub. Voor deze vereniging heeft hij zich bovendien enige tijd verdien stelijk gemaakt als scheidsrechter. De Meester wist te vertellen dat Tennekes wat hij aan snelheid te kort kwam goed maakte met zijn forse stemgeluid. Na de uitreiking van de koninklijke onderscheiding dronken de aanwezigen in de Dosbouw-kantine een glas oranjebitter. .Aan het eind van de middag werd nog een receptie gehouden, tijdens welke vele medewerkers van Dosbouw en rijkswaterstaat Tennekes kwamen gelukwen sen. Burgemeester Molthoff van Hulst speldt de versieselen op bij officier mr Vroome OUD VOORZITTER 'LIDUINA' HULST Burgemeester P. J. G. 1965 werd hij lid van het bestuur van Molthoff van Hulst reikte vrijdag het Liduinaziekenhuis in Hulst, in aan oud-notaris mr W. J. J. M. 1971 werd hij voorzitter. In deze Vroome de versierselen uit beho- functie zette de jubilaris zich in om rende bij het officierschap in de wezenlijke veranderingen in het zie- Orde van Oranje Nassau. De heer kenhuis door te voeren. Ook speelde Vroome, die zeer verrast werd met hij een bemiddelende rol in de fusie- de koninklijke onderscheiding, is onderhandelingen met andere zie- jarenlang zeer actief geweest op kenhuizen in de Zeeuws-Vlaamse maatschappelijk gebied. regio. In het voorjaar van 1983 legde de heer Vroome de voorzittershamer In de periode 1949-1958 was hij lid neer. De heer MolthofT maakte de van de gemeenteraad van Goes, aanwezigen er op attent dat mr voorzitter van de Goese afdeling van Vroome ook zeer actief is geweest in de Zeeuwsche Volksuniversiteit en de Ring van Notarissen in Middel voorzitter van de stichting voor burg. De burgemeester, die blij was Ktholiek onderwijs. Tevens nam de met de derde officier in zijn gemeen- heer Vroome het initiatief tot op- te, zei dat wie de onderscheiding richting van het vormingswerk in verdiende er wel eerst grijs voor Goes. In Hulst maakte de officier in moest zijn geworden. In zijn dank- de Orde van Oranje Nassau zich woord zei notaris Vroome dat hij aan verdienstelijk voor de gemeenschap anderen het antwoord op de vraag als voorzitter van de stichting voor overliet of de onderscheiding ver- Katholiek onderwijs tot 1975. In diend is. HER VORMD PREDIKANT RIDDER VEERE - Dominee J. de Boer (66) uit Vrouwenpolder is vrijdag benoemd tot Ridder in de Orde Van Oranje Nassau. Volkomen verrast stapte de dominee gisteren het Veerse stad huis binnen waar hem een groot gezelschap genodigden opwachtte. In de Veerse raadzaal speldde bur gemeester mevrouw G. van Mont- frans-Hartman de heer De Boer de versierselen op, die bij het ridder schap horen. De burgemeester ging in het kort in op de vele verdiensten van dominee De Boer, die onder meer 35 j aar lang Nederlands Hervormd predikant is geweest op Walcheren en met name in Vrouwenpolder en Gapinge. Vorig jaar mei ging de heer De Boer met emeritaat. Bij die gelegenheid werd hij benoemd tot ereburger van Vee- re. Toen werd zijn lange loopbaan door de burgemeester uitvoerig ge schetst, daarom hield zij het giste ren bij een korte toespraak. Onder de toehoorders gisteren in het Veerse stadhuis bevonden zich ver tegenwoordigers van de provinciale kerkvergadering van de Nederlands Hervormde Kerk Zeeland, de Kerke raden van Vrouwenpolder en Gapin ge, het gemeentebestuur van.Veere, vrienden en familieleden. De burge meester eindigde haar toespraakje met de woorden: „Jan de Boer, ridder, ereburger en vriend, profi ciat". Burgemeester mevrouw Van Montfrans van Veere speldt de versierselen van het ridderschap op bij ds De Boer. BIJ GEMEENTE VLISSINGEN VLISSINGEN - „Als ik me een keer beetgenomen heb gevoeld in die 42 jaar, dan is het nu wel". Aldus reageerde de heer J. Adriaanse, hoofd van de afdeling burgerzaken van de gemeente Vlissingen, vrij dagmorgen op de hem toegekende koninklijke onderscheiding. De heer Adriaansë werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Na ssau. De bij de onderscheiding behorende versierselen werden hem opgespeld door burgemeester drs Th. J. Wes terhout tijdens een bijeenkomst in de burgerzaal in het gemeentehuis. De heer Adriaanse kwam in 1942 in dienst van de gemeente Vlissingen als klerk en heeft sindsdien een groot aantal rangen doorlopen, zo bleek uit de toespraak van de burge meester. „Uw grote kennis van het geen in de gemeente omgaat, maakt u tot een bron van informatie die voor de gemeente bijzonder nuttig is", zo zei burgemeester Westerhout tot de heer Adriaanse, die tot dat moment volkomen onwetend was gehouden van de hem toegekende onderscheiding. Aanleiding tot de toekenning was niet alleen de nauwe betrokkenheid met de Vlissingse ge meenschap die de heer Adriaanse heeft getoond, maar ook zijn func ties buiten het gemeenteapparaat. Hij is onder meer sinds '53 secretaris van het comité herdenking bevrij ding Vlissingen. Hoofd burgerzaken J. Adriaanse krijgt de oncmrscheiding opgespeld door burgemeester Westerhout van Vlissingen. WOONACHTIG IN TERNEUZEN TERNEUZEN E. J. van der Laan (62), oud-waterbouwkundige van rijkswaterstaat, is vrijdag be noemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Vrijdagmorgen speldde burgemeester C. Ockeloen in de burgerzaal van het stadhuis in Terneuzen, Van der Laan de bij de benoeming behorende versierselen op. Van der Laan was destijds gedeta cheerd bij de Dienst- Verbetering Friese kanalen en had daar een leidinggevende functie. Na afloop van die werken werd Van der Laan overgeplaatst naar de directie slui zen en stuwen van rijkswaterstaat, waar hii werd belast met het ontwer pen en berekenen van verschillende kunstwerken Van der Laan was vervolgens leidinggevend functiona ris bij de afsluiting van de Braak man in Zeeuwsch-Vlaanderen. Voordat hij in 1955 als hoofd van de technische dienst in dienst trad van het waterschap De Dijkring IJssel- monde, had Van der Laan nog een leidinggevende functie bij de bouw van de stormvloedkering in de Hol landse IJssel nabij Capelle aan de IJssel. Van der Laan is sinds eind '83 woonachtig in Terneuzen. Burgemeester Ockeloen feliciteert de heer Van der Laan met zijn onderscheiding. RECTOR II. STEGEMAN BENOEMD TOT OFFICIER Burgemeester Wolters speldt de onderscheiding bij de heer Stegeman op MIDDELBURG - De rector van de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW), drs H. Stegeman ontving vrijdag in Middelburg de benoeming tot officier in de Orde van Oranje Nassau. Voor die gele genheid was de al 35 jaar in het onderwijs actief zijnde Middelbur ger teruggeroepen van zijn vakan tie-adres in Midden-Nederland. Sinds 1963 is Stegeman onafgebro ken verbonden geweest aan de scho lengemeenschap in Middelburg. Daarvoor aan het christelijk lyceum in Zwolle, de Rijksuniversiteit Utrecht en aan het christelijk Men- no Alting College in Hoogeveen. Daarnaast geniet de rector landelijk bekendheid als voorzitter van de Algemene Vereniging van Schoollei ders VWO en HAVO (AVL). Burge meester drs P. A Wolters die giste ren de versierselen opspeldde ken schetste hem als een man die het evenwicht weet te handhaven tus sen de noodzaak tot onderwijsver nieuwing en anderzijds het hechten aan bestaande zaken die het waard zijn om behouden te blijven. De rector toonde zich verheugd voor de voordracht die vrienden uit het onderwijs voor de hoge onderschei ding hadden uitgebracht. Hij betrok in zijn dankwoord direct zijn vrouw erbij door de opmerking dat een man net zo ver komt als de hand van zijn vrouw reikt. Tegelijkertijd maakte de heer Stegeman relative rende opmerkingen bij de jaarlijkse optredende lintjesregen. Hij was daarbij onder andere van mening dat er maar weinig mensen aan de beurt komen waarvan men echt van verdiensten kan spreken. Afkomstig uit het oosten van het land is Stege man. zo beklemtoonde hij, zich aan Zeeland gaan hechten. In dat ver band noemde hij de CSW in Middel burg een vliedberg waar je steeds op terugkomt. „Eigenlijk ben ik met de scholengemeenschap getrouwd" al dus de rector. Hij bedankte de ver schillende sprekers tijdens de bij eenkomst. „U moet het alleen niet allemaal geloven want het is niet allemaal waar, wel was het aardig om te horen".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 17