PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VVD wil patstelling raketzaak doorbreken PZC Crisis rond ambassade Libië in Londen ten einde Meerderheid SER voorstander van voortzetting kabinetsbeleid LUBBERS: GEEN BESLUIT VOOR JUNI Rapporten wijzen op plan voor aanslag op paus TREK ER MAAR VAST TIJDVOOR UIT, VOOR DE GROOTSTE BEURS VAN ZEELAND ZEELAND BEURS VLISSINGEN Zonnig Zonnig. Middagtemperatuur om streeks vijftien graden. Matige ooste- e227e jaargang no. 101 i Zaterdag 28 april 1984 ANJELIERSTRAAT 5-7 Telefoon 01100 -16810 MAZDA 323 Skyline 1300 18.995,- 5-versn., bluemetallic, div. extra's. fssamnraa DEN HAAG (ANP) - Het personeel van de omroepen, de bedrijfsverenigingen en de ziekenfondsen zullen voorlopig geen trendvolgers worden. Dit deelde premier Lubbers vrijdag mee tijdens zijn wekelijkse persconferen tie. Het kabinet ging akkoord met het voorstel van minister De Koning van sociale zaken om de werkingsduur van de bestaande, op 1 juli 1984 aflopende, tijdelijke wet arbeidsvoorwaarden collectieve sector te verlengen tot 1 april 1985. De ministerraad heeft tot deze verlenging besloten aangezien de periode tot 1 DEN HAAG (GPD) - De VVD wil een poging doen om het kabinet uit de problemen rond de kruisraketten te halen. Volgens het Tweede-Kamerlid Voorhoeve zijn binnen de VVD-top voorstellen ontwikkeld die „het CDA tegemoet moeten komen". Over de inhoud van die voorstellen wilde hij geen mededelingen doen. Evenmin wilde hij zeggen wanneer die voorstellen bij het kabinet zullen worden ingebracht. „Wij wachten tot de tijd rijp is en moeten ons eerst verder intern beraden", aldus Voorhoeve gisteravond desgevraagd. Het kabinet heeft toegezegd uiterlijk bondgenootschap moet houden. De premier Lubbers door politiek Den VVD-voorstellen richten zich. zo ver- Haag bekritiseerd en door de NAVO- zekerde Voorhoeve, eveneens op bondgenoten van de hand werd gewe- kruisraketten en kemwapentaken. zen. In principe stonden zowel minis- De „reddingsactie" van de VVD wordt ter De Ruiter (defensie) als zijn colle- op de rails gezet nadat een opzet van ga Van den Broek (buitenlandse za- ken) niet afwijzend tegenover het idee -- -- - ntmmmrmr.-arrswrrsf, van Lubbers om Woensdrecht gereed te maken voor de komst van kruisra ketten, maar die pas daadwerkelijk te laten plaatsen in geval van een inter nationale crisis. De Lubbers-variant is, zo verzekeren ambtelijke bronnen, deze week woensdag in Brussel door Amerika en andere plaatsingslanden sier in N juni te komen met een besluit plaatsing van 48 kruisraketten op Woensdrecht in samenhang met een Ha beslissing over het aantal kerntaken a< (nu nog zes) dat Nederland binnen het Eli <7, IUW ;in< ene li wer rati ■hoi m d juli te kort is gebleken om een structurele wet in deze sector tot stand te brengen. Inmiddels heeft het kabinet de beschikking gekregen over het advies van de Raad van State inzake een wetsvoorstel voor een structurele regeling van de arbeidsvoorwaardenontwikkeling in deze sector. Het kabinet hecht eraan dit advies zorgvuldig van commentaar te voorzien. Bovendien hecht het aan een gedegen behandeling van deze wetgeving met het parlement Minister De Koning is gemachtigd te bevorderen dat een wetsontwerp daartoe aan de Raad van State om advies zal worden voorgelegd. Gestremd De bok Taklift 3 voer vrijdagmid dag met een slepend anker de westelijke zinker van de Zeeland- brug kapot. Deze zinker bevat Lintjesregen Ongeveer 2300 Nederlanders, on der wie 50 Zeeuwen, hebben ter gelegenheid van Koninginnedag een koninklijke onderscheiding ontvangen. (PAGINA'S 5, 16 en 17) Beveiliging Mogelijk wordt de haven van Vlis- singen in de toekomst beveiligd met een luchtverdedigingsbewape ning van conventionele raketten. PAGINA 13 Binnen- en buitenland: 2, 3 en 5 Opinie en achtergrond: 4 Financieel: 7 Provincie: 13, 15, 16, 17, 18, 19,1 20 en 21. Sport: 23 Weekendkrant: 25, 26, 27, 29 en 31 I gjj» Jgf, Tt Amerikaanse ministerie van buiten landse zaken zou de Nederlandse re gering ook nog per brief op de hoogte hebben gebracht, maar dat wilde een woordvoerder van buitenlandse za ken gisteren niet bevestigen. met een manifestatie in de Braban thallen in Den Bosch. In 77 van de 131 Brabantse gemeenten zijn plaatselij ke actiegroepen actief. Dat hebben de organisatoren (Komité Brabant Nee tegen Kruisraketten en Overleg Bra bantse Vredesgroepen) bekendge maakt. De vredesweek zal op 6 mei worden geopend met een kerkdienst in de Sint Jan in Den Bosch. Voorgangers zullen zijn de bisschop van Breda, monseigneur Ernst en de Eindhoven- se dominee, G. van Dam. De aanvang ervan is 19.00 uur. De Brabantse vredesmanifestatie is één van de 23 aansluitende manifesta ties die op 12 mei in het hele land zullen plaatsvinden. Een Amerikaanse vredesgroepering van vrouwen wil op 7 mei premier Lubbers in Den Haag een petitie aanbieden, waarin zij de Nederland se regering vragen af te zien van de plaatsing van kruisraketten. AJACCIO (AP) - Bij de arrestatie van een Corsicaan heeft de Franse politie in Ajaccio - de hoofdstad van het eiland - een grote hoeveelheid wapens in beslag genomen. Kort nadat Noel Luciani werd opgepakt kon de politie 30 kilo aan explosieven, twee pistolen, een geweer en een aantal ontstekingen tonen. Luciani wordt ervan verdacht een belangrij ke rol te spelen in het Corsicaanse Nationale Bevrijding Front. door deze niet meer dicht kon en de brug enige uren voor het weg verkeer gestremd is geweest. PAGINA 13 Bevrijding HERDENKINGSDIENST GEDODE A GENTE Voorts een speciale bijlage, xoaarin negen pagina's zijn gewijd aan de bevrijding (Van onze correspondent LONDEN Aan de crisis rond de Libische ambassade in Londen is gisteren een vreedzaam einde geko men. Alle 30 Libiërs hebben het ge bouw, dat gedurende anderhalve week door de Britse politie omsin geld werd gehouden, verlaten en zijn 's avonds naar hun vaderland afge reisd. Onder hen bevond zich vrijwel zeker de man die vorige week dinsdag op een groep demonstranten schoot en daarbij een agente doodde. Het ge bruikte wapen is zeer waarschijnlijk in de niet doorzochte diplomatieke postzakken mee het vliegtuig inge gaan. Nadat politiemensen zich ervan ver gewist hadden dat de Libiërs geen wapens bij zich hadden, werden zij naar een overheidsgebouw in Sun- ningdale, ten westen van Londen ver voerd waar zij. in de woorden van een politiewoordvoerder, ..werden uitge nodigd enig licht te werpen op de gebeurtenissen van vorige week dins- Enige uren later werd het gezelschap naar de luchthaven Heathrow overge bracht. Rond dezelfde tijd steeg van het vliegveld van Tripoli een vliegtuig op met daarin op twee na de Britse diplomaten die zich nog in Libiè be vonden. VATIKAANSTAD (AP) - Het Vatikaan heeft in lichtingenrapporten ontvangen die aange- 'en dat internationale terroristische groepe ringen een aanslag op paus Johannes Paulus II beramen tijdens diens aanstaande reis naar Zuid-Korea. Dat hebben Vatikaanse en diplomatieke zegslie den vrijdag meegedeeld. De rapporten zijn opge steld door Amerikaanse en Italiaanse inichtin- gendiensten en aan het Vatikaan overhandigd. De Zuidkoreaanse am bassadeur bij de Heilige Stoel, Joa-Soo Kim, be vestigde dat hij de rap porten van het Vatikaan naar Seoul heeft doorge stuurd. maar wilde geen bijzonderheden ver schaffen. Volgens de zegslieden, die niet bij naam genoemd wilden worden, worden in de rapporten onder andere de ultra-rechtse 'Grijze Wolven' uit Turkije en de Venozolaanse mees terterrorist 'Carlos' ge noemd. De paus zal van 3 tot 7 mei een bezoek aan Zuid-Korea brengen als onderdeel van een 11- daagse reis naar Alaska. Papua-Nieuw Guinea, de Salomonseilanden en Thailand. Publiciteit Bij het CDA is deze gang van zaken hard aangekomen. Defensiewoord voerder Frinking: „De VVD heeft kans gezien het kabinet voortdurend voor de voeten te lopen. Gedachten die in het kabinet leven worden in de publiciteit gebracht om ze vervol gens af te laten schieten". En over de aankondiging van een VVD-initiatief „Veel nadenken over een mogelijke oplossing voor het pro bleem van de kruisraketten heb ik in die kring nog niet ontdekt. Het wordt dus tijd dat ze eens met een voorstel komen en ik wacht maar rustig af hoe dat eruit zal zien", aldus Frinking. In politiek Den Haag heerst nu de overtuiging dat het kabinet weer met lege handen staat en van voren af aan moet beginnen. Daarop duidt ook de aankondiging van premier Lubbers, gisteravond na het wekelijkse kabi netsberaad, dat voor juni geen beslis sing hoeft te worden verwacht. Hij wilde echter nog een slag om de arm houden met de opmerking, „niets is helemaal onmogelijk, maar niks is waarschijnlijk" In Den Haag was aangenomen dat het kabinet met een besluit zou komen voordat de Tweede Kamer op 7 mei begint aan de behandeling het hoofd stuk over de nucleaire bewapening uit de defensienota. Maar volgens Lub bers is eerder dan juni met een rege ringsvoorstel naar de Kamer komen niet mogelijk omdat er nu „geen hecht en doortimmerd besluit" ligt. Een VVD-mitiatief verwelkomde hij, met de uitdrukkelijke vermelding dat het „om wapenbeheersing moet gaan". Vredesweek De actie Vredesweek zal in Noord- °P de kist van de agente lag haar pet. die tot gisteren voor de Brabant op 12 mei worden afgesloten Libische ambassade op de grond heeft gelegen, als symbool van de tragedie. De twee achtergebleven Britse diplo maten zetten in de Italiaanse ambas sade een Britse afdeling op. De Saoe- di-Arabische ambassade in Londen heeft onderdak gegeven aan twee Li bische diplomaten die daar voorlopig de belangen van de Libische gemeen schap in Engeland zullen behartigen. Gistermiddag is de vermoorde politie agente. de 25-jarige Yvonne Fletcher, gecremeerd na een herdenkingsdienst in de kathedraal van Salisbury. Meer dan 500 mensen waren bij deze emo tionele dienst aanwezig. V akbondsgebouwen door Dominicaanse leger bezet SANTO DOMINGO (Reuter) - In de Dominicaanse Republiek, waar zich begin deze week ernstige onlusten hebben voorgedaan, heeft het leger vrijdag de vakbondsgebouwen bezet. Bij de onlusten, die maandag uitbra ken nadat de regering forse prijsver hogingen voor levensmiddelen had aangekondigd, zijn meer dan 50 do den gevallen. President Salvadore Jorge Blanco zei vrijdag in een radiotoespraak dat de regering de situatie meester is en dat het leger maatregelen heeft getroffen om nieuwe ongeregeldheden te voor komen. (ADVERTENTIE) 30APRA5MEI MIR0 PARKING 10.000mJwoon-en konsumentenbeurs 2 kilometer voorlichting, informatie en demonstraties méér dan 1001 produktenen diensten, van klavier tot kozijn, van bel tot bankstel, van alles tot nog veel meer. (Gratis parkeren, verwarmde wigwams, peuters en kleuters gratis, wandelwagenservice). Open op Koninginnedag van 11.00-22.00 uur, dinsdag 1 mei t/m vrijdag 4 mei van 13.00-22.00 uur, zaterdag 5 mei van 11.00-18.00 uur. DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid van de Sociaal-Economische Raad, bestaande uit werkgevers en tien onafhankelijke kroonleden, meent dat het Kabinet zijn sociaal-econo misch beleid de komende jaren moet voortzetten. Dat bleek vrijdag in de vroege avond na urenlange discus sies over het advies inzake het so ciaal-economisch beleid op middel lange termijn, bij de stemmingen over de beleidsaanbevelingen aan het kabinet. De werkgevers bepleitten in de SER- vergadering vrijdagmiddag in Den Haag forse bezuinigingen in 1985 en 1986 van 16 tot 18 miljard gulden, verlaging van het financieringstekort tot 7,5 procent zoals het Regeerak koord zegt. uitvoering van de globale lastenverlichting van twee miljard per jaar aan het bedrijfsleven en bij de loonontwikkeling achterblii vende ambtenarensalarissen en uitkeringen. De vakbeweging stemde sterk ver deeld. ondanks het feit dat bij de bonden in grote lijnen overeenstem ming bestaat over wijzigingen van het kabinetsbeleid, die haaks op de werk geversopvattingen staan. Het CNV en de MHP (hoger personeel), houden vast aan de wens enkele eigen opvat tingen op deelpunten staande te hou den. Opneming daarvan in een een sluidend vakbewegingsstandpunt, zo als bepleit door prof. drs. V Halber- stadt (die de commissie die het advies opstelde voorzat), had geen succes. Zo zijn de beide bonden bijvoorbeeld bang dat toenemende lastendruk voor de gezinnen verdergaande verde ling van arbeid in de "fr>at. Prof. Halberstadt merk gevers en werknemer.' over de problemen was t werk- ns zijn mie kampt, maar elkaar niet hebben gevonden in de noodzakelijke maatre gelen om er uit te komen, VNO-voorzitter mr C. van Veen bena drukte dat het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de over heid moet worden teruggebracht tot 7,5 procent van het nationale inko men, wat haalbaar is als er 16 tot 18 miljard worden omgebogen Die da ling van uitgaven moet voorts worden gebruikt om de lasten van het be drijfsleven te verlagen. De FNV-er F, Drabbe wilde het tekort en lagere bezuinigingen langzamer terugbren gen. wat eventueel hogere lasten voor de burgers betekent (daar dachten het CNV en MHP anders over). De lastenverlichting, zo meende de gehe le vakbeweging, moet gericht zijn en worden gebruikt voor bijvoorbeeld de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Een poging van het kroonlid prof. dr D.J Wolfson om de lastenverlichting voor het bedrijfsleven naai- de gezin nen door te schuiven als de consump tie mocht inzakken, kreeg slechts steun van de indiener en de kroonle den Halberstadt, mr G H A.Schut en prof C.A van den Beid. die als direc teur van het Centraal Planbureau vraagtekens zette bij effecten van steunverlening aan het bedrijfsleven Van Veen wees Wolfsons plan van de hand Als de consumptieve bestedin gen dalen (en dat valt heel erg mee. zei ook president dr W.F. Duisenberg van de Nederlandse Bank), dan kan het tempo waarin het financieringstekort omlaag moet wel wat omlaag Drabbe noemde dat „tenminste wat" Na het tellen van de stemmen bleek een meerderheid van de kroonleden (zeven van de dertien) voor een ander gebruik (zij het in verschillende vorm) van de lastenverlichting Onaangepaste 'lintjesregen' -Jilts' 'XTederland begint van- 'Wi I IN daag aan een lang Oran- gjsjtv I je-weekend met op de tradi- I tionele Koninginnedag t rj"H (maandag) dit keer het bij zondere accent van prinses Juliana's 75ste verjaardag. Nadat koningin Beatrix in 1980 haar moeder opvolgde als staatshoofd is de 30ste april als vaste datum voor de jaarlijkse natio nale feestdag aangehouden, maar het nationale element van de viering is sindsdien vrij grondig van karakter veranderd. Geen grootscheeps défilé meer in de tuin van paleis Soestdijk voor de koninklijke familie, verza meld op het bordes, maar een konink lijk gezin dat het land intrekt om Koninginnedag mee te vieren. Prinses Juliana doet maandag zelf van harte mee aan die 'gedemocratiseerde' in vulling van de nationale feestdag als ze met haar dochters en hun gezinnen in Den Haag een korte rijtoer door het centrum van de stad en een wande ling over de kermis daar maakt. Als aanloop naar Koninginnedag is giste ren opnieuw een lintjesregen over het land neergedaald, compleet met feestelijke bijeenkomsten en recep ties, waar opgeteld 2300 decoraties zijn opgespeld Versierselen behorend bij de Orde van de Nederlandse Leeuw (door koning Willem I inge steld bij wet van 29 september 1815) en behorend bij de Orde van Oranje Nassau (door koningin Emma, regen tes, ingesteld bij wet van 4 april 1892) Een gebeurtenis, die lintjesregen, vol gens het geijkte patroon Het enige verschil met vorig jaar was dat de bui iets milder uitviel geen 2411 onder scheidingen, maar ruim 2300. In scherp contrast met de gewijzigde opvattingen binnen de koninklijke familie over de viering van de nationa le feestdag en de manier waarop ko ningin Beatrix daartoe het initiatief nam staat de trage gang van zaken bij pogingen om het sterk verouderde systeem van onderscheidingen nu ein delijk eens te veranderen. De kritiek op het stelsel van eremedailles en linten wordt met het jaar luider en breder, maar nog steeds is er niets wezenlijks gebeurd om daaraan tege moet te komen. Twee jaar geleden nu al weer zette de toenmalige minister van binnenlandse zaken, Van Thijn. een commissie (van buiten de ambte lijke wereld) aan het werk om hem te adviseren over een herziening van het decoratiestelsel. Dat vier koppen tel lende gezelschap zou hem binnen ne gen maanden mogelijkheden voor een oplossing aanreiken, zo werd afge sproken. Maar een rapport over een grondige schoonmaak in het vader landse onderscheidingenwezen lijkt opnieuw te stranden op - wat wordt genoemd - 'de ingewikkeldheid van het onderwerp'. De enige wijziging van het huidige systeem, waartoe de commissie neigt te adviseren, zou afschaffing van de eremedailles (en dus van de daarin zo gewraakte rang orde) zijn. Alleen lijkt, voor een derge lijke vondst nu niet bepaald een nieu we adviescommissie nodig. De prak tijk van gisteren was intussen dat de Nederlandse Staatscourant opnieuw een buitengewone editie uitbracht met een 13 pagina's volle opsomming van namen volgens het rangen- en standenmodel Opeenvolgende kabinetten hebben zich verplicht met beloftes dat zij zouden zorgen voor een eigentijdse democratisering en emancipatie in de hele gang van zaken bij het toekennen van koninklijke onderscheidingen in Nederland. Maar om duistere redenen zijn ze er tot nog toe geen van alle in geslaagd. Toch begint de weerslag van die 'onmacht' om het stelsel te veranderen langzamerhand zichtbaar te worden. Weigering van een onder scheiding op het laatste moment le vert al lang niet zo veel beroering meer als enkele jaren geleden het geval was. Het Nederlands Instituut voor onderzoek van de Publieke Opi nie (NIPO) heeft de afgelopen weken een onderzoekje verricht onder ruim 900 personen van 18 jaar en ouder naar de 'waardering' voor een konink lijke onderscheiding met een vrij op vallend resultaat. Een kwart van de ondervraagden zou een decoratie 'wel leuk' vinden, een kwart zou voor de eer bedanken en ruim veertig procent had geen uitgesproken mening. Het raakt tijd dat de verstarring in alle pogingen om het decoratiestelsel eens grondig te veranderen eindelijk wordt doorbroken. De onderscheidingen zelf dreigen door gebrek aan maatregelen meer en meer te devalueren. En dat kan toch niet de bedoeling zijn van een lintjesregen, die zo nadrukkelijk is gekoppeld aan een Koninginnedag volgens eigentijdse snit. vdM Libanon - De donderdag door presi dent Gemayel benoemde aanstaande premier van Libanon, Rashid Kara- me. die werkt aan de samenstelling van een regering van nationale een heid, heeft vrijdag de betrekkingen met Libiè hersteld en gevraagd orn stappen om de betrekkingen met Iran te verbeteren. ADVERTENTIEi VOOR ONRCZREND GOED I. BOOT KORTGENE-GOES Tel 01108- 1234 Tel. 01100-30205

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 1