Oud-huisarts Braber in Dreischor werd ridder PZC/ provincie 16 Ridder, officier en 'goud' in Goes Vier 'koninklijke' PTT-ers Ridderschap voor N. van den Broeke T. H. KAMERMANS WERD RIDDER Ridderschap kroon op loopbaan B. de Jonge Transporteur Verbrugge begonnen met legertruck Opzichter M. J. Mol kreeg goud 'U HEBT NIET STILGEZETEN... Nietsvermoedend naar de Stichting Zeeland ZATERDAG 28 APRIL 1984 Burgemeester Blanken van Goes <r> teikte koninklijke onderscheidingen uil aan van Inr pater M. Buijssen (officier), L. Duvekottridder) en mevrouw M.J. van de Velde-Nieuwdorp zilver) GOES - In het kader van de jaar lijkse lintjesregen heeft burge meester mr W. Blanken vrijdag aan drie inwoners van de gemeente Goes een koninklijke onderschei ding uitgereikt. Het eremetaal was voor mevrouw M. J. van de Velde- Nieuwdorp uit Wilhelminadorp en de heren L. Duvekot en M. Buijssen uit Goes. Mevrouw Van de Velde kreeg de eremedaille in zilver, voor de heer Duvekot was het ridderschap weg gelegd en de heer Buijssen werd benoemd tot officier - dat alles in de orde van Oranje Nassau. Tijdens een bijeenkomst in het stadhuis stelde burgemeester Blan ken vast dat er sprake was van 'gewaardeerde burgers uit het Goe- se'. Mr Blanken meende dat de onder scheidingen te beschouwen waren als maatschappelijke waardering voor uiteenlopende activiteiten. In korte karakteristieken schetste Blanken de verdiensten van elke gedecoreerde. Mevrouw Van de Vel de kreeg de eremedaille wegens haar inzet als kosteres van de Ne derlands hervormde gemeente in Wilhelminadorp. In 1928 begon ze als hulp bij haar vader, die koster was en sinds haar huwelijk verricht zij samen met haar man J. van de Velde, alle voorkomende werk zaamheden en dat alles zonder ver goeding. „U bent een heel bijzonder exemplaar", zei burgemeester Blan ken tot de nog altijd actieve koste res. Hij wees erop dat het werk veel omvangrijker is dan menigeen zich voorstelt. „Het gaat niet alleen om het openen van de deur. Het is het helemaal op peil houden van de plaats waar de gemeente samen komt", betoogde de burgemeester, die gewaagde van een 'onbaatzuch tige en liefdevolle taakvervulling'. De heer Duvekot - tot 1979 direc teur van de gelijknamige graanhan del - werd tot ridder benoemd om dat hij naast zijn werk (waarin kwaliteitsverbetering van zaaizaad en ras en samenwerking een belang rijke rol speelden) veel deed op het gebied van de volkshuisvesting. Met name als bestuurder van de algemene woningbouwvereniging Nieuw Goes was de nieuwe ridder actief, tot hij bij de fusie van de 3 corporaties in Goes - eind 1983 - terugtrad. Ook voor het Leger des Heils en de Vrijwilligerscentrale zet te de heer Duvekot zich in. „Een belangrijke representant van het Goese bedrijfsleven, zeer gewaar deerd om zijn goede, menselijke contacten", noemde mr Blanken de heer Duvekot. De burgemeester prees zijn werk op het gebied van de volkshuisvesting (nieuwbouw en re novatie). „Er zijn successen geboekt die er zijn mogen", constateerde de burgemeester. Pater Buijssen had zijn onderschei ding eigenlijk al bij zijn afscheid als rector van het Sint Willibrord- college, de katholieke scholenge meenschap voor middelbaar en voortgezet onderwijs te Goes, moe ten ontvangen. Vorig jaar was er bij het ministerie van onderwijs geen ruimte voor en de 'schade' werd alsnog ingehaald. In 1953 kwam de heer Buijssen als leraar wiskunde naar Goes. In 1967 volgde zijn benoeming tot rector. Burgemeester Blanken herinnerde eraan dat pater Buijssen de komst van de mammoetwet en bijbehoren de veranderingen meemaakte „een periode dat het voortgezet onder wijs volop in beroering was") en het Willibrordscollege hielp uitbouwen tot het grootste katholieke middel bare onderwijsinstituut in Midden- Zeeland. „Een typische onderwijs man, die zijn leven voor dat onder wijs nadrukkelijk beschikbaar heeft gesteld", merkte Blanken op. Hij omschreef de oud-rector als iemand die als het ware geïnvesteerd heeft in jonge r ROOSENDAAL Vier Zeeuwse PTT-medewerkers kregen vrijdag morgen in het Roosendaalse expe ditieknooppunt een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Ze kre gen dit ere-teken uit de handen van de directeur van het postdistrict Middelburg, J. L. de Wild. Deze gaf in een toespraak, die aan de uitrei king voorafging, aan dat de onder scheidenen (er waren er in totaal 9 in dit district van wie 5 uit Noord- Brabant) verschillende verdien sten hebben. Niet alleen hebben ze zich ingespannen voor het bedrijf, maar ook voor de gemeenschap. De Wild ging ook uitgebreid in op het systeem van het verlenen van koninklijke onderscheidingen. Daarbij gaf hij de historie van de ere-tekenen aan. Volgens de direc teur van het postdistrict zouden eigenlijk alle onderscheidingen ge lijk moeten zijn. omdat er vanuit mag worden gegaan dat iedereen even goed zijn best heeft gedaan voor de PTT, ongeacht rang of positie. Dat systeem gaat echter in Nederland, tot zijn teleurstelling, nog niet op. „Niettemin wil ik er de nadruk op leggen dat. van welk metaal ook de onderscheiding is vervaardigd, de waardering van be- drijfszijde gelijk is", zei hij. Om toch op een bepaalde manier daarvan blijk te geven reikte hij ze in alfabe tische volgorde uit. De Zeeuwse PTT'ers die. in het bijzijn van hun naaste familie, een koninklijke onderscheiding kregen zijn: L. A. Kampman uit Sint-Maar tensdijk, P. van Sprundel uit Aar denburg, J. Stoel uit Burgh-Haam- stede en M. Vader uit Middelburg. Kampman trad 8 oktober 1943 in dienst bij de PTT en is nu hoofd employé-kantoorhouder te Sint- Maartensdijk. Naast zijn werk voor de posterijen is hij actief in de vakbond ABVA, in de plaatselijke toneelvereniging, de sportvereni ging en de klaverjasvereniging. Kampman kreeg de eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau in zilver. Sportgebeuren Die onderscheiding viel ook Van Sprundel te beurt. Ook deze PTT'er is actief in het sportgebeuren van Aardenburg, onder meer als be stuurslid van de Aardenburgse voetbalclub en daarnaast maakt hij deel uit van een commissie van advies en bijstand jeugdbeleid en de kerkvoogdij van de hervormde kerk. Van Sprundel trad op 27 maart 1941 bij de PTT in dienst en heeft altijd bestelwerkzaamheden gedaan. Ook Jacob Stoel uit Burgh-Haam- stede kreeg een zilveren medaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Loco-burgemeester J. C. de Feijter reikte de onderscheiding uit. Hij wees er op dat Stoel immer opgewekt is en ongeacht de weers omstandigheden altijd fluitend door het dorp rijdt. Stoel trad 2 februari 1944 in dienst te Zonnemai- re en werd later overgeplaatst naar Burgh-Haamstede. Hij was onder meer lid van de dienstcommissie en was scriba van de hervormde kerk. Momenteel werkt hij als besteller bij de PTT. De laatste Zeeuw die in Roosen daal een koninklijke onderschei ding kreeg was M. Vader, die als besteller in Middelburg werkt. Hij trad in dienst op 1 mei 1943 en is erg populair onder zijn collega's. De Wild wees er onder meer op dat Vader als een van de ouderen bij de Middelburgse PTT heel wat mensen kan vermaken met anecdotes uit zijn loopbaan. Vader kreeg de ere medaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau in brons, secretaris van de Raad van Arbeid in de persoon van de heer N. van den Broeke was benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De heer Van den Broeke is in die functies werkzaam sinds 1977,Landelijk is deze Middelburger geen onbe kende binnen de vereniging van Raden van Arbeid. Zo was de heer Van den Broeke lid van de werkgroep die destijds is ingesteld ter voorbereiding van de automati sering van de administraties van de afdelingen Kinder bijslag bij de 22 Raden van Arbeid in Nederland. Hij was zelfs enige tijd waarnemend hoofdprojectleider van die automatisering. Ook als lid van een speciale project-commissie maakte de heer Van den Broeke zich verdienstelijk voor de automatisering. Buiten zijn werkkring zette hij zich op kerkelijk en maatschappelijk gebied in: diaken bij de Nederlands hervormde kerk in Middelburg, penningmeester van de commissie gezinsververzorging en maatschappelijk werk van genoemde diaconie, lid van bestuur van het bejaardentehuis 'De Griffioen', later van 'Rustenburg'. Thans nog vervult hij de functie van secretaris van de Stichting Philadelphia Tehuizen Walcheren, die ge zinsvervangende tehuizen exploiteert voor geestelijk gehandicapten. Voorts is de heer Van den Broeke penningmeester van de Gouden Cirkelgroep, afdeling Scouting Nederland. Voorzitter Hendriks roemde bij de uitreiking van de onderscheiding de toewijding en vakbekwaamheid van zijn chef de bureau, die in zijn dankwoord erop wees dat hij zijn taken naar behoren heeft kunnen vervul-en dank zij de inzet van de medewerkers en medewerk sters van het kantoor. MIDDELBURG- De lintjesregen bracht zo'n hevige lokale bui tol boven Middelburg dat burgemeester drs. P. A. Wolters handen tekort kwam om het eremetaal bij de uitverkoren ingezetenen af te leve ren. Zo kon het onder meer gebeuren dat drs. G. J. Hendriks, voorzitter van de Raad van Arbeid in Middelburg namens de burgemeester het blijde be richt kon uitdragen dat zijn chef de bureau, tevens Voorzitter G.J. Hendriks van de Raad van Arbeid in Middelburg speldt bij zijn chef de bureau N. van den Broeke de koninklijke onderscheiding op. DREISCHOR Oud-huisarts J. L. Braber in Dreischor moest zich vrijdagmorgen haastig gaan verkleden. Hij had wel door dat burgemeester C. Slabbekoorn van Brouwershaven en het bestuur van de vereniging Stad en Lande niet zo maar op de koffie kwamen. Op het informele overhemd dat hij droeg, zou een koninklijke onderscheiding niet zo best tot haar recht komen. Daarom trok hij maar snel een kostuum aan. De oud-huisarts van Dreischor had hebt in uw leven niet stil gezeten" koom somde maar liefst 23 activitei- verwacht dat hij pas vrij dagavond in Dat deed ook burgemeester Slabbe- ten op waaraan Braber zich de afgelo- het zonnetje zou worden gezet. Dan koom aan het adres van de heer pen veertig jaar kortere of langere tijd zou hij namelijk terugtreden als voo zitter van de vereniging Stad en Lan de op Schouwen-Duiveland. Maa burgemeester Slabbekoorn kwam morgens al op bezoek. En niet me lege handen. Hij speldde de heei Braber het ridderkruis van de orde van Oranje Nassau op Deze ondei scheiding viel hem te beurt in band met zijn zoals de burgemeester het noemde 'diensten en verdiensten' die hij op maatschappelijk en cultu reel gebied heeft gehad. Activiteiten èij dergelijke gelegenheden pleegt £en burgemeester de te decoreren persoon nogal eens toe te voegen: „U Braber. In diens geval was dit cliché heeft gewijd. Een greep daaruit: huis- meer dan ooit waar. Want Slabbe- arts in Dreischor van 1943 tot 1965, MIDDELBURG - Als bekroning op zijn bijna veertig jaar lange loopbaan in het onderwijs ont ving de heer B. de Jonge uit Middelburg vrijdag de benoe ming tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. De oud-direc teur van de plaatselijke ds Ber- nardus Smytegelt-mavo ont ving de bijbhorende eretekens van burgemester drs P. A. Wol ters. De heer De Jonge is vanaf de oprichting in 1958 tot aan zijn vertrek (wegens vervroegd uit treden) vorig jaar september, verbonden geweest aan mavo. Daarvoor was hij sinds 1944 ac tief aan mulo-scholen in Lisse en Krabbendijke. De burgemeester zei dat de on derscheiding ook gezien moest worden als blijk van erkenning voor het werk dat De Jonge verrichtte als bestuurder van de Gereformeerde Onderwijzers- en Lerarenvereniging (GOLV) en als begeleider van examens voor het praktijkdiploma boekhou den. De oud-directeur zelf verklaarde dat zijn omgeving de benoeming tót ridder voor 110 procent ge heim had weten te houden zodat het voor hem als een volslagen verrassing kwam. „Ik ben er blij mee maar onderschrijf zelf met dat ik dit ereteken zo verdiend heb. Wie ben ik echter dat ik dit heb mogen doen', aldus De Jon ge. B. de Jonge, ridder burgemeester Slabbekoorn hem de versierselen van het ridderkruis op de revers kon spelden secretaris, vice-voorzitter en medisch adviseur van het algemeen zieken fonds Schouwen-Duiveland. bestuurs lid en vice-voorzitter van de vereni ging en de stichting voor ziekenhuis- verpleging Schouwen-Duiveland, be stuurslid en voorzitter van de culture le vereniging Nut en Genoegen in Dreischor en voorzitter van het land bouwmuseum Schouwen-Duiveland. Niet al zijn bezigheden richtten zich op de gezondheidszorg of de cultuur. Braber is ook 37 jaar voorzitter ge weest van de biljartvereniging 'De Drie Scapen' te Dreischor. Verschei dene van al die activiteiten houden hem vandaag de dag nog bezig Slab- bekoom was dan ook van mening dat het bestuur van de vereniging Stad en Lande (Braber is er sinds 1959 be stuurslid van en sinds 1970 voorzitter) terecht van oordeel was dat bij Bra- bers afscheid iets bijzonders moest worden gedaan. ADVERTENTIE VASTENAKTIE GIKO:5850 BANKNUMMER 70.TO70.147 Transporteur A.J. Verbrugge uit Temeuzen ontving de koninklijke onder scheiding - het officierschap - van Temeuzens burgemeester C. Ockeloen DIRECTEUR WERD OFFICIER TERNEUZEN A. J. Verbrugge, al gemeen directeur van Verbrugge In ternationale Wegtransporten B.V. in Temeuzen, is vrijdag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Na- ssau. De bijbehorende versierselen werden hem vrijdagmorgen in de burgerzaal in het Terneuzense stad- ifuis door burgemeester C. Ockeloen opgespeld. Volgens Ockeloen is Ver- brugge's onderneming een belangrij ke schakel in het economische leven van Zeeuwsch-Vlaanderen. Bij het ontstaan en de groei van de onderne ming was Verbrugge erg nauw be trokken. De nu 58-jarige Verbrugge startte in 1946 een éénmanstransportonderne- ming met behulp van een legerdump- truck. In '58 opereerde hij al met zes DAF-vrachtauto's onder de naam Transportbedrijf Verbmgge. In 1964 werd overgegaan tot de oprichting van De Meyer Verbmgge Interna tionale Wegtransport N V. Daarmee was de samenwerking met scheep vaart- en havenbedrijf Aug. de Meyer een feit. De onderneming fuseerde vier jaar later met Transportbedrijf Verbmgge. dat tot op dat moment zelfstandig was blijven doorwerken. Verbmgge specialiseerde zich als gevolg van de komst van Dow Chemical naar Ter- neuzen op het vervoer van onder meer chemicaliën. Dat leidde tot vestigin gen van het bedrijf in binnen- en buitenland. Momenteel oriënteert de directeur zich sterk op vervoer naar het buitenland, met name naar België en Frankrijk. In 1981 kreeg het transportbedrijf z'n huidige naam: Verbmgge Internatio nale Wegtransporten B.V. Die naams wijziging had overigens geen gevolgen voor de samenwerking met Aug. de Meyer, die inmiddels onderdeel van de Koninklijke Nedlloydgroep was geworden. MIDDELBURG - Met een list was opzichter M. J. Mol gisteren op zijn vrije dag naar het gebouw van de directie Zeeland van de Volkshuis vesting in Middelburg gelokt. Daar vernam hij van hoofd ingenieur-di recteur ing R. J. van der Meer dat hem de eremedaille in goud, verbon den aan de orde van Oranje Nassau was toegekend. De heer Mol trad juli 1946 in over heidsdienst na het behalen van de diploma's Ambachtsschool (monteur) en avondschool (werktuigkunde). Hij begon bij het ministerie van openbare werken en wederopbouw (Zeeland) als chauffeur onteur. waarna in 1970 de overplaatsing naar de inspectie van de directie Zeeland van de volkshuis vesting volgde. In mei 1968 was hij begonnen aan een cursus bouwkunde. Deze omscholing werd gevolgd in verband met de ko mende opheffing van de meeste chauf- feursposten. De heer Van der Meulen noemde deze ommezwaai tekenend voor de creativiteit en werkkracht van de heer Mol. Deze volgde ook nog de cursus redactievaardigheid en de opleiding bouw- en woningtoezicht. Zijn huidige taak omvat onder andere het onderzoek naar woningklachten en inspectie van bouwvergunningen Verder krotbeoordeling en onderzoek van woningen met betrekking tot voorgenomen onbewoonbaarverkla ringen. De heer Van der Meulen roem de met name de kunst van de heer Mol om met klagers om te gaan. Oud-HID ir L. D. Huisman haalde nog wat oude herinneringen op en vond het opkomen voor mensen die in de knoei zitten kenmerkend voor het optreden van de opzichter. Hy noe de de onderscheiding 'ten volle ver diend'. De heer Mol zelf verklaarde onder de indruk en totaal overvallen te zijn met de gebeurtenis. Hij relati veerde de hem toegevallen opmerkin gen van lof door te zeggen dat het ieders plicht is te werken zoals in het vermogen ligt. Overigens is de heer Mol ook actief geweest in het maatschappelijk leven. Tien jaar als trainer van de gymnas tiekvereniging Veldo in Middelburg en van Oranje-Nassau in Vlissingen. Op het ogenblik geeft hij nog weke lijks les aan plusminus vijftig dames van Oranje-Nassau en aan vijfentwin tig leden van de plattelandsvrouwen bond. MIDDELBURG - De 62-jarige Middel burger T. H. Kamermans stapte vrij dagmiddag nietsvermoedend het ge bouw van de Stichting Zeeland aan de Dam binnen. Daar vergaderde het algemeen bestuur van de Stichting en men had Kamermans gevraagd 'even langs te komen', omdat men nog een afscheidstoespraakjc voor hem in petto had. Kamermans ver trok namelijk eind december 1983 als administrateur van de Stichting. Voorzitter W. Don begon de heer Kamermans in lovende woorden toe te spreken. Plotseling kwam Middel burgs burgemeester drs P. Wolters binnen met in zijn kielzog een groot aantal familieleden van Kamermans. De zeer verbaasde Middelburger werd vervolgens door de burgemeester 'be- Oud-administrateur T H. Kamermans ging nog even langs by de Stichting Zeeland en werd daar verrast met het ridderschap in de Orde van Oranje- Nassau. Rechts burgemeester Wolters van Middelburg. hangen' met de versierselen die horen bij het Ridderschap in de Orde van Oranje Nassau. De heer Kamermans kreeg deze ko ninklijke onderscheiding vanwege het vele werk dat hij voor de Stichting Zeeland, vanaf 1956 als administra teur, had verricht. De burgemeester noemde echter ook een groot aantal nevenfuncties dat de heer Kamer mans verrichtte, zoals administrateur van het Zeeuws Studiefonds, en werk zaamheden bij achtereenvolgens de Stichting Herstel Zuid-west Neder land, de Zeeuwse Collecte, het Anjer fonds en het comité Zomerzegels. Ver der was de kersverse ridder actief in zaken als kerk, sport en jeugd. De heer Don zei erg blij te zijn dat Kamermans de onderscheiding had willen accepteren, „Ik ben verheugd dat u het waardeert dat anderen u op deze manier in het zonnetje hebben willen zetten. U wordt geëerd voor alles dat u voor onze goede Zeeuwse gemeenschap hebt gedaan", aldus be stuursvoorzitter Don. Vier koninklijk onderscheiden Zeeuwse PTT-ers: vlnr. M. Vader tbronst. A. Kampman (zilverJ. Stoeltzilver) en P. van Sprundel (zilver).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 16