utomatisering GAK kost uim 900 arbeidsplaatsen Ex-directeur Vandervliet-Wernink wilde geen openbaarheid rapport Narcissen lonken enpwnken op D'66: onder voorwaarden hulp bij euthanasie Arbeidstijdverkorting trendvolgers 2,3 pet. EEN GEDWONGEN ONTSLAGEN VERWACHT Truc geeft voordeel in premiekoopregeling Brand in voormalig seminarie Janmaat wil weer lesgeven VRIJDAG 13 APRIL 1984 PZC/binnen-buitenland AMSTERDAM (GPD) - Paus Johannes Paulus II is nauwelijks welkom in met moet komen. Daarentegen vindt 28 procent dal de paus zijn bezoek aan moederland. Dal blijkt uit een steekproef, die het Nipo heeft gehouden onder Nederland volgend jaar wel moet brengen. duizend personen Van de ondervraagden vindt 43 procentdat de paus Als het pausbezoek werkelijk tien miljoen gulden gaat kosten, dan kan de moet afzien van zijn voorgenomen bezoek aan ons land. Voor 18 procent is de paus beter thuis blijven. Daarover zijn bijna alle ondervraagden het eens. paus welkom, lenoijl 37 procent hel met kan schelen Zevenentachtig procent vindt het bezoek van de paus geen tien miljoen gulden Van de ondervraagden die rooms-kalholiek zijn. vindt 35 procent dat de paus waard. Van de rooms-katholieke ondervraagden vindt 80 procent dat UTRECHT (ANP) - Bij het GAK zullen tot en met 1990 door verdergaande automatisering heidsgevolgen van automatisering te flruim 900 van de 11.000 arbeidsplaatsen moeten verdwijnen. Gedwongen ontslagen bij het voorkomen Maar dan moet die atv ...m i"i t i i j niet door de werknemers worden be- |GAK, het gemeenschappelijk administratiekantoor van een groot aantal bedrijfsverenigin- taald maar door het gak zelf dat personeel. feru(j president-directeur mr. H. Boitelle van het GAK bevestigde desgevraagd 'leidei dat er ten gevolge van verdere auto matisering bij de districtskantoren van het GAK ongeveer 900 banen 'haisl zullen verdwijnen. De administratieve verwerking van bijvoorbeeld WW-, WAO- en Ziektewetuitkenngen wil men via de automatisering stroomlij nali. gen, kunnen worden voorkomen, ondermeer dank zij natuurlijk verloop. volgens Michielse dank zij die auto- overschot weg te werken. Michielse maüsering straks jaarlijks minstens wijst erop dat men bi] het GAK in 85 ""!)°en «u'dm °P de sata™«n vijf procent korter gaat werken Mi- Kan uitsparen. Dat is de kern van het plan dat de feit dat de GAK-directie eventueel GAK-directie bij de vakbonden en de ook de bij het bedrijf overeengekomen ondernemingsraad op tafel heeft ge- arbeïdstijdsverkortmg (ATV) wil ge legd, zo meldt de Unie BLHP. vak- bruiken als middel om de automatise- bond van ondermeer administratief ring zonder „sociale pijn" door te voeren en een dreigend personeels- bruikt om kwalijke werkgelegen- t ij 1 IJl uvtjil L hUilC! 5 ca tl t ntjincii chielse zegt er op zich geen bezwaai GAK-topman Boitelle wilde op de tegen te hebben als ATV wordt ge- ATV-kwestie met ingaan omdat h.j mof rr> norc mot np vair nnnni-n ,niet via de pers met de vakbonden wil gaan onderhandelen". Volgens de dienstenbond FNV is erbij veel afdelingen van het GAK juist een tekort aan personeel. Over de auto matisering is met de dienstenbond alleen te praten als de werkgelegen heid bij het GAK op het huidige peil blijft. Dat is volgens de bond mogelijk door arbeidstijdverkorting. Volgens de cao moeten er volgens de SINT-MICHIELSGESTEL (ANP) - De vier vleugels van het voormalig groot-seminarie „Beek-Vliet" in het Noordbrabantse Sint-Michielsgestel zijn in de nacht van woensdag op donderdag door brand ver woest. Het hoofdgebouw is gespaard gebleven De 41 bejaarde bewoners van het gebouw zijn geëvacueerd. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand niet bekend De schade beloopt volgens de politiewoordvoerder miljoenen guldens. Het voormalige seminarie functio neert al enkele jaren als opvangcentrum voor bejaarde mensen die uit Suriname naar Nederland zijn geko men. r~f.tr ...;ij- volgens ue cao moeten ei vuj nen. Het GAK wil op die manier de DEN HAAG (GPD)-On- minstens dne jaar de Wie trouwt vóórdat het dienstenbond juist ongeveer dienstverlening aan het publiek (ver- gehuwde tweeverdie- premie van 5500 gulden huis wordt betrokken nen bijkomen, omdat daar prnscom- zekeraen, uitkeringsgerechtigden) ners die een premie-A- wordt uitgekeerd. Het fi- krijgt, als beiden een pensatie voor is ingeleverd, verbeteren. Ook de voortdurende wij- woning kopen kunnen nanciële voordeel kan volledige baan hadden zigingen in de sociale-verzekerings- ontkomen aan de voor- dus oplopen tot acht voor het huwelijk, geen wetten en de snelheid waarmee die vvaarde dat inkomens maal 5500 (totaal 44.000 premies volgens de A- moeten worden doorgevoerd, noodza ken het GAK tot verdere automatise ring. Bonden RECHTER: KALKAR IS VEILIG GENOEG DÜSSELDORF (ANP) - De snelle kweekreactor in het Westduitse Kal- Overigens verbaast het Boitelle wel dat de bonden nu met de plannen naar buiten komen terwijl ze ze al enkele weken in huis hebben en het eerste woord met bonden en OR er nog over moet worden gesproken. Bij navraag bij het districtskantoor in Goes bleek dat men daar in het geheel nog niet op de hoogte was van moge lijke ontslagen. Behalve in Goes, zijn ook GAK-kantoren in Vlissingen en Terneuzen gevestigd. Tot begin 1987 zouden er ongeveer 300 banen moeten verdwijnen en tot eind 1990 nog eens 600 Bestuurder C. Michielse van de Ume BLHP vindt op zich de automatiseringsplannen een goede zaak „Als die automatisering leidt tot een efficiëntere organisatie van de uitvoering van de sociale ver zekeringswetten hebben wij daar vre de mee. Het gaat ten slotte om ge meenschapsgelden". Sociale pijn Maar wel heeft hij bezwaren tegen het worden opgeteld voor gulden). regeling Als gehuwden het bepalen van de Bij gehuwde partners worden hun inkomens hoogte van de rijkspre- wordt altijd automa- van het voorafgaande mies. Het ongehuwde tisch het tweede inko- jaar immers opgeteld. paar moet zorgen niet men meegeteld, on- ,„uv. langer dan een jaar sa- geacht de duur van het Als dit paar besloten kar^hT naar de huidige stand men te wonen en boven- huwelijk. Als een onge- had niet te trouwen oi wetenschap en techniek veilig ge- dien moet een van beide huwd stel langer dan pas te trouwen nadat ze noeg om te wordcn afgebouwd en ii juridisch eigenaar van een jaar samenwoont de nieuwe woning heb de nieuwe woning zijn dan wordt dat tweede ben betrokken, dan is de vvu (niet allebei). inkomen ook altijd au- kans groot dat ze wel paa*|d fn*dê zaak van een Westduitse Gaan beide voorwaar- tomatisch meegeteld, recht hebben op de pre- boer die stopzetting van de hou den op, dan neemt het Ongehuwden die ieder mies, minimaal acht 'NIETALTIJD STRAFVERVOLGING' gebruik te worden genomen. Dat 'hariaS.!.e..0?? heeft een rechter in Düsseldorf be- ministerie dat er apart wonen i geëist. wel jaar lang. Dan immers t-ioewel een exolosie van het reactor- u- - slechts één koper is en langer aan twaalf maan- had kunnen gelden, bei- "SSSZ een aidbe- dufheden kunnen het toch toelaat- de daad moet verrichten, een ver- vier jaar Uitgezonderd dus de geval - .„cnnridn va' evenajs scriaue uuur een amuue „i,n;r->»<rf a» n'im.frariio nlichtp cnnsnlt.at.ip var» een deskundi- len waarbij sprake is van een zorg OEN HAAG (ANP) - Op een verant- integriteit. Vandaar dal D'66 grote meer de verklaring van de hulpvrager woorde wijze hulp verlenen bij eu- nadruk legt op het eigen verzoek en zijn opgenomen over zijn verlangen erzoek moet in bepaal- de eigen verantwoordelijkheid van naar de dood de gevallen niet leiden tot strafver- betrokkene. In het wetsontwerp stelt D'66 voor in volging. Het doden van iemand die Eisen waaraan een hulpverlener bij de wet de maximale gevangenisstraf daar nadrukkelijk om heeft gevraagd euthanasie moet voldoen om met in voor het een ander - op diens uitdruk- en hulp bij zelfdoding moet in begin- aanmerking te komen voor strafver- kelijk verzoek - van het leven bero sel strafbaar blijven, maar omstan- volging zijn onder meer dat een arts ven terug te brengen van twaalf n baar maken. Dit zegt de D'66-fractie plichte consultatie v in dc Tweede Kamer in een donder- ge dan wel het bijhouden van vuldig hulpverlenen en wordt vol één inkomen. Als in den bij de gemeente de partners woonden ying of door een neerstortend vlieg- werkelijkheid een part- staan ingeschreven als nog geen jaar samen op t t no 100 orocent >s mt te -- ner meeverhuist naar de mensen die bij elkaar de eerste dag van bewo- sluiten, is de onwaarschijnlijkheid gepresenteerd initiatiefwetsont. journaal. In dat journaal moet onder daan aan de jenoemde voorwaarden, nieuwe woning dan willen wonen, worden ning van het nieuwe van dergelijke rampen zo groot, dat werP inzake euthanasie, wordt dat tweede inko- aangemerkt als samen- huis (de situatie op de het restrisico aanvaardbaar kan wor men niet meegeteld. Dat wonend. Ook bij hen eerste dag van bewo- den genoemd zo bepaalde de voorzit- meetellen gebeurt pas worden dus meteen in- ning is bepalend volgens ter van de adminjStratieve rechtbank na vijf jaar. waarna nog komens opgeteld. de regeling). Düsseldorf. Werner Fnedrich. don- derdag in het Kalkar-proces. Lubbers geeft PvdA geen inzicht in verdeling van bezuinigingen DEN HAAG (ANP) - Premier Lubbers wil de PvdA geen inzicht geven in de wijze waarop de bezuinigingen voor volgend jaar zijn verdeeld over de ambtenarensalarissen, de sociale uit keringen en de volksgezondheid. PvdA-woordvoerder Wöltgens had om .die verdeelsleutel gevraagd, omdat de regeringsfracties volgens hem achter de schermen ook over de bedragen zijn ingelicht. Hij sprak van „selectie ve openbaarheid". Lubbers herhaalt in een brief aan de Kamer geen mededelingen over de omvang van de bezuinigingen te wil len doen, omdat daarover nog moet worden overlegd in het kabinet en met de sociale partners. Van Thijn tegen lagere vergoeding voor raadswerk AMSTERDAM (ANP) - Burgemeester i Van Thijn van Amsterdam heeft don derdag mede namens de Amsterdam se raadsfracties in een brief aan minister Rietkerk (binnenlandse za ken) fel geprotesteerd tegen het kabi netsvoornemen om per 1 juli de ver goedingen voor gemeenteraadsleden eenmalig met tien procent te korten. Van Thijn (een van Rietkerks voor gangers) noemt deze bezuiniging „een onverantwoorde aanslag op.het func tioneren van de democratie". De hui dige vergoeding voor het raadswerk is volgens hem „een uiterst minimale beloning" Strengere aanpak nazi-propaganda in Bondsrepubliek BONN (AFP) - Het publiceren van en propaganda maken voor boeken en blaadjes die de onder het nationaal- socialisme gepleegde misdaden baga telliseren of ronduit loochenen, wordt in de toekomst in West-Duits- land aan strengere heperkingen on derworpen dan nu het geval is. De regering van de Bondsrepubliek dient begin mei bij het parlement een wetsontwerp in, dat onder meer ge vangenisstraf van ten hoogste één jaar oplegt aan mensen die in het openbaar verklaren dat het concen tratiekamp Auschwitz nooit heeft be staan. Minister van justitie Hans Engelhard is anderzijds niet van plan stappen te ondernemen tegen mensen die met verder gaan dan het afleggen van mondelinge verklaringen over dit on derwerp, bfj voorbeeld aan de bar van een dranklokaal. DEN HAAG (GPD) - De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van dieren start in de week voor Pasen met een landelijke actie om het publiek te bewegen scharreleieren in plaats van batterij-eieren te kopen. Door de verkoop van scharreleieren te stimuleren, kunnen meer boeren overschakelen van het batterij systeem naar het scharrelsysteem. In Wesl-Duitsland en Engeland vinden tegelijkertijd acties plaats. De Dierenbescherming zal tijdens de actie benadruk- Ken, aai een scharrelei maar twee cent meer kost dan een batterij-ei Bij winkels worden folders over schar releieren aan de klanten uitgedeeld Grootwinkelbe drijven die nog geen scharreleieren verkopen, worden benaderd omdat alsnog te gaan doen Foto: met deze illustratie wil de vereniging tonen dat de scharrelkip (links) een beduidend beter leven heeft dan de batterij kip (rechts) KtoB-1.. 'UT "SJ Al - H". SfSTefweuvS"? OVERLEG OVER VORMKEUZE huidige grote rechtsonzekerheid waarborgen te scheppen voor een verantwoorde hulpverlening aan mensen die verzoeken om euthanasie. D'66 komt met het wetsontwerp om dat de democraten het niet verant woord vinden langer te wachten met een wettelijke regeling. Volgens de democraten is het hoog DEPs- jj^AG (ANP) - Werkgevers en cent. Voor de hele collectieve sector tijd voor humanisering van het ster- werknemers van door de overheid ligt het percentage voor 1984 gemid- ven Du omdat door de voortschrij- gesubsidieerde instellingen (zoals ge- deld op 0.7 procent, dende medische wetenschap het meer zondheidszorg. welzijn, openbaar Werkgevers en werknemers moeten dan vroeger mogelijk is dat het Ie- vervoer) kunnen dit jaar overeenko- zelf in cao-onderhandelingen maar venseinde. zonder hoop op beter- men de arbeidsduur met een procent uitmaken aan welke vorm van ar- schap, langdurig wordt uitgesteld en le verkorten. beidstijdverkorting zij de voorkeur het lijden wordt verlengd. Hulpverle- gamen met de 1.3 procent arbeids- geven, aldus de minister mng om dit lijden te bekorten draagt duurverkorting van 1983 kan de ar- De Dienstenbond FNV verwacht dat bij tot een menswaardig sterven, Hulp beidstijd ten opzichte van een 40- de nieuwe wet voor de trendvolgers, weigeren kan ook inhumaan zlJn urige werkweek met 2,3 procent wor- waarbij ook het personeel van zieken- Daarom moet een verantwoorde hulp- dcn verminderd. Minister De Koning fondsen, bedrijfsverenigingen en de verlener niet worden gestraft, aldus het wetsontwerp Integriteit Een van de uitgangspunten bij het initiatiefvoorstel is het recht van de mens op erkenning en eerbiediging van eigen lichamelijke en geestelijke van sociale zaken en werkgelegenheid omroep wordt ingelijfd, niet op de heeft dat de organisaties in deze sec- door de regering beoogde datum van 1 tor geschreven. juli van kracht kan worden. De bond De vrijgekomen arbeidstijd als gevolg leidt dit af uit de vertraging die het van de een procent arbeidstijdverkor- wetsontwerp van minister De Koning ung kan volgens de minister vanai van Sociale Zaken en Werkgelegen- 1985 volledig worden herbezet. Daar- heid bij de Raad van State heeft voor wordt vanaf dat jaar een procent opgelopen. Het zal waarschijnlijk wel van de loonsom beschikbaar gesteld tot na het zomerreces duren voordat Omdat bij herbezetting de kosten in de nieuwe wet in de kamer aan de Radioactief afval - Groot-Brittan-' de aanloopfase geringer zijn vindt De orde komt, aldus de dienstenbond, nië heeft bekendgemaakt dat het het Koning voor 1984 een lager percenta- De gezamenlijke bonden in de betref- deponeren van radioactief afval in zee ge redelijk. In sectoren waar rooster- fende sectoren hebben nu besloten zal staken tot bij een onafhankelijk gebonden diensten voorkomen (het om hun actieplannen ook tot dat onderzoek de gevaren daarvan zijn overgrote deel van de totale sector) is tijdstip uit te stellen, onderzocht Dit heeft de minister voor in 1984 0.85 procent van de loonsom milieuzaken. Patrick Jenkin. in het voor herbezetting beschikbaar, voor parlement meegedeeld de overige sectoren is dat 0.625 pro- AMSTERDAM (ANP) - Oud-directeur W.A.VVegerif van het in 1980 gefail leerde bouwconcern Vandervliet Wernink heeft druk uitgeoefend op de onderzoekscommissie om haar rapport naar de gang van zaken bij het bedrijf niet te publiceren en daarmee getracht openbaarmaking van de uitvoerige correspondentie te voorkomen. De commissie is niet onder deze druk gezwicht maar heeft wel extra zorg vuldigheid betracht in haar wijze van rapporteren. Hoewel hij nog steeds zegt zieft alle rechten voor te behou den is er tot nu toe geen sprake van een gerechtelijke stap van de heer Wegerif en de commissie is niet be vreesd voor een aanklacht, mocht die komen. Dit zei drs. P.T.Lakeman, lid van de onderzoekscommissie, donder dag bij de presentatie van het lijvige rapport 'De fatale jaren'. Hoewel Wegerif en oud-commissaris sen alsmede de accountant daartoe alle gelegenheid is geboden heeft geen van allen het nodig geacht een mon delinge reactie te geven. De raad van commissarissen die opdracht voor het onderzoek heeft gegeven beschouwt haar taak thans als geëindigd. Telefoonboek Het rapport stelt dat een combinatie van factoren, terug te voeren op ernstig wanbeleid van directie en commissarissen, het bouwconcern Vandervliet Wernink in 1980 de af grond in heeft gesleurd. Het rapport met het formaat en de dikte van het Amsterdamse telefoon boek gaat 750 pagina's lang uitvoerig in op de vaak dramatische gebeurte nissen in de periode 1972 tot. en met 1980. Behalve de onverantwoorde bouw van woningen op voorraad die als hoofdoorzaak voor het faillisse ment wordt aangemerkt noemt het rapport een aantal andere oorzaken. De belangrijkste daarvan zijn: a) het gevoerde beleid van dirtecteur W.A Wegerif die als feitelijk alleen heerser zijn gang kon gaan zonder dat commissarissen ook maar eén keer ingrepen; bi aankoop van een vloer- platenfabnek in Muhlheim uit een failliete boedel van een deelneming met als gevolg een verhes van f 4,5 miljoen, c) doorzetten in 1979 van de bouw van een f6 miljoen vergende vloerplatenfabriek in Oudenbosch, waarvoor geen cent berschikbaar was. d» gebrekkige en vaak ronduit misleidende informatie De commis sie heeft tevens onderzocht of en in hoeverre oud-commissarissen en oud directie gebruik van voorwetenschap hebben gemaakt bij de handel in aandelen der vennootschap geduren de 1980. Daarbij is zij tot de conclusie gekomen dat geen enkele instantie in Nederland bevoegd of in staat is een dergelijk onderzoek dwingend op te leggen De curatoren van Vandervliet Wer nink zijn van plan het faillissement zo snel mogelijk te beeindigen en over te gaan tot. ontbinding van de vennoot schap Behalve een door hen inge diende vordering van circa f73 000 tegen ex-directeur Wegerif inzake een niet door hem betaalde rekening voor verbouw van zijn villa zijn curatoren niet bereid en ook wettelijk niet in staat schadevergoedingsvorderingen tegen de ex-bestuurders in te stellen. Commissielid Pieter Lakeman acht het met onmogelijk dat er een actie kan worden gevoerd tegen de accoun tants. Het gaat hierbij niet, om de maatschap (Moret en Limperg) maar om de individuele controlerende ac countants (de heren Treffers en Hen- ning) waarover het rapport een ver nietigend oordeel velt. Volgens Lake man is er wat de heer Treffers betreft sprake van een wanprestatie Overigens heeft Moret en Limperg de vloer aangeveegd met het rapport van de onderzoekscommissie Dc rol van ex-commissaris Van Zeil (de huidige staatssecretaris) noemt de heer Lakeman van bijkomstige aard. „Vanuit de onderneming zijn wat hand- en spandiensten aan ver bouwing van zijn woning verricht, echter tot een vrij gering bedrag. Wel heeft hij verzuimd melding te maken van de achterstallige pensioenpre mies". aldus Lakeman. DEN HAAG (ANP) -„Teneinde meer contacten te kunnen onderhouden met de Nederlandse jeugd" heeft het Tweede-Kamerlid Janmaat (Cen trumpartij) schriftelijk- gesollici teerd bij twee scholen in Den Haag voor het geven van enkele lesuren per week. Hij is vroeger als leraar aan deze scholen verbonden geweest. Janmaat heeft dit donderdag bekend gemaakt. Janmaat geeft de voorkeur aan havo en vwo-leerlingen, en dan voorl de examenklassen Rector J.G. Streng van het Rijswijkse Lodewïjk Makeblijde college toonde zich donderdagavond „volstrekt en onaangenaam verrast" door het voor nemen van Janmaat om weer les te komen geven op zijn school. Russisch kabinet - De Sovjetunie heeft sinds donderdag een nieuwe minister van justitie. Het betreft de enige wijziging in het kabinet, dat na de bijeenkomst van de Opperste Sov jet aan een nieuwe ambtstermijn is begonnen. De nieuwe man op justitie is Boris Kravstov. die sinds 1971 procureur- generaal was van de Russische federa tie iRSFSR). verreweg de grootste van de 15 deelrepublieken waaruit de Sovjetunie bestaat iADVERTENTIE TT- 7 1 r ,i l\ /Ij m l/~J /^)T/) is/*\T 28 ha. lente in Lisse wachten op U II Woensdag-Gezinsdag: Kinderen t/m 12 jaar. in gezinsverband. C/f C/V_yy gratis toegang. Vragen? bel 02521-13841. Q Trein-toegang-biljeltcn en folders bij de meeste NS-stations verkrijgbaar J\Cll/\CtulOf IS CUxC CiClf^ClHClGTS.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 5