Zeeuwse Komedie vreest opheffing Vestzaktheater Maak van regionale omroep abonnee-radio Verdachte van moord op Sluiskils meisje wordt geïnterneerd Wissel Zeeuws- Vlaanderen PZC/ provincie Uitwijzing hulpverlener Amerikaanse ambassadeur 'deed9 een dagje Zeeland marktberichten Schenking 'VRIJDAG 13 APRIL 1984 17 OOSTKAPELLE - Het Zeeuwsch Biologisch Museum in Ooslkapelle houdt dinsdag 24 en donderdag 26 april weer jeugdmuseumdagen. Het thema in deze paasvakantie is: 'Nieuw Leven'. Per dag kunnen maximaal 200 deelnemers toegelaten worden. Net als in de voorjaarsvakantie zijn er ook deze dagen weer intekenlijsten gemaakt om vooraf te bespreken en zeker te zijn van een plaats op de gekozen dag. In een themaboekje staan de opdrachten voor de dag verwerkt, ideetjes voor thuis en achtergrondinfor matie. Het boekje geldt als toegangsbewijs, het bevat het dagprogramma en een gratis consumptiebon. Activiteiten op deze dagen zijn: een boswandeling met opdrachten, een speurspel door het museum met daaraan verbonden een prijsvraag, een film over het leven van de kikker, knutselen op de educatieve zolder en een buitenspel. Over dit thema is tevens een kwartet gemaakt, dat kan worden ingekleurd. Het programma begint op beide dagen om 10 00 uur: echter de besproken toegangsbewijzen dient men vóór 9 30 uur af te halen aan het museum op de betreffende dag. Indien dit met gebeurt voor deze tijd. worden de toegangsbe wijzen verkocht aan anderen. De activiteiten duren tot ongeveer 15 00 uur. Aangeraden wordt om brood, regenkleding en laarzen mee te nemen. Tevens een lange veter of touwtje om het boekje rond de hals te hangen. De dagen zijn toegankelijk voor iedereen, dus ook de ouders zijn welkom. Het Zeeuws Biologisch Museum is te vinden in de Oranjerie van kasteel Westhove tussen Oostkapelle en Domburg De volgende jeugdmuseumdagen zullen plaatsvinden in de herfstvakantie DOOR KOMST THEATER ARSENAAL VLISSINGEN VLISSINGEN - Het amateurtoneeigezelschap De Zeeuwse Komedie is bang dat een nieuw gen komen die uitsluitend in een klein theater in het Vlissingse Arsenaal uiteindelijk het voortbestaan van het Vestzaktheater wetoouder'Bnhnooge laat er geen waarin het gezelschap de voorstellingen geeft, in gevaar zal brengen. Dit blijkt uit een brief twijfel over bestaan dat na gereeako- van het bestuur van de Zeeuwse Komedie aan het college van b en w van Vlissinge Het ming vannie^lwe. t?ea5^[ h5l overgrote deel van het budget dat de bestuur vraagt het college in deze brief het voortbestaan van het theater te verzekeren, door gemeente beschikbaar stelt voor de garanties te geven voor wat betreft de subsidiëring van het gezelschap en de programmering programmering inderdaad besteed zal moeten worden in dat theater. Het voor net tneater. bedrag dat beschikbaar is voor voor- Wethouder D. J. P. Bruinooge (pvda) wordt onder meer veroorzaakt door financiële consequenties hebben voor stellingen in het Vestzaktheater zal van onder meer cultuur noemde de de huidige economische teruggang zo het Vestzaktheater, aldus de heer Van ongetwijfeld verminderen, zo meent brief van de Zeeuwse Komedie 'pre- blijkt uit de woorden van bestuurslid Reijmersdal. ,,Wij zijn bang dat de de heer Bruinooge. „Maar een nieuwe matuur'. „De gemeenteraad moet de C. E. van Reijmersdal. „Er is daardoor investerings-en exploitatielasten van accommodatie biedt meer mogelijk- prineipebeslissing om inderdaad over sprake van een grote terugloop in het het Arsenaal theater uiteindelijk moe- heden, dus meer inkomsten. Je kunt te gaan tot aankoop nog nemen. Er is theaterbezoek; er is minder aanbod ten worden opgebracht door de ande- dus in feite met hetzelfde geld meer nog voldoende tijd voor uitgebreid van programma's omdat de gezel- overleg met de betrokkenen" de wethouder. cultuurmakers in Vlissingen. Maar doen. Met het huidige budget aldus schappen minder subsidie krijgen en dat is maar een kant van de zaak. Wij goede programmering beslist moge- ophouden te bestaan en ten derde is zijn verder bang dat er minder activi- lijk", aldus de wethouder. Hij heeft De vrees van de Zeeuwse Komedie er ook minder geld beschikbaar voor teiten in het Vestzaktheater zullen overigens geen enkele twijfel over de de programmering". Als voorbeeld worden geprogrammeerd, omdat de haalbaarheid van het project Arse- noemt de heer Van Reijmersdal de gemeente kan eisen dat het door haar naai. dit in tegenstelling tot de heer gang van zaken bij de Schouwburg in beschikbaar gestelde budget in het Van Reijmersdal. Het teruglopende Middelburg. „Het gebruik daarvan nieuwe theater besteed moet worden, theaterbezoek hoeft volgens de heer wordt steeds meer gericht op altema- Dat scheelt ons in de inkomsten die Bruinooge niet te betekenen dat een (Slot van pagina 11) keld om de uitwijzing via kamervra gen te voorkomen. Andere partijen, waaronder de PPR, zullen nog wor den benaderd. De advocaat Penders overweegt volgende week een kort geding aan te spannen om in elk geval Vitta gedurende de behande ling van het beroep bij de Raad van State in Nederland te houden. Pen ders: „Hij is op dit moment juist het tegenovergestelde wat justitie be weert...". Dik Groen van het JAC Terneuzen stelt vast dat Vitta voor de hulp aan drugverslaafden in Zeeuwsch-Vlaan- deren een onmisbare kracht is. Daar bij wijst hij ook op het feit dat Vitta via bemiddeling van het arbeidsbu reau in Terneuzen een opleiding voor sociaal dienstverlener (mbo-sd) volgt. Groen: „De beschikking van het mi nisterie is zeer eenzijdig opgesteld". Volgens Peer Muntz, medewerker van tieven, zoals een vogeltentoonstelling we uit de verhuur van de zaal krijgen, sluitende exploitatie van het Arse- of een veiling" Een nieuw theater in Vlissingen zal maar dat kan ook betekenen dat er naai niet mogelijk is. „Deze accommo- geen voorstellingen meer naar Vlissm- BESLUIT RAADKAMER GENT datie is niet te vergel ijken met de Schouwburg. Dit is een multi-functio- nele ruimte mèt theater. Bovendien is 35 procent van de abonnenmenthou- ders voor de Schouwburg afkomstig uit Vlissingen". De brief van de Zeeuwse Komedie is wat voorbarig, zo vindt de wethouder. „Het duurt zeker nog anderhalf jaar voor het gebouw beschikbaar is, als de raad tenminste besluit tot aan koop. Er is tijd genoeg om met alle betrokkenen te overleggen. Garande ren dat het Vestzaktheater tot in lengte van dagen zal voortbestaan, dat kan ik uiteraard niet". i>.** De Amertkaanse ambassadeur Paul Bremer en zijn vrouw 'links., burgemeester Ockeloen en een functionaris van Dow Chemical tijdens een kort bezoek van het ambassadeursechtpaar aan het chemische bedrijf in Terneuzen TERNEUZEN Paul Bremer III, Amerikaans ambas sadeur in Nederland, bracht donderdag een informeel bliksembezoek aan de provincie Zeeland. Bremer deed daarbij ook het Amerikaanse chemische bedrijf Dow Chemical in Terneuzen aan, waar hij verwel komd werd door onder andere burgemeester C. Ocke loen van Terneuzen. Bremer bezichtigde het oceaan dok en toonde zich geïnteresseerd in de verschillende fabrieken van het bedrijf. Tot slot werd hij over het onderwerp 'business relationship' geïnterviewd voor het Dow-bedrïjfsjournaal. Bremer, opvolger van ambassadeur Dyess en nu ruim driekwart jaar in Nederland in functie, arriveerde donderdagochtend in het Middelburgse Abdijcomplex waar hij werd begroet door commissaris van de koningin in Zeeland dr C. Boertien. Na een rondleiding door het complex, begaf de diplomaat zich naar het Middelburgse stadhuis voor een ontmoeting met bur gemeester P Wolters. In Vlissingen ontmoette Bremer burgemeester Th J. Westerhout Het Vlissingse bezoek werd afgesloten met een lunch op de USS Austin, het Amerikaans marineschip dat momenteel ligt afge meerd in de Vlissingse buitenhaven Van daar ging het met een boot van fle Rijkspolitie te Water richting Dow Chemical. Volksdansers naar meiboomplanting in Sas van Gent Van onze correspondenttot de conslusie dat D. ontoereke- GENT De 28-jarige Gentenaar L. D. ningsvatbaar is en moet worden be- D„ die ervan wordt verdacht in april schouwd als een 'ongeneeslijk gevaar '80 de toen 7-jarige Raymonda Dan- voor de maatschappij'. Hij zal voor de neels uit Sluiskil en in augustus '83 derde maal worden geïnterneerd. Je,2!'ja"sr, 'T,.Phy,.*S'.01.'i1 °Z Pe Perste keer gebeurde dat nadat hjj SAS VAN GENT Enkc]c hond„. De gewezen matroos is door de raad- aanranding van een bejaarde vrouw, kamer in Gent verwezen naar een Toen hij de jongste uitspraak van de richting. raadkamer aanhoorde, reageerde D. uemuuveienu vuui een msieiuug ais H mnortooon net nisuonsciie geueuien wuiui gcui- de onze om een ontredderd persoon De Gentse raadkamer baseerde zich erg agressier. mj Kreeg een woeaeaa - ganjseerd door de plaatselijke volks- uit te zien groeien tot een constructief bij deze beslissing op een rapport van val en zei aat nij tegen ae Desnssing dansgroep De Grutmoole in samen- en produktief lid van de samenleving een college van'drie psychiaters die van de raadkamer in beroep zou gaan. werking met de Vlaamse Werkge- om vervolgens dat hele resultaat te door het parket waren aangesteld Jn .ue voo™"er van ae^recntioanx meici meenschap volksopvoeding <WEVO). niet gedaan te zien worden". dat rapport komen de deskundigen pen rekening met een brief, die D. d bedoelLng dar er om de twee dage" te,(oren had geschreven meiboom wordt danst De Grut. wdonn hu 3l '/un pprnpr nfpplpprip van Vitta naar Italië, het enige land dat verplicht is hem op te nemen, leiden tot zijn ondenjane, ..Het werkt demotiverend voor een instelling als Ps>cnialr,scne mricnting. Vlaanderen komen zondag 6 mei 1 Sas van Gent voor een 'meiboom- planting' op het Kanaaleiland. Het historische gebeuren wordt geor- GOES De Hoogte. 19.30 uur: Optre- tocht van het boos rood konijn den Henk van Ulsen. werken Jeroen van Westen 't Beest. 20.30 uur Filmhuis met Lunchcafé, 9-18 uur: Onderwaterfo- 'Time stands still' MIDDELBURG Meccano, 20.30 uur: Filmhuis met 'The Verdict'. De Verkeerde Wereld, 22.00 uur: Op- gen. treden groep 'Visions'. OOSTBURG De Hoekzak. 20,30 'Fotografie in Nederland 1920-1940' uur: Poëzie hardop met'De buik heeft MIDDELBURG Zeeuws Kunste- Drie FNV'ers in ondernemingsraad Dow Chemical en waarin hu al zijn eerder afgelegde bekentenissen opnieuw introk. o,lor Wales iGroot-Brittanmei Dar ™ng jl™3de21-^gfïer worden dertien optredens verzorgd kunstenares Inge Ghys, die een buur vrouw van hem was. Het lijk van het slachtoffer werd door een vriendin in een kleerkast aangetroffen. Korte tijd nadat D. in deze zaak bekentenissen aflegde, rees bij de Temeuzense ge- to's van Tonny Kostermans (tm 28 4). meentepolitie het vermoeden dat er HEILLE Landbouwmuseum, 10-12 een verband kon bestaan tussen de TERNEUZEN In de onderncmings- en 13-17 uur: Oude landbouwwerktui- verdwijning van de 7-jarige Raymon- raad van Dow Chemical in Terneu- da Danneels uit Sluiskil <op 17 april zen zijn drie FNV-leden gekozen. Het KAPELLE De Vroone. 10-17 uur. '80) en de zogenaamde kleerkast- zijn Ger Emans (afdeling Operation moord. D. woonde op het moment van II). Hans Frederiks en Rob iiame- de verdwijning naast het gezin Dan- lijnck (afdeling Operation III). FNV- naarscentrum, 13-30-17.30 en 19-21 neels in de Veldstraat in Sluiskil. Bij leden stelden zich drie jaar geleden D'Ouwe uur: werken van Bernhard Kirchgaes- opgravingen in de tuin van het huis niet kandidaat. Tijdens de verkiezin- Schoóle, 20.00 uur: Lezing over reis ser (fm 3/5). waar de Gentenaar had gewoond, gen gehouden op 9, 10, 11 en 12 april naar India en Nepal door mr. J, J. P. De Vleeshal, 13-17 uur: 'Sketches' van werden op 21 september vorig jaar de waren ze weer wel van de partij. Magnus V. Gudlaugsson (fm 18/4). stoffelijke resten van het meisje aan- De ondernemingsraad van Dow Che- St.-Janstraat 41,14-17 uur: Touwplas- getroffen, mical Terneuzen is nu als volgt sa- tieken van Anneke Ruimschotel De verdachte bekende op 7 oktober in mengesteld: Operation I: Rudi de John"whitë Demerary, 9-17 uur: Diverse ambach- de gevangenis van Gent tegenover Ruijter, Operation n: Ger Emans, ten en exposities. leden van de gemeentepolitie van Bram de Vriend, Operation III. Hans Galerie 'De Wijnstock'. 14-17 uur- Eie- Terneuzen en van de Belgische rijks- Frederiks, Rob Hamelijnck; Opera- ren, ikonen en knipsels van div. kim- wacht het kind in zijn woning te tion IV: Cees den Besten. Frans Del- stenaars (tm 21/4). hebben vermoord. Hij begroef zijn laert; Operation V: Frank van Over- Antiquités B. Witte, 10-18 uur: slachtoffer in de tuin. meeren. Ondersteunende groep: Ed eeTi'"20 00 en 22T5 uur: Ciske de Rat, Werken van Petra van Kalkar (tm Zowel op het moment van de moord Bardoel. Theo van Damme: Mainte- 284). ii) Sluiskil als de misdaad in Gent nance I. Adri van den Bosch: Mainte- Galerie Montpamasse. 14-18 uur: genoot D een verlofperiode, die hem nance II: Jan Sanderse; Maintenance Werken van Bernard Charoy. door de inrichting waar hij verbleef.. III: Jan Dierijck. Professionals I: OOSTBURG Atelier üudestad 66. was toegestaan. De recente uitspraak Koos Bakkum. Chris Jongelie. Profes- 10-12 en 14-18 uur: Werken van Jan van de Gentse raadkamer betekent sionals II: Siem van der Heijden en TERNEUZEN Porgy and Bess, van af 21.00 uur: Optreden Oscar Harris The South Jazzband and his Big Band. VLISSINGEN De Piek, 21.00 uur: Optreden popgroep 'Final Act'. FILMVOORSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM Cinem'Actu- Cinem'Actueel II, 19.00 en 21.15 uur: Ciske de Rat. a.l. Cinem'Actueel III, 19.00 en 21.30 uur: Schatjes, 12 jr. GOES Grand. 20.00 uur: War ga- Verschoore. dat de man noch in België noch in Paul Klaren. mes a.l.; 23.00 uur: Kamermeisjes met Bibliotheek'Honderd jaar Oranjevor- Nederland zal terecht staan. Voor de 78.1 procent van het Dow-personeel - - - stinnen'. Nederlandse justitie was het onder- bracht een stem uit. Binnenkort Engeland, TERNEUZEN Hal stadhuis, 8.30-12 zoek overigens sinds enkele weken wordt uit de leden een dagelijks be- e Rat, a.l.; en 13-16 uur: Aquarellen van Sonja definitief afgesloten. stuur gekozen. 9.00 en 21.30 uur: De vier vuisten Dwinger. slaan op hol. a.l.; 19.00 uur: Schatjes, VLISSINGEN Reptielenzoo 'Igua- wulpse wensen, 18 jr. HULST De Koning 19.00 en 21.30 uur: Ciske de Rat, a.l.; Gezinsdienst Sas van Gent SAS VAN GENT - In de rooms- katholieke kerk te Sas van Gent wordt zondag 15 april een gezins dienst gehouden met als thema 'Jezus de man van Nazareth'. Kinderen lezen een zestal verhalen voor uit het leven van Jezus, waar na ieder verhaal een kaars wordt aangestoken. De ouders van de kinderen worden verzocht zelf lucifers of aanstekers mee te nemen De gezinsdienst. die is voorbereid door de werkgroep, begint om 11.00 Jongerendisco in Sas van Gent SAS VAN GENT Het sociaal cultu- reel werk in Sas van Gent start van daag. vrijdag, met een tweewekelijkse disco voor jongeren van 16 jaar en ouder. Onder leiding van de disc- jockey's Peter Halis en Willem en Emin worden de nieuwste top-40 hits gedraaid in buurthuis De Roselaer aan de Noordstraat. De jongerendisco begint om 19.30 uur en duurt tot 23.30 uur. De naam van de disco-avond is Porky's. Bridge Oostburg OOSTBURG - De bndge-sociëteit Oostburg speelde deze week in een A-B lijn in zaal Victory in Oostburg De uitslag in groep A was: I de dames Drenth-Risseeuw. 2 dames De Vuyst- Pieters, 3 de heren Simpelaar-Van Dronkelaar. Groep B 1 mevrouw Re- mijn-de heer Van der Plas. 2 de dames Visser-Van Dronkelaar. 3 echtpaar Sielhast. Vijftien geslaagde volleyballeiders AXEL Voor de cursus volleyballei der van de Nederlandse Volleybal- bond zijn woensdag en donderdag vijftien kandidaten geslaagd. De vier maanden durende cursus werd geleid door de Axelse volleybaltrainer Jan Schut. Twee kandidaten kregen een herexamen. De geslaagden zijn P Daver, Goes, J van Hove. Kapelle. G. Beeke. Vlissingen, B van der Warf, Vlissingen. A Hoogerland. Vlis singen A Vemieire Vlissingen. P Ver- straete, Serooskerke. G Bonte. Zuiddorpe M. van Waes IJzendijke. D Meeser,. Water landkerkje T. S3rneel. Sas van Gent A Kramer, Zuidzande H te Wieske. W'. van Geertrui. Hulsten G Puylaert. Zuiddorpe. Volley baltrainer A Gerard Gilissen. Sas van Gent. Fruitveiling Barendrecht. 12 april 1984 Voorverkoop Conference 65'75 8 ton 1.70- 1.73. 55/65 25 ton 1.43-1.47. 45'55 7,5 ton 92-97. Appelen Cox's Orange Pippin 80 op 1,42- 1.94. 75 80 1,78-2.36. 7075 1.95-2.68. 6570 1,75-2.47. 60'65 1,461-93. aanvoer 19 ton Golder. Delicious 80 90 1.04-1.11. 70 80 93- 1.16. 6070 68-86. aanvoer 13 ton Goudrei- netten 80 op 1.79-2.33. 75 80 3.92-2.11. 70 75 1.87-2.04. aanvoer 13 ton Jonagold 90 op 2.37-2.57.80'90 2.74-2.86.70 80 2.79-2.89. aan voer 5 ton Lombarts Caville 80 90 1.23-1.30. 70 80 3.43-1.57.60701.01-1.14.aanvoerö ton Winston SO 90 1.25-1.52, 70 80 1.40-1.65. 60 70 1.18-1.22. aanvoer 25 ton Peren Conference 6575 1 31-1.80. 55 65 1.22-1.53. 4555 65-95, aanvoer 24 ton. Gieser Wildeman 6070 1,81-1,83, 50 60 1,27. aanvoer 3 ton Totaal aanvoer appelen 84 ton„totaal aanvoer peren 27 ton. Groenteveiling Barendrecht. 12 april 1984 Aardappelen bintje bonken 87-1.17. groot 70-96. irene 1,26-1,28, andijvie A 1.80-2.04. B 1.29-1.70, bieslook 1,17-1.33, bloemkool 8 stuks per bak 4.40, 10 3.20-3,80. 12 2.80. bospeen 2,80-3.40. Chinese kool 1.62-1.86. groene kool 76-1,04. rode kool 75-1.37. pak- sooi 74-94. peterselie 65-1.01. prei 97-1.09. raapstelen 52-54. rabarber 1.46-2.03. radijs witpunt 72-78. selderij 32-89. spinazie 2.37- 3.03. spitskool 2.09-2.23. tuinkers 62-64. uien bonken 1.43-1.47. grof 1.26-1.38. middel 1.08- 1.15. drieling 43-57. geschoond 1.58. winter peen grof 62-74. middel 52-70. iljn 39-42. witlof kort super 3.80-4.40. kor'. IA 3.50-4.00. kort IB 3.40-3.80. kort II 2.50-3.80. lang H 2.30-3.30. klasse in 1.20-3:20. aardbeien per doosje 1.90-2.20 Marktbericht van de Centrale Tuinbouw veiling Zeeland, veilpunt Kapelle, donder dag 12 april 1984. Voorverkoop conference I 65 75 170-172, I 55/65 147-151. II 45/55 95. Kroetappelen 39.20. Gloster 190/100 98, I 80/90 145, I 70'80 159-161 Golden delicious I 90'100 108. l 80/90 109-115, I 70/80 91-96, 1 60/70 72-73, II 80/90 96 n 70/80 84-86 II 60/70 58-66, II 60/65 53. WinstonI 80/90 109-116,1 70/80 137-160,1 65/70 130-153,1 60/65 106-117, II 55/60 55-64 Lombart Calville II 90700 70, II 80 90 87. II 70/80 107-108. II 65/70 92. Jonagold I 100/105 138-140. I 90/100 162-213, I 80/90 202-252, I 70 80 207-239. II 90/100 172-174. II 80/90 218. II 70'80 214. Conference aanvoer 165/75 168, I 55 65 149, n 65/75 159. H 55'65 139, II B 55/60 50-113. Samt Remy H 80 90 85. II 70'80 94-100. II6070 101. H 50 60 47. IIB 80 90 68II B 70 80 62 II B 60 70 46-76. Groenten, prei 36-62. rabarber 90-133, spinazie 227. uien 80. Aardappelen I 68-80 Aardappeltermijnmarkt Rotterdam April laten 64 50, bieden 62 00. slot 64.50. mei: laten 64.50. 64.2U. 64.50. stemming april zeer flauw, mei: zeer flauw, open staande pos april -10 wordt 115. mei: - 28 wordt 583. Omzet: april 3 aanzeggingen, 38x67.00. mei hoogste prijs 68.00. laagste prijs- 64-40r laatste zaken 3x64 50. dag- april 38, mei: 108. EIERVEILING BARNEVELO - Aanvoer 1 409 786 stuks, stemming rustig. Prijzen In gulden per 100 stuks eieren van 51-52 gram 13.80 13.75 56 57 gram 15.70-15.70. 61-62 gram 17.70 17 40. 66«7 gram 17.35-17.45 Aardappeltermijnmarkt April laten 88.50, 87.50. 88 00. nov.. 29.50, bieden 29.20, slot 29,20. mei 91.90, 91.50. 91.90. stemming, april zeer flauw, november zeer flauw, mei zeer (lauw, openstaande pos.: april -41 wordt 294. november 388. mei -31 wordt 3322: omzet april 1 aanzegging: hoogste prijs 89 00. laagste prijs 88.00. laatste zaken 12x88.00, mei: hoogste prijs 95 70. laagste pnjs 92.00. laatste zaken 32x92.00 nov. 2x29.20: dag april 56: no vember 2; mei 550. (Slot van pagind 11) het pakket geen explosieven be vatte, maar het boek 'Juliana 75'. „Ik ben vroeger zelf eens een half jaar te gast geweest van de Ame rikaanse marine", zegt de heer Dert als verklaring voor zijn ge schenk. Positief „De man heeft een positieve visie op de defensie en de Ame rikaanse marine", zegt kapitein Roxs. Hij heeft gemeend zijn dank en waardering kenbaar te moeten maken, maar heeft de wijze waarop niet goed overwo gen. Daardoor gedroeg hij zich verdacht, zonder dat hij dit ove rigens wist. Wij vermoedden woensdag avond al, dat er geen sprake was van een negatieve opstelling en hebben daarom pas donderdag ochtend om 11.00 uur contact met hem opgenomen, om het gebeuren te verifiëren", aldus kapitein Roxs. De folders over Verbindingsap- paratuur in het plastic tasje, dat Dert in de taxi had laten liggen, bleek overigens een tijdschrift over fotografie te zijn. „Dat had ik woensdag opgehaald en toen zag ik dat boek over prinses Juliana liggen", zegt hij De marechaussee heeft het boek overigens donderdagmiddag nog overhandigd aan de beman ning van de 'Austin". Maar wel geopend, zodat er geen verwar ring meer mogelijk was. Hercules, a.l.; 21.30 na', 14-17.30 uur: Commando Appocalypso, 16 jr.; 21.30 uuii: Schoolmeisjes, 18 jr. OOSTBURG Ledel. 20.00 uur: Schatjes, 12 jr. TERNEUZEN Luxor, 19.30 en 21.45 uur: Ciske de Rat, a.l.; 19.30 uur; Who dares wins, a.l.; 21.45 uur: The thing, 16 jr. VLISSINGEN Alhambra I. 20.00 uur: Ciske de Rat, a.l 23.00 uur: Sex op het platteland. 18 ^r. Alhambra II, 20.00 uur: The wicked lady. 12 jr.; 23.00 uur: Blow out. a.l. TENTOONSTELLINGEN AXEL Streekmuseum 'Het Land van Axel', 13.30-17 en 19-21 uur: 'Hon derd jaar Oranjevorstinnen' (t'm 14 4). Kindergalerie Bellemans. 10-18 uur: illustraties van Dagmar Stam (t'm 28/4). Galerie Slijkdreef la. 10-18 uur: 'Mo derne kunst en 1984'. BRUINISSE Hal Gemeentehuis, 9-12 en 14-17 uur: Keramiek van Joop van Ulden en weef- en knoopkunst van Alexandra. DOMBURG Biologisch Museum, 10-17 uur: 'De natuur in Zeeland' 'Dieren in de natuur'. GOES Museum, 10-17 uur: 'De expositie levende reptielen, amfibieën en insekten. Museum, 10-12.30 en 13.30-17 uur: 'Ma ritieme gezichten'. Nieuwstraat 26-28. 10-17 uur' 'De ge schiedenis van 500 jr. loodswezen'. Galerie Marquis. 13.30-17.30 uur: Werken uit stock en nieuwe aanwin sten 1983. Gevangentoren, vanaf 17 uur: Grafie ken van Wim Krull. YERSEKE Atelier Dam Twee. 10- 18 uur: Expositie over schaal- en schelpdieren werken diverse kun stenaars. IJZENDIJKE Museum. 10-12 en 13.30-17 uur: 'Over en rond het trek paard'. ZIERIKZEE De Vierschaar. 9-12 en 14-17 uur: 'Bladeren in het verleden'. HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel 01100-14444 (ook voor milieuklachten) Zeeuwseh-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance) Telefonische hulpdienst Zeeland, tel 01180-15551, dag en nacht bereikbaar. Clir. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel. 01180-36251. van 10 00-24.00 uur weekends van 20.00-24.00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel 01184-14645. dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tel. 070-614614 Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur PROF DR VAN CUILENBURG: MIDDELBURG - De discussies tus sen voor- en tegenstanders van het 'Omroep Zeeland-tientje' zijn geheel overbodig. Want hel is technisch mo gelijk om van een eventuele regiona le omroep in Zeeland een vorm van 'abonnee-radio' te maken. De radio signalen kunnen namelijk via de ka bel worden verspreid. Zodoende kun nen belangstellenden zich erop abon neren en ervoor betalen. Degenen die geen verhoging van de omroepbijdra ge met tien gulden voor een Zeeuwse regionale omroep overhebben, abon neren zich niet en hoeven dus ook niets te betalen. Deze visie kwam gisteravond uit de mond van professor dr J. J. van Cuilenburg uit Amsterdam. Hij is hoogleraar in de communicatieweten schappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Prof Van Cuilenburg hield op uitnodiging van het verband Zeeland van de VU een spreekbeurt in de Getuigeniskerk in Middelburg In het algemeen toonde prof Van Cuilenburg zich desgevraagd geen voorstander van regionale omroepen. ,,De centrale vraag in de discussies over al dan niet invoeren van regiona le omroep is namelijk 'Aan wiens behoefte voldoet zo'n omroep?' Ik heb wel eens de indruk, dat de behoefte van de zenders groter is dan die van de ontvangers. Vaak ontstaat een groepje enthousiastelingen dat zich sterk maakt voor een regio-omroep, uit mensen die afkomstig zijn uit de wereld van de ziekenhuisomroepen. Die vinden het leuk om een groter publiek te bereiken dan alleen de zieken, maar ze vragen zich niet altijd af hoe groot de behoefte aan regio- omroep bij het publiek is". Zo deelde de heer Van Cuilenburg mee, dat de luisterdichtheid van Ra dio STAD ide lokale omroep in Am sterdam) slechts drie procent be draagt. De regio-omroep met de hoog ste luisterdichtheid is Omroep Bra bant. Hier luistert overigens slechts zestien procent van de bevolking Toch moeten alle Brabanders en alle Amsterdammers jaarlijks een tientje voor de regio-omroep bijdragen. Vervreemding „Welzijnswerkers propageren regio nale omroep als middel om de ver vreemding tegen te gaan. De mensen zouden zich weer in hun stad of wijk moeten gaan thuisvoelcn. Maar radio is, als elke vorm van massacommuni catie. juist een uiterst vervreemdend middel. Nu hoort men in Amsterdam via Radio Stad welke voetbalwed strijden niet doorgaan. Vroeger moest men daarvoor naar de sigaren winkelier op de hoek, waar de men sen dan tevens een praatje met el kaar gingen maken". Concluderend zei prof Van Cuilen burg dat regionale omroep juist daar slaagt waar het niet nodig is zoals in het overwegend landelijke Brabant, waar ran vervreemding nog weimg sprake is. In zo'n -met Zeeland te vergelijken- gebied is de betrokken heid van de bevolking by het regiona le gebeuren veel groter dan in de stad. omdat 'de zaak nog te overzien is'. „Maar juist omdat de zaak nog kan worden overzien, is regionale omroep overbodig", stelde de hoogleraar. „Samenvattend zeg ik dus dat regio nale omroep er niet hoeft te komen. Maar de regio-omroep er echter toch komt. hang er dan een prijskaartje aan. Gooi het op de kabel zodat alleen degene die zich erop abonneert, er ook aan meebetaalt". Prof dr Van Cuilenburg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 37