Onderwijs schiet tekort in aandacht jaren '30 en '40 Het feest is nu officieel begonnen... Sluis moet meer waarde aan het Zwin hechten 'Oorzaak groei Centrumpartij wegnemen' RIOD-DIRECTEUR PAAPE IN MIDDELBURG Mr T. Stein geïnstalleerd als officier van justitie PPC wil meer aandacht voor leefklimaat Fanoy Boeken Bejaarde vrouw in Axel gedood bij ongeval 400 JAAR TERNEUZEN ZATERDAG 28 APRIL 1984 PZC/ provincie 15 MIDDELBURG - Het wegnemen van de oorzaken van de groei en het ontmaskeren van de ideologie van de Centrumpartij zijn de belangrijkste wapens om deze groepering daadwerkelijk te kunnen bestrijden. Dit verklaarde vrijdag commissaris van de koningin dr C. Boertien tijdens de opening van de verzetsherdenkingstentoonstelling in Middelburg. Hij noemde het opsporen en het wegnemen van de oorzaken die de groei van de CP veroorzaken van het grootste belang en daarna de ontmaskering van de ideologie. „Wij kunnen het verschrikkelijk vinden dat steeds meer mensen zich door de Centrumpartij laten lokken maar zullen met onze verzuchtingen geen stap verder komen als wij geen kans zien de ideologie van die partij te ontmaskeren". De commissaris beklemtoonde verder dat het niet om de mensen gaat maar om de ideologie, zaken die niet bij elkaar mogen worden geveegd. „De moeilijkheid waarin wij in allerlei situaties vaak voor staan is het onderschei den tussen de mensen die naar onze overtuiging gevaarlijke of verkeerde theorieën verkondigen en de theorieën zelf. Ik weet wel dat het ménsen zijn die theorieen, verderfelijke ideologieën vaak. dragen en propageren. Maar wij zullen de spits van de bestrijding ervan op de wezenlijke inhoud moeten richten". MIDDELBURG - Het onderwijs schiet ernstig tekort in het geven van aandacht aan de den. de ontkenning van menselijke gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog en de jaren dertig waarin de kiemen werden i"vmdj£edemenszeir'aalXld™heeï gelegd voor deze wereldbrand. De verontschuldigingen die voor dit gemis worden Paape. Hij concludeerde ook dat her- aangevoerd zijn volstrekt afwijsbaar omdat ze alle grond missen. Deze forse kritiek op het denken dan pas zin krijgt wanneer dat a tt o - «-v uitmondt in een bezinning op de onderwijs leverde vrijdag drs A. H. Paape, directeur Rijksinstituut voor Oorlogsdocumenta- problemen van het heden. tie (RIOD), tijdens de opening van de tentoonstelling 'Verzet en vervolging 1933-19NU' Aanleiding voor de verwijten vormt vraagstelling een weinig gunstiger zouden zijn. Hij sprak van een 'ge- het geringe aantal inzendingen voor beeld zou hebben opgeleverd". uuwuuu ywx uccivj auu ucuucii ujjgcicvciu makzuchtige dooddoener, ook al is - r - .- de wedstrijd over het thema 'Bevrij- Het argument dat het lesprogramma het ten dele juist. Maar er zijn in ons ®en .?'e z.1.cn "u T" (H„ ding en Verdraagzaamheid'. Deze is zo overladen is en dat er slechts een land sinds 1945 3500*andere boeken a met het oog op de Nationale viering gering aantal uren aan geschiedenis verschenen waaruit men de gewenste van bevrijdingsdag in Middelburg uit- kan worden besteed wees hij van informatie wel kan putten. Dat vraagt geschreven voor kinderen en jongeren dend „Men dient in een tijd als deze alleen iets meer aandacht, iets meer in Zeeland tussen 9 en 12 jaar. Alle waarin de paralellen met de jaren belangstelling, iets meer tijd en moei- scholen voor lager en voortgezet on- dertig en veertig zo overduidelijk aan- te" zo fulmineerde de directeur van derwijs in de provincie zijn benaderd wezig zijn, het belang daarvan in te het rijksinstituut, over deze vraag. Het aantal ingestuur- zien en zijn prioriteiten en voorkeuren Hij noemde het verder van groot de werkstukken was volgens de te verschuiven. Dat geldt temeer voor belang om te blijven herdenken Het me: RIOD-directeur ronduit teleurstel- het voortgezet onderwijs, waar nu al gaat er daarbij om de generaties van lend. De werkstukken die binnenkwa- verscheidene jaren deze periode mede de toekomst ervan te doordringen wat Symptomen Hij maakte gewag ontwikkelin- men waren meestal afkomstig van de centraal staat in het schriftelijk eind- jongste leeftijdscategorie (9-12) en bo- examen". vendien in doorsnee van matige kwa- Evenzo maakte Paape korte metten ke signatuur dan ook, die onontkoom- liteit. met het argument dat er te weinig op baar als uitgangspunt heeft de ont- dezelfde zijn als die tot de Tweede Wereldoorlog leidden. „Symptomen van afkeer, minachteing en haat te- uit verre en vreemde streken, mensen die hier trachten te vinden wat ze thuis moeten ontberen, die we voor een groot gedeelte zelf hierheen hebben gehaald,mensen andere huidskleur, met een andere cultuur,een andere goddienst of taal en andere gewoonten en ge- een dictatuur. Een dictatuur van wel land weer te signaleren" zo sprak de RIOD-directeur. In dat verband zag commissaris van neb tugujuciiu uat ei te weinig up uaai ais uitgangspunt neeit uc unt- Dnortion crohrolr aar De heer Paape zei dat in de eerste het onderwijs afgestemde leerboeken kenning van democratische vrijhe- fe jl hp plaats het Zeeuwse onderwijs zich deze zaak aan moeten trekken. Hij sprak van een gemiste kans. Tegelij kertijd meende de heer Paape dat Zeeland in de praktijk geen uitzonde ring vormt. „Te vrezen is dat een landelijke wedstrijd met dezelfde het 1 o- volgde je gewoon ie- bev0nden. MIDDELBURG - Tij dens een buitengewone zitting van de arrondis- veel geworden", sementsrechtbank te Middelburg is mr T. H. W. Stein geïnstalleerd als substituut officier van justitie. De heer Stein werkte al bij de moet zich snel kunnen je af of een vervolging rechtbank als plaats vervangend officier en werd gisteren na n proefjaar officieel in dienst genomen bij het Middelburgse parket. informatie over de ander als een be langrijke oorzaak. Reagerend op de kritiek die Paappe op het onderwijs had geuit stelde de heer Boertien dat het resultaat inderddaad beter had kunnen zijn. Tegelijkertijd wilde hij hulde brengen aan de leerkrachten die bij deze wedstrijd wel stimulerend hebben gewerkt. De heer Boertien was er verder verheugd over dat de prijswinnaars zich onder het gehoor - - UCVUIIUCIl. even te- mand en je vond het De bijeenkomst was eerder geopend - - ®°mf zelfs jammer als door de heer A A. Verheij uit Amster- JL?*i* dam. lid van het comité nationale viering bevrijding. Deze prees de ver zetsmensen die zich tijdens de ope ningstijden van de expositie in Mid delburg en Veere belast hebben met het begeleiden van de bezoekers. De prees de souplesse van middels was overleden, de nieuwe officier. „Dat omdat het zo'n mooie is een zeer goede eigen- zaak hadkunnen zijn. schap, want een officier Tegenwoordig vraag je aanpassen Zeker ook wel zinvol is. Je weegt af ervaring heeft volgens hem geleerd gezien de snelle ontwik- welk belang daarmee is dat juist deze men5en g0Ed In staat gediend en wat ertegen zijn hun ervaringen door te geven en rvlait" olrlnc Ha Hrv/-\FHr\f_ - kelingen in het vervol gingsbeleid. daarbij aan de proble men waarmee we in Zee- De zitting begon in een land deze maanden weer mr C. Brinkman, de de- sfeer van hilariteit toen geconfronteerd zullen ken van de orde der de hoofdofficier van jus- worden zoals naaktre- titie de rechtbank vroeg creatie en wild kampe- mr Stein te beèdigen. ren. Ook daarbij is een cier en zei dat het met Rechtbankpresident mr grote soepelheid ver- G André de la Porte zei eist", daarop: „Mogen „Zullen Ook hoofdofficier Huij- we het maar een instal- gen ging in op het sepot- latie noemen?". Daarop beleid dat in de loop der ceptie in de Gobelinzaal zei hoofdofficier mr J. jaren drastisch is veran- van het Middelburgse Huijgen „Ach ja, de derd. „Vroeger dan ver- rechtbankgebouw. Ik denk pleit aldus de hoofdof- j0ngeren te helpen zelfstandig te den- o nrn o. ficier. ken yerbeij sprak daarbij van een De laatste spreker was band tussen verschillende generaties waarbij van geen kloof sprake is. Muzikale medewerking verleenden twee leerlingen van de Zeeuwse Mu ziekschool, namelijk Riaan van 't Veer en Palle van der Lijke (beiden fluit). Tenslotte droeg de heer A. J. .Mes, coördinator van het werkcomité voor de 5-mei-viering in Middelburg het gedicht 'Het lied der achttien dooden' van de in het begin van de Tweede Wereldoorlog omgekomen verzetsstrijder Jan Campert voor. mr Stein tot nu toe ple zierig was om samen te werken. Daarna volgde een drukbezochte IADVERTENTIEI MIDDELBURG - In het provinciaal sociaal-economisch beleidsplan wordt onvoldoende aandacht be steed aan het leefklimaat in Zeeland en aan de milieuproblematiek. Dat stelt de Provinciale Planologische Commissie in een advies over het ontwerpplan. De PPC meent, dat aan de negatieve effecten van het voorgestane beleid - zoals zure regen - niet of nauwelijks aandacht wordt besteed. Er is. zo stelt de PPC, eenzijdig de nadruk gelegd op de arbeidsmarkt en de productie structuur. Naar het oordeel van de commissie dient, ter handhaving van het leefklimaat, wat is opgebouwd aan welzijnsvoorzieningen niet verlo ren te gaan. Aan het leefklimaat zou alsnog aandacht moeten worden be steed in het sociaal-economisch be leidsplan, zo meent de PPC, Rooie Vrouwen houden studiedag over bouwplannen GOES De gewestelijke kerngroep - van de Rooie Vrouwen in Zeeland houdt op 19 mei een studiedag over - vrouwen en ruimtelijke ordening. Dat - gebeurt in de Prins van Oranje te Goes van 10.00 tot 15.00 uui. Mevrouw H. van Eijs, stedebouwkundige te Delft houdt een inleiding. Zij zal met name aandacht vragen voor zaken die voor vrouwen van belang zijn bij de beoordeling van bouw- en bestem mingsplannen. Eveneens wordt beke ken welke mogelijkheden er zijn om op plaatselijk en provinciaal niveau invloed uit te oefenen op de eigen woonomgeving. De dag wordt afgeslo ten met een optreden van het Krimp- vrije Vrouwenkoor uit Gouda, dat bekende een eigen gecomponeerde liederen brengt, 'met een knipoog naar de positie van vrouwen in onze maatschappij'. De Grote Van Dale nu in drie delen De elfde, herziene en aanzienlijk uitgebreide druk - 400 pagina's meer! - verschijnt medio augustus 1984. In donkergrijs linnen met goudstempel, compleet in drie delen in cassette. Prijs bij verschijnen f 250,- Teken nu in met f 25,- voordeel. JJCtZl c^LJ-Cl Nieuwe Bu,rg 26-28 en Walplein Middelburg Tel. 01180-12114. AXEL - De 82-jarige mevrouw H. M. C. A. Boon uit Axel is vrijdag in de loop van de middag in het acade misch ziekenhuis in Gent overleden aan de verwondingen die zij eerder die dag opliep bij een ongeval in haar woonplaats. Het slachtoffer werd toen bij het oversteken geschept door een bus. Het ongeval gebeurde rond 11.30 uur op de kruising Kanaalkade-Kinder dijk De bejaarde vrouw stak de voet gangersoversteekplaats over de naalkade over. Een lijnbus van de ZWN kwam vanaf de Kinderdijk rechtsaf de Kanaalkade op en schepte de vrouw. De buschauffeur, wiens initialen de Axelse politie niet wilde vrijgeven, verklaarde tegenover de politie door de dode hoek de vrouw niet gezien te hebben. Het slachtoffer werd met ernstig hoofdletsel en in coma naar Gent overgebracht waar zij later overleed. ZEEUWS COÖRDINATIE ORGAAN SLUIS - De Stichting Zeeuws Coör dinatie-orgaan voor Natuur-, Land- schaps- en Milieubescherming vindt dat hel loeristisch-recreatief beleids plan van Sluis een aantal punten niet concreet invult. Daarbij gaat het on dermeer om de status van het natuur gebied Het Zwin. Het is voor coördi nator J. L. de Vries zeer de vraag of daar de recreatie met bijkomende voorzieningen moet worden gestimu leerd. Hij maakt een uitzondering voor de Noordzeekant en recreatieve activiteiten, die zijn gericht op na tuurbeleving. Het Coördinatieorgaan schrijft dit in een reactie op het ontwerp-beleids- plan, dat binnenkort door de Sluisse raad moet worden vastgesteld. Het schaart zich in grote lijnen achter de kritiek van de natuurbeschermings vereniging West Zeeuwsch-Vlaande- ren Het Duumpje. die ook bezorgd is over een te grote recreatiedruk op het Zwingebied. „Een tamelijk vaag gehouden verhaal als dit, laat in het ongewisse via welke procedure, op welke gronden en door wie concrete besluiten zullen worden genomen", meent De Vries, die daar bij wijst op het feit, dat een uitbrei ding van de verblijfsrecreatie afhan kelijk wordt gesteld van de ontwikke- lingsvisie van de recreatie-onderne mers op hun bedrijf. Het Coördinatieorgaan gaat ervan uit, dat Sluis zich de komende jaren zal houden aan 10 plaatsen voor kam perenbij-de boer maar vindt het 'zeer onjuist' wanneer de gemeente afdingt op de eigen bestuurlijke verantwoor delijkheid ten aanzien van een even tuele uitbreiding van de verblijfsre creatie. „Een gemeentelijk plan als dit loopt steeds het risico op een te kleine schaal naar de problemen en moge lijkheden te kijken", aldus de reactie. De Vries vindt dat Sluis de grenzen voor wandel- en fietsroutes 'nogal absoluut' heeft genomen. De gemeen te doet er dan ook goed aan Belgische nabuurgemeentes bij de opzet te be trekken. waarbij ook het benutten van bestaande of te heropenen wegen kan worden bekeken Overigens stelt het Coördinatieor gaan voorop, waardering te hebben voor de poging van b en w om voor de toeristischrccreatieve sector 'een overwogen beleid' te formuleren. De oude veerboot Koningin Emma arriveert in Terneuzen. TERNEUZEN - Het is nu officieel feest in Terneuzen. Vrijdagavond meerde 'het bootje', de oude 'Koningin Emma' die jarenlang de veerverbinding Terneuzen-Hoedekenskerke onderhield, af in de oude veerhaven. En niet lang daarna werd in de Grote Kerk in de Noordstraat herdacht dat Terneuzen 400 jaar geleden van Willem van Oranje stadsrechten had gekregen. Die herdenkingssamenkomst werd bijge woond door honderden genodigden, onder wie commissaris der koningin dr. C. Boertien. Burgemeester C. Ockeloen hield in komen uit regeringskringen en het de Grote Kerk een uitgebreide her- kleine kliekje televisiemensen wat denkingstoespraak. waarin hij een daar omheen hangt - maar evenzeer lied uit Valerius' 'Gedenck-Clanck' van partijbestuurders, vakbondsbe- centraal stelde „om aan te tonen stuurders - zich uitsluitend bezig- dat de problemen waar we vandaag houdt met de materiële positie van mee worstelen geen rlieuwe proble- de mensen. Alsof de mens uitslui- men zijn. ze hebben alleen in de tend een economisch wezen is dat loop van honderden jaren een ande- voor geld prestaties levert, zoals een re concrete inhoud gekregen." Oc- automaat dat pleegt te doen, waar keioen citeerde vervolgens Valerius' je een gulden instopt en voor ccn 'O Nederland, let op uw saeck'. gulden aan waar uit terugkrijgt." Burgemeester Ockeloen schetste r J het beeld van deze tijd en stond LttUlllflg uitvoerig stil bij de factoren die Bij het inslaan van een 'nieuwe weg' „onvermijdelijk en onverbiddelijk (veranderingen in de maatschappij) bezig zijn de wereld een ander ge- moet. volgens Ockeloen, weer wor- zichtte geven." „Het is niet moeilijk den geleerd dat leiding nodig is en om daar een inzicht in te krijgen. Alleen, dan moetje niet enkel spre ken maar ook kunnen luisteren, of lezen. En dat handjevol mensen in ons land dat nu de toon en de inhoud van de discussie die mag worden gevoerd, bepaalt, zou ook eens moeten leren luisteren. Dat geldt uiteraard niet voor één kant van het politieke spectrum, want veranderen betekent net zomin be houden wat men heeft, als terugval len op het verleden." Somber was Ockeloen over de inter menselijke betrekkingen. „Op dat terrein is geen enkele vooruitgang geboekt. Ik denk dat meer dan driekwart van de discussies over onze samenleving zoals die tot ons aanvaard moet worden an aan de andere kant niet worden vergeten - dat ieder mens een creatief wezen is en dat iedereen z'n eigen gaven moet kunnen ontplooien Ockeloen - besloot: „Veranderingen kosten ons. óók moeite, maar we zullen ons best blijven doen om de tekenen des tijds te verstaan." Ds. C. J. Mewe stond uitvoerig stil bij het ontstaan en de groei van Terneuzen. Wijzend op het gemeen tewapen. dat aan het begin van de herdenkingssamenkomst was bin nengedragen door het promotie- team van 'De Vliegende Hollander', stelde hij vast: „Terneuzen was al- tijd een Zeeuwse plaats en geen; Vlaamse. En de sleutel in de hand van de leeuw verwijst naar het- wapen van Axel. want administra- tief gezien behoorde Terneuzen des tijds bij Axel Die sleutel? Terneu- zen heeft, zo kan dat worden be schouwd, de sleutel van het achter land in handen, van het Axeler Ambacht en van Vlaanderen. Dat is trouwens in het verleden héél dui delijk geworden." Ds. Mewe had - terloops - geen goed woord over voor de tv-serie 'Willem van Oranje', waarin 'De Zwijger' 'werd bezoedeld en besmeurd'. Aan de samenkomst werd meege werkt door het bejaardenkoor 'De Veste' onder leiding van Janneke Voling. de zangvereniging 'Asaf on der leiding van Anton de Kort, en door de 'Cantorij' onder leiding van Arie Karreman, die ook soleerde. Veerboot De onthulling van het gemeentewapen. Aan het eind van de middag had een grote groep genodigden al een korte tocht over de Westerschelde gemaakt met de oude veerboot 'Ko ningin Emma', die tegenwoordig als 'Estrella' dienst doet als sport vissersschip. De oude 'Emma' is naar Terneuzen teruggehaald op initiatief van de stichting Noord- straatpromenade en maakt tot en met maandag (koninginnedag) een groot aantal malen per dag rond vaarten. Die 'generale' (voor geno digden) verliep overigens niet vlekkeloos. Door een technisch mankement bleef het bij wat dob beren voor de haven van Terneu zen. Maar dat euvel was binnen een half uur verholpen. Voorzitster Mien Wijffels van de Noordstraatpromenade (de stich ting presenteerde vrijdag óók de vijfde 'Neuzenmunt', voorzien van een afbeelding vaiydiezelfde provin ciale boot) zwaaide, tijdens een kor te toespraak aan boord, alle moge lijke instanties die al maanden be zig zijn met de voorbereiding van de viering van '400 jaar stad' alle lof toe. „De evenementencommissie, - winkeliersverenigingen, buurtver enigingen... samen zorgen ze ervoor- dat Terneuzen zijn stadsrechten waardig is. De viering van 400 jar" stad is een terugblik. In ieder geval - gebeurt er nu weer iets in Terneu zen en dat is een geruststellende en; hoopgevende gedachte voor de toe- - komst En terwijl de showband 'Irene' op het achterdek een vrolijk deuntje speelde, presenteerde banketbak ker Hans Löfflcr op het voordek zijn nieuwste baksel: een overheer lijk 'Neuzenaartje' (met moccacré- me en hazelnootschuim). Burge- - meester Ockeloen lustte er wel pap van. En dat met de Reuzenneuzen- drol, de Neuzenpeuzel, de 'Vliegende Hollandertjes', de Neu- zenneut en de Neuzenwijn al achter de kiezen Gemeenteraad Brouwershaven bespreekt krediet Kromwal BROUWERSHAVEN - Het college van burgemeester en wethouders van Brouwershaven vraagt de gemeente raad een krediet van 823.578,50 gul- Auto gestolen MIDDELBURG - Tussen woensdag en vrijdagmiddag is vanaf de Kinder dijk in Middelburg een aldaar gepar keerd staande auto gestolen. Het gaat om een beige Citroen met zwart kof ferdeksel. type CX 2200, kenteken 14-TA-59. De auto heeft een waarde van 3500.- en is eigendom van P. C. B. uit Axel. den te verlenen voor werkzaamheden langs de Kromwal en de Grachtweg in Brouwershaven. Het geld is voor het maken van een vrijvervalriole- ring, een duiker, persleiding en het dempen van een sloot met bijkomen de werken. Het college hoopt hiermee dat de hinderproblemen en de berginspro- blematiek kunnen worden opgelost. In 1982 heeft de raad een voorberi- dingskrediet van 40.000 gulden ver leend aan het raadgevend ingenieurs bureau 'Witteveen en Bos' in Deven ter, De rioolpersleiding, die het colle ge verlengd wil zien, valt onder het beheer van net waterschap Schou- wen-Duiveland. Deze instelling draagt 10 procent van de kosten; de gemeente Brouwershaven 90 procent. Het eventuele verlenen van het kre diet komt tijdens de raadsvergade ring op 7 mei ter sprake. De bijeen komst in het gemeentehuis begint om 19.30 uur. Voorts staat onder meer óp de agenda verlening van een krediet voor de aanleg van tijdelijke toilet voorzieningen in de plaatselijke jacht haven. Ook gaan de raadsleden in ep de benoeming van een plaatsvervan gend lid in de adviescommissie voor het welzijnsbeleid.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 15