Raad Vlissingen akkoord met krediet voor de Vissershaven PZC/ provincie VVD-VOORSTEL FINANCIERING VERWORPEN GROTE VAART KLEINE VAART Fa. J. HOEKMAN ZN. Begrafenisonderneming 'Goes' P. A. Rozeboom Lastransfor- matoren Laswerk te veel? Lastranslormatoren te weinig? koop/huur een HELLAS VERHAAT BEGRAFENISONDERNEMING P. DAHLMANNS Plaats uw familieberichten in de PZC ZATERDAG 28 APRIL 1984 14 Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze zoon REINIER 27 april 1984. John en Petra Bouman-Verkoeyen Populierestraat 53, 4431 CL 's-Gravenpolder Tijdelijk adres: Bergzichtziekenhuis. Kamer 307, Goes. Familie berichten Plotseling is van ons weggenomen onze gewaar deerde medewerker en vriend, de heer JOHAN KARNARDIN SEPARIE Directie en personeel Timmerfabriek Wondergem B.V.. Middelburg Middelburg. 27 april 1984. Vervuld van dankbaarheid voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u met droefheid kennis van het overlijden van mijn lieve man. onze vader en grootvader PIETER DE HULLU echtgenoot van A. J. de Feijter geboren 12 december 1918 overleden 26 april 1984 Zuidzande: A. J. de Hullu-de Feijter Zutphen: Jan de Hullu Rineke Oostenrijk Roos. Eva, Bram Groningen Ella de Hullu Cajo ter Braak 4505 AB Zuidzande. 26 april 1984 Oostburgsestraat 20. Wij danken het personeel van 'De Stelle' voor de liefdevolle verzorging. De crematie zal plaatsvinden op dinsdag 1 mei om 11.00 uur in het crematorium aan de Nieuw- landseweg te Middelburg. Zij die de crematie willen bijwonen, worden verzocht om 10.45 uur aanwezig te zijn. Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in 'De Hoeksteen'. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelie ven deze aankondiging als zodanig te beschou wen. Met grote verslagenheid en droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze secretaris, de heer P. DE HULLU op de leeftijd van 65 jaar. Wij verliezen in hem een toegewijd medewerker die zijn beste krachten heeft gegeven aan zijn taak binnen onze maatschappij. Mogen zijn vrouw en kinderen de kracht vinden dit verlies te dragen. Bestuur en commissarissen Onderlinge Hagelverzekerings- maatschappij B.A. Oostburg Oostburg, 26 april 1984. „De Heere is mijn Herder, mij zal niets ontbreken" Psalm 23:1 Nog geheel onverwacht is heden, na een werk zaam leven vol zorg en toewijding aan allen die hem dierbaar waren, uit ons midden weggeno men mijn innig geliefde man, onze lieve vader, groot- en overgrootvader WILLEM VAN DULLEMEN echtgenoot van Maria Catharina Kik in de ouderdom van 80 jaar. Goes: M. C. van Dullemen-Kik Veldhoven: W. van Dullemen C. van Dullemen-Hoogstrate Wim en Grace Jan. Cissy en Enk Marian Carolieo en Hans Goes: C. Zondervan-van Dullemen K. W. Zondervan Lian en Peter Carin Gerwin Jeanien 27 april 1984 Nachtegaallaan 26 4461 RL Goes. Liever geen bezoek aan huis Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in het Uitvaartcentrum van Begrafenisonderneming 'Goes'. Zuidvlietstraat 37 te Goes. Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar maan dag 30 april van 18.30-19.00 uur. De rouwdienst zal worden gehouden dinsdag 1 mei om 13.15 uur in bovengenoemd Uitvaartcen trum. waarna aansluitend om 14.00 uur de begrafenis zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats te Goes. Na afloop van de begrafenisplechtigheid is in het Uitvaartcentrum gelegenheid tot condoleren. Heden werd van ons weggenomen onze geliefde broer, zwager en oom WILLEM VAN DULLEMEN echtgenoot van M. C. van Dullemen-Kik A P. van Dullemen M. van Dullemen-Bickelmeyer Th J. Bickelmeyer M. van Dullemen C. van Dullemen-Openneer C. Keukelaar-van Dullemen H- P. Keukelaar Neven en nichten Goes, 27 april 1984 In plaats van kaarten Na een liefdevolle verzorging in het bejaardente huis 'Vredelust' te Yerseke is zacht en kalm van ons heengegaan onze lieve zeer zorgzame moe der. zuster, schoonzuster en tante CORNELIA P AA UWE weduwe van Pieter van der Jagt in de ouderdom van 82 jaar. J. A. van der Jagt P. Paauwe-Paauwe L. J. Paauwe Nel en Freek Landa Coby en Henk Openeer Annelies en Gerard Paardekooper Els en Euqéne Jan en Veronique Leo 27 april 1984, bejaardentehuis •Vredelust', Damstraat 68, 4401 AJ Yerseke De begrafenis zal plaatsvinden dinsdag 1 mei a.s. op de algemene begraafplaats te Yerseke om 14.30 uur vanuit het bejaardentehuis. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in bovengenoemd gebouw. Heden overleed na een langdurig lijden toch nog onverwacht mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader en allerliefste opa KORNELIS WILLEM DEKKER op de leeftijd van bijna 80 jaar. Veere: W. J. Dekker-van den Hamer Veere: P. Dekker C. S. Dekker-de Voogd Diederik Boudewijn Oud-Beijerland: J. C. van Pagee-Dekker J. A. van Pagee 4351 AB Veere. 27 april 1984 Kaai 35 De crematie zal plaatshebben woensdag 2 mei a.s. om 13.00 uur in het crematorium aan de Nieuwlandseweg te Middelburg. Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in de ontvangkamer van het crematorium. Heden overleed onze lieve broer, zwager en oom KORNELIS WILLEM DEKKER op de leeftijd van bijna 80 jaar. Vlissingen: H P C. Dekker-Hackenberg Middelburg. M T. van Velzen-Dekker Middelburg: J A. Dekker l. C. A. Dekker-Blanker Neven en nichten Veere. 27 april 1984 Vervuld van innige dankbaarheid jegens God, die ons haar schonk en zo lange tijd liet behou den, delen wij u mee dat. na voorzien te zijn van het Sacrament der Zieken, in volle overgave aan Gods I-I. Wil, is overleden, onze lieve moeder, oma en nicht MARIA ANTOINETTE BORGERS-THIENPOND weduwe van Johnny A. C. Borgers in de leeftijd van bijna 87 jaar. Middelburg J E. Borgers C. M. Borgers-Harthoorn en kleinkinderen Vlissingen: M. P. Voets-den Brabander 27 april 1984 Vlissingen, Pres. Rooseveltlaan 129 Correspondentieadres: J. E. Borgers. Wellinkwervestraat 3 4335 CZ Middelburg De overledene is opgebaard in het Rouwcen- trum te Middelburg. Buitenhovelaan 1. Gelegen heid om afscheid te nemen op dinsdagavond 1 mei a.s. van 19.00 uur tot 19.30 uur in het Rouwcentrum Middelburg. De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 2 mei om 12.00 uur op de algemene begraafplaats te Vlissingen. De gezongen uitvaartdienst zal plaatshebben om 10.30 uur in de Parochiekerk O.L. Vrouw van de H. Rozenkrans aan de Singel te Vlissingen. Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in de aula op de begraafplaats. Heden is van ons heengegaan onze geliefde, zorgzame man, vader en opa JOHANNIS IZAAK RISSEEUW in de ouderdom van 88 jaar. Schoondijke: M. M Risseeuw-Provoost Schoonhoven: I. P. Risseeuw S. M. Risseeuw- van Cruijningen Oostburg: S. F. Risseeuw-Risseeuw I. J. Risseeuw Niehove. F. S. Dekker-Risseeuw A. J. Dekker Schoondijke: P. I. Risseeuw M. M. Risseeuw-Dekker 's-Gravenhage: M. M. Risseeuw Maarssen: J I. Risseeuw E. J. Risseeuw-Bril en kleinkinderen 4507 BB Schoondijke. 27 april 1984 Lange Heerenstraat 10. De teraardebestelling zal plaatsvinden op dins dag 1 mei a.s. om 15.00 uur op de algemene begraafplaats te Schoondijke. Gelegenheid tot condoleren in het Jeugdgebouw na de teraardebestelling. Met dankbaarheid voor wat zij met liefde voor ons gedaan heeft en geweest is. delen wij U met diepe droefheid mede. dat na een moedig en geduldig gedragen lijden, zacht en kalm van ons is heengegaan in het Verpleeghuis 'De Stelle' te Oostburg, na voorzien te zijn van de H. Sakra- menten der zieken, op de leeftijd van 89 jaar. onze geliefde moeder, schoonmoeder, grootmoe der, overgrootmoeder, zuster, tante en nicht, mevrouw MARIA THERESIA ANGELINA ZEEGERS sinds 1939 weduwe van de Heer Petrus Bernardus Provoost Kuitaart: L. Provoost G. Provoost-Baart kinderen en kleinkinderen Biervliet: A. Provoost Eeklo iB G. Versprille kinderen en kleinkinderen IJzendijke: S. Provoost-Neijssen J. Lansen kinderen en kleinkinderen Kloosterzande J. Provoost A. Provoost-Pielaat kinderen en kleinkinderen Hoofdplaat: N Provoost L. Provoost-Varin en kinderen Familie Provoost Familie Zeegers 26 april 1984. Corresp.adres: N Provoost Kruisweg 6, 4513 KH Hoofdplaat. De plechtige Uitvaartdienst, waarbij U beleefd wordt uitgenodigd, wordt gehouden op maan dag 30 april a s om 10.00 uur in de Parochiekerk van de H Eligius te Hoofdplaat, waarna de begrafenis op het R.-K. Kerkhof aldaar. Voor haar zielerust zal er zaterdagavond 28 april om 17.00 uur een Vigiliedienst worden opgedra gen in bovengenoemde Kerk. waarna een bezoek gebracht zal worden aan het Mortuarium van het Sint-Antoniusziekenhuis te Oostburg. Be zoek aldaar van 18.00 tot 18.30 uur. Samenkomst voor de familie maandagmorgen, Kruisweg 6 te Hoofdplaat. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in zaal 'Martens' te Hoofdplaat. Zij die door omstandigheden geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. VLISSINGEN - De gemeenteraad van Vlissingen is vrijdag unaniem akkoord gegaan met de beschikbaarstelling van een aanvullende krediet van 740.000 gulden voor de renovatie van de Vissershaven. De raad was het niet helemaal eens over de wijze waarop de kepitaalslasten van dat bedrag gedekt moesten worden. Dat leidde tot een voorstel van de heer T. R. K. Meijers (vvd) om daarvoor te beschikken over het bedrag van 100.000 gulden dat in de begroting is gereserveerd ter dekking van het exploitatietekort Arsenaal. Dit voorstel werd met de stemmen van de PvdA-, CDA RPCU-fracties en Progressief Vlissingen tegen verworpen. niel door kan gaan gebeurt het nooit meer", aldus de burgemeester De heer Meijers diende ook nog een voorstel in om bij de beschikbaarstel hng van een krediet van 210 000 gul den voor aanpassing van het politie- B en w hadden de raad voorgesteld in het gevraagde krediet te voorzien door te beschikken over een deel van het geld dat voor dit jaar was gereser veerd voor de rioleringswerken. De aanleg van de riolering tussen de Paardenstraat en de Watertoren - waarvoor dat geld bestemd was - is echter enkele maanden vertraagd en zal dit jaar slechts voor een klein deel kunnen worden uitgevoerd, zo bleek uit de woorden van wethouder W. Wisse ipvda» van onder meer openba re werken. Volgens de heer Meijers legt een dergelijke wijze van financiering nu al een extra belasting op de begroting van 1985. Bovendien wilde hij niet dat het geld voor de riolering al zo vroeg in het jaar een andere bestemming krijgt. Hij stelde dan ook voor de 100.000 gulden te gebruiken die zijn gereserveerd voor het Arsenaal. Wet houder ing G. J. A. M. Adan (cda) van onder meer financiën maakte hem duidelijk dat daarmee slechts de kapi- taalslasten voor één jaar zijn gedekt en volgend j aar opnieuw naar dekking moet worden gezocht. Nu beschikken over het geld voor de riolering bete kent slechts een verschuiving van de bedragen, zo zei hij. „Er komt geen cent extra bij het totaal krediet", aldus de heer Adan Het voorstel van Drs. Th. Westerhout herbenoemd tot burgemeester van Vlissingen VLISSINGEN - Burgemeester drs Th. J. Westerhout is opnieuw voor een periodevan zes jaar benoemd tot bur gemeester van Vlissingen. Zijn nieu we ambtsperiode gaat maandag 1 mei in. De Vlissingse raadsleden kre gen hiermee antwoord op de bran dende vraag die volgens raadsnestor J. Verkerk (vvd) al geruime tijd onder hen leefde: „Zou die ouwe van ons nog blijven, of wordt het de VUT". De heer Verkerk sprak namens de raad zijn vreugde uit over de herbe noeming. „Gezien hetgeen er allemaal op korte termijn nog moet gebeuren vroegen wij ons af wat we moesten beginnen als we eerst nog een nieuwe burgemeester moeten zoeken" zo zei hij. Hij sprak de veronderstelling uit, en die werd later bevestigd door bur gemeester Westerhout, dat deze zijn nieuwe ambtsperiode gezien zijn leef tijd (62) niet vol zal maken. De heer Verkerk bracht de gelukwensen over namens de raad en zei te hopen dat de burgemeester „tot heil van Vlissingen de wegen in bestuurlijk Nederland zal bewandelen die u zo goed kent". Hij bood de burgemeester namens de raad een cadeau - in de vorm van een slof sigaretten - aan. De heer Wester hout zei in zijn dankwoord de rest van zijn ambtsperiode graag in dienst van Vlissingen te stellen „Het is een ple zier voorzitter van deze raad te zijn", zo zei hij. de heer Meijers werd dan ook met slechts de stemmen van D'66 en de VVD-fractie vóór verworpen. Raadslid V. J. A. Wilkens wilde bij de behandeling van het collegevoorstel eerst een principe-uitspraak van de raad over de vraag of het ramschip Schorpioen nu wel of geen plaats moet krijgen in de Vissershaven. Dat kwam hem te staan op een scherpe reactie van de heer C. Hendriks (pvdai: „Dat is nu niet aan de orde". De heer Wilkens bleek van mening dat beschikbaarstelling van het kre diet, waarvan ongeveer een derde deel is bestemd voor de aanschaf van materiaal voor een damwand, zou betekenen dat de Schorpioen niet in de Vissershaven zal komen. Het slaan van de damwand zou betekenen dat geen plaats meer gemaakt kan wor den voor het ramschip, zo meende de heer Wilkens. Wethouder D. J. P. Bruinooge maakte hem duidelijk dat de raad zich in mei kan uitspreken over de ligplaats van de Schorpioen. „Dan komt het college met een voor stel voor de natte inrichting", zo zei hij. Wethouder Wisse vulde dit later aan met de opmerking „Als u kiest voor een ligplaats in de haven, dan kan een deel van de damwand worden afbesteld en ander materiaal worden besteld". Een uitleg die al eerder door de heer M. Lorier (cda) was gegeven. De heer J. Schaap (d'66) maakte be zwaar tegen het feit dat het inge nieursbureau Witteveen en Bos uit Deventer de opdracht krijgt voor de resterende werkzaamheden voor het maken van de plannen. „Dit bureau leent zich voor werkzaamheden aan de basis Woensdrecht ten behoeve van de plaatsing van kruisraketten. Ik begrijp dat er geen sprake meer is van een open situatie, maar ik wil toch opmerken dat ik pnncipiele be zwaren heb". Deze uitlating viel niet in goede aarde van burgemeester drs Th. J. Westdrhout te staan, die de opmerking van de heer Schaap 'ver schrikkelijk goedkoop' noemde. „Als u principiële bezwaren hebt, dan moet u de consequenties daarvan dragen en zeggen: 'dus schrijven we de Vis sershaven af. Want als het werk nu bureau tevens geld beschikbaar t« stellen voor een klimaatregeling. He; geld daarvoor - ongeveer 15 000 gul den - kan worden geput uit de op brengsten van de rijksvergoedina voor de bewaring van arrestanten, zcj zei hij. Dit voorstel kreeg slechts dd steun van de heer C. J. van der Week (rpcu). De wijze waarop de heer Meijers d( klimaatregeling wilde financieren' vond geen genade in de ogen van het college. Het extra geld dat van hel rijk wordt ontvangen moet worden toegevoegd aan de algemen midde len. waarna over de besteding een prioriteitenafweging kan plaatsvin den. aldus wethouder Adan. T.R K. Meijers (VVD) ABIDA 26 ten anker rede Larnaca, AC- MAEA 26 76 zw Ouessant nr Rotterdam, ACTEON 27 te Ruwals. ALAMAK 26 55 wzw Cadiz nr Malta, ALNATI26 440 zzw Kp Verdische Eilanden nr Rotterdam, AL- PHACCA 26 vn Hambug nr Bremen, AM- STELDIEP 26 300 z Okinawa nr Hong Kong, AMSTELVAART 26 725 zw Karachi nr Damman, AMSTELVLIET 26 1200 zw Kaapstad nr Bandar Abbas. ANTILLA BAY 26 20 zo Skagen nr Rotterdam, BAARN 26 25 n Flores nr Singapore, BE GONIA 26 105 ozo Cabo Gracia a Dios nr Weslpalmbeach, BILDERDIJK 26 350 zo Halifax nr Savannah, BROERE AQUAMA RINE 26 120 zw Ouessant nr Tarragona, CAURICA 26 ten anker Aruba, CHRISTI NA 26 vn Hamburg nr Cristobal, CINULIA 26 1100 no Virgin Island nr Rotterdam, CONTINENTAL RELIANCE 26 110 w Lis sabon nr Brest, CONTINENTAL SPIRIT 26 1140 o Fremantle nr Europa. CORAL ISIS 26 80 zzw Flores nr Houston, CORAL MAEANDRA 26 vn Koeping nr Ventspils, CRANA 26 160 nw Penang nr Kaohsiung, DALLIA 26 ten anker rede Aruba. DAPH NE 26 50 zw Ouessant nr Gothenburg, DOCKEXPRESS-10 26 30 z Okinawa nr Suez. DOCKEXPRESS-11 5 te Tsu verw. DOCKEXPRESS-12 26 400 no Singapore nr Jubail. DOCKEXPRESS-20 26 400 wzw Manila nr Dundee. ESSO HONOLULU 27 te Yanbu, FELANIA 26 ten anker Guaya- ma, FELIPES 26 ten anker rede Singapore. FLAMMULINA 26 180 w havana nr Trim- dad. FULGUR 26 vn Cotonou nr Abidjan. FUSUS 26 vn bangkok nr Singapore. GAR DENIA 27 te Puerto Cortes. HILVERSUM 26 330 zo Tokio nr Onahama, ITTERSUM 26 vn Gove nr Tomakoma. JO CYPRESS 26 400 z Kp Race nr Rotterdam, JO OAK 27 te Pascagoula, KIELDRECHT 26 45 Kp de Goed eHoop nr Ensenada, MAASSTROOM 26 te Ruwais, MEERDRECHT 26 95 zo Acapulco nr Europa, MOODRECHT 26 420 wzw Azoren nr Montoir. MIJDRECHT 17 900 zzo Groenland nr Halifax, NEDFREE- ZER 26 120 nw Kaapstad nr Madeira, NEDLLOYD AMERSFOORT 26 400 n Bor neo nr Hong Kong, NEDLLOYD BARCE LONA 26 80 zw Port Moresby nr Lyttelton, NEDLLOYD CLEMENT 26 200 nw Manila nr Kobe, NEDLLOYD DEJIMA 26 26 ozo Alicante nr Rotterdam, NEDLLOYD FU- KUOKA 26 360 o Paaseiland nr Kobe. NEDLLOYD HOLLANDIA 26 205 no Puer to Limon nr Puerto Limon. NEDLLOYD HOORN 26 140 zzw Freetown nr Sou thampton, NEDLLOYD HOUTMAN 27 te Hong Kong, NEDLLOYD KATWIJK 26 375 z Fiji nr Singapore. NEDLLOYD KEMBLA 26 170 no Fort Aleza. NEDLLOYD KIM- BERLEY 26 vn Tacoma nr San Francisco, NEDLLOYD KINGSTON 26 te Durban, NEDLLOYD LINGE 26 185 zzw Madagas car nr Hong Kong. NEDLLOYD LOIRE 27 vn Angro dos Reis nr Santos, NEDLLOYD MOJI26 210 zzo Lagos nr Libreville, NEDL LOYD NAGOYA 27 te Willemstad. NEDL LOYD NASSAU 26 vn Kobe nr Nagoya. NEDLLOYD NIGER 26 te Amsterdam. NEDLLOYD ORANJESTAD 26 120 zzw Madeira nr Vlissingen. NEDLLOYD ROT TERDAM 26 te Marseilles, NEDLLOYD ROUEN 27 te Kuwait, NEDLLOYD SAL LAND 26 70 n St Maarten nr Le Havre, NEDLLOYD TASMAN 26 te Damman, NEDLLOYD VAN NOORT 26 140 nno Massawa nr Singapore, NEDLLOYD WES TERKERK 27 te Grenada. NOORDZEE 630 ono Bermudas nr Savannah, NORNED THOR 26 300 zo Kp Race nr Newhaven, ONDINA 26 240 ozo San Miguel nr New York, OOSTZEE 26 25 zzw Almeria Napels, PRINS FREDERIK HENDRIK 26 vn Fawley nr Stenungsund, SAFOCEAH MILDURA 26 800 nw Kp Leeuwin nr Mauri tius, SCHELDEBORG 26 te Vasterik, TA GELUS 26 450 o St Helena nr Richardsbay, WAARDRECHT 26 320 ono Sapporo, WA TERGEUS pass 26 Mauritius nr Singapore WILLEMSKERK 26 vn Muscat nr Jubail, WISSEKERK 26 te n ten w Algiers nt Dubai, ZAFRA 26 landen Aukfield. ZARIA 27 te Hong Kong. AFRICAN EXPRESS 26 50 nw Le Havre Delfzijl. ALIDA SMITS 26 250 z Jeddah.ru Ceuta, ANNA BROERE 26 vn Rotterdam nr Tees. BLOEMGRACHT 26 60 zz\ Finisterre nr Bizerte. BONTEGRACHT 2! vn Lagos nr Doula, CARLA 26 2' Ouessant nr Londen, CAROL A SMITS 2{ 900 zw Azoren nr Las Palmas. CELTIC p 2i Startpoint nr Groenland. CHRISTINA SMITS 26 540 nw Kp Verd. ell. nr Trinidad CLAUDIA SMITS 26 vn Taranto nr werper.. COMBI SPIRIT 26 te Rotterdam, ENGELINA BROERE p 26 Cromer ra Antwerpen, FLEVO 27 te Rotterdam, FRI SIAN SKIPPER 26 140 o Sicilië nr Imperio GERDA MARIA 26 n La Coruna nr AI xandrie. HERMAN BODEWES 26 140 Algiers nr Iskenderun, HOUTMAN GRACHT p 26 Spaanse Sahara nr Durban, IDA SMITS 26 35 w IJmuiden nr Bremen ISABEL 27 Clyde nr Chnstineham. JACO BUS BROERE 26 te Botlek, JOHN-V 26 Amsterdam nr Rotterdam, JUMBO CHA LENGER 26 300 w Noord-Sumatra, JUM BO STELLA-2 26 te Pisco. KLAZINA 26 1M o Leith nr Londen, LAURA CHRISTINA 2« 30 nw Kp Vilano nr Jeddah, LEIDSE- GRACHT 26 te Algeciras, LELIEGRACHT 26 vn Bruensbuettel nr Kemi. MAGDALE NA 26 in het- Kan. nr Brest, MARE SILEN TUM 26 90 zzo Ouessant nr Immingham MARLEEN 26 60 zw Tema nr Lome, NE DERLAND 26 15 zw Ouessant nr Rotter dam, RAIMOL 27 te Port Elizabeth. SALI- NEKE 27 te Botlek, SCHIPPERSGRACH7 26 rede Taranto, SPRAY 26 10 w Kp Tarife nr Cartagena. STADIONGRACHT 27 t< Brindisi. SYLVIA ALPHA 3 te Gaeta i SYLVIA BETA 2 te Cork verw SYLVIA DELTA 29 te Leith verw.. SYLVIA EPSI LON 27 te Hoek van Holland, SYLVIA GAMMA 27 te Delfzijl. SYLVIA OMEGA 21 te Ventspils. TWEE GEZUSTERS 26 t< Amsterdam, VANESSA 26 10 o New Castli nr Grangemouth. VEERHAVEN 27 thi Lissabon nr Safi, VELOX 26 vn Amsterdam nr Londen, WENDY 26 20 zo Kp St- Vincent nr Algiers. WILHELMINA-V 26 vn Amster dam nr Londen. Dankbaar voor het vele dat zij voor ons beteken de, geven wij kennis van het overlijden van onze geliefde, zorgzame moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder JOHANNA MARIA CASTEL-VAN HOEPEN weduwe van Adriaan Castel in de ouderdom van 93 jaar. Amsterdam: S. W. Schluter-Castel H. Schlüter Vlissingen: D. Castel M. L. Castel-de Munck Klem- en achterkleinkinderen Middelburg, 27 april 1984 'Jacob Roggeveenhuis' Noordsingel 106 Correspondentieadres: Singel 168, 4382 LR Vlissingen. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het 'Jacob Roggeveenhuis'. De crematie zal plaatshebben woensdag 2 mei a.s. om 14.00 uur in het crematorium aan de Nieuwlandseweg te Middelburg. Vertrek van het Jacob Roggeveenhuis' om 13.40 uur. Na de crematie is er gelegenheid tot condoleren in de aula van het crematorium. BEGRAFENISVERZORGING VOOR GOES EN OMGEVING (P. J. Hoekman) v/h A. A. Hillebrand - Goes Langeweg 1 - 4431 CE 's-Gravenpolder tel. 01103-1444 2408 Voor alle dienstverlening Dag en nacht bereikbaar Tevens beschikken wij over koeling om ook thuis op te baren. Begrafenis- en crematieverzorging 'De Voorzorg' Rouwcentra te Vlissingen en Middelburg beschikbaar. P. Sinke H. G. van Zalen G. P. Sinke Industrieweg 20 Molenwater 41 Zaanstraat 38 Vlissingen Middelburg Oost-Souburg 01184-12760 01180-27683 01184-62506 Voor directe hulp en alle dienstverlening in Goes en omgeving Uitvaartcentrum en rouwkamer beschikbaar Zuidvlietstraat 37, 4461 GW Goes Telefoon 01100-16363 (Dag en nacht bereikbaar) BEGRAFENISONDERNEMER H. JOBSE Rouwcentra beschikbaar Dag en nacht bereikbaar voor geheel Walcheren Vrijburgstr. 7, W.-Souburg (gem. Vlissingen) tel. 01184-62205 Reeds vanaf 375,- ex. btw. Eigen reparatiewerkplaats voor alle merken autogeen lasgereedschap. TECHNISCH HANDELSBU&EAU B.V. ARNESTEINWEG 18 - MIDDELBURG TEL. 01180-13192 Begrafenis- en crematieverzorging Overtoom-Groen S. M. OVERTOOM Rochussenstraat 3, Vlissingen tel. 01184-13417, b.g.g. 12772 Voor directe hulp en alle dienstverlening in Middelburg en alle dorpen op Walcheren Rouwcentrum en rouwkamer beschikbaar. Doornlaan 23, 4334 BT Middelburg, tel. 01180-12557. (Dag en nacht bereikbaar) Bij vonnis der arrondisse mentsrechtbank te Mid delburg d.d. 25 april 198! is in staat van faillisse ment verklaard J. J. IV. van Houdt, wonende te 4695 GB Sint-Maartens dijk, gemeente Tholen Achter 't Bos no. 31, me: benoeming van de edel achtbare heer mr. R. A Fibbe, rechter in voormei de rechtbank tot rechter commissaris en van onder getekende tot curator. Mr. M. F. P. M. van Dijk. curator. Bergen op Zoom, 26 april 1984. Stationsstraat 13.4611 CA (postbus 301 4600 AH)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 14