NIB: herstel kan dit jaar nog leiden tot meer werk I Boskalis leed verlies van 47 miljoen gulden Echte Merksigaar O LI ES) [N TREK OP BEU RS Commissie strijdt tegen oneerlijke concurrentie horeca PZC/ financiën en economie BEMOEDIGENDE RESULTA TEN ENQUETE En voor die prijs/ IMF: tekort begroting VS moet omlaag AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Ondernemend - Zeeland - Grootste particuliere bewakers gaan samen VRIJDAG 13 APRIL 1984 AMSTERDAM (GPD) - Het herstel van de Nederlandse economie zet zo sterk door, dat nog dit jaar een groei van de werkgelegenheid mag worden verwacht. De Nationale Investerings Bank (NIB) is tot die conclusie gekomen na een bedrijfsenquête die zij in maart heeft gehouden. NIB-president dr. Van der Zwan presenteerde de resultaten ervan bij het verschijnen van het jaarverslag van de bank. De NIB hield eerder al aan het eind zins bemoedigend'. „Wij mogen vast- bedrijven dat een lagere omzet ver van 1983 een enquête. stellen dat het vertrouwen bij de wacht, is sterk afgenomen vergeleken De resultaten van de in maart her- ondernemers begint terug te keren, met de uitkomsten in de periode haalde enquête waren 'opnieuw alles- We zien het aantal ondernemingen 1980-'83. Het aantal ondernemingen dat betere bedrijfsresultaten ver- dat een gelijke omzet voorziet, is flink wacht toenemen, terwijl het percenta- gestegen en het aantal bedrijven dat Beukers en Rijneke/Tjoklat Mene- ge dat voorziet lagere resultaten te rekening houdt met hogere omzet is ba NV en De Heer BV houden bespre- behalen verder afneemt". sedert november vorig jaar duidelijk kingen over de overdracht van de De verwachtingen over de omzetten aan het stijgen, bedrijfsactiviteiten van Chocoladefa- worden ook steeds beter. Het aantal Het investeringsklimaat werd door de bnek Beukers Rijneke (Tjoklat) in bedrijven in maart 1984 aanzienlijk. Vlaardingen aan De Heer in Rotter- A MFVïyincf hiitlil gunstiger beoordeeld dan in novem- dam. De directies van de twee onder- m'1L/ 1 1,1:31 "'JIia ber 1983, zo heeft de NIB vastgesteld, nemingen hebben donderdag meege- -t i Het NIB constateert dat de winsten deeld te verwachten hiermee een ver- 1/ prOCClll OlïïnOOg zich sinds het dieptepunt van de crisis betering van beider posities te berei- i;trppht ian'Pi Hpt vrryekprimrs- i*1 1982 z»in 8aan herstellen ken met behoud van ieders idem,»,,. Cn„ jllnrt„,.r vorig jaar met 16,9 procent en de UllJ omzet met 16,5 procent zien stijgen. De bedrijvenenquète liet voor het het proces dat investeringen bevordert die leiden tot een rendabele omzetgroei en op zijn beurt tot een vergroting van de werkgelegenheid De NIB zal daar zelf extra actief in worden door haar mogelijkheden van kredietverlening actiever bij het be drijfsleven onder de aandacht te bren gen. Met name zal de bank zich daarbij richten op kansrijke middel grote bedrijven, voor welke zij op dit moment nog een half miljard gulden aan bijzonder achtergestelde kredie ten beschikbaar heeft. Van dergelijke kredietverlening hebben trouwens ge renommeerde ondernemingen in Ne derland ook al gebruik gemaakt. De overdracht zal geen werkgelegen- heidsconsequenties hebben. Met de umzei II1CI IV,D urucem XICIl SUJKCll. *»«- utuiijnncmiutic wei «UUI 11CI nnpnri rfï Hrt dividend wordtverhoogd. De net- eerste kwartaal van 1984 een verdere opend en de ondernemingsraden is om advies gevraagd. Amsterdamse wisselmarkt US dollar Pond sterling Duitse mark (lOOi Franse frank 1100' Belgrsche Irank Ital 1 110.000) Deense kroon tlOOi Noorse kroon iIOOi Canadese dollar Oost shilling rlOOi Iers pond Spaanse pes llOOl 2.94675-94925 4.2275-4.2325 112.775-825 36.64-36.69 5,5085-5,5135 136.065-115 131.87-131.97 18,195-18,245 37.855-37.905 30,67-30,72 39,055-39,105 2,30725-30975 16,0170-0270 3,4470-3,4570 1,9730-1,9830 2,7125-2,7225 BUITENLANDS BANKPAPIER AMSTERDAM tANPi De advieskoer (koopprijzen) voor buiten- Amerikaanse dollar Engelse pond Belgische Ir tlOOi Duitse mark r 100> Ital lire 110 000> Portugese esc ilOOl Canadese dollar Franse rr llOOl Zweedse kluun i I0l.li Noorse kroon i lOOi Deense kroon 11001 Oostenr sh c 100) Spaanse pes 1100) Griekse drachme Joegosl dinar 1100) Ierse pond 2,88-3.® 4.10-4.40 5.21-5.51 lll.M-115,® 17,40-19 40 2.05-2,55 2,24-2,36 35,25-38,25 135.00-138,50 36,50-39.50 37,50-40.50 29,25-32,25 15,85-16,35 1.92-2,17 2,7 -3.50 Algemeen 82.80 Algemeen-lokaal Internationals 78 Industrie 64 00 154 10 166.8 Handel e a 70,10 CBS-obiig index 78 70 Rendem Slaatsl 12.21 waarvan 3-5 jr 12,16 waarvan 5-8 Jr 12,24 8 jr en langer 12 20 nieuwste drie 12 18 rend BNO-leningen 12.11 rend bankleningen 12 20 rend pandbrieven 13 76 167.3 255.5 377.2 147.3 towinst van AMEV over 1983 be- verbetering van het algemene con- draagt f 208,6 miljoen tegen f 178,4 junctuurbeeld zien. Het aantal fail- miljoen over 1982. De winst per aan- lissementen neemt af, de orderpositie deel komt uit op f 18,13 (voorgaand van de ondernemingen verbetert en jaar f 17,17 na correctie voor emissie het aantal vacatures binnen bedrij en keuzedividend). Dit betekent een ven neemt toe. stijging van 5.6 procent over het met De NIB meent dat verdere omzetgroei 12,5 procent vergrote gewone aande- leidt tot verbetering van de arbeids- lenkapitaal. De stijging van de winst bezetting en dat uitbreidingsinveste- heeft zich in 1983 voorgedaan zowel ringen nodig zullen zijn voor het creé- bij levensverzekeringen als bij scha- ren van nieuwe arbeidsplaatsen, deverzekeringen en in de andere acti- Volgens Van der Zwan zal verbetering viteiten De omzet ging van f 4.25 van de vermogensverhoudingen in miljard naar f 4,96 miljard. een onderneming kunnen meehelpen ADVERTENTIE WASHINGTON (UPI/DPA) - De enige manier waarop de Verenigde Staten kunnen bijdragen aan het herstel van de wereldeconomie is met een ver kleining van hun begrotingstekort. Dit staat in een rapport dat is opge steld ten behoeve van de vergadering van het Interimcomité van het Inter nationale Monetaire Fonds (IMF) in Washington. Het comité, bestaande uit ministers van financiën van 22 landen, is verant woordelijk voor het beleid van het IMF. Het rapport constateert dat de leningen van de Amerikaanse over heid de rentestand hooghouden, als mede de koers van de dollar. In het rapport voor het Interimcomité staat verder dat de economische groei van de industrielanden dit jaar 3,6 procent kan bedragen tegen 2,3 pro cent vorig jaar. In 1985 kan er iets meer groei zijn. Voor de ontwikke lingslanden geeft het rapport een per centage van 3,8 procent, een stuk meer dan de nog geen één procent in de voorgaande twee jaren. Hypotheekmarkt In 1983 is voor 20,7 procent meer aan hypotheken op woningen en combinaties woningen bedrijfspanden afgesloten dan in 1982. Vorig jaar werden totaal 227.000 hypo theken voor een totaal bedrag van 29 miljard gulden ingeschreven. Het aan tal ingeschreven hypotheken steeg vorig jaar ten opzichte van 1982 zelfs met 35,2 procent, aldus gegevens van het Centraal Bureau voor de Statis tiek. AMSTERDAM - De prijzen van goud en zilver zijn donderdagmiddag als volgt vastgesteld: (tussen haakjes de vorige prij- goud onbewerkt 36.070-36.570 36.250- 36.750) goud bewerkt 38.400 laten (38 590 laten) zilver onbewerkt 840-910 (850-920) zilver bewerkt 960 laten (970 laten i. AMSTERDAM (ANP) - Het bleef don derdag sukkelen op de Amsterdamse effectenbeurs. De handel bleef met een totale omzet van 397 miljoen op een uiterst laag pitje. Eruit sprongen Koninklijke Olie en Océ van der Grin ten, de eerste met een winst van bijna 3 op 153,50, de tweede op 237 wat, gezien het feit dat Océ voor het eerst ex-dividend werd verhandeld, in feite een winst betekende van 4,40. Nedlloyd moest na het bekend wor den van een verlies van 94 miljoen 3 terug naar 119.50. De banken en de verzekeraars stonden aanvankelijk nogal onder druk. maar in de loop van de middag wisten zij lichte verliezen om te buigen tot kleine winsten. In de overige fondsen gebeurden weinig bij zondere dingen. Heineken won na publikatie van het jaarverslag 1,50 op 135. Ook op de lokale markt ging het weinig opwindend toe. Veel koersen weken nauwelijks af. Het handelshuis Hagemeyer, dat aanvankelijk werd geadviseerd op 3 lager kwam er in de tweede periode toch nog van af met een verlies van slechts ƒ2 op 47. Grasso moest 5 terug naar 350. Nijverdal ten Cate moest 3 afstaan- op 185.50. Tot de enkele witte raven die in deze slappe markt met winst wegkwamen behoorden Schuitema, die ƒ6.50 duurder werd op 276.50 en Borsumij Wehry die 15 klom naar 270. Op de parallelmarkt viel Medicophar- ma op met een winststijging van 12 op 525 in verband met de winststij ging en de claimemissie. Kempen en Co werd 4 hoger verhandeld op ƒ105. De staatsfondsenmarkt was 0,1 tot 0,2 punt hoger Ook op de Optiebeurs was Koninklij ke Olie met 3360 optiecontracten fa voriet. op de voet gevolgd door Phi lips met 3130 contracten. In totaal werden 13.583 opties verhandeld, waarvan 8354 koop- en 5228 verkoop opties. Burr Corp 145.50 141,50 Can P Ent 90.30 96.40 Chrysl 09.40 69,50 CttlC 97,20 97,00 Colg-Palm 62 60 62,60 Conlr DC 97 00 94.00 Aandelen koersen koersen thoofdtondsenl AEGON 1-28,00 128.00 ld div 84 123,00 122.80 "AHOLD 191.50 193.50 AKZO 97 80 98.00 .ld div 84 95,10 95.50 ABN 387® 385.® -AMEV 14850 146 80 AMRO bank 71,40 70.10c Idem div 84 Boskalis Westm 3910 Dordtsche Pctr 140 70 142 30 Dordtsehe Petr pr 139.00 141 50 Elsevler-NDU 532,00 530,00 FGH 55,00 55,30 Olst Brocades 135,00 135,50 «Idem (div 841 131,00 131,80 •Heineken 132,50 134,90 •Heineken Hold 125.00 126.00 Holl beton gr. 111.00 111,30 Hoogovens 48,00 48,30 .KLM 170,00 171,30 Kon Ohe 151 00 153.20 Nat Nederlanden 218,50 217.50 Nedlloyd Grdep 122 50 119 00e «NMB 155.50 157® Occ-v d Grinten 238® 237 OOd 7 00 KLM 68 98,30 98.30 7 75 Lyons 96.70 90.70 9 50 Maasv O T - - 11.50 Nat Irv 80 108.20 108.20 11 ld 74 101.50 101.50 9 75 ld 74 103 70 103.70 8® ld 75-2 1® 50 100.50 10 GBSU 74 101® 101.50 9 50 ld 15) 1®,M 102.80 8 75 ld 75 101.® 101.50 8 501(115) 101,20 101.20 8 25 ld 70 101.50 101® 8 00 ld 71 1M.50 1®® 8.00 ld 72 100,30 1® 30 7 75 ld 72 101,® 10120 7 50 ld 69 99 40 99,40 7.25 ld 66 99.20 99,20 7 25 ld 73 98,70 98,90 6.50 ld 66 98 CO 98.60 6.50 ld 68 97 40 97,40 8.75 NOB 70 101.30 101,50 7 75 ld 73 97,00 90 70 7 00 ld 00 96.00 90 00 6.00 id 04 94.80 95.00 9,75 NMB 74 103.00 103.00 8 50 NMB 76 99,30 99,30 6 75 ld kap 72 97.00 97.00 8 50 N S 70 101J0 101.30 7 25 ld 72 96.30 96.30 O.SOOcevd.Gr 89 135 00 136,® 10 00 Pont 74 99 50 99,50 7 W Proost.B 71 99.50 99,® 6 50 Rollnco 67 78.® 79,00 6.50 ld 10® 78 50 8® Sanders 72 99 50 99.60 8 75 Schuitema 76 2®.Wb212M 14 W SHV-H 81 '33.® 134.® 8 75 Slevin Gr 76 99.® 99 8 25 Vlh-But 70 - 6,Ma 9 VMF-Stork 76 96.80 98® 8.50 Volker Stevln 92 20 94 7.® W'have 78 149® 148® 7 00 Wsanc-n 73 101 90 10160 8 75 W U.Hyp 75 98.80 98.80 Binnen). Aandelen ACF Hold 184,60 178,50 Asd Rubber 8 90 8,50 Asd Rijtuig 290 00 290,00 Ant Brouw Ant. Ver! 250,00a 245,00a AssSt R'dam 122.50 123,00 Audet 21750 217.50 AutlndRt 1240.00 1220.00 Loll ast-N 119,70 11980 BAM Hold 70.6O 72 50e Batenburg 35500 355.00 Beek van no.50 111.® K enc S 335,00 335,00 Kluwei 133,50 135.50 KBB 4200 44,50 ld 6cum 34 50 33 90 Kun Ned Pap 99 80 99® Krasnap sky 97 g0 97.80 LandreAcGl 144 00 LeidsWol 1M® I?0 50 Macintosh 208 50 210.50 Max* Petr 3®,® 9° Meneba 58.00 as.® MHV A'dam 14.00 14 Moeara En. 647,80 „648 00 ld 1 10 8010,® 8010.00 ld 1-4 1750.00 1700.00 Mulder 800,00 800.00 MIJnb W 750.00 750,00 Naarden 39,20 38.80 Naed 149,00 149.® Nagron 26.10 '®-}o NBM-Bouw 9,00e 9.10 Nedap lOOOOOa 990 00a Ned Crcdlet 77 Ned Scheepshyp 170 20 1™,® Ned Springs! 3950.00 3950.00 Nierslras? 780,00 ;®W Norit 107 00 J®-® NewYorklnd 1130.® 1130 00 Obam 122.00 121 50 Old Court Dlr 98.00 102 M 8ci Tech 10.15 10,25 Sumabel 58 M 58.® Technology 29.70 29.40 Tokyo PH 142.® 142.® Unlfonds 19.® 18® Vance. Sand ie 16 00 Viking 49.® M.® Wcreldhave 167.® 167.® AMERIKA (orig aandclcm Am Express 2910 28.40 Am Motors 4,85 4.75 Am Tel&Tel 15.95 16.25 Amerltech 64,00 62.60 Asarco 32,70 31,70 All Rlchf 46,40 46,70 Bell Allanl 67,25 66,60 Bell South 90,00 87.50 Beth Steel 26 20 25,80 Boeing Comp 37,80 37,50 Burroughs 49,50 48,75 Cl'lcorp 33.» 32.90 Cons. Foods Control Data 34.00 33 10 Dow Chemical 31.» 30.70 Dow Chem 92,50 92.00 Eastm Kod 180.00 178 00 Exxon Corp 114,20 115.00 Fluor Corp 63,00 62.® Ford Motor 10 102.00 102.® Gener El 151 90 151.30 Gener F 140® 141.30 Gener Motors 186» 186.50 Getty Oil Gillette 136.00 136» Goodyear 75» 75.» Hitachi 9M.® MO.® Inco 40 M 40,® Int Bus Mach 318.® 312,® Int Flav&Fr 77 Int Tel&Tcl 115.00 112,® Kroger 88,® 88,00 Lltt Ind 188,50 - Lockh C 101,00 101.00 Merck&Co 277,00 272.00 Minn Mining 211,00 210,00 Mits El 410.00 410,00 Nab Br 122,10 122,10 North Am PhC 1«2.00 189,00 Pepsico 115.00 115.00 Phil Morr 192.50 191.50 Phil Petr 118,® 116.30 Pol Corp 68,50 69.50 Proct&Gamble 140.50 140.50 Van Ommeren 29 90 30.60- Pakhoek Hold 61.® 61® Pakhoed Hold c 61® 61® .Philips 47 90 47.80 Ï7JOTRA72 93.00 93.00 8 M P&C gr 72 92,00 775 Pakh 73 98.® 98 M 7 00 ld 68 96.M M.OO Begemann 94,00 96,® Belmdo 371,00 375,® Berkel s P 40.70 40.» BlydenslC 313 00 313.® Nljverdal 188 50 J85.® Orcn5lem 24000 -45® Otra 90 50 ®-50 Palembang 72® 72.® F astman Kodak 61 80 61.® Exxon Corp 39.10 30.70 Fluor Corp 21.70 21.» Ford Motor 34.20 34.10 RCA Corp 96.» 96.® Schlumbergcr 151® 1»® S Roeb 94» 91.10 Shell Can 53® 54 60 Robeco 320.® 320.50 •Rodamco 133 90 134.® Rollnco 314® 315.® •Rorenlo 203 30 203,60 1 Unilever 252,50 252.50 Ver bezit VNU 151.50 151.80 Volker Stevln 31,50 32.80 .WUH 92,80 92.50 Banken, Handel, Industrie 3.11.25 Akzo 101,30 101.20 10 75 Akzo 109,40 109,40 8 50 Akzo 101 70 102,00b 9.25 Akzo 101 40 97,80 7 25 ld® 99.00 99.00 6.50 ld 67 96 00 96,00 5 25 ld 64 98.® 98.00 7 75 Peehlney 95.® 95,10 9 75 Phthps7S 102,40 102.00 8 00 Phlllps72 1M.2C 100,50 6 00 Pegem57 95,3C 95,30 5 50 ld 58 93.SC 93,50 5 00 ld 58 94 8C 04,80 0.00 PGEM 04 95.0C 95,00 4.50 ld 59 98® 98.00 0.50 R-R Pl)p 97.20 97.20 8 50 RlJnlDIs '99.70 99.70 Bols 9350 93.70 Borsumij W 255.00e 270.00e Blaat BouwV 205,00 300 00 Breevast 227,00 230,00 Breevast eert 225,00 228.00 Bredero 205,00 209.00 Brederocert 201,50 =01.00 Buhrm Tett c 68,40 68.50 Caland Hold. 36,00 36.20 Calve D cert 347,00 342.00 id 6 pet cert 1950.00 1950.00 CentrSuik 128 80 128,60 ld cert 128 80 129 50e Pont Hout 75.® 74 Porcel Fles 112 Mb Proost&Br 170,® 170.50 Rademakers 235,00 250.® Ravasl 21.30 Reesink 290.00 292.00 R1VA 1125.00 1125.® ld eert 1115,00 1115.00 Rohlc&.IIsk 60,00e Rommenholl. 440.00 RlJn-Schclde 3,40 3.60 Sanders 14600 147.00 Sarakleek 112,00 112.00 General Motors 63 60 63 40 Gillette Gulf OU 77.® 77.® Honeywell Ine 55.75 53.® IBM 109.70 109 20r In tem Flavor 26.80 26.30 Intem Paper 53.50 52.60 Intern Tel&Tel 39,80 39 50 Litton Ind 63,00 64.00 Lockheed Alrcralt 34,50 33,00 LTV Corp 17,20 17,10 Mcibll OH 30,00 30.10 North Am.Phll 33,50 32,50 Nynex 60,20 00.40 Sp Corp 114» 1® 00 St Oil Cal 110» - Tandy Corp 99 70 99 40 Tex Inslr 382.00 3® W Un Pac C 135,® 133 M Un St St 83,50 84.» Warn-Lamb C 100,® 1M.00 West El 128,50 127.00 Woolw 89,80 89.00 Xerox Corp 116,00 113.00 Claims, scrips, stockdiv.ed Doorlopend genoteerd- Ahold NV 372 00 390® Akzo (wm 43.10 43 20 10.50 ld 1974 103.90 103.90 9 75 id 79 99 103,70 103.60 9 50 id 79-94 105,00 105.30 9® id 75 101.40 101.40 8 50 ld 1975 100.50 - 8 Mid 8491 io0.40 1®,40 8 TO ld 71 86 99.40 1®.® 8 00 id 73-88 99 80 99.® 6 00 Schiphol 89.20 89.20 8 50 Shell 75 102.® 102.20 8 25 ld 71 1TO.50 100.50 7 75 ld 72 98.50 98.20 10 5 SHV 72 107.® 1® Mb 10 5SHV73 1®40 107 ®b 7 Skol Br 98.70 98 70 7 25 Total 72 98 30 98 30 id cert 186 00 186,00 Chamotie 18.50 18.30 emdu-Kev 26.50 2580 Claimmdo 373.00 370.® Credit LBN 55.» 55 20 Dell Mj 85 50 86.® Dcsseaux 67® 65.50 Scliuppcn 265.00a 2G0.00 Schutte rsv 45.00 45 00 Smit Intern 35.10 35» Telegraaf 226.® 225® Textiel TW 127.30 127 00 Ta Kabel H 285,® 285 50 Twynstra cii G. 34 00 34 00 Pacific Tel 56,25 56 25 Pepsleo 39,10 3875 Philip Morris 65,40 65 40 Philips Petroleum 39 75 39 40 Polaroid Corp 26 10 20 Quaker Oats RCA 32 90 32» Rep Steel 30» 30 90 Breevasl iwiri 61.® 6320 Gist-Brocades 38.50 39» KLMiwrrBi 299 300 00 Nat Nediwrr 61 1590.00 1530.® Nat Nedlwn"7) 1320.® 1295.® Philips G1 NV 56 60 56® Sumabel (WRi 6.00b 6 00b NVU Flnan iwm 340.00 325.» 9 75 Id 75 102 M 102,® 975 id 80-® 10-4 00 104 00 875 id 73 10100 101.30 850 id 73 100 30 1M.® 7.75 ld 71-86 100,® 100,50 7.50 ld 73-88 98.50 98,30 7.50 MeesH72 98,50ü 98.00 6 00 Uiu!ev66 94 00 93,80 7 12VMF69 80 00 80® 8 75 VNU 75 101,®' 101,00 Converteerbare Obligaties 4.75 Akzo 102.00 102.® 6 75 AmRo73 103,00 103,00 5 50 AmRo 09 Econosto 63 00 64.50 EMBA 190® ITO.® Erik* 124 to 124.® Fokker 59 70 59® Fumess 38® 38 20 Gamma H 90® 89,du ld 5 pet PW 22 00 22,40 Ver Glasf 375 373® VMF-Stork 110 00e 112» Verto eert 45 M 45 20 VROGcm Bei 71» 70 60 Wegen Ccert 55.0C 60,® Wessanen c 129 30 130,50 Wcsthav Asd 260.00 263,® Sears Roebuck 31® 30.10 Shell Oil 57» 57 30 Sth West belle 55® 55® Sperry Corp 38.70 36 10 Standard Oil ol 36.80 37.® Tandy 33.70 33.60 Afrifteprijzen funds.Ned 1 ABN belegg p 10751 107 19 ABN ob!IC f 5757 44 AMRO AF isr, n. -utv, AMRO OC 317.14 213 37 AMRO AC 159.03 159 49 3.00 Bwf.Ltmb. 94,05 93.40 8.50 BOZ 99 50 99,50 8.25 ld 98,50 8.25 Breevnsl7! 97,80 8.00 Bieevast 73 97,00 97® 825 Biedero71 99,00 99,00 8.00 Br.Petr 99,80 99,80 7.25 ld 72 99,30 99 50 10.00 Ceehom 118,50 118 50 11 OOBrederoBl 109,00 109,00 6.25 Buhrin T 73 105,00 7.25 Buhrm T 76 102,20 102,00 7.00 Cr LBN 74-75 95.50 95,50 4.00 Elnion 80 97,10c 97,30c 8 75 Elscvler-NDU 140 50 140 00 7 25 Furn 73 95 20 96 00 5 75 Oist-Broc 73 192 00 192 00 5.25 Hoogov 68 Oerofabr 67.80 - Glessen 108,00 107.50 Goudsmit 77,00a 77,00a Grasso 355,00 350,00 HagcmeUer 49,00 47 00 Hoek s Mach 77,00 77.50 Holdoh 241,00 235,00 Holcc 67,50e 68,® HALL Trust 219.® 215.00 Wycrs 52 00 52,50 wuk en Her 99.50 100,50 Beleggings lust. ABN Aand fonds 220,00 218,50 Alg.Fondsenb 15100 15100 Alienta 13230 132 30 America Fnd 215.50 215 00 BinnBelfVG 143.40 143 50 BOGAMIJ 153.® 153,50 Texas Instmme 129.50 128.00 Union Carblds 54.40 54.90 Union Pacific 45.60 44.80 U S Steel 28.80 29.10 US west 57.50 57.75 Warner Lambert 33.00 33.40 Wcsllngh.El 44,30 43.70 Woolworth 30.90 30.80 Xerox Corp 40,00 39.60 Amva belegg 21193 211.33 Belegg.V d 7 14,89 14,88 Bemco d b tea 20 168,20 BemcoJb. 251110 25010 Bemco A b 93,90 93,90 Bemco rend 137.30 137.30 Canam f nv 120.80 120.50 EaL.VgfvW 17.53 17,52 E a L vgf d 13 43 13 43 9 M CRBoerl bk 102.00 102,00 ,8 00 Cr. LBN71 98 50 98,50 BOOElsev -NDU 100,® 100.00 V25 Hagemeyer 99,00 98.® 6 00 Holee Div 9500b 95.00b 8 00 Hoogov71 99,30 99.30 8® ld 72 100 10 1®.10 7 25 Kappa 73 97 50 97.50 8.75 KNSM 75 101.10 10110 8.75 KBB 75 89,60 89 60 7 25 Macintosh 73 230,® 230 9 Meneba 74 1M.30 100 40 7 25 Nederh 73 26,40 26 40 7 75 Nuincia 72 156.® 158 8 W NUverd 70 145.® 145® Holl -Kloos 97.50 97.00 Hunter D 27 90 28.® IHC-Inter 43.» 43.30 Ind Maatsch IBB Kondor 325.® 325 00 InlemaUO 32.80 33.60 Kempen Beg 118,® 118.® Cbemical F 27 30 27 40 Col Gr Sh 2570 25,70 Conccntia 20» 21.10 Goldmines 1510.® 1530® Holland F 39.40 39 40 Intcrbonds 586.® 5».® Japan Fund 40.20 40 60 Leveraged 138 00 138® AMAX Inc. 77.® 78.® Am H P 153.00 152.® Am M 14.» 15.® AinT&T.Ndt' 47» 48 30 ASARCO I ®.oo AU R 135» 136.® B Comp 110 1».® Esmeralda 10113 101.51 Holl obi f 11555 115.55 Holl Set f 5490 56.90 Optlmlx 237 96 237 98 Ren tabel 451 04 451 04 Spec sit fund 13134 130.93 Unico «7 90 68 00 Unlfonds 20 40 20 40 VEERE Sinds kort is actief de 'para-commerciële commissie voor het horeca-wezen'. Doel van deze commissie is het tegengaan van oneerlijke concurrentie in de horeca-sector door gesubsidieerde instellingen. Het werkgebied van deze commissie loopt parallel met dat van de Kamer van Koophandel in Midden- en Noord-Zeeland, die ook het secretariaat voert. Leden van de commissie zijn verte- van horeca-diensten door dat soort genwoordigers van Horeca-Neder- instellingen de horecao-CAO niet land. Horecaf, de FNV-bond van wordt toegepast. Inschrijving bij Horeca-personeel en de Kamer van het Handelsregister ontbreekt. Koophandel. Voorzitter is de heer BTW wordt niet betaald en zo kun B Huijbrecht, oud-wethouder van je doorgaan. Het zijn allemaal fac- Veere en zelf horeca-ondememer. - toren die tot oneerlijke concurren tie kunnen leiden". De heer Huijbrecht geeft enkele voorbeelden van die oneerlijke con- £je commissie-voorzitter vervolgt: currentie met de horeca: „Wordt er ,,Wij doen daarom een beroep op de ondernemers om in hun eigen he in een voetbalkantine of dorpshuis eens bier of koffie verstrekt, dan is ons dat best. Maar het wordt anders als men daar bruiloften en partijen laat houden met de daarbij beho rende horeca-service, verleend door dat dorpshuis Dan overschrijdt lang gevallen van para-commercië le activiteit door gesubsidieerde in stellingen bij ons te melden: (Secre taris van de commissie is de heer P. Aussems, Kamer van Koophandel, postbus 7079 4330 DB Middel burg i. „We willen niet op elke slak zout leggen. Het gaat ons om duide lijke uitwassen. Er zijn ook uitzon deringen op de regel. Bijvoorbeeld die LTS'en met een opleiding tot kok en kelner. Daar serveert men zelf samengestelde maaltijden te gen een lage prijs. Weliswaar con currerend met de restaurants. Maar deze concurrentie nemen we, omdat het leren koken en serveren van menu's nu eenmaal hoort bij goede horeca-opleiding", aldus de heer Huijbrecht. Aangemelde gevallen zegt hij zullen zoveel mogelijk in der min ne worden geschikt, alvorens de officiële weg naar gemeente, be drijfschap Horeca (onder welks vlag de commissie vaart) en minis- een sociale en fiscale kant aan terie wordt bewandeld om maatre- zulke gevallen. De heer Huijbrecht: gelen te bewerkstelligen: Maatre- „Wijkcentra, kerkelijke instellin- gelen die óf het stoppen van de gen, ziekenhuizen, clubhuizen gesignaleerde activiteit óf het ver werken wel met personen in over- plichten tot aanschaffing van de heidsdienst of in aanverwante benodigde vergunningen kunnen functies, of met vrijwilligers. Maar inhouden. dat betekent dat bij het verlenen Gerard C. van Loo zo'n dorps- of buurthuis zijn doel stelling". „Het is wel aanvaardbaar dat er in een ziekenhuis een kantine of res taurant is voor patiënten en perso neel. Maar dat wordt te gek als zo'n ziekenhuisrestaurant ook koude buffetten voor derden gaat verzor gen, zoals is gebeurd. In zulke geval len moet je als commissie ingrij pen" Er zit behalve een economische ook MIDDELBURG - 'Beth Semes'(He breeuws voor 'zonnehuis') is de naam van een nieuw pension aan de Nieuwe Haven 37. Het pension is gevestigd in het voormalige gebouw van de Pinkstergemeente, dat ge heel opnieuw is ingericht. 'Beth Semes' wordt geleid door de familie Kuiper, beschikt over 25 bedden, verdeeld over acht slaapkamers en twee slaapzaaltjes. verder over een eetzaal, een salon, recreatiekamer en rookkamer. Het pension, dat 7 april open gaat werd door mevrouw Kuiper gekenschetst als "een fami- hepension met een redelijk prijspeil'. ZIERIKZEE Het aan de Nieuwe Haven gelegen restaurant 'Auberge Maritime' is overgenomen door de Zeeuwse Stromen B V. te Renesse. Het restaurant is hiermee een doch terbedrijf geworden van de Zeeuwse Stromen, en ondergebracht in een aparte B.V. Als bedrijfsleider is aan gesteld de heer J Mellema uit Burgh-Haamstede. die zijn sporen in het horecavak heeft verdiend. Men verwacht dat er - keukenper- soneel meegerekend - in totaal voor zes tot zeven personen werkgele genheid zal zijn Men wil de sfeer zoals die bestond onder de vorige eigenaren handhaven: een restau rant in Franse stijl met het accent op visgerechten. Men hoopt het etablissement na enige vemieuws- werkzaamheden op 19 april weer open te stellen voor het publiek. HAAMSTEDE De heer A. van der Wekken is op zijn kaasboerderij De Schouwse Kaasboer aan de Arm- hoeksweg te Haamstede een servi ce-werkplaats en verkooppunt voor tuinmechamsatie begonnen. Het betreft een filiaal van firma Ver hulst. landbouwmechanisatie te Zonnemaire. Op de kaasboerderij is een show room ingericht met nieuwe- en ge bruikte machines. Het publiek kan er terecht voor aankoop en repara tie van grasmaaiers, bosmaaiers en kettingzagen. ARNEMUIDEN Bloemenhuis Lelie heeft de winkelruimte aan zienlijk uitgebreid. Naast de be staande winkel in de Langstraat is nu een ander pand aangekocht. Het wordt met een doorgang met de winkel verbonden. „We hebben er 90 vierkante meter verkoopruimte bij gekregen aldus de heer M. van Belzen. die vertelde dat de nieuwe winkel woensdag 18 april wordt geopend. Er zullen planten, bloemen en bloemstukken te koop zijn, terwijl in de oude winkel ruimte wordt ingericht voor de verkoop van droogbloemen en tuinbenodigdhe- den THOLEN De Eurokotter 'Pieter- nella Johanna', eigenaar schipper J. Deurloo maakte zaterdag een ge slaagde proefvaart. Het schip werd gebouwd bij machinefabriek Pad mos te Bruinisse. De kotter is 24,40 meter lang. 6 meter breed, heeft een holte van 2,70 meter en een motor vermogen van 300 PK. Het schip is aangeschaft om binnen de 12-mijls- zone te kunnen vissen. Het voldoet aan de eisen hiervoor Vlissingen wordt de voorlopige thuishaven van de 'Pietemella Johanna' OOSTKAPELLE - De heer Jan Coppoolse is sedert kort officieel beheerder-eigenaar van de cam ping 'In de Bongerd' te Oostkapelle Per l april hebben de heer en mevrouw A. Coppoolse-Leendertse na 23 jaar in de camping actief te zijn geweest de leiding overgedra gen. Reden was het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De heer en mevrouio Coppoolse trek ken zich overigens niet geheel terug uit dit recreatiebedrijf, dat lid is van 'de Zeeuwse Gastvrije Campings', Zij zullen de bedrijfsleiding met advies en enkele werkzaamheden van dienst blijven. PROBLEMEN ARGENTINIË OPGELOST SLIEDRECHT (ANP) - Het bouwcon cern Boskalis heeft vorig jaar een verlies geleden van ƒ47 miljoen in vergelijking met f 26 miljoen winst in 1982. Daarentegen zijn de problemen in Argentinië voor een belangrijk deel opgelost, doordat het bedrijf een aan zienlijk deel van haar belangen aldaar heeft overgedragen aan een groep van Nederlandse banken en daarvoor deze week 250 miljoen heeft ontvangen Gezien de belangrijke verbetering in de balansverhoudingen, het effect van de ingrijpende reorganisatie en de herstructurering van de groep meent de raad van bestuur dat 1983 een incidenteel verliesjaar is geweest en dat 1984 een beter resultaat zal geven. Voorgesteld wordt het dividend te passeren. Over 1982 werd nog ƒ3,50 per aandeel van 10 betaald De betaling op het Argentijnse pijplei- dineproject betekent een belangrijke Subsidie warmte-isolatie Staatssecretaris Brokx van Volks huisvesting heelt de subsidie voor warmte-isolatie van bestaande huur woningen verder uitgebreid. Onder bepaalde voorwaarden komen voor taan voor subsidie in aanmerking de kosten van het plaatsen van een eco nomizer op een bestaande cv-ketel, het aanbrengen van warmte-isoleren- de materialen aan de buitenzijde van het dakbeschot van een hellend pan nendak en de meerkosten van het vervangen van een conventionele in dividuele cv-ketel door een individue le hoogrendementsketel met GIVEG- keur. verbetering van de liquiditeitspositie van de groep en heeft een positieve invloed op de balansverhoudingen Het bruto exploitatieresultaat van 171 miljoen werd ongunstig beïn vloed door onlangs gebleken nog te verwachten tegenvallers op een aan tal werken in uitvoering en door nood zakelijke afschrijvingen op enkele buitenlandse debiteuren. De interest- lasten daalden per saldo met 23 miljoen tot 56 miljoen, aldus de raad van bestuur. De met de reorganisatiemaatregelen verbonden kosten 46 miljoen) zijn aanzienlijk hoger dan eerder begroot, terwijl de extra baten uit de verrich te desinvesteringen (ƒ39 miljoen i enigszins beneden de verwachting zijn gebleven. AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse Veilig heids Dienst (NVD) neemt Hoogenboom's Beveiligingsgroep (HB) over. Beide bedrijven hebben dat deze week afgesproken, aldus don derdag een communi qué van de laatste. NVD (ruim 1500 mede werkers) is de oudste en grootste particuliere be waker van ons land. HB (ruim 600 medewerkers) was goede tweede. De werkgelegenheid bij HB is veilig gesteld, zo blijkt uit de verklaring De overname is volgens HB mede tot stand ge komen door de wat wordt genoemd negatie ve publiciteit rond Hoo- genboom de laatste maanden. Gedoeld wordt op fraude door HB-medewerkers in het RAI-tentoons tellings complex De HB-direc- tie bleef in deze zaak niet buiten schot. Hoogenboom's is overi gens vooral bekend door zijn bewaking van de luchthaven Schiphol Mede daardoor was het door twee broers Hoo- genboom i50 er. 42 jaari geleide bedrijf populair voor overname. Niet bekend is welk be drag is gemoeid mpt de overname van HB De HB-dlrectie zegt in haar verklaring in de NVD „de best denkbare part ner te hebben gevonden. De NVD als toonaange vend particulier beveili gingsbedrijf in Neder land en HB als goede tweede zullen elkaar op vele gebieden op na tuurlijke wijze kunnen aanvullen".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 7